ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε."

Transcript

1 Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46 Στο Τυµπάκι σήµερα, την 25/5/2013, ηµέρα Σάββατο και ώρα συνήλθαν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ Στη συνεδρίαση του.σ. παραβρέθηκαν όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, δηλαδή οι : 1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ Πρόεδρος του.σ. 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Αντιπρόεδρος του.σ. 3. ΣΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ Μέλος του.σ. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ενηµερώνει τα µέλη του ιοικητικού συµβουλίου για τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης που είναι: α) Έγκριση Ισολογισµού χρήσεως από 01/01/2012 έως 31/12/2012 καθώς και του λογαριασµού «Αποτελέσµατα Χρήσης», που συνοδεύει αυτόν και τον «Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων» β) Κατάρτιση και έγκριση του προσαρτήµατος γ) Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δ) Κατάρτιση και έγκριση της εκθέσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των µετόχων. Επί των παρακάτω θεµάτων πάρθηκαν οµόφωνα και παµψηφεί οι ακόλουθες αποφάσεις: ΘΕΜΑ 1 ον : Το ιοικητικό Συµβούλιο αφού ενηµερώθηκε από τον Προϊστάµενο του Λογιστηρίου της εταιρίας ότι συνέταξε τον Ισολογισµό σύµφωνα µε τις οδηγίες που του είχαν δοθεί και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήµερα και τη φορολογική νοµοθεσία, και αφού δόθηκαν στα µέλη του οι απαραίτητες επεξηγήσεις επί των διαφόρων µεγεθών του Ισολογισµού, του Λογαριασµού «Αποτελέσµατα Χρήσης» και τον «Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων», οµόφωνα εγκρίνει τους παραπάνω λογαριασµούς χωρίς καµία τροποποίηση. ΘΕΜΑ 2 ον : Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου στη συνέχεια αναφέρει στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του 409/86 Π.. πρέπει να καταρτισθεί και να εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο το «Προσάρτηµα». Το ιοικητικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ όψιν του: I. Το άρθρο 43 Α του Κ. Ν.2190/1920 που τέθηκε από το άρθρο 35 του Π.. 409/86 και τις λοιπές διατάξεις του παραπάνω Προεδρικού ιατάγµατος. II. Τον Ισολογισµό Χρήσεως 01/01/ /12/2012 και III. Τα στοιχεία του αρχείου της εταιρίας και τα λογιστικά βιβλία αυτής, συντάσσει το προσάρτηµα ως ακολούθως:

2 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της ΕΛ.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκαν µε τα Π..409/86 και 498/87 και ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 42 και 43 παρέχουµε τις παρακάτω πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας 31/12/ Πληροφορίες σχετικές µε τη σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων: α). Ο Ισολογισµός, ο Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης και ο Πίνακας ιάθεσης των Αποτελεσµάτων συντάχθηκαν µε βάση τα άρθρα 42 α, 42 β,42 γ, 42 δ,42 ε,43 ζ,43 α,του Κ.Ν.2190/1920. β).οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσµες (απαιτητές ή πληρωτέες αντίστοιχα εντός του έτους). 2. Πληροφορίες σχετικές µε την αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων: α).άρθρο 43 α παρ.1 α :Μέθοδοι αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού αποσβέσεων. Τα πάγια στοιχεία αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσης τους, πλέον εξόδων βελτιώσεων προσθηκών µείον αξία αποσβέσεων. Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων περιουσιακών στοιχείων, έγινε µε τους συντελεστές του Π.. 299/03. εν συνέτρεξε λόγος σχηµατισµού προβλέψεων υποτίµησης των παγίων στοιχείων, καθώς και αποθεµάτων της εταιρίας. Τα αποθέµατα πρώτων και βοηθητικών υλών και αναλώσιµων υλικών αποτιµήθηκαν κατ είδος στην αξία κτήσης τους όπως αυτή προσδιορίστηκε από τη µέθοδο F.I.F.O που είναι κατά βάση µικρότερη τιµή από την τιµή αντικατάστασης την 31/12/2012. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα δεν υπάρχουν. β).άρθρο 43 παρ.9 : Αναπροσαρµογή παγίων στοιχείων δεν έγινε, γιατί δεν υφίσταται υποχρέωση εφόσον δεν υπάρχουν ακίνητα στην κυριότητα της εταιρίας. 3. Πληροφορίες σχετικές µε τα έξοδα εγκατάστασης και πολυετούς απόσβεσης και Πάγιο Ενεργητικό: α).τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης εµφανίζονται στον ισολογισµό. β).πρόσθετες αποσβέσεις δεν έγιναν. γ).προβλέψεις για υποτίµηση ενσωµάτων περιουσιακών στοιχείων δεν έγιναν. 4. Πληροφορίες σχετικές µε το µετοχικό κεφάλαιο : α).άρθρο 43 παρ.1δ. Μετοχικό κεφάλαιο ,00 Ήτοι : 2.000,00 µετοχές ονοµαστικής αξίας 30,00 έκαστη. Οι µετοχές της εταιρίας είναι µιας κατηγορίας και δεν έχουν εκδοθεί προνοµιούχες. 5. Πληροφορίες σχετικές µε τις προβλέψεις και τις υποχρεώσεις : α). εν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις και δεν έγινε πρόβλεψη γι αυτό. β). εν υπάρχουν πιθανές υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό όπως επίσης και οικονοµικές δεσµεύσεις.επίσης δεν υπάρχουν οφειλόµενα σηµαντικά ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης χρήσης. γ).υπάρχουν µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ύψους ,77. Τα δάνεια τραπεζών ανέρχονται στις ,15 εξασφαλισµένα µε υποθήκη ακινήτων & ενέχυρα επιταγές.

3 6. Πληροφορίες σχετικά µε τα αποτελέσµατα : α) Κύκλος εργασιών ,48 Κόστος πωληθέντων ,22 Αµοιβές & έξοδα προσωπικού ,89 Αποσβέσεις ,41 Τόκοι & συναφή έξοδα ,90 Λοιπά έξοδα ,00 7. Πληροφορίες σχετικές µε τις αµοιβές και τις πιστώσεις σε όργανα διοίκησης : α). εν δόθηκαν αµοιβές και προκαταβολές σε όργανα διοίκησης. Ήτοι :Μισθοί ιευθ/ντα Συµβούλου και µελών.συµβουλίου ή έξοδα παράστασης. ΤΟ ΜΕΛΟΣ.Σ. Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΕΛ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ - ΜΑΡΙΝΑ Το ιοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα εγκρίνει το παραπάνω προσάρτηµα.

4 ΘΕΜΑ 3 ον : Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου αναφέρει ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του 409/86 Π.. πρέπει να συνταχθεί και να τεθεί στην διάθεση των µετόχων της εταιρίας η έκθεση διαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση όπως προβλέπει το άρθρο 43 Α του Ν. 2190/20 Το ιοικητικό συµβούλιο στην συνέχεια οµόφωνα συντάσσει την έκθεσή του, διαχειρίσεως προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχει ως εξής:

5 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2012 Κύριοι µέτοχοι, Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και του καταστατικού της εταιρίας µας, έχουµε την τιµή να σας παραθέσουµε µια σειρά οικονοµικών στοιχείων της µε τον ισολογισµό και τις λοιπές οικονοµικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν, ήτοι Λογαριασµό Αποτελεσµάτων Χρήσης, Πίνακας ιάθεσης Αποτελεσµάτων Χρήσεως Παρακαλούµε όπως και αφού τα µελετήσετε και τα αναλύσετε να προβείτε στην έγκρισή τους ή, εφόσον δεν συµφωνείτε, στην τροποποίησή τους. Οι οικονοµικές µας καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως προβλέπει το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 409/86. Τα κονδύλια των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων είναι σαφή και δηλωτικά του περιεχοµένου αυτών και νοµίζουµε ότι από αυτά παρέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για µια σαφή και πραγµατική εικόνα της πορείας, των εργασιών και της οικονοµικής θέσης της εταιρίας µας. Πιστεύουµε ότι η προσπάθεια του ιοικητικού Συµβουλίου για την ανάδειξη της επιχείρησής µας είναι σηµαντική και σκοπό έχει να εδραιώσει τη θέση της στο χώρο της. Συννηµένα υπάρχει ο Ισολογισµός της επιχείρησή µας που έχει εγκριθεί οµόφωνα από το ιοικητικό Συµβούλιο για να λάβετε γνώση αυτού και του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως και του Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων. Κλείνοντας την έκθεσή µας σας παρακαλούµε να εγκρίνετε την ψήφισή της και να εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις που σας υποβάλλουµε και να µας απαλλάξετε από την ευθύνη για τη χρήση από έως Το ιοικητικό Συµβούλιο Το ιοικητικό Συµβούλιο στην συνέχεια οµόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την παραπάνω έκθεση διαχείρισής του.

6 ΘΕΜΑ 4 ον : Το ιοικητικό Συµβούλιο σε απαρτία αποφασίζει τη σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας. Συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση ως εξής: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας ΕΛ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στην περιοχή Αναδασµός Τυµπακίου, την 30η Ιουνίου 2013 ηµέρα Κυριακή και ώρα 19:00 µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα παρακάτω: Α) Μετά από ακρόαση των εκθέσεων, του.σ. και των ελεγκτών, έγκριση του ισολογισµού της 31/12/2012. Β) Απαλλαγή του.σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση από 01/01/ /12/2012. Γ) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωµατικών ελεγκτών για τη χρήση 2012 και τον καθορισµό της αµοιβής τους. ) Καθορισµός αµοιβής των µελών.σ. και ιευθύνοντα Συµβούλου για το τρέχον έτος Ε) Καταβολή ποσοστών από τα κέρδη της χρήσης ΣΤ) Ειδική έγκριση σύµβασης εργασίας µε τα µέλη του.σ., να ενεργούν πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 23 και 23 α του Ν.2190/20. Ζ) ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις. Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στη γενική συνέλευση, πρέπει να συµµορφωθούν µε τα άρθρα του καταστατικού. ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ

7 Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέµα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου και υπογράφετε το πρακτικό αυτό ως εξής: ΕΛΕΥΘ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΒΑΣ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.Σ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 Στο Ηράκλειο σήµερα την 31/07/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 06.00 µ.µ. στα γραφεία της Συµβολαιογράφου Μαρίας ηµητρίου Κουµιανάκη που βρίσκονται επί της οδού 1866 στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού συµβουλίου που πάρθηκε στην από 23 Μαϊου 2015 συνεδρίαση του και σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 82 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ STREET CAFE Α.Ε. της 31/05/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 82 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ STREET CAFE Α.Ε. της 31/05/2013 Σελίδα 280 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 82 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ STREET CAFE Α.Ε. της 31/05/2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας STREET CAFE A.E. συνήλθε σε συνεδρίασή σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015 Στο ήµο Νάξου σήµερα την 01 / 09 / 2015 και ώρα 10 π.µ συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 Στο Λουτράκι σήμερα 13 Μαΐου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.μμ συνηλθαν τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας ΞΕΝ./ΚΕΣ & ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου Καλαματιανου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. Στο ΚΑΜΠΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ σήµερα την 10η Ιουνίου 2013 και ώρα 8:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39 της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. Στην Αθήνα σήμερα, την 10 η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Με εισήγηση του προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, αποφασίζεται οµόφωνα

Με εισήγηση του προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, αποφασίζεται οµόφωνα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ. 999784693 ΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.ΜΑ.Ε.51821/10/Β/02/09 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 27197112000 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ ΑΡ.76 Στο Αγρίνιο σήµερα την 10η του µήνα Ιουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. και εκλογή ελεγκτών χρήσης 1/1-31/12/2015.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. και εκλογή ελεγκτών χρήσης 1/1-31/12/2015. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. και εκλογή ελεγκτών χρήσης 1/1-31/12/2015. Γνωστοποιούμε ότι αναρτώνται σήμερα την 20/7/2015 στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.mediterraneanenergy.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE YACHTING ΔΙΑΧEΙΡHΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΕ AΡ. M.Γ.Ε.Μ.Η. 123871601000

EXECUTIVE YACHTING ΔΙΑΧEΙΡHΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΕ AΡ. M.Γ.Ε.Μ.Η. 123871601000 EXECUTIVE YACHTING ΔΙΑΧEΙΡHΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΕ AΡ. M.Γ.Ε.Μ.Η. 123871601000 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. και εκλογή ελεγκτών χρήσης 1/1-31/12/2015. Γνωστοποιούμε ότι αναρτώνται σήμερα την 20/7/2015 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2006 4. Πιστωτικοί τόκοι 13.445,31 16.337,73 Ο Πρόεδρος του.σ.

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2006 4. Πιστωτικοί τόκοι 13.445,31 16.337,73 Ο Πρόεδρος του.σ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ AUDATEX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 σε 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Αρ.Μ.Α.Ε. 39529/01/Β/97/608

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. Στο ΚΑΜΠΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ σήμερα την 10η Μαΐου 2013 και ώρα 9:00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε» και µε έδρα την Αθήνα. Στην Αθήνα σήµερα στις 28 Μαρτίου 2006, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Σήμερα, την 0η Μαρτίου 204, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε στα επί της Καυκάσου 63 Κυψέλη Αθήνα, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ABC KINITRON I.K.E.», ο διαχειριστής της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ 01/12-31/12/13

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ)

ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ) ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 Στην Ιτέα σήμερα στις 31-08-2015 ημέρα Δευτέρα & ώρα 19.00 στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. γ) Αρθρο 42β παρ 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. γ) Αρθρο 42β παρ 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΤΗΣ Α.Ε. ΙΑΣΩ SERVICES ΑΡ. Μ.Α.Ε 53442/01ΑΤ/Β/02/460 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει). 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα