Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής"

Transcript

1 Αριθ.209 Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 336/2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2015/ (ΦΕΚ Β 859) και Γ/ΕΞ/3082/ (ΦΕΚ Β 989) Αποφάσεις της Αρχής Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Έχοντας υπ όψη: 1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 19 ν.2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα»(φεκ Α 50). 2. Την από 4 Νοεµβρίου 1997 εισήγηση της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αρχής). 3. Το ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται καµία δαπάνη ή άλλη επιβάρυνση του Προϋπολογισµού. Άρθρο 1 Αποστολή της Αρχής 1. Κατά την εκπλήρωση της αποστολής της, η Αρχή αποβλέπει πρωτίστως: α. Στον σεβασµό και την προστασία των δικαιωµάτων του ατόµου και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. β. Στην αναβάθµιση της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ως αξίας καθ εαυτής στο πλαίσιο του κράτους δικαίου. γ. Στην προαγωγή της αµοιβαίας συνεργασίας του ατόµου µε τη διοίκηση και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. δ. Στη συνεχή προληπτική, κατασταλτική και διορθωτική δράση για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής Στον Πρόεδρο ανήκει η ευθύνη της Λειτουργίας της Αρχής και της Γραµµατείας της. Η Αρχή δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε διοικητικό έλεγχο. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα µέλη της Αρχής απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, υπακούουν στη συνείδησή τους και το νόµο και υπόκεινται στο καθήκον εχεµύθειας. Άρθρο 3 Αρχαιότητα Η αρχαιότητα των µελών της Αρχής καθορίζεται από τη χρονολογία εκδόσεως της πράξεως διορισµού. Μεταξύ περισσότερων που διορίζονται µε την ίδια πράξη αρχαιότερος θεωρείται αυτός που προηγείται στην πράξη διορισµού. Σε περίπτωση διορισµού µέλους µε ανανέωση της θητείας του προσµετράται για τον καθορισµό της 1

2 αρχαιότητας η προηγούµενη υπηρεσία στην Αρχή. Τα τακτικά µέλη προηγούνται των αναπληρωµατικών. 1 Άρθρο 4 Ατοµικοί φάκελοι 1. Για κάθε µέλος της Αρχής και υπάλληλο της Γραµµατείας τηρείται στο Τµήµα ιοικητικών και Οικονοµικών Υποθέσεων ατοµικός φάκελος, στον οποίο περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στον διορισµό και την προσωπική υπηρεσιακή του κατάσταση. 2. ικαίωµα να λάβουν γνώση των παραπάνω φακέλων έχουν µόνον α) ο Υπουργός ικαιοσύνης, β) ο Πρόεδρος της Αρχής, γ) σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης, ο Πρόεδρος και τα µέλη της Αρχής και του Πειθαρχικού Συµβουλίου, και δ) το µέλος ή ο υπάλληλος τον οποίο αφορά ο φάκελος. 3. Για την αναγνώριση των µελών και των υπαλλήλων της Αρχής εκδίδονται δελτία υπηρεσιακής ταυτότητας, στα οποία επικολλάται η φωτογραφία και αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του εικονιζόµενου και η ιδιότητά του στην Αρχή. Τα δελτία αυτά υπογράφονται από τον πρόεδρο και σφραγίζονται. 2 Άρθρο 5 Προδικασία 1. Για κάθε ενέργεια της Αρχής ο Πρόεδρος, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, ορίζει εισηγητή. Εισηγητής ορίζεται ένα από τα µέλη της, τακτικό ή αναπληρωµατικό, ή υπάλληλος της Γραµµατείας στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η προς ενέργεια πράξη. Προκειµένου για χορήγηση της άδειας που προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν.2472/1997 εισηγητής ορίζεται µέλος της Αρχής. Για την εκτέλεση της αποστολής του ο εισηγητής, εφόσον είναι µέλος της Αρχής, µπορεί να επικουρείται από έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Γραµµατείας, ως βοηθούς, που ορίζονται από τον Πρόεδρο. Ο εισηγητής έχει την ευθύνη κατάρτισης του σχετικού φακέλου και προβαίνει σε όλες τις απαιτούµενες για το σκοπό αυτό ενέργειες. 2. Σε δυσχερείς ή γενικότερου ενδιαφέροντος περιπτώσεις και ιδίως, όταν πρόκειται για έκδοση κανονιστικών αποφάσεων της Αρχής, ο Πρόεδρος µπορεί να συγκροτήσει οµάδα εργασίας, στην οποία µετέχουν ένα ή περισσότερα µέλη της Αρχής, καθώς και υπάλληλοι της Γραµµατείας ή και πρόσωπα µε ειδικές γνώσεις, για την υποβολή εισηγήσεως. Άρθρο 5 α 1. Η Αρχή συνεδριάζει σε Ολοµέλεια και Τµήµα που συγκροτείται από τρία τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Αρχής ή τον Αναπληρωτή του. Οι αποφάσεις του τµήµατος λαµβάνονται µε πλειοψηφία τριών µελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας η υπόθεση παραπέµπεται υποχρεωτικά στην Ολοµέλεια. Η εισαγωγή των υποθέσεων στην Ολοµέλεια ή στο τµήµα γίνεται µε 1 Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 της 1/2008 Απόφασης της Αρχής (ΦΕΚ Β 859). 2 Στο άρθρο 4 αντικαταστάθηκε η φράση «στο γραφείο του Προέδρου» από τη φράση «στο Τµήµα ιοικητικών και Οικονοµικών Υποθέσεων» σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 2 της 1/2008 Απόφασης της Αρχής (ΦΕΚ Β 859). 2

3 πράξη του Προέδρου και µε κριτήριο τη σπουδαιότητα των προκαλουµένων ζητηµάτων ή τη γενικότερη σηµασία της υπόθεσης. Το Τµήµα µπορεί να παραπέµπει την υπόθεση στην Ολοµέλεια, η οποία έχει σε κάθε περίπτωση την εξουσία να ανακαλεί ή να τροποποιεί αυτεπαγγέλτως τις αποφάσεις του Τµήµατος. 2. Η τοποθέτηση των τριών τακτικών και των αντίστοιχων αναπληρωµατικών µελών στο Τµήµα γίνεται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα εκ περιτροπής µε πράξη του Προέδρου που αναρτάται στο κατάστηµα της Αρχής και καταχωρίζεται στη δικτυακή πύλη της. 3 Άρθρο 6 Συνεδριάσεις της Αρχής 1. Η Αρχή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον µία φορά το µήνα και έκτακτα µε απόφαση του Προέδρου ή αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον τακτικά µέλη της. 2. Στις συνεδριάσεις της Αρχής µετέχουν τα τακτικά µέλη της. Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των µελών καλούνται µόνο σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύµατος του αντίστοιχου τακτικού. 3. Οι συνεδριάσεις της Αρχής γίνονται στην έδρα της και είναι µυστικές. Όταν η Αρχή συνεδριάζει για την επιβολή κυρώσεων, η απόφαση εκδίδεται ύστερα από δηµόσια συνεδρίαση. Κατόπιν αιτήµατος ή αυτεπαγγέλτως η Αρχή δύναται να αποφασίσει τη διεξαγωγή όλης της διαδικασίας ή µέρους αυτής χωρίς δηµοσιότητα, α) όταν τούτο επιβάλλεται από λόγους προστασίας της εθνική άµυνας και ασφάλειας, της δηµόσιας τάξης, των συµφερόντων των ανηλίκων, της διασφάλισης του επιχειρηµατικού απορρήτου, β) όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας του ιδιωτικού βίου, και γ) όταν η δηµοσιότητα µπορεί να παραβλάπτει τα συµφέροντα απονοµής της δικαιοσύνης. Με απόφασή της η Αρχή µπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε αλλού εντός της ελληνικής επικράτειας Την πρόσκληση απευθύνει στα µέλη ο Πρόεδρος, τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε αυτήν αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όπως αυτά καθορίζονται από τον Πρόεδρο ή από τα τακτικά µέλη που ζητούν να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση κατά την παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου. Θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης µπορεί να συζητηθεί εάν συµφωνούν τα παριστάµενα µέλη. 5. Αν τακτικό µέλος της Αρχής κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση, οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως τη Γραµµατεία, η οποία στη συνέχεια καλεί τον αναπληρωτή του. Κλήση στα τακτικά µέλη δεν απαιτείται αν ο Πρόεδρος έχει ορίσει ηµέρα και ώρα τακτικής συνεδρίασης της Αρχής. Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε περιπτώσεις έκτακτης συνεδρίασης της Αρχής. 6. Η Αρχή συνεδριάζει νοµίµως όταν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον µέλη της, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου. 7. Ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στις συνεδριάσεις µπορεί να παρίστανται αναπληρωµατικά µέλη της Αρχής, µέλη της Γραµµατείας της, υπηρεσιακοί παράγοντες της δηµόσιας διοίκησης και πρόσωπα µε ειδικές γνώσεις. 8. Η συζήτηση αρχίζει µε την ανάγνωση της έκθεσης του εισηγητή εφόσον υπάρχει. Στη συνέχεια δίδεται ο λόγος στα τυχόν παριστάµενα αναπληρωµατικά µέλη (χωρίς ψήφο) και στους τυχόν παριστάµενους τρίτους, οι οποίοι κατόπιν αποχωρούν. 3 Το παρόν άρθρο προστέθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1 της 1/2008 Απόφασης της Αρχής (ΦΕΚ B 859). 4 Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο µόνο παρ. 2 της Γ/ΕΞ/3082/ Απόφασης της Αρχής (ΦΕΚ Β 989). 3

4 9. Για τις συνεδριάσεις της Αρχής συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο µνηµονεύονται, ιδίως, ο τόπος και χρόνος της συνεδρίασης, τα ονόµατα και η ιδιότητα των παριστάµενων, τα θέµατα που συζητήθηκαν µε συνοπτική περιγραφή, οι αποφάσεις που λήφθηκαν µε καταχώρηση των ονοµάτων και της γνώµης των µελών που τυχόν µειοψήφησαν. Χρέη γραµµατέα εκτελεί ειδικά προς τούτο εντεταλµένος από τον Πρόεδρο υπάλληλος. Για την υποβοήθηση του έργου του Γραµµατέα επιτρέπεται, εφόσον κρίνεται σκόπιµο, η µαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων της Αρχής. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα ή µόνον από τον Πρόεδρο, εάν δεν κριθεί απαραίτητη η παρουσία Γραµµατέα. 5 Άρθρο 7 Λήψη Αποφάσεων 1. Η διάσκεψη για τη λήψη αποφάσεων γίνεται είτε αµέσως µετά τη συζήτηση, είτε σε χρόνο που ορίζει ο Πρόεδρος. 2. Οι αποφάσεις της Αρχής λαµβάνονται µε πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων µελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 3. Τα αναπληρωµατικά µέλη δεν έχουν δικαίωµα ψήφου εφόσον παρίστανται τα αντίστοιχα τακτικά. Σε περίπτωση όµως που ο Πρόεδρος έχει αναθέσει ειδικά καθήκοντα σε αυτούς και παρίστανται στην συνεδρίαση της Αρχής ψηφίζουν για το θέµα που επεξεργάστηκαν, ανεξάρτητα από την παράλληλη παρουσία του τακτικού µέλους. 4. Η ψηφοφορία είναι φανερή εκτός από περιπτώσεις αποφάσεων που αφορούν κωλύµατα ή ασυµβίβαστα µελών της Αρχής, οπότε είναι µυστική. Η ψηφοφορία αρχίζει από τον νεότερο προς τον αρχαιότερο. Εάν διατυπώνονται περισσότερες από δύο γνώµες και δεν µπορεί να ληφθεί απόφαση, η ασθενέστερη µειοψηφία οφείλει να προσχωρήσει σε µια από τις δύο επικρατέστερες γνώµες. Άρθρο 8 Προηγούµενη ακρόαση 1. Επί αιτήσεων κάθε ενδιαφερόµενου προς την Αρχή, ο Πρόεδρος µπορεί να τον καλέσει να παράσχει διευκρινίσεις είτε εγγράφως, είτε προφορικώς, ενώπιον της Αρχής, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. ιευκρινίσεις µπορεί να ζητήσει και ο εισηγητής, κατά το στάδιο της προδικασίας. 2. Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για παράβαση των ρυθµίσεων για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους. Ο Πρόεδρος της Αρχής, πάντως, µπορεί να διατάξει την αυτοπρόσωπη παρουσία του υπεύθυνου επεξεργασίας. 3. Η Αρχή µπορεί, κατά περίπτωση, να καλεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκπρόσωπο του να υποβάλει, µέσα σε τακτή προθεσµία, γραπτό υπόµνηµα για τις παραβάσεις για τις οποίες τον εγκαλεί. 4. Η Αρχή µπορεί να ακροάται εκπροσώπους των ενδιαφερόµενων οργανώσεων καταναλωτών, σωµατείων και άλλων φορέων για τη διατύπωση απόψεων σε θέµατα της αρµοδιότητας της. Οι ακροάσεις αυτές µπορεί να είναι και δηµόσιες. 5 Η παρ. 5 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 3 της 1/2008 Απόφασης της Αρχής (ΦΕΚ Β 859). 4

5 5. Η κλήση για ακρόαση διατάσσεται µε επιµέλεια του βοηθού εισηγητή, του εισηγητή ή του προέδρου και ενεργείται από τον επιµελητή της Αρχής ή άλλο δηµόσιο όργανο. Αναφέρει τον τόπο, την ηµέρα και την ώρα της ακρόασης και το αντικείµενο του µέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση αποδεικνύεται µε την υπογραφή του καλούµενου πάνω σε αντίγραφο του επιδιδόµενου εγγράφου, ή µε βεβαίωση, πάνω σ αυτό, του επιµελητή αν για οποιονδήποτε λόγο η υπογραφή του καλούµενου είναι αδύνατη. Αν ο καλούµενος δεν βρεθεί στην κατοικία του ή την επαγγελµατική του εγκατάσταση, ο επιµελητής επιδίδει το έγγραφο σε σύνοικο, στο θυρωρό της πολυκατοικίας ή σε υπάλληλο του γραφείου ή της επιχείρησης του. Στην περίπτωση αυτή υπογράφει ο παραλήπτης του εγγράφου µε ταυτόχρονη δήλωση της ιδιότητας του ή σε περίπτωση άρνησης, ο επιµελητής, ο οποίος βεβαιώνει την άρνηση υπογραφής. Αν ο καλούµενος κατοικεί εκτός περιοχής τέως διοίκησης Πρωτεύουσας ή στο εξωτερικό, η επίδοση γίνεται µε συστηµένη επιστολή. Αν ο καλούµενος είναι άγνωστης διαµονής η Αρχή προβαίνει στη ρύθµιση χωρίς κλήση του ενδιαφερόµενου. Αν ο τελευταίος εµφανισθεί στην Αρχή και αποδείξει ότι χωρίς υπαιτιότητά του δεν ήταν γνωστή η διαµονή του στην Αρχή και η κατάσταση που ρυθµίστηκε είναι δυνατόν να µεταβληθεί, η Αρχή, µετά από ακρόαση του, µπορεί να προβεί σε νέα ρύθµιση. Άρθρο 9 Κατανοµή αρµοδιοτήτων 1. Η Αρχή µπορεί να αναθέσει σε µέλη την εποπτεία τοµέων της δραστηριότητάς της. Η Αρχή ή ο Πρόεδρος µπορούν να αναθέτουν σε µέλη τη διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων σε ειδικά θέµατα, καθώς και την εκπλήρωση ειδικών αποστολών. 2. Ο Πρόεδρος της Αρχής αναθέτει επίσης ειδικά καθήκοντα στους αναπληρωτές. 3. Η Αρχή ή ο Πρόεδρος µπορούν να συστήσουν οµάδες εργασίας από µέλη, τακτικά και αναπληρωµατικά, και υπαλλήλους της Γραµµατείας για τη σύνταξη προσχεδίων οδηγιών ή άλλων κανονιστικών πράξεων, καθώς και για τη µελέτη ειδικών θεµάτων και την υποβολή προτάσεων. Στις οµάδες αυτές µπορούν να µετέχουν διατελέσαντες Πρόεδροι και µέλη της Αρχής, καθώς και πρόσωπα µε ειδικές γνώσεις Αιτήσεις, προσφυγές, αντιρρήσεις, παράπονα, καταγγελίες προδήλως απαράδεκτες ή αβάσιµες ή υποβαλλόµενες καταχρηστικά ή ανωνύµως τίθενται στο αρχείο µε πράξη του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του ή εντεταλµένου µέλους της Αρχής, η οποία συνυπογράφεται από το µέλος ή τον ελεγκτή που έχει ορισθεί ως εισηγητής. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των συνυπογραφόντων, η υπόθεση εισάγεται προς συζήτηση στην Ολοµέλεια ή στο Τµήµα. Σε κάθε περίπτωση ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος. 7 6 Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο µόνο παρ. 1 της Γ/ΕΞ/3082/ Απόφασης της Αρχής (ΦΕΚ Β 989). 7 Η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου προστέθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 της 1/2008 Απόφασης της Αρχής (ΦΕΚ Β 859). 5

6 Άρθρο 10 ιοικητικοί Έλεγχοι 1. Η Αρχή διενεργεί, είτε αυτεπάγγελτα, είτε µετά από καταγγελία, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, διοικητικούς ελέγχους σε κάθε πληροφοριακό σύστηµα και, ιδίως, σε κάθε αρχείο. Τον έλεγχο διενεργεί µέλος ή µέλη της Αρχής ή υπάλληλος του κλάδου ελεγκτών, ειδικά εντεταλµένος γι αυτό από τον Πρόεδρο της Αρχής. Κατά τον έλεγχο αρχείων που τηρούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, παρίσταται αυτοπροσώπως και ο Πρόεδρος της Αρχής ή ο Αναπληρωτής του. 2. Οι έλεγχοι περιλαµβάνουν ιδίως: α. Τη διακρίβωση ότι κατά την επεξεργασία, αποθήκευση, διασύνδεση και διαβίβαση αρχείων µε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες ρυθµίσεις, οι αποφάσεις της Αρχής καθώς και οι όροι των σχετικών αδειών. β. Τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των υποκειµένων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθµίσεις και, ιδίως, του δικαιώµατος ενηµέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης. γ. Τη διακρίβωση ότι η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται από τα κατά νόµο προβλεπόµενα πρόσωπα µε τα αναγκαία τεχνικά και επαγγελµατικά προσόντα. δ. Τη διακρίβωση ότι η διαδικασία διεξάγεται από πρόσωπα που διακρίνονται από προσωπική ακεραιότητα. ε. Τη διακρίβωση ότι η επεξεργασία που διεξάγεται για λογαριασµό του υπεύθυνου από άλλο πρόσωπο γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες ρυθµίσεις. στ. Τη διακρίβωση ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας χρησιµοποιεί τις προσφορότερες διαδικασίες και τεχνικά µέσα (ιδίως υλικό και λογισµικό) για τη διασφάλιση του αρχείου. ζ. Τη διακρίβωση ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει λάβει µέτρα ασφαλείας για κάθε δυνατή κατηγορία αθέµιτης ενέργειας και ότι τα µέτρα αυτά ανταποκρίνονται επαρκώς, ανάλογα µε την περίπτωση σε κάθε πιθανό κίνδυνο, σύµφωνα µε τις υποδείξεις λεπτοµερούς και πλήρους ανάλυσης επικινδυνότητας που οφείλει να έχει διενεργήσει για κάθε αρχείο. 3. Οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται κατά τρόπον ώστε να µπορούν να συνεκτιµηθούν όλες οι παράµετροι λειτουργίας ενός αρχείου (τεχνικές, νοµικές, διοικητικές, οργανωτικές κ.λπ.). Άρθρο 11 Πειθαρχικές διατάξεις Τα µέλη της Αρχής υπέχουν πειθαρχική ευθύνη για παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την ισχύουσα νοµοθεσία. Η πειθαρχική αγωγή ασκείται ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου που ορίζει ο νόµος. Αθήνα, 6 Μαρτίου 2000 Ο Πρόεδρος της Αρχής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΦΕΡΜΟΣ 6

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ο. Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Δικαιοδοσία της ΠΕΕΟΔ 1 Άρθρο 2 Εφαρμοστέο Δίκαιο 1 Άρθρο 3 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008 Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.2334/1995 «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα