Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio"

Transcript

1 Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή τράπεζας, δικηγόρο, λογιστή σας ή άλλο ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Αν έχετε πωλήσει ή μεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα μερίδιά σας της Goldman Sachs Funds, παρακαλούμε να παραδώσετε αμέσως ένα αντίγραφο του παρόντος εγγράφου στον αγοραστή ή στο δικαιούχο, ή στην τράπεζα ή άλλο φορέα μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση ή η μεταβίβαση προκειμένου να διαβιβαστεί το συντομότερο δυνατό στον αγοραστή ή στο δικαιούχο. Αν είστε θεματοφύλακας, εντολοδόχος (nominee), διαμεσολαβητής ή άλλος παροχέας πλατφόρμας, παρακαλούμε παραδώστε αυτό το έγγραφο στον ουσιαστικό δικαιούχο των Μεριδίων. GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV c/o State Street Bank Luxembourg, S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Αριθμός Μητρώου Καταχώρισης στο Λουξεμβούργο B Συστημένο 21 Σεπτεμβρίου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αγαπητέ Μεριδιούχε, Επικοινωνούμε δια της παρούσας μαζί σας επειδή είστε Μεριδιούχος του Χαρτοφυλακίου Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio (το «Απορροφώμενο Χαρτοφυλάκιο») ή και του Χαρτοφυλακίου Goldman Sachs Japan Portfolio (το «Απορροφών Χαρτοφυλάκιο»). Το Διοικητικό Συμβούλιο (το «Δ.Σ.») της Goldman Sachs Funds SICAV αποφάσισε, μετά από εισήγηση του Συμβούλου Επενδύσεων, να προβεί στη συγχώνευση του Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου με απορρόφησή του από το Απορροφών Χαρτοφυλάκιο στις 29 Οκτωβρίου 2012 (η «Ημερομηνία Συγχώνευσης»). Η απόφαση αυτή ελήφθη επειδή το ενεργητικό του Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου βρίσκεται σε επίπεδα χαμηλότερα του ελάχιστου ορίου στο οποίο το Δ.Σ. πιστεύει ότι μπορεί να γίνει η διαχείριση του Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο, αυτό το ελάχιστο όριο έχει προκαθοριστεί από το Δ.Σ. στο ύψος των δολαρίων ΗΠΑ (ή, κατά περίπτωση, το ισοδύναμό του στο Νόμισμα Βάσης, αν δεν εκφράζεται σε δολάρια ΗΠΑ). Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στο άρθρο 25 του Καταστατικού. Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση θα έχουν την ίδια έννοια με τους όρους, όπως αυτοί ορίζονται, στο Ενημερωτικό Δελτίο. Για ειδικές πληροφορίες σχετικά με το Απορροφών ή το Απορροφώμενο Χαρτοφυλάκιο, παρακαλούμε ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο, στο Συμπλήρωμα και στο σχετικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID), τα οποία σας συνιστούμε να αποκτήσετε και να διαβάσετε προσεκτικά. Αυτά τα έγγραφα διατίθενται δωρεάν στην έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα σχετικά KIID διατίθενται στην ιστοσελίδα

2 Από τις 16 Οκτωβρίου 2012, ο Σύμβουλος Επενδύσεων προτίθεται να διαχειριστεί τα στοιχεία ενεργητικού του Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου ώστε να είναι εναρμονισμένα με τα στοιχεία ενεργητικού του Απορροφώντος Χαρτοφυλακίου. Αυτό θα επιφέρει την επιβάρυνση του Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου με έξοδα συναλλαγών που σχετίζονται με την πώληση και αγορά τίτλων και χρηματοοικονομικών μέσων και, επομένως, αυτό θα έχει επιπτώσεις στους Μεριδιούχους του Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου. Από την ημερομηνία αυτής της ανακοίνωσης έως και την Ημερομηνία Συγχώνευσης, ο Σύμβουλος Επενδύσεων έχει συμφωνήσει να παραιτηθεί από την αμοιβή του για τη διαχείριση επενδύσεων και να επιβαρυνθεί, επίσης, με τυχόν έξοδα ελέγχου και δικηγορικά έξοδα που συνδέονται με τη συγχώνευση. Τυχόν λοιπά έξοδα που προκύπτουν από τη συγχώνευση συμπεριλαμβανομένων των εξόδων δημοσίευσης και διανομής αυτής της ανακοίνωσης καθώς και τυχόν έξοδα συναλλαγών συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εκκαθάρισης και των εξόδων χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης που σχετίζονται με την πώληση τίτλων πριν από την Ημερομηνία Συγχώνευσης, καθώς και εξόδων χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης που σχετίζονται με τη μεταφορά στοιχείων ενεργητικού στο Απορροφών Χαρτοφυλάκιο θα βαρύνουν το Απορροφώμενο Χαρτοφυλάκιο. Οι μεριδιούχοι που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγχώνευση δικαιούνται, χωρίς επιβάρυνση, έως τις ώρα Κεντρικής Ευρώπης στις 26 Οκτωβρίου 2012 είτε (α) να εξαγοράσουν τις συμμετοχές τους στο Απορροφώμενο Χαρτοφυλάκιο ή και στο Απορροφών Χαρτοφυλάκιο, κατά περίπτωση, είτε (β) να ανταλλάξουν τις εν λόγω συμμετοχές με συμμετοχές ισοδύναμης Κατηγορίας Μεριδίων άλλου Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι μετατροπές ή εξαγορές θα διεκπεραιωθούν, χωρίς επιβάρυνση, στη σχετική καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά Μερίδιο του Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου, υπολογισμένη την Εργάσιμη Ημέρα κατά την οποία πραγματοποιείται η εξαγορά ή μετατροπή των εν λόγω Μεριδίων, σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων στο ή με στη διεύθυνση: ή με τον επαγγελματία της Goldman Sachs, αν επιθυμείτε να εξαγοράσετε τη συμμετοχή σας ή να ανταλλάξετε τα μερίδιά σας με μερίδια άλλου Χαρτοφυλακίου. Το Απορροφώμενο Χαρτοφυλάκιο θα κλείσει και δεν θα δέχεται πλέον εγγραφές από τις 21 Σεπτεμβρίου Την Ημερομηνία Συγχώνευσης, το καθαρό ενεργητικό του Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου θα μεταφερθεί στο Απορροφών Χαρτοφυλάκιο και το Απορροφώμενο Χαρτοφυλάκιο θα συνεχίσει να υφίσταται μέχρι να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις του. Όλα τα Μερίδια των Μεριδιούχων, οι οποίοι δεν έχουν εξαγοράσει ή μετατρέψει τα Μερίδιά τους στο Απορροφώμενο Χαρτοφυλάκιο, θα ανταλλαχθούν με Μερίδια ισοδύναμης Κατηγορίας Μεριδίων του Απορροφώντος Χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα και οι κάτοχοί τους θα γίνουν Μεριδιούχοι του Απορροφώντος Χαρτοφυλακίου κατά την Ημερομηνία Συγχώνευσης.

3 Οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου θα λάβουν αριθμό Μεριδίων του Απορροφώντος Χαρτοφυλακίου που θα υπολογιστεί κατά την Ημερομηνία Συγχώνευσης σύμφωνα με την ακόλουθη αναλογία ανταλλαγής: Μερίδια = (ΚΑΕ Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου x Αριθμό μεριδίων Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου) ΚΑΕ Απορροφώντος Χαρτοφυλακίου όπου: «Μερίδια» είναι ο αριθμός Μεριδίων του Απορροφώντος Χαρτοφυλακίου που θα διανεμηθούν στο σχετικό Μεριδιούχο του Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου. «ΚΑΕ Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου» είναι η ΚΑΕ ανά Μερίδιο της σχετικής Κατηγορίας Μεριδίων του Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου, στο οποίο έχει επενδύσει ο σχετικός Μεριδιούχος κατά την Ημερομηνία Συγχώνευσης. Ο «Αριθμός Μεριδίων Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου» υποδηλώνει τον αριθμό Μεριδίων της σχετικής Κατηγορίας Μεριδίων που ανήκουν στο σχετικό Μεριδιούχο του Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου κατά την Ημερομηνία Συγχώνευσης. «ΚΑΕ Απορροφώντος Χαρτοφυλακίου» σημαίνει την ΚΑΕ ανά Μερίδιο της ίδιας Κατηγορίας Μεριδίων του Απορροφώντος Χαρτοφυλακίου που ο σχετικός Μεριδιούχος κατέχει στο Απορροφώμενο Χαρτοφυλάκιο κατά την Ημερομηνία Συγχώνευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει ότι η συγχώνευση θα έχει προβλεπόμενες επιπτώσεις στο χαρτοφυλάκιο του Απορροφώντος Χαρτοφυλακίου ούτε στους Μεριδιούχους του Απορροφώντος Χαρτοφυλακίου ή στην επένδυσή τους σε αυτό. Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, οι Μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου θα γίνουν Μεριδιούχοι του Απορροφώντος Χαρτοφυλακίου από την Ημερομηνία Συγχώνευσης και, συνεπώς, θα είναι κάτοχοι Μεριδίων του Απορροφώντος Χαρτοφυλακίου αντί του Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου. Οι διαφορές μεταξύ των επενδυτικών στόχων, του SRRI, των αμοιβών διαχείρισης και διανομής του Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου και αυτών του Απορροφώντος Χαρτοφυλακίου συνοψίζονται ακολούθως. Οι παρακάτω πληροφορίες είναι συνοπτικές. Οι Ελεγκτές θα εκδώσουν έκθεση σχετικά με τη συγχώνευση, η οποία θα περιλαμβάνει την επικύρωση των κριτηρίων που υιοθετήθηκαν για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και, κατά περίπτωση, των στοιχείων παθητικού, την πληρωμή ανά Μερίδιο σε μετρητά, εάν υπάρχει, τη μέθοδο υπολογισμού για τον καθορισμό των αναλογιών ανταλλαγής καθώς και των οριστικών αναλογιών ανταλλαγής. Αντίγραφο της έκθεσης των Ελεγκτών θα διατίθεται δωρεάν κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον επαγγελματία της Goldman Sachs ή το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων στο ή με στη διεύθυνση: για περαιτέρω σχετικές πληροφορίες.

4 Επενδυτικοί στόχοι Απορροφώμενο Χαρτοφυλάκιο Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio Απορροφών Χαρτοφυλάκιο Goldman Sachs Japan Portfolio Το Χαρτοφυλάκιο Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio επενδύει σε τίτλους ιαπωνικών εταιρειών, οι οποίες είναι σχετικά μικρές από την άποψη της κεφαλαιοποίησης αγοράς, δηλαδή, σε εταιρείες με κεφαλαιοποίηση αγοράς που δεν υπερβαίνει την κεφαλαιοποίηση αγοράς της μεγαλύτερης εταιρείας που περιλαμβάνεται στη σύνθεση του δείκτη Russell/Nomura Small Cap κατά το χρόνο που πραγματοποιήθηκε η επένδυση του Χαρτοφυλακίου. Δείκτης αναφοράς: Russell/NRI Small Cap Index (JPY) Το Χαρτοφυλάκιο Goldman Sachs Japan Portfolio επενδύει σε τίτλους ιαπωνικών εταιρειών. Δείκτης αναφοράς: TOPIX Index (JPY) SRRI Απορροφώμενο Χαρτοφυλάκιο Απορροφών Χαρτοφυλάκιο 6 7 Αυτό το προφίλ κινδύνου βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και μπορεί να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του Χαρτοφυλακίου. Η κατηγορία κινδύνου που φαίνεται δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να αλλάξει διαχρονικά. Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται απουσία κινδύνου. Είναι πιθανό ότι ένα Χαρτοφυλάκιο, το οποίο αναφέρεται ότι έχει χαμηλότερο προφίλ κινδύνου μπορεί, στην πραγματικότητα, να μειωθεί σε αξία περισσότερο απ' ό,τι ένα Χαρτοφυλάκιο με υψηλότερο προφίλ κινδύνου. Αμοιβές διαχείρισης και διανομής Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio Goldman Sachs Japan Portfolio Κατηγορία Μεριδίων 1 Αμοιβή Αμοιβή Διαχείρισης Διανομής Λειτουργικά Έξοδα Προμήθεια πώλησης (Μέγιστη) Αλλαγή αμοιβής από την Ημ/νία Έναρξης Κατηγορία Μεριδίων 1 Αμοιβή Διαχείρισης Αμοιβή Διανομής Λειτουργικά Έξοδα Προμήθεια πώλησης (Μέγιστη) Βάσης 1,50% Καμία 0,40% 5,50% Βάσης 1,50% Καμία 0,40% 5,50% Κατηγορία Α 1,50% Έως 0,50% 0,40% 4,00% Κατηγορία Α 1,50% Έως 0,50% 0,40% 4,00% Ισχύος Κατηγορία Β 1,50% Έως 0,50% 0,40% Καμία Κατηγορία Β 1,50% Έως 0,50% 0,40% Καμία Κατηγορία Ε 1,50% Έως 1,00% 0,40% 4,00% Κατηγορία Ε 1,50% Έως 1,00% 0,40% 4,00% Κατηγορία Ρ 1,25% Καμία Μεταβλητά Καμία Κατηγορία Ρ 1,25% Καμία Μεταβλητά Καμία Κατηγορία Ι 1,00% Καμία Μεταβλητά Καμία Κατηγορία Ι 0,75% Καμία Μεταβλητά Καμία 1 Οι ομάδες Κατηγοριών Μεριδίων περιλαμβάνουν Κατηγορίες Μεριδίων σώρευσης και διανομής, καθώς και Κατηγορίες Μεριδίων που εκφράζονται σε νομίσματα διαφορετικά από το σχετικό Νόμισμα Βάσης ή αντισταθμίζονται έναντι αυτών. Πλην διαφορετικής αναφοράς, οι Κατηγορίες Μεριδίων του Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου θα συγχωνευτούν με απορρόφησή τους από μια παρόμοια κατηγορία μεριδίων του Απορροφώντος Χαρτοφυλακίου, δηλαδή, μια Κατηγορία Μεριδίων Βάσης Σώρευσης του Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου θα συγχωνευτεί με απορρόφησή της από μια Κατηγορία Μεριδίων Βάσης Σώρευσης του Απορροφώντος Χαρτοφυλακίου. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει αμέσως το Απορροφώμενο Χαρτοφυλάκιο πριν από την Ημερομηνία Συγχώνευσης, εάν όλα τα Μερίδια που εκδόθηκαν στο Απορροφώμενο Χαρτοφυλάκιο εξαγοραστούν και όλες οι υποχρεώσεις του Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου εξοφληθούν. Συνιστάται στους μεριδιούχους του Απορροφώμενου Χαρτοφυλακίου να συμβουλευτούν τους φορολογικούς συμβούλους τους σχετικά με τις φορολογικές επιπτώσεις της συγχώνευσης με βάση τις προσωπικές τους περιστάσεις.

5 Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προτιθέμενη συγχώνευση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων στο ή με στη διεύθυνση: ή με τον επαγγελματία της Goldman Sachs. Με εκτίμηση, Theodore T. Sotir Για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012

AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012 AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012 ΘΕΩΡΗΣΗ 2012/87115-1979-0-PC Η θεώρηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.:

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες). Ορίζονται ως οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν σαν μοναδικό σκοπό να επενδύουν συλλογικά, σε κινητές αξίες και σε άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις

Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις Schroders Multi-Manager ΑΠΟΦ.ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 4216/ 4.10.2006 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα