Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 291 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 29/5/2015 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΝΤΑΛΛΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΠΥΡΙ ΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ"». Σήµερα την 24η του µήνα Ιουνίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 το ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οδό Αινιάνων 6, ύστερα α ό την αριθµ /6/2015 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Μαντζάνας ηµήτριος 15) Τσεκούρας ηµήτριος 29) Φώσκολος Παναγιώτης 2) Ρούλιας Ιωάννης 16) Νταφλούκας Βασίλ. 30) Ανδρικό ουλος Ανδρέας 3) Ζήσιµος Γεώργιος 17) Χαλβαντζής Ζαχαρίας 31) Αργύρης Αθανάσιος 4) Ριζάκος Παναγιώτης 18) ιαµαντάρας Αλέξανδρος 32) Σταυρογιάννης Κων/νος 5) Αρναούτογλου Θεόδωρος 19) Λάµ ρου Γεώργιος 33) Αντωνίου-Σιούτα Μαρία 6) Μώρης ηµήτριος 20) Ζαγκανάς Γεώργιος 34) Σαγιάς Γεώργιος 7) Κορέντζελος ηµήτρ. 21) Τελώνης ηµήτριος 35) Στασινός Παναγιώτης 8) Αργύρη Παρασκευή 22) Καραθάνος Κων/νος 36) Χρονάς Αναστάσιος 9) Κερ ινιώτης Κων/νος 23) Κουτσοβέλης Σωτήριος 10) Αδάµ-Μ αλταδούρου έσ οινα 24) Μητσό ουλος ηµήτριος 11) Μ ολοκούτας Κων/νος 25) Ραφτο ούλου Μαρία 12) Μ ούκας Αθανάσιος 26) Κούτρας ηµήτριος 13) Κυρίτσης ηµήτριος 27) Μουστάκας Κων/νος 14) Τσιτσίας Μάρκος 28) Συλεούνης ηµήτριος ΑΠΟΝΤΕΣ : 1) Τσακµάκης ηµήτριος 2) Καραγιάννης Στυλιανός 3) Κοτρωνιάς Γεώργιος 4) Αντωνίου Αικατερίνη Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι ηµοτικών Κοινοτήτων, Πρόεδροι Το ικών Κοινοτήτων & Εκ ρόσω οι Το ικών Κοινοτήτων εκ των ο οίων αραβρέθηκαν οι αρακάτω : 1) Τσεκούρας ηµήτριος..κ. Ροδίτσας 2) Τασιού - Χόνδρου Γιαννούλα Τ.Κ. Μεξιατών 3) Υφαντής Γεώργιος Τ.Κ. Βαρδατών 4) Σιαµ άνης Νικόλαος Τ.Κ. άφνης 5) Φούρλας Βασίλειος Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου 6) Μακρής Ανδρέας Τ.Κ. Θερµο υλών 7) ρόσος Αθανάσιος Τ.Κ. Κουµαριτσίου 8) Καραγεώργος Ευάγγελος Τ.Κ. Μεσοχωρίου 9) Αλεξανδρής Νικόλαος Τ.Κ. Περιστερίου Ο ήµαρχος Νικόλαος Σταυρογιάννης ροσκλήθηκε και αρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και ο Χιώτης Ιωάννης, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. Αφού δια ιστώθηκε α αρτία καθώς α ό το σύνολο 41 µελών ήταν αρόντα 37 µέλη, ο ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 28ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, θέτει υ όψη του ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση του ΑΝΤ/ΡΧΟY κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑ, ου έχει ως εξής:

2 Με τις αραγράφους 1 & 2 του άρθρου 273 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/06) ορίζονται τα εξής: «1. Μέχρι την έκδοση του ροεδρικού διατάγµατος της αραγράφου 2 του άρθρου 209 οι κάθε είδους υ ηρεσίες, εκτός α ό τις υ ηρεσίες ου αρέχονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α ), διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α ), µε την ε ιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α ), ως ισχύει. 2. Οι τυχόν διαφωνίες ου ροκύ τουν κατά την αροχή των υ ηρεσιών της ροηγούµενης αραγράφου ε ιλύονται, ως ακολούθως: α) Για κάθε ράξη της ε ιβλέ ουσας υ ηρεσίας, για την ο οία ο ανάδοχος κρίνει ότι είναι βλα τική των συµφερόντων του, δικαιούται να υ οβάλει ένσταση στο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο ή στο διοικητικό συµβούλιο του Συνδέσµου του ηµοτικού και Κοινοτικού Ιδρύµατος, των λοι ών δηµοτικών και κοινοτικών νοµικών ροσώ ων δηµοσίου δικαίου, των δηµοτικών και κοινοτικών ε ιχειρήσεων των νόµων 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α ) και 890/1979 (ΦΕΚ 80 Α ), υ οχρεωτικά µέσω της ε ιβλέ ουσας υ ηρεσίας, η ο οία τη διαβιβάζει σε αυτό, µαζί µε τις αρατηρήσεις της, µέσα σε δεκα έντε (15) ηµέρες. Η ένσταση του αναδόχου ασκείται µέσα σε ανατρε τική ροθεσµία δεκα έντε (15) ηµερών, αφότου ο ανάδοχος έλαβε γνώση της ροσβαλλόµενης ράξης ή α ό την ε ίδοσή της µε α οδεικτικό. Στην ερί τωση θεώρησης Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) ή Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) α ό την τεχνική υ ηρεσία του Υ ουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Α οκέντρωσης, η κατά τα ανωτέρω υ οβολή της ένστασης του αναδόχου ρος το συµβούλιο γίνεται µετά την ε ίδοση σε αυτόν α ό την ε ιβλέ ουσα υ ηρεσία µε α οδεικτικό, του θεωρηµένου α ό την τεχνική υ ηρεσία του Υ ουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Α οκέντρωσης Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ή Σ.Π.. Η ένσταση στην ερί τωση αυτή υ οβάλλεται υ οχρεωτικά µέσω της τεχνικής υ ηρεσίας του Υ ουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Α οκέντρωσης, η ο οία τη διαβιβάζει στο αρµόδιο για τη λήψη α όφασης συµβούλιο και στην ε ιβλέ ουσα υ ηρεσία, µαζί µε τις αρατηρήσεις της. Το συµβούλιο οφείλει να α οφασίσει ε ί της ενστάσεως µέσα σε δύο (2) µήνες α ό την ηµεροµηνία ου εριέρχεται σε αυτό.» Η τεχνική υ ηρεσία του ήµου, µε το αριθµ / έγγραφό της διαβίβασε στο ηµοτικό συµβούλιο την ένσταση του αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΝΤΑΛΛΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΣΠΥΡΙ ΩΝ ου αφορά το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ» Σύµφωνα µε την εισήγηση της Τεχνικής υ ηρεσίας Τίθεται υ όψη του ηµοτικού Συµβουλίου κατ εφαρµογή του άρθρου 8 και 9 του Κανονισµού Λειτουργίας του.σ 1)H αριθ / α όφαση ηµάρχου «ερί ορισµού Αντιδηµάρχων και αρµοδιοτήτων τους» 2) η α ό Τεχνική Έκθεση της /νσης Τεχνικών Έργων όµησης ικτύων και Ενέργειας ε ί της α ό Ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ «ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΝΤΑΛΛΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΣΠΥΡΙ ΩΝ» Η υ οβληθείσα ένσταση της αναδόχου Κ/Ξ κατασκευής του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ», αφορά στο µε αριθ / έγγραφο της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων όµησης ικτύων και Ενέργειας στο ο οίο α αντήθηκε η α ό 7/5/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ λόγω µη ληρωµής του 3 ου λογαριασµού της αναδόχου Κ/Ξ. Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1. Η µελέτη του έργου µε αριθµ. Μελ. 47/2011 συντάχθηκε και θεωρήθηκε α ό την Τεχνική Υ ηρεσία του ήµου Λαµιέων, µε ροϋ ολογισµό ,00 µε Φ.Π.Α. και χρηµατοδότηση α ό «Αγροτική Ανά τυξη της Ελλάδας : Αλέξανδρος Μ αλτατζής». 2. Η δηµο ρασία του έργου έγινε στις 18/2 ου /2014 και µειοδότης αναδείχτηκε η Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΝΤΑΛΛΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ µε µέση έκ τωση 41,08 %. 3. Μεταξύ του κου ηµάρχου και του Αναδόχου υ ογράφηκε η µε αριθµ. ρωτ / σύµβαση κατασκευής έργου οσού: ,40 χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση. 4. Με το υ αριθµ / έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ, υ οβλήθηκε ρος την ιευθύνουσα Υ ηρεσία, ο 3 ος Λογαριασµός του έργου, ύψους (µε τον ΦΠΑ) ,92. Με το υ αριθµ / υ οβλήθηκε ρος την ιευθύνουσα Υ ηρεσία, η 2 η αναλυτική ε ιµέτρηση ου εριλαµβάνει τις εργασίες του 3 ου λογαριασµού. 5. Ο 3 ος λογαριασµός θεωρήθηκε την 27/03/2015 και εγκρίθηκε την 31/3/2015 και µε την 11250/ αίτηση 3 η ληρωµής α εστάλει µε το υ αριθµ / έγγραφο στην Ειδική Υ ηρεσία εφαρµογής του Προγράµµατος «Αγροτική Ανά τυξη της Ελλάδας » του ΥΠΑΑΤ για εραιτέρω έλεγχο. 6. Η ανάδοχος Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΝΤΑΛΛΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ υ έβαλλε την α ό 7/5/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ λόγω µη ληρωµής του 3 ου λογαριασµού η ο οία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εισερχοµένων της /νσης Τεχνικών Έργων όµησης ικτύων και Ενέργειας την Η Υ ηρεσία µας, µε την αριθ / α όφαση α έρριψε την αρα άνω ειδική δήλωση και κάλεσε την ανάδοχο Κ/Ξ στην άµεση συνέχιση των εργασιών σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Β. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 29/5/2015 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3 Η ανάδοχος Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΝΤΑΛΛΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ υ έβαλλε εµ ρόθεσµα την α ό 29/5/2015 Ένσταση ου έλαβε αριθ. ρωτ / , κατά της µε αριθ. ρωτ / α όφασης της /νσης Τεχνικών Έργων όµησης ικτύων και Ενέργειας του ήµου µας και εκφράζει τις αρακάτω αντιρρήσεις Η ανάδοχος εταιρεία ισχυρίζεται ότι : 1). Η Ειδική ήλωση ιακο ής των έργων λόγω µη ληρωµής του 3 ου Λογαριασµού του ως άνω έργου υ οβλήθηκε βάσει του Άρθρου 62 αρ.3 του Ν.3669/2008 (Κ Ε). Η ιευθύνουσα Υ ηρεσία εκδίδει Α όφαση για την υ οβληθείσα ήλωση σύµφωνα µε το άρθρο 62 αρ.4 του Ν.3669/2008 (Κ Ε), ου αναφέρει ότι: «Μετά την ε ίδοση της ειδικής δήλωσης, κατά την αράγραφο 3 η διευθύνουσα υ ηρεσία εξακριβώνει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες της δήλωσης και εκδίδει α όφαση ου α οδέχεται ή α ορρί τει το εριεχόµενο της δήλωσης» ηλαδή η δυνατότητα της ιευθύνουσας Υ ηρεσίας να δεχθεί ή να α ορρίψει το εριεχόµενο της ήλωσης ιακο ής Εργασιών, αφορά ρητά, µόνο στο εριεχόµενο και την ουσία της ήλωσης και όχι σε καθεαυτή τη ήλωση στο σύνολό της ή σε άλλα στοιχεία της σύµβασης ή σε άλλες αναιτιολόγητες ροφασιστικές αιτιάσεις. Εντούτοις, αρά τα ρητά ροβλε όµενα και εριοριστικά α ό το νόµο, ο Προϊστάµενος της ιευθύνουσας Υ ηρεσίας, µε την α όφασή του α ορρί τει αράνοµα, αυθαίρετα και αντισυµβατικά την Ειδική δήλωση µας χωρίς εντούτοις α ό το νόµο να του αρέχεται τέτοιο δικαίωµα και εντέλλεται τη συνέχιση των εργασιών, χωρίς καν να ε ιληφθεί να εξετάσει, να α οδεχθεί ή να α ορρίψει συγκεκριµένα στοιχεία του εριεχόµενου της, έτσι ό ως ε ακριβώς ροβλέ εται στην ανωτέρω αράγραφο του Άρθρου 62 του Ν.3669/2008 (Κ Ε). Εξ αυτού του λόγου και µόνο η α όφαση της Υ ηρεσίας είναι αράνοµη και οφείλει να ακυρωθεί Η Υ ηρεσία εξέτασε το εριεχόµενο της α ό 7/5/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του αναδόχου, δια ίστωσε ότι δεν υ άρχει υ αιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, ο ότε δεν συντρέχουν λόγοι για την υ οβολή ειδικής δήλωσης διακο ής εργασιών α ό τον ανάδοχο και ακολούθως εξέδωσε την αρ. ρωτ / α όφαση µε την ο οία την α ορρί τει. 2) «Για τη νοµότυ η υ οβολή του λογαριασµού α αιτείται, αλλά και αρκεί, η υ οβολή του σώµατος του λογαριασµού συνοδευόµενου α ό τα α αραίτητα ε ιµετρητικά στοιχεία, ίνακα υ ολογισµού της αναθεώρησης και τυχόν α οφάσεις των οργάνων του κυρίου του έργου, µε τις ο οίες είτε αναγνωρίζονται οι αιτούµενες α οζηµιώσεις ή άλλα αιτήµατα του αναδόχου είτε κατα ίτ ουν οινικές ρήτρες.καµµία άλλη ροϋ όθεση δεν θέτει ο νόµος για τη νοµότυ η υ οβολή του λογαριασµού, α ό την ο οία εκκινεί τόσο η τριακονθήµερη ροθεσµία για την έγκρισή του α ό τη ιευθύνουσα Υ ηρεσία όσο και το δίµηνο µετά το έρας του ο οίου γεννάται σύµφωνα µε το Άρθρο 53 αρ. 9 (Κ Ε), δικαίωµα του αναδόχου να υ οβάλλει όχληση για την τοκοφορία της α αίτησής του έναντι του κυρίου του έργου και να διακόψει τις εργασίες του έργου, εφόσον ο λογαριασµός έχει εν τω µεταξύ εγκριθεί. Ιδίως δε δεν α αιτείται για τη νοµότυ η υ οβολή του λογαριασµού να συνυ οβάλλονται µε αυτόν ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα α οδεικτικά καταβολής κρατήσεων υ έρ τρίτων (ΤΣΜΕ Ε, ΕΜΠ και αρακρατούµενος φόρος 3%) και τιµολόγιο αροχής υ ηρεσιών. Τα τελευταία µάλιστα είναι αδύνατο να κατατεθούν κατά τον χρόνο υ οβολής του λογαριασµού, δεδοµένου ότι ο υ ολογισµός και η καταβολή των κρατήσεων καθίστανται δυνατά µετά τη (ρητή ή αυτοδίκαιη) έγκρισή το, ο ότε οριστικο οιείται το ληρωτέο στον ανάδοχο οσό και ο λογαριασµός καθίσταται ιστο οίηση ρος ληρωµή. Ε ι λέον, κατά την υ οβολή του 3 ου λογαριασµού στην ιευθύνουσα Υ ηρεσία του έργου, η Ανάδοχος Κοινο ραξία δεν ήταν υ οχρεωµένη να ροσκοµίσει βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας σε αυτό το στάδιο ελέγχου του λογαριασµού, αφού σύµφωνα µε το συνηµµένο έγγραφο µε θέµα «Προλη τικός Έλεγχος Σταδίων Υλο οίησης ηµοσίων Έργων του άξονα 3 (Μέτρα 313, 321, 322, 323) α ό την Ειδική Υ ηρεσία Εφαρµογής του Π.Α.Α Ανταγωνιστικότητα-Μονάδα Β3» τα δικαιολογητικά αυτά ζητώνται κατά το τελευταίο στάδιο ελέγχου της εντολής ληρωµής α ό τον ΟΠΕΚΕΠΕ, α ό τον ο οίο γίνονται οι ληρωµές των λογαριασµών ό ως αναφέρεται και στην συνηµµένη 24860/ Α όφασή σας. Συνε ώς η ά οψη της Υ ηρεσίας ότι δεν είναι νόµιµη η υ οβολή του λογαριασµού αν δεν συνοδεύεται ρητά α ό τα ανωτέρω δικαιολογητικά (ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα, α οδεικτικά ληρωµής κρατήσεων κλ ) είναι εσφαλµένη. Με την υ αριθµ. 3474/2006 Α όφαση του ΣτΕ, «. δεν υφίσταται υ αιτιότης του κυρίου του έργου οργανισµού το ικής αυτοδιοικήσεως η νοµικού ροσώ ου δηµοσίου δικαίου εκ της µη ληρωµής υ οβληθέντος λογαριασµού, όταν ο λογαριασµός ούτος δεν συνοδεύεται υ ό βεβαιώσεως ερί καταβολής των υ ό του αναδόχου οφειλοµένων ασφαλιστικών εισφορών ( ρβλ. ΣΕ 2079/1999) και, κατά συνέ ειαν, δεν γεννάται υ οχρέωσις αυτού ρος καταβολήν τόκων υ ερηµερίας ε ί των καθυστερουµένων οσών καθ` όλον το χρονικόν διάστηµα κατά το ο οίον διαρκεί η αράλειψις του αναδόχου να υ οβάλει την κατά τα ανωτέρω α όδειξιν ερί καταβολής των υ έρ του Ι.Κ.Α. ασφαλιστικών εισφορών». Α ό τα αρα άνω και σύµφωνα µε το Άρθρο 62 Παρ. 3. του ν. 3669/2008 «Αν υ άρχει υ αιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακο ή των εργασιών, ο ανάδοχος υ οβάλλει την ειδική δήλωση διακο ής των έργων στον ροϊστάµενο της διευθύνουσας υ ηρεσίας....» ροκύ τει ότι στην συγκεκριµένη ερί τωση δεν συντρέχουν λόγοι διακο ής των εργασιών α ό τον ανάδοχο. Όσον αφορά τις διαδικασίες ου εριγράφονται στο έγγραφο µε θέµα «Προλη τικός Έλεγχος Σταδίων Υλο οίησης ηµοσίων Έργων του άξονα 3 (Μέτρα 313, 321, 322, 323) α ό την Ειδική Υ ηρεσία Εφαρµογής του Π.Α.Α

4 Ανταγωνιστικότητα-Μονάδα Β3», για την έγκριση χρηµατοδότησης αναφέρεται «Για την διαδικασία του συγκεκριµένου ελέγχου το ενδεικτικό εριεχόµενο του φακέλου ου υ οβάλλεται α ό τον ικαιούχο κλ ), ενώ στην Εγκύκλιο / /ΟΠΕΚΕΠΕ/ /νση Ανά τυξης & Αλιείας/ Γραφείο ιοίκησης στην αρ. 3 (ιιι) αναφέρεται «Οι λογαριασµοί µετά τον έλεγχο, θεωρούνται α ό τον ροϊστάµενο της ιευθύνουσας Υ ηρεσίας. Έτσι θεωρηµένοι α οτελούν την ιστο οίηση για την ληρωµή του αναδόχου και ροωθούνται άµεσα στον φορέα εφαρµογής συνοδευµένοι α ό τα αραστατικά εξόφλησης των οριζόµενων α ό τη νοµοθεσία δηµοσίων έργων κρατήσεων» Σε κάθε ερί τωση, η Υ ηρεσία εξέτασε και α άντησε στην Ειδική ήλωση ιακο ής βάση της κείµενης νοµοθεσίας των ηµοσίων Έργων. 3). «Μετά την (ρητή ή αυτοδίκαιη) έγκριση του Λογαριασµού, υ αιτιότητα του αναδόχου υ άρχει µόνο αν, µετά την αρέλευση της δίµηνης ροθεσµίας, ο ανάδοχος εκλήθη α οδεδειγµένα να εισ ράξει το οσό του λογαριασµού ροσκοµίζοντας και τα α αραίτητα για την ληρωµή δικαιολογητικά, τα ο οία ρέ ει να ροσδιορίζονται ε ακριβώς στη σχετική κλήση, και είτε δεν ροσήλθε καθόλου, είτε ροσήλθε µεν χωρίς όµως τα δικαιολογητικά. Σ αυτή την ερί τωση και µόνο, η ήδη εκκινήσασα υ ερηµερία οφειλέτη (του κυρίου του έργου) αναστέλλεται και υ οκαθίσταται α ό την υ ερηµερία δανειστή (του αναδόχου), µέχρις ότου ο τελευταίος συµµορφωθεί ρος τη σχετική ρόσκληση, ο ότε ε αναρχίζει εάν ο τελευταίος, ακόµη και µετά την ροσκόµιση των σχετικών δικαιολογητικών, εξακολουθεί να καθυστερεί στην εξόφληση του λογαριασµού. Τα ανωτέρω συνάγονται και α ό την νοµολογία των διοικητικών και ολιτικών δικαστηρίων, τα ο οία ε ιδικάζουν τόκους υ ερηµερίας α ό την ηµεροµηνία της ειδικής όχλησης του άρθρου 53 αρ. 9 Κ Ε, χωρίς να εξετάζουν την υ οβολή εκ µέρους του αναδόχου φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, α οδεικτικού καταβολής κρατήσεων και τιµολογίου αροχής υ ηρεσιών. 1 Έτσι αµέσως µετά την αραλαβή των συνηµµένων α οδεδειγµένων ροσκλήσεων για την είσ ραξη του 3 ου λογαριασµού µε αρ. ρ / ( αρελήφθη ταχυδροµικά στις 25/5/2015), και 27325/ ( αρελήφθη ταχυδροµικά στις 28/5/2015), η Ανάδοχος Κοινο ραξία µε την υ αρ / αίτησή της ροσκόµισε όλα τα α αραίτητα για την ληρωµή του 3 ου Λογαριασµού δικαιολογητικά, ό ως αυτά ροσδιορίσθηκαν στις σχετικές κλήσεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν.3669/2008 «Αν η ληρωµή ενός λογαριασµού καθυστερήσει χωρίς υ αιτιότητα του αναδόχου, έρα του διµήνου α ό την υ οβολή του, οφείλεται, αν υ οβληθεί έγγραφη όχληση και α ό την ηµεροµηνία υ οβολής της, τόκος υ ερηµερίας ου υ ολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α ) και ο ανάδοχος µ ορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινο οιήσει στη διευθύνουσα υ ηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση.» Σύµφωνα µε το Π 166/2003 άρθρο 4 «Τόκος σε ερί τωση καθυστέρησης ληρωµής» «1. Τόκος υ ερηµερίας οφείλεται α ό την ηµέρα ου ακολουθεί την ηµεροµηνία ληρωµής ή το τέλος της εριόδου ληρωµής ου ορίζει η σύµβαση. 2. Εάν δεν συµφωνήθηκε ορισµένη ηµέρα ή ροθεσµία ληρωµής της αµοιβής, ο οφειλέτης γίνεται υ ερήµερος, χωρίς να α αιτείται όχληση, και οφείλει τόκους: α. Εάν αρέλαβε το τιµολόγιο ή άλλο ισοδύναµο για ληρωµή έγγραφο µέχρι το χρόνο της αραλαβής των αγαθών ή της αροχής των υ ηρεσιών ή αν δεν αρέλαβε ή δεν είναι βέβαιο ότε αρέλαβε τέτοιο έγγραφο, µόλις εράσουν 30 ηµέρες α ό την αραλαβή των αγαθών ή την αροχή των υ ηρεσιών. β. Εάν α ό το νόµο ή τη σύµβαση ροβλέ εται διαδικασία α οδοχής ή ελέγχου για την ε αλήθευση της αντιστοιχίας συµφωνηµένων και αραλαµβανοµένων αγαθών ή υ ηρεσιών, µόλις εράσουν 30 ηµέρες α ό την ολοκλήρωση της διαδικασίας α οδοχής ή ελέγχου, εφόσον αρέλαβε το τιµολόγιο ή άλλο ισοδύναµο για ληρωµή έγγραφο µέχρι την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας. γ. Εάν η αραλαβή των αγαθών ή η αροχή των υ ηρεσιών ή η διαδικασία α οδοχής ή ελέγχου έχει ροηγηθεί, µόλις εράσουν 30 ηµέρες α ό το χρόνο αραλαβής του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου για ληρωµή εγγράφου. δ. Στις συµβάσεις µεταξύ ε ιχειρήσεων και δηµοσίων αρχών της αραγράφου 1α του άρθρου 3 του αρόντος, η ροθεσµία καταβολής τόκων σε κάθε µία α ό τις αρα άνω ερι τώσεις, ορίζεται α οκλειστικώς σε 60 ηµέρες.» Α ό την αρα άνω νοµοθεσία και το γεγονός ότι η Ανάδοχος Κ/Ξ κατέθεσε στην ιεύθυνση Οικονοµικών Υ ηρεσιών του ήµου Λαµιέων τα δικαιολογητικά για την ληρωµή του 2 ου και 3 ου λογαριασµού µεταξύ των ο οίων και τα αντίστοιχα Τιµολόγια µε την αρ. ρωτ / αίτηση, συνάγεται ότι δεν υ άρχει καθυστέρηση ληρωµής του 3 ου λογαριασµού εφόσον δεν έχουν αρέλθει 60 ηµέρες α ό την αραλαβή του αντίστοιχου τιµολογίου. «Για τους λόγους αυτούς. Με την ε ιφύλαξη των νόµιµων δικαιωµάτων µας ΖΗΤΩ Να γίνει δεκτή η αρούσα. Να α ορριφθεί η υ Αρ. Πρωτ / Α όφαση της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων όµησης ικτύων & Ενέργειας» Μετά τα αρα άνω εισηγούµαι: Την α όρριψη της α ό 29/5/2015 ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΝΤΑΛΛΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ», για τους λόγους ου αναλυτικά αναφέρονται ιο άνω. 1 ΣτΕ 3948/2005, 1009/2005, 4609/1997, εφαθ 1270/2009, 529/2009, 259/2009, 165/2009, 104/2009, 3052/2009, ΕφΑθ 2539/2009, ΕφΛαρ 418/2010

5 Κατό ιν των ανωτέρω σας καλώ να α οφασίσουµε σχετικά. Το.Σ. αφού έλαβε υ όψη του Τις αραγράφους 1 & 2 του άρθρου 173 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/06) Το Π 28/80 Την εισήγηση της Τεχνικής Υ ηρεσίας Την ένσταση του αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΝΤΑΛΛΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ», Έ ειτα α ό διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 1. Εγκρίνει την α όρριψη της α ό 29/5/2015 ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΝΤΑΛΛΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ», για τους λόγους ου αναλυτικά αναφέρονται ιο άνω. 2. Η αρούσα να κοινο οιηθεί µε α οδεικτικό ε ίδοσης στον ανάδοχο. Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το αρόν και υ ογράφεται : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ Μαντζάνας. Ρούλιας Ι. Ζήσιµος Γ. Ριζάκος Π. Αρναούτογλου Θ. Μώρης. Κορέντζελος. Αργύρη Π. Κερ ινιώτης Κ. Μ ολοκούτας Κ. Μ ούκας Α. Κυρίτσης. Τσιτσίας Μ. Τσεκούρας. Νταφλούκας Β. Χαλβαντζής Ζ. ιαµαντάρας Α. Λάµ ρου Γ. Ζαγκανάς Γ. Τελώνης. Καραθάνος Κ. Κουτσοβέλης Σ. Μητσό ουλος. Ραφτο ούλου Μ. Κούτρας. Μουστάκας Κ. Συλεούνης. Φώσκολος Π. Ανδρικό ουλος Α. Αργύρης Α. Σταυρογιάννης Κ Αντωνίου-Σιούτα Μ. Σαγιάς Γ. Στασινός Π. Χρονάς Α. Η Γραµ. Σύµβουλος : Αδάµ-Μ αλταδούρου. Ακριβές α όσ ασµα ρακτικών Λαµία 2 Ιουλίου 2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 191 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 56 /2012 Σήµερα την 22η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 Στη Λαµία και στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.000 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 433 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-09-2008 Σήµερα τηv 1/09/2008 ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:30 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα