ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α"

Transcript

1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ , τον Πίνακα των επεκτάςεων και αναβακμίςεων με βάςθ τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, δίνεται θ ακόλουκθ Περιγραφι: 5. Λογιςμικό δθμιουργίασ εκπαιδευτικοφ υλικοφ πλατφόρμασ e-learning, ςελ. 20. Όπωσ αναφζρεται ςτον ςυγκεκριμζνο Πίνακα, δεν υπάρχει καμία λειτουργικότθτα ςτο υφιςτάμενο ςφςτθμα. Παρακαλοφμε διευκρινίςτε μασ ποιοσ Πίνακασ υμμόρφωςθσ περιγράφει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εν λόγω λογιςμικοφ. Απάντηςη 1: Ο πίνακασ τθσ παραγράφου Α1.3 περιγράφει τα υφιςτάμενα λογιςμικά κακϊσ και τα νζα λογιςμικά. Ειδικά για το Λογιςμικό δθμιουργίασ εκπαιδευτικοφ υλικοφ πλατφόρμασ e-learning, οι προδιαγραφζσ του ηθτοφμενου λογιςμικοφ περιγράφονται αναλυτικά ςτθν παράγραφο Α Εφαρμογι θλεκτρονικϊν μακθμάτων e-learning - Λογιςμικό δθμιουργίασ εκπαιδευτικοφ υλικοφ πλατφόρμασ e-learning κακϊσ και ςτον Πίνακα υμμόρφωςθσ C2.10 Εφαρμογι θλεκτρονικϊν μακθμάτων e-learning Ερώτηςη 2: A1.3, ςελ , τον ίδιο Πίνακα, δίνεται θ Περιγραφι: 6. Λογιςμικό αναπαραγωγισ υποςτιριξθσ πολυμεςικισ εφαρμογισ εντόσ οχιματοσ, ςελ. 20. Ομοίωσ, όπωσ αναφζρεται ςτον Πίνακα, δεν υπάρχει καμία λειτουργικότθτα ςτο υφιςτάμενο ςφςτθμα. Παρακαλοφμε διευκρινίςτε μασ ποιοσ Πίνακασ υμμόρφωςθσ περιγράφει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εν λόγω λογιςμικοφ. Απάντηςη 2: Ο πίνακασ τθσ παραγράφου Α1.3 περιγράφει τα υφιςτάμενα λογιςμικά κακϊσ και τα νζα λογιςμικά. Ειδικά για το Λογιςμικό αναπαραγωγισ υποςτιριξθσ πολυμεςικισ εφαρμογισ εντόσ οχιματοσ οι προδιαγραφζσ του ηθτοφμενου λογιςμικοφ περιγράφονται αναλυτικά ςτθν παράγραφο Α3.3.9 Πολυμεςικι Εφαρμογι αναπαραγωγισ και υποςτιριξθσ εντόσ οχιματοσ Infotainment (ςτισ οκόνεσ του οχιματοσ) - Άδεια χριςθσ λογιςμικοφ αναπαραγωγισ υποςτιριξθσ πολυμεςικισ εφαρμογισ εντόσ οχιματοσ και ςτον Πίνακα υμμόρφωςθσ C2.9 Πολυμεςικι Εφαρμογι αναπαραγωγισ και υποςτιριξθσ εντόσ οχιματοσ - Infotainment (ςτισ οκόνεσ του οχιματοσ) Ερώτηςη 3: A1.3, ςελ , τον ίδιο Πίνακα, δίνεται θ Περιγραφι: 10. Μονάδεσ ελζγχου ελεγκτών, ςελ. 20. Όπωσ αναφζρεται ςτον Πίνακα, διατηρείται ο εξοπλιςμόσ και προβλζπεται η προμήθεια 2 νζων (επιπλζον) ςυςκευών. Παρακαλοφμε διευκρινίςτε μασ ποιοσ Πίνακασ υμμόρφωςθσ περιγράφει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ εν λόγω ςυςκευισ. Απάντηςη 3: Οι υφιςτάμενεσ ςυςκευζσ/ μονάδεσ ελεγκτϊν είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο Α1.2 και είναι το μοντζλο Tt7000.

2 Ερώτηςη 4: A1.3, ςελ , τον ίδιο Πίνακα, δίνεται θ Περιγραφι: 13. Τηλεματικζσ ευφυείσ ςτάςεισ πληροφόρηςησ πολιτών & Ιςτόσ ςτήριξησ, ςελ. 21. Όπωσ αναφζρεται ςτον Πίνακα, προβλζπεται η αφξηςη με επιπλζον 7 στάσεις ςε ςημεία ςυγκζντρωςησ επιβατών. τον Πίνακα υμμόρφωςθσ C2.24 όπου περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των εν λόγω ςτάςεων, δίνεται θ προδιαγραφι Ποσότητα: 9. Παρακαλοφμε διευκρινίςτε. Απάντηςη 4: Ο ςωςτόσ αρικμόσ τθλεματικϊν ςτάςεων είναι εννζα (9) Ερώτηςη 5: A1.3, ςελ , τον ίδιο Πίνακα, δίνεται θ Περιγραφι: 30. Ανάπτυξθ εφαρμογισ διαχείριςθσ δεδομζνων δρομολόγθςθσ οχθμάτων και διαχείριςθσ μεταφορικοφ ζργου, ςελ. 22. Παρακαλοφμε να μασ παρζχετε τθν τεχνικι περιγραφι τθσ εν λόγω εφαρμογισ, προκειμζνου να προτακεί θ διαςφνδεςι τθσ με τισ εφαρμογζσ: - υπολογιςμοφ και διάχυςθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, - διαχείριςθσ καταναλϊςεων καυςίμων και - πλθροφόρθςθσ επιβατϊν για κινθτά τθλζφωνα. Απάντηςη 5: Η ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι δεν απαιτεί καμίασ μορφισ ειδικισ διαςφνδεςθσ μιασ και υποςτθρίηει τθν εξαγωγι των δεδομζνων ςε XML μορφι τθν οποία μπορεί να αναγνϊςει οποιαδιποτε τρίτθ εφαρμογι. Σο Αςτικό ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ κα διαςφαλίςει τθν δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με τθν εν λόγω εφαρμογι Ερώτηςη 6: A1.3, ςελ , τον ίδιο Πίνακα, δίνεται θ Περιγραφι: 38. Λογιςμικό κζντρου παρακολοφκθςθσ ειςιτθρίων, ςελ. 22. Παρακαλοφμε να μασ παρζχετε τθν τεχνικι περιγραφι του εν λόγω λογιςμικοφ, προκειμζνου να προτακεί θ διαςφνδεςι του με τισ εφαρμογζσ: - Mobile ticketing, - Web ticketing (e-ticket), κακϊσ και με το λογιςμικό 2D/QR code για τθν αναγνϊριςθ του νζου τφπου ειςιτθρίου. Απάντηςη 6: Σο «Λογιςμικό κζντρου παρακολοφκθςθσ ειςιτθρίων», μζςω Web Services Calls επικοινωνεί με όλων των ειδϊν τα πικανά εργαλεία ι εφαρμογζσ που χρειάηεται να παίρνουν θ να δίνουν ςτοιχεία ςτον κεντρικό εξυπθρετθτι. Η Ανακζτουςα Αρχι διαςφαλίηει τθν διαςφνδεςθ με το υφιςτάμενο λογιςμικό ζκδοςθσ ειςιτθρίων. Ερώτηςη 5: A2.1, ςελ , Παρακαλοφμε διευκρινίςτε μασ ποιεσ ακριβϊσ ςυςκευζσ κα εγκαταςτακοφν εντόσ των οχθμάτων και ποιοι Πίνακεσ υμμόρφωςθσ καλφπτουν τισ προδιαγραφζσ τουσ.

3 Απάντηςη 5: Οι ςυςκευζσ που κα εγκαταςτακοφν ςτο όχθμα είναι οι εξισ: Οκόνθ πλθροφόρθςθσ επιβατϊν εντόσ του οχιματοσ 20' με βάςθ (για κάκε όχθμα), υςκευι αναπαραγωγισ υποςτιριξθσ πολυμεςικισ εφαρμογισ εντόσ οχιματοσ, φςτθμα οδθγοφ με ενςωματωμζνθ οκόνθ για τθν ανάγνωςθ mobile ticket eticket 2D/QR Code και καρτϊν ειδικϊν ειςιτθρίων (Φοιτθτικά, ΑΜΕΑ κλπ), υςκευι παροχισ αςφρματου Internet (Wifi) εντόσ του οχιματοσ, φςτθμα θχθτικισ αναγγελίασ επόμενθσ ςτάςθσ (για κάκε όχθμα επζκταςθσ), φςτθμα Μζτρθςθσ ροισ καυςίμου (για όλα τα οχιματα), φςτθμα Μζτρθςθσ ςτάκμθσ καυςίμου (για όλα τα οχιματα), Σθλεματικόσ υπολογιςτισ οχιματοσ με οκόνθ οδθγοφ, χειριςτιριο οδθγοφ, GPS module και GPRS/3G router (compact ενιαία ςυςκευι) (για κάκε όχθμα επζκταςθσ). Οι προδιαγραφζσ των εν λόγω ςυςκευϊν περιγράφονται αναλυτικά ςτο Μζροσ Α (Α3.5.3 Οκόνθ πλθροφόρθςθσ επιβατϊν εντόσ του οχιματοσ 20', Α3.5.4 υςκευι αναπαραγωγισ υποςτιριξθσ πολυμεςικισ εφαρμογισ εντόσ οχιματοσ (media player), Α3.5.5 φςτθμα οδθγοφ με ενςωματωμζνθ οκόνθ για τθν ανάγνωςθ mobile ticket eticket 2D/QR Code και καρτϊν ειδικϊν ειςιτθρίων (Φοιτθτικά, ΑΜΕΑ κλπ), Α3.5.6 υςκευι παροχισ αςφρματου Internet (Wifi) εντόσ του οχιματοσ, Α3.5.7 φςτθμα θχθτικισ αναγγελίασ επόμενθσ ςτάςθσ (για κάκε όχθμα), Α3.5.8 φςτθμα Μζτρθςθσ ροισ καυςίμου (για όλα τα οχιματα), Α3.5.9 φςτθμα Μζτρθςθσ ςτάκμθσ καυςίμου (για όλα τα οχιματα), Α Σθλεματικόσ υπολογιςτισ οχιματοσ με οκόνθ οδθγοφ, χειριςτιριο οδθγοφ, GPS module και GPRS/3G router (compact - ενιαία ςυςκευι)) και ςτο Μζροσ Γ (C2.17 Οκόνθ πλθροφόρθςθσ επιβατϊν εντόσ του οχιματοσ 20', C2.18 υςκευι αναπαραγωγισ υποςτιριξθσ πολυμεςικισ εφαρμογισ εντόσ οχιματοσ (media player), C2.19 φςτθμα οδθγοφ με ενςωματωμζνθ οκόνθ για τθν ανάγνωςθ mobile ticket eticket 2D/QR Code και καρτϊν ειδικϊν ειςιτθρίων (Φοιτθτικά, ΑΜΕΑ κλπ), C2.20 υςκευι παροχισ αςφρματου Internet (Wifi) εντόσ του οχιματοσ, C2.23 φςτθμα θχθτικισ αναγγελίασ επόμενθσ ςτάςθσ (για κάκε όχθμα) - για τα οχιματα επζκταςθσ, C2.21 φςτθμα Μζτρθςθσ ροισ καυςίμου (για όλα τα οχιματα), C2.22 φςτθμα Μζτρθςθσ ςτάκμθσ καυςίμου (για όλα τα οχιματα),, C2.26 Σθλεματικόσ υπολογιςτισ οχιματοσ με οκόνθ οδθγοφ, χειριςτιριο οδθγοφ, GPS module και GPRS router (compact - ενιαία ςυςκευι) - για τα οχιματα επζκταςθσ) Ερώτηςη 8: Α3.12, ςελ , Παρακαλοφμε να υπάρξει δζςμευςθ τθσ εταιρείασ ςασ ότι δεν κα παρατακεί θ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου πζραν του χρονικοφ διαςτιματοσ των 10 μθνϊν που προδιαγράφονται. Απάντηςη 8: Η διάρκεια του ζργου αποτελεί δζςμευςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι τθσ αρχισ χρθματοδότθςθσ του ζργου. Η υλοποίθςθ του ζργου εντόσ του προβλεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ αποτελεί αποκλειςτικι δζςμευςθ των υποψθφίων αναδόχων και για τον λόγο αυτό δεςμεφονται με τθν αποδοχι όλων των όρων τθσ προκιρυξθσ Ερώτηςη 9: C2.17, ςελ. 46, Σο μζγεκοσ διαγωνίου τθσ οκόνθσ πλθροφόρθςθσ επιβατϊν προδιαγράφεται να είναι 20. Αυτό είναι το ελάχιςτο επιτρεπτό μζγεκοσ ι το ακριβϊσ απαιτοφμενο; Τπάρχει θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκοφν οκόνεσ με μζγεκοσ διαγωνίου μεγαλφτερο από το κακοριηόμενο; Απάντηςη 9: Σο μζγεκοσ αυτό είναι το ελάχιςτο επιτρεπόμενο. Οι υποψιφιοι ανάδοχοι μποροφν να προςφζρουν οκόνεσ με μζγεκοσ διαγωνίου μεγαλφτερο από το κακοριηόμενο εφόςον το επικυμοφν

4 Ερώτηςη 10: C2.17, ςελ. 46, τθν οκόνθ πλθροφόρθςθσ επιβατϊν εντόσ του οχιματοσ, προτείνεται HDMI interface, που δεν ςυςτινεται, κατά τθ γνϊμθ μασ, για χριςθ ςε δφςκολεσ και απαιτθτικζσ ςυνκικεσ. Είναι εφικτό να χρθςιμοποιθκεί VGA interface αντί HDMI interface, κακϊσ το πρϊτο ζχει ςτακερζσ υποδοχζσ; Απάντηςη 10: Οι υποψιφιοι ανάδοχοι οφείλουν να ςυμμορφωκοφν με τουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ τθσ διακιρυξθσ Ερώτηςη 11: C2.19, ςελ. 47, Ωσ προδιαγραφι αναφζρεται το εξισ: «Επεξεργαςτισ αρχιτεκτονικισ τουλάχιςτον 32 bit (x86), 1,4 GHz ι ιςοδφναμοσ». Θεωρείται ιςοδφναμοσ ζνασ τετραπφρθνοσ επεξεργαςτισ 1,2 GHz; Απάντηςη 11: Είναι αποδεκτι οποιαδιποτε λφςθ καλφπτει αποδεδειγμζνα τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ επεξεργαςτικι ιςχφ. Ερώτηςη 12: C2.19, ςελ. 47, τον ίδιο Πίνακα υμμόρφωςθσ, αναφζρεται επιπλζον θ προδιαγραφι: «Μνιμθ RAM DDR3 4GB τουλάχιςτον». Παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε μασ ότι πρόκειται για τεχνολογίεσ μνιμθσ RAM και όχι για τεχνολογίεσ αποκικευςθσ δεδομζνων (π.χ. memory flash, κλπ). Απάντηςη 12: Πρόκειται για τεχνολογίεσ μνιμθσ RAM και όχι για τεχνολογίεσ αποκικευςθσ δεδομζνων. Ερώτηςη 13: C2.19, ςελ. 47, Επόμενθ προδιαγραφι ςτον ίδιο Πίνακα υμμόρφωςθσ, είναι θ ακόλουκθ: «Ενςωματωμζνοσ κερμικόσ εκτυπωτισ». Είναι επιτρεπτό να χρθςιμοποιθκεί θ ςυςκευι και ο εκτυπωτισ ανεξάρτθτα; Απάντηςη 13: Ο εκτυπωτισ ηθτείται να είναι ενςωματωμζνοσ ςτθ ςυςκευι, οι υποψιφιοι ανάδοχοι οφείλουν να ςυμμορφωκοφν με τουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ τθσ διακιρυξθσ Ερώτηςη 14: C2.19, ςελ. 48, Σζλοσ, ςτον ίδιο Πίνακα υμμόρφωςθσ, δίνεται θ προδιαγραφι: «Λειτουργικό φςτθμα: Windows XP/ XP Embedded/ Windows 7/ Windows 8 ι ιςοδφναμο». Θεωρείται ιςοδφναμο με αυτό τθσ ςυγκεκριμζνθσ προδιαγραφισ το Λειτουργικό φςτθμα Linux; Απάντηςη 14: Ναι κεωρείται εφόςον όλθ θ τεχνικι προςφερόμενθ λφςθ καλφπτει αποδεδειγμζνα τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ Αναφορικά με το αίτθμα παράταςισ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι λόγω του περιοριςμοφ ςτον χρόνο υλοποίθςθσ των ζργων (30/10/2015) δεν μπορεί να δοκεί παράταςθ

5 Με τιμι Ο πρόεδροσ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ. Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα