Ανακοίνωση. Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακοίνωση. Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013"

Transcript

1 Ανακοίνωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ/Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΟΠΩΣ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ 2013 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ 2013) Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013

2 Η παρούσα Ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») αφορά όλους τους κατόχους δομημένων καταθετικών προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου και Επενδυτικών Προϊόντων που εκδόθηκαν από την Τράπεζα (συλλογικά, τα «Δομημένα Προϊόντα»). Για σκοπούς αυτής της Ανακοίνωσης: «Επενδυτικά Προϊόντα» αποτελούν τα ακόλουθα προϊόντα που εκδόθηκαν από την Τράπεζα: Exantas USD Index Linked Redemption Notes due 2016 (ISIN:XS ) Exantas EUR Index Linked Redemption Notes due 2016 (ISIN: XS ) SEK Autocallable Equity Linked Redemption Notes Linked to a Basket of Shares due 2014 (ISIN: XS ) Dual currency products: Δομημένο προϊόν μη εγγυημένου κεφαλαίου με υπό προϋποθέσεις μετατροπή σε άλλο νόμισμα «δομημένα καταθετικά προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου» αποτελούν τα ακόλουθα προϊόντα που εκδόθηκαν από την Τράπεζα: BOC Compass EUR: Δομημένο προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου σε Ευρώ συνδεμένο με την απόδοση χαρτοφυλακίου μετοχικών δεικτών BOC Compass USD: Δομημένο προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου σε Δολάρια Η.Π.Α συνδεμένο με την απόδοση χαρτοφυλακίου μετοχικών δεικτών BOC Horizon EUR: Δομημένο προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου σε Ευρώ συνδεμένο με την απόδοση μετοχικού Δείκτη SEK 100% Capital Guaranteed, 100% Participation Himalayan World Index Linked Deposit: Δομημένο προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου σε Κορώνες Σουηδίας με 100% συμμετοχή στην απόδοση χαρτοφυλακίου μετοχικών δεικτών Avantage: Δομημένο προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου σε Ευρώ συνδεμένο με την απόδοση χαρτοφυλακίου δεικτών Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι όλα τα Δομημένα Προϊόντα υπόκεινται στη διαδικασία διάσωσης με ιδία μέσα, σύμφωνα με τα Περί Διάσωσης με Ιδία Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Διατάγματα του 2013 έως (Αρ. 3) του 2013 που εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 2013, 21 Απριλίου 2013 και 30 Ιουλίου 2013 (τα «Διατάγματα») από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπό την ιδιότητα της ως Αρχής Εξυγίανσης, σύμφωνα με τον Περί Εξυγίανσης των Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013(ο «Περί Εξυγίανσης Νόμος»), γραπτών ειδοποιήσεων που εκδόθηκαν από το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου υπό την ιδιότητα της ως Αρχής Εξυγίανσης (οι «ΚΤΚ Ειδοποιήσεις») και τον Περί Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Διάταγμα του 2013 (το «Διάταγμα Περιοριστικών Μέτρων» και μαζί με τις ΚΤΚ Ειδοποιήσεις και τα Διατάγματα, τα «Μέτρα Εξυγίανσης»). 1

3 Το «υπερβάλλον ποσό» για τον κάθε κάτοχο Δομημένων Προϊόντων (το «Υπερβάλλον Ποσό») έχει υπολογιστεί από την Τράπεζα σύμφωνα με τα Διατάγματα και έχει μετατραπεί σε συνήθεις μετοχές της Τράπεζας και καταθέσεις σύμφωνα με τα Μέτρα Εξυγίανσης. Η Τράπεζα, λίαν συντόμως, θα ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής των συνήθων μετοχών και θα πιστώσει τα μετρητά σε λογαριασμούς της Τράπεζας στο όνομα του κάθε κατόχου εκτός όπου ο εμπιστευματοδόχος ή εντολοδόχος (trustee or nominee) κάτοχος των Δομημένων Προϊόντων δεν παρείχε στην Τράπεζα αποδεικτικά στοιχεία για τους τελικούς δικαιούχους των Δομημένων Προϊόντων που κατέχονταν. Σύμφωνα με τα Διατάγματα, η Τράπεζα υποχρεούται να μηδενίζει προσωρινά το συνολικό ποσό των Δομημένων Προϊόντων που κατέχονταν από τον εμπιστευματοδόχο ή εντολοδόχο μέχρις ότου ο εμπιστευματοδόχος ή εντολοδόχος παρέχει στην Τράπεζα τα αποδεικτικά στοιχεία για τους τελικούς δικαιούχους των Δομημένων Προϊόντων που τον αφορούν. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι Δομημένων Προϊόντων θα πρέπει να σημειώσουν τα ακόλουθα: Ο υπολογισμός του Υπερβάλλοντος Ποσού για κάθε κάτοχο εξαρτάται από την κατοχή δομημένων καταθετικών προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου μόνο, Επενδυτικών Προϊόντων μόνο, συνηθισμένων καταθέσεων με την Τράπεζα ή οποιουδήποτε από τους πιο πάνω συνδυασμούς προϊόντων γιατί: Υπάρχουν διαφορετικές εξαιρέσεις από τη διάσωση με ίδια μέσα σύμφωνα με τα Διατάγματα για Επενδυτικά Προϊόντα σε σύγκριση με τα δομημένα καταθετικά προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου και τις συνηθισμένες καταθέσεις, και Το Υπερβάλλον Ποσό υπολογίστηκε ανά κάτοχο και όχι ανά Δομημένο Προϊόν που κατέχεται. Για τον ίδιο λόγο, οποιεσδήποτε δανειακές απαιτήσεις τις οποίες η Τράπεζα διαθέτει έναντι του κατόχου (οι «Τραπεζικές δανειακές απαιτήσεις») συμψηφίζονται με την ολική αξία των Δομημένων Προϊόντων και, εάν υπάρχουν, συνηθισμένες καταθέσεις που κατέχονται από τον ίδιο κάτοχο για σκοπούς υπολογισμού του Υπερβάλλοντος Ποσού του συγκεκριμένου κατόχου. Τα Επενδυτικά Προϊόντα, συγκεκριμένα, έτυχαν μετατροπής σύμφωνα με το Διάταγμα που εκδόθηκε στις 30 Ιουλίου 2013 και την ίδια ημέρα διευκρινίστηκε ότι τα δομημένα καταθετικά προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν την μετατροπή καταθέσεων όπως καθορίζονται στα Διατάγματα. Παρόλα αυτά, τα ποσά που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του Υπερβάλλοντος Ποσού για κάθε κάτοχο Δομημένων Προϊόντων ήταν: σε σχέση με οποιαδήποτε Επενδυτικά Προϊόντα, δομημένα καταθετικά προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου ή συνηθισμένες καταθέσεις που κατέχονταν (εξαιρουμένων αυτών που εφαρμόζεται το Παράρτημα Δ των Διαταγμάτων) και/ή οποιεσδήποτε Τραπεζικές δανειακές απαιτήσεις έναντι κατόχου, το ποσό των Δομημένων Προϊόντων, συνηθισμένων καταθέσεων και/ή Τραπεζικών δανειακών απαιτήσεων ως καταγράφονται στα βιβλία της Τράπεζας στις 10:00 μμ (ώρα Κύπρου) στις 26 Μαρτίου 2013, και σε σχέση με οποιοδήποτε δομημένο καταθετικό προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου και/ή συνηθισμένη κατάθεση που κατέχονται στο(ην) 2

4 οποίο(α) εφαρμόζεται το Παράρτημα Δ των Διαταγμάτων, το μικρότερο από: (i) (ii) το ποσό του δομημένου καταθετικού προϊόντος εγγυημένου κεφαλαίου και/ή συνηθισμένης κατάθεσης ως καταγράφεται στα βιβλία της Τράπεζας στις 10:00 μμ (ώρα Κύπρου) στις 26 Μαρτίου 2013, και το ποσό του δομημένου καταθετικού προϊόντος εγγυημένου κεφαλαίου και/ή συνηθισμένης κατάθεσης ως καταγράφεται στα βιβλία της Τράπεζας στις 10:00 μμ (ώρα Κύπρου) στις 21 Απριλίου 2013, Η τελική μετατροπή του Υπερβάλλοντος Ποσού για κάθε κάτοχο σε συνήθεις μετοχές της Τράπεζας και καταθέσεις συνεπαγόταν σε προγενέστερες ενδιάμεσες μετατροπές που συνοψίζονται πιο κάτω: (A) Μετατροπή Υπερβάλλοντος Ποσού 37.5% του Υπερβάλλοντος Ποσού μετατράπηκε σε Μετοχές Τάξης Α, 22.5% του Υπερβάλλοντος Ποσού μετατράπηκε σε «τίτλο» διεπόμενο υπό τους όρους του Παραρτήματος Α των Διαταγμάτων («Τίτλος Α»), και 40% του Υπερβάλλοντος Ποσού μετατράπηκε σε «τίτλο» διεπόμενο υπό τους όρους του Παραρτήματος Β των Διαταγμάτων («Τίτλος Β»). (B) Μετατροπή Τίτλου Α Ο Τίτλος Α κάθε κατόχου μετατράπηκε σύμφωνα με τους όρους του ως ακολούθως: 4/9 από το κεφάλαιο του Τίτλου Α μετατράπηκε σε Μετοχές Τάξης Α, και 5/9 από το κεφάλαιο του Τίτλου Α, πλέον πρόσθετου ποσού που αντιπροσωπεύει τόκο (εάν υπάρχει) ως υπολογίζεται με τον τρόπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Α των Διαταγμάτων, μετατράπηκε σε κατάθεση με τιμή μετατροπής ενός (1) ευρώ για κάθε ένα (1) ευρώ του συνολικού ποσού που μετατρέπεται («Κατάθεση Α»). (Γ) Μετατροπή Τίτλου Β Ο Τίτλος Β κάθε κατόχου μετατράπηκε σύμφωνα με τους όρους του ως ακολούθως: 1/4 του κεφαλαίου του Τίτλου Β πλέον δεδουλευμένου τόκου (εάν υπάρχει) ως υπολογίζεται με τον τρόπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Β των Διαταγμάτων, μετατράπηκε σε κατάθεση με τιμή μετατροπής ενός (1) ευρώ για κάθε ένα (1) ευρώ του συνολικού ποσού που μετατρέπεται («Κατάθεση Β»), και 3

5 3/4 του κεφαλαίου του Τίτλου Β πλέον δεδουλευμένου τόκου (εάν υπάρχει) ως υπολογίζεται με τον τρόπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Β των Διαταγμάτων, μετατράπηκε σε κατάθεση με τιμή μετατροπής ενός (1) ευρώ για κάθε ένα (1) ευρώ του συνολικού ποσού που μετατρέπεται (μαζί με την Κατάθεση Α, οι «Επηρεαζόμενες Καταθέσεις»). (Δ) Μετατροπή Καταθέσεων Όλη η Κατάθεση Β και 12% των Επηρεαζόμενων Καταθέσεων μετατράπηκαν σε καταθέσεις χωρίς προθεσμία, και 88% των Επηρεαζόμενων Καταθέσεων μετατράπηκαν σε τρεις ισόποσες νέες καταθέσεις προθεσμίας με χρονική διάρκεια 6, 9 και 12 μηνών, αντίστοιχα, εντός της Τράπεζας. Επομένως, 15.1% και 37.4% του Υπερβάλλοντος Ποσού (πλέον ποσά ίσα με τους δεδουλευμένους τόκους του Τίτλου Α ή Τίτλου Β, εάν υπάρχουν) για κάθε κάτοχο μετατράπηκε σε τρεχούμενους καταθετικούς λογαριασμούς και προθεσμιακούς καταθετικούς λογαριασμούς, αντίστοιχα. (E) Μετατροπή Μετοχών Τάξης Α Όλες οι Μετοχές Τάξης Α που προέκυψαν από τις ενδιάμεσες μετατροπές που περιγράφηκαν πιο πάνω (περιλαμβάνουν μετατροπή 47.5% του Υπερβάλλοντος Ποσού για κάθε κάτοχο) έτυχαν περεταίρω μετατροπής σε συνήθεις μετοχές της Τράπεζας με τον τρόπο που προβλέπεται στα Διατάγματα. Επιπλέον, κάθε κάτοχος θα πρέπει να σημειώσει ότι τα Δομημένα Προϊόντα που κατέχει μπορεί να τύχουν μόνο μερικής μετατροπής σύμφωνα με τα Μέτρα Εξυγίανσης. Εάν θα παραμείνει ή όχι υπόλοιπο Δομημένων Προϊόντων που κατέχεται μετά την εξυγίανση και την μετατροπή που περιγράφεται σε αυτή την Ανακοίνωση εξαρτάται από την κάλυψη του κατόχου: σε σχέση με τις καταθέσεις και δομημένα καταθετικά προϊόντα, εγγυημένου κεφαλαίου, προστασία ΕΥΡΩ100,000 από τους Περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμούς του 2013, σε σχέση με τις συνηθισμένες καταθέσεις και δομημένα καταθετικά προϊόντα, εγγυημένου κεφαλαίου, προστασία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παραρτήματος Δ των Διαταγμάτων, και/ή σε σχέση με Επενδυτικά Προϊόντα, προστασία ΕΥΡΩ20,000 από τους Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών Κανονισμούς του 2004 με Ως αποτέλεσμα της αναβολής συγκεκριμένων συνήθων εργασιών της ημερήσιας διάταξης της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας που έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου 2013, η Τράπεζα προτίθεται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων περί τα τέλη Νοεμβρίου 2013 για να εξεταστούν, μεταξύ άλλων, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 4

6 της Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Σχετική ειδοποίηση για την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων θα σταλεί στους μετόχους. Παρακαλώ σημειώστε ότι η Ανακοίνωση αυτή περιέχει συνόψεις και υπόκειται στις πρόνοιες των Διαταγμάτων, του Διατάγματος Περιοριστικών Μέτρων και τον Περί Εξυγίανσης Νόμο στην Ελληνική γλώσσα, αντίγραφα των οποίων υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Σύμφωνα με το άρθρο 6(4)(β) του Περί Εξυγίανσης Νόμου, η εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης βάσει των Διαταγμάτων δεν ενεργοποιεί οποιοδήποτε συμβατική ρήτρα ή νομοθετική πρόνοια, η οποία θα ενεργοποιείτο σε περίπτωση εκκαθάρισης ή αφερεγγυότητας ή επέλευση άλλου γεγονότος το οποίο δύναται να χαρακτηρίζεται ως πιστωτικό γεγονός ή ισοδύναμο αφερεγγυότητας. 5

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 103/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4645 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Αριθμός 103 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Το Κυπριακό Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυµάτων To Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2013 [66(I)/1997, 74(I)/1999, 94(Ι)/2000, 119(Ι)/2003,

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006 30.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/201 ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειαστείτε. Ευχαριστούμε. Με εκτίμηση

Κύριοι, Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειαστείτε. Ευχαριστούμε. Με εκτίμηση ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων Διακανονισμός των συναλλαγών του ΧΑΚ ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 44986907000 Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4688 Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 3079 Αριθμός 3447 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

AMATHUS PUBLIC LIMITED

AMATHUS PUBLIC LIMITED AMATHUS PUBLIC LIMITED Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 8.800 Ομολόγων ονομαστικής αξίας 1.000 το κάθε ένα, εγγυημένων από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd που εκδόθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του την 29 η Απριλίου, 2014, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Όπως εγκρίνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα