Λογαριασμός Εθνική Παίδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λογαριασμός Εθνική Παίδων"

Transcript

1 Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, από ισχύουν περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές και ιδίως στις αναλήψεις μετρητών, στο άνοιγμα λογαριασμών και στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό. Μου παρασχέθηκαν σχετικές διευκρινίσεις. Λογαριασμός Εθνική Παίδων Η Εθνική Τράπεζα σας ενημερώνει ότι θέτει στη διάθεσή σας το καταθετικό προϊόν «Εθνική Παίδων», ένα ολοκληρωμένο καταθετικό πρόγραμμα που καλύπτει όλες τις ανάγκες του παιδιού σας από την ημέρα της γέννησής του μέχρι την ενηλικίωσή του (αποταμιευτικές, έκτακτες ανάγκες κλπ.) και το οποίο πλαισιώνεται από προγράμματα επιβραβεύσεων και κινήτρων και μοναδικά προνόμια για σας και το παιδί σας. Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι τα εξής: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. Νόμισμα: 2. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα - ανήλικοι, από τη γέννησή τους μέχρι και τη συμπλήρωση του δεκάτου έβδομου (17) έτους της ηλικίας τους. Η ηλικία του ανηλίκου παιδιού κατά το άνοιγμα του λογαριασμού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 17ο έτος (δηλαδή 16 ετών και 364 ή 365 ημερών εάν το έτος είναι δίσεκτο). Πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού είναι ο ανήλικος. Συνδικαιούχος του λογαριασμού πρέπει να είναι απαραίτητα τουλάχιστον ένας εκ των γονέων ή των ασκούντων την επιμέλεια του ανηλίκου. Συνδικαιούχος του λογαριασμού μπορεί να είναι και τρίτο ενήλικο φυσικό πρόσωπο, μέχρι β βαθμού συγγένειας (π.χ. παππούς, γιαγιά) με τον ανήλικο. Κάθε ανήλικος μπορεί να είναι δικαιούχος μόνο ενός λογαριασμού «Εθνική Παίδων». Δεν μπορεί να είναι συνδικαιούχος στο λογαριασμό δεύτερος ανήλικος. 3. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης: Επιτόκια: Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Βασική κλίμακα επιτοκίου Βαθμίδες Υπολοίπου Επιτόκιο (κλιμακωτό) ΕΥΡΩ 0, Παρεμβατικό Ε.Κ.Τ. μείον 0,75 ΕΥΡΩ ,01 και άνω Παρεμβατικό Ε.Κ.Τ. Ισχύουσα κλίμακα επιτοκίου (βάσει ειδικής προσφοράς): Από ισχύει ειδική προσφορά στο επιτόκιο της α βαθμίδας του λογαριασμού (ευρώ 0, ). Συγκεκριμένα:

2 Βαθμίδες Υπολοίπου Επιτόκιο (κλιμακωτό) Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση (*) ΕΥΡΩ 0, ,02% 0,017% ΕΥΡΩ ,01 και άνω Παρεμβατικό Ε.Κ.Τ., σήμερα 0,05% 0,043% Η προσφορά ισχύει μέχρι της (ελεύθερης) ανακλήσεώς της από την Τράπεζα, οπότε το επιτόκιο θα διαμορφώνεται όπως προβλέπεται σύμφωνα με τη βασική κλίμακα επιτοκίου. (*) Η Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση (Σ.Ε.Π.Α.) υπολογίστηκε με την παραδοχή ότι, για ένα (1) έτος, το ποσό κατάθεσης και το επιτόκιο παραμένουν αμετάβλητα και δεν αναλαμβάνονται οι τόκοι του 6μήνου. Ως αποτέλεσμα, η Σ.Ε.Π.Α. απεικονίζεται με τα παραπάνω ποσοστά, μετά την φορολόγηση των τόκων (σήμερα 15%) και τον 6μηνιαίο ανατοκισμό. Στη Σ.Ε.Π.Α. δεν έχουν υπολογιστεί τυχόν ποσά που προκύπτουν από προγράμματα επιβραβεύσεων. Β) Χρεωστικών τόκων Τα χρεωστικά υπόλοιπα που δημιουργούνται από παραβίαση valeurs δεν επιβαρύνονται με τόκο υπερημερίας. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. 5. Valeur πίστωσης Α. Κατάθεση μετρητών ευρώ σε λογαριασμό ταμιευτηρίου: - Μέσω του δικτύου των καταστημάτων μας: αυθημερόν - Μέσω ΑΤΜ όπου απαιτείται χρήση φακέλου: o εφόσον η κατάθεση μετρητών πραγματοποιηθεί σε εργάσιμη ημέρα και εντός του o ωραρίου συναλλαγών: αυθημερόν εφόσον η κατάθεση μετρητών πραγματοποιηθεί σε μη εργάσιμη ημέρα ή μετά το πέρας του ωραρίου συναλλαγών: η επόμενη εργάσιμη ημέρα (Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της κατάθεσης λογίζεται ότι λήφθηκε την αμέσως επόμενη από την κατάθεση εργάσιμη ημέρα, οπότε και διενεργείται η αποσφράγιση των φακέλων, η καταμέτρηση των χρημάτων και η πίστωση του λογαριασμού με το ποσό της κατάθεσης.) - Μέσω ΑΤΜ όπου δεν απαιτείται χρήση φακέλου: αυθημερόν Β. Μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμό ευρώ σε λογαριασμό ευρώ, μέσω γκισέ / ΑΤΜ / Internet / Phone Banking: αυθημερόν ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1. Ο λογαριασμός «Εθνική Παίδων» είναι κοινός διαζευκτικός λογαριασμός και υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 5638/1932 «περί καταθέσεως σε κοινό λογαριασμό». Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε από τους δικαιούχους, η κατάθεση και ο λογαριασμός της περιέρχεται αυτοδικαίως στους επιζώντες μέχρι και του τελευταίου. 2. Όλοι οι συνδικαιούχοι πρέπει να είναι παρόντες κατά το άνοιγμα του λογαριασμού και να υπογράφουν τη σύμβαση κατάθεσης. 3. Ο/οι γονέας/εις ή ο/οι ασκών/ούντες την επιμέλεια, που είναι συνδικαιούχος/οι του λογαριασμού, θα υπογράφει/ουν τη σύμβαση κατάθεσης και για τον ανήλικο στην αντίστοιχη θέση. 4. Ο λογαριασμός «Εθνική Παίδων» ισχύει μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν μέσα στον οποίο ο ανήλικος δικαιούχος ενηλικιώνεται (λήξη του λογαριασμού). Μετά την ως άνω ημερομηνία ο λογαριασμός θα μεταπίπτει σε απλό λογαριασμό ταμιευτηρίου και θα διέπεται από τους όρους που ισχύουν για τις λοιπές απλές καταθέσεις ταμιευτηρίου της Τράπεζας. 5. Ο ανήλικος δικαιούχος του λογαριασμού δεν μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές (καταθέσεις, αναλήψεις κλπ.), παρά μόνο εκπροσωπούμενος από τους γονείς του ή τα πρόσωπα που ασκούν την επιμέλεια. 6. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί κάποια ανάληψη από τους συνδικαιούχους του λογαριασμού, για το αναλαμβανόμενο ποσό δεν αποδίδονται τόκοι από την αρχή εκτοκισμού του τρέχοντος εξαμήνου ή από την ημερομηνία ανοίγματος του λογαριασμού, στην περίπτωση

3 που αυτός άνοιξε μέσα στο τρέχον εξάμηνο, χωρίς όμως να δημιουργούνται χρεωστικοί τόκοι για τον πελάτη. 7. O λογαριασμός μπορεί να εξοφληθεί πριν από τη λήξη του, αλλά τυχόν δεσμευμένα ποσά από προγράμματα επιβραβεύσεων επιστρέφονται στην Τράπεζα. 8. Το επιτόκιο του καταθετικού λογαριασμού «Εθνική Παίδων» είναι κλιμακωτό και συνδέεται με το παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 9. Δεν παρέχεται δυνατότητα σύνδεσης του λογαριασμού με επενδυτικά προϊόντα, συστήματα πάγιων εντολών για πληρωμή υποχρεώσεών σας, για αυτόματη εξόφληση δόσεων πιστωτικών καρτών / δανείων της Τράπεζάς μας καθώς και με συστήματα εισροής ποσών λόγω μισθοδοσίας ή πληρωμής σύνταξης. Επιτρέπεται μόνο η σύνδεση με σύστημα παγίων ηλεκτρονικών καταβολών για πίστωση του λογαριασμού. 6. Παροχές Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ - ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Βιβλιάριο κατάθεσης και δυνατότητα ενημέρωσης για τις τελευταίες 7 κινήσεις του λογαριασμού σας, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο μέσω του δικτύου των i-bank ATMs της Εθνικής Τράπεζας. Δυνατότητα δωρεάν χορήγησης της χρεωστικής κάρτας Debit MasterCard για να εξυπηρετείστε άνετα και γρήγορα, με άμεση χρέωση του καταθετικού σας λογαριασμού, από τα i-bank ATMs της Εθνικής Τράπεζας, τα ATMs ΔΙΑΣ και MasterCard στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και να πραγματοποιείτε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών σε όλες τις επιχειρήσεις με το σήμα MasterCard στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανέπαφες συναλλαγές σε επιχειρήσεις που διαθέτουν τα ειδικά τερματικά, καθώς και αγορές στο διαδίκτυο σε χιλιάδες εμπόρους που φέρουν το σήμα MasterCard και σε εμπόρους πιστοποιημένους στην Υπηρεσία Ασφαλών Συναλλαγών MasterCard SecureCode. Πρόσβαση στα εναλλακτικά δίκτυα i-bank Internet, Phone και Mobile Banking της Εθνικής Τράπεζας. Δυνατότητα διενέργειας μαζικών πιστώσεων μέσω Internet Banking σε λογαριασμούς που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα με προμήθεια 0,20 ανά πίστωση. Δεν εισπράττονται έξοδα φύλαξης. Δεν εισπράττονται έξοδα πίστωσης του λογαριασμού από τρίτους. Κεφαλαιοποίηση τόκων ανά εξάμηνο. Β. ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΕΣ Πιστωτικές Κάρτες Δυνατότητα απόκτησης πιστωτικής κάρτας «Classic Visa», «Classic MasterCard», «Gold MasterCard». Για κάθε λογαριασμό «Εθνική Παίδων», δυνατότητα να αποκτήσει κάρτα έχει μόνο ένας συνδικαιούχος, γονέας ή ασκών την επιμέλεια. Εφόσον είναι συνδικαιούχος και σε 2ο λογαριασμό «Εθνική Παίδων» (2ου παιδιού του), μπορεί να συνδέσει μία διαφορετική κάρτα του στο 2ο λογαριασμό (πχ. Classic Visa στον 1 ο λογαριασμό και Classic Mastercard στον 2 ο ). Σε κάθε λογαριασμό «Εθνική Παίδων» μπορεί να συνδεθεί μόνο μία κάρτα, νέα ή υφιστάμενη, και η ίδια κάρτα μπορεί να συνδεθεί μόνο σε ένα λογαριασμό. Η κάρτα παρέχεται με δωρεάν συνδρομή για όλη τη διάρκεια τήρησης του λογαριασμού «Εθνική Παίδων». Τα ποσά των συναλλαγών των καρτών θα εκτοκίζονται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο των προϊόντων «Classic Visa», «Classic MasterCard», «Classic Gold MasterCard». Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ Ο καταθετικός λογαριασμός, το ανοικτό δάνειο και οι πιστωτικές κάρτες «Εθνική Παίδων» πλαισιώνονται από προγράμματα επιβραβεύσεων. Ειδικότερα: 1. Πρόγραμμα επιβράβευσης συνέπειας των καταθέσεων στο λογαριασμό με επιδότηση σε ετήσια βάση του επιτοκίου του λογαριασμού, προσαυξάνοντας το καθαρό ποσό των τόκων που προκύπτουν με ποσό ίσο με το 20% επί του μέσου μηνιαίου ποσού κατάθεσης (σύνολο

4 καταθέσεων έτους / 12) και μέχρι 200 ευρώ ετησίως κατ ανώτατο όριο, υπό τις εξής προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: α) κάθε μήνα ενός ημερολογιακού έτους (1/1 έως 31/12) πρέπει να πραγματοποιείται στον λογαριασμό τουλάχιστον μία πίστωση ανεξαρτήτως ποσού μη προερχόμενη από την Τράπεζα και β) καμία ανάληψη δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού έτους, προκειμένου να ισχύσει για το έτος αυτό η επιδότηση του επιτοκίου. Για τον προσδιορισμό του ποσού της επιβράβευσης και μόνο και κατά τον υπολογισμό του μέσου μηνιαίου ποσού κατάθεσης καθορίζεται ως μέγιστο ποσό μηνιαίων πιστώσεων το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. Περαιτέρω, σε περίπτωση μη πλήρους αλλά κλασματικού έτους (προκύπτοντος είτε όταν την 31/12 δεν έχει συμπληρωθεί έτος από την ημερομηνία ανοίγματος του καταθετικού λογαριασμού είτε όταν ο λογαριασμός λήγει εντός τρέχοντος ημερολογιακού έτους χωρίς τη συμπλήρωση πλήρους έτους) το ποσό επιβράβευσης προσαρμόζεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα τήρησης του λογαριασμού εντός του έτους, πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή «πλήθος μηνών περιόδου/12». Ο υπολογισμός και η πίστωση του σχετικού ποσού της επιβράβευσης θα γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου έτους. Αν την 31/12 δεν συμπληρώνεται πλήρες έτος από την ημερομηνία ανοίγματος του λογαριασμού «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ» ή αν τυχόν ο λογαριασμός λήξει πριν την 31/12, οι υπολογισμοί καθώς και το ανώτατο ποσό επιβράβευσης θα προσαρμόζονται ανάλογα με το χρονικό διάστημα τήρησης του λογαριασμού εντός του έτους. 2. Πρόγραμμα επιβράβευσης χρήσης πιστωτικής κάρτας με επιστροφή χρηματικού ποσού ίσου με το 1% επί των ετησίων συναλλαγών που προέρχονται μόνο από αγορές, με μέγιστο τα 400 ετησίως, εφόσον, κατά τη στιγμή του υπολογισμού, η κάρτα είναι σε ισχύ και ο λογαριασμός είναι ενήμερος και έχει υπάρξει ενήμερος καθ όλη τη διάρκεια του έτους, δηλ. δεν έχει παρουσιάσει καθυστέρηση στην εξόφληση των λογαριασμών μεγαλύτερη του ενός μήνα καθ όλη την ετήσια διάρκεια του προγράμματος. Για τον υπολογισμό του σχετικού ποσού, λαμβάνονται υπόψη οι συναλλαγές αγορών οι οποίες έχουν καταχωρηθεί σε μηνιαίο λογαριασμό μέχρι την 31/12 κάθε έτους (ποσά από συναλλαγές με άτοκες δόσεις τα οποία δεν έχουν ωριμάσει ακόμη και δεν έχουν καταχωρηθεί στους μηνιαίους λογαριασμούς μέχρι την ημερομηνία υπολογισμού, δεν προσμετρούνται). Επιστροφές αγορών αφαιρούνται από το συνολικό ποσό υπολογισμού. Οι συναλλαγές με πρόσθετες οικογενειακές κάρτες αθροίζονται στις συναλλαγές της κύριας κάρτας και το ποσοστό επιστροφής υπολογίζεται στο συνολικό άθροισμα. Το πρόγραμμα επιβράβευσης ισχύει από την ημερομηνία σύνδεσης της κάρτας με τον καταθετικό λογαριασμό «Εθνική Παίδων» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ισχύει αναδρομικά. 3. Η Τράπεζα μπορεί να υλοποιεί προωθητικά προγράμματα π.χ. διαγωνισμούς, κληρώσεις κλπ. με χρηματικά δώρα για τον ανήλικο δικαιούχο του λογαριασμού «Εθνική Παίδων». Τα εν λόγω ποσά θα πιστώνονται στον καταθετικό λογαριασμό και, ανάλογα με τους όρους του προγράμματος, όπως αποφασίζονται κάθε φορά από την Τράπεζα, είτε θα δεσμεύονται μέχρι τη λήξη του λογαριασμού είτε θα κατατίθενται διαθέσιμα στο λογαριασμό. Σημειώνεται ότι: 1. Τα ποσά των επιβραβεύσεων υπολογίζονται σε ετήσια βάση και πιστώνονται από την Τράπεζα στο συνδεδεμένο λογαριασμό «Εθνική Παίδων» ως επιδότηση επιτοκίου του εν λόγω καταθετικού λογαριασμού, προσαυξάνοντας το καθαρό ποσό των τόκων που προκύπτουν, όταν αφορούν: συνέπεια των καταθέσεων στο λογαριασμό, την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου έτους χρήση πιστωτικής κάρτας, εντός του πρώτου μήνα του αμέσως επόμενου ημερολογιακού έτους, τα προωθητικά προγράμματα που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο γ.3., όταν υλοποιείται το εκάστοτε πρόγραμμα

5 2. Αν την 31/12 δεν συμπληρώνεται ολόκληρο έτος από την ημερομηνία σύνδεσης της κάρτας με τον καταθετικό λογαριασμό «Εθνική Παίδων», οι υπολογισμοί καθώς και το ανώτατο ποσό επιβράβευσης θα προσαρμόζονται ανάλογα με το χρονικό διάστημα τήρησης του λογαριασμού εντός του έτους. 3. Τα ποσά των επιβραβεύσεων που αφορούν συνέπεια των καταθέσεων στο λογαριασμό, χρήση πιστωτικής κάρτας και ορισμένα από τα προωθητικά προγράμματα που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο γ.3 θα παραμένουν δεσμευμένα στον καταθετικό λογαριασμό «Εθνική Παίδων» μέχρι την λήξη του, δηλ. την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν μέσα στον οποίο το παιδί-δικαιούχος ενηλικιώνεται, οπότε αποδεσμεύονται αυτόματα λόγω της λήξης του λογαριασμού και επομένως και των προγραμμάτων επιβράβευσης. 4. Tα ποσά των επιβραβεύσεων εμφανίζονται στο λογαριασμό υπό τον κωδικό αιτιολογίας 30. Αναλυτική ενημέρωση για τα ποσά των επιβραβεύσεων είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζάς μας. 5. Σε περίπτωση κλεισίματος του καταθετικού λογαριασμού πριν τη λήξη του, τότε παύει η ισχύς των σχετικών προγραμμάτων επιβράβευσης και τα συνολικά ποσά που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι την ημέρα εκείνη, η Τράπεζα δικαιούται να μην τα καταβάλει, αντιλογίζοντάς τα. Δ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Δυνατότητα συμμετοχής στα Προγράμματα: - Επιδότησης Υγείας «Φροντίδα Νοσηλείας» - Κατηγορία ενηλίκων και ανηλίκων με ευνοϊκή τιμολόγηση: Κατηγορία Ανηλίκων: 141 για την έκδοση Βασικό και 282 για την έκδοση Έξτρα ετησίως. Κατηγορία Ενηλίκων: 157 για την έκδοση Βασικό και 314 για την έκδοση Έξτρα ετησίως. - Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας «Πρόληψη για όλους»: Πλήρες Πακέτο Ενηλίκων με ευνοϊκή τιμολόγηση, 120 ετησίως. Παιδικό Πρόγραμμα με ετήσιο ασφάλιστρο, Ασφάλισης Οχήματος με έκπτωση 10% επί των μικτών ασφαλίστρων για αυτοκίνητα (ΕΙΧ) εξαιρουμένων των καλύψεων ασφάλισης υάλινων μερών οχήματος (θραύσης κρυστάλλων), τοπικής ρυμούλκησης / οδικής βοήθειας, απώλειας χρήσης οχήματος. Γενικές Πληροφορίες 1. Οι τόκοι λογίζονται στις 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 2. Διαθέσιμο υπόλοιπο κάθε ημέρας είναι το τμήμα υπολοίπου (μέρος ή το σύνολο) για το οποίο, την ίδια ημέρα, έχει παρέλθει η τυχόν τεθείσα valeur χρεωπιστωτικής εγγραφής ή η τυχόν δέσμευση. Valeur είναι η ημερομηνία, κατά την οποία, για μεν τις αναλήψεις το ποσό παύει να αποτελεί τμήμα του υπολοίπου, για δε τις καταθέσεις είναι διαθέσιμο και, αν ο λογαριασμός είναι έντοκος, και τοκοφόρο. 3. Τα επιτόκια των καταθετικών λογαριασμών είναι κλιμακωτά δηλ. το εκάστοτε υπόλοιπο του λογαριασμού εκτοκίζεται ανά τμήματα. Κάθε τμήμα του υπολοίπου εκτοκίζεται με διαφορετικό επιτόκιο σύμφωνα με τις βαθμίδες της ως άνω κλίμακας επιτοκίου. Ο τόκος υπολογίζεται στο διαθέσιμο υπόλοιπο κάθε ημέρας και το αντίστοιχο επιτόκιο εφαρμόζεται στο μέρος του υπολοίπου της κατάθεσης που αντιστοιχεί σε κάθε κλιμάκιο ποσού. 4. Η βάση υπολογισμού τόκων είναι Αctual/360 δηλ. λαμβάνονται ως ημέρες εκτοκισμού οι πραγματικές ημέρες (actual) στον αριθμητή, ενώ στον παρονομαστή το εμπορικό έτος των 360 ημερών. 5. Από τους τόκους υπέρ του δικαιούχου του λογαριασμού παρακρατείται φόρος για απόδοση στο Δημόσιο. Ο συντελεστής φόρου καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική φορολογική νομοθεσία (σήμερα 15%). 6. Θα ενημερώνεστε το ταχύτερο δυνατόν, γενικώς για κάθε αλλαγή του επιτοκίου είτε από αναρτημένη πληροφόρηση στα καταστήματα της Τράπεζας, είτε από τα δελτία τύπου της Τράπεζας, είτε από ενημέρωση που παρέχεται από το δικτυακό τόπο της Τράπεζας [www.nbg.gr]. Ωστόσο, οι αλλαγές στο επιτόκιο που είναι ευνοϊκότερες για εσάς, μπορούν να εφαρμόζονται χωρίς προειδοποίηση. 7. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι διαθέσιμες από τα Καταστήματα της Τράπεζας, το διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας (www.nbg.gr), ενώ γίνονται γνωστές και στον ημερήσιο τύπο.

6 Αλλαγές των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. 8. Το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο της Τράπεζας βρίσκεται αναρτημένο στις προθήκες των Καταστημάτων της και δημοσιεύεται σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα της (www.nbg.gr). 9. Παράπονα μπορείτε να υποβάλλετε: στα αρμόδια στελέχη των Καταστημάτων μας στον Τομέα Διακυβέρνησης Θεμάτων Πελατείας: Ομήρου 30, Αθήνα Fax: στο Συνήγορο του Πελάτη της Εθνικής Τράπεζας: Λ. Συγγρού , Αθήνα Β κτίριο Εθνικής Ασφαλιστικής Τηλ.: , fax: στο Γραφείο του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών: Μασσαλίας 1, Αθήνα Τηλ: , fax: / Website: Αγαπητοί πελάτες, Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις τα Στελέχη των Καταστημάτων μας είναι άμεσα στη διάθεσή σας. Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε. Φιλικά, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.. Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 6/8/2015

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 8 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠO 04/05/2015

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 8 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠO 04/05/2015 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EUROBANK 23.03.2015 ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 8 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠO 04/05/2015 ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (Statement/Βιβλιάριο) Για ανοίγματα λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Πασχαλίδης Νικόλαος Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου,

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2012

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2012 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 212 Περιεχόμενα Mπορούμε να σας βοηθήσουμε... σε περίπτωση διαφοράς σας που αφορά τραπεζική ή επενδυτική υπηρεσία διότι: - διαθέτουμε την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία - μεσολαβούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011 Εφαρμογή Εργοσήμου, Διαδικασία έκδοσης εξαργύρωσης Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α.

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, Εν όψει της δεδομένης λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη της σχετικής διαδικασίας παράτασης υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014,

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα