ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος δηµιούργησαν τη µεγάλη σύγχρονη επιχείρηση η οποία, για τη χρηµατοδότηση της παραγωγικής της διαδικασίας, έχει ανάγκη να συγκεντρωθούν κεφάλαια σηµαντικού ύψους. Η συγκέντρωση όµως µέσων παραγωγής και η διάθεση κεφαλαίων σε µια συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα, όχι µόνο, πέρα από ένα σηµείο, είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθεί από λίγα πρόσωπα, όπως συνήθως οι εταίροι µιας προσωπικής εταιρίας, αλλά αυξάνει υπέρµετρα τις συνέπειες ως προς το χρηµατοδότη, σε περίπτωση κακής εκβάσεως των εργασιών, εφόσον οι ευθύνες του επεκτείνονται στο σύνολο της περιουσίας του ως φορέα του κεφαλαίου. Η Ανώνυµη Εταιρία (Α.Ε.) αναπτύχθηκε ως µορφή συγκροτήσεως της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η οποία επιτρέπει να αρθούν οι παράγοντες εκείνοι που αποτελούν αντικίνητρα στη συγκρότηση ατοµικών επιχειρήσεων ή προσωπικών εταιριών. Την ανάπτυξη, λοιπόν, της Α.Ε. υπαγόρευσαν κυρίως: α) Η ανάγκη συγκεντρώσεως κεφαλαίων σηµαντικού ύψους, β) Η ανάγκη διασποράς και περιορισµού του κινδύνου που προέρχεται από τη συγκέντρωση αυτή των κεφαλαίων. γ) Η ανάγκη να µεταβιβάζεται µε ευχέρεια η ιδιότητα του κεφαλαιούχου - εταίρου (µετόχου) ώστε αυτός να µπορεί να αποδεσµεύει εύκολα τα κεφάλαιά του από µια συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα. 1

2 Έτσι αναπτύχθηκε ο θεσµός της Α.Ε. της οποίας το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε ισόποσα τµήµατα που αντιπροσωπεύονται από τίτλους (µετοχές) οι οποίοι µπορούν να µεταβιβασθούν, ενώ κάθε εταίρος ευθύνεται µέχρι του ποσού της εισφοράς του. Τα κύρια χαρακτηριστικά, λοιπόν, των επιχειρήσεων που έχουν µορφή Α.Ε. είναι: 1) Η καθαρή περιουσία (ίδιο κεφάλαιο) της επιχειρήσεως διαχωρίζεται σε µετοχικό κεφάλαιο και σε µη µετοχικό κεφάλαιο (αποθεµατικά, διαφορές υπέρ το άρτιο, ποσά προοριζόµενα για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, κέρδη εις νέο κ.λ.π.). 2) Φορείς του κεφαλαίου των Α.Ε. είναι οι κάτοχοι των τίτλων µετοχών (µέτοχοι) οι οποίοι διατηρούν ενοχικό και όχι εµπράγµατο δικαίωµα επί της περιουσίας της Α.Ε. Οι µέτοχοι δεν έχουν τα δικαιώµατα εταίρου προσωπικής εταιρίας και πολλές φορές δεν έχουν τη συνείδηση επιχειρηµατία αλλά µάλλον του κεφαλαιούχου - επενδυτή. 3) Η ιδιότητα του µετόχου µεταβιβάζεται µε τη µεταβίβαση του τίτλου της µετοχής. 4) Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις κάθε µετόχου εξαρτώνται από το ύψος της κεφαλαιακής του συµµετοχής, γι αυτό η Α.Ε. χαρακτηρίζεται ως κεφαλαιουχική ή κεφαλαιακή εταιρία και όχι ως προσωπική. 5) Η Α.Ε. αποτελεί νοµικό πρόσωπο του οποίου τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις απορρέουν από το νόµο και το καταστατικό. 6) Κατά ρητή διάταξη του νόµου, έχει την εµπορική ιδιότητα έστω και αν το αντικείµενο των εργασιών της δεν είναι εµπορικές πράξεις. 7) Η οικονοµική ευθύνη των µετόχων έναντι των τρίτων περιορίζεται µέχρι το ποσό συµµετοχής τους στη διαµόρφωση του κεφαλαίου της Α.Ε. Η Α.Ε. είναι η εταιρική µορφή που επικρατεί κατά την ανάληψη σηµαντικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Με υποτυπώδη µορφή εµφανίζεται στις εµπορικές πόλεις της Ευρώπης από το ΙΕ αιώνα, παίρνει όµως την ανάπτυξή της κατά τον ΙΗ αιώνα ιδίως στην Αγγλία και Ολλανδία, όταν µε τις ανακαλύψεις νέων χωρών άρχισε να αναπτύσσεται έντονη επιχειρηµατική δραστηριότητα για την εκµετάλλευσή των. Η βιοµηχανική επανάσταση, η δηµιουργία επιχειρήσεων εντάσεως παγίου κεφαλαίου 2

3 υπήρξαν παράγοντες που συντέλεσαν στη διάδοσή της. Στην Ελλάδα ο θεσµός της Α.Ε. εισήχθη από την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, και οι πρώτες Α.Ε. της χώρας µας υπήρξαν τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως ή Εθνική Χρηµατιστική Τράπεζα (1828), η Εµπορική Τράπεζα Πειραιώς και Παλαιών Πατρών (1840), η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (1841) κ.α. Το νοµικό πλαίσιο όµως που διέπει τις Α.Ε. στη χώρα µας άργησε να διαµορφωθεί. Για σειρά ετών ο θεσµός της Α.Ε. ρυθµιζόταν εντελώς ανεπαρκώς από ολιγάριθµα άρθρα του εµπορικού κώδικα και µόνο το 1918 ψηφίσθηκε ο νόµος 1348 µε τον οποίον επιχειρήθηκε η επιβολή διοικητικής εποπτείας στις Α.Ε., καθορίσθηκαν κάποιες υποχρεώσεις σχετικά µε τη σύνταξη του ισολογισµού και θεσπίσθηκαν ορισµένες ποινικές διατάξεις. 0 νόµος αυτός υπήρξε ατελής και γι αυτό σύντοµα αντικαταστάθηκε από τον νεότερο νόµο 2190/1920 ο οποίος αποτελεί, ακόµη και σήµερα, έπειτα από συµπληρώσεις και τροποποιήσεις, τον βασικό πυρήνα της περί Α.Ε. νοµοθεσίας µας, κωδικοποιηµένος µε το Β.. 174/1963. Νεότερες ριζικές τροποποιήσεις και συµπληρώσεις έγιναν µε τα Π.. 409/1986 και 498/1987 µε τα οποία προσαρµόσθηκε η περί Α.Ε. νοµοθεσία µας προς τις οδηγίες των Ε.Ο.Κ. 1η, 2η, 3η, 4η, 6η και 7η, καθώς και µε σειρά πιο πρόσφατων νοµοθετηµάτων, κυριότερα από τα οποία είναι ο Ν. 2339/1995 και το Π.. 367/1994. Υπάρχει διοικητική κωδικοποίηση που καταρτίσθηκε µε τη φροντίδα του Υπουργείου Εµπορίου (Φεβρουάριος 1988), η οποία όµως, σε ορισµένα σηµεία, έχει τροποποιηθεί στο µεταξύ. Αλλά και σε άλλα νοµοθετήµατα µε τα οποία ρυθµίζονται η λειτουργία του Χρηµατιστηρίου και διάφορα φορολογικά θέµατα, υπάρχουν διατάξεις που ενδιαφέρουν τις Α.Ε. 3

4 1.2 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των διαφόρων µορφών εταιρικής συγκρότησης Έχουµε ήδη επισηµάνει τη σηµασία που παρουσιάζει η επιλογή του κατάλληλου τύπου εταιρικής συγκροτήσεως. Το θέµα αυτό θα εξετάσουµε λεπτοµερέστερα στην παρούσα παράγραφο. Σε ορισµένες περιπτώσεις η νοµοθεσία περιορίζει τη δυνατότητα επιλογής νοµικού τύπου. Έτσι για τη δηµιουργία ασφαλιστικής επιχειρήσεως ή τράπεζας ή εταιρίας επενδύσεων - χαρτοφυλακίου απαιτείται από το νόµο η µορφή της Α.Ε. Στις περιπτώσεις όπου η επιλογή είναι δυνατή, πρέπει να σταθµίζονται τα κατ αρχήν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κάθε τύπου. Στην επόµενη σελίδα παραθέτουµε συγκριτικό πίνακα των τριών µορφών επιχειρησιακής συγκροτήσεως, ως προς το σηµείο αυτό Είναι φανερό ότι όσο ευρύτερος είναι ο οικονοµικός χώρος µέσα στον οποίο πρόκειται να δράσει ορισµένη επιχείρηση, τόσο η επιτυχώς συντονισµένη συλλογική επιχειρηµατική προσπάθεια µπορεί να έχει ευµενέστερα αποτελέσµατα, για τους φορείς των παραγωγικών µέσων και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, σε σύγκριση µε την ατοµική επιχειρηµατική προσπάθεια. Η επιχειρησιακή συγκρότηση µε µορφή Α.Ε. παρέχει µεγαλύτερη ευχέρεια συγκεντρώσεως κεφαλαίων έναντι της ατοµικής επιχειρήσεως, ενώ υστερεί όσον αφορά στην ταχύτητα λήψεως αποφάσεων. Θα ήταν όµως δυνατό να αµφισβητηθεί αν ο βαθµός ταχύτητας λήψεως αποφάσεων είναι αποφασιστικό κριτήριο πλεονεκτικής θέσεως της ατοµικής επιχειρήσεως έναντι της Α.Ε. µε τις σύγχρονες συνθήκες οικονοµικής προόδου και τεχνικής. Εξάλλου, κριτήριο επιτυχίας δεν αποτελεί η ταχύτητα λήψεως αποφάσεως αλλά η ταχύτητα λήψεως σωστής αποφάσεως, όπως ακριβώς δεν είναι η απλή πώληση που χαρακτηρίζει την επιτυχία αλλά η αποτελεσµατική πώληση. Έτσι θα ήταν δυνατό να τεθεί ως κριτήριο και να καταλογισθεί ως πλεονέκτηµα ή µειονέκτηµα της µιας ή της άλλης µορφής επιχειρησιακής συγκροτήσεως, ατοµικής ή εταιρικής, η ευχέρεια που διαθέτει κάθε µορφή για λήψη ορθής αλλά και σχετικά γρήγορης αποφάσεως. 4

5 Πρέπει ακόµα να τονίσουµε ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα που εκθέσαµε δεν αποβλέπουν να προσδιορίσουν κατά τρόπο άκαµπτο ποιος τύπος συγκροτήσεως των επιχειρήσεων είναι ο ενδεικνυόµενος. Στο θέµα αυτό θα ήταν πιο σωστό να λεχθεί ότι ο τύπος που θα επιλεγεί ως καταλληλότερος εξαρτάται από τις κατά περίπτωση συνθήκες της χρηµατοδοτήσεως, της αγοράς, των συµβαλλόµενων προσώπων, του θεσµικού πλαισίου, φορολογικών σκοπιµοτήτων κλ.π. Η παράθεση γενικών κανόνων ή παραδοχών αποσκοπεί στο να τονίσει απλώς ορισµένες κατ αρχήν ισχύουσες συνθήκες και ιδιοµορφίες. 1.3 Τα κατά νόµο όργανα διοικήσεως Τη σύσταση Α.Ε. αναλαµβάνουν ορισµένα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ιδρυτές, που παίρνουν την Πρωτοβουλία για την εκπλήρωση όλων των τυπικών διαδικασιών που απαιτούνται ώστε η εταιρία να αποκτήσει νοµική προσωπικότητα. Ο αριθµός των ιδρυτών δεν µπορεί να είναι κατώτερος από δύο. Συστατικό έγγραφο της εταιρίας είναι το καταστατικό της, το οποίο πρέπει να περιβληθεί τον τύπο δηµοσίου εγγράφου (συµβολαιογραφικό τύπο). Το καταστατικό πρέπει να περιέχει διατάξεις: Για την εταιρική επωνυµία και το σκοπό της εταιρίας. Η επωνυµία λαµβάνεται από το είδος της επιχειρήσεως που ασκείται, µπορεί να περιέχει το ονοµατεπώνυµο ιδρυτή ή άλλου φυσικού προσώπου ή επωνυµία εµπορικής εταιρίας και πρέπει να περιέχει τις λέξεις «Ανώνυµη Εταιρία». Η Α.Ε. µπορεί, για τις διεθνείς συναλλαγές της, να εκφράζει την επωνυµία της σε πιστή µετάφραση σε ξένη γλώσσα ή µε λατινικά στοιχεία. Για την έδρα της εταιρίας, που πρέπει να είναι δήµος ή κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας. Για τη διάρκεια της εταιρίας. 5

6 Για το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου και τον τρόπο καταβολής του. Για το είδος των µετοχών, τον αριθµό, την ονοµαστική αξία τους και την έκδοση τους. Για τον αριθµό των µετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών. Για τη µετατροπή ονοµαστικών µετοχών σε ανώνυµες ή αντίστροφα. Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου ( Σ) της εταιρίας. Για τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες των Γενικών Συνελεύσεων (ΓΣ) των µετόχων. Για τους ελεγκτές. Για τα δικαιώµατα των µετόχων. Για τον ισολογισµό και τη διάθεση των κερδών. Για τη λύση της εταιρίας και την εκκαθάριση της περιουσίας της. Το καταστατικό πρέπει επίσης να αναφέρει: α) Τα ατοµικά στοιχεία των φυσικών ή νοµικών προσώπων που υπέγραψαν το καταστατικό ή στο όνοµα και για λογαριασµό των οποίων έχει υπογραφεί το καταστατικό αυτό. β) Το συνολικό ποσό, τουλάχιστο κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών του απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και βαρύνουν αυτή. Πρέπει να σηµειωθεί ότι για τη λογιστική απεικόνιση των δαπανών που πραγµατοποιούνται κατά το στάδιο συστάσεως της εταιρίας και πριν αυτή αποκτήσει νοµική προσωπικότητα, θεωρούνται από την εφορία στο όνοµα 6

7 ενός ιδρυτή, υπό την ιδιότητα του αυτή, βιβλία από τα οποία οι δαπάνες αυτές µεταφέρονται συγκεντρωτικά στα οριστικά βιβλία της εταιρίας, όταν αυτά θεωρηθούν µετά τη σύσταση και την απόκτηση νοµικής προσωπικότητας. Για να ολοκληρωθεί η σύσταση της εταιρίας απαιτείται ακόµη: - Ο Υπουργός Εµπορίου να προκαλέσει την απόφαση για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, εφόσον τούτο έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. - Η απόφαση για τη σύσταση της εταιρίας και το καταστατικό να περιβληθούν τους τύπους δηµοσιότητας που ορίζει ο νόµος. Η εταιρία κηρύσσεται άκυρη µε δικαστική απόφαση: (1) Αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις ως προς την εταιρική επωνυµία και το σκοπό της εταιρίας, ως προς την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου, ως προς την απόφαση συστάσεως και την έγκριση του καταστατικού και ως προς το οριζόµενο από το νόµο ύψος του µετοχικού κεφαλαίου. (2) Αν ο σκοπός είναι παράνοµος ή αντίκειται στη δηµόσια τάξη. (3) Αν όταν υπογράφηκε η εταιρική σύµβαση όλοι οι ιδρυτές δεν είχαν ικανότητα για δικαιοπραξία. όπως π.χ.: Επίσης η άδεια της ιοικήσεως ανακαλείται σε ορισµένες περιπτώσεις, Αν κατά τη σύσταση της εταιρίας δεν καταβλήθηκε το οριζόµενο από Το καταστατικό καταβλητέο κεφάλαιο. Αν η εταιρία δεν αποµάκρυνε από τη διοίκηση της µέλος του ιοικητικό Συµβούλιο ή διευθυντή που καταδικάστηκε για πράξη σχετική µε τη διαχείριση. Αν η αξία του ενεργητικού, έπειτα από αφαίρεση των προς Τρίτους υποχρεώσεων, γίνει µικρότερη του 1/10 του Μετοχικού Κεφαλαίου. 7

8 Αν δεν έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Εµπορίου οι ισολογισµοί τριών ετών. Αν µετά από 2 χρόνια από την ισχύ του Ν. 2842/2000 δεν προσαρµόσθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο ώστε να ανέλθει στο κατώτερο όριο που ορίζεται από το νόµο. Μετά τη σύσταση της Α.Ε. σύµφωνα µε το νόµο, αρχίζει η λειτουργία της, την οποία διασφαλίζουν τα όργανα της εταιρίας. Αυτά είναι: Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων (ΓΣ) Το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) Οι Ελεγκτές. Α. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες µετόχους. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να είναι τακτική ή έκτατη. Όταν πρόκειται να αποφασίσει τροποποιήσεις του καταστατικού καλείται καταστατική. Η Γενική Συνέλευση καλείται, συγκροτείται σε σώµα µε απαρτία, λειτουργεί και αποφασίζει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του νόµου και του καταστατικού. Προϋποθέσεις για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση είναι: α) να συγκεντρώνεται η απαιτούµενη από το νόµο ή το καταστατικό απαρτία. β) να διαµορφώνεται πλειοψηφία. Τόσο η απαρτία όσο και η πλειοψηφία, λόγω του κεφαλαιακού χαρακτήρα της Α.Ε. διαµορφώνονται µε βάση το εκπροσωπούµενο από τους παρισταµένους µετόχους κεφάλαιο και όχι από τον αριθµό των µετόχων. Ο κάθε µέτοχος διαθέτει τόσες ψήφους όσος είναι ο αριθµός των µετοχών τις οποίες κατέθεσε για να παραστεί στη συνέλευση. 8

9 Τόσο η απαρτία όσο και η πλειοψηφία διακρίνονται σε συνήθη και αυξηµένη. Για την συνήθη απαρτία απαιτείται η παρουσία µετόχων που εκπροσωπούν το 20% του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί, οι µέτοχοι καλούνται, µέσα σε 20 ηµέρες, σε επαναληπτική συνέλευση που θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όποιο και αν είναι το ποσοστό του εκπροσωπούµενου κεφαλαίου. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία του εκπροσωπούµενου κεφαλαίου. Αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία απαιτείται για ορισµένα θέµατα ιδιαίτερα σοβαρά, όπως π.χ. η αύξηση ή µείωση του κεφαλαίου, η µεταβολή της εθνικότητας ή του σκοπού της εταιρίας, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση της Α.Ε. κ.α. Τα θέµατα αυτά ορίζονται περιοριστικά από το νόµο, και κυρίως αναφέρονται σε τροποποιήσεις κεφαλαιωδών διατάξεων του καταστατικού. Η απαιτούµενη γι αυτά απαρτία απαιτεί την παρουσία µετόχων που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει αυτή η απαρτία ακολουθεί πρώτη επαναληπτική συνέλευση για την οποία αρκεί να παρίσταται το 1/2 του καταβληµένου κεφαλαίου και εάν υπάρξει και πάλι έλλειψη απαρτίας συγκαλείται δεύτερη επαναληπτική συνέλευση στην οποία απαιτείται εκπροσώπηση του 1/3 του καταβληµένου κεφαλαίου. Ως προς την αυξηµένη πλειοψηφία, στις συνελεύσεις αυτές οι αποφάσεις λαµβάνονται µε τα 2/3 των ψήφων που διαθέτουν οι παριστάµενοι µέτοχοι. Η τακτική Γενική Συνέλευση καλείται µία φορά το χρόνο υποχρεωτικά και µέσα σε έξι µήνες από το τέλος της οικονοµικής χρήσεως, για να εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (ισολογισµό, λογαριασµό αποτελεσµάτων, κατάσταση διαθέσεως κερδών, προσάρτηµα), να αποφασίσει για την απαλλαγή των µελών του Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Εκτάκτως η Γενική Συνέλευση καλείται: 1. Αν το ιοικητικό Συµβούλιο κρίνει ότι συντρέχει λόγος. 2. Αν το ζητήσουν οι τακτικοί ελεγκτές. 9

10 3. Αν το ζητήσουν µέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου. 4. Αν η καθαρή περιουσία της Α.Ε. γίνει µικρότερη από το 1/2 του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, οπότε συγκαλείτε η Γενική Συνέλευση µε το ερώτηµα λύσεως της εταιρίας. Σηµειώνεται ότι εφόσον η Εταιρία έχει εκδώσει προνοµιούχες µετοχές µε ψήφο ή χωρίς ψήφο, για τη λήψη αποφάσεων που θίγουν τα προνόµια προβλέπεται από το νόµο η σύγκληση ιδιαίτερης συνελεύσεως των προνοµιούχων µετόχων των οποίων Θίγονται τα προνόµια, η οποία αποφασίζει για την κατάργηση ή τον περιορισµό του προνοµίου µε πλειοψηφία των 3/4 του εκπροσωπούµενου σ αυτήν κεφαλαίου. Η απόφαση της ιδιαίτερης αυτής συνελεύσεως είναι απαραίτητη για τη λήψη της οριστικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση Β. Το ιοικητικό Συµβούλιο. Το ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, λειτουργεί και παίρνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία προσώπων. Τα µέλη του, που πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία, δεν είναι απαραίτητο να έχουν την ιδιότητα του µετόχου εκτός αν αυτό προβλέπεται από το καταστατικό. Η θητεία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των έξι ετών και οι σύµβουλοι, κατά τη λήξη της Θητείας των, είναι πάντοτε επανεκλέξιµοι. Το καταστατικό µπορεί να καθορίζει την τµηµατική ανανέωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, π.χ. για ένα εννεαµελές ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να καθορισθεί ότι κάθε χρόνο Θα εκλέγονται τρία µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µε τριετή θητεία στη θέση τριών εξερχοµένων. Τα εξερχόµενα µέλη έχουν τη δυνατότητα επανεκλογής. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον µια φορά το µήνα και έχει αρµοδιότητα να αποφασίζει για κάθε πράξη σχετική µε τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού. Επειδή το ιοικητικό Συµβούλιο είναι όργανο που ενεργεί συλλογικά, για λόγους µεγαλύτερης ευελιξίας κατά τη διαχείριση των εταιρικών 10

11 υποθέσεων είναι δυνατό, εφόσον υπάρχει σχετική καταστατική διάταξη, να εκχωρεί όλες τις αρµοδιότητές του σε ένα σύµβουλο, τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, ο οποίος για την ενάσκησή τους είναι υπόλογος απέναντι στο ιοικητικό Συµβούλιο Επίσης µπορεί να εκχωρούνται περιορισµένες ειδικές αρµοδιότητες σε ένα σύµβουλο, τον Εντεταλµένο Σύµβουλο. Το καταστατικό µπορεί να δίνει στο ιοικητικό Συµβούλιο το δικαίωµα να εκλέγει προσωρινούς συµβούλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ή αποθανόντων ή εκπτώτων συµβούλων. Η εκλογή αυτή είναι προσωρινή και ισχύει µέχρι τη σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης η οποία είτε επικυρώνει την εκλογή τους είτε εκλέγει άλλους. Τα συστήµατα κατά τα οποία πραγµατοποιείται η εκλογή του ιοικητικού Συµβουλίου από τη Γενική Συνέλευση είναι κυρίως δύο: α) Το σύστηµα του αριθµού των µετοχών, σύµφωνα µε το οποίο κάθε µέτοχος έχει τόσες ψήφους όσες µετοχές κατέχει. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα ψήφου που καλύπτει το σύνολο των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο προκρίνει ο κάτοχός της. Συνεπώς ένας µέτοχος που κατέχει το 50% των ψήφων που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση πλέον µία ακόµη ψήφο, εκλέγει ολόκληρο το ιοικητικό Συµβούλιο β) Το αθροιστικό σύστηµα ψηφοφορίας κατά το οποίο ο µέτοχος που κατέχει τις περισσότερες µετοχές µπορεί να εκλέξει µόνο την πλειοψηφία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, οπότε σ αυτό θα εκπροσωπηθεί και η µειοψηφία. Στην Ελλάδα, ο νόµος (αρθρ. 18, Ν. 2190) δίνει τη δυνατότητα να ορίζεται µε το καταστατικό ότι ο µέτοχος ή οι µέτοχοι µπορούν να διορίσουν µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου σε αριθµό που να µην υπερβαίνει το 1/3 του προβλεπόµενου συνολικού αριθµού αυτών. Ο διορισµός πρέπει να γνωστοποιείται στην Α.Ε. τρείς τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και οι µέτοχοι που άσκησαν αυτό το δικαίωµα δεν µετέχουν στην εκλογή των υπολοίπων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 11

12 Γ. Οι τακτικοί Ελεγκτές. Η Γενική Συνέλευση δεν µπορεί να αποφασίσει έγκυρα για την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας αν προηγουµένως αυτές δεν ελεγχθούν από τους κατά νόµο τακτικούς ελεγκτές, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση Εταιρίες οι οποίες υπερβαίνουν σε δύο συνεχείς χρήσεις τα αριθµητικά όρια των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια: α) σύνολο ενεργητικού δρχ., β) καθαρός κύκλος εργασιών (ετήσιος) δρχ. γ) µέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως 50 άτοµα, είναι υποχρεωµένες να εκλέγουν τους ελεγκτές τους, ένα τακτικό και ένα αναπληρωµατικό, από τα µέλη του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών. Από Ορκωτούς Ελεγκτές επίσης ελέγχονται, ανεξαρτήτως ορίων, οι εταιρίες που οι µετοχές τους είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο, σι Ανώνυµες Χρηµατιστηριακές Εταιρίες καθώς και οι Τραπεζικές Εταιρίες. Οι Α.Ε. για τις οποίες δεν προβλέπεται έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, είναι υποχρεωµένες να ορίσουν, κατά την τακτική γενική συνέλευση, δύο τουλάχιστον τακτικούς και ισάριθµους αναπληρωµατικούς ελεγκτές που πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια ασκήσεως οικονοµολογικού επαγγέλµατος από το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος. Αντί τούτων µπορούν να ορίσουν ένα µόνο Ορκωτό Ελεγκτή, χωρίς αναπληρωµατικό. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, έχοντας το δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση κάθε σχετικού εγγράφου, βιβλίου ή πρακτικών. Στο τέλος της χρήσεως είναι υποχρεωµένοι, αφού ελέγξουν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τις οποίες θα µιλήσουµε στην παράγραφο 3.6.2, να υποβάλουν προς την τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση έκθεση µε τα πορίσµατα του ελέγχου των. 12

13 Σηµειώνεται ότι ο έλεγχος των τακτικών ελεγκτών έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη διασφάλιση των συµφερόντων των µετόχων της µειοψηφίας από ενδεχόµενες υπερβάσεις ή παρατυπίες του ιοικητικό Συµβούλιο που εκφράζει συνήθως τους µετόχους της πλειοψηφίας. 1.4 ηµοσιότητα. Η σηµασία που έχουν στη σύγχρονη οικονοµική ζωή οι Α.Ε. σε συνδυασµό µε την περιορισµένη ευθύνη των µετόχων επιβάλλουν να υπάρχει όσο το δυνατό µεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τη δραστηριότητα και την εξελικτική τους πορεία. Θα πρέπει δηλαδή κάθε ενδιαφερόµενος (µέτοχος της µειοψηφίας, πιστωτής, επενδυτής, χρηµατοδότης κ.λ.π.) να µπορεί έγκαιρα να πληροφορηθεί ορισµένα βασικά γεγονότα ή εξελίξεις που συνδέονται µε τη ζωή της Α.Ε. για την οποία ενδιαφέρεται. Η διαφάνεια διασφαλίζεται µε τη δηµοσιότητα, δηλαδή τη γνωστοποίηση στους ενδιαφεροµένους, ορισµένων πράξεων και στοιχείων που ορίζονται από το νόµο (άρθρο 7α, Ν. 2190). Συγκεκριµένα, υποβάλλονται σε δηµοσιότητα: i. Οι αποφάσεις της ιοικήσεως για τη σύσταση της εταιρίας, καθώς και το καταστατικό που εγκρίθηκε. ii. iii. Οι αποφάσεις της ιοικήσεως για την έγκριση της τροποποιήσεως ή κωδικοποιήσεως του καταστατικού µαζί µε τις τροποποιήσεις που έγιναν. Ο διορισµός και η παύση των προσώπων που: - ασκούν τη διαχείριση της εταιρίας, - έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν, - είναι αρµόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο. iv. Η απόφαση ανακλήσεως της άδειας συστάσεως και της εγκρίσεως του καταστατικού της εταιρίας. 13

14 v. Κάθε απόφαση για αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου. vi. vii. viii. ix. Το πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου µε το οποίο πιστοποιείται η καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση της εταιρίας καθώς και µετά από κάθε αύξησή του. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (ισολογισµός, λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων, προσάρτηµα) και οι σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών. Η εξαµηνιαία λογιστική κατάσταση που είναι υποχρεωµένες να συντάσσουν οι εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο, καθώς και οι µηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των Τραπεζών. Η λύση της εταιρίας. x. Η δικαστική απόφαση παντός βαθµού που κηρύσσει άκυρη την εταιρία ή σε κατάσταση πτωχεύσεως. xi. xii. xiii. xiv. Ο διορισµός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών. Οι ισολογισµοί της εκκαθαρίσεως καθώς και ο τελικός της ισολογισµός. Κάθε πράξη ή στοιχείο που η δηµοσιότητά του επιβάλλεται από άλλες διατάξεις, όπως π.χ. οι εκθέσεις της Επιτροπής που προβλέπει ο νόµος για την αποτίµηση των εισφορών σε είδος. Η διαγραφή της εταιρίας από το Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών. Υποχρέωση δηµοσιότητας επίσης υπάρχει και για ορισµένες πράξεις και στοιχεία υποκαταστηµάτων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στην Ελλάδα από εταιρίες οι οποίες διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή Τρίτης Χώρας. 14

15 Η δηµοσιότητα πραγµατοποιείται: Με την καταχώριση των πράξεων και στοιχείων, που υπόκεινται σε δηµοσιότητα, στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών. Με τη δηµοσίευση, στο τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας τής Κυβερνήσεως, ανακοινώσεως για την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. των σχετικών πράξεων και στοιχείων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως π.χ. για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτηµα, αντί της παραπάνω ανακοινώσεως επιβάλλεται η δηµοσίευση στο σύνολό τους, καθώς και πρόσθετη δηµοσίευση σε ηµερήσιες πολιτικές και οικονοµικές εφηµερίδες. Το Μητρώο των Ανωνύµων Εταιριών τηρείται από την υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορίου της Νοµαρχίας όπου έχει την έδρα της η Εταιρία. Ειδικά για τις Τράπεζες, τις ανώνυµες ασφαλιστικές εταιρίες, τις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αµοιβαίων κεφαλαίων καθώς και τις εταιρίες που οι µετοχές τους είναι εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, το Μητρώο τηρείται στην αρµόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορίου. Το Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών αποτελείται από: 1. το βιβλίο µητρώου ανωνύµων εταιριών, 2. τη µερίδα κάθε εταιρίας, 3. το φάκελο της εταιρίας και 4. το ευρετήριο των εταιριών. Στη διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Εµπορίου τηρείται επίσης το Κεντρικό Μητρώο στο οποίο καταχωρούνται όλες οι ελληνικές Α.Ε. και τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία των αλλοδαπών εταιριών. 15

16 Το Κεντρικό Μητρώο αποτελείται από: α) το βιβλίο Κεντρικού Μητρώου, β) το Ευρετήριο των εταιριών του Κεντρικού Μητρώου. Στο βιβλίο Μητρώου και στο Κεντρικό Μητρώο καταχωρίζεται, µε χρονολογική σειρά, η επωνυµία κάθε Α.Ε. Από τη συνδυασµένη αυτή καταχώρηση η Α.Ε. παίρνει τον αριθµό µητρώου της, ο οποίος είναι µοναδικός και χαρακτηριστικός της εταιρίας. Στη µερίδα της εταιρίας καταχωρίζονται οι πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που υποβάλλεται στο Υπουργείο Εµπορίου για την άσκηση του κρατικού ελέγχου. Στον φάκελο της εταιρίας τηρούνται όλα τα έγγραφα που καταχωρίζονται στη µερίδα της. Οι φάκελοι καθώς και οι µερίδες ταξιθετούνται µε βάση τον αριθµό µητρώου της εταιρίας. Στο ευρετήριο αναγράφεται, µε αλφαβητική σειρά, η επωνυµία κάθε εταιρίας και ο αριθµός µητρώου της, ώστε να µπορούν να αναζητηθούν η µερίδα και ο φάκελος µιας εταιρίας της οποίας είναι γνωστή µόνο η επωνυµία. Κάθε ενδιαφερόµενος τρίτος µπορεί, έπειτα από αίτησή του, να λάβει αντίγραφο, επικυρωµένο ή όχι, οποιασδήποτε πράξεως ή στοιχείου που υποβάλλεται σε δηµοσιότητα, αφού καταβληθεί το διοικητικό κόστος. Τα περί Μητρώου Α.Ε. ρυθµίζονται µε την απόφαση Υπουργού Εµπορίου Κ / Παρατηρήσεις σχετικά µε τη ιοίκηση Γενικά. Έχει επικρατήσει να λέγεται ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της Α.Ε. εκφράζει τη βούληση του µετόχου της. Ακριβέστερο όµως θα ήταν να λεχθεί ότι η διοίκηση της Α.Ε. εκφράζει τη βούληση του αποτελεσµατικού µετόχου ή της αποτελεσµατικής πλειοψηφίας. 16

17 Ονοµάζουµε αποτελεσµατική πλειοψηφία τη διαµορφούµενη στις Γενικές Συνελεύσεις πλειοψηφία των παρισταµένων η οποία επιβάλλει τελικά την άποψή της στην λήψη των αποφάσεων αν και δεν καλύπτει Το 50% του συνολικού κεφαλαίου της εταιρίας. Καλύπτει πάντως το 50% του παριστάµενου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου. Αποτελεσµατικός µέτοχος είναι αυτός που διαθέτει την αποτελεσµατική πλειοψηφία µόνος του ή µετέχει σε µια οµάδα µετόχων η οποία κατορθώνει να επιτύχει την αποτελεσµατική πλειοψηφία. εν θεωρούµε άσκοπο, αν και αυτό διευρύνει τους προσανατολισµούς της παρούσας εργασίας, να παραθέσουµε ορισµένες απόψεις ως προς Το ρόλο που διαδραµατίζουν στη δραστηριότητα των Α.Ε., ο λεγόµενος αφανής µέτοχος, ο αποτελεσµατικός µέτοχος, η αποτελεσµατική πλειοψηφία και η ανώτατη διοίκηση της Α.Ε Αφανής µέτοχος Ο αφανής µέτοχος δεν ενδιαφέρεται να συµµετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και δεν ελέγχει ούτε επηρεάζει κατά οποιοδήποτε τρόπο την πλειοψηφία των µετόχων. Στην ουσία δεν έχει ενεργό εταιρική βούληση και συνήθως έχει αποκτήσει τις µετοχές του ως προσωρινή επένδυση αποβλέποντας στην πώλησή των σε ένα όχι αποµακρυσµένο χρόνο. 0 µέτοχος αυτός επηρεάζεται βέβαια από την πολιτική της Α.Ε. αλλά ουσιαστικά διαλέγει ανάµεσα σε διάφορες εναλλακτικές περιπτώσεις τοποθετήσεως των χρηµάτων που εκµεταλλεύεται. Από την άλλη πλευρά, η ιοίκηση της Α.Ε. είναι αδιάφορη στην ουσία, όσον αφορά στην ποιότητα και τη βούληση του αφανούς µετόχου, ιδιαίτερα του µη κερδοσκόπου. Ο αριθµός των αφανών µετόχων στις Α.Ε. είναι συνάρτηση του βαθµού διασποράς των µετοχικών τίτλων, αυξανόµενος όσο αυξάνεται ο βαθµός διασποράς. Αντίθετα, το ποσοστό της αποτελεσµατικής πλειοψηφίας των 17

18 µετόχων µεταβάλλεται σε σχέση µε το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά φορά αντίστροφη προς τον βαθµό διασποράς. Συνεπώς, στις οικογενειακές Α.Ε., όπου η διασπορά των τίτλων είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη, η έννοια του αφανούς µετόχου είναι και αυτή ανύπαρκτη Αποτελεσµατική πλειοψηφία Από τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν ως τώρα προκύπτει το συµπέρασµα ότι η αποτελεσµατική πλειοψηφία µπορεί να ελέγχει ποσοστό µικρότερο του 50%, ικανό όµως να της εξασφαλίσει τις περισσότερες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων. Αυτή η πλειοψηφία, στις περισσότερες περιπτώσεις, ανήκει µόνιµα ή επί πολύ χρόνο σε ορισµένα άτοµα, ενώ η µειοψηφία που συµµετέχει κατά σύστηµα στις Γενικές Συνελεύσεις έχει βαρύτητα τότε µόνο, όταν η αποτελεσµατική πλειοψηφία δεν έχει απόλυτη υπεροχή ή όταν φαίνεται εκ των πραγµάτων ότι είναι δυνατό να ενισχυθεί το ποσοστό της µειοψηφίας Ανώτατη ιοίκηση και επιχειρησιακός φορέας Την πορεία και τον ρυθµό αναπτύξεως των Α.Ε. κατευθύνει στην ουσία και προγραµµατίζει η ανώτατη διοίκησή τους. Αν όµως οι φορείς της ιοικήσεως κατευθύνουν την πορεία της Α.Ε., τότε ποιος είναι ο ρόλος του κεφαλαιούχου επιχειρησιακού φορέα; Τυπικά, επιχειρησιακός φορέας είναι ο οποιοσδήποτε µέτοχος. Ουσιαστικά, όµως είναι µόνο ο αποτελεσµατικός µέτοχος, ως µέλος της ελέγχουσας πλειοψηφίας των µετόχων. Τούτο συµβαίνει επειδή η ιοίκηση, η οποία διερµηνεύει τη βούλησή του και προγραµµατίζει την πορεία της Α.Ε., εκλέγεται από αυτόν. 18

19 1.6 Γενική επισκόπηση της λογιστικής των Α.Ε Γενικότητες Η λογιστική των Α.Ε. αναφέρεται κυρίως στα θέµατα χειρισµού: I. Του Μετοχικού Κεφαλαίου και των µεταβολών του. II. Του επιχειρησιακού πλεονάσµατος που προκύπτει από τη δραστηριότητα της Α.Ε. π.χ. παρακράτηση κερδών για τη δηµιουργία αποθεµατικών και διανοµή µερισµάτων. III. Των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των µετόχων. IV. Των παροχών κάθε φύσεως προς ιδρυτές ή άλλα πρόσωπα, π.χ. παροχή ιδρυτικών τίτλων κ.λ.π., και V. Των περιπτώσεων λύσεως και εκκαθαρίσεως των Α.Ε. Οι λογαριασµοί που δηµιουργούνται από τους χειρισµούς αυτούς και ο τρόπος λειτουργίας των αναπτύσσονται στα επιµέρους κεφάλαια ή παραγράφους. Όλες οι Α.Ε. είναι υποχρεωµένες να τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας, ανεξαρτήτως ύψους του κύκλου εργασιών τους και να εφαρµόζουν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ή κατά περίπτωση, τα Κλαδικά (Τραπεζικό, Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων).Τα βιβλία τα οποία πρέπει να θεωρήσει η Α.Ε. στην αρµόδια.ο.υ. είναι τα εξής: Βιβλία Λογιστικά Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµών. Συγκεντρωτικό Ηµερολόγιο ή Γενικό Ηµερολόγιο. Ηµερολόγιο Εγγραφών Ισολογισµού. Γενικό Καθολικό. Ηµερολόγιο Ταµείου ή/και ιαφόρων Πράξεων. 19

20 Ειδικά Βιβλία o Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. o Βιβλίο Πρακτικών ιοικητικού Συµβουλίου. o Βιβλίο Μετόχων, εφόσον η Α.Ε. καλύπτει το σύνολο ή µέρος του κεφαλαίου της µε ονοµαστικές µετοχές. Εταιρία η οποία πρόκειται να τηρήσει µηχανογραφηµένη λογιστική έχει τη δυνατότητα να θεωρήσει ενιαίο µηχανογραφικό έντυπο για όλα τα βιβλία, εκτός από το Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµών και τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του ιοικητικού Συµβουλίου, αρκεί να το δηλώσει στο σχετικό σηµείωµα θεωρήσεως ιατάξεις για τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις του Ν. 2190, οι οποίες έγιναν µε τα Π.. 409/1986 και 498/1987 µε σκοπό την προσαρµογή της νοµοθεσίας περί Α.Ε. προς τις κοινοτικές οδηγίες (68/151/ΕΟΚ, 77/91/ΕΟΚ, 78/660/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ, 82/891/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ), έθεσαν λεπτοµερέστατες διατάξεις για την κατάρτιση και τη δοµή των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ή ετήσιων λογαριασµών, όπως επίσης αποκαλούνται. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν: 1) Τον Ισολογισµό, 2) Τον λογαριασµό «Αποτελέσµατα Χρήσεως», 3) Τον «Πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων», και 4) Το Προσάρτηµα. Τα παραπάνω έγγραφα αποτελούν, κατά τη διατύπωση του νόµου, «ενιαίο σύνολο», µε την έννοια, προφανώς, ότι αλληλοσυµπληρώνονται ώστε από τη µελέτη τους να προκύπτουν µε πληρότητα και σαφήνεια ή 20

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέµα πτυχιακής εργασίας :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέµα πτυχιακής εργασίας : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέµα πτυχιακής εργασίας : $ $ Υποβληθείσα στον Καθηγητή Σταυρόπουλο Αντώνιο από την σπουδάστρια Νικοµάνη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 31/12/2015 ΤΗΣ MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Ανώνυμη εταιρεία

Λογιστική Εταιρειών. Ανώνυμη εταιρεία Λογιστική Εταιρειών Ανώνυμη εταιρεία Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Τα ιδρυτικά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/14 31.12.2014 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΙΚΕ

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΙΚΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΙΚΕ Έδρα ΧΟΛΑΡΓΟΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 4 ΧΟΛΑΡΓΟΣ περίοδος 01/01/2014-31/12/2014 Α.Φ.Μ 800553813 ιαχειριστική Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Παράθεση των νέων διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. 1. Σύσταση και λύση α) εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Κέρκυρα 30/03/2016 Για την Ι.Κ.Ε. Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ. Νικόλαος Σπ. Βλαχόπουλος

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Κέρκυρα 30/03/2016 Για την Ι.Κ.Ε. Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ. Νικόλαος Σπ. Βλαχόπουλος ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση Κύριοι εταίροι, Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2015. Η χρήση που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Ε ΡΑ : ΑΡ.Μ. ΑΕ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 44664/62/Β/99/333 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ Ε ΡΑ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡ.Μ. ΑΕ : 44664/62/Β/99/333 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. Παρ.1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. Παρ.1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας 1 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920, όπως ισχύει) της Α. Ε «ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΑΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ» Παρ.1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α Ρ. Γ Ε Μ Η : 1 2 4 1 0 9 0 4 0 0 0 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (βάσει του αρθ. 37 του Ν. 2190/1920) Προς τους Μετόχους της εταιρίας «ΧΡ.ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.». Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΜΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67658 / 62 / Β / 09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΞΥΛΟΥ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε 56642/70/B/04/30.

ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΞΥΛΟΥ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε 56642/70/B/04/30. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΞΥΛΟΥ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε 56642/70/B/04/30. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1.1.2013 ΕΩΣ 31.12.2013 (Βάσει

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε.

Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει της 2 του Άρθρου 22 του Κωδ. Ν. 3190/1955 και της 2 του Άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτηµα ετήσιου ισολογισµού

Προσάρτηµα ετήσιου ισολογισµού Προσάρτηµα ετήσιου ισολογισµού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2015 ΤΗΣ «.«ΑΥΡΑ ΑΞΤΕΕ...» Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 131528208000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (18/8/2014-) (βάσει των διατάξεων του κωδικοττ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομιών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομιών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΙΤΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης.

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης. ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης Θέµα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εµφάνιση του ισολογισµού και του λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε.

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εµφάνιση του ισολογισµού και του λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 και Της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920) Της Εταιρείας Περιορισµένης

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε. «Α ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Γ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΕΠΕ» (βάσει των διατάξεων του K.N. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε. «Α ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Γ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΕΠΕ» (βάσει των διατάξεων του K.N. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014. ΤΗΣ Ε.Π.Ε. «Α ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Γ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΕΠΕ» (βάσει των διατάξεων του K.N. 2190/1920) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, παρέχουμε τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αρθρο 26 Διαχειριστική περίοδος 1. Η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα. Κατά την έναρξη, τη λήξη ή τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Oικονομικών Καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Oικονομικών Καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (Βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52161/62/B/02/0149 Παρ.1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2013 ΤΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2013 ΤΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2013 ΤΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.» Α.Μ.Α.Ε. 65488/22Β/08/16 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 36263216000 (Βάσει των διατάξεων του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΙΑΝΟΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΜΑΕ 9150/04/Β/86/132Μ (βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ Ε ΡΑ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡ.Μ. ΑΕ : 44664/62/Β/99/333 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46 Στο Τυµπάκι σήµερα, την 25/5/2013, ηµέρα Σάββατο και ώρα 15.00 συνήλθαν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 205/15-7-1998) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102 Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2012 ΤΗΣ «.«ΑΥΡΑ ΑΞΤΕΕ...» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 AΘ.ΔΟΚΤΟΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38399/62/Β/97/124 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53428/62/Β/02/0293 ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. Βιομηχανικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

1. Οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες χορηγούν πληροφορίες για τη διάθεση των κερδών βάσει των Ε.Λ.Π.

1. Οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες χορηγούν πληροφορίες για τη διάθεση των κερδών βάσει των Ε.Λ.Π. Η διάθεση των κερδών των επιχειρησέων. Οι αλλαγές βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Γεωργίου Στ. Αληφαντή, ιδάσκοντος στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς, τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συµβούλου στην Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ Ε Μ Η ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΡ. Γ Ε Μ Η ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Π Α Τ Ρ Α Σ 2 0 1 2 Κ Α Λ Α Θ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Η Α Ν Ω Ν Υ Μ Η ΕΤΑΙΡ Ε Ι Α ΑΡ. Γ Ε Μ Η 1 2 2 6 0 2 0 1 6 0 0 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε.:54839/62/Β/03/0133

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε.:54839/62/Β/03/0133 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30 ης IOYNIOY 2010 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε.:54839/62/Β/03/0133 1. Σύννομη κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/06/2013 ΠΑΛΛΑ ΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΘΥΝΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ : (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δεν έγινε. απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της 2 του άρθρου αυτού.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δεν έγινε. απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της 2 του άρθρου αυτού. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30 ης IOYNIOY 2009 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε.:54839/62/Β/03/0133 1. Σύννομη κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μ.Α.Ε /04/Β/90/192Ν (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΑΡ. 1.

Αρ. Μ.Α.Ε /04/Β/90/192Ν (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΑΡ. 1. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EURODRINKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΠΥΡΑΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. 21131/04/Β/90/192Ν (βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛ ΕΞΠΟΡΤ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7753/01 Τ/Β/86/94(02)

ΤΑΛ ΕΞΠΟΡΤ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7753/01 Τ/Β/86/94(02) ΤΑΛ ΕΞΠΟΡΤ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7753/01 Τ/Β/86/94(02) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 214 (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 319/1955 και Της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 219/192) Της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34389/56/Β/95/06 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12. ( βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2001-31/12/2001 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 Στο Ηράκλειο σήµερα την 31/07/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 06.00 µ.µ. στα γραφεία της Συµβολαιογράφου Μαρίας ηµητρίου Κουµιανάκη που βρίσκονται επί της οδού 1866 στον

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49388/62/Β/01/159 TESSERA MULTIMEDIA A.Ε. Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α O R I O N H E A L T H C A R E Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Α Φ Μ 8005 6 6 2 2 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920, όπως ισχύει) της Α.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920, όπως ισχύει) της Α. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920, όπως ισχύει) της Α. Ε «Α Ν Ο» Παρ.1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 2 ΑΕ Α.Φ.Μ ΑΡ. Μ.Α.Ε /62/Β/01/0276 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 2 ΑΕ Α.Φ.Μ ΑΡ. Μ.Α.Ε /62/Β/01/0276 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 2 ΑΕ Α.Φ.Μ. 099335403 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 50229/62/Β/01/0276 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 059135804000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,32

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 [ ΔΙΑΧ. 1/1-31/12/2014 ] ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομένης χρήσης 2014 Ποσά προηγ, χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήση 2014 Χρήση 2013 Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δεν έγινε. απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της 2 του άρθρου αυτού.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δεν έγινε. απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της 2 του άρθρου αυτού. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30 ης IOYNIOY 2008 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε.:54839/62/Β/03/0133 1. Σύννομη κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138

ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 "ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014-31.12.2014 (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

CARS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

CARS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως ( 17/09/2014-31/12/2014) της εταιρείας με την επωνυμία «A.S.K. CARS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Διάταξη και περίληψή

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της. Δεν έγινε

Διάταξη και περίληψή της. Δεν έγινε ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΚΑΠΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της

Διαβάστε περισσότερα