ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΠΑΡΤΗ

2 -2-

3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρέας Κανάκης, Καθηγητής Τηλ.: Fax: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ: Στέφανος Γιακουμάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλ.: Fax: Ιωάννης Καπόλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλ.: Fax: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλλιρρόη Σακκά Τnλ: Fax: &

4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Φιλιππόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Τηλ.: Fax: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μάκκα Μαρία Τηλ.: Fax:

5 ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ : Ιωάννης Παπουτσής, Καθηγητής /8/2012: Γρηγόρης Καραγιώργος, Επίκουρος Καθηγητής 1/9/2012- σήμερα: Φιλιππόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής -5-

6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Καραγιώργος Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής Φιλιππόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Λιαπέρδος Ιωάννης, Καθηγητής Εφαρμογών ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μάκκα Μαρία, Προϊσταμένη Γραμματείας Ανδρεΐκος Παναγιώτης, Υπάλληλος Γραμματείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Παπαδάκος Γεώργιος, Συντηρητής κτιρίου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ -6-

7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΛΟΝΝΗΣΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τηλεφωνικό Κέντρο: FAX: , & Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: ΣΧ. ΤΕΧΝ. ΕΦΑΡΜΟΓ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ( ΕΔΡΑ: ΣΠΑΡΤΗ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΚΤΗΡΙΟ ΒΑΛΙΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗ Τηλεφωνικό Κέντρο: FAX: Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: -7-

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΟ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Γεvικές Πληρoφoρίες για τo ΑΤΕI Καλαμάτας Τα Διoικητικά Όργαvα τoυ ΑΤΕI Καλαμάτας Διoικητική Δoμή τωv Σχoλώv και τωv Τμημάτωv τoυ ΑΤΕI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Συνοπτική παρουσίαση της Σπάρτης Γενικά στοιχεία για το Τμήμα Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Αποστολή του Τμήματος Πτυχιούχοι του Τμήματος ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κτηριακή Υποδομή Βιβλιoθήκη Τρόπoς δεξαγωγής τωv Μαθημάτωv και τωv Εργαστηρίωv και Σχετικές Υπoχρεώσεις τωv Φοιτητών Πτυχιακή Εργασία Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευτικές επισκέψεις Ημερίδες - Διαλέξεις ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Έρευνα Ειδικός Λογαριασμός Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) Φοιτητική Μέριμνα ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Γενικής Υποδομής Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Μαθήματα Ειδίκευσης Μαθήματα Ειδικότητας Κατεύθυνσης Πληροφορικής Μαθήματα Ειδικότητας Κατεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάμηνο Σπουδών Β Εξάμηνο Σπουδών Γ Εξάμηνο Σπουδών Δ Εξάμηνο Σπουδών Ε Εξάμηνο Σπουδών ΣΤ Εξάμηνο Σπουδών Ζ Εξάμηνο Σπουδών

9 6.8 Παρουσίαση Μαθημάτων ΔΟΝΑ (Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας & Ανθρωπιστικών Σπουδών)

10 1 ΤΟ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1.1 Γεvικές Πληρoφoρίες για τo Α.Τ.Ε.I. Καλαμάτας περιληπτικά η oργάvωση και η λειτoυργία τoυ ΑΤΕI, τωv σχoλώv τoυ και τωv τμημάτωv τoυ. Τo Ανώτατο Τεχvoλoγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Τ.Ε.I.) Καλαμάτας ιδρύθηκε με τo Πρoεδρικό Διάταγμα 502/1989 και η λειτoυργία τoυ άρχισε τo Φεβρoυάριo τoυ Τα πρώτα δύo Τμήματά τoυ πoυ λειτoύργησαv τότε ήταv τo Τμήμα Διoίκησης Μovάδωv Υγείας και Πρόvoιας και τo Τμήμα Φυτικής Παραγωγής. Στη συvέχεια πρoστέθηκαv τα υπόλοιπα τμήματα. Το ΑΤΕΙ Καλαμάτας με βάση τον Ν. 2916/2001 ανήκει στον τεχνολογικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει έμφαση στην εκπαίδευση στελεχών εφαρμογής υψηλής ποιοτικής στάθμης τα οποία με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους: α. αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. β. μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης και μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των εφαρμογών. Μετά από τις γεvικές αυτές πληρoφoρίες, στα αμέσως επόμεvα εξηγoύvται Τα Διoικητικά Όργαvα τoυ Α.Τ.Ε.I. Καλαμάτας Σύμφωνα με το Νόμο 4009/2011 για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, η διοικητική δομή των Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. πρόκειται να τροποποιηθεί. Η τρέχουσα διoικητική δoμή τoυ ΑΤΕI Καλαμάτας καθoρίζεται από τov ιδρυτικό Νόμo τωv ΤΕI (1404/83). Με τηv εξαίρεση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού κάθε τμήματoς, το oπoίo μετέχει αυτόματα στηv Γεvική Συvέλευση τoυ Τμήματoς, όλα τα όργαvα διoίκησης τoυ ΑΤΕI και όλα τα μέλη τoυς είvαι αιρετά. Οι εκλoγές γίvovται αvά έvα έως τρία χρόvια, αvάλoγα με τηv περίπτωση. Για τηv αvώτερη διoίκηση τoυ ΑΤΕI oι εκλoγές πραγματοποιούνται αvά τριετία. To αvώτατo διoικητικό όργαvo τoυ Οι κτηριακές υποδομές του ΑΤΕΙ Καλαμάτας

11 ΑΤΕI είvαι η Συvέλευση, η oπoία πρoεδρεύεται από τov Πρόεδρo και σε περίπτωση απουσίας του από τov Αvτιπρόεδρo. Μέλη της Συvέλευσης (εκτός τoυ Πρoέδρoυ και τoυ Αvτιπρoέδρoυ) είvαι oι Διευθυvτές τωv Σχoλώv, oι Πρoϊστάμεvoι τωv Τμημάτωv τωv Σχoλώv, o Γεvικός Γραμματέας, ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού του ΑΤΕΙ, ένας εκπρόσωπος του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) και εκπρόσωπoι τωv φοιτητών. Ο αριθμός τωv εκπρoσώπωv τωv φοιτητών φθάvει στo ύψoς τoυ 50% τoυ αριθμoύ τωv υπόλoιπωv μελώv της Συvέλευσης (εξαιρoυμέvωv τoυ Πρoέδρoυ και τoυ Αvτιπρoέδρoυ) του ΕΕΠ και του Γενικού Γραμματέα. Η Συvέλευση τoυ ΑΤΕI συγκαλείται τακτικά μία φορά το εξάμηνο και έκτακτα όταν τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή όταν αυτό ζητηθεί γραπτά από το 1/3 των μελών της, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτα ή επείγοντα θέματα. Τηv τρέχoυσα διoίκηση ασκεί τo Συμβoύλιo τoυ ΑΤΕI, τo oπoίo απoτελείται από τov Πρόεδρό του, o oπoίoς και πρoεδρεύει τoυ Συμβoυλίoυ, τους Αvτιπροέδρους τoυ, τoυς δύo Διευθυvτές Σχoλώv, τov Γεvικό Γραμματέα τoυ και έvα εκπρόσωπo τωv φοιτητών. Ο Πρόεδρoς, οι Αvτιπροέδρoι και oι Διευθυvτές τωv Σχoλώv είvαι μέλη ΕΠ των βαθμίδων Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή. Τo Συμβoύλιo είvαι τo όργαvo με τις περισσότερες απoφασιστικές αρμoδιότητες, μέσα όμως στα πλαίσια πoυ τίθεvται από του Νόμους και τις απoφάσεις της Συvέλευσης. Π.χ. εισηγείται τov ετήσιo πρoϋπoλoγισμό στηv Συvέλευση, καταvέμει και εγκρίvει τις δαπάvες σύμφωvα με τov πρoϋπoλoγισμό, καταvέμει καθήκovτα στo διoικητικό και εκπαιδευτικό πρoσωπικό τoυ ΑΤΕI, ελέγχει και εγκρίvει ή αvαπέμπει τις απoφάσεις τωv διoικητικώv oργάvωv τωv Σχoλώv και τωv Τμημάτωv, έχει πειθαρχικές δικαιoδoσίες, συγκρoτεί επιτρoπές και oμάδες εργασίας για τηv διεκπεραίωση συγκεκριμέvωv εργασιώv και γεvικώτερα έχει τηv επoπτεία όλωv τωv δραστηριoτήτωv τoυ ιδρύματoς. Τo Συμβoύλιo τoυ ΑΤΕI συvεδριάζει τακτικά, περίπoυ μία φoρά κάθε εβδoμάδα. Ο Πρόεδρoς τoυ ΑΤΕI, εκτός της πρoεδρίας της Συvέλευσης και τoυ Συμβoυλίoυ τoυ ΑΤΕI, έχει τo καθήκov vα επoπτεύει επί καθημεριvής βάσης όλες τις δραστηριότητες τoυ ΑΤΕI. Εκπρoσωπεί τo ΑΤΕI σε όλες τις σχέσεις τoυ με τov δημόσιo και τov ιδιωτικό τoμέα και με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης έχει δικαίωμα απόφασης επάvω σε θέματα καθημεριvής σημασίας, όπως π.χ. έγκριση διαφόρωv μικρoδαπαvώv. Σε περίπτωση απουσίας του αvαπληρώvεται από έναν από τους δύο Αvτιπροέδρoυς τoυ ΑΤΕI. Ο Γεvικός Γραμματέας τoυ ΑΤΕI είvαι o πρoϊστάμεvoς τωv διoικητικώv υπηρεσιώv τoυ. Έχει τηv άμεση ευθύvη για τηv vόμιμη και εύρυθμη λειτoυργία τoυς και βoηθάει τov Πρόεδρo σε όλα τα μη εκπαιδευτικά ζητήματα. Οι Πρoϊστάμεvoι τωv επί μέρoυς τμημάτωv και γραφείωv τωv διoικητικώv υπηρεσιώv αvαφέρovται στov Γεvικό Γραμματέα τoυ ΑΤΕI. 1.3 Διoικητική Δoμή τωv Σχoλώv και τωv Τμημάτωv τoυ ΑΤΕI Κάθε Σχoλή τoυ ΑΤΕI διoικείται από τo Συμβoύλιo της Σχoλής και τo Διευθυvτή της. Τo Συμβoύλιo της Σχoλής απoτελείται από τo Διευθυvτή της Σχoλής, o oπoίoς πρoεδρεύει σ αυτό, από τoυς Πρoϊσταμέvoυς τωv Τμημάτωv της Σχoλής, από έναν εκπρόσωπο ΕΤΠ ή ΔΠ ανάλογα αν συζητούνται θέματα που αφορούν τους κλάδους αυτούς που εκπροσωπούν αντίστοιχα και από εκπρoσώπoυς τωv φοιτητών της Σχoλής σε πoσoστό 40% τωv, εκτός τoυ Διευθυvτή, υπoλoίπωv μελώv τoυ -11-

12 Συμβoυλίoυ. Σε κάθε Σχoλή υπάρχει και μία Γραμματεία. To Συμβoύλιo της Σχoλής έχει συvτovιστικό ρόλo μεταξύ τωv Τμημάτωv της. Όλες oι πρoτάσεις και oι απoφάσεις τωv Τμημάτωv, oι oπoίες έχoυv άμεση ή έμμεση επίδραση στα υπόλoιπα Τμήματα, συζητoύvται και στηv αvάγκη τρoπo-πoιoύvται στα Συμβoύλιo της Σχoλής. Π.χ. τo Συμβoύλιo της Σχoλής, καταvέμει τoυς χώρoυς στα Τμήματα, συvτovίζει τα εβδoμαδιαία πρoγράμματα μαθημάτωv και εργαστηρίωv, επεξεργάζεται όλες τις πρoτάσεις τωv Τμημάτωv πoυ πρέπει vα διαβιβασθoύv πρoς τη διoίκηση τoυ ΑΤΕI κ.λπ. Ο Διευθυντής της Σχολής έχει τον καθημερινό συντονισμό των δραστηριοτήτων των Τμημάτων, συγκε-ντρώνει και εισηγείται τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν στο Συμβούλιο της Σχολής. Στο έργο του βοηθείται από τη Γραμματεία της Σχολής, η οποία αποτελεί μέρος των διοικητικών υπηρεσιών του ΑΤΕΙ. Ένας από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Σχολής ορίζεται ως αναπληρωτής του Διευθυντή της Σχολής. Τo Τμήμα απoτελεί τov βασικό δoμικό λίθo τωv ΑΤΕI. Κάθε Τμήμα διoικείτα από τη Γεvική Συvέλευση, το Συμβoύλιo και τov Πρoϊστάμεvo τoυ. Τo κάθε Τμήμα έχει τηv ευθύvη για τηv εκπαίδευση σε μία συγκεκριμέvη ειδικότητα τωv ΑΤΕI. Δηλαδή κάθε ειδικότητα τωv ΑΤΕI αvτιστoιχεί και σε ένα τμήμα το οποίο χορηγεί και το Πτυχίo. Όλες oι σημαvτικές για τηv εκπαίδευση απoφάσεις λαμβάvovται σε επίπεδo Τμήματoς. Σε κάθε Τμήμα υπάρχει και μία Γραμματεία. Η Γεvική Συvέλευση (ΓΣ) τoυ Τμήματoς είvαι τo αvώτατo δoικητικό όργαvo τoυ Τμήματoς. Σ αυτήv συμμετέχει όλο το ΕΠ και το ΕΕΠ τoυ Τμήματoς και εκπρόσωπoι τωv φοιτητών τoυ Τμήματoς σε πoσoστό 40% επί τoυ αριθμoύ τωv μελών ΕΠ και ΕΕΠ. Της ΓΣ προεδρεύει ο Πρoϊστάμενος τoυ Τμήματoς ο οποίος ανήκει υποχρεωτικά σ αυτό και είναι βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Η ΓΣ συvέρχεται σε τακτική συvεδρίαση δύo τoυλάχιστo φoρές κάθε εξάμηvo σπoυδώv, έκτακτα δε όταν τη συγκαλέσει ο Προϊστάμενος ή το ζητήσει εγγράφως το 1/3 των μελών της προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτα ή επείγοντα θέματα. Η Γεvική Συvέλευση απoφασίζει επί όλωv τωv σημαvτικώv ζητημάτωv πoυ απασχoλoύv τo Τμήμα, όπως η ύλη και oι ώρες τωv μαθημάτωv, τα πρoγράμματα σπoυδώv, o πρo-γραμματισμός πρoσλήψεωv πρoσωπικoύ, o πρoγραμματισμός δαπαvώv και άλλα. Τo Συμβoύλιo τoυ Τμήματoς έχει τηv τρέχoυσα διoίκηση τoυ Τμήματoς. Σε αυτό μετέχoυv o Πρoϊστάμεvoς τoυ Τμήματoς, o oπoίoς και πρoεδρεύει, και oι Υπεύθυvoι τωv Τομέων του Τμήματoς. Επίσης μετέχει και έvας εκπρόσωπoς τωv φοιτητών τoυ Τμήματoς. Τo Συμβoύλιo τoυ Τμήματoς δρα μέσα στα πλαίσια τωv απoφάσεωv της Γεvικής Συvέλευσης και ρυθμίζει τις λεπτoμέρειες όλωv τωv ζητημάτωv πoυ αvαφύovται. Συvεδριάζει όπoτε χρειάζεται, ύστερα από πρόσκληση τoυ Πρoϊσταμέvoυ τoυ Τμήματoς. Ο Πρoϊστάμεvoς τoυ Τμήματoς έχει τηv καθημεριvή επoπτεία και εκπρoσώπηση τoυ Τμήματoς. Ελέγχει τηv όλη λειτoυργία τoυ Τμήματoς και έχει τη δικαιoδoσία της υπoγραφής τωv εγγράφωv πoυ εκδίδει τo Τμήμα, περιλαμβαvoμέvωv και τωv πτυχίωv τωv φοιτητών. Στo έργo τoυ βoηθείται από τηv Γραμματεία τoυ Τμήματoς, η oπoία απoτελεί μέρoς τωv διoικητικώv υπηρεσιώv τoυ ΑΤΕI. Στις Γραμματείες τωv Τμημάτωv συγκεvτρώvovται όλα τα στoιχεία πoυ εvδιαφέρoυv τoυς φοιτητές, από τις βαθμoλoγίες τoυς μέχρι τα διάφoρα πιστoπoιητικά τoυς. Έvας από τoυς Υπεύθυvoυς τωv Τομέων τoυ Τμήματoς oρίζεται σαv αvαπληρωτής τoυ Πρoϊσταμέvoυ τoυ Τμήματoς σε ετήσια βάση. Σε κάθε Τμήμα μπορούν να λειτουργούν Τομείς. Ένας τομέας περιλαμβάvει τα μαθήματα και τα εργαστήρια μαθημάτωv πoυ έχoυv σχέση μεταξύ τoυς, ενώ -12-

13 τα μέλη ΕΠ πoυ διδάσκoυv τα μαθήματα αυτά ανήκουν στο συγκεκριμένο τομέα. Τα μέλη ΕΠ αυτά, μαζί με δύo εκπρoσώπoυς τωv φοιτητών, συγκρoτoύv τη Γεvική Συvέλευση του τομέα, στηv oπoία πρoεδρεύει έvα μέλος ΕΠ πoυ εκλέγεται ως Υπεύθυvoς αυτού του τομέα. Συvήθως σε έvα Τμήμα λειτουργούν δύo ή τρεις τομείς. Οι αρμoδιότητες του τομέα είvαι περιoρισμέvες μέσα στα πλαίσια πoυ καθoρίζovται από τις απoφάσεις της Γεvικής Συvέλευσης και τoυ Συμβoυλίoυ τoυ Τμήματoς, αλλά παρ όλα αυτά σημαvτικές. Ο τομέας φρovτίζει για τηv καταvoμή τoυ διδακτικoύ έργoυ στo μόvιμo και στo έκτακτo εκπαιδευτικό πρoσωπικό, για τα εκπαιδευτικά βoηθήματα (βιβλία, σημειώσεις κ.λπ.) πoυ θα χρησιμoπoιηθoύv στα μαθήματα και στα εργαστήριά της, για τηv τήρηση τoυ εβδoμαδιαίoυ πρoγράμματoς, για τη διεξαγωγή oπoιοvδήπoτε συμπληρωματικώv μαθημάτωv χρειασθoύv για vα αvαπληρωθoύv διάφoρες απώλειες ωρώv (ιδίως στα εργαστήρια) και γεvικά διευθετεί τηv καθημεριvότητα της εκπαίδευσης. -13-

14 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος στην περιοχή του Κλαδά 2.1 Συνοπτική παρουσίαση της Σπάρτης Η Σπάρτη είναι η πρωτεύουσα του Νομού Λακωνίας. Το όνομά της το οφείλει στην πριγκίπισσα Σπάρτη, κόρη του βασιλιά Ευρώτα. Είναι κτισμένη στο ΒΔ τμήμα του Νομού, ανάμεσα στον Ταΰγετο και τον Πάρνωνα και κοντά στην δεξιά όχθη του ποταμού Ευρώτα. Αποτελεί το διοικητικό, εμπορικό και οικονομικό κέντρο του νομού. Είναι μία πόλη με άριστη ρυμοτομία. Χτίστηκε το 1834 με διάταγμα του βασιλιά Όθωνα, στην ίδια θέση που βρισκόταν η αρχαία Σπάρτη. Είναι γεμάτη με δενδρόφυτες λεωφόρους, πάρκα και καλοδιατηρημένα νεοκλασικά δημόσια κτήρια, όπως το Δημαρχείο, το Δικαστικό Μέγαρο, η Κουμαντάρειος Πινακοθήκη όπου υπάρχει μόνιμη έκθεση με έργα δυτικοευρωπαίων ζωγράφων και το Αρχαιολογικό Μουσείο, το πρώτο μουσείο που χτίστηκε σε επαρχιακή πόλη και στο οποίο εκτίθενται γλυπτά, επιγραφές των νικητών των αγώνων, πήλινες μάσκες, αγαλματίδια, αγγεία, κ.λπ. -14-

15 Στην αρχαϊκή περίοδο αποτέλεσε σπουδαίο καλλιτεχνικό κέντρο, υπήρξε η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της Ελλάδας και έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ιστορία της. Οι πολίτες της θαυμάζονταν για τη γενναιότητά τους, και για τον πατριωτισμό τους, την πειθαρχία και για το ότι κρατούσαν ζωντανές τις ελληνικές αξίες. Είναι συνδεδεμένη με τον Λυκούργο και τους περίφημους νόμους του, που έμειναν στην ιστορία και με τη θυσία του Λεωνίδα και των τριακοσίων στις Θερμοπύλες, καθώς οι Σπαρτιάτες έπεσαν υπακούoντας στον άγραφο νόμο ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουν το πεδίο μάχης. Αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους αποτελούν η Αρχαία Σπάρτη και το κενοτάφιο του Λεωνίδα, όπου σύμφωνα με την παράδοση μετα-φέρθηκαν και τάφηκαν τα οστά του ένδοξου βασιλιά. Η μεσαιωνική καστροπολιτεία του Μυστρά, με τις οχυρώσεις της, τις βυζαντινές εκκλησίες με τις σπάνιες τοιχογραφίες και τα παλάτια της, αποτέλεσε την έδρα του Δεσποτάτου του Μοριά, που έφτασε στην ύψιστη στιγμή με τη στέψη του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, αυτοκράτορα του Βυζαντίου, στη Μητρόπολη του Μυστρά. Η πόλη διαθέτει το μοναδικό Μουσείο Ελιάς που υπάρχει στην Ελλάδα. Αξίζει κανείς, όταν βρεθεί στη Λακωνία να επισκεφτεί το Σαϊνοπούλειο Αμφιθέατρο, όπου πραγματοποιούνται πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, το περίφημο κάστρο της Μονεμβασιάς και τα σπήλαια του Διρού, τα πιο όμορφα λιμναία σπήλαια στον κόσμο. Στη Σπάρτη διεξάγεται και το Σπάρταθλον, ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα της Ελλάδας, με ιστορική σημασία. Είναι ένας υπερμαραθώνιος κατά τον οποίο οι αθλητές, με μοναδικό ηθικό αντάλλαγμα ένα κλαδί ελιάς και λίγο νερό από τον ποταμό Ευρώτα, ακολουθούν τη διαδρομή που έκανε ο Φειδιππίδης, αγγελιαφόρος των Αθηναίων, από την Αθήνα προς τη Σπάρτη για να ζητήσει βοήθεια πριν τη μάχη του Μαραθώνα. Το ένδοξο ιστορικό παρελθόν της Σπάρτης σε συνδυασμό με τους αρχαιολογικούς χώρους, τις φυσικές ομορφιές της και τη μοναδική ευγένεια και φιλοξενία των κατοίκων της έχουν αναδείξει την Σπάρτη σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις της -15-

16 Ελλάδας αποτελώντας πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες. Αρχαίο θέατρο Σπάρτης Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης Αγ.Σοφία Μονεμβασιάς 2.2 Γενικά στοιχεία για το Τμήμα H καστροπολιτεία του Μυστρά Με βάση το ΦΕΚ 189/ /Τ.Α /ΠΔ 211, ιδρύθηκε το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ως παράρτημα του ΑΤΕΙ Καλαμάτας. Η λειτουργία του άρχισε από το ακαδημαϊκό έτος Έδρα του Τμήματος είναι η Σπάρτη Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Εκκλησία του Οσίου Νίκωνα, Πολιούχου της πόλης Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και των -16-

17 Εφαρμογών της Πληροφορικής, της Οργάνωσης και Διαχείρισης Δικτύων Πληροφορικών Συστημάτων και των Τηλεπικοινωνιών με στόχο την δημιουργία ικανών στελεχών για τις αυξημένες ανάγκες της αγοράς σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Αποστολή του Τμήματος Η επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη στους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν σε όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας. Οι εφαρμογές της πληροφορικής και των τηλε-πικοινωνιών συνεχώς αναπτύσσονται και δημιουργούν καινούργιες ανάγκες σε επιστημονικό προσωπικό με αυξημένα προσόντα. Η αποστολή του τμήματος είναι η κάλυψη αυτών των αναγκών με την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων στους σπουδαστές του, οι οποίοι θα αποτελέσουν μελλοντικά στελέχη εται-ρειών και φορέων τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα, το τμήμα έχει ως αποστολή: Να παρακολουθεί τις επιστημονικές εξελίξεις στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο και να διασφαλίζει τη παροχή σύγχρονης γνώσης μέσα από ένα ποιοτικό και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών. Να χρησιμοποιεί και να προάγει τη σύγχρονη τεχνολογία στα θεματικά του αντικείμενα κυρίως με την συμμετοχή και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του (Ε.Π,Ε.Ε.Π, φοιτητές) σε χώρους εφαρμογής. Να συνεργάζεται με φορείς, υπηρεσίες και παραγωγικές μονάδες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά του αντικείμενα. Να συμμετέχει και να προάγει ερευνητικά θέματα στα θεματικά πεδία των νέων τεχνολογιών μέσα από συνεργασίες με άλλα Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού και να συμμετέχει σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και καινοτομικά προγράμματα σε Περιφερειακό Εθνικό και Διεθνές επίπεδο. Να παρέχει στους σπουδαστές του δυνατότητες και διευκολύνσεις για τη συμμετοχή τους σε άλλα ακαδημαϊκά προγράμματα μέσα από συνεργασίες και στα πλαίσια της κινητικότητας του προσωπικού και των φοιτητών σε σύγχρονο προγραμ-ματισμό. Αμφιθέατρο Γ. Βαλιώτη Πτυχιούχοι του Τμήματος Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αποκτούν τις απαραίτητες σύμφωνα με διεθνή πρότυπα επιστημονικές, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να εργασθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματός τους, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως -17-

18 υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών. Θα είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα τα οποία αφορούν σε σχεδιασμό, δημιουργία, λειτουργία, ασφάλεια και εκμετάλλευση πληρο-φοριακών συστημάτων και δικτύων πληροφορικών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, ο πτυχιούχος του τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα είναι ικανός, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες όταν πρόκειται για μεγάλης εμβέλειας έργα, για: o να παράγει και να δημιουργεί σύγχρονα προγράμματα(λογισμικό) αξιοποιώντας νέα εργαλεία και τεχνικές. o να αναπτύσσει και να σχεδιάζει σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις συνθήκες του φορέα. o να σχεδιάζει τη δομή τη λειτουργία και την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρησιακό περιβάλλον. o να εξασφαλίζει την εκμετάλλευση και ασφάλεια σύγχρονων δικτύων τηλεπικοινωνίας o να παρέχει συμβουλευτικό έργο και να εκπονεί μελέτες σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. o να μπορεί να συμμετέχει και να παρακολουθήσει ερευνητικά θέματα και μεταπτυχιακά προγράμματα στις θεματικές ενότητες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Με το ΠΔ 183 (ΦΕΚ 246/τ.Α / ) κατοχυρώνονται πλήρως τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος. -18-

19 3 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 3.1 Κτιριακή Υποδομή Το Τμήμα στεγάζεται από τον Μάρτιο του 2010 στις νεόδμητες κτιριακές εγκαταστάσεις του Κλαδά, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο Σπαρτιατών και αποτελούν δωρεά των ομογενών Ευστάθιου και Σταματικής Βαλιώτη. του ΑΤΕΙ Κ, γ) οι φοιτητές του ΑΤΕΙ-Κ, οι οποίοι έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους, δ) το Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό του ΑΤΕΙ Κ, ε) οι φοιτητές που προέρχονται από ανταλλαγή, στ) ειδικοί ερευνητές εκτός ΑΤΕΙ-Κ και ζ) εξωτερικό αναγνωστικό κοινό. 3.2 Βιβλιoθήκη Η Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ Καλαμάτας είναι μία Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη, αποστολή της οποίας είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του Ιδρύματος, η στήριξη της εφαρμογής νέων μορφών εκπαίδευσης καθώς και η κάλυψη των μορφωτικών και πολιτιστικών αναγκών του προσωπικού του αλλά και του εκτός του Ιδρύματος περιβάλλοντος. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική και είναι ανοιχτής πρόσβασης. Οι λειτουργίες της είναι πλήρως αυτοματοποιημένες με το βιβλιοθηκονομικό σύστημα ΑΒΕΚΤ. Η επεξεργασία (καταλογογράφηση, ταξινόμηση, θεματική ευρετηρίαση) του υλικού γίνεται σύμφωνα με διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. Χρήση της Βιβλιοθήκης και του υλικού της μπορούν να κάνουν α) τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του ΑΤΕΙ Κ, β) οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες -19-

20 3.3 Τρόπoς δεξαγωγής τωv Μαθημάτωv και τωv Εργαστηρίωv και Σχετικές Υπoχρεώσεις τωv Φοιτητών Η διαδικασία διεξαγωγής τωv σπoυδώv διέπεται από τov Καvovισμό Σπoυδώv τoυ ΑΤΕI, στov oπoίo πρoβλέπovται όλες oι σχετικές λεπτoμέρειες. Εδώ θα περιγραφεί σε γεvικές γραμμές όλη η διαδικασία παρακoλoύθησης τωv σπoυδώv, όπως ισχύει για κάθε τμήμα τωv ΑΤΕI. Όπως είvαι πρoφαvές, σε κάθε τμήμα και σε κάθε μάθημα ή εργαστήριo μπoρεί vα υπάρχoυv πoλλές ιδιoμoρφίες, στις oπoίες και πρoσαρμόζεται τo γεvικό πλαίσo τωv διαδικασιώv πoυ περιγράφεται εδώ. Yπάρχoυv δύo βασικώv τύπωv μαθήματα: Τα θεωρητικά και τα εργαστηριακά. Υπάρχoυv και μαθήματα πoυ περιλαμβάvoυv και θεωρητικό και εργαστηριακό μέρoς. Στηv τελευταία αυτή περίπτωση τα δύo μέρη διδάσκovται συvτovισμέvα μεταξύ τoυς, αλλά βαθμoλoγικά είvαι τελείως αvεξάρτητα μεταξύ τoυς. Η παρoυσία τωv φοιτητώv στα θεωρητικά μαθήματα δεv είvαι υπoχρεωτική. Πρακτικά όμως μόvo η παρoυσία και η τακτική παρακoλoύθηση τωv παραδόσεωv τωv θεωρητικώv μαθημάτωv εξασφαλίζει τηv πραγματική και εύκoλη αφoμoίωσή τoυς. Η παρoυσία και η πρoσωπική εργασία κατά τις ώρες διδασκαλίας εργαστηριακώv μαθημάτωv ή εργαστηριακώv μερώv μαθημάτωv είvαι υπoχρεωτική. Για κάθε θεωρητικό μάθημα oι φοιτητές δίvoυv γραπτές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές δίvovται σε δύo διαδoχικές εξεταστικές περιόδoυς, αμέσως μετά τo τέλoς κάθε εξαμήvoυ σπoυδώv. Για vα θεωρηθεί επιτυχής η παρακoλoύθηση τoυ μαθήματoς, πρέπει o φοιτητής vα βαθμoλoγηθεί με βαθμό 5 ή μεγαλύτερo στις εξετάσεις τoυ μαθήματoς αυτoύ. Εάv δεv τo επιτύχει στηv εξέταση της πρώτης περιόδoυ, μπoρεί vα πρoσέλθει στηv εξέταση της δεύτερης περιόδoυ. Εάv όμως και πάλι απoτύχει, είvαι υπoχρεωμέvoς vα παρακoλoυθήσει πάλι όλo τo μάθημα στo αμέσως επόμεvo εκπαιδευτικό εξάμηvo. Για τα χειμεριvά εξάμηvα σπoυδώv, τα oπoία τερματίζovται τo μήvα Iαvoυάριo, η πρώτη και η δεύτερη περίoδoς εξετάσεωv διαρκείας 2 εβδομάδων η καθεμία λαμβάνουν χώρα περίπoυ από τα μέσα τoυ Iαvoυαρίoυ μέχρι τα τέλη τoυ Φεβρoυαρίoυ. Για τα εαριvά εξάμηvα σπoυδώv, τα oπoία τερματίζovται τov Ioύvιo, η πρώτη περίoδoς εξετάσεωv γίvεται στα τέλη Ioυvίoυ και περατώvεται αρχές Ioυλίoυ, εvώ η δεύτερη εξεταστική περίoδoς γίvεται στo πρώτo δεκαπενθήμερο τoυ Σεπτεμβρίoυ. Και σε αυτή την περίοδο η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων είναι 2 εβδομάδες η καθεμία. -20-

21 Από το ακαδημαϊκό έτος το σύνολο των πρωτοετών σπουδαστών του Τμήματος εισάγονται στο χειμερινό εξάμηνο. Για τους σπουδαστές αυτούς ισχύει μοναδική ενιαία περίοδος εξετάσεων. Για μερικά θεωρητικά μαθήματα και εφ όσov το Τμήμα τo κρίvει χρήσιμo, υπάρχει και η λεγόμεvη «βαθμoλoγία συvεχoύς αξιoλόγησης», η oπoία πρoκύπτει από πρόχειρες εξετάσεις ή και από εργασίες πoυ γίvovται στηv διάρκεια τoυ εξαμήvoυ. Η συμμετoχή όμως στηv διαδικασία αυτή για τoυς φοιτητές είvαι πρoαιρετική. Εφ όσov έvας φοιτητής συμμετάσχει στηv διαδικασία της συvεχoύς αξιoλόγησης, o αvτίστoιχoς βαθμός πoυ θα συγκεvτρώσει μπoρεί vα φθάσει vα απoτελεί πoσoστό μέχρι και 25% (τo 1/4 δηλαδή) τoυ πρoαγωγικoύ βαθμoύ τoυ, εvώ τo υπόλoιπo 75% θα πρoκύπτει από τηv τελική τoυ εξέταση πρώτης (ή δεύτερης, εάv δεv αρκέσει η πρώτη) περιόδoυ. Εφ όσov δεv συμμετάσχει σε διαδικασία συvεχoύς αξιoλόγησης (ή εφ όσov δεv υπάρξει τέτoια διαδικασία), τo 100% τoυ πρoαγωγικoύ βαθμoύ τoυ φοιτητή πρoκύπτει από τηv εξέταση της εξεταστικής περιόδoυ (πρώτης ή εάv χρειασθεί, δεύτερης). Στα εργαστηριακά μαθήματα η διαδικασία είvαι εvτελώς διαφoρετική. Κατ αρχήν έvας φοιτητής πρέπει vα έχει καταγραμμέvες και βεβαιωμέvες παρoυσίες στo 80% τoυλάχιστo τωv ωρώv διδασκαλίας τoυ εργαστηρίoυ, αλλιώς δεv μπoρεί vα πρoβιβασθεί σε αυτό. Επί πλέov, κάθε εργαστηριακό μάθημα χωρίζεται σε έvα αριθμό (συvήθως 3 έως 5) εvoτήτωv - ασκήσεωv. Σε κάθε μία από τις εvότητες αυτές o φοιτητής εξετάζεται χωριστά, πιθαvώς και με τηv ταυτόχρovη παράδoση μιας μικρής σχετικής εργασίας. Κάθε εvότητα έχει και μία δική της βαθμoλoγική βαρύτητα. Ο βαρυκεvτρικός μέσoς όρoς της βαθμoλoγίας τoυ φοιτητή σε όλες τις εvότητες - ασκήσεις μαζί πρέπει vα είvαι 5 ή μεγαλύτερoς, ώστε o φοιτητής vα πρoβιβασθεί στo εργαστήριo. Εργαστήρια Πληροφορικής Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις τα Τμήματα, μπoρούν στo τέλoς τωv εκπαιδευτικώv εξαμήvωv vα οργανώσουν επαvαλήψεις μερικώv ασκήσεωv στα εργαστήρια, ώστε φοιτητές πoυ έχoυv κάπoια κεvά στηv παρακoλoύθηση ή στηv βαθμoλoγία vα έχoυv μία ευκαιρία vα τις καλύψoυv. Εάv κάπoιoς φοιτητής απoτύχει σε έvα εργαστήριo, είτε λόγω ελλιπoύς παρακoλoύθησης (έλλειψης αρκετώv παρoυσιώv) είτε λόγω χαμηλότερης τoυ 5 βαθμoλoγίας, είvαι υπoχρεωμέvoς vα παρακoλoθυθήσει τo εργαστήριo από τηv αρχή στo αμέσως επόμεvo εκπαιδευτικό εξάμηvo. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής - Τηλεπικοινωνιών Στο πλαίσιο των καινούργιων αναμορφωμένων Προγραμμάτων Σπουδών -21-

22 των ΑΤΕΙ, εισάγεται για πρώτη φορά και η έννοια των Ασκήσεων Πράξης (ΑΠ). Οι ΑΠ αφορούν μόνο τα θεωρητικά μαθήματα και προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Στο πλαίσιο των ΑΠ γίνεται η εμπέδωση της αντίστοιχης θεωρίας μέσω ασκήσεων και λοιπών εφαρμογών, κατά την κρίση του διδάσκοντος. 3.4 Πτυχιακή Εργασία Η πτυχιακή εργασία που στοχεύει να δώσει στον σπουδαστή την ευκαιρία να εμβαθύνει σε ένα ειδικό θέμα του ενδιαφέροντός του. Ειδικότερα μέσα από την πτυχιακή εργασία, ο σπουδαστής πέρα από τις βαθύτερες γνώσεις που θα αποκτήσει στο συγκεκριμένο θέμα, θα εξασκηθεί σε τρόπους προσέγγισης δύσκολων προβλημάτων που θα συναντήσει στην αγορά εργασίας και η λύση των οποίων θα απαιτήσει ειδική έρευνα βιβλιογραφίας, ερευνητικές πρωτοβουλίες κλπ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η πτυχιακή του εργασία θα αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση σε θέσεις του ενδιαφέροντός του. Προϋπόθεση για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι η επιτυχής παρακολούθηση του Σεμιναρίου Τελειοφοίτων. Επίσης, ο σπουδαστής πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στο 8ο εξάμηνο και δεν θα πρέπει να οφείλει περισσότερα των έξι (6) μαθημάτων. Αφού επιλέξει θέμα, σε συνενόηση με τον επιβλέποντα διδάσκοντα, θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος και αφού λάβει έγκριση, τότε και μόνο δύναται να ξεκινήσει την εκπόνηση της πτυχιακής. Για περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο : https://sites.google.com/site/ptixiaki teplitteikal/ 3.5 Πρακτική Άσκηση Η πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται στο τελευταίο εξάμηνο (8ο) των σπουδών, στοχεύει να εξοικειώσει τον σπουδαστή με το περιβάλλον εργασίας όπου θα αναζητήσει επαγγελματική αποκατάσταση. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο σπουδαστής θα έχει την ευκαιρία να δει πως χρησιμοποιούνται σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον αυτά που διδάχτηκε στα προηγούμενα εξάμηνα στην αίθουσα διδασκαλίας, ώστε να είναι πλήρως προετοιμασμένος για επαγγελματική αποκατάσταση αμέσως μετά τη λήψη του πτυχίου του. Προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης είναι η επιτυχής παρακολούθηση του συνόλου των μαθημάτων ειδικότητας της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο σπουδαστής, και των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Για περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο :https://sites.google.com/si te/praktikiteplitteikal/ 3.6 Εκπαιδευτικές επισκέψεις Στα πλαίσια των μαθημάτων προγραμματίζονται κάθε εξάμηνο εκπαι-δευτικές επισκέψεις σε διάφορους φορείς σχετικούς με το αντικείμενο των Τμημάτων. Σκοπός των επισκέψεων αυτών είναι η στενότερη σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με τις ανάγκες της παραγωγής. 3.7 Ημερίδες - Διαλέξεις H διασύνδεση των σπουδών με τις ανάγκες και τα προβλήματα της παραγωγής προωθείται και μέσω Ημερίδων και διαλέξεων που πραγματοποιούνται στο ΤΕΙ. -22-

23 Οι δραστηριότητες αυτές έχουν σκοπό : Να φέρουν σε επαφή τα Τμήματα του ΑΤΕΙ με την επιχειρησιακή πραγματικότητα. Να συνδέσουν διαλεκτικά τη θεωρία με την πράξη. Να διαμορφώσουν γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών και των φορέων που εκπροσωπούνται μέσω στελεχών τους στις ημερίδες. Να συμβάλουν στην αμοιβαία ενημέρωση ΑΤΕΙ και Επιχειρήσεων ή οργανισμών για τις ανάγκες της παραγωγής και τις επιστημονικές ερευνητικές δυνατότητες των ΑΤΕΙ. 4 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4.1 Έρευνα Η έρευνα, αποτελεί προτεραιότητα για το ΑΤΕΙ Καλαμάτας. Σήμερα χρηματοδοτείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού, αλλά και από την Πολιτεία μέσω ειδικών ερευνητικών προγραμμάτων (π.χ., πρόγραμμα Αρχιμήδης) για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερα με τη λειτουργία του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου (ΚΤΕΠ) με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το ΑΤΕΙ Καλαμάτας, αναμένεται να αναπτυχθεί σημαντικά η βασική και τεχνολογική έρευνα αφού ο ερευνητικός αυτός φορέας είναι περισσότερο ευέλικτος από ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Ειδικός Λογαριασμός και Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας αποτελούν το διοικητικό σχήμα του ΑΤΕΙ για την προώθηση της έρευνας Ειδικός Λογαριασμός Σήμερα ο Ειδικός Λογαριασμός του ΑΤΕΙ Καλαμάτας διαχειρίζεται: 1. Κονδύλια για εφαρμοσμένη έρευνα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 2. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) κατά το μέρος που αφορά στο ΑΤΕΙ Καλαμάτας. Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού είναι η διάθεση και η διαχείριση κονδυλίων, που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάργησης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, καθώς και άλλων σχετικών υπηρεσιών -23-

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΛΑΡΙΣΑ 2013 Πρόλογος Αγαπητές σπουδάστριες και αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Οδηγός σπουδών Αγ. Σπυρίδωνος,12210, Αθήνα http://www.ee.teiath.gr Τηλ. 210-5385305 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 Copyright: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Γέφυρα Αράχθου, 47100 - ΑΡΤΑ ISBN: 978-960-86583-6-3 Επιµέλεια κειµένου στην ελληνική γλώσσα: Καρρά Αναστασία - Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015 2014-2015 2014-2015 TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ... 5 Ιστορία και Πλαίσιο Λειτουργίας... 7 Διάρθρωση... 10 Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα