- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα."

Transcript

1 Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό, η Εταιρία εφαρμόζει την παρούσα πολιτική, η οποία θέτει τις βασικές αρχές που διέπουν τη λήψη και διαβίβαση των εντολών καθώς και την εκτέλεση των εντολών για λογαριασμό πελατών. Η Εταιρία παρακολουθεί συστηματικά την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και αξιολογεί την αποτελεσματικότητά της. Με την πολιτική αυτή είναι σε θέση να αποδεικνύει, όποτε της ζητηθεί, ότι λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης εντολών. Η πολιτική εφαρμόζεται σύμφωνα με το νόμο, σε όλες τις συναλλαγές με πελάτες οι οποίοι έχουν κατηγοριοποιηθεί ως «ιδιώτες» και «επαγγελματίες» και δεν ισχύει για πελάτες οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία «επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι». Η πολιτική της Εταιρίας για τη βέλτιστη εκτέλεση εντολών εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στις οποίες η Εταιρία παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα χρηματοπιστωτικά μέσα: - Κινητές αξίες, ήτοι μετοχές και άλλους τίτλους ισοδύναμους με μετοχές εταιριών, προσωπικών εταιριών και άλλων οντοτήτων, καθώς και πιστοποιητικά κατάθεσης αυτών, ομόλογα κι άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους, καθώς και πιστοποιητικά κατάθεσης αυτών, καθώς και κάθε άλλη κινητή αξία που παρέχει δικαίωμα αγοράς ή πώλησης παρόμοιων μεταβιβάσιμων κινητών αξιών ή που είναι δεκτική διακανονισμού με ρευστά διαθέσιμα και που προσδιορίζεται με αναφορά προς κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις, εμπορεύματα ή άλλους δείκτες ή μεγέθη. - Μέσα Χρηματαγοράς - Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) - Παράγωγα σχετιζόμενα με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη - Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. - Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με φυσική παράδοση, δεδομένου ότι είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά. - Παράγωγα μέσα για τη μετακύλιση του πιστωτικού κινδύνου. - Χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences) 1

2 - Παράγωγα σχετιζόμενα με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές. Ορισμός και παράγοντες βέλτιστης εκτέλεσης εντολών Βέλτιστη εκτέλεση εντολών είναι ο μηχανισμός και οι διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρία ώστε να διασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα όταν λαμβάνει και διαβιβάζει τις εντολές σε τρίτους προς εκτέλεση καθώς και όταν εκτελεί εντολές για λογαριασμό πελατών. Η Εταιρία, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον πελάτη, λαμβάνει υπόψη τους παρακάτω παράγοντες: Την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου, Τα κόστη που συνδέονται με την εκτέλεση της εντολής (π.χ. προμήθειες, κόστος διακανονισμού και εκκαθάρισης) και τα οποία βαρύνουν τον πελάτη, Την ταχύτητα εκτέλεσης την οποία μπορεί να επιτύχει, Την πιθανότητα ολοκλήρωσης της εκτέλεσης και διακανονισμού της εντολής, Τον όγκο και τη φύση της εντολής καθώς και οποιονδήποτε άλλο παράγοντα αφορά στην εκτέλεση της εντολής. Κριτήρια αξιολόγησης των παραγόντων βέλτιστης εκτέλεσης Η βαρύτητα των παραπάνω παραγόντων διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία πελατών ή προϊόντων και αξιολογείται συνεκτιμώντας τα παρακάτω κριτήρια: Χαρακτηριστικά του πελάτη, περιλαμβανομένης της κατηγοριοποίησής του ως ιδιώτη ή επαγγελματία Χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη, όπως: εντολή με όριο ή εντολή στη τρέχουσα τιμή, το μέγεθος της εντολής και την πιθανή επίδρασή της στην αγορά Χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού μέσου της εντολής: μετοχές εσωτερικού / εξωτερικού, παράγωγα χρηματιστηριακά / έξω-χρηματιστηριακά, ευκολία ρευστοποίησης, δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα Χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης στους οποίους μπορεί να σταλεί προς εκτέλεση η εντολή: ποιότητα εκτέλεσης και συνεχής διασφάλιση βέλτιστου αποτελέσματος, βάθος ρευστότητας στον εν λόγω τόπο εκτέλεσης 2

3 Αξιολόγηση των παραγόντων βέλτιστης εκτέλεσης Η στάθμιση των παραγόντων βέλτιστης εκτέλεσης διαφοροποιείται ανάλογα με τα κριτήρια που περιγράφονται ανωτέρω και διαμορφώνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των κριτηρίων αυτών ως εξής: 1.Χαρακτηριστικά του Πελάτη 1. Α Για τους ιδιώτες πελάτες: Η Εταιρία θεωρεί ως ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα το συνολικό τίμημα της εκτέλεσης των εντολών για αυτή την κατηγορία πελατών και προσδιορίζει το βέλτιστο αποτέλεσμα βάσει του παράγοντα αυτού, ο οποίος αντιπροσωπεύει την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και τις χρεώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση στον εκάστοτε τόπο εκτέλεσης, λαμβανομένων υπόψη όλων των εξόδων που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, συμπεριλαμβανομένων των τελών του τόπου εκτέλεσης, εκκαθάρισης και διακανονισμού, καθώς και λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους. Όταν ένα χρηματοπιστωτικό μέσο είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε περισσότερες από μία αγορές, οι οποίες διασφαλίζουν το ίδιο αποτέλεσμα με βάση το συνολικό τίμημα, η Εταιρία προκειμένου να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον πελάτη, συνεκτιμά και τους λοιπούς παράγοντες, εκτός από το συνολικό τίμημα. 1. B Για τους Επαγγελματίες Πελάτες: Η Εταιρία θεωρεί ότι για τους επαγγελματίες πελάτες σημαντικοί παράγοντες είναι η τιμή και οι σχετικές με τη συναλλαγή χρεώσεις καθώς και η ταχύτητα και πληρότητα της εκτέλεσης της εντολής. 2. Χαρακτηριστικά της εντολής Η Εταιρία λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των εντολών προκειμένου να σταθμίσει τη βαρύτητα των παραγόντων εκτέλεσης. Για τις εντολές των οποίων ο όγκος είναι σημαντικά μεγαλύτερος από το συνήθη όγκο των εντολών που εκτελούνται στην αγορά και οι οποίες δύνανται να έχουν είτε σημαντική επίδραση στην αγορά είτε να υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ρευστότητα, η πιθανότητα μερικής ή συνολικής ολοκλήρωσης και διακανονισμού συνιστά τον σημαντικότερο παράγοντα για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος για τον πελάτη. 3. Χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού μέσου Η Εταιρία λαμβάνει υπόψη το είδος του χρηματοπιστωτικού μέσου για το οποίο γίνεται η συναλλαγή, προκειμένου να προσδιορίσει τη σχετική βαρύτητα των παραγόντων εκτέλεσης. Για τις μετοχές και λοιπά αξιόγραφα, που είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές και 3

4 για τα οποία υπάρχει ρευστότητα στην αγορά και δημόσιες τιμές, η Εταιρία θεωρεί σημαντικότερους παράγοντες την τιμή και το κόστος εκτέλεσης της εντολής. Για τα προϊόντα τα οποία δεν είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές ή ΠΜΔ (π.χ. προθεσμιακά συμβόλαια, δικαιώματα προαίρεσης κλπ.) και για τα οποία δεν υπάρχουν δημόσιες τιμές στην αγορά, η Εταιρία θεωρεί σημαντικότερο παράγοντα τη δυνατότητα εκτέλεσης και διακανονισμού της συναλλαγής και όχι αποκλειστικά την τιμή. Για τα προϊόντα τα οποία αναπτύσσει η Εταιρία για λογαριασμό πελατών της, τα οποία ενσωματώνουν μοναδικά χαρακτηριστικά (σύνθετα προϊόντα) και στα οποία η ίδια αναλαμβάνει το ρόλο του αντισυμβαλλόμενου, η Εταιρία παρέχει, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίον προκύπτει η τιμή του προϊόντος. Για σύνθετα προϊόντα τα οποία η Εταιρία αγοράζει για λογαριασμό των πελατών της και αναλαμβάνει το ρόλο του αντισυμβαλλόμενου, παρέχονται, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, όλες οι διαθέσιμες από τον εκδότη/δημιουργό του προϊόντος πληροφορίες για το εν λόγω προϊόν. 4. Χαρακτηριστικά του τόπου εκτέλεσης Η εκτέλεση μιας εντολής διαφέρει ανάλογα με τον τόπο εκτέλεσης. Η επιλογή του τόπου εκτέλεσης πιθανώς να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται μία εντολή. Σε κανονικές συνθήκες αγοράς, η Εταιρία θεωρεί ότι το κριτήριο αυτό δεν επηρεάζει σημαντικά τους παράγοντες που σχετίζονται με την εκτέλεση εντολών. Οι τόποι εκτέλεσης στους οποίους στηρίζεται κυρίως η Εταιρία είναι οι αγορές στις οποίες είναι άμεσο μέλος, και ειδικότερα το ΧΑ (Χρηματιστήριο Αθηνών) και το ΧΑΚ (Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου). Λήψη / Διαβίβαση και Εκτέλεση εντολών 4

5 Η Εταιρία εκτελεί τις εντολές με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Απευθείας στις αγορές των οποίων είναι μέλος Μέσω τρίτων με τους οποίους η Εταιρία έχει έρθει σε συμφωνία. Απευθείας μέσω μηχανισμών της λειτουργώντας η ίδια ως τόπος εκτέλεσης έναντι του ιδίου χαρτοφυλακίου της Εκτός οργανωμένων αγορών ή Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης, λειτουργώντας ως αντισυμβαλλόμενος (Over The Counter). Εάν ένα χρηματοπιστωτικό μέσο τελεί υπό διαπραγμάτευση σε μία και μόνο αγορά, η Εταιρία θεωρείται ότι διασφαλίζει το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον πελάτη προωθώντας την εντολή στην εν λόγω αγορά. Στις περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρία διαβιβάζει τις εντολές προς εκτέλεση σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και ενδιαμέσων στον ίδιο Όμιλο, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρία εξετάζει την πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών η οποία εφαρμόζεται από τους τρίτους. Η Εταιρία παρακολουθεί σε τακτική βάση την πολιτική εκτέλεσης εντολών των τρίτων και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι τρίτοι, οι οποίοι επιλέγονται για τη διαβίβαση των εντολών, να διαθέτουν και να εφαρμόζουν πολιτική εκτέλεσης εντολών ανάλογη με αυτή της Εταιρία. Η Εταιρία διαμορφώνει τις προμήθειές της με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργεί διακρίσεις μεταξύ διαφόρων τόπων εκτέλεσης. Οδηγίες πελάτη για την εκτέλεση εντολής Η Εταιρία θεωρείται ότι εκπληρώνει την υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον πελάτη της, όταν εκτελεί μία εντολή ή μία συνιστώσα της εντολής ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες του πελάτη που αφορούν την εντολή ή τη συγκεκριμένη συνιστώσα αυτής. Στις περιπτώσεις τις οποίες η Εταιρία παρέχει σε πελάτες απευθείας πρόσβαση σε συγκεκριμένη αγορά ή αγορές μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος, καθώς η επιλογή της χρονικής στιγμής, της τιμής και των λοιπών παραγόντων εκτέλεσης δεν αποτελούν μέρος των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία εν προκειμένω. Παρακολούθηση πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης εντολών 5

6 Η Εταιρία με την εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών και διαδικασιών παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης κατά τη λήψη/διαβίβαση και εκτέλεση εντολών και εντοπίζει τυχόν αποκλίσεις από τις αρχές της. Όλες οι επιχειρηματικές μονάδες της Εταιρίας οι οποίες εμπλέκονται στις διαδικασίες λήψης/διαβίβασης και /ή εκτέλεσης εντολών διασφαλίζουν ότι, κατόπιν αιτήματος πελάτη, είναι σε θέση να παρέχουν στοιχεία σχετικά με το ότι οι εν λόγω εντολές διεκπεραιώθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της παρούσας πολιτικής. Η Εταιρία επανεξετάζει την πολιτική εκτέλεσης εντολών και τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την εκτέλεση εντολών σε ετήσια βάση καθώς και στις περιπτώσεις στις οποίες επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν την ικανότητα της Εταιρίας να επιτυγχάνει σε συνεχή βάση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες της. Εκτέλεση έκτος οργανωμένης αγοράς ή πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης Σε ορισμένες περιπτώσεις η Εταιρία δύναται να εκτελέσει την εντολή ενός πελάτη εκτός οργανωμένης αγοράς ή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης. Όλες οι επιχειρηματικές μονάδες της Εταιρίας εμπλεκόμενες στην εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, προτού πραγματοποιήσουν την εκτέλεση εντολής εκτός οργανωμένης αγοράς ή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης, διασφαλίζουν ότι έχουν τη ρητή συναίνεση του πελάτη. 6

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα