ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. (Τόπος).., (Ημερ.:... /... /...)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. (Τόπος).., (Ημερ.:... /... /...)"

Transcript

1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Α.Ε. ΚΑΤ/ΜΑ: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, από ισχύουν περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές και ιδίως στις αναλήψεις μετρητών, στο άνοιγμα λογαριασμών και στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό. Αναλυτικότερη ενημέρωση: (ενότητα «Νέα και ανακοινώσεις», υποενότητα «Εξυπηρέτηση πελατών- Υπηρεσίες και Συναλλαγές»). ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (Τόπος).., (Ημερ.:... /... /...) 1. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ Συμβαλλόμενοι στην παρούσα είναι: από τη μία πλευρά η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Αιόλου αρ. 86) νόμιμα εκπροσωπούμενη (και που κατωτέρω θα καλείται «η Τράπεζα») και από την άλλη πλευρά, ο αντισυμβαλλόμενος- πελάτης της Τράπεζας (και που κατωτέρω θα καλείται «ο Καταθέτης»). Σε Προσάρτημα της παρούσας περιέχονται περισσότερα στοιχεία για τους εδώ συμβαλλομένους, την εκπροσώπησή τους και τους τυχόν συνδικαιούχους του λογαριασμού Αντικείμενο της παρούσας είναι η πιστοποίηση: α) των Γενικών όρων, από τους οποίους διέπεται η μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων συναπτόμενη σήμερα κύρια σύμβαση τραπεζικής κατάθεσης, β) των Γενικών όρων, από τους οποίους διέπεται η, επίσης σήμερα συναπτόμενη, παρεπόμενη σύμβαση ανοίγματος, τήρησης και λειτουργίας λογαριασμού κατάθεσης και γ) των συμπληρωματικών - ειδικών όρων, από τους οποίους διέπεται το συγκεκριμένο (και στο Προσάρτημα αναφερόμενο) είδος κατάθεσης και λογαριασμού που επιλέχθηκε και συμφωνήθηκε και οι οποίοι όροι, επί τυχόν συγκρούσεώς τους με τους γενικούς, υπερισχύουν Πέραν των παρόντων γενικών και ειδικών όρων, η όλη συμβατική σχέση μεταξύ της Τράπεζας και του Καταθέτη διέπεται από τις σχετικές με τις καταθέσεις διατάξεις των Νόμων, τις Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και από τις αποφάσεις της Τραπέζης της Ελλάδος και άλλων αρμοδίων οργάνων και αρχών. Ειδικά δε ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις διενέργειας πράξεων πληρωμών εφαρμόζεται συμπληρωματικά και υπερισχύει η ταυτόχρονα συναπτόμενη (ή η τυχόν ήδη συναφθείσα) σύμβαση-πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών (εφεξής «σύμβαση-πλαίσιο»), η οποία διέπεται από τον Ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α 113/ ) Πριν από την έγγραφη σύναψη της παρούσας, ο Καταθέτης ενημερώθηκε πλήρως ως προς τους γενικούς και ειδικούς όρους που ακολουθούν, δηλώνοντας ότι τους κατανόησε και ότι επιθυμεί να προβεί στη σύναψη της παρούσας. 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 2.1. Υποχρεώσεις της Τράπεζας Η Τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδέχεται κάθε αρχική ή μελλοντική χρηματική κατάθεση του Καταθέτη (ή και τρίτου, για λογαριασμό του) και να του την αποδίδει, ολικά ή μερικά, όποτε της ζητηθεί, μαζί με τους τόκους που προβλέπονται για το συγκεκριμένο είδος της κατάθεσης που επιλέχθηκε, συμφωνήθηκε και αναγράφεται στο Προσάρτημα Τα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια των διαφόρων μορφών καταθέσεων διαμορφώνονται από την Τράπεζα κατά την εύλογη και δίκαιη κρίση της. 1

2 Το ακριβές ύψος του επιτοκίου και του τυχόν ελάχιστου ποσού αρχικής κατάθεσης αναγράφονται στα έντυπα προσυμβατικής ενημέρωσης, στους Όρους και Προϋποθέσεις των προϊόντων που είναι καταχωρημένα στο Internet ( ) και στον πίνακα επιτοκίων καταθέσεων της Τράπεζας που είναι αναρτημένος στα Καταστήματά της και στο Internet. Για το κατά τη σύναψη της παρούσας ισχύον επιτόκιο ο Καταθέτης έχει ενημερωθεί πλήρως προσυμβατικά και το έχει αποδεχθεί. Ο Καταθέτης ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατόν, γενικώς για κάθε αλλαγή του επιτοκίου είτε από αναρτημένη πληροφόρηση στα καταστήματα της Τράπεζας, είτε από τα δελτία τύπου της Τράπεζας, είτε από ενημέρωση που παρέχεται από το δικτυακό τόπο της Τράπεζας [ Εφόσον οι αλλαγές βασίζονται στα επιτόκια αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί κατά την προηγούμενη γενική ενημέρωση ή, σε κάθε περίπτωση, αν τούτο προβλέπεται ειδικά στους επιμέρους ειδικούς όρους της παρούσης, αυτές μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, οι αλλαγές στο επιτόκιο που είναι ευνοϊκότερες για τον Καταθέτη, μπορούν να εφαρμόζονται χωρίς προειδοποίηση. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτοκίζει καταθέσεις συγκεκριμένων ειδών που το υπόλοιπό τους (ημερήσιο ή εξαμηνιαίο) είναι κατώτερο από ένα ορισμένο όριο που αυτή καθορίζει εκάστοτε, κατά την δίκαιη και εύλογη κρίση της. Τα επιτόκια των καταθετικών λογαριασμών είναι είτε κλιμακούμενα είτε κλιμακωτά. Στα κλιμακούμενα επιτόκια ολόκληρο το εκάστοτε υπόλοιπο του λογαριασμού εκτοκίζεται με το επιτόκιο που αντιστοιχεί σε μία από τις βαθμίδες της ως άνω κλίμακας επιτοκίου, στην οποία εμπίπτει το υπόλοιπο του λογαριασμού. Στα κλιμακωτά επιτόκια, το εκάστοτε υπόλοιπο του λογαριασμού εκτοκίζεται ανά τμήματα και κάθε τμήμα του εκτοκίζεται με διαφορετικό επιτόκιο, σύμφωνα με τη βαθμίδα της κλίμακας επιτοκίου στην οποία εμπίπτει. Και στις δύο ανωτέρω κατηγορίες, ο τόκος υπολογίζεται στο διαθέσιμο υπόλοιπο κάθε ημέρας. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στη σύμβαση-πλαίσιο, με βάση τη χρονική περίοδο που περιλαμβάνεται μεταξύ της ημερομηνίας αξίας (valeur) της κατάθεσης των χρημάτων στο λογαριασμό και της ημερομηνίας αξίας της ανάληψής τους. Οι τόκοι λογίζονται στις 30 Ιουνίου και στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, εκτός αν συμφωνηθούν ή ανακοινωθούν άλλες ημερομηνίες. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να υπολογίσει εκ νέου ή σε μεταγενέστερη χρονική περίοδο τους τόκους του λογαριασμού, προκειμένου να ληφθούν υπόψη εγγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί, με διαφορετική τοκοφόρο ημερομηνία λόγω ανακατάταξης. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών καταθέσεων βαρύνονται με το επιτόκιο που συμφωνείται, ανάλογα με το είδος των υπολοίπων αυτών (υπερανάληψης, παραβίασης valeur κλπ). Ως βάση υπολογισμού των τόκων λαμβάνονται για τις καταθέσεις σε ξένο νόμισμα οι πραγματικές ημέρες (actual) στον αριθμητή και το έτος των 360 ή 365 ημερών (όπως ισχύει, ενδεικτικά, για τις καταθέσεις σε λίρες Αγγλίας, G.B.P.) στον παρονομαστή (Actual/360 ή 365). Από τους τόκους υπέρ του δικαιούχου του λογαριασμού παρακρατείται φόρος για απόδοση στο Δημόσιο. Από την παρακράτηση αυτή είναι δυνατό να εξαιρεθούν οι κάτοικοι εξωτερικού και λοιπές περιπτώσεις δικαιούχων, εφόσον προσκομισθούν στην Τράπεζα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η τοκοφορία των ποσών που κατατίθενται σε λογαριασμό καταθέσεων (έντοκο ή άτοκο) επέρχεται αυθημερόν, εξαιρουμένων όσων ειδικών περιπτώσεων αναφέρονται στο τιμολόγιο εργασιών της Τράπεζας και αφορούν σε τοποθετήσεις μετρητών σε λογαριασμό σε νόμισμα εκτός του πεδίου εφαρμογής του Ν. 3862/2010, καθώς και σε λογαριασμό μη καταναλωτών (δηλ. πελατών που ενεργούν υπό επαγγελματική ιδιότητα). Το τιμολόγιο εργασιών της Τράπεζας είναι διαρκώς διαθέσιμο στον Καταθέτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, βρίσκεται αναρτημένο σε κάθε Κατάστημα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της, σε αυτή δε παρατίθενται οι ημερομηνίες τοκοφορίας, αναλόγως του είδους κατάθεσης και του τρόπου κατάθεσης (με μετρητά, επιταγές, εντολές κλπ). Επισημαίνεται ότι πίστωση του σχετικού λογαριασμού καταθέσεως με το προϊόν κατατιθέμενων επιταγών θεωρείται οριστική μόνον μετά την είσπραξή τους, μέχρι την οποία ο Καταθέτης στερείται του δικαιώματος αναλήψεως ή διαθέσεως του σχετικού ποσού Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η ημερομηνία αξίας για τη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων δεν μπορεί να είναι προγενέστερη του χρονικού σημείου κατά το οποίο γίνεται η χρέωση του εν λόγω λογαριασμού με το ποσό Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι διαθέσιμες στο κοινό από τα Καταστήματα της Τράπεζας, το διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας ( ενώ γίνονται γνωστές και στον ημερήσιο τύπο, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που για την μετατροπή απαιτείται ειδική συμφωνία με τον πελάτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σχετικώς στη σύμβαση- πλαίσιο. Εφόσον οι αλλαγές των συναλλαγματικών ισοτιμιών βασίζονται στις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί κατά την προηγούμενη γενική ενημέρωση ή, σε κάθε περίπτωση, αν τούτο προβλέπεται ειδικά στους επιμέρους ειδικούς όρους της παρούσης, αυτές μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, Ωστόσο, οι αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες που είναι ευνοϊκότερες για τον Καταθέτη, μπορούν να εφαρμόζονται χωρίς προειδοποίηση Η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να εκτελεί κάθε σχετική εντολή του Καταθέτη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή πληροί τους όρους παροχής και λήψης της από την Τράπεζα, όπως αυτοί λεπτομερώς αναφέρονται στη σύμβαση-πλαίσιο Αναφορικά προς την νόμιμη υποχρέωση της Τράπεζας να ενημερώνει τον Καταθέτη σχετικά με τη διενέργεια πράξεων πληρωμής επί του λογαριασμού του, υπερισχύουν όσα ειδικότερα προβλέπονται σχετικώς στη σύμβαση-πλαίσιο Υποχρεώσεις του Καταθέτη Ο Καταθέτης παρέχει στην Τράπεζα την εξουσία της χρήσης και της, κατά τη βούλησή της, διάθεσης των κατατιθέμενων χρηματικών ποσών Ο Καταθέτης αποδέχεται ότι βαρύνουν τον ίδιο (και χρεώνονται στον τηρούμενο λογαριασμό καταθέσεως) οι παρακρατούμενοι προς απόδοση στο Δημόσιο φόροι επί των τόκων, καθώς και τα ισχύοντα κάθε φορά έξοδα. Τα 2

3 εκάστοτε ισχύοντα έξοδα παρατίθενται στο Τιμολόγιο εργασιών της Τράπεζας που είναι διαθέσιμο στον Καταθέτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και βρίσκεται αναρτημένο σε κάθε Κατάστημα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της Ο Καταθέτης αποδέχεται ότι η Τράπεζα, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των νομίμων υποχρεώσεων εξατομικευμένης ή μη ενημέρωσής του κατά τη λειτουργία της παρούσας σύμβασης, δικαιούται να κάνει χρήση και όλων των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων μετάδοσης μηνυμάτων, όπως του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην δηλωθείσα απ αυτόν διεύθυνση), telefax ή και μαγνητοφωνημένης τηλεφωνικής συνομιλίας (μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Τράπεζας), χωρίς όμως να καταλογίζονται στη Τράπεζα ανυπαίτια γι αυτή σφάλματα, περικοπές, καθυστερήσεις κλπ. κατά τη διαδικασία χρήσης των ανωτέρω μεθόδων ενημέρωσης Ο Καταθέτης είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί έγκαιρα στην Τράπεζα κάθε μεταβολή των στοιχείων της ταυτότητάς του ή και της διεύθυνσης κατοικίας και επικοινωνίας που δηλώθηκε από αυτόν. Ο Καταθέτης υπέχει όσες υποχρεώσεις, σχετικά με τα αποκλειστικά μέσα ταυτοποίησης για την ορθή εκτέλεση των εντολών πληρωμής (αποτελούμενα από συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών ή συμβόλων που ορίζονται από την Τράπεζα), αναφέρονται στη σύμβαση-πλαίσιο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο Καταθέτης αποδέχεται ότι ενημερώθηκε από την Τράπεζα, ως ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ και παρέχει την συγκατάθεσή του ειδικώς και ελευθέρως για την εκ μέρους της Τράπεζας συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/97 των προσωπικών δεδομένων του, τα οποία ο ίδιος δηλώνει στην παρούσα, για τους σκοπούς της συνολικής συναλλακτικής του σχέσης με την Τράπεζα και τις εταιρείες του Ομίλου της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ομοίως, ο Καταθέτης αποδέχεται ότι ενημερώθηκε πως, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς του, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997, έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και ότι σχετικό αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς το αρμόδιο Κατάστημα της Τράπεζας, στο οποίο συνήφθη η σύμβαση καταθέσεως και τηρείται ο σχετικός λογαριασμός Λοιποί γενικοί όροι της σύμβασης κατάθεσης Εφόσον η παρούσα σύμβαση κατάθεσης συνδεθεί απ αρχής ή μεταγενέστερα, με κοινό (διαζευκτικό) λογαριασμό, στο όνομα των συνδικαιούχων που αναγράφονται στο Προσάρτημα του λογαριασμού, ισχύουν οι εξής όροι: Η κατάθεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 5638/1932 «περί καταθέσεως σε κοινό λογαριασμό» όπως συμπληρώθηκε από το Ν.Δ. 1059/1971, δηλαδή ο κάθε ένας από τους δικαιούχους της κατάθεσης θα έχει το δικαίωμα να κάνει ολική ή μερική χρήση του λογαριασμού χωρίς τη σύμπραξη, συναίνεση ή έγκριση των άλλων συνδικαιούχων, ακόμη και στην περίπτωση πρόωρης ανάληψης κατάθεσης με προειδοποίηση, εφόσον βέβαια η πρόωρη αυτή ανάληψη γίνει αποδεκτή από την Τράπεζα. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε από τους δικαιούχους, η κατάθεση και ο λογαριασμός της περιέρχονται αυτοδικαίως στους επιζώντες, μέχρι τον τελευταίο από αυτούς. Οι δικαιούχοι κατάθεσης σε απλό ή σε κοινό λογαριασμό (Ν. 5638/1932) ευθύνονται σε ολόκληρο απέναντι στην Τράπεζα για απαιτήσεις της σχετικές με την κατάθεση αυτή. Ο Καταθέτης αποδέχεται ότι κάθε συνδικαιούχος κοινού διαζευκτικού λογαριασμού έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες (προφορικές ή έγγραφες) για κάθε συναλλαγή που αναφέρεται στον κοινό λογαριασμό και να λαμβάνει αντίγραφο των σχετικών παραστατικών ταμείου που τηρεί η Τράπεζα. Οι εντολές ενός εκ των συνδικαιούχων του κοινού διαζευκτικού λογαριασμού δεσμεύουν όλους τους συνδικαιούχους Σε περίπτωση που συμφωνηθεί ότι η σύμβαση κατάθεσης και ο λογαριασμός κατάθεσης είναι (ή θα γίνει) συμπλεκτικός, για τη λειτουργία του και συγκεκριμένα προκειμένου να γίνει ανάληψη μέρους ή του συνόλου του υπόλοιπου λογαριασμού, απαιτείται οπωσδήποτε η σύμπραξη όλων των προσώπων δικαιούχων. Η κατάθεση, κατά τα λοιπά, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν. 2961/2001, το οποίο καθορίζει τις υποχρεώσεις φορολογικής φύσεως των συμβαλλομένων σε τέτοιου είδους καταθέσεις και λογαριασμούς. Ειδικότερα, η Τράπεζα υποχρεώνεται, όταν ανοίγει ένας τέτοιος λογαριασμός, να γνωστοποιεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το άνοιγμα, τη χρονολογία του και τα στοιχεία των συγκαταθετών, όταν δε πληροφορείται το θάνατο συγκαταθέτη, να διαβιβάζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πίνακα με τα ποσά και τις αξίες της κατάθεσης. Παράλληλα, κάθε συγκαταθέτης που διενεργεί ανάληψη μόνος του (έχοντας ειδική πληρεξουσιότητα των υπολοίπων συγκαταθετών, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, για την ανάληψη απαιτείται η σύμπραξη όλων), υποχρεώνεται πριν από κάθε ανάληψη να δηλώσει υπεύθυνα το εάν οι άλλοι συγκαταθέτες εξακολουθούν να βρίσκονται στη ζωή ή έχουν αποβιώσει Τέλος, η παρούσα σύμβαση διέπεται και από τους εξής όρους και ρυθμίσεις: Ως προς το απόρρητό της και την δυνατότητα κατάσχεσής της διέπεται από το Ν.Δ. 1059/1971 και το Ν. 2915/2001. Ως προς την παραγραφή του προϊόντος της υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου διέπεται από το Ν.Δ. 1195/1942, το οποίο προβλέπει εικοσαετή παραγραφή υπέρ του Δημοσίου. Η δυνατότητα συμψηφισμού του προϊόντος της κατάθεσης με ανταξιώσεις της Τράπεζας κατά του Καταθέτη και μόνον κατόπιν εγγράφου δηλώσεώς της, περιερχομένης σε αυτόν, στη δηλωθείσα από τον Καταθέτη διεύθυνσηδιέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Τέλος, η παρούσα σύμβαση λήγει (τόσο αυτή, όσο και η παρεπομένη, τήρησης λογαριασμού, οπότε και λύεται η όλη συμβατική σχέση) για όσους λόγους ορίζονται στο νόμο και ιδίως, σε αντίθετη συμφωνία των μερών, σε παρέλευση του χρόνου διαρκείας που τυχόν συμφωνήθηκε ή συνάγεται από τις περιστάσεις και επί καταγγελίας της από οποιοδήποτε μέρος. Συμφωνείται εδώ ιδιαίτερος λόγος καταγγελίας από την Τράπεζα, σε περίπτωση παράβασης από τον Καταθέτη, για οποιαδήποτε αιτία, του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των καταθέσεων ή μη τήρησης των όρων της 3

4 παρούσας ή σε περίπτωση που από το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή και από απόφαση της Τράπεζας διακόπτεται η προσφορά του συγκεκριμένου είδους κατάθεσης. Σε κάθε περίπτωση λύσης της όλης συμβατικής σχέσης, τα συμβαλλόμενα εδώ μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμπράξουν άμεσα για την πλήρη εκκαθάριση και τελική περάτωση αυτής (= εξόφληση του λογαριασμού - απόδοση του προϊόντος της κατάθεσης κλπ) Ο πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται ο λογαριασμός του να πιστώνεται με το προϊόν εντολών μεταφοράς ή εμβασμάτων, βάσει και των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στη σύμβαση-πλαίσιο. 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Προς το σκοπό της λογιστικής παρακολούθησης όσων απαιτήσεων προκύπτουν εκατέρωθεν μεταξύ των μερών από την κύρια σύμβαση κατάθεσης, συνάπτεται μεταξύ των μερών και παρεπομένη σύμβαση ανοίγματος τήρησης και λειτουργίας λογαριασμού κατάθεσης, στον οποίον και καταχωρίζονται οι σχετιζόμενες με την κατάθεση, πιστωτικές και χρεωστικές κινήσεις (καταθέσεις, αναλήψεις, πιστώσεις και χρεώσεις τόκων, εξόδων, συμψηφιζομένων απαιτήσεων κλπ). Ειδικότερα η παρούσα σύμβαση κατάθεσης παρακολουθείται μέσω λογαριασμού, ο αριθμός του οποίου αναγράφεται τόσο στην επικεφαλίδα, όσον και στο Προσάρτημα της παρούσας Ο λογαριασμός κατάθεσης αποτελεί τμήμα των εμπορικών βιβλίων της Τράπεζας και για το λόγο αυτό, κάθε απόσπασμα που εμφανίζει την ακριβή κίνηση του λογαριασμού αποτελεί ακριβές απόσπασμα από τα εμπορικά βιβλία της Τράπεζας και παρέχει πλήρη απόδειξη γι αυτόν, επιτρεπομένης όμως της ανταπόδειξης. Ως προς τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη γνησιότητα και την εκτέλεση πράξεων πληρωμών από τον Καταθέτη ισχύουν τα οριζόμενα στη σύμβαση-πλαίσιο Η αποστολή των μηχανογραφικών αντιγράφων των λογαριασμών στον Καταθέτη, όπου προβλέπεται, θα γίνεται, σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα, στη διεύθυνση επικοινωνίας ή κατοικίας που ο Καταθέτης υπ ευθύνη του έχει δηλώσει. Η Τράπεζα εύλογα θα θεωρεί ότι ο Καταθέτης έλαβε γνώση, αν δεν λαμβάνει αντίθετη έγγραφη ειδοποίηση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής, επιτρεπομένης όμως και εδώ κάθε ανταπόδειξης από τον Καταθέτη. Το ίδιο χρονικό διάστημα ισχύει και στην περίπτωση που ο Καταθέτης παραλαμβάνει το μηχανογραφικό αντίγραφο από το Κατάστημα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Ως ημερομηνία παραλαβής του αντιγράφου λογαριασμού από το Κατάστημα θεωρείται, κατά τεκμήριο, η 20 η ημέρα του επόμενου μήνα από τη χρονική περίοδο που αφορά το αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού, ενώ για τα βιβλιάρια τραπεζικής κατάθεσης η ημερομηνία καταχώρισης της εγγραφής στο βιβλιάριο Σε περίπτωση έκδοσης από την Τράπεζα και παράδοσης στο δικαιούχο της κατάθεσης και του λογαριασμού, βιβλιαρίου τραπεζικής κατάθεσης, αυτό αποτελεί ιδιωτικό έγγραφο και παρέχει πλήρη απόδειξη για όσα γεγονότα και πράγματα αναγράφονται σε αυτό με μηχανική απεικόνιση, επιτρεπομένης όμως κάθε ανταπόδειξης από τον Καταθέτη. Ως προς τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη γνησιότητα και την εκτέλεση πράξεων πληρωμών από τον Καταθέτη και αναγράφονται στο βιβλιάριο, ισχύουν τα οριζόμενα στη σύμβαση-πλαίσιο Καταχωρίσεις στο βιβλιάριο τραπεζικής κατάθεσης αναγνωρίζονται από την Τράπεζα και τη δεσμεύουν, εφόσον στο γραμμάτιο είσπραξης υφίσταται η προβλεπόμενη εκτύπωση του ισχύοντος μηχανογραφικού συστήματος της Τράπεζας, ή, σε περιπτώσεις OFF-LINE διαδικασίας, εφόσον υπάρχουν η σφραγίδα και η υπογραφή του υπαλλήλου, ο οποίος διενήργησε τη συναλλαγή Αναλήψεις ή καταθέσεις με νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά, που έχει υπογράψει ο Καταθέτης (ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι ή κληρονόμοι του) είναι ισχυρές, ακόμη και εάν δεν έχουν τυχόν καταχωρηθεί οι σχετικές συναλλαγές στο βιβλιάριο τραπεζικής κατάθεσης Ο Καταθέτης είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει το βιβλιάριο τραπεζικής κατάθεσης όποτε του ζητείται (όπως και στην περίπτωση λήξης της σχετικής συναλλακτικής σχέσης και του σχετικού λογαριασμού, προκειμένου αυτό να ακυρωθεί). Ο Καταθέτης υπέχει όσες υποχρεώσεις (ενδεικτικά, χρήσης, φύλαξης, ειδοποίησης της Τράπεζας κλπ), σχετικά με το μέσο πληρωμής (π.χ. βιβλιάριο τραπεζικής κατάθεσης) που χρησιμοποιεί, αναφέρονται στη σύμβασηπλαίσιο. 4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Πέραν των παραπάνω Γενικών Όρων, κατά είδος κατάθεσης και λογαριασμού, και συμπληρωματικά προς όσα αναφέρονται στη σύμβαση-πλαίσιο, ισχύουν και τα εξής: 4.1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δικαιούχοι της κατάθεσης είναι φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Η κατάθεση αποδίδεται με τους τόκους της σε πρώτη ζήτηση Η κατάθεση εκτοκίζεται με τα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια Για το ακριβές ύψος του επιτοκίου και του τυχόν ελάχιστου ποσού αρχικής κατάθεσης ο καταθέτης μπορεί να ενημερωθεί όπως ορίζεται ανωτέρω (όρος ) Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται όπως ορίζεται στους Γενικούς Όρους Καταθέσεων (όροι , και ) Όσα ορίζονται στη σύμβαση-πλαίσιο και στον Ν. 3862/10 δεν εφαρμόζονται στο παρόν είδος κατάθεσης εφόσον τηρείται σε νόμισμα εκτός του πεδίου εφαρμογής του Ν. 3862/ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δικαιούχοι της κατάθεσης είναι φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Η κατάθεση εκτοκίζεται με τα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια. 4

5 Για το ακριβές ύψος του επιτοκίου και του τυχόν ελάχιστου ποσού αρχικής κατάθεσης ο καταθέτης μπορεί να ενημερωθεί όπως ορίζεται ανωτέρω (όρος ) Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται όπως ορίζεται στους Γενικούς Όρους Καταθέσεων (όροι , και ) Όσα ορίζονται στη σύμβαση-πλαίσιο και στον Ν. 3862/10 δεν εφαρμόζονται στο παρόν είδος κατάθεσης εφόσον τηρείται σε νόμισμα εκτός του πεδίου εφαρμογής του Ν. 3862/ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δικαιούχοι της κατάθεσης είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα που κατοικούν (ή εδρεύουν) ή όχι στην Ελλάδα Η κατάθεση αποδίδεται με τους τόκους της σε πρώτη ζήτηση Ο τόκος υπολογίζεται ως εξής: Εφόσον οι καταθέσεις είναι σε ξένο νόμισμα, με τα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια με την επιφύλαξη των αναφερομένων στους Γενικούς Όρους Καταθέσεων (όροι και 2.1.3). Για το ακριβές ύψος του επιτοκίου και του τυχόν ελάχιστου ποσού αρχικής κατάθεσης ο καταθέτης μπορεί να ενημερωθεί όπως ορίζεται ανωτέρω (όρος ) Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται όπως ορίζεται στους Γενικούς Όρους Καταθέσεων (όροι , και ) Αναφορικά με τη χορήγηση (ή μη) στον Καταθέτη καρνέ επιταγών, ισχύουν τα εξής: - Η Τράπεζα δικαιούται να μην χορηγήσει επιταγές σε Καταθέτη, αν κατά την -δίκαιη και δυνάμενη να αιτιολογηθεί, εφόσον τούτο της ζητηθεί- κρίση της συντρέχει περίπτωση κακής χρήσης τους εκ μέρους του ή η κίνηση του λογαριασμού του παρουσιάζει προβλήματα ή αν ο αιτούμενος αριθμός επιταγών είναι δυσανάλογος σε σχέση με την κίνηση του λογαριασμού, ή αν ο Καταθέτης εμφανίζεται με δυσμενή στοιχεία στα αρχεία της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» ή σε κάθε περίπτωση που η Τράπεζα εύλογα δεν θεωρεί σκόπιμη τη χορήγηση επιταγών. - Ο Καταθέτης είναι υποχρεωμένος: - παραλαμβάνοντας τα στελέχη των επιταγών να ελέγχει την πληρότητά τους, διαφορετικά αυτή τεκμαίρεται από την υπογραφή του στην σχετική απόδειξη παραλαβής. - να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο τις επιταγές που του χορηγεί η Τράπεζα, διαφορετικά η Τράπεζα δεν έχει υποχρέωση να πληρώνει τις τυχόν εμφανιζόμενες διαφορετικές επιταγές και δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για τις συνέπειες από τη μη πληρωμή τους. Είναι δυνατή η εκτύπωση του ονοματεπωνύμου ή της επωνυμίας του πελάτη στα στελέχη των επιταγών με την εκάστοτε προβλεπόμενη επιβάρυνση. - να φυλάσσει κατά τρόπο ασφαλή τα στελέχη των επιταγών που η Τράπεζα κάθε φορά του χορηγεί, να αποτρέπει την κατοχή τους από μη δικαιούχους και να ειδοποιεί την Τράπεζα με κάθε τρόπο σε κάθε περίπτωση διαπιστούμενης απ αυτόν κλοπής ή απώλειας, έστω και μιας μόνον επιταγής. - να επιστρέφει τις τυχόν αχρησιμοποίητες επιταγές στην Τράπεζα με τη λήξη της μεταξύ τους σχέσης, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις νομοθετικές ή νομισματικές ρυθμίσεις. - σε περίπτωση που θα εμφανιστούν περισσότερες από μία επιταγές ή εντολές πληρωμής σε μία δεδομένη ημέρα και τα υπάρχοντα διαθέσιμα κεφάλαια δεν επαρκούν για την πληρωμή όλων, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να πληρώσει κατά την -δίκαιη και δυνάμενη να αιτιολογηθεί, εφόσον τούτο της ζητηθεί- κρίση της οποιαδήποτε ή οποιεσδήποτε απ αυτές, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσής τους. - αν ο Καταθέτης εκδώσει ακάλυπτη επιταγή, η Τράπεζα μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση και κλείσει το λογαριασμό του και να ζητήσει αμέσως να της επιστραφούν οι αχρησιμοποίητες επιταγές. - σε περίπτωση που ο Καταθέτης για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμεί να μην πληρωθεί μια επιταγή που ο ίδιος έχει εκδώσει, είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει άμεσα με έγγραφη δήλωσή του την Υπηρεσία Καταθέσεων του Καταστήματος όπου τηρείται ο λογαριασμός του. Η Τράπεζα, όμως, δεν είναι υποχρεωμένη να λάβει υπ όψη της την ανάκληση και εν πάσει περιπτώσει δεν ευθύνεται για την πληρωμή μιας τέτοιας επιταγής πριν λάβει την ειδοποίηση αυτή ή πριν περάσει η προθεσμία, που ορίζει το άρθρο 32 του Νόμου 5960 «περί επιταγής» Όσα ορίζονται στη σύμβαση-πλαίσιο και στον Ν. 3862/10 δεν εφαρμόζονται στο παρόν είδος κατάθεσης εφόσον τηρείται σε νόμισμα εκτός του πεδίου εφαρμογής του Ν. 3862/2010. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης (αντίγραφο της οποίας μαζί με το «ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ» παραδόθηκαν στον ΚΑΤΑΘΕΤΗ) αναγνώσθηκαν από τον ΚΑΤΑΘΕΤΗ (ο οποίος δηλώνει ότι γνωρίζει καλά την ελληνική γλώσσα), έγιναν πλήρως κατανοητοί από αυτόν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτοί από τα μέρη, η δε υπογραφή τους στο τέλος της ακόλουθης ενότητας υπό τον τίτλο «ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ» καλύπτει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας σύμβασης κατάθεσης και λογαριασμού. 5

6 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΕΤΕ:.. ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:.... (Τίθεται το είδος του λογαριασμού: Ταμιευτηρίου, Στεγαστικού Ταμιευτηρίου ή Όψεως) ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:. ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:. ΜΟΡΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Ατομικός/κοινός (διαζευκτικός)/κοινός (συμπλεκτικός) (διαγράφεται κατά περίπτωση) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠO ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ: 1)... του και 2).....του ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή τους) : Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ Α.Δ.Τ. Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Α.Φ.Μ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ: Ναι / Όχι (διαγράφεται κατά περίπτωση) Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ. (Τόπος).., /ημερομηνία../../ Για την ΕΤΕ Α.Ε. Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ 1.1. Συμβαλλόμενοι στην παρούσα είναι: από τη μία πλευρά η

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ενιαίας Σύμβασης Κατάθεσης και Συναφών Συναλλακτικών Σχέσεων

Όροι Ενιαίας Σύμβασης Κατάθεσης και Συναφών Συναλλακτικών Σχέσεων Όροι Ενιαίας Σύμβασης Κατάθεσης και Συναφών Συναλλακτικών Σχέσεων Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο.

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ενιαίας Σύμβασης Κατάθεσης και Συναφών Συναλλακτικών Σχέσεων

Όροι Ενιαίας Σύμβασης Κατάθεσης και Συναφών Συναλλακτικών Σχέσεων Όροι Ενιαίας Σύμβασης Κατάθεσης και Συναφών Συναλλακτικών Σχέσεων Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Plus. (κλιμακούμενο)

Αγροτικός Plus. (κλιμακούμενο) Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Family Fast

Λογαριασμός Family Fast Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Plus. (κλιμακούμενο)

Επαγγελματικός Plus. (κλιμακούμενο) Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Εθνική Παίδων

Λογαριασμός Εθνική Παίδων Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

«Σπουδάζω» Α) Πιστωτικού Υπολοίπου: Ίσο με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο Μισθοδοτικού Plus, δηλ.: (κλιμακούμενο)

«Σπουδάζω» Α) Πιστωτικού Υπολοίπου: Ίσο με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο Μισθοδοτικού Plus, δηλ.: (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 3 2. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 4 3. ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 6 4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ... 20 5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ... 37 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως ισχύει)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως ισχύει) Α1α Α1β Α1γ Α1δ Α1ε Ιδιότητα (επιλογή μεταξύ των δύο) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομ/νία κ.λ.π.)¹ Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης¹ Ονοματεπώνυμο Αριθμός Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Καταθέσεων/ Παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών Ι ΙΩΤΕΣ

Όροι Καταθέσεων/ Παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών Ι ΙΩΤΕΣ Όροι Καταθέσεων/ Παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών Ι ΙΩΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι που περιλαµβάνονται στο παρόν αποτυπώνουν και συνοψίζουν τους βασικούς όρους συνεργασίας για τα τραπεζικά

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ 1. H ΟΠΑΠ Α.Ε χορηγεί, για φορολογικούς λόγους, βεβαίωση καταβληθέντος κέρδους κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου-δικαιούχου. 2. Δικαιούχος Βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα στo Mαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ιδιώτες - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84, 18.7.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Β 1561/24.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν; α) την παροχή από τον Οργανισμό με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στη συνέχεια ο «ΕΛΤΑ») σε κάθε πελάτη του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει πάντοτε ένα πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Αυτό το πρόσωπο είναι ο ταμίας. Βρίσκεται σ ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι»

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1 Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης Δεν υπάρχει κατώτατο όριο 2 Λειτουργικό κόστος λογ/σμού Δεν υπάρχει 3 Αντίγραφο λογ/σμού Δωρεάν ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ 4 Ελάχιστο ποσό αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Περιεχόμενα Λογαριασμοί Πληρωμές/Εμβάσματα Συναλλαγές Μετρητών Έξοδα Επικοινωνίας Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ο αιτών (ο Αιτών) με την παρούσα αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Ctrl αιτείται ταυτόχρονα τη χορήγηση χρεωστικής κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS G ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής Τράπεζα) εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank

Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank - Συµπληρώνετε όλα τα στοιχεία σας - Μονογράφετε σε όλες τις σελίδες - Υπογράφετε όπου ζητείται υπογραφή - Βάζετε το γνήσιο της υπογραφής σας από Αστυνοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Γ.Δ.0.Π.0001258ΕΞ 2015 /Χ.Π.2672 (ΦΕΚ 2100/Β/25-09-2015) Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

Απόφαση Γ.Δ.0.Π.0001258ΕΞ 2015 /Χ.Π.2672 (ΦΕΚ 2100/Β/25-09-2015) Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων. Απόφαση Γ.Δ.0.Π.0001258ΕΞ 2015 /Χ.Π.2672 (ΦΕΚ 2100/Β/25-09-2015) Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν: α) την παροχή από τον Οργανισµό µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Άμεσες Χρεώσεις (Είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών χρεώσεως λογαριασμών Alpha Bank)

ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Άμεσες Χρεώσεις (Είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών χρεώσεως λογαριασμών Alpha Bank) ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Άμεσες Χρεώσεις (Είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών χρεώσεως λογαριασμών Alpha Bank) (ενσωμάτωση αλλαγών SEPA / Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «Τεχνικές προσαρμογές και ημερομηνίες προσαρμογής για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 της απόφασης 1/736/2.11.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 2558/26.11.2015) και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

5 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων»

5 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» 5 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015), όπως ισχύει Συχνές Ερωτήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015), όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα