ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1"

Transcript

1 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία επιχειρείται η καταγραφή των προβληµάτων που δηµιουργούνται στο νηπιαγωγείο από απλοποιήσεις της γλώσσας των Φυσικών Επιστηµών. Στο πρώτο µέρος ξεκινώντας από το φαινόµενο της ετερογλωσσίας όπως ορίστηκε από τον Bakhtin, περνάµε στις γλωσσικές κοινότητες και φτάνουµε στον ορισµό της επιστηµονικής γλώσσας σύµφωνα µε το Halliday εξετάζοντας σύνδροµα οργάνωσης του λόγου της επιστήµης. Κατόπιν επισηµαίνονται οι ιδιαιτερότητες του εκπαιδευτικού λόγου και του Αναλυτικού Προγράµµατος (ΑΠ) του νηπιαγωγείου. Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται αποσπάσµατα από µια διδασκαλία Φυσικών Επιστηµών σε νηπιαγωγείο, τα οποία αναλύονται, ώστε να επισηµανθούν χαρακτηριστικά που δεν συνάδουν µε το λόγο της επιστήµης και αλλοιώνουν το γνωστικό στόχο της διδασκαλίας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: ετερογλωσσία, γλωσσικές κοινότητες, επιστηµονικός λόγος, τεχνικοί όροι, ονοµατοποίηση, λεξική πυκνότητα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχολείο από τη φύση του είναι ένας τόπος όπου αναπτύσσεται η επικοινωνία, καθώς κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα βασίζεται και υλοποιείται µέσω επικοινωνιακών πρακτικών. Σύµφωνα µε τον Barnes (1987:141) το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας µπορεί να µελετηθεί ως µια µορφή επικοινωνίας. Στο ίδιο πλαίσιο, η Christie (1999:3) επισηµαίνει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι δάσκαλοι γλώσσας εφόσον, κατά την διαπραγµάτευση των ποικίλων γνωστικών αντικειµένων του σχολικού προγράµµατος, υλοποιείται θετικά ή αρνητικά- µεγάλο µέρος της ευρύτερης γλωσσικής αγωγής των µαθητών και µαθητριών. Εποµένως, το σύνολο 1 Στοιχεία δηµοσίευσης (Ν. 32) Ποιµενίδου, Μ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2008). Απλοποιήσεις της γλώσσας των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο. Στο Β. Χρηστίδου (επιµ.). Εκπαιδεύοντας τα µικρά παιδιά στις Φυσικές Επιστήµες: Ερευνητικοί Προσανατολισµοί και Παιδαγωγικές Πρακτικές. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

2 των γλωσσικών αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται κατά τη διδασκαλία οποιουδήποτε γνωστικού αντικειµένου αποτελεί αντικείµενο γλωσσικής µελέτης. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η γλώσσα της επιστήµης Ιστορικά, η ανάλυση των κανόνων και των νορµών που διέπουν τη χρήση του λόγου αποτέλεσαν αντικείµενο κοινωνιογλωσσολογικών προσεγγίσεων. Αυτές οι µελέτες ανέδειξαν το φαινόµενο της ετερογλωσσίας, η οποία, σύµφωνα µε τον Bakhtin (1994:74), περιγράφει τη σύγκρουση επίσηµου και ανεπίσηµου λόγου µέσα στην ίδια εθνική γλώσσα. Συστηµατοποιώντας τα πλαίσια χρήσης του λόγου ο Hymes (1974:51) όρισε την κοινότητα οµιλίας ως την οµάδα συνοµιλητών που έχουν κοινούς κανόνες για τη διεξαγωγή και την ερµηνεία του λόγου. Στην ανάγκη µιας πιο λειτουργικής περιγραφής οµάδων οµιλίας που να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδοµένα χρήσης του γραπτού λόγου, χωρίς τοπικούς περιορισµούς, ο Swales εισάγει τον όρο της γλωσσικής κοινότητας (Swales, 1990:9). Οι γλωσσικές κοινότητες είναι κοινωνιορητορικά δίκτυα που σχηµατίζονται µε στόχο να εργαστούν για ένα σκοπό. Ο Swales µε αυτό τον τρόπο εστιάζεται στις λειτουργικές ανάγκες που καθορίζουν τη γλωσσική συµπεριφορά µιας οµάδας και αυτό το γεγονός διαχωρίζει τους ανθρώπους µε βάση επαγγελµατικά ή ειδικά ενδιαφέροντα. Οι λειτουργικές ανάγκες των γλωσσικών κοινοτήτων δηµιουργούν ποικιλίες της γλώσσας χωρίς, κατ ανάγκη ευδιάκριτα σύνορα αλλά µε τη δυνατότητα καθορισµού και αναγνώρισης λόγω της συνύπαρξης ορισµένων χαρακτηριστικών. Αυτά τα µοντέλα ή σύνδροµα οργάνωσης χαρακτηριστικών σύµφωνα µε τον Halliday µας δίνουν την δυνατότητα να µιλάµε για την γλώσσα της επιστήµης (Halliday & Martin 2004:31). Η γλώσσα της επιστήµης είναι µια γλώσσα στην οποία δοµούνται θεωρίες (Halliday & Martin, 2004:37) και αυτό σηµαίνει πως δεν αρκείται στην περιγραφή της ανθρώπινης εµπειρίας αλλά την ερµηνεύει και της δίνει νόηµα. Η ανάγκη για συστηµατοποίηση της γνώσης επιτυγχάνεται µέσα από την αναµόρφωση της εµπειρίας. Μελέτες πάνω στη γλώσσα της επιστήµης έχουν εντοπίσει την παρουσία συγκεκριµένων χαρακτηριστικών όπως: τεχνικούς όρους, λεξική πυκνότητα, ονοµατοποιήσεις και αφαιρέσεις (Halliday & Martin, 2004:137-39), σύνθετες λογικοσηµασιολογικές σχέσεις που αναπτύσσονται κατά τη σύνδεση των προτάσεων (Martin,1992:179-83) καθώς και αποφυγή στυλιστικών τεχνασµάτων που

3 χρησιµοποιούνται κατά κόρον σε άλλα γλωσσικά είδη (Lemke,1990:130). Αυτά τα χαρακτηριστικά αναπτύχθηκαν για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της επιστήµης και αποτελούν λειτουργικά στοιχεία των επιστηµονικών κειµένων. Όπως έχει επισηµάνει ο Lemke, η γνώση της επιστήµης έγκειται στη δυνατότητα κάποιου να κατανοεί και να χρησιµοποιεί τη γλώσσα της επιστήµης (Lemke,1990:1). Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης κάθε γνωστικός στόχος υλοποιείται µέσα από έναν επικοινωνιακό και το γεγονός αυτό επιβάλλει την ύπαρξη γλωσσικών στόχων σε κάθε δραστηριότητα. Η ενεργός συµµετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών (Φ.Ε.) δεν αποτελεί τεκµήριο για την κατάκτηση των γνωστικών στόχων. Όπως έχει διαπιστωθεί από σχετικές έρευνες (Christie, 2002:62), οι προσωπικές εµπειρίες των παιδιών είναι µια ανεπαρκής βάση για να αναπτυχθεί το σχολικό πρόγραµµα ή για να εξασφαλιστεί το πέρασµα από την κοινή γνώση, στη γνώση του σχολείου. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στην ανάπτυξη µιας διδασκαλίας Φ.Ε. δεν είναι η εµπειρία αλλά η γλώσσα της επιστήµης που θα προσπαθήσει να µετακινήσει τους µαθητές από τον καθηµερινό κόσµο της εµπειρικής παρατήρησης στην παραγωγή νοήµατος και την κατάκτηση της επιστηµονικής γνώσης. Ο εκπαιδευτικός λόγος Το σχολείο, ξεκινώντας από την προσχολική εκπαίδευση, φέρνει τα παιδιά σε επαφή µε την επιστήµη και κατά συνέπεια µε τη γλώσσα της επιστήµης. Όµως η γλώσσα του σχολείου δεν οικειοποιείται το λόγο της επιστήµης αλλά τον αναπλαισιώνει για δύο τουλάχιστον λόγους. Ο παιδαγωγικός λόγος για τον Bernstein λειτουργεί ως πρακτική πολιτισµικής αναπαραγωγής, ως διαδικασία «θυροφύλαξης», επιλέγοντας αυτούς τους ανθρώπους που µπορούν να επιτύχουν πρόσβαση στο λόγο και να ασκήσουν εξουσία µέσω αυτού του λόγου, και αυτούς που δεν µπορούν. ηλαδή ο παιδαγωγικός λόγος αναπλαισιώνει άλλους λόγους µε βάση τις δικές του αρχές συλλεκτικής επαναδιάταξης και επικέντρωσης (Bernstein, 1990: ). Μια άλλη προσέγγιση που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί α-κοινωνιολογική αντιµετωπίζει την αναπλαισίωση του λόγου ως ανάγκη προσαρµογής της επιστήµης ώστε να γίνει κατανοητή από τα παιδιά. Έτσι, η σχολική επιστήµη αναπαράγει, απλοποιεί, γενικεύει και εξιδανικεύει αιώνες επιστηµονικής δραστηριότητας, µε στόχο οι µαθητές να αφοµοιώσουν σηµαντικές αντιλήψεις και να προσεγγίσουν την πραγµατική επιστήµη. Αυτό συνήθως γίνεται µεταφέροντας το περιεχόµενο του επιστηµονικού λόγου ή τη γλωσσική µορφή του µέσα στο πεδίο εµπειριών κάθε συγκεκριµένης οµάδας αναγνωστών/ακροατών (Bathia,1993:45). Η απλοποίηση του επιστηµονικού λόγου µε αυτό το σκοπό, εµπεριέχει ένα είδος «µαστορέµατος» των

4 γνήσιων γλωσσικών δεδοµένων ώστε να παραχθεί είτε µια απλοποιηµένη εκδοχή ή ένα απλό νόηµα του γνήσιου κειµένου. Η απώλεια της κειµενικής ακεραιότητας, που απορρέει από την απλοποίηση ενός αυθεντικού κειµένου, µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις για έναν αριθµό γλωσσικών εφαρµογών, ειδικά για τη διδασκαλία, τη µάθηση και την αξιολόγηση της γλώσσας που αναπτύσσεται στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα και, ταυτόχρονα αλλοιώνει τους γνωστικούς στόχους της διδασκαλίας. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Μεθοδολογία Η παρούσα εργασία αποτελεί τµήµα µιας ευρύτερης έρευνας για την παραγωγή λόγου κατά την διάρκεια δραστηριοτήτων Φυσικών Επιστηµών στο νηπιαγωγείο, ώστε να διερευνηθεί η συνάφεια του παραγόµενου λόγου µε το λόγο της επιστήµης. Στο πλαίσιο της έρευνας έγιναν βιντεοσκοπήσεις διδασκαλιών στο γνωστικό αντικείµενο των Φ.Ε. σε έξι τµήµατα νηπιαγωγείων του Νοµού Μαγνησίας και του Νοµού Αττικής από τον Μάιο του 2004 έως το Μάιο του 2005, µε στόχο τη µελέτη του παραγόµενου λόγου των νηπιαγωγών και των νηπίων. Η ερευνήτρια είχε το ρόλο του παρατηρητή χωρίς παρέµβαση στη διδακτική διαδικασία. Στη συνέχεια, το σύνολο της βιντεοσκοπηµένης διδασκαλίας µεταγράφηκε σε ηλεκτρονικά αρχεία και έγινε ανάλυση λόγου µε λειτουργικό συσχετισµό ώστε να επισηµανθούν χαρακτηριστικά του λόγου της επιστήµης και οι τυχόν απλοποιήσεις που διαφοροποιούν το µαθησιακό στόχο των δραστηριοτήτων. Η παρούσα εργασία είναι µελέτη περίπτωσης και αναλύει γλωσσικά µια διδασκαλία µε αντικείµενο τους µαγνήτες, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους. Η διδασκαλία έγινε σε µια οµάδα πέντε νηπίων το 2004 προς το τέλος του σχολικού έτους και σ αυτό το σηµείο θέλουµε να ευχαριστήσουµε τη συνάδελφο νηπιαγωγό για τη δυνατότητα που µας έδωσε να πραγµατοποιήσουµε την έρευνά µας. Ερευνητικά Αποτελέσµατα Η νηπιαγωγός δέχτηκε να συµµετέχει στην έρευνα νοιώθοντας προετοιµασµένη και σίγουρη για την οργάνωση της διδασκαλίας. Κίνητρο της συµµετοχής της, όπως η ίδια δήλωσε, ήταν η συµβολή της στην πραγµατοποίηση της έρευνας, γεγονός πολύ ενθαρρυντικό καθώς πολλοί συνάδελφοι διστάζουν να ανοίξουν τα σχολεία και να συµβάλλουν στην µελέτη του εκπαιδευτικού έργου που παράγεται στο ελληνικό σχολείο ώστε να επισηµανθούν οµοιότητες και διαφορές σε σύγκριση µε ερευνητικά δεδοµένα που έχουν διεθνώς καταγραφεί.

5 Όπως έχει επισηµάνει ο Bernstein (1974:204) στα Αναλυτικά Προγράµµατα (Α.Π.) του νηπιαγωγείου εντοπίζεται χαλαρή ταξινόµηση της γνώσης που συχνά αποτελείται από περιεχόµενα ή περιοχές µάθησης που δεν έχουν ευκρινή σύνορα. Αντίστοιχη οργάνωση παρατηρείται και στο ελληνικό νηπιαγωγείο που αποτελεί τη µοναδική περίπτωση στην ελληνική πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην οποία η διδασκαλία/µάθηση των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων δεν υποστηρίζεται από κάποιο συγκεκριµένο εγχειρίδιο διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν µε προσωπικά κριτήρια τόσο τους στόχους όσο και τις µεθόδους διδασκαλίας µε βάση το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραµµα. Παρά τα ιδιαίτερα θετικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτή τη δυνατότητα αυτοκαθορισµού και αυτονοµίας του/της εκπαιδευτικού έναντι της υποχρεωτικής και αποκλειστικής χρήσης ενός συγκεκριµένου εγχειριδίου διδασκαλίας, ενίοτε αυτή η απουσία, σε συνδυασµό µάλιστα µε την έλλειψη ουσιαστικής αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενέχει τον κίνδυνο της ελλιπούς επίτευξης των διδακτικών στόχων. Οι παραπάνω υποθέσεις επιβεβαιώνονται από τη µελέτη της διδασκαλίας όπου αναδείχτηκαν διάφορα προβλήµατα στις γλωσσικές επιλογές της νηπιαγωγού. Η δραστηριότητα που µελετάται έχει θέµα το µαγνητισµό και οργανώθηκε ως πείραµα. Βασίζεται και αξιοποιεί, όπου είναι δυνατό, το λεξιλόγιο και τις εµπειρίες των παιδιών ώστε να επιτευχθεί η µετάβαση στη γλώσσα της επιστήµης. Ωστόσο η οργάνωσή της απέχει από τα πρότυπα της επιστήµης τόσο στην εξέλιξη της δοµής όσο και στην χρήση του επιστηµονικού λόγου. Κατ αρχήν, αναλύοντας τη δραστηριότητα παρατηρούµε ότι δεν ακολουθεί την τυπική οργάνωση ενός πειράµατος. Από τη λειτουργική δοµή της λείπουν οι υποθέσεις και τα συµπεράσµατα που θα έδιναν στη νηπιαγωγό µια εικόνα της γλώσσας των παιδιών πριν και µετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Άλλο χαρακτηριστικό είναι η έλλειψη πυκνότητας στο λόγο της νηπιαγωγού. Το χαρακτηριστικό αυτό σε µεγάλο βαθµό συνδέεται µε την εκτέλεση του πειράµατος. Η άµεση παρατήρηση και δράση των παιδιών φαίνεται να δηµιουργούν την εντύπωση πως παράγεται γνώση και τελικά λειτουργούν αρνητικά στην χρήση και επανάληψη του απαιτούµενου τεχνικού λεξιλογίου. Η κειµενική οργάνωση µέσα από συγκεκριµένα στάδια και η λεξική πυκνότητα αποτελούν δύο χαρακτηριστικά στοιχεία της συγκρότησης του επιστηµονικού λόγου σε µακρο- και µικρο- επίπεδο αντίστοιχα. Θεωρούνται σηµαντικά στην οργάνωση δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην κατάκτηση της επιστηµονικής γνώσης, καθώς διασφαλίζουν µια απόσταση από το καθηµερινό λεξιλόγιο και διευκολύνουν τη µύηση των νηπίων στις Φ.Ε. και τη δηµιουργία εννοιολογικών δοµών που χρησιµοποιεί η επιστήµη.

6 Τεχνικοί όροι Στο παρακάτω παράδειγµα η νηπιαγωγός αξιοποιεί το λεξιλόγιο των παιδιών δίνοντάς τους την ευκαιρία να ανακαλέσουν τις γνώσεις τους. Στη διευκρινιστική ερώτηση που ακολουθεί δίνεται ξανά ο ρόλος του επαΐοντα στα παιδιά. Αυτή η στάση βοηθάει στην κατάκτηση του τεχνικού λεξιλογίου προβάλλοντας την αντίληψη ότι δεν αποτελεί κάτι ξένο, δύσκολο και αδιάφορο για τα παιδιά. - Λοιπόν, έχω φέρει εδώ αυτά (µαγνήτες) Α. Τι είναι αυτό; (δείχνει ένα µικρό µαγνήτη στη Νηπιαγωγό). Η Νηπιαγωγός κάνει ένα µορφασµό απορίας.. Γόµα Η Άννα παίρνει από τη νηπιαγωγό ένα µαγνήτη. Μετά παίρνουν και τα άλλα παιδιά.. (στη Νηπιαγωγό) ωσ και µένα ένα. Ε. Αυτό µοιάζει σαν µαγνήτης. - Τον ξέρεις; Ε. Ναι. - Α! Πού τον ξέρεις τον µαγνήτη; Ε. Τον ξέρω - Έχετε στο σπίτι; Ε. Όχι.. Κυρία, τι είναι αυτό; - Κάτι είπε η Ελένη. Πώς το ονόµασες; Ε. Μαγνήτη. Η έλλειψη γλωσσικών στόχων στη διδασκαλία εµφανίζεται στο παρακάτω απόσπασµα µέσα από την επιλογή του ρήµατος µαγνητίζω & µαγνητίζοµαι (αντί του έλκω) που έρχεται να αντικαταστήσει τα ρήµατα τραβάω και κολλάω ή γαντζώνω, λεξιλόγιο που χρησιµοποιήθηκε αυθόρµητα από τα παιδιά για να περιγράψουν το πείραµα που εκτελούσαν. - Ο Γιώργος τώρα. Μαγνήτισε και συ ένα πράγµα.. Εγώ; - Ο Γιώργος (τώρα). Τι είναι αυτό που µαγνήτισε; Ε. Αµέσως το γάντζωσε! Το σήκωσε! - Αυτό τι είναι που µαγνήτισε εκεί ο Γιώργος; Τι είναι αυτό; Στη διαδικασία κατανόησης της εντολής µαγνήτισε και συ ένα πράγµα τα παιδιά περνάνε από το τεχνικό στο καθηµερινό λεξιλόγιο και από τον επιστηµονικό κόσµο στον κόσµο της φαντασίας. Η χρήση όρων ετερογενών ως προς τα ισοτοπικά

7 συµφραζόµενα (Adam, 1999:41), όπως αναφέρεται στη γλωσσολογία, δηλαδή όρων οι οποίοι δεν συνάδουν ερµηνευτικά µε τη σηµασιακή διάσταση ενός κειµένου, προκαλούν δυσκολίες στην ερµηνεία και την κατανόησή του. Η διαφορετική σηµασία που αποκτούν οι λέξεις σε κάθε περικείµενο, και στη συγκεκριµένη περίπτωση η χρήση των ρηµάτων µαγνητίζω/µαγνητίζοµαι, επαληθεύει αυτό που έχει διαπιστωθεί από διάφορες έρευνες στο ελληνικό νηπιαγωγείο (Κολιόπουλος, 2003, ηµητρίου & Χατζηνικήτα, 2003 κ.α.), ότι δηλαδή υπάρχει ελλιπής αρχική εκπαίδευση των νηπιαγωγών και κατά συνέπεια µια αποσπασµατική σχέση µε το αντικείµενο των Φ.Ε. Στο παραπάνω παράδειγµα φανερώνεται ότι επικρατεί σύγχυση στην επιλογή του κατάλληλου λεξιλογίου. Αποτέλεσµα είναι να χρησιµοποιούνται όροι µε την σηµασία που αποκτούν στο καθηµερινό λόγο ή καθηµερινοί, µη τεχνικοί όροι, να αντικαθιστούν τους απαιτούµενους τεχνικούς όρους. Από την άλλη, µελετώντας το λόγο των παιδιών παρατηρούµε ότι µέχρι το πέρας της διδασκαλίας δεν υιοθετούν τα δύο ρήµατα (µαγνητίζω/µαγνητίζοµαι) και παραµένουν στις δικές τους αντιλήψεις που εκφράζονται από τα ρήµατα τραβάω και κολλάω. Ονοµατοποίηση Στην οργάνωση της διδασκαλίας η νηπιαγωγός έχει συµπεριλάβει ένα λειτουργικό ορισµό για τον µαγνητισµό, γεγονός που της δίνει την ευκαιρία να κατονοµάσει το φυσικό φαινόµενο που µελετάται. Στα µέσα περίπου της διδασκαλίας και αφού τα παιδιά έχουν πειραµατιστεί µε τους µαγνήτες και τα διάφορα αντικείµενα, η νηπιαγωγός χρησιµοποιεί την ονοµατοποίηση στη συγκρότηση του ορισµού. Για την επιστήµη, η ονοµατοποίηση είναι το µονοπάτι που κατευθύνει τη σκέψη των παιδιών σε αφαιρέσεις και γενικεύσεις που ξεφεύγουν από τα όρια της άµεσης εµπειρίας τους και οδηγούν στον επιστηµονικό τρόπο σκέψης. - Αυτά λοιπόν τα µικρά Ε. Μαγνητάκια - Πώς τα είπαµε; Ε. Μαγνήτες - Έχουνε µια δουλειά. Μπορούνε να κάνουνε κάτι. Κάθισε (στο ηµήτρη). Μπορούνε να τραβάνε κάποια αντικείµενα. Αυτό λέγεται µαγνητισµός. Αυτό που τα τραβάνε, µπορούνε και τα τραβάνε, λέγεται µαγνητισµός. εν µπορούν να τα τραβήξουν όµως όλα. Η ονοµατοποίηση όµως που εισάγεται στη διδασκαλία µέσα από το προηγούµενο παράδειγµα δεν θα επανέλθει ξανά στη διάρκεια της δραστηριότητας. Τοιουτοτρόπως, δεν δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία να αντιµετωπίσουν µέσα από το

8 λόγο αφηρηµένες κατηγορίες, ένα νέο τρόπο κατανόησης και γνώσης, που πλησιάζει τη γραπτή γνώση και τον οποίο ο Halliday (1999:4) ονοµάζει εκπαιδευτική γνώση. Λεξική πυκνότητα Ένα από τα χαρακτηριστικά κάθε κειµένου είναι η λεξική πυκνότητα η οποία είναι µέτρο για την πυκνότητας της πληροφορίας. Για το λόγο αυτό η λεξική πυκνότητα µιας διδασκαλίας περιµένουµε να ανταποκρίνεται σε ένα οργανωµένο λόγο που διαφέρει από αυτό της ανεπίσηµης προφορικής επικοινωνίας. - Για να δούµε αν το τραβήξει, δεν το σηκώνουµε αυτό (δείχνοντας). Μόνο το µαγνήτη πλησιάζουµε. Πλησίασε το µαγνήτη (στην Ελένη). Στα χρήµατα µόνο. Ούτε αυτό, ούτε εκείνο (έλκονται), άρα τα βάζουµε εκεί (τα τοποθετεί στην οµάδα µε τα αντικείµενα που δεν έλκονται από τον µαγνήτη). Και τώρα έχουµε διάφορα Στο παραπάνω απόσπασµα ο δείκτης λεξικής πυκνότητας είναι χαµηλός και ιδιαίτερα στο δεύτερο σκέλος όπου ο λόγος έχει στόχο την ανάδειξη συσχετίσεων. Οι αντωνυµίες (αυτό/εκείνο) που αντικαθιστούν τα ονόµατα των υλικών που χρησιµοποιούνται καθώς και το επίρρηµα εκεί είναι ασαφείς. Το ίδιο συµβαίνει και µε το τελευταίο εκφώνηµα, και τώρα έχουµε διάφορα, που αν και κατέχει τη θέση συµπεράσµατος είναι ασαφές και ανολοκλήρωτο. Όπως παρατηρήθηκε και προηγουµένως, ανασταλτικός παράγοντας στην συγκρότηση ενός κειµένου που να ανταποκρίνεται στους γνωστικούς στόχους είναι η άµεση εµπλοκή των παιδιών µε το πείραµα. Ο χαµηλός δείκτης λεξικής πυκνότητας δυσχεραίνει ή καθιστά αδύνατη την ανάπτυξη σηµασιολογικών σχέσεων και τη δυνατότητα να κατανοήσουν τα παιδιά τεχνικές ταξινοµίες. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τη διδασκαλία που µελετήθηκε επιλέχθηκαν χαρακτηριστικά αποσπάσµατα του λόγου που αναπτύχθηκε σε µια τάξη νηπιαγωγείου. Ο συσχετισµός του λόγου της τάξης µε το λόγο της επιστήµης αφήνει να διαφανεί η µεταξύ τους απόσταση. Συγκεκριµένα η δραστηριότητα ακολουθεί πρότυπα οργάνωσης του καθηµερινού λόγου µε χαµηλό δείκτη λεξικής πυκνότητας που δεν βοηθάει στην κατάκτηση του τεχνικού λεξιλογίου και στην υιοθέτηση των επιστηµονικών ταξινοµιών. Μέρος του λεξιλογίου χρησιµοποιείται µε τη σηµασία που αποκτά στον καθηµερινό λόγο, γεγονός που αποµακρύνει τη διδασκαλία από τους γνωστικούς της στόχους. Επιπλέον δεν δίνεται έµφαση στη χρήση της

9 ονοµατοποίησης ώστε να επισηµανθεί, να κατανοηθεί και να υιοθετηθεί από τα παιδιά. Η µελέτη της διδασκαλίας ως κοινωνικής πρακτικής µας επιτρέπει να εξαγάγουµε και κάποια γενικά συµπεράσµατα. Η έλλειψη γλωσσικών στόχων σε γνωστικά αντικείµενα άλλα από αυτά της γλώσσας προσθέτει επιπλέον προβλήµατα στην προσέγγιση των Φ.Ε. και εποµένως ο επιστηµονικός αλφαβητισµός παραµένει στόχος τόσο της εκπαίδευσης των νηπιαγωγών όσο και της κατάρτισης Αναλυτικών Προγραµµάτων. Η ανάλυση λόγου µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο γιατί κατ αρχήν εντοπίζει τους γλωσσικούς στόχους και δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί µια µεταγλώσσα για τη γλωσσική οργάνωση µιας διδασκαλίας. Αυτή η διαδικασία περιορίζει τις απλοποιήσεις που αλλοιώνουν τους γνωστικούς στόχους, και επιπλέον καθιστά τον επιστηµονικό λόγο προσβάσιµο για τα παιδιά. Επίσης, η κατανόηση και η χρήση του επιστηµονικού λόγου από τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά ανοίγουν το δρόµο για την ανατροπή των κατεστηµένων αντιλήψεων γύρω από την επιστήµη, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τη δηµιουργία ενεργών πολιτών. Η πορεία αυτή όµως αποκτά ιδιαίτερη αξία και σε ατοµικό επίπεδο, αφού η γλώσσα της επιστήµης έχει υιοθετηθεί σε διάφορα πλαίσια και σε τελική ανάλυση καθορίζει την ένταξη των ανθρώπων στο σύγχρονο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Adam, J.-M. (1999). Τα κείµενα: τύποι και πρότυπα. Επιµέλεια Ε. Καψωµένος, µτφρ. Γ. Παρίσης. Αθήνα: Πατάκης. Bakhtin, Medvedev, Voloshinov (1994). The Bakhtin Reader. London: Arnold. Barnes, D. (1987). From communication to curriculum. London: Penguin Books. Bathia, V. K. (1993). Analysing Genre: Language Use in Professional Settings. London: Longman. Bernstein, B. (1974). Class, Codes and Control: Theoretical Studies Towards a Sociology of Language. London: Routledge and Kegan Paul. Bernstein, B. (1990). The structure of Pedagogic Discourse. London: Routledge. Christie, F. (1999). Το ζήτηµα της γλώσσας στην εκπαίδευση. Γλωσσικός Υπολογιστής, τοµ. 1. (http://www.komvos.edu.gr/periodiko). Christie, F. (2002). Classroom Discourse Analysis. A Functional Perspective. London: Continuum. ηµητρίου, Αν. & Χατζηνικήτα, Β. (2003). Απόψεις εκπαιδευτικών της προσχολικής αγωγής για περιβαλλοντικά θέµατα. Στο Οι Φυσικές Επιστήµες και οι

10 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Προσχολική Εκπαίδευση, επιµ. Μ. Τσιτουρίδου. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα. Halliday, M.A.K. (1999). Η γλώσσα και η αναµόρφωση της ανθρώπινης εµπειρίας. Γλωσσικός Υπολογιστής, τοµ. 1. (http://www.komvos.edu.gr/periodiko). Halliday, M.A.K. & Martin, J. R. (2004). Η γλώσσα της Επιστήµης. Αθήνα: Μεταίχµιο. Hymes, Dell. (1974). Foundations in sociolinguistics: an ethnographic approach. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Κολιόπουλος,. (2003). Η (Επι)µόρφωση των εκπαιδευτικών της προσχολικής Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήµες. Η περίπτωση του ιδασκαλείου Αθηνών και η διατύπωση του προβλήµατος. Στο Οι Φυσικές Επιστήµες και οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Προσχολική Εκπαίδευση, επιµ. Μ. Τσιτουρίδου. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα. Lemke, J. (1990). Talking Science: Language, Learning and Values. New Jersey: Ablex Publishing. Martin, J.R. (1992). English Text: System and Structure. Amsterdam: Benjamins Swales, J. (1990). Genre Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ ΩΝ 2002-2004 Κλειδιά και Αντικλείδια ΕΜ ιδακτική Μεθοδολογία Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά Χαράλαµπος Σακονίδης ΥΠΕΠΘ Πανεπιστήµιο Αθηνών Αθήνα 2004 Μέτρο 1.1. ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 36-51, 2015 Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τόμος 1, Τεύχος 3, Σελίδες 223-253 Εκδόσεις Κλειδάριθμος Οι στοιχειώδεις μαγνητικές ιδιότητες ως αναλογικοί συλλογισμοί για τη συγκρότηση ενός πρόδρομου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466)

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466) Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: η περίπτωση των χαρτών 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αύξηση των µέσων επικοινωνίας και η πολιτισµική και γλωσσική ποικιλοµορφία στις σύγχρονες κοινωνίες οδηγούν σε διαφοροποιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ... 4 Οι στόχοι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Μεθοδολογία επιμόρφωση. Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Μεθοδολογία επιμόρφωση. Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Μεθοδολογία επιμόρφωση Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη 217 7.1 Ιδιαιτερότητε τη εκπαίδευση ενηλίκων - Παιδαγωγικέ αρχέ εκπαίδευση ενηλίκων Το 2006, η κοινή ενδιάμεση έκθεση προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (Α ΤΟΜΟΣ) Έγκαιρη παρέµβαση - Νηπιαγωγείο - ηµοτικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1 1.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΩΦΩΝ 1

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα