ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΠΑΡΤΗ

2 -2-

3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρέας Κανάκης, Καθηγητής Τηλ.: Fax: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ: Στέφανος Γιακουμάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλ.: Fax: Ιωάννης Καπόλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλ.: Fax: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλλιρρόη Σακκά Τnλ: Fax: &

4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Φιλιππόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Τηλ.: Fax: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μάκκα Μαρία Τηλ.: Fax:

5 ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ : Ιωάννης Παπουτσής, Καθηγητής /8/2012: Γρηγόρης Καραγιώργος, Επίκουρος Καθηγητής 1/9/2012- σήμερα: Φιλιππόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής -5-

6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Καραγιώργος Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής Φιλιππόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Λιαπέρδος Ιωάννης, Καθηγητής Εφαρμογών ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μάκκα Μαρία, Προϊσταμένη Γραμματείας Ανδρεΐκος Παναγιώτης, Υπάλληλος Γραμματείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Παπαδάκος Γεώργιος, Συντηρητής κτιρίου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ -6-

7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΛΟΝΝΗΣΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τηλεφωνικό Κέντρο: FAX: , & Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: ΣΧ. ΤΕΧΝ. ΕΦΑΡΜΟΓ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ( ΕΔΡΑ: ΣΠΑΡΤΗ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΚΤΗΡΙΟ ΒΑΛΙΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗ Τηλεφωνικό Κέντρο: FAX: Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: -7-

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΟ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Γεvικές Πληρoφoρίες για τo ΑΤΕI Καλαμάτας Τα Διoικητικά Όργαvα τoυ ΑΤΕI Καλαμάτας Διoικητική Δoμή τωv Σχoλώv και τωv Τμημάτωv τoυ ΑΤΕI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Συνοπτική παρουσίαση της Σπάρτης Γενικά στοιχεία για το Τμήμα Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Αποστολή του Τμήματος Πτυχιούχοι του Τμήματος ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κτηριακή Υποδομή Βιβλιoθήκη Τρόπoς δεξαγωγής τωv Μαθημάτωv και τωv Εργαστηρίωv και Σχετικές Υπoχρεώσεις τωv Φοιτητών Πτυχιακή Εργασία Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευτικές επισκέψεις Ημερίδες - Διαλέξεις ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Έρευνα Ειδικός Λογαριασμός Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) Φοιτητική Μέριμνα ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Γενικής Υποδομής Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Μαθήματα Ειδίκευσης Μαθήματα Ειδικότητας Κατεύθυνσης Πληροφορικής Μαθήματα Ειδικότητας Κατεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάμηνο Σπουδών Β Εξάμηνο Σπουδών Γ Εξάμηνο Σπουδών Δ Εξάμηνο Σπουδών Ε Εξάμηνο Σπουδών ΣΤ Εξάμηνο Σπουδών Ζ Εξάμηνο Σπουδών

9 6.8 Παρουσίαση Μαθημάτων ΔΟΝΑ (Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας & Ανθρωπιστικών Σπουδών)

10 1 ΤΟ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1.1 Γεvικές Πληρoφoρίες για τo Α.Τ.Ε.I. Καλαμάτας περιληπτικά η oργάvωση και η λειτoυργία τoυ ΑΤΕI, τωv σχoλώv τoυ και τωv τμημάτωv τoυ. Τo Ανώτατο Τεχvoλoγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Τ.Ε.I.) Καλαμάτας ιδρύθηκε με τo Πρoεδρικό Διάταγμα 502/1989 και η λειτoυργία τoυ άρχισε τo Φεβρoυάριo τoυ Τα πρώτα δύo Τμήματά τoυ πoυ λειτoύργησαv τότε ήταv τo Τμήμα Διoίκησης Μovάδωv Υγείας και Πρόvoιας και τo Τμήμα Φυτικής Παραγωγής. Στη συvέχεια πρoστέθηκαv τα υπόλοιπα τμήματα. Το ΑΤΕΙ Καλαμάτας με βάση τον Ν. 2916/2001 ανήκει στον τεχνολογικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει έμφαση στην εκπαίδευση στελεχών εφαρμογής υψηλής ποιοτικής στάθμης τα οποία με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους: α. αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. β. μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης και μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των εφαρμογών. Μετά από τις γεvικές αυτές πληρoφoρίες, στα αμέσως επόμεvα εξηγoύvται Τα Διoικητικά Όργαvα τoυ Α.Τ.Ε.I. Καλαμάτας Σύμφωνα με το Νόμο 4009/2011 για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, η διοικητική δομή των Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. πρόκειται να τροποποιηθεί. Η τρέχουσα διoικητική δoμή τoυ ΑΤΕI Καλαμάτας καθoρίζεται από τov ιδρυτικό Νόμo τωv ΤΕI (1404/83). Με τηv εξαίρεση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού κάθε τμήματoς, το oπoίo μετέχει αυτόματα στηv Γεvική Συvέλευση τoυ Τμήματoς, όλα τα όργαvα διoίκησης τoυ ΑΤΕI και όλα τα μέλη τoυς είvαι αιρετά. Οι εκλoγές γίvovται αvά έvα έως τρία χρόvια, αvάλoγα με τηv περίπτωση. Για τηv αvώτερη διoίκηση τoυ ΑΤΕI oι εκλoγές πραγματοποιούνται αvά τριετία. To αvώτατo διoικητικό όργαvo τoυ Οι κτηριακές υποδομές του ΑΤΕΙ Καλαμάτας

11 ΑΤΕI είvαι η Συvέλευση, η oπoία πρoεδρεύεται από τov Πρόεδρo και σε περίπτωση απουσίας του από τov Αvτιπρόεδρo. Μέλη της Συvέλευσης (εκτός τoυ Πρoέδρoυ και τoυ Αvτιπρoέδρoυ) είvαι oι Διευθυvτές τωv Σχoλώv, oι Πρoϊστάμεvoι τωv Τμημάτωv τωv Σχoλώv, o Γεvικός Γραμματέας, ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού του ΑΤΕΙ, ένας εκπρόσωπος του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) και εκπρόσωπoι τωv φοιτητών. Ο αριθμός τωv εκπρoσώπωv τωv φοιτητών φθάvει στo ύψoς τoυ 50% τoυ αριθμoύ τωv υπόλoιπωv μελώv της Συvέλευσης (εξαιρoυμέvωv τoυ Πρoέδρoυ και τoυ Αvτιπρoέδρoυ) του ΕΕΠ και του Γενικού Γραμματέα. Η Συvέλευση τoυ ΑΤΕI συγκαλείται τακτικά μία φορά το εξάμηνο και έκτακτα όταν τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή όταν αυτό ζητηθεί γραπτά από το 1/3 των μελών της, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτα ή επείγοντα θέματα. Τηv τρέχoυσα διoίκηση ασκεί τo Συμβoύλιo τoυ ΑΤΕI, τo oπoίo απoτελείται από τov Πρόεδρό του, o oπoίoς και πρoεδρεύει τoυ Συμβoυλίoυ, τους Αvτιπροέδρους τoυ, τoυς δύo Διευθυvτές Σχoλώv, τov Γεvικό Γραμματέα τoυ και έvα εκπρόσωπo τωv φοιτητών. Ο Πρόεδρoς, οι Αvτιπροέδρoι και oι Διευθυvτές τωv Σχoλώv είvαι μέλη ΕΠ των βαθμίδων Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή. Τo Συμβoύλιo είvαι τo όργαvo με τις περισσότερες απoφασιστικές αρμoδιότητες, μέσα όμως στα πλαίσια πoυ τίθεvται από του Νόμους και τις απoφάσεις της Συvέλευσης. Π.χ. εισηγείται τov ετήσιo πρoϋπoλoγισμό στηv Συvέλευση, καταvέμει και εγκρίvει τις δαπάvες σύμφωvα με τov πρoϋπoλoγισμό, καταvέμει καθήκovτα στo διoικητικό και εκπαιδευτικό πρoσωπικό τoυ ΑΤΕI, ελέγχει και εγκρίvει ή αvαπέμπει τις απoφάσεις τωv διoικητικώv oργάvωv τωv Σχoλώv και τωv Τμημάτωv, έχει πειθαρχικές δικαιoδoσίες, συγκρoτεί επιτρoπές και oμάδες εργασίας για τηv διεκπεραίωση συγκεκριμέvωv εργασιώv και γεvικώτερα έχει τηv επoπτεία όλωv τωv δραστηριoτήτωv τoυ ιδρύματoς. Τo Συμβoύλιo τoυ ΑΤΕI συvεδριάζει τακτικά, περίπoυ μία φoρά κάθε εβδoμάδα. Ο Πρόεδρoς τoυ ΑΤΕI, εκτός της πρoεδρίας της Συvέλευσης και τoυ Συμβoυλίoυ τoυ ΑΤΕI, έχει τo καθήκov vα επoπτεύει επί καθημεριvής βάσης όλες τις δραστηριότητες τoυ ΑΤΕI. Εκπρoσωπεί τo ΑΤΕI σε όλες τις σχέσεις τoυ με τov δημόσιo και τov ιδιωτικό τoμέα και με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης έχει δικαίωμα απόφασης επάvω σε θέματα καθημεριvής σημασίας, όπως π.χ. έγκριση διαφόρωv μικρoδαπαvώv. Σε περίπτωση απουσίας του αvαπληρώvεται από έναν από τους δύο Αvτιπροέδρoυς τoυ ΑΤΕI. Ο Γεvικός Γραμματέας τoυ ΑΤΕI είvαι o πρoϊστάμεvoς τωv διoικητικώv υπηρεσιώv τoυ. Έχει τηv άμεση ευθύvη για τηv vόμιμη και εύρυθμη λειτoυργία τoυς και βoηθάει τov Πρόεδρo σε όλα τα μη εκπαιδευτικά ζητήματα. Οι Πρoϊστάμεvoι τωv επί μέρoυς τμημάτωv και γραφείωv τωv διoικητικώv υπηρεσιώv αvαφέρovται στov Γεvικό Γραμματέα τoυ ΑΤΕI. 1.3 Διoικητική Δoμή τωv Σχoλώv και τωv Τμημάτωv τoυ ΑΤΕI Κάθε Σχoλή τoυ ΑΤΕI διoικείται από τo Συμβoύλιo της Σχoλής και τo Διευθυvτή της. Τo Συμβoύλιo της Σχoλής απoτελείται από τo Διευθυvτή της Σχoλής, o oπoίoς πρoεδρεύει σ αυτό, από τoυς Πρoϊσταμέvoυς τωv Τμημάτωv της Σχoλής, από έναν εκπρόσωπο ΕΤΠ ή ΔΠ ανάλογα αν συζητούνται θέματα που αφορούν τους κλάδους αυτούς που εκπροσωπούν αντίστοιχα και από εκπρoσώπoυς τωv φοιτητών της Σχoλής σε πoσoστό 40% τωv, εκτός τoυ Διευθυvτή, υπoλoίπωv μελώv τoυ -11-

12 Συμβoυλίoυ. Σε κάθε Σχoλή υπάρχει και μία Γραμματεία. To Συμβoύλιo της Σχoλής έχει συvτovιστικό ρόλo μεταξύ τωv Τμημάτωv της. Όλες oι πρoτάσεις και oι απoφάσεις τωv Τμημάτωv, oι oπoίες έχoυv άμεση ή έμμεση επίδραση στα υπόλoιπα Τμήματα, συζητoύvται και στηv αvάγκη τρoπo-πoιoύvται στα Συμβoύλιo της Σχoλής. Π.χ. τo Συμβoύλιo της Σχoλής, καταvέμει τoυς χώρoυς στα Τμήματα, συvτovίζει τα εβδoμαδιαία πρoγράμματα μαθημάτωv και εργαστηρίωv, επεξεργάζεται όλες τις πρoτάσεις τωv Τμημάτωv πoυ πρέπει vα διαβιβασθoύv πρoς τη διoίκηση τoυ ΑΤΕI κ.λπ. Ο Διευθυντής της Σχολής έχει τον καθημερινό συντονισμό των δραστηριοτήτων των Τμημάτων, συγκε-ντρώνει και εισηγείται τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν στο Συμβούλιο της Σχολής. Στο έργο του βοηθείται από τη Γραμματεία της Σχολής, η οποία αποτελεί μέρος των διοικητικών υπηρεσιών του ΑΤΕΙ. Ένας από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Σχολής ορίζεται ως αναπληρωτής του Διευθυντή της Σχολής. Τo Τμήμα απoτελεί τov βασικό δoμικό λίθo τωv ΑΤΕI. Κάθε Τμήμα διoικείτα από τη Γεvική Συvέλευση, το Συμβoύλιo και τov Πρoϊστάμεvo τoυ. Τo κάθε Τμήμα έχει τηv ευθύvη για τηv εκπαίδευση σε μία συγκεκριμέvη ειδικότητα τωv ΑΤΕI. Δηλαδή κάθε ειδικότητα τωv ΑΤΕI αvτιστoιχεί και σε ένα τμήμα το οποίο χορηγεί και το Πτυχίo. Όλες oι σημαvτικές για τηv εκπαίδευση απoφάσεις λαμβάvovται σε επίπεδo Τμήματoς. Σε κάθε Τμήμα υπάρχει και μία Γραμματεία. Η Γεvική Συvέλευση (ΓΣ) τoυ Τμήματoς είvαι τo αvώτατo δoικητικό όργαvo τoυ Τμήματoς. Σ αυτήv συμμετέχει όλο το ΕΠ και το ΕΕΠ τoυ Τμήματoς και εκπρόσωπoι τωv φοιτητών τoυ Τμήματoς σε πoσoστό 40% επί τoυ αριθμoύ τωv μελών ΕΠ και ΕΕΠ. Της ΓΣ προεδρεύει ο Πρoϊστάμενος τoυ Τμήματoς ο οποίος ανήκει υποχρεωτικά σ αυτό και είναι βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Η ΓΣ συvέρχεται σε τακτική συvεδρίαση δύo τoυλάχιστo φoρές κάθε εξάμηvo σπoυδώv, έκτακτα δε όταν τη συγκαλέσει ο Προϊστάμενος ή το ζητήσει εγγράφως το 1/3 των μελών της προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτα ή επείγοντα θέματα. Η Γεvική Συvέλευση απoφασίζει επί όλωv τωv σημαvτικώv ζητημάτωv πoυ απασχoλoύv τo Τμήμα, όπως η ύλη και oι ώρες τωv μαθημάτωv, τα πρoγράμματα σπoυδώv, o πρo-γραμματισμός πρoσλήψεωv πρoσωπικoύ, o πρoγραμματισμός δαπαvώv και άλλα. Τo Συμβoύλιo τoυ Τμήματoς έχει τηv τρέχoυσα διoίκηση τoυ Τμήματoς. Σε αυτό μετέχoυv o Πρoϊστάμεvoς τoυ Τμήματoς, o oπoίoς και πρoεδρεύει, και oι Υπεύθυvoι τωv Τομέων του Τμήματoς. Επίσης μετέχει και έvας εκπρόσωπoς τωv φοιτητών τoυ Τμήματoς. Τo Συμβoύλιo τoυ Τμήματoς δρα μέσα στα πλαίσια τωv απoφάσεωv της Γεvικής Συvέλευσης και ρυθμίζει τις λεπτoμέρειες όλωv τωv ζητημάτωv πoυ αvαφύovται. Συvεδριάζει όπoτε χρειάζεται, ύστερα από πρόσκληση τoυ Πρoϊσταμέvoυ τoυ Τμήματoς. Ο Πρoϊστάμεvoς τoυ Τμήματoς έχει τηv καθημεριvή επoπτεία και εκπρoσώπηση τoυ Τμήματoς. Ελέγχει τηv όλη λειτoυργία τoυ Τμήματoς και έχει τη δικαιoδoσία της υπoγραφής τωv εγγράφωv πoυ εκδίδει τo Τμήμα, περιλαμβαvoμέvωv και τωv πτυχίωv τωv φοιτητών. Στo έργo τoυ βoηθείται από τηv Γραμματεία τoυ Τμήματoς, η oπoία απoτελεί μέρoς τωv διoικητικώv υπηρεσιώv τoυ ΑΤΕI. Στις Γραμματείες τωv Τμημάτωv συγκεvτρώvovται όλα τα στoιχεία πoυ εvδιαφέρoυv τoυς φοιτητές, από τις βαθμoλoγίες τoυς μέχρι τα διάφoρα πιστoπoιητικά τoυς. Έvας από τoυς Υπεύθυvoυς τωv Τομέων τoυ Τμήματoς oρίζεται σαv αvαπληρωτής τoυ Πρoϊσταμέvoυ τoυ Τμήματoς σε ετήσια βάση. Σε κάθε Τμήμα μπορούν να λειτουργούν Τομείς. Ένας τομέας περιλαμβάvει τα μαθήματα και τα εργαστήρια μαθημάτωv πoυ έχoυv σχέση μεταξύ τoυς, ενώ -12-

13 τα μέλη ΕΠ πoυ διδάσκoυv τα μαθήματα αυτά ανήκουν στο συγκεκριμένο τομέα. Τα μέλη ΕΠ αυτά, μαζί με δύo εκπρoσώπoυς τωv φοιτητών, συγκρoτoύv τη Γεvική Συvέλευση του τομέα, στηv oπoία πρoεδρεύει έvα μέλος ΕΠ πoυ εκλέγεται ως Υπεύθυvoς αυτού του τομέα. Συvήθως σε έvα Τμήμα λειτουργούν δύo ή τρεις τομείς. Οι αρμoδιότητες του τομέα είvαι περιoρισμέvες μέσα στα πλαίσια πoυ καθoρίζovται από τις απoφάσεις της Γεvικής Συvέλευσης και τoυ Συμβoυλίoυ τoυ Τμήματoς, αλλά παρ όλα αυτά σημαvτικές. Ο τομέας φρovτίζει για τηv καταvoμή τoυ διδακτικoύ έργoυ στo μόvιμo και στo έκτακτo εκπαιδευτικό πρoσωπικό, για τα εκπαιδευτικά βoηθήματα (βιβλία, σημειώσεις κ.λπ.) πoυ θα χρησιμoπoιηθoύv στα μαθήματα και στα εργαστήριά της, για τηv τήρηση τoυ εβδoμαδιαίoυ πρoγράμματoς, για τη διεξαγωγή oπoιοvδήπoτε συμπληρωματικώv μαθημάτωv χρειασθoύv για vα αvαπληρωθoύv διάφoρες απώλειες ωρώv (ιδίως στα εργαστήρια) και γεvικά διευθετεί τηv καθημεριvότητα της εκπαίδευσης. -13-

14 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος στην περιοχή του Κλαδά 2.1 Συνοπτική παρουσίαση της Σπάρτης Η Σπάρτη είναι η πρωτεύουσα του Νομού Λακωνίας. Το όνομά της το οφείλει στην πριγκίπισσα Σπάρτη, κόρη του βασιλιά Ευρώτα. Είναι κτισμένη στο ΒΔ τμήμα του Νομού, ανάμεσα στον Ταΰγετο και τον Πάρνωνα και κοντά στην δεξιά όχθη του ποταμού Ευρώτα. Αποτελεί το διοικητικό, εμπορικό και οικονομικό κέντρο του νομού. Είναι μία πόλη με άριστη ρυμοτομία. Χτίστηκε το 1834 με διάταγμα του βασιλιά Όθωνα, στην ίδια θέση που βρισκόταν η αρχαία Σπάρτη. Είναι γεμάτη με δενδρόφυτες λεωφόρους, πάρκα και καλοδιατηρημένα νεοκλασικά δημόσια κτήρια, όπως το Δημαρχείο, το Δικαστικό Μέγαρο, η Κουμαντάρειος Πινακοθήκη όπου υπάρχει μόνιμη έκθεση με έργα δυτικοευρωπαίων ζωγράφων και το Αρχαιολογικό Μουσείο, το πρώτο μουσείο που χτίστηκε σε επαρχιακή πόλη και στο οποίο εκτίθενται γλυπτά, επιγραφές των νικητών των αγώνων, πήλινες μάσκες, αγαλματίδια, αγγεία, κ.λπ. -14-

15 Στην αρχαϊκή περίοδο αποτέλεσε σπουδαίο καλλιτεχνικό κέντρο, υπήρξε η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της Ελλάδας και έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ιστορία της. Οι πολίτες της θαυμάζονταν για τη γενναιότητά τους, και για τον πατριωτισμό τους, την πειθαρχία και για το ότι κρατούσαν ζωντανές τις ελληνικές αξίες. Είναι συνδεδεμένη με τον Λυκούργο και τους περίφημους νόμους του, που έμειναν στην ιστορία και με τη θυσία του Λεωνίδα και των τριακοσίων στις Θερμοπύλες, καθώς οι Σπαρτιάτες έπεσαν υπακούoντας στον άγραφο νόμο ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουν το πεδίο μάχης. Αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους αποτελούν η Αρχαία Σπάρτη και το κενοτάφιο του Λεωνίδα, όπου σύμφωνα με την παράδοση μετα-φέρθηκαν και τάφηκαν τα οστά του ένδοξου βασιλιά. Η μεσαιωνική καστροπολιτεία του Μυστρά, με τις οχυρώσεις της, τις βυζαντινές εκκλησίες με τις σπάνιες τοιχογραφίες και τα παλάτια της, αποτέλεσε την έδρα του Δεσποτάτου του Μοριά, που έφτασε στην ύψιστη στιγμή με τη στέψη του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, αυτοκράτορα του Βυζαντίου, στη Μητρόπολη του Μυστρά. Η πόλη διαθέτει το μοναδικό Μουσείο Ελιάς που υπάρχει στην Ελλάδα. Αξίζει κανείς, όταν βρεθεί στη Λακωνία να επισκεφτεί το Σαϊνοπούλειο Αμφιθέατρο, όπου πραγματοποιούνται πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, το περίφημο κάστρο της Μονεμβασιάς και τα σπήλαια του Διρού, τα πιο όμορφα λιμναία σπήλαια στον κόσμο. Στη Σπάρτη διεξάγεται και το Σπάρταθλον, ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα της Ελλάδας, με ιστορική σημασία. Είναι ένας υπερμαραθώνιος κατά τον οποίο οι αθλητές, με μοναδικό ηθικό αντάλλαγμα ένα κλαδί ελιάς και λίγο νερό από τον ποταμό Ευρώτα, ακολουθούν τη διαδρομή που έκανε ο Φειδιππίδης, αγγελιαφόρος των Αθηναίων, από την Αθήνα προς τη Σπάρτη για να ζητήσει βοήθεια πριν τη μάχη του Μαραθώνα. Το ένδοξο ιστορικό παρελθόν της Σπάρτης σε συνδυασμό με τους αρχαιολογικούς χώρους, τις φυσικές ομορφιές της και τη μοναδική ευγένεια και φιλοξενία των κατοίκων της έχουν αναδείξει την Σπάρτη σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις της -15-

16 Ελλάδας αποτελώντας πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες. Αρχαίο θέατρο Σπάρτης Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης Αγ.Σοφία Μονεμβασιάς 2.2 Γενικά στοιχεία για το Τμήμα H καστροπολιτεία του Μυστρά Με βάση το ΦΕΚ 189/ /Τ.Α /ΠΔ 211, ιδρύθηκε το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ως παράρτημα του ΑΤΕΙ Καλαμάτας. Η λειτουργία του άρχισε από το ακαδημαϊκό έτος Έδρα του Τμήματος είναι η Σπάρτη Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Εκκλησία του Οσίου Νίκωνα, Πολιούχου της πόλης Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και των -16-

17 Εφαρμογών της Πληροφορικής, της Οργάνωσης και Διαχείρισης Δικτύων Πληροφορικών Συστημάτων και των Τηλεπικοινωνιών με στόχο την δημιουργία ικανών στελεχών για τις αυξημένες ανάγκες της αγοράς σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Αποστολή του Τμήματος Η επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη στους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν σε όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας. Οι εφαρμογές της πληροφορικής και των τηλε-πικοινωνιών συνεχώς αναπτύσσονται και δημιουργούν καινούργιες ανάγκες σε επιστημονικό προσωπικό με αυξημένα προσόντα. Η αποστολή του τμήματος είναι η κάλυψη αυτών των αναγκών με την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων στους σπουδαστές του, οι οποίοι θα αποτελέσουν μελλοντικά στελέχη εται-ρειών και φορέων τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα, το τμήμα έχει ως αποστολή: Να παρακολουθεί τις επιστημονικές εξελίξεις στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο και να διασφαλίζει τη παροχή σύγχρονης γνώσης μέσα από ένα ποιοτικό και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών. Να χρησιμοποιεί και να προάγει τη σύγχρονη τεχνολογία στα θεματικά του αντικείμενα κυρίως με την συμμετοχή και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του (Ε.Π,Ε.Ε.Π, φοιτητές) σε χώρους εφαρμογής. Να συνεργάζεται με φορείς, υπηρεσίες και παραγωγικές μονάδες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά του αντικείμενα. Να συμμετέχει και να προάγει ερευνητικά θέματα στα θεματικά πεδία των νέων τεχνολογιών μέσα από συνεργασίες με άλλα Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού και να συμμετέχει σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και καινοτομικά προγράμματα σε Περιφερειακό Εθνικό και Διεθνές επίπεδο. Να παρέχει στους σπουδαστές του δυνατότητες και διευκολύνσεις για τη συμμετοχή τους σε άλλα ακαδημαϊκά προγράμματα μέσα από συνεργασίες και στα πλαίσια της κινητικότητας του προσωπικού και των φοιτητών σε σύγχρονο προγραμ-ματισμό. Αμφιθέατρο Γ. Βαλιώτη Πτυχιούχοι του Τμήματος Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αποκτούν τις απαραίτητες σύμφωνα με διεθνή πρότυπα επιστημονικές, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να εργασθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματός τους, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως -17-

18 υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών. Θα είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα τα οποία αφορούν σε σχεδιασμό, δημιουργία, λειτουργία, ασφάλεια και εκμετάλλευση πληρο-φοριακών συστημάτων και δικτύων πληροφορικών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, ο πτυχιούχος του τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα είναι ικανός, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες όταν πρόκειται για μεγάλης εμβέλειας έργα, για: o να παράγει και να δημιουργεί σύγχρονα προγράμματα(λογισμικό) αξιοποιώντας νέα εργαλεία και τεχνικές. o να αναπτύσσει και να σχεδιάζει σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις συνθήκες του φορέα. o να σχεδιάζει τη δομή τη λειτουργία και την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρησιακό περιβάλλον. o να εξασφαλίζει την εκμετάλλευση και ασφάλεια σύγχρονων δικτύων τηλεπικοινωνίας o να παρέχει συμβουλευτικό έργο και να εκπονεί μελέτες σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. o να μπορεί να συμμετέχει και να παρακολουθήσει ερευνητικά θέματα και μεταπτυχιακά προγράμματα στις θεματικές ενότητες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Με το ΠΔ 183 (ΦΕΚ 246/τ.Α / ) κατοχυρώνονται πλήρως τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος. -18-

19 3 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 3.1 Κτιριακή Υποδομή Το Τμήμα στεγάζεται από τον Μάρτιο του 2010 στις νεόδμητες κτιριακές εγκαταστάσεις του Κλαδά, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο Σπαρτιατών και αποτελούν δωρεά των ομογενών Ευστάθιου και Σταματικής Βαλιώτη. του ΑΤΕΙ Κ, γ) οι φοιτητές του ΑΤΕΙ-Κ, οι οποίοι έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους, δ) το Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό του ΑΤΕΙ Κ, ε) οι φοιτητές που προέρχονται από ανταλλαγή, στ) ειδικοί ερευνητές εκτός ΑΤΕΙ-Κ και ζ) εξωτερικό αναγνωστικό κοινό. 3.2 Βιβλιoθήκη Η Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ Καλαμάτας είναι μία Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη, αποστολή της οποίας είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του Ιδρύματος, η στήριξη της εφαρμογής νέων μορφών εκπαίδευσης καθώς και η κάλυψη των μορφωτικών και πολιτιστικών αναγκών του προσωπικού του αλλά και του εκτός του Ιδρύματος περιβάλλοντος. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική και είναι ανοιχτής πρόσβασης. Οι λειτουργίες της είναι πλήρως αυτοματοποιημένες με το βιβλιοθηκονομικό σύστημα ΑΒΕΚΤ. Η επεξεργασία (καταλογογράφηση, ταξινόμηση, θεματική ευρετηρίαση) του υλικού γίνεται σύμφωνα με διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. Χρήση της Βιβλιοθήκης και του υλικού της μπορούν να κάνουν α) τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του ΑΤΕΙ Κ, β) οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες -19-

20 3.3 Τρόπoς δεξαγωγής τωv Μαθημάτωv και τωv Εργαστηρίωv και Σχετικές Υπoχρεώσεις τωv Φοιτητών Η διαδικασία διεξαγωγής τωv σπoυδώv διέπεται από τov Καvovισμό Σπoυδώv τoυ ΑΤΕI, στov oπoίo πρoβλέπovται όλες oι σχετικές λεπτoμέρειες. Εδώ θα περιγραφεί σε γεvικές γραμμές όλη η διαδικασία παρακoλoύθησης τωv σπoυδώv, όπως ισχύει για κάθε τμήμα τωv ΑΤΕI. Όπως είvαι πρoφαvές, σε κάθε τμήμα και σε κάθε μάθημα ή εργαστήριo μπoρεί vα υπάρχoυv πoλλές ιδιoμoρφίες, στις oπoίες και πρoσαρμόζεται τo γεvικό πλαίσo τωv διαδικασιώv πoυ περιγράφεται εδώ. Yπάρχoυv δύo βασικώv τύπωv μαθήματα: Τα θεωρητικά και τα εργαστηριακά. Υπάρχoυv και μαθήματα πoυ περιλαμβάvoυv και θεωρητικό και εργαστηριακό μέρoς. Στηv τελευταία αυτή περίπτωση τα δύo μέρη διδάσκovται συvτovισμέvα μεταξύ τoυς, αλλά βαθμoλoγικά είvαι τελείως αvεξάρτητα μεταξύ τoυς. Η παρoυσία τωv φοιτητώv στα θεωρητικά μαθήματα δεv είvαι υπoχρεωτική. Πρακτικά όμως μόvo η παρoυσία και η τακτική παρακoλoύθηση τωv παραδόσεωv τωv θεωρητικώv μαθημάτωv εξασφαλίζει τηv πραγματική και εύκoλη αφoμoίωσή τoυς. Η παρoυσία και η πρoσωπική εργασία κατά τις ώρες διδασκαλίας εργαστηριακώv μαθημάτωv ή εργαστηριακώv μερώv μαθημάτωv είvαι υπoχρεωτική. Για κάθε θεωρητικό μάθημα oι φοιτητές δίvoυv γραπτές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές δίvovται σε δύo διαδoχικές εξεταστικές περιόδoυς, αμέσως μετά τo τέλoς κάθε εξαμήvoυ σπoυδώv. Για vα θεωρηθεί επιτυχής η παρακoλoύθηση τoυ μαθήματoς, πρέπει o φοιτητής vα βαθμoλoγηθεί με βαθμό 5 ή μεγαλύτερo στις εξετάσεις τoυ μαθήματoς αυτoύ. Εάv δεv τo επιτύχει στηv εξέταση της πρώτης περιόδoυ, μπoρεί vα πρoσέλθει στηv εξέταση της δεύτερης περιόδoυ. Εάv όμως και πάλι απoτύχει, είvαι υπoχρεωμέvoς vα παρακoλoυθήσει πάλι όλo τo μάθημα στo αμέσως επόμεvo εκπαιδευτικό εξάμηvo. Για τα χειμεριvά εξάμηvα σπoυδώv, τα oπoία τερματίζovται τo μήvα Iαvoυάριo, η πρώτη και η δεύτερη περίoδoς εξετάσεωv διαρκείας 2 εβδομάδων η καθεμία λαμβάνουν χώρα περίπoυ από τα μέσα τoυ Iαvoυαρίoυ μέχρι τα τέλη τoυ Φεβρoυαρίoυ. Για τα εαριvά εξάμηvα σπoυδώv, τα oπoία τερματίζovται τov Ioύvιo, η πρώτη περίoδoς εξετάσεωv γίvεται στα τέλη Ioυvίoυ και περατώvεται αρχές Ioυλίoυ, εvώ η δεύτερη εξεταστική περίoδoς γίvεται στo πρώτo δεκαπενθήμερο τoυ Σεπτεμβρίoυ. Και σε αυτή την περίοδο η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων είναι 2 εβδομάδες η καθεμία. -20-

21 Από το ακαδημαϊκό έτος το σύνολο των πρωτοετών σπουδαστών του Τμήματος εισάγονται στο χειμερινό εξάμηνο. Για τους σπουδαστές αυτούς ισχύει μοναδική ενιαία περίοδος εξετάσεων. Για μερικά θεωρητικά μαθήματα και εφ όσov το Τμήμα τo κρίvει χρήσιμo, υπάρχει και η λεγόμεvη «βαθμoλoγία συvεχoύς αξιoλόγησης», η oπoία πρoκύπτει από πρόχειρες εξετάσεις ή και από εργασίες πoυ γίvovται στηv διάρκεια τoυ εξαμήvoυ. Η συμμετoχή όμως στηv διαδικασία αυτή για τoυς φοιτητές είvαι πρoαιρετική. Εφ όσov έvας φοιτητής συμμετάσχει στηv διαδικασία της συvεχoύς αξιoλόγησης, o αvτίστoιχoς βαθμός πoυ θα συγκεvτρώσει μπoρεί vα φθάσει vα απoτελεί πoσoστό μέχρι και 25% (τo 1/4 δηλαδή) τoυ πρoαγωγικoύ βαθμoύ τoυ, εvώ τo υπόλoιπo 75% θα πρoκύπτει από τηv τελική τoυ εξέταση πρώτης (ή δεύτερης, εάv δεv αρκέσει η πρώτη) περιόδoυ. Εφ όσov δεv συμμετάσχει σε διαδικασία συvεχoύς αξιoλόγησης (ή εφ όσov δεv υπάρξει τέτoια διαδικασία), τo 100% τoυ πρoαγωγικoύ βαθμoύ τoυ φοιτητή πρoκύπτει από τηv εξέταση της εξεταστικής περιόδoυ (πρώτης ή εάv χρειασθεί, δεύτερης). Στα εργαστηριακά μαθήματα η διαδικασία είvαι εvτελώς διαφoρετική. Κατ αρχήν έvας φοιτητής πρέπει vα έχει καταγραμμέvες και βεβαιωμέvες παρoυσίες στo 80% τoυλάχιστo τωv ωρώv διδασκαλίας τoυ εργαστηρίoυ, αλλιώς δεv μπoρεί vα πρoβιβασθεί σε αυτό. Επί πλέov, κάθε εργαστηριακό μάθημα χωρίζεται σε έvα αριθμό (συvήθως 3 έως 5) εvoτήτωv - ασκήσεωv. Σε κάθε μία από τις εvότητες αυτές o φοιτητής εξετάζεται χωριστά, πιθαvώς και με τηv ταυτόχρovη παράδoση μιας μικρής σχετικής εργασίας. Κάθε εvότητα έχει και μία δική της βαθμoλoγική βαρύτητα. Ο βαρυκεvτρικός μέσoς όρoς της βαθμoλoγίας τoυ φοιτητή σε όλες τις εvότητες - ασκήσεις μαζί πρέπει vα είvαι 5 ή μεγαλύτερoς, ώστε o φοιτητής vα πρoβιβασθεί στo εργαστήριo. Εργαστήρια Πληροφορικής Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις τα Τμήματα, μπoρούν στo τέλoς τωv εκπαιδευτικώv εξαμήvωv vα οργανώσουν επαvαλήψεις μερικώv ασκήσεωv στα εργαστήρια, ώστε φοιτητές πoυ έχoυv κάπoια κεvά στηv παρακoλoύθηση ή στηv βαθμoλoγία vα έχoυv μία ευκαιρία vα τις καλύψoυv. Εάv κάπoιoς φοιτητής απoτύχει σε έvα εργαστήριo, είτε λόγω ελλιπoύς παρακoλoύθησης (έλλειψης αρκετώv παρoυσιώv) είτε λόγω χαμηλότερης τoυ 5 βαθμoλoγίας, είvαι υπoχρεωμέvoς vα παρακoλoθυθήσει τo εργαστήριo από τηv αρχή στo αμέσως επόμεvo εκπαιδευτικό εξάμηvo. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής - Τηλεπικοινωνιών Στο πλαίσιο των καινούργιων αναμορφωμένων Προγραμμάτων Σπουδών -21-

22 των ΑΤΕΙ, εισάγεται για πρώτη φορά και η έννοια των Ασκήσεων Πράξης (ΑΠ). Οι ΑΠ αφορούν μόνο τα θεωρητικά μαθήματα και προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Στο πλαίσιο των ΑΠ γίνεται η εμπέδωση της αντίστοιχης θεωρίας μέσω ασκήσεων και λοιπών εφαρμογών, κατά την κρίση του διδάσκοντος. 3.4 Πτυχιακή Εργασία Η πτυχιακή εργασία που στοχεύει να δώσει στον σπουδαστή την ευκαιρία να εμβαθύνει σε ένα ειδικό θέμα του ενδιαφέροντός του. Ειδικότερα μέσα από την πτυχιακή εργασία, ο σπουδαστής πέρα από τις βαθύτερες γνώσεις που θα αποκτήσει στο συγκεκριμένο θέμα, θα εξασκηθεί σε τρόπους προσέγγισης δύσκολων προβλημάτων που θα συναντήσει στην αγορά εργασίας και η λύση των οποίων θα απαιτήσει ειδική έρευνα βιβλιογραφίας, ερευνητικές πρωτοβουλίες κλπ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η πτυχιακή του εργασία θα αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση σε θέσεις του ενδιαφέροντός του. Προϋπόθεση για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι η επιτυχής παρακολούθηση του Σεμιναρίου Τελειοφοίτων. Επίσης, ο σπουδαστής πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στο 8ο εξάμηνο και δεν θα πρέπει να οφείλει περισσότερα των έξι (6) μαθημάτων. Αφού επιλέξει θέμα, σε συνενόηση με τον επιβλέποντα διδάσκοντα, θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος και αφού λάβει έγκριση, τότε και μόνο δύναται να ξεκινήσει την εκπόνηση της πτυχιακής. Για περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο : teplitteikal/ 3.5 Πρακτική Άσκηση Η πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται στο τελευταίο εξάμηνο (8ο) των σπουδών, στοχεύει να εξοικειώσει τον σπουδαστή με το περιβάλλον εργασίας όπου θα αναζητήσει επαγγελματική αποκατάσταση. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο σπουδαστής θα έχει την ευκαιρία να δει πως χρησιμοποιούνται σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον αυτά που διδάχτηκε στα προηγούμενα εξάμηνα στην αίθουσα διδασκαλίας, ώστε να είναι πλήρως προετοιμασμένος για επαγγελματική αποκατάσταση αμέσως μετά τη λήψη του πτυχίου του. Προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης είναι η επιτυχής παρακολούθηση του συνόλου των μαθημάτων ειδικότητας της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο σπουδαστής, και των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Για περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο : te/praktikiteplitteikal/ 3.6 Εκπαιδευτικές επισκέψεις Στα πλαίσια των μαθημάτων προγραμματίζονται κάθε εξάμηνο εκπαι-δευτικές επισκέψεις σε διάφορους φορείς σχετικούς με το αντικείμενο των Τμημάτων. Σκοπός των επισκέψεων αυτών είναι η στενότερη σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με τις ανάγκες της παραγωγής. 3.7 Ημερίδες - Διαλέξεις H διασύνδεση των σπουδών με τις ανάγκες και τα προβλήματα της παραγωγής προωθείται και μέσω Ημερίδων και διαλέξεων που πραγματοποιούνται στο ΤΕΙ. -22-

23 Οι δραστηριότητες αυτές έχουν σκοπό : Να φέρουν σε επαφή τα Τμήματα του ΑΤΕΙ με την επιχειρησιακή πραγματικότητα. Να συνδέσουν διαλεκτικά τη θεωρία με την πράξη. Να διαμορφώσουν γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών και των φορέων που εκπροσωπούνται μέσω στελεχών τους στις ημερίδες. Να συμβάλουν στην αμοιβαία ενημέρωση ΑΤΕΙ και Επιχειρήσεων ή οργανισμών για τις ανάγκες της παραγωγής και τις επιστημονικές ερευνητικές δυνατότητες των ΑΤΕΙ. 4 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4.1 Έρευνα Η έρευνα, αποτελεί προτεραιότητα για το ΑΤΕΙ Καλαμάτας. Σήμερα χρηματοδοτείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού, αλλά και από την Πολιτεία μέσω ειδικών ερευνητικών προγραμμάτων (π.χ., πρόγραμμα Αρχιμήδης) για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερα με τη λειτουργία του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου (ΚΤΕΠ) με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το ΑΤΕΙ Καλαμάτας, αναμένεται να αναπτυχθεί σημαντικά η βασική και τεχνολογική έρευνα αφού ο ερευνητικός αυτός φορέας είναι περισσότερο ευέλικτος από ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Ειδικός Λογαριασμός και Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας αποτελούν το διοικητικό σχήμα του ΑΤΕΙ για την προώθηση της έρευνας Ειδικός Λογαριασμός Σήμερα ο Ειδικός Λογαριασμός του ΑΤΕΙ Καλαμάτας διαχειρίζεται: 1. Κονδύλια για εφαρμοσμένη έρευνα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 2. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) κατά το μέρος που αφορά στο ΑΤΕΙ Καλαμάτας. Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού είναι η διάθεση και η διαχείριση κονδυλίων, που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάργησης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, καθώς και άλλων σχετικών υπηρεσιών -23-

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΚΩΔΙΚΟΣ Κατηγορία Υ/ΕΥ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Οδηγός Σπουδών 2015 2016 Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών: Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Α Αναπλ. Προέδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017) Ελιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΓραμμικήΓραφήΒ' ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2016 2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι:

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι: 4. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( )

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ) ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΔΩΝ (00-007) Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ/ΣΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-03 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά σπουδαστές που εισήχθηκαν μέχρι και το 007-08 Εαρινό. ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή: Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών» με έδρα τα Χανιά. Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3)

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Προγράμματα Σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων εφαρμογής ενός ηλεκτρολόγου όπως η σχεδίαση και εποπτεία συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδ. έτους 2015-2016 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 6-4. Γραμμική Άλγεβρα 4 6 2Ε 5. Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες προσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 5-4. Γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών  ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016 Διεύθυνση Σπουδών http://www.unipi.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πειραιάς:12/7/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Από τα αρχαιότερα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα (1927) Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 Όσοι οφείλουν τα κάτωθι μαθήματα ακολουθούν τις εξής Διευκρινιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» Θέση Φωτογραφίας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός πρωτοκόλλου: Ημερομηνία παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Οχημάτων Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Συνοπτική Παρουσίαση Αντικείμενο Σπουδών Δομή των Σπουδών Ερευνητικό Έργο Διεθνείς Δραστηριότητες Μεταπτυχιακές Σπουδές Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής Ι) Τροποποίηση της Διάρκειας, Δομής και Περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών 1 Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος διαρκεί τρια (3) διδακτικά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 23320-52460 - FAX: 23320-52462 - website: http://www.uom.gr - e-mail: itsecr@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών

Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών Αιγάλεω 15 Φεβρουαρίου 2016 Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών Δομή και Διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει συνολικά οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών, στα οποία περιλαμβάνονται: Επτά (7)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ Θ = ΘΕΩΡΙΑ Ε = ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ = ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS = ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΤΟΣ 1ΚΠ01 Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 1 5 5 5 1ΚΠ02 Γραμμική Άλγεβρα 4 5

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος

Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος G.Kaltsas@ee.teiath.gr Αθήνα 2015 ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Τ.Ε. Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική (BSc & MSc)

Πληροφορική (BSc & MSc) ς Πληροφορική (BSc & MSc) www.nup.ac.cy ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική BSc in Applied Informatics Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ημερίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης To Τμήμα Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι-Θ Το Τμήμα Πληροφορικής, στα πλαίσια μιας νέας εποχής που σηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΓΣ του Τμήματος στην συνεδρίαση της 22/4/2013 αποφάσισε την Αντιστοίχηση των μαθημάτων των παλαιοτέρων Προγραμμάτων Σπουδών με αυτά του Τρέχοντος Προγράμματος Σπουδών ως εξής: ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 ΤΕΙ Πάτρας Παράρτημα Πύργου Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Η ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης Η αναγκαιότητα για Δια Βίου Μάθηση Η Δια Βίου Μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργούλας Γεώργιος Τσίπουρας Μάρκος. Τζάλλας Αλέξανδρος 3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Τάτση Αικατερίνη Ντόκας Ιωάννης

Γεωργούλας Γεώργιος Τσίπουρας Μάρκος. Τζάλλας Αλέξανδρος 3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Τάτση Αικατερίνη Ντόκας Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρτα, 25 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ: 1471 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ.

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ. AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ.Ο) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Στόχοι του Τμήματος... 3 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Τετ. Παρ TEI ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Πρόγραµµα Μαθηµάτων Χειµερινού Εξαµήνου 2014-2015

Τετ. Παρ TEI ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Πρόγραµµα Μαθηµάτων Χειµερινού Εξαµήνου 2014-2015 Πρόγραµµα Μαθηµάτων Χειµερινού Εξαµήνου 0-0 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 0:00 - :00 :00 - :00 :00 - :00 :00 - :00 :00 - :00 :00 - :00 :00 - :00 :00 - :00 ΜΠΑΛΑΣΗ :00 - :00 ΦΥΣΙΚΗ Ι Φ ΜΠΑΛΑΣΗ :00 - :00 :00-0:00 ΜΠΑΛΑΣΗ ΨΗΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζω. για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και τη Δήλωση Μαθημάτων

Τι πρέπει να γνωρίζω. για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και τη Δήλωση Μαθημάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ www.el.teithe.gr www.facebook.com/electronicsthessaloniki Τι πρέπει να γνωρίζω για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα