(α) έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας της εν λόγω υπηρεσίας προς τον πελάτη, και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(α) έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας της εν λόγω υπηρεσίας προς τον πελάτη, και"

Transcript

1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 Σύμφωνα με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 και του ν.4514/2018, την Απόφαση 1/808/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την κατ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής της 7 ης Απριλίου 2016 και του κατ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής της 25 ης Απριλίου 2016 όπως εκάστοτε ισχύουν, η Εταιρεία διαμορφώνει και υιοθετεί Πολιτική Αντιπαροχών, (εφεξής: «η Πολιτική») προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία δεν καταβάλλει ή εισπράττει οποιαδήποτε αμοιβή ή προμήθεια ή παρέχει ή δέχεται οποιοδήποτε μη χρηματικό όφελος σε σχέση με την παροχή επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας προς ή από οποιοδήποτε μέρος πλην του πελάτη ή ενός προσώπου για λογαριασμό του πελάτη, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η πληρωμή ή το όφελος: (α) έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας της εν λόγω υπηρεσίας προς τον πελάτη, και (β) δεν εμποδίζει τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το καθήκον της να ενεργεί έντιμα, δίκαια και επαγγελματικά, σύμφωνα με τα συμφέροντα των πελατών, να αποφεύγει τις συγκρούσεις συμφερόντων και να εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον εντοπισμό συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν από το χρηματικό ή μη χρηματικό όφελος που εισπράττεται από ή καταβάλλεται σε τρίτα πρόσωπα ή κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών στον πελάτη. 1.2 Στα πλαίσια του παρόντος, οι ακόλουθες έννοιες έχουν το εξής περιεχόμενο: «Αντιπαροχή»: Θεωρείται η καταβολή ή η είσπραξη οποιασδήποτε αμοιβής ή προμήθειας ή η παροχή ή η λήψη οποιουδήποτε μη χρηματικού οφέλους που παρέχεται από ένα πρόσωπο σε άλλο σε σχέση με την παροχή επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας προς ή από οποιοδήποτε μέρος πλην του πελάτη ή ενός προσώπου για λογαριασμό του πελάτη. Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής, αντιπαροχή θεωρείται οποιοδήποτε όφελος που καταβάλλεται ή εισπράττεται από τρίτα πρόσωπα εκ μέρους της Euroxx δηλαδή αμοιβή, προμήθεια και άλλα χρηματικά ή μη χρηματικά οφέλη σε σχέση με την παροχή επενδυτικής υπηρεσίας ή παρεπόμενης υπηρεσίας προς ή από οποιοδήποτε μέρος πλην του πελάτη ή ενός προσώπου για λογαριασμό του πελάτη. «Τρίτα μέρη»: Οποιοδήποτε ανεξάρτητο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται συμβατικά με την Εταιρεία και συνεργάζεται μαζί της στην παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της Εταιρείας, είτε μέσω της Εταιρείας, είτε μέσω του τρίτου μέρους. Κάθε τρίτο μέρος, όπως αυτά ορίζονται επί του παρόντος, είναι αυτοτελώς υπεύθυνο για το είδος και την έκταση της επενδυτικής ή παρεπόμενης ή άλλου είδους υπηρεσίας που παρέχει στον πελάτη, δεδομένου ότι πρόκειται για ανεξάρτητα της Εταιρείας πρόσωπα και, επομένως, για πρόσωπα έξω από τη σφαίρα επιρροής και ευθύνης της Εταιρείας. 1.3 Παροχή υπηρεσιών στον πελάτη μέσω τρίτων: Η Εταιρεία δικαιούται, στο βαθμό που επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, να προβαίνει στην παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της μέσω τρίτων, γνωστοποιώντας σε αυτούς τα σχετικά με τον πελάτη και την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών στοιχεία και πληροφορίες. Ο πελάτης παρέχει τη σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα προς την Εταιρεία να συμβάλλεται με τρίτους και να καταρτίζει και να εκτελεί τις σχετικές συμβάσεις εν γένει για λογαριασμό του πελάτη είτε στο όνομά της (ως έμμεση αντιπρόσωπος) είτε στο όνομα του πελάτη (ως άμεση αντιπρόσωπός του). Σε εφαρμογή αυτών των συνεργασιών, η Εταιρεία δύναται να καταβάλει σε, ή/και να λαμβάνει απευθείας από τρίτους αμοιβές, προμήθειες ή άλλες αντιπαροχές, κατά την έννοια των ισχυουσών διατάξεων, ιδίως δε να λαμβάνει τέτοιες αντιπαροχές από τρίτους που διενεργούν συναλλαγές κατόπιν εντολών που τους δίδει η Εταιρεία ή άλλη συνεργαζόμενη με αυτήν ΕΠΕΥ π.χ. με καταβολή στην Εταιρεία μέρους της εισπραττομένης από τα τρίτα πρόσωπα αυτά προμήθειας ή, αντιθέτως, να καταβάλλει στα τρίτα πρόσωπα μέρος της εισπραττομένης από την ίδια προμήθειας. Ενδεικτικά, τρίτα μέρη που ενδέχεται η Εταιρεία να εισπράττει ή να καταβάλλει αντιπαροχές έχουν ως ακολούθως: Ενδιάμεση Τράπεζα Ενδιάμεση ΕΠΕΥ Ενδιάμεση ΕΠΕΥ εξωτερικού (Διεθνείς Αγορές) ΟΣΕΚΑ/Οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων/ Εταιρεία διαχείρισής τους Συνεργαζόμενος Θεματοφύλακας Άλλο ΦΠ/ΝΠ 1

2 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 Η Εταιρεία λειτουργεί κατά τρόπο έντιμο, δίκαιο και επαγγελματικό κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντά τους. Πράττοντας αυτό, παρέχει εγκαίρως στους πελάτες ή σε δυνητικούς πελάτες κατάλληλη πληροφόρηση -μεταξύ άλλωνσχετικά με τα κόστη και τις συναφείς επιβαρύνσεις που δύναται να επωμιστεί ο πελάτης σε σχέση με τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που παρέχονται προς αυτόν, συμπεριλαμβανομένου του κόστους συμβουλευτικών υπηρεσιών, του κόστους των χρηματοπιστωτικών μέσων που συνιστώνται ή διαφημίζονται στον πελάτη, καθώς και του τρόπου με τον οποίο ο πελάτης καλείται να πληρώσει τα κόστη αυτά περιλαμβανομένων και όλων των πληρωμών προς τρίτους. Η πληροφόρηση αυτή αφορά κόστη και επιβαρύνσεις που δεν προκαλούνται από την εμφάνιση υποκείμενου κινδύνου της αγοράς και επικοινωνείται στον πελάτη προσηκόντως και αθροιστικά, ώστε να επιτρέπει στον πελάτη να κατανοήσει το συνολικό κόστος καθώς και το αθροιστικό αποτέλεσμά του στην απόδοση της επένδυσης και, αν το ζητήσει ο πελάτης, συνοδεύονται από αναλυτική καταγραφή του κόστους. Εφόσον απαιτείται, οι πληροφορίες αυτές διατίθενται στον πελάτη σε τακτική βάση, τουλάχιστον ετήσια, στη διάρκεια ισχύος της επένδυσης. Για τη γνωστοποίηση πληροφοριών στους πελάτες σχετικά με το κόστος και τις επιβαρύνσεις, είτε εκ των προτέρων είτε εκ των υστέρων, η Εταιρεία αθροίζει τα εξής: Όλα τα κόστη και τις συναφείς επιβαρύνσεις που χρεώνονται από την Εταιρεία ή από άλλα τρίτα μέρη, στην περίπτωση που ο πελάτης έχει παραπεμφθεί σε αυτά, για τις επενδυτικές ή/και παρεπόμενες υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη και όλα τα κόστη και τις συναφείς επιβαρύνσεις που σχετίζονται με την κατασκευή και διαχείριση των χρηματοπιστωτικών μέσων. 2.2 Όταν η Εταιρεία παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε επαγγελματίες πελάτες δύναται να συμφωνεί μαζί τους σε περιορισμένη εφαρμογή των λεπτομερών απαιτήσεων πληροφόρησης που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική για τα κόστη και τις λοιπές επιβαρύνσεις που ενδέχεται να επωμιστούν. Η δυνατότητα αυτή δεν υφίσταται στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή στην περίπτωση όπου τα χρηματοπιστωτικά μέσα ενσωματώνουν παράγωγα, ανεξαρτήτως της παρεχόμενης επενδυτικής υπηρεσίας. Αντίθετα, εφόσον η Εταιρεία παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, διατηρεί το δικαίωμα να συμφωνεί μαζί τους σε περιορισμένη εφαρμογή των λεπτομερών απαιτήσεων πληροφόρησης που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική εκτός εάν, ανεξαρτήτως της παρεχόμενης επενδυτικής υπηρεσίας, τα σχετικά χρηματοπιστωτικά μέσα ενσωματώνουν παράγωγα και ο επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος προτίθεται να τα προσφέρει στους πελάτες του. 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: QUALITY ENHANCMENT TEST Η Εταιρεία γνωστοποιεί στον πελάτη με περιεκτικό, ακριβή και κατανοητό τρόπο, πριν από την παροχή της σχετικής επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας την ύπαρξη, τη φύση και το ποσό της αμοιβής ή του οφέλους (αντιπαροχών) ή, σε όποιες περιπτώσεις το ποσό δε μπορεί να προσδιοριστεί, τη μέθοδο υπολογισμού του. Η καταβολή ή η είσπραξη μιας αμοιβής, προμήθειας ή μη χρηματικού οφέλους έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να βελτιώνουν την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τον πελάτη. Για το σκοπό αυτό, προκειμένου να υφίστανται και να παρέχονται θα πρέπει να πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Α) Δικαιολογείται από την παροχή πρόσθετης υπηρεσίας ή υπηρεσίας υψηλότερου επιπέδου στο σχετικό πελάτη, ανάλογης με το επίπεδο των αντιπαροχών που λαμβάνονται, όπως: i) Η παροχή μη ανεξάρτητων επενδυτικών συμβουλών σχετικά με ένα ευρύ φάσμα κατάλληλων χρηματοπιστωτικών μέσων και πρόσβασης σε αυτά, συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου αριθμού μέσων από τρίτους παρόχους προϊόντων που δεν έχουν στενούς δεσμούς με την Εταιρεία. ii) Η παροχή μη ανεξάρτητων επενδυτικών συμβουλών σε συνδυασμό με: μια προσφορά προς τον πελάτη, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, για την αξιολόγηση της συνέχισης της καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία έχει επενδύσει ο πελάτης ή μια άλλη εν εξελίξει υπηρεσία που είναι πιθανό να έχει αξία για τον πελάτη, όπως η παροχή συμβουλών σχετικά με την προτεινόμενη βέλτιστη κατανομή περιουσιακών στοιχείων του πελάτη ή iii) σε περιπτώσεις μη συμβουλευτικών υπηρεσιών, η παροχή πρόσβασης σε ανταγωνιστική τιμή, σε ευρύ φάσμα 2

3 χρηματοπιστωτικών μέσων που είναι πιθανό να καλύψουν τις ανάγκες του πελάτη, συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου αριθμού μέσων από τρίτους παρόχους προϊόντων που δεν έχουν στενούς δεσμούς με την Εταιρεία, σε συνδυασμό είτε με την παροχή εργαλείων προστιθέμενης αξίας, όπως εργαλεία αντικειμενικής πληροφόρησης, τα οποία βοηθούν τον πελάτη να λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις ή επιτρέποντας σε αυτόν να παρακολουθεί, να μοντελοποιεί και να προσαρμόζει το φάσμα των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία έχει επενδύσει είτε με την παροχή περιοδικών εκθέσεων της απόδοσης και του κόστους και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Β) Δεν ωφελεί άμεσα την Εταιρεία ή την επιχείρηση αποδέκτη, τις μετοχές της ή τους υπαλλήλους της, χωρίς απτό όφελος για το σχετικό πελάτη Γ) Δικαιολογείται από την παροχή ενός εν εξελίξει οφέλους στον πελάτη σε σχέση με μια εν εξελίξει αντιπαροχή. Μια αμοιβή, μια προμήθεια ή ένα μη χρηματικό όφελος δε θεωρούνται αποδεκτά, εάν η παροχή των σχετικών υπηρεσιών προς τον πελάτη είναι μεροληπτική ή στρεβλωμένη ως αποτέλεσμα της αμοιβής, της προμήθειας ή του μη χρηματικού οφέλους. Η Εταιρεία μεριμνά ώστε η πλήρωση των ως άνω κριτηρίων να πραγματοποιείται σε συνεχή βάση, καθ όσο χρόνο εξακολουθεί η είσπραξη ή η καταβολή αμοιβών, προμηθειών ή τα τυχόν μη χρηματικά οφέλη. Ως προς την πλήρωση των κριτηρίων, η Πολιτική καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι αμοιβές, οι προμήθειες και τα τυχόν μη χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται ή εισπράττονται από την Εταιρεία, ή που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους σχετικούς πελάτες και τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να μη θιγεί το καθήκον της Εταιρείας να ενεργεί με εντιμότητα, δικαιοσύνη και επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών της. Εάν η Εταιρεία λάβει αμοιβές, προμήθειες ή οποιοδήποτε χρηματικό όφελος που δε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται ανωτέρω, μεταβιβάζει αυτά τα ποσά στους σχετικούς πελάτες το συντομότερο δυνατόν αφότου τέτοιες πληρωμές έχουν εισπραχθεί. 4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ 4.1 Η καταβολή αμοιβής ή οφέλους, που επιτρέπει ή είναι αναγκαία για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, όπως τα έξοδα φύλαξης, τα τέλη διακανονισμού και τα χρηματιστηριακά τέλη, τα ρυθμιστικά τέλη ή τα νομικά έξοδα και η οποία δε μπορεί από τη φύση της να οδηγήσει σε σύγκρουση με την υποχρέωση της Εταιρείας να ενεργεί με έντιμο, δίκαιο και επαγγελματικό τρόπο προς το βέλτιστο συμφέρον των πελατών της, δεν υπόκειται στις απαιτήσεις που ορίζονται στην Πολιτική. Ωστόσο, περιλαμβάνονται στην τιμολογιακή πολιτική και καθίστανται γνωστά στον πελάτη, όπως και κάθε άλλη ενδεχόμενη, εφάπαξ ή αναλογική επιβάρυνση. 4.2 Τα συνεργαζόμενα με την Εταιρεία τρίτα μέρη ταξινομούνται στις κάτωθι κατηγορίες, ανάλογα με το περιεχόμενο της συνεργασίας: i. Συνεργαζόμενα τρίτα μέρη που παρέχουν επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες, ταυτόχρονα ή συμπληρωματικά με τις επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία στον πελάτη. ii. Συνεργαζόμενα τρίτα μέρη που δεν παρέχουν επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες, αλλά βελτιώνουν την ποιότητα ή/και η συνεργασία μαζί τους είναι απολύτως απαραίτητη για την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών από την Εταιρεία. iii. Οι συνεργασίες της Εταιρείας με τρίτα μέρη δύναται να αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας είτε σε τόπους ιδίας εκτέλεσης, είτε σε τόπους έμμεσης εκτέλεσης (ή τόποι όχι ιδίας εκτέλεσης) Είσπραξη ή καταβολή αντιπαροχών Σε περιπτώσεις συνεργασιών με τρίτα μέρη στις οποίες υφίσταται είσπραξη ή καταβολή αντιπαροχών, αυτές εισπράττονται ή καταβάλλονται μόνο εφόσον βελτιώνεται η ποιότητα παροχής επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών από την Εταιρεία, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναπτύσσονται στο κεφάλαιο 3. της Πολιτικής. Ειδικότερα: Οι αντιπαροχές δικαιολογούνται από την παροχή υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας και επιπέδου, ανάλογες των αντιπαροχών που λαμβάνονται ή καταβάλλονται. Ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να ικανοποιείται η συνθήκη αυτή, θεωρούνται: i. Όταν παρέχονται μη ανεξάρτητες επενδυτικές συμβουλές. 3

4 α) Η πρόσβαση σε ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν κριθεί κατάλληλα για τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών μέσων από τρίτους παρόχους που δεν έχουν στενούς δεσμούς με την Εταιρεία. β) Η επικαιροποίηση, τουλάχιστον ετησίως, της αξιολόγησης καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία έχει επενδύσει ο πελάτης, ή γ) η παροχή προς τον πελάτη υπηρεσιών που ο ίδιος εκτιμά ως χρήσιμες για τον ίδιο, όπως είναι η παροχή συμβουλών σχετικά με την προτεινόμενη βέλτιστη κατανομή των περιουσιακών στοιχείων του. ii. Όταν παρέχονται μη συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η πρόσβαση σε ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών μέσων που ενδέχεται να καλύψουν τις ανάγκες του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών μέσων από τρίτους παρόχους που δεν έχουν στενούς δεσμούς με την Εταιρεία. Η παρεχόμενη πρόσβαση θα πρέπει να προσφέρεται σε ανταγωνιστική τιμή και θα πρέπει να συνδυάζεται είτε με εργαλεία αντικειμενικής πληροφόρησης είτε με περιοδικές εκθέσεις της απόδοσης και του συνολικού κόστους που σχετίζεται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα προκειμένου ο πελάτης: αφενός να διαθέτει πρόσθετες δυνατότητες που θα τον βοηθήσουν κατά τη λήψη των επενδυτικών του αποφάσεων ή την προσαρμογή/αναδιάρθρωση των ήδη πραγματοποιηθέντων, αφετέρου να δύναται να αξιολογεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποτελεσματικότητα και την απόδοση των επενδύσεών του σε συνάρτηση και με το επωμιζόμενο από αυτόν συνολικό κόστος. iii. Ανεξαρτήτως της παροχής ή όχι συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η προσέγγιση πελατών των οποίων η δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή σε τόπους εκτέλεσης αυξάνεται ή βελτιώνεται ουσιωδώς, ιδίως όταν τίθενται γεωγραφικοί περιορισμοί συνεπεία των οποίων ο πελάτης δε θα μπορούσε άλλως να αποκτήσει πρόσβαση και να διευρύνει τους επενδυτικούς του ορίζοντες. iv. Κατά την παροχή υπηρεσιών αναδοχής ή τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων. Ειδικά κατά την παροχή από την Εταιρεία των υπηρεσιών της αναδοχής ή τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων, η Εταιρεία δεν αποδέχεται πληρωμές ή οφέλη από τρίτους, εκτός των περιπτώσεων που οι εν λόγω πληρωμές ή οφέλη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για αντιπαροχές όπως αυτές σαφώς προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν εφαρμόζει και δεν επιτρέπει πρακτικές που θεωρούνται μη αποδεκτές κατά την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, όπως είναι οι παρακάτω (ενδεικτικά): (α) μια κατανομή ποσοστού μετοχών σε μια έκδοση ως κίνητρο για την καταβολή δυσανάλογα υψηλών αμοιβών για τις μη συνδεδεμένες υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία (laddering), όπως δυσανάλογα υψηλές αμοιβές ή προμήθειες που καταβάλλονται από έναν πελάτη-επενδυτή ή δυσανάλογα μεγάλων όγκων συναλλαγών σε κανονικά επίπεδα προμήθειας που παρέχονται από τον πελάτη-επενδυτή ως αποζημίωση για τη λήψη ενός ποσοστού της έκδοσης (β) μια κατανομή ποσοστού μετοχών σε μια έκδοση που γίνεται σε ένα ανώτερο στέλεχος ή ένα εταιρικό στέλεχος ενός υφιστάμενου ή δυνητικού πελάτη εκδότη, σε αντάλλαγμα για τη μελλοντική ή παρελθούσα ανάθεση συναλλαγών εταιρικής χρηματοδότησης (spinning) (γ) μια κατανομή ποσοστού μετοχών σε μια έκδοση που εξαρτάται ρητά ή σιωπηρά από τη λήψη μελλοντικών εντολών ή την αγορά οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που παρέχει η Εταιρεία από έναν πελάτη-επενδυτή, ή οποιαδήποτε οντότητα της οποίας ο επενδυτής είναι εταιρικό στέλεχος. Η λήψη αντιπαροχών είτε από την Εταιρεία είτε από τρίτο μέρος, όταν αυτές υπάρχουν, προκύπτει ως αποτέλεσμα των ανωτέρω που στοχεύουν σε ουσιαστική ωφέλεια για τον πελάτη χωρίς την οποία η λήψη αντιπαροχών δεν αιτιολογείται. Επιπλέον, προκειμένου μια αντιπαροχή να λαμβάνεται σε εύρος χρόνου θα πρέπει να συνεπάγεται αντίστοιχη αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πελάτη κατά το αντίστοιχο εύρος χρόνου Συνεργασίες με τρίτα μέρη χωρίς την ύπαρξη αντιπαροχών. Κατά την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών από την Εταιρεία προς τους πελάτες της δύναται να υπάρχουν συνεργασίες της Εταιρείας με τρίτα μέρη χωρίς, ωστόσο, οι συνεργασίες αυτές να οδηγούν σε λήψη ή καταβολή αντιπαροχών μεταξύ των μερών. Αυτό μπορεί να συμβαίνει όταν τα συνεργαζόμενα μέρη καταβάλουν τις συμφωνημένες αμοιβές από ιδίους πόρους ή όταν ισχύουν τα παρακάτω: i. Κάθε συνεργαζόμενο τρίτο μέρος αμείβεται απευθείας από τον πελάτη για την επενδυτική ή παρεπόμενη ή άλλου είδους υπηρεσία που παρέχει σε αυτόν, ανεξάρτητα από την αμοιβή της Εταιρείας. 4

5 ii. Οι αμοιβές της Εταιρείας και του τρίτου μέρους διαμορφώνονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική εκάστου μέρους, καταχωρούνται και απεικονίζονται χωριστά οι μεν από τις δε και επιβαρύνουν τον πελάτη κάθε φορά που έκαστο εκ των μερών παρέχει επενδυτικές ή παρεπόμενες ή άλλου είδους υπηρεσίες προς αυτόν. iii. Η χρέωση των αμοιβών της Εταιρείας και του τρίτου μέρους καταχωρούνται στον οικείο λογαριασμό του πελάτη είτε κάθε φορά που παρέχονται επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες στον πελάτη είτε συγκεντρωτικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε μήνα, κάθε έτος κ.λπ.). iv. Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών σε τόπους ιδίας εκτέλεσης, ενδέχεται η Εταιρεία να εισπράττει την αμοιβή του τρίτου μέρους από τον πελάτη και να την αποδίδει στο τρίτο μέρος. v. Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών σε τόπους έμμεσης εκτέλεσης, ενδέχεται το τρίτο μέρος να εισπράττει την αμοιβή της Εταιρείας και να την αποδίδει σε αυτήν ή το αντίθετο. 5. ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Εφόσον και όταν η Εταιρεία παρέχει ανεξάρτητες επενδυτικές συμβουλές, υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή σε σχέση με την επενδυτική έρευνα, η παρούσα Πολιτική προβλέπει τα ακόλουθα: 5.1. Επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη βάση ή/και υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου Κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών σε ανεξάρτητη βάση ή/και υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η Εταιρεία: i. Δεν αποδέχεται και δεν παρακρατεί αμοιβές, προμήθειες ή οποιοδήποτε χρηματικό όφελος που καταβάλλεται ή που παρέχεται σε αυτήν από τρίτο πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου για τις αντίστοιχες υπηρεσίες που παρέχονται στο σχετικό πελάτη. ii. Μεταβιβάζει στον πελάτη όλες τις τυχόν αμοιβές, προμήθειες ή οποιοδήποτε χρηματικό όφελος που καταβάλλονται ή που παρέχονται σε αυτήν από τρίτο πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου για τις αντίστοιχες υπηρεσίες που παρέχονται στο σχετικό πελάτη, κατά το συντομότερο δυνατόν μετά τη λήψη τέτοιων αμοιβών. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζει και ακολουθεί διαδικασία καθορισμού του ποσού που πρέπει να επιστραφεί στον εν λόγω συγκεκριμένο πελάτη σε περιπτώσεις όπου το ληφθέν ποσό δε μπορεί να αποδοθεί ως είναι στο συγκεκριμένο πελάτη. iii. Πληροφορεί περιοδικά τους πελάτες σχετικά με τις αμοιβές, προμήθειες ή οποιοδήποτε χρηματικό όφελος που μεταβιβάζεται σε αυτούς, καθορίζοντας τις πληροφορίες αυτές στις παρεχόμενες ενημερώσεις. iv. Μπορεί να λαμβάνει και να αποδέχεται μόνο ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες, όπως καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Το τμήμα Wealth Management της Εταιρείας, προκειμένου να χρησιμοποιήσει ή να λάβει τυχόν μη χρηματικό όφελος που παρέχεται από τρίτο πρόσωπο, αξιολογεί κατά πόσο αυτό το μη χρηματικό όφελος πληροί: (α) τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην ενότητα 2 αυτής της Πολιτικής και (β) τις απαιτήσεις σχετικά με τα ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη. Το τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, μετά την αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών, αποφασίζει εάν η αντιπαροχή αυτή είναι σύμφωνη με τους όρους που προβλέπονται στην ενότητα 2 της Πολιτικής. Όπου απαιτείται, το τμήμα Wealth Management συνεργάζεται με άλλα τμήματα της Εταιρείας για τη διεξαγωγή κατάλληλης αξιολόγησης. Εάν από την αξιολόγηση προκύπτει ότι το όφελος αυτό δε συμμορφώνεται με τους προαναφερθέντες όρους, η Εταιρεία δεν αποδέχεται και δε χρησιμοποιεί αυτή την παροχή την οποία και επιστρέφει στον πάροχο αυτής, ζητώντας την παύση παροχής τέτοιων οφελών στο μέλλον. 5.2 Επενδυτική έρευνα Σε περίπτωση που απαιτείται επενδυτική έρευνα που καταρτίζεται από τρίτο μέρος για την παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία, η έρευνα δε θεωρείται αντιπαροχή εφόσον ισχύει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: α) Το τίμημα καταβάλλεται από τους ιδίους πόρους της Εταιρείας β) Το τίμημα καταβάλλεται από χωριστό λογαριασμό πληρωμών έρευνας της Εταιρείας, υπό τον όρο να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις που αφορούν τη λειτουργία του λογαριασμού: i) ο λογαριασμός πληρωμών έρευνας χρηματοδοτείται από μια ειδική χρέωση έρευνας στον πελάτη ii) στο πλαίσιο της δημιουργίας του λογαριασμού πληρωμών έρευνας και της συμφωνίας της επιβάρυνσης έρευνας με τους πελάτες, η Εταιρεία καταρτίζει και αξιολογεί τακτικά έναν προϋπολογισμό έρευνας ως εσωτερικό 5

6 διοικητικό μέτρο. Η διαχείριση του προϋπολογισμού αυτού γίνεται αποκλειστικά από την Εταιρεία και βασίζεται σε μια εύλογη αξιολόγηση της ανάγκης για έρευνα από τρίτους. Η διάθεση του προϋπολογισμού για την αγορά έρευνας από τρίτους υπόκειται σε κατάλληλους ελέγχους και εποπτεία από την ανώτερη διοίκηση, για να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση και η χρήση του γίνονται με τον καλύτερο τρόπο προς το συμφέρον των πελατών της Εταιρείας. Οι εν λόγω έλεγχοι περιλαμβάνουν μια σαφή διαδρομή ελέγχου των πληρωμών προς τους παρόχους της έρευνας και τον τρόπο προσδιορισμού των καταβαλλόμενων ποσών σε σχέση με τα κριτήρια ποιότητας που αναφέρονται στο σημείο iv) κατωτέρω. Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί τον προϋπολογισμό για την έρευνα και το λογαριασμό πληρωμών έρευνας για τη χρηματοδότηση της εσωτερικής έρευνας. iii) Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τον λογαριασμό πληρωμών έρευνας. Η διαχείριση του λογαριασμού πληρωμών έρευνας είναι δυνατό να ανατεθεί σε τρίτο, υπό την προϋπόθεση η ρύθμιση να διευκολύνει την αγορά έρευνας από τρίτους και τις πληρωμές σε παρόχους έρευνας εξ ονόματος της Εταιρείας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σύμφωνα με τις οδηγίες της. iv) Η Εταιρεία αξιολογεί τακτικά την ποιότητα της έρευνας που αγοράζει, βάσει ισχυρών κριτηρίων ποιότητας και της ικανότητάς της να συμβάλλει στην καλύτερη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία καταρτίζονται σε μια γραπτή πολιτική και διατίθεται στους πελάτες. Η πολιτική αυτή εξετάζει επίσης το βαθμό στον οποίο η έρευνα που αγοράζεται μέσω του λογαριασμού πληρωμών έρευνας μπορεί να ωφελήσει τα χαρτοφυλάκια των πελατών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη, κατά περίπτωση, τις επενδυτικές στρατηγικές που εφαρμόζονται σε διάφορους τύπους χαρτοφυλακίων, καθώς και την προσέγγιση που κάνει η Εταιρεία για να κατανέμει δίκαια το εν λόγω κόστος στα χαρτοφυλάκια των διαφόρων πελατών. Εφόσον η Εταιρεία αποφασίσει να κάνει χρήση του λογαριασμού πληρωμών έρευνας, παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες στους πελάτες: α) πριν από την παροχή μιας επενδυτικής υπηρεσίας προς τους πελάτες, πληροφορίες σε σχέση με το ποσό του προϋπολογισμού για την έρευνα και το ποσό της εκτιμώμενης χρέωσης έρευνας για καθέναν από αυτούς β) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με το συνολικό κόστος που έχει πραγματοποιήσει καθένας από αυτούς για έρευνα από τρίτους. Περαιτέρω, στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα πρέπει: i. Κατόπιν αιτήματος των πελατών της ή των αρμόδιων αρχών, να παρέχει περίληψη των παρόχων που πληρώνονται από αυτόν το λογαριασμό, το συνολικό ποσό που εισέπραξαν κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου, τα οφέλη και τις υπηρεσίες που λαμβάνει η Εταιρεία καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το συνολικό ποσό που δαπανάται από το λογαριασμό συγκρίνεται με τον προϋπολογισμό που ορίζεται από την Εταιρεία για την εν λόγω περίοδο, σημειώνοντας οποιαδήποτε έκπτωση ή μεταφορά, αν παραμείνουν υπολειμματικά κεφάλαια στο λογαριασμό. Εφόσον ο λογαριασμός πληρωμών έρευνας χρηματοδοτείται από μια ειδική χρέωση έρευνας στον πελάτη, η ειδική επιβάρυνση έρευνας: α) βασίζεται μόνο σε έναν προϋπολογισμό έρευνας που καταρτίζεται από την Εταιρεία για τον καθορισμό της ανάγκης για έρευνα τρίτου σε σχέση με τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες της και β) δε συνδέεται με τον όγκο ή/και την αξία των συναλλαγών που εκτελούνται για λογαριασμό των πελατών. ii. Κάθε επιχειρησιακή ρύθμιση για την είσπραξη της χρέωσης έρευνας του πελάτη, όταν δεν εισπράττεται χωριστά, αλλά μαζί με προμήθεια συναλλαγής, αναφέρει μια χωριστή χρέωση έρευνας. iii. Το συνολικό ποσό των χρεώσεων έρευνας που εισπράττεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογισμό για την έρευνα. iv. Η χρέωση της έρευνας και η συχνότητα με την οποία θα αφαιρείται από τους πόρους του πελάτη εντός του έτους συμφωνείται με τους πελάτες στους γενικούς όρους συναλλαγών όπως έχει προϋπολογιστεί από την Εταιρεία. Οι αυξήσεις στον προϋπολογισμό για την έρευνα πραγματοποιούνται μόνο μετά την παροχή σαφών πληροφοριών στους πελάτες για τις εν λόγω σχεδιαζόμενες αυξήσεις. Εάν υπάρχει πλεόνασμα στον λογαριασμό πληρωμών έρευνας στο τέλος μιας περιόδου, η Εταιρεία επιστρέφει των εν λόγω κεφαλαίων στον πελάτη ή για τον συμψηφισμό τους με τον προϋπολογισμό για την έρευνα και τη χρέωση που υπολογίζεται για την επόμενη περίοδο. Κατόπιν λήψης τυχόν δωρεάν επενδυτικής έρευνας ή οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας υπηρεσίας η οποία σύμφωνα με την Πολιτική θεωρείται ως αποδεκτή αντιπαροχή, η Εταιρεία συμπεριλαμβάνει τέτοια αντιπαροχή στον κατάλογο που προβλέπεται στην ενότητα 4.2 ανωτέρω και διασφαλίζει ότι τόσο η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων όσο και οι πληροφορίες που καταρτίστηκαν ξεχωριστά από την Εταιρεία βάσει αυτής της έρευνας δε θα γνωστοποιηθούν στο αρμόδιο τμήμα που είναι υπεύθυνο για την παροχή επενδυτικών συμβουλών σε ανεξάρτητη βάση στους πελάτες. Προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις όπου οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία θεωρούνται ως αντιπαροχή από τους παρόχους επενδυτικών υπηρεσιών που έλαβαν τέτοιες υπηρεσίες, η Εταιρεία τιμολογεί χωριστά τις σχετικές παρεχόμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επεξεργασίας συναλλαγών και επενδυτικής έρευνας και προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες έναντι μιας ξεχωριστής αμοιβής που καθορίζεται για καθεμία από τις υπηρεσίες αυτές. 6

7 Για την αποτροπή περιπτώσεων ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων, η Εταιρεία δεν παρέχει επενδυτικής έρευνας που παράγει η ίδια σε άλλους παρόχους επενδυτικών υπηρεσιών χωρίς χρέωση. πληροφορίες 6. ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Μη χρηματικά οφέλη θεωρούνται ήσσονος σημασίας όταν είναι εύλογα και αναλογικά και τέτοιας κλίμακας ώστε να είναι απίθανο να επηρεάζουν τη συμπεριφορά της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο που είναι επιζήμιο για τα συμφέροντα του σχετικού πελάτη. Ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη μπορεί να είναι: i. Πληροφορίες ή τεκμηρίωση σχετικά με χρηματοπιστωτικό μέσο ή επενδυτική υπηρεσία. Τέτοιες πληροφορίες ή έγγραφα είναι γενικής φύσεως ή εξατομικευμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες ενός μεμονωμένου πελάτη. ii. Γραπτό υλικό από τρίτο μέρος που ανατέθηκε και πληρώθηκε από εταιρικό εκδότη ή δυνητικό εκδότη για να προωθήσει μια νέα έκδοση από την Εταιρεία ή όταν η τρίτη επιχείρηση έχει διοριστεί συμβατικά και πληρωθεί από τον εκδότη για την παραγωγή του εν λόγω υλικού σε συνεχή βάση, υπό την προϋπόθεση η σχέση γνωστοποιείται σαφώς στο υλικό και το υλικό είναι διαθέσιμο ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε επιχείρηση επενδύσεων επιθυμεί να το λάβει ή στο ευρύ κοινό. iii. Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις κατάρτισης σχετικά με τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου ή μιας επενδυτικής υπηρεσίας. iv. Φιλοξενία εύλογης αξίας de minimis, όπως τρόφιμα και ποτά κατά τη διάρκεια μιας επιχειρηματικής συνάντησης ή ενός συνεδρίου, σεμιναρίου ή άλλων εκδηλώσεων κατάρτισης που αναφέρονται στην παράγραφο iii. ανωτέρω. v. Άλλα ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη τα οποία κρίνονται ικανά να ενισχύσουν την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται σε πελάτη και, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ύψος των οφελών που παρέχονται από μια οντότητα ή ομάδα οντοτήτων, είναι τέτοιας κλίμακας και φύσης ώστε είναι απίθανο να εμποδίζουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωση της Εταιρείας να υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του πελάτη. 7. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ Η γνωστοποίηση πληροφοριών σε σχέση με αντιπαροχές πραγματοποιείται ως εξής: i. Πριν την παροχή επενδυτικής υπηρεσίας στον πελάτη, η Εταιρεία γνωστοποιεί πληροφορίες προς αυτόν σχετικά με την αντιπαροχή που εισπράττεται και καταβάλλεται (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα ποσά που εισπράττονται από τους τόπους εκτέλεσης εντολών) και σε περίπτωση που το ποσό δε μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια, τότε αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού. Τα ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη περιγράφονται με γενικό τρόπο. Τα άλλα μη χρηματικά οφέλη που εισπράττονται ή καταβάλλονται από την Εταιρεία σε σχέση με την επενδυτική υπηρεσία που παρέχεται σε έναν πελάτη τιμολογούνται και αποκαλύπτονται χωριστά. Όπου ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους πελάτες σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης της αμοιβής, προμήθειας και όποιου άλλου χρηματικού ή μη χρηματικού οφέλους που εισπράχθηκε από αυτήν κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες. ii. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δε μπόρεσε να αποκαλύψει εκ των προτέρων τις ακριβείς πληροφορίες, τότε αποκαλύπτει τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις εισπραχθείσες ή καταβληθείσες αντιπαροχές μετά την είσπραξη ή την καταβολή τους. iii. Εφόσον η Εταιρεία εισπράττει ή καταβάλλει μόνιμα αντιπαροχή για τις παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, υποδεικνύει το ακριβές ποσό της εισπραχθείσας ή καταβληθείσας αντιπαροχής σε κάθε πελάτη περιοδικά, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Τα ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη περιγράφονται με γενικό τρόπο. iv. Προκειμένου να συμμορφώνεται με την παραπάνω απαίτηση να αποκαλύπτει στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις εισπραττόμενες ή καταβαλλόμενες αντιπαροχές που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες πριν από την παροχή επενδυτικής υπηρεσίας, η Εταιρεία περιγράφει τις εισπραττόμενες και καταβαλλόμενες αντιπαροχές σε παράρτημα που επισυνάπτεται στην Πολιτική. 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής ανατίθεται στο τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις αντιπαροχές και το γεγονός ότι δίδονται ή εισπράττονται με βάση τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί. Το τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεση κανονιστικής συμμόρφωσης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας ξεχωριστή ενότητα ως προς την εφαρμογή της Πολιτικής, της οποίας την αξιολόγηση διενεργεί σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 7

8 1. Α Στάδιο: Προσδιορισμός (identification): ταυτοποίηση των πληρωμών και των οφελών από ή προς τρίτους σε σχέση με την παροχή μιας επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας ως αντιπαροχών κατά την έννοια της MiFID II. 2. Β Στάδιο: Αξιολόγηση (evaluation): διεξαγωγή της αξιολόγησης βελτίωσης ποιότητας (quality enhancement test) και εν γένει συμμόρφωσης με τις διατάξεις περί αντιπαροχών βάσει πλαισίου MiFID II. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, το τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης πρέπει να αποτρέψει τη λήψη της αντιπαροχής ή να επιβάλλει τη μεταφορά της στον πελάτη. 3. Γ Στάδιο: Καταγραφή (recording): καταγραφή των ανωτέρω στον Εσωτερικό Κατάλογο Αντιπαροχών με σκοπό την απόδειξη συμμόρφωσης. Όταν το τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης αναγνωρίζει περιπτώσεις επιλέξιμων αντιπαροχών που πρέπει να επιστραφούν στους πελάτες το συντομότερο, επιβλέπει τη διαδικασία μεταφοράς των ποσών στους πελάτες και της σχετικής ενημέρωσής τους μέσω των περιοδικών εκθέσεων που τους αποστέλλονται. Σε περιπτώσεις δωρεάν παραλαβής από την Εταιρεία μη ζητηθείσας έρευνας (unrequested) από τρίτους, ζητείται από τον αποστολέα να παύσει τη σχετική αποστολή και, εάν δεν επιτυγχάνεται συμμόρφωση αυτού του τρίτου, η Εταιρεία μπλοκάρει τις σχετικές αποστολές από αυτόν. Αντίστοιχα θα πρέπει να διαμορφώσει πολιτική σε σχέση με τις αναλύσεις που αποστέλλει η ίδια και σε ποιους τις στέλνει. 8

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4514/2018 και την Κατ Εξουσιοδότηση Οδηγία 2017/593, ως αντιπαροχή θεωρείται οποιαδήποτε αμοιβή ή προμήθεια που καταβάλλεται ή

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον Τα βασικά στοιχεία μεταρρύθμισης που επιφέρει η MiFID II / MiFIR σε θέματα Τι προσδοκάται από την παροχή επενδυτικών συμβουλών - Αντιπαροχές Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7713/16 COR 1 EF 76 ECOFIN 273 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 5 ΠΡΩΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 5 ΠΡΩΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 5 ΠΡΩΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για να μπορέσουν οι πελάτες μας και το κοινό να αξιολογήσουν την ποιότητα εκτέλεσης της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ και να προσδιορίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 5 ΠΡΩΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2018

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 5 ΠΡΩΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2018 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 5 ΠΡΩΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2018 Για να μπορέσουν οι πελάτες μας και το κοινό να αξιολογήσουν την ποιότητα εκτέλεσης της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ και να

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜiFID - II 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΜiFID - II 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜiFID - II 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ 30/4/2018 Η Α. ΣΑΡΡΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (εφεξής «Εταιρεία), σε εφαρμογή της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 3 1.1. ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ... 3 1.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ... 3 1.3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ... 4 2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αντιμετώπισης Σύγκρουσης Συμφερόντων

Πολιτική Αντιμετώπισης Σύγκρουσης Συμφερόντων Πολιτική Αντιμετώπισης Σύγκρουσης Συμφερόντων 1.1.1.1 Πλαίσιο Η Δυναμική Χρηματιστηριακή Α.ΕΠ.Ε.Υ. (εφεξής Δυναμική) παρέχει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως λήψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Περιεχόμενα 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 2. ΤΡΟΠΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ... 3 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ... 3 4. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ... 4 5. ΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 3 4. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9749 7 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 812 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 1/808/7.2.2018 Οργανωτικές απαιτήσεις αναφορικά με την προστασία των χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/808/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/808/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/808/7.2.2018 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Οργανωτικές απαιτήσεις αναφορικά με την προστασία των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων πελατών, την παρακολούθηση των προϊόντων και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 και 9/572/23.12.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εκδόθηκε: Μάρτιος 2018 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λαμβάνει κάθε εύλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΕΣΗΣ 0 Τροποποίηση όρων συμβατικής μας σχέσης 1. Ενημέρωση πριν την κατάρτιση συναλλαγών 1.1. Συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές (PRIIP). Πριν από την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου θέτει τις ευθύνες, αρμοδιότητες και γραμμές αναφοράς της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής «Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.3.2018 L 81/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/480 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές)

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές) Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων Μετά την έκδοση της Οδηγίας (EE)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες και τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Δεκέμβριος 2017

Ενημερωτικό Έντυπο για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες και τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Δεκέμβριος 2017 Ενημερωτικό Έντυπο για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες και τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα Δεκέμβριος 2017 1) Εισαγωγή 3 2) Η Τράπεζα και οι Υπηρεσίες της 3 2.1 Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Μέλος του Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 324/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1187/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Οκτωβρίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λαμβάνει κάθε εύλογο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα για Συνολικά Κόστη και Επιβαρύνσεις Συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων. Τελευταία Ενηµέρωση Ιούνιος 2018

Παραδείγµατα για Συνολικά Κόστη και Επιβαρύνσεις Συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων. Τελευταία Ενηµέρωση Ιούνιος 2018 Παραδείγµατα για Συνολικά Κόστη και Συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων Τελευταία Ενηµέρωση Ιούνιος 2018 Έξοδα και Συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων Εισαγωγή Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί στα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0121(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Olle Ludvigsson (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0121(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Olle Ludvigsson (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2014/0121(COD) 7.1.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 63-198 Σχέδιο γνωμοδότησης Olle Ludvigsson (PE541.604v01-00) ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.1.2016 L 3/41 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/9 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 Ιανουαρίου 2016 για την από κοινού υποβολή δεδομένων και την κοινοχρησία δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βάσει του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/576 της Επιτροπής η εταιρεία μας δημοσιοποιεί ετησίως τους πέντε πρώτους τόπους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα υπολογισμού κόστους, προμήθειας χρεώσεων: Συναλλαγές Μετοχών

Παραδείγματα υπολογισμού κόστους, προμήθειας χρεώσεων: Συναλλαγές Μετοχών Παραδείγματα υπολογισμού κόστους, προμήθειας χρεώσεων: Συναλλαγές Μετοχών Σύμφωνα με την MiFID II, η Τράπεζα οφείλει, για λόγους διαφάνειας, να πληροφορεί τον πελάτη, σχετικά με το κόστος και τις επιβαρύνσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 12/9/2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 12/9/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 12/9/2017 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Άρθρο 1 Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (εφεξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων

Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων Σελίδα 1 Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων 1. Γενικά Η Εταιρία σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3606/2007 και τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A8-0158/18. Τροπολογία. Sergio Gaetano Cofferati εξ ονόµατος της Οµάδας S&D

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A8-0158/18. Τροπολογία. Sergio Gaetano Cofferati εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 3.6.2015 A8-0158/18 Τροπολογία 18 εξ ονόµατος της Οµάδας S&D Έκθεση A8-0158/2015 Τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της µακροπρόθεσµης ενεργού συµµετοχής των µετόχων και της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: 1. αφ ενός της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/10 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/824 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή της περιγραφής της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Έκδοση: 1 η Αναθεώρηση: 3 η Υπεύθυνοι Έγκρισης: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ. 1 η Έκδοση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ. 1 η Έκδοση ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 3 2. Ρόλος Επιτροπής Αποδοχών & 3 3. Μέτρα για την αποφυγή και τη διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων 4 4. Αμοιβές Παροχές 4 5. Διαδικασία Έγκρισης και Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10068/16 EF 182 ECOFIN 588 DELACT 110 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου Σκοπός της Επιτροπής Ο σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου («η Επιτροπή»), είναι η εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2017 L 155/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1 Σκοπός και βασικές αρχές. 2 Σύνθεση της επιτροπής ελέγχου

ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1 Σκοπός και βασικές αρχές. 2 Σύνθεση της επιτροπής ελέγχου ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Σκοπός και βασικές αρχές 2 Σύνθεση της επιτροπής ελέγχου 3 Συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου 4 Αρμοδιότητες της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων. Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων. Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων Κανονισμός Λειτουργίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων 1. Προοίμιο 1.1. Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.2.2019 C(2019) 669 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1.2.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων επί της εθνικής δημόσιας διαβούλευσης της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων επί της εθνικής δημόσιας διαβούλευσης της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων επί της εθνικής δημόσιας διαβούλευσης της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού Συνεγκατάστασης Ιούλιος 2018 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 30.03.2018,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 203/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1108 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαΐου 2018 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά - Έντυπο Προσυμβατικής Πληροφόρησης Πελατών... 4 2 Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της... 5 2.1 Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία 28/03/2018 70-708036281-66 EL Πίνακας περιεχομένων I. Σύνοψη... 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2013

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2013 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 474/2012 Αρ. 4683 14.6.2013 Κ.Δ.Π. 208/2013 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-02 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-02(Α) του 2013 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-02

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 80 έως 87 του Ν. 4261/2014 Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4261/2014, τα ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 5 3.1. ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον εσωτερικοποιημένο διακανονισμό δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού για τα ΚΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον εσωτερικοποιημένο διακανονισμό δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού για τα ΚΑΤ Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον εσωτερικοποιημένο διακανονισμό δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού για τα ΚΑΤ 30/04/2019 ESMA70-151-367 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.12.2017 L 341/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2358 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Ρόλος της Επιτροπής Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης Η Επιτροπή Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 5 ο Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 Ορθή εταιρική διακυβέρνηση Ορθή εταιρική διακυβέρνηση:

Διαβάστε περισσότερα