Enterprise Europe Network -Hellas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Enterprise Europe Network -Hellas"

Transcript

1 Enterprise Europe Network -Hellas Ένα µεγάλο Eυρωπαϊκό δίκτυο στην υπηρεσία της επιχειρηµατικότητας & της καινοτοµίας Λιάνα Παπατέρπου, Τµήµα Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας ΑΝΚΟ ΑΕ

2 "Τελειώνουµε το πανεπιστήµιο, και µετά";

3

4 Το 69% των Ελλήνων διατηρεί θετική στάση απέναντι στην επιχειρηµατικότητα, ποσοστό που παραµένει στα ίδια επίπεδα µε τον παγκόσµιο µέσο όροτου 70%. Οικύριοιλόγοι: 1.Ηανεξαρτησίααπόεργοδότες (56%), 2. Hαυτοεκπλήρωση (44%), ενώ το ίδιο ποσοστό συγκέντρωσε και η απάντηση ότι η έναρξη µιας επιχείρησης αντιµετωπίζεται ως εναλλακτική λύση στην ανεργία, πρόκειται δηλαδή για τη λεγόµενη «επιχειρηµατικότητα ανάγκης».

5 Μόνο 1/4 όλων των εργαζοµένων παγκόσµια έχει σταθερή εργασία, ενώ ¾ είτε δεν έχουν κανένα συµβόλαιο, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, µε προσωρινά ή βραχυπρόθεσµα συµβόλαια, σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση "Παγκόσµια Απασχόληση και Κοινωνική Προοπτική ( ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), ) Οιαλλαγέςαυτέςκαικαινούργιεςµορφέςαπασχόλησης, όπως οι "µίνι-δουλειές" στη Γερµανία, τα "συµβόλαια µηδενικών ωρών" στη Βρετανία και οι "εφηµερίες" (oncall, όπου κάποιος καλείται σε δουλειά µόνο όταν υπάρχει ανάγκη) στην Ολλανδία, σηµαίνουν ότι οι κυβερνήσεις χρειάζεται να σκεφτούν πώς θα εγγυηθούν ασφάλεια εισοδήµατος σε όσους δεν έχουν πλήρη µισθωτή εργασία. Η διάβρωση της ποιότητας στην εργασία και η άνοδος της ανεργίας από την οικονοµική κρίση έχουν κοστίσει 3,7 τρισ. δολάρια σε χαµένη ζήτηση, καθώς έχουν επίσης δηµιουργήσει όλο και µεγαλύτερη ανισότητα.

6 Οι εξιότητεςκαιορόλοςτουςστην Αγορά Εργασίας Στην αγορά εργασίας επικρατεί το εξής παράδοξο: απότη µια, ηκρίσηέχειδιογκώσεισε συντριπτικό βαθµ ό το ποσοστό της ανεργίας (κυρίωςόσοναφοράτιςευάλωτεςοµάδες, γυναίκες, νέους κτλ.), ενώ, από την άλλη, υπάρχει ένας σηµ αντικός αριθµ ός κενών θέσεων εργασίας. Σαννα µηθέλουνοιεργοδότεςνα κάνουν προσλήψεις. Προφανώς, δενσυµβαίνειαυτό. Απλώς, πλέονέχειπαρέλθει, µάλλονανεπιστρεπτί, ηεποχήόπουαρκούσεέναπτυχίο, ήκαι ένα µεταπτυχιακόακόµα, προκειµένουκάποιοςναβγειστην αγορά εργασίας και, αργά ή γρήγορα, να ξεκινήσει την επαγγελµ ατική του σταδιοδροµ ία. Πλέον το πτυχίο ή/και το µεταπτυχιακόθεωρείται (ανάλογαπάντα µετηθέσηεργασίας) κάτιτοδεδοµένο. Μεάλλαλόγια, τοπρόβληµαδενείναιτα τυπικά προσόντα. Είναι τα ουσιαστικά. Αυτά τα «ουσιαστικά» αποτελούν πρόβληµ α, διότι δεν εντάσσονται απαραίτητα (αν καθόλου) σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραµ µ α.

7 Σύµφωνα µετηνπιοπρόσφατηέρευναγιατιςευρωπαϊκές επιχειρήσεις περίπου το 40% των επιχειρήσεων στην ΕΕ δυσκολεύτηκε να βρει εργαζοµένους µ ε τις κατάλληλες δεξιότητες. «Key Competences for Lifelong Learning European Reference Framework» 1. Επικοινωνία στη µητρική γλώσσα 2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες 3. Μαθηµατική δεξιότητα και βασικές δεξιότητες στην επιστήµη και την τεχνολογία 4. Ψηφιακή δεξιότητα 5. Γνώση του τρόπου µάθησης 6.Κοινωνικέςδεξιότητες 7. Αίσθηση πρωτοβουλίας και επιχειρηµατικότητας 8. Πολιτιστική ευαισθησία και έκφραση

8 Μπορείη επιχειρηµατικότητα ναείναιεπιλογή;

9 Η στροφή στην επιχειρηµατικότητα δεν πρέπει να αποτελεί λύση ανάγκης ή, ακόµα χειρότερα, απόφαση απελπισίας. Θα πρέπει να υπάρχει στην άκρητουµυαλούµαςωςεναλλακτικήλύση. εν είναι όλοι οι άνθρωποι γεννηµένοι επιχειρηµατίες, όπως δεν έχουµε γεννηθεί όλοι για να είµαστε υπάλληλοι!

10 ιδάσκεται η επιχειρηµατικότητα; ιδάσκεταικυρίωςαπότηνµητέρακαιτονπατέραστηνβρεφική & προνηπιακή ηλικία. Τότε που διαµορφώνονται τα βασικά στοιχεία τουχαρακτήρα, τηςσυµπεριφοράς, τηςπροσωπικότηταςσυνολικά. Τότεπουδενέχεισηµασίατιλέµεστοπαιδί, αλλάτιβλέπειτοπαιδί να κάνουµε. ιότι απλά εκείνο µιµείται, µαθαίνει, διαµορφώνεται.

11 Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των επιχειρηµατιών νεότερων ηλικιών µε τριτοβάθµιες σπουδές και µεταπτυχιακά στην χώρα µας αυξάνει (έρευνα ΙΟΒΕ 2014). Όµως Παρά τα θετικά σηµεία που καταγράφονται ως προς τις τεχνολογικές δυναµικές ικανότητες, η νέα επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα έχει κυρίως εσωστρεφή χαρακτήρακαιεξακολουθείνααναπαράγειτηβασικήδοµήτηςελληνικήςοικονοµίας: Μια οικονοµία που βασίζεται στην ύπαρξη και λειτουργία πολύ µικρών επιχειρήσεων οι περισσότερες εκ των οποίων δεν αναπτύσσονται και ως εκ τούτου δεν δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις οικογενειακής κυρίως ιδιοκτησίας συνεχίζουν να κυριαρχούν στην δοµή της ελληνικής επιχειρηµατικότητας υποστηριζόµενες σε όρους χρηµατοδότησης κυρίως από άτυπους επενδυτές (συγγενείς και φίλους) Η συνεχιζόµενη ύφεση οδηγεί, συγκριτικά µε άλλες χώρες, περισσότερους Έλληνες στον επιχειρηµατικό στίβο από ανάγκη, παρά για λόγους εκµετάλλευσης πραγµατικών επιχειρηµατικών ευκαιριών. Ο αντιπροσωπευτικός επιχειρηµατίας στην Ελλάδα που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο δραστηριοποίησης τείνει να έχει το εξής προφίλ: είναι ανδρικού φύλου, ηλικίας ετών, έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθµια εκπαίδευση και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

12 «Πληµµύρισε» από σουβλατζίδικα και καφέ η Ελλάδα» Όλη η επιχειρηµατική «ενέργεια» διοχετεύεται σχεδόν αποκλειστικά στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, τα οποία δεν απαιτούν καµία ιδιαίτερη εξειδίκευση ή τεχνογνωσία για να λειτουργήσουν.

13 Χρειαζόµαστε «ηµιουργική» επιχειρηµατικότητα ηµιουργία νέων επιχειρήσεων, οι οποίες θα παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας. Θααξιοποιούνταταλέντακαιτις γνώσεις των νέων ανθρώπων Θα προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες Θα συµβάλουν στη δηµιουργία εθνικού πλούτου

14 Χρειαζόµαστε Καινοτοµία H καινοτοµία ΕΝ είναι εφεύρεση! Η καινοτοµία αποτελεί τη συνέχεια µιας εφεύρεσης. Εάν κάποιος εφευρέτης συλλάβει την ιδέα για το επόµενο προϊόν «που θα κάνει πάταγο» αλλά αδυνατεί να βρει κάποιον που µπορεί να το παράγει τότε οκόσµοςθασυνεχίσεινααγνοείτηνύπαρξήτου. Χαρακτηριστικό γνώρισµα της καινοτοµίας είναι ότι θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί. Ένα νέο ή βελτιωµένο προϊόν θεωρείται πως έχει «υλοποιηθεί» όταν εισέρχεται στην αγορά. Οι νέες διαδικασίες, µέθοδοι µάρκετινγκ ή οργανωσιακές µέθοδοι θεωρείται ότι «υλοποιούνται» όταν αρχίσουν να χρησιµοποιούνται στις εργασίες της επιχείρησης.

15 Κάποιοιλένε: Το να µιλάς για την καινοτοµία ως µοχλό ανάπτυξης στηνελλάδαείναισανναµιλάςγιατουπέροχορετιρέ πουθακάνειςστον 5οόροφοτηςπολυκατοικίαςσου, ενώ οι 4 πρώτοιόροφοι, καθώςκαιταίδιαταθεµέλιατου κτηρίου βρίσκονται ένα βήµα πριν από την κατάρρευση.

16 Είναι ειρωνικό πώς µια έννοια, που στην πράξη ενοχλεί τόσο πολύ τους διαµορφωτές της κοινής γνώµης στην Ελλάδα, έχει γίνει -την ίδια στιγµή- καραµέλα στη γλώσσα του πολιτικού κόσµου. Όταν έχεις µεθοδικά οικοδοµήσει ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που από την πρώτη ηµοτικού µέχρι το τελευταίο έτος του Πανεπιστηµίου υπονοµεύειέµπρακτατηνκαινοτόµοπροσέγγιση (αποστήθιση, υποβάθµιση κριτικής σκέψης, φόβος της αποτυχίας), όταν έχεις σχεδιάσει ένα φορολογικό σύστηµα που αποτρέπει Έλληνες και ξένους από το να επιχειρήσουν στην Ελλάδα, όταν έχεις προκρίνει µια κοινωνία που φοβάται το διαφορετικό, αρνείται την αξιολόγηση και αποφεύγει το ρίσκο, όταν ουδέποτε έχεις επενδύσει στην έρευνα, πώς ακριβώς ελπίζεις ότι θα προκύψει η καινοτοµία; Θα τη λαµβάνουµε σε χάπια ή σε ενέσιµη µορφή; Οι κατά φαντασίαν καινοτόµοi του Μ.Γιατροµανωλάκη

17 «Μετεξεταστέα» στην καινοτοµία η Ελλάδα Στην κατηγορία των µέτρια καινοτόµων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσεται η Ελλάδα, η οποίακαιτο 2014 βρέθηκεκάτωαπό τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, σύµφωνα µε την αξιολόγηση του Innovation Union Scoreboard 2015 που δηµοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (21η θέση µεταξύ των 28 κρατώντης EE) Πρωτοπόροιστηνκαινοτοµίαστην EE αναδείχτηκαν η Σουηδία, ενώ ακολουθούν η ανία, ηφινλανδίακαιηγερµανία.

18 Κάποιοιόµωςεπιµένουν Μπορούµε να δούµε «διαφορετικά»

19 Food Truck: Υψηλή γαστρονοµία πάνω σε ρόδες Ο Γιώργος είχε σπουδάσει Αστροφυσική και για αρκετά χρόνια εργάζονταν ως στέλεχος επιχειρήσεων, ωστόσο η αγάπη του για τη µαγειρική ήταν αυτό που επικράτησε, "όλοι µου έλεγανότιµαγείρευαωραία. ενείχαπιστέψειόµως, ότιθαπλήρωνεποτέκανείςγιαναφάειτο φαγητό µου", µας είπε. Κάποια στιγµή έχασε τη µέχρι τότε εργασία του και από έτσι ξεκίνησαν όλα. "Όταν βρέθηκα µετέωρος επαγγελµατικά αποφάσισα να ασχοληθώ µε µία δουλειά που θα µε ευχαριστούσε περισσότερο από αυτή στο γραφείο", µας εξήγησε. Και συνέχισε λέγοντας "Όσο σκεφτόµουν συνειδητοποίησα, ότι όταν ένιωθα καλά µαγείρευα και όταν µαγείρευα ένιωθα καλά. Kάπωςέτσιµουήλθεηιδέαναανοίξωέναεστιατόριο".

20 Feta Bar: Τι λες τώρα; Στο Feta Barπωλούνταιγαλακτοκοµικά, τυριά, γάλατα, γιαούρτι, ξινόγαλα, όλα από την εταιρία Kourellas. Φέτα αιγοπρόβεια, φέτα πρόβεια, φέτααιγοπρόβειαβαρελίσια, λευκόαγελαδινότυρί, λευκό κατσικίσιο, λευκό light τυρί, µοσχοτύρια κλπ. «Το γάλα έρχεται καθηµερινά από τα Γρεβενά. Πολλά προϊόντα µας έχουν κερδίσει βραβεία σε διεθνείς διαγωνισµούς. Πιο πρόσφατο, το Παγκόσµιο Βραβείο Γεύσης στην έκθεση τροφίµων ANUGA, για τη φέτα µας µε τρούφα Γρεβενών». Ηεταιρία Kourellasείναι, κατάβάση, εξαγωγική. Απότα εκ. τουετήσιουτζίρουτο 80% προέρχεται από το εξωτερικό. Αυτό είναι το πρώτο σηµείο λιανικής πώλησης.

21 Bakaliko: Το µαγαζί που έκανε τους αυστριακούς να ερωτευτούν την φακή και το γαλακτοµπούρεκο!! Άρωµα Ελλάδας αναδίνει η πλατεία Lendplatz, στηνκαρδιάτουγκρατς. Εδώκαι 2 χρόνιαοικάτοικοιτης αυστριακής πόλης προµηθεύονται από παρθένο ελαιόλαδο µέχρι χαλβά και γεύονται από γεµιστά µέχρι αντικριστό! Κι όλα αυτά χάρη στο Bakaliko, το µοντέρνο-εστιατόριο που δηµιούργησε ένα νεαρό ζευγάρι Ελλήνων. Ο πολιτικός µηχανικός Τίνος Ζιάµπραςκαιησύζυγόςτου, η µηχανολόγος µηχανικός Εύη Παπαναγιώτου, ζούσαν & εργαζότανστηνκοζάνη. Καλλιεργητέςαπόχόµπικαιανέκαθενκαλοφαγάδες, ξεκίνησαν µία µεγάλη έρευνα διάρκειας ενός έτους πριν το µεγάλο βήµα δοκιµάζοντας προϊόντα από εκατό και πλέον οικοτεχνίες, µέχρι να καταλήξουν στα ιδανικότερα για το εγχείρηµά τους. Επέλεξαν πολύ προσεκτικά τους συνεργάτες τους και δε δίστασαν να επισκεφτούν πολλούςαπόαυτούςσεόποιοσηµείοτηςελλάδαςκιαν βρίσκονταν. Ωστόσο κάποια στιγµή πήραν την µεγάλη απόφαση να κάνουν επάγγελµα την αγάπη τους για τα παραδοσιακά προϊόντα και το καλοφτιαγµένο σπιτικό φαγητό και να ανοίξουν µια επιχείρηση που να λειτουργεί ως ντελικατέσεν και παραδοσιακό µαγειρείο µαζί.

22 Οι ελληνικές startups που "έλαµψαν" το 2014 Αντο 2013 ήταντοέτος «έκρηξης»των startup εταιρειών στο προσκήνιο της ελληνικής πραγµατικότητας, τότε το 2014 µπορείναειπωθείότιήταντοέτος «ωρίµανσης» πολλών από αυτές τις τεχνολογικές εταιρείες, καθώς και του οικοσυστήµατος που οικοδοµείται γύρω τους Antcor και Crytpeia Networks Πρόκειταιγιατιςδύοσηµαντικότερεςεξαγορέςελληνικών startupsµέσαστο 2014 (το 2013 πραγµατοποιήθηκε µόνο µία εξαγορά, αυτή της BugSense, η οποία µε νοµική οντότητα στις ΗΠΑ, αλλά φυσική παρουσία στην Αθήνα, απορροφήθηκε από τον αµερικανικό «κολοσσό» Splunk).

23 H Fieldscale, εταιρεία µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, που αναπτύσσει λογισµικό για προσοµοίωσηηλεκτροµαγνητικώνφαινοµένωνανακοίνωσεστις 12/5/2015 τη λήψη αρχικής επένδυσης ύψους ευρώ από το JEREMIE Openfund II. Τα προϊόντα της Fieldscale βασίζονται σε αλγορίθµους 4ης γενιάς που επιταχύνουν την προσοµοίωση ως και 10 φορές! Όλα τα εργαλεία είναι σχεδιασµένα µε επίκεντρο τον χρήστη: από το εξαιρετικά απλουστευµένο περιβάλλον σχεδίασης ως τους εκπληκτικής ακρίβειας υπολογιστικούς αλγορίθµους, η Fieldscale έχει στόχο να διευκολύνει τον σχεδιασµό νέων προϊόντων hardwareόπως chipυπολογιστών, ηλεκτρονικούςαισθητήρες, κεραίες smartphone κ.ά, και να φέρει την τεχνολογία του µέλλοντος ένα βήµα πιο κοντά. Για να καταστήσει την τεχνολογία της εύκολα προσβάσιµη σε όλους, η εταιρεία πρόκειται σύντοµα να λανσάρει υπηρεσία µέσω της οποίας τα εργαλεία προσοµοίωσης θα καταστούν διαθέσιµα διαδικτυακά. Ο χρήστης θα επιλέγει την επιθυµητή υπολογιστική ισχύ και διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας, αξιοποιώντας τους διαθέσιµους πόρους του Cloud µε πολύ µικρό κόστος.

24 Η Antcor, ξεκινώντας το 2004 από την Πάτρα και µετακοµίζοντας το 2006 στην Αθήνα, αναπτύσσει σχεδιασµό και λογισµικό για µικροεπεξεργαστές ασύρµατων δικτύων wi-fi. Έχοντας λάβει πάνω από 1 εκατ. ευρώ χρηµατοδότησης από την ελληνική Attica Ventures και 1,5 εκατ. από την εισηγµένη στο NASDAQ εταιρεία CEVA, αναδείχθηκε σε µία από τις περισσότερα υποσχόµενες νέες εταιρείες του κλάδου της και την άνοιξη ανακοίνωσετησυµφωνίααπορρόφησήςτηςαπότην u-blox, εισηγµένη στο χρηµατιστήριο της Ελβετίας, µε κεφαλαιοποίηση πουξεπερνάτα 600 εκατ. ευρώκαιηγέτιδατουκλάδου ηµιαγωγών και στην τοποθέτησή τους στην αυτοκινητοβιοµηχανία, έναντι τιµήµατος που µπορεί να φθάσειµέχρικαιτα 8,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη συµφωνία εξαγοράς ελληνικής startup στην οποία συµµετέχει venture capital fund. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η απόδοση για τους επενδυτές αναµένεται να ξεπεράσει 2 φορές το αρχικά επενδεδυµένο κεφάλαιο.

25 Η Crypteia Networks δηµιουργήθηκε το 2012 και µε έδρα το Περιστέρι αναπτύσσει εταιρικές λύσεις ασφαλείας στο cloud για τον εντοπισµό και την αποτροπή σε τρέχοντα χρόνο κινδύνων όπωςκλοπήδεδοµένωνήκυβερνοεπιθέσεων. Ο κλάδος της ασφάλειας είναι ένας από τους µεγαλύτερους σε µέγεθος και αξία στην ψηφιακή οικονοµία και η ελληνική εταιρεία προσέλκυσε το ενδιαφέρον της PCCW, επιχειρηµατικής µονάδας µε διεθνή παρουσία της µεγαλύτερης εταιρείας τηλεπικοινωνιών στο Χονγκ Κονγκ, HKT. Ηεταιρείακαιηοµάδατηςαπορροφήθηκεαπότην PCCW* για ποσό που δεν δηµοσιοποιήθηκε, ωστόσο θα παραµείνουν καιαυτοίστηνελλάδα, λειτουργώνταςωςαυτόνοµηθυγατρική, διατηρώντας το όνοµα της, αξιοποιώντας ωστόσο το διεθνές πελατολόγιοτης PCCW. Την στιγµή της εξαγοράς η Crypteia Networks αριθµούσε πάνω από 150 πελάτεςσεχώρεςόπωςτοηνωµένοβασίλειο, ηγερµανία, αλλάκαιηελλάδα.

26 Workable, Travelplanet24, Transifex Τρεις από τις εταιρείες που έχουν βοηθήσει στην ανάδειξη του «οικοσυστήµατος» των startups στην Ελλάδα συνέχισαν και το 2014 την ανοδική τους πορεία, ολοκληρώνοντας µεγάλους για τα ελληνικά δεδοµένα γύρους χρηµατοδοτήσεων για την εκτέλεση των επιχειρηµατικών τους πλάνων. Η Travelplanet24 κατάφερε να «κλείσει» το µεγαλύτερο συνολικό γύρο χρηµατοδότησης ελληνικής startup µέσα στο 2014, και µάλιστα τη µεγαλύτερη συνολική επένδυση των JEREMIE funds - τα οποία συγχρηµατοδοτούνται κατά 70% από κοινοτικά κονδύλια - στα δύο χρόνια λειτουργίας τους: 3,5 εκατ. ευρώ από Odyssey Jeremie Partnersκαι Elikonos Jeremie SICAR. Το διαδικτυακό ταξιδιωτικό πρακτορείο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2005 και πλέονλογίζεταιόχιαπλώςµία startupαλλάωςµία scale-up (σύµφωνακαιµετην ορολογία που χρησιµοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή), µία εταιρεία που κλιµακώνει την ανάπτυξή της, έχοντας φθάσει µέσα στο χρόνο που ολοκληρώνεταιναξεπερνάτα 170 άτοµαπροσωπικό, ναδιαχειρίζεται 300 εκατ. ευρώσυναλλαγώνκαινααποκοµίζει 17 εκατ. ευρώκαθαρούτζίρου. Συγκαταλέγεται πλέον µέσα στις 20 µεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ελλάδα, ενώ υπό την µπράντα του tripsta.com και µε γραφεία σε ΒουκουρέστικαιΣάοΠάολοπαρέχειυπηρεσίεςσε 1 εκατ. επιβάτεςδιεθνώςσε 37 χώρες στην Ευρώπη, την Βραζιλία, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και την Ασία.

27 Η Transifex είναι µία ακόµη τεχνολογική εταιρεία που ξεκίνησε από την Πάτρα -το 2009, µετακόµισεστηναθήνα -το καιτώραδιαγράφει πορείαστοεξωτερικό -στιςηπα. Ηεταιρείαπουξεκίνησεωςένα project µετάφρασης της διανοµής Fedora του λειτουργικού συστήµατος Linux έφθασεναέχειπελάτεςεταιρείεςόπωςοι Coursera, Eventbrite, Waze, Disqus, Vodafone, οι οποίες χρησιµοποιούν την πλατφόρµα-cloud λογισµικό για τη µεταφορά σε τοπικές συνθήκες και µετάφραση διαφόρων των ιστοσελίδων, τωνεφαρµογώνκαιτωνεγγράφωντους. ύοχρόνιαµετάτηνίδρυσήτηςωςαµερικανικήεταιρεία -το 2012 στην πολιτεία του Ντέλαγουαίαρ, δέχθηκε µία σηµαντική χρηµατοδότηση ύψους 2,5 εκατ. δολ. µε κύρια συµµετοχή από το αµερικανικό ταµείο New Enterprise Associates, καθώς και από 2 ακόµη ταµεία και 7 επενδυτικούς αγγέλους προκειµένου να αναπτύξει περαιτέρω την τεχνολογία της και τηδιείσδυσήτηςστηναµερικανικήαγορά. Όπως και η Workable, συνεργάζεται µε το Facebook για το πρόγραµµα υποστήριξης developersµετίτλο Fb Start, ενώµέσαστο 2014 ανακοίνωσε την κυκλοφορία µίας νέας τεχνολογίας (Transifex Live), η οποία µε απλό τρόπο και χωρίς την αλλαγή του κώδικα µίας ιστοσελίδας µπορεί να δηµιουργεί συνεχώς ενηµερωµένες µεταφράσεις της σε τρέχοντα χρόνο.

28 Taxibeat και e-food Το Taxibeat έχει καθιερωθεί στη «συνείδηση» του ελληνικού επιχειρηµατικούοικοσυστήµατοςωςηπιοσηµαντική startupεταιρεία. Μέσαστο τρίαχρόνιαµετάτηνέναρξηλειτουργίαςτου -το Taxibeat εξακολούθησε να θεωρείται η πιο σηµαντική κινητή εφαρµογή για κλήση ταξί. Από τον Μάιο του 2011, όταν και ξεκίνησε να λειτουργεί η εφαρµογή, πάνω από χρήστες έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία, ενώ το Taxibeat έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από επιβάτες. Τον Μάιο του 2011 ο αρχικός στόλος του Taxibeat αριθµούσε 85 οδηγούς ταξί, ενώ προοδευτικά πάνω από οδηγοί έχουν κάνει αίτηση για να ενταχθούν σε αυτόν. Σήµερα ο στόλος απαρτίζεταιαπό συνεργαζόµενουςοδηγούς. Παράλληλα, οργανώνειταεπόµεναβήµατάτηςστονχώροτων logistics, δοκιµάζοντας νέες ιδέες και υπηρεσίες, πέρα από τις µετακινήσεις µε ταξί, στο πλαίσιο της αναδυόµενης «on demand» οικονοµίας. Το e-food εξακολούθησε και το 2014 να θεωρείται "κυρίαρχο" στην εγχώρια αγορά των ηλεκτρονικών παραγγελιών φαγητού, παρά τον ισχυρό ανταγωνισµό από αντίστοιχες πλατφόρµες. Η εταιρεία πλέον εξυπηρετεί παραγγελίες καθηµερινώς και περίτις µηνιαίως (από στοτέλοςτου 2012 και στις αρχές του 2014), ενώ τον εκέµβριο ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τις παραγγελίες συνολικώς στα 2,5 χρόνια λειτουργίας του.

29

30 Α βραβείο καινοτοµίας σε σύστηµα για πρόσβαση AµεΑ στη θάλασσα Το 2009 η ΠE Αχαΐας ανέθεσε στο Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής του Πανεπιστηµίου Πατρών ένα πρόγραµµα που περιελάµβανε το σχεδιασµό και την κατασκευή µιας συσκευής που θα παρείχε την δυνατότητα στους κινητικά ανάπηρους να αποκτήσουν πρόσβαση στη θάλασσα. Το SEATRAC δηµιουργήθηκε στο Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής του Τµήµατος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών του Πανεπιστηµίου Πατρών. Αναπτύχθηκε για να λειτουργεί ως βοηθητικός εξοπλισµός που θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από άτοµα µε κινητικά προβλήµατα για να διευκολύνεται η πρόσβασή τουςστηθάλασσα. Ύστερα από την επιτυχή έκβαση του προγράµµατος, η δουλειά συνεχίστηκεκαιησυσκευήεξελίχθηκεσεέναπροϊόν (SEATRAC) έτοιµογιαεµπορικήχρήση. Έτσιτο 2012 ιδρύεταιηtobea πουσεανάπτυξηκαιελληνική µετάφραση σηµαίνει Σκεπτόµενοι εκτός πλαισίου (αντισυµβατικά) Μηχανικές Εφαρµογές. Η TOBEA είναι µία εταιρεία τεχνοβλαστός του πανεπιστηµίου Πατρών και ιδρύθηκε από τον Ιγνάτιο Φωτίου Μηχανολόγο και Αεροναυπηγό ΜηχανικόκαιτονΓιώργοΣωτηριάδηΜηχανολόγοΜηχανικό.

31 Φοιτητές καινοτοµούν στην Υγεία Social Impact Award 2014 Σκέφτηκαν ότι χρειάζεται σταθερός χώρος στο Ιντερνετ και µια εφαρµογή αυτόµατης επικοινωνίας µεταξύ συγγενών ασθενών και αιµοδοτών, ώστε να σώζονται ζωές χωρίς να περνάει κάθε φορά η οικογένεια του ασθενούς τον τρόµο της αναζήτησης αιµοδότη. «Στην πλατφόρµα µας οι συγγενείς κάνουν την έκκληση και οι αιµοδότες που έχουν εγγραφείλαµβάνουνειδοποίηση. Αναπτύξαµε ακόµα µια εφαρµογή για smartphones ώστε να µπορεί να γίνει αναζήτησηµεβάσητηνπεριοχήκαιτη διαθεσιµότητα, αλλά και να ειδοποιούνται οι εθελοντές για επείγοντα περιστατικά». Το bloode κέρδισε το βραβείο Social Impact Award 2014, στεγάζεται και αναπτύσσεται στους χώρους του Athens Center of Entrepreneurship and Innovation, του πόλου καινοτοµίας, δηλαδή, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, το οποίο βοήθησε τους φοιτητές να προχωρήσουν σε θέµατα συµβουλευτικής και υποδοµών.

32 Το φαινόµενο Quizdom Σας αρέσουν τα παιχνίδια γνώσεων; Τότε πιθανότατα γνωρίζετε ήδη το Quizdom. Αν πάλι δεν έχετε ακούσει γι' αυτό, µάλλον ανήκετε στη... µειοψηφία, καθώς πρόκειται για την ταχύτερα αναπτυσσόµενη ελληνική εφαρµογή του τελευταίου 6µήνου! Αν και κυκλοφόρησε µόλις στα τέλη του περασµένου καλοκαιριού, περισσότεροι από µοναδικοί χρήστες έχουν κατεβάσει το Quizdom στο smartphone ή το tabletτουςκαιοαριθµόςτουςολοένακαι αυξάνεται. Πλέον οι δύο εµπνευστές της, οι 30χρονοι Τριαντάφυλλος Ξυλούρης και Παντελής Μαυροµµάτης, έχουν ως αποκλειστική απασχόληση το Quizdom! Έκαναν δηλαδή πραγµατικότητα αυτό που οι περισσότερες παρέες στην Ελλάδα συζητούν µεταξύ καφέ και ποτού, αλλά µετά το ξεχνούν. Ναβρουνµιακαλήιδέα (συνήθωςσταψηφιακάµέσαπουδεν χρειάζονται υψηλό κεφάλαιο), να «πιάσει» και να λυτρωθούν από την ανεργία ή τις βαρετές, υποαµειβόµενες δουλειές τους.

33 Επένδυση 3 εκατ. δολαρίων στην ελληνική startup Resin από το επενδυτικό σχήµα DFJ Στην επένδυση συµµετέχουν επίσης το Jeremie Openfund II αλλά και οι ιδιώτες επενδυτές Gil DibnerκαιΠάνοςΠαπαδόπουλος. Η Resin.io έχει αναπτύξει µια καινοτόµα πλατφόρµα Oλοκληρωµένης διαχείρισης λογισµικού σε αποµακρυσµένες «έξυπνες» συσκευές. Μέσω της πλατφόρµας του Resin.io, οι προγραµµατιστές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις εφαρµογές τους σε απεριόριστο αριθµό Linux συσκευών και να προχωρούν σε αναβάθµιση του λογισµικού από απόσταση.

34 Qrator: H πλατφόρµα διασύνδεσης δηµιουργικών ανθρώπων Σελειτουργίακαιανοικτήγιατοευρύκοινόείναιπλέονη ηλεκτρονική πλατφόρµα του Qrator, στόχος του οποίου είναι η διασύνδεση δηµιουργικών ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το Qrator είναι ένα ελληνικό startup που δηµιουργήθηκε από τον ΝικόλαΙωαννίδητο 2011 καιστοτέλοςτου 2014 δέχθηκε χρηµατοδότησησυνολικούύψους δολαρίωναπότο PJ Tech Catalyst Fund του οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και ξένους angel investors από την Αµερική, την Αυστραλία και τον Καναδά. Ολόκληρη η λειτουργία και ανάπτυξη γίνονται από ΈλληνεςεπαγγελµατίεςσταΧανιάκαιτηνΑθήνα. Το Qrator δίνει δωρεάν βήµα στους δηµιουργικούς επαγγελµατίεςναπαρουσιάσουντηδουλειάτους, ενισχύοντας το ψηφιακό τους αποτύπωµα και άρα το brand τους, µεέναµοναδικόκαιφιλικόπροςτοχρήστητρόπο. Έτσι, αυξάνουν τις ευκαιρίες διάθεσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρουν.

35 ΝΑΙ, Υπάρχει ανάγκη για περισσότερες καινοτόµες επιχειρήσεις Την επιχειρηµατικότητα που αξιοποιεί τη γνώση, το ταλέντο, τις νέες ιδέες Την επιχειρηµατικότητα που δηµιουργεί υψηλή προστιθέµενη αξία για την απασχόληση, και συνολικά για την ελληνική οικονοµία Γιαναανθήσει, όµως, αυτούτουείδουςηεπιχειρηµατικότηταχρειάζεταιτοκατάλληλοέδαφος. Χρειάζεται ένα ευνοϊκό θεσµικό και διοικητικό περιβάλλον. Χρειάζεται κυρίως µια κουλτούρα η οποία ενθαρρύνει τη δηµιουργικότητα και την ανάληψη πρωτοβουλίας. Τα δοµικά εµπόδια: η δυσκολία πρόσβασης σε χρηµατοδότηση, ειδικά στο κρίσιµο στάδιο της εξέλιξης µιαςεπιχειρηµατικήςιδέας. Οι χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες, τα άκαµπτα και παρωχηµένα νοµοθετικά πλαίσια, σε µια εποχήόπουηεπιχειρηµατικότητααπαιτείευελιξίακαιυψηλέςταχύτητες. Ο «στιγµατισµός» της επιχειρηµατικής αποτυχίας αλλά και η κουλτούρα που κυριάρχησε τα προηγούµενα χρόνια. Μια κουλτούρα εχθρική προς την ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία αποθάρρυνε τους ταλαντούχους νέους ανθρώπους από την ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης».

36 Πωςµπορούµεναβοηθήσουµε; Η Crypteia Networks ήταν µια από τις τρεις φιναλίστ µικροµεσαίεςεπιχειρήσεις, στηνκατηγορία "ΝέαΕπιτυχία" (New Success) των φετινών βραβείων του δικτύου, τα οποία απονέµονται σε επιτυχηµένες επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network.

37 Enterprise Europe Network: ένα "µεγάλο" δίκτυο στην υπηρεσία των "µικρών" επιχειρήσεων Το Enterprise Europe Network είναι το µεγαλύτερο Ευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης των επιχειρήσεων της ΕΕ. Ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του 2008, ως «προϊόν» συνένωσης δύο επιτυχηµένων δικτύων, των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης (Euro Info Centres) και των Κέντρων Προώθησης Καινοτοµίας (Innovation Relay Centres) που παρείχαν υπηρεσίες στις µικροµεσαίες επιχειρήσειςαπότηδεκαετίατου Σήµερατο ίκτυο "Enterprise Europe Network" αποτελείται από 70 κοινοπραξίες σε συνολικά πάνω από 600 οργανισµούς σε 52 χώρες (κράτη µέλη της ΕΕ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, υποψήφια µέλη και τρίτες χώρες).

38

39

40

41 Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξε αποτελεσµατικά την Crypteia Networks στην αναζήτηση και διεκδίκηση χρηµατοδότησης από ευρωπαϊκά προγράµµατα και από ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον, άνοιξε νέες αγορέςστηνευρώπηκαιτιςηπα µέσω του δικτύου Enterprise Europe Network, ενώ υποστήριξε την επιχείρηση στην κατοχύρωση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για την καινοτοµία.

42

43

44 Ενηµέρωση

45 Η ΑΝΚΟ είναι η µοναδική Αναπτυξιακή Εταιρεία στηνελλάδαπουσυµµετέχειστοδίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas, την εθνική κοινοπραξία που απαρτίζεται από 12 φορείς σε όλη την Ελλάδα.

46 Υποστήριξη επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις & B2B

47

48

49 Στηρίζοντας την νεανική επιχειρηµατικότητα

50

51 Mentoring services

52 Συνεργασίες σε περιφερειακό επίπεδο

53 Company visits στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραµµάτων

54 Ο µηχανισµός πληροφόρησης στις «καλές πρακτικές» της ΕΕ

55

56

57

58 Σας ευχαριστώ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε. -ΑΝΚΟ Μέλος του Ευρωπαϊκού ικτύου «Enterprise Europe Network - Hellas» Φον Καραγιάννη Κοζάνη Τηλ.: Φαξ: Web Sites:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 17 23 Νοεµβρίου, 2008 Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14:

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-15 Η Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης Τα ευρήματα για την Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα και η τάση τους τα τελευταία χρόνια: Νίκος Βέττας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε Κίνηση 2013 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 22 Νοεμβρίου 2013 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Funding for promoting innovations in SMEs?

Funding for promoting innovations in SMEs? Funding for promoting innovations in SMEs? Enterprise Europe Network-Hellas Ευρωπαϊκό δίκτυο για την υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων www.enterprise-hellas.gr, @EEN_Hellas Έχετε μια καινοτόμο και εξωστρεφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Christos Christou, head of innovation & idea development center, CYTA

Christos Christou, head of innovation & idea development center, CYTA The Economist 11th Cyprus Summit, November 3rd 2015 Hilton Park, Nicosia Cyprus CORPORATE INTRAPRENEURSHIP: THE WAY FORWARD Christos Christou, head of innovation & idea development center, CYTA Είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων

To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες από το e-government Γιάννης Λάριος Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Πόλεις σε ανταγωνισμό το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΠ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Από την πληροφορική στη δική σου επιχείρηση»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΠ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Από την πληροφορική στη δική σου επιχείρηση» ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΠ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Από την πληροφορική στη δική σου επιχείρηση» Με συµµετοχή πέρα από την αναµενόµενη ολοκληρώθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές ευκαιρίες στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας και ιδιαίτερα της

Σηµαντικές ευκαιρίες στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας και ιδιαίτερα της ελτίο Τύπου Αθήνα, 6 Μαΐου 2009 Συµπεράσµατα του συνεδρίου «Bridging the Gap - High Tech Entrepreneurship in Greece and Synergies With Silicon Valley» µε κεντρικό οµιλητή τον Ειδικό Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. στο FORUM του ΣΕΒ για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο

Οµιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. στο FORUM του ΣΕΒ για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο Οµιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή στο FORUM του ΣΕΒ για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013 DIVANI CARAVEL Κυρίες και Κύριοι, Ένα µάθηµα που πιστεύω έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΣTΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΜΕ ΘΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες λύσεις Αντιμετώπισης Χαμηλής Ρευστότητας. Υψηλάντης Τζούρος. Ependysis Business Consultants

Βιώσιμες λύσεις Αντιμετώπισης Χαμηλής Ρευστότητας. Υψηλάντης Τζούρος. Ependysis Business Consultants Βιώσιμες λύσεις Αντιμετώπισης Χαμηλής Ρευστότητας Υψηλάντης Τζούρος. CEO @ Ependysis Business Consultants Οικονομία Κοινά αποδεκτά γεγονότα Είναι κοινά αποδεκτό ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ύφεση τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 7 ΑΘΗΝΑ 4/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

http://www.thedigitalgate.gr

http://www.thedigitalgate.gr http://www.thedigitalgate.gr Ο Διοργανωτής Με την Επιστημονική Υποστήριξη: Στόχος του Διαγωνισμού Εξεύρεση και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

δημιουργικότητας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα Κοντίνη [04/06/2014]

δημιουργικότητας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα Κοντίνη [04/06/2014] Διαδραστικό Σεμινάριο: για την επαναφορά της δημιουργικότητας στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΔΡΑΣΗ 5: Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους και την περαιτέρω ενίσχυσή τους

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΔΡΑΣΗ 5: Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους και την περαιτέρω ενίσχυσή τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΡΑΣΗ 5: Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους και την περαιτέρω ενίσχυσή τους ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2007 Σύνολο Εργοδότες Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού δυναμικού Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό Μισθωτοί (με μισθό ή ημερομίσθιο) Συμβοηθούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PARK

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PARK Κεντρική Δομή HU.R.MA OFFICE, (πρώην Κτήριο ΔΕΣΕ) Σέρρες, Τέρμα Ομόνοιας ΤΗΛ 23210 45405/37865 ΦΑΞ 2321051861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4, 3ος Όροφος ΤΗΛ 2321023640 ΦΑΞ 2321051861

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας «Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας Ανάπτυξη: το εθνικό µας στοίχηµα Ανάσχεση της ύφεσης, τόνωση των επενδύσεων, ρευστότητα στην αγορά και στην πραγµατική οικονοµία για επανεκκίνηση στα τέλη του 2011

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον των Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup) στην Ελλάδα: Μια εμπειρική διερεύνηση. -

Περιβάλλον των Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup) στην Ελλάδα: Μια εμπειρική διερεύνηση. - Σχολή Χημικών Μηχανικών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Περιβάλλον των Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup) στην Ελλάδα: Μια εμπειρική

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση.

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Ομιλία προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου, στο συνέδριο The Economist Intelligent Leaders Summit, με θέμα Oxygenating the future through digital strategy Αθήνα, 26 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική επιχειρηµατικότητα : ο ρόλος και η συµβολή των σύγχρονων επιχειρήσεων

Νεανική επιχειρηµατικότητα : ο ρόλος και η συµβολή των σύγχρονων επιχειρήσεων ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Σόφη ασκαλάκη Μυτιληναίου Μέλος Σ, ΣΕΒ Νεανική επιχειρηµατικότητα : ο ρόλος και η συµβολή των σύγχρονων επιχειρήσεων Καλησπέρα σας, και καλωσορίσατε! Είµαι η Σόφη ασκαλάκη Μυτιληναίου,

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

CoopStarter. Μπρέχας Λουκάς Φεβρουαρίου 2016

CoopStarter. Μπρέχας Λουκάς Φεβρουαρίου 2016 CoopStarter Μπρέχας Λουκάς 25-27 Φεβρουαρίου 2016 Περιεχόμενα Το έργο CoopStarter Εκπαιδευτική Σύμπραξη Grundtvig Συμμετέχοντες Προφίλ συνεργαζόμενων χωρών και Μελέτες Περιπτώσεων Πρόγραμμα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 Η διαδρομή στον επιχειρηματικό στίβο Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Χατζαντώνης Δρ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων Δ/ντής Τομέα Επιχειρηματικότητας ΣΕΒ Ηράκλειο 27/11/14 Περιεχόμενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards 2014 Μάθετε περισσότερα για το θεσμό των βραβείων και δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο www.social-business-awards.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «SOCIAL MEDIA ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «SOCIAL MEDIA ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «SOCIAL MEDIA ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Ιουλίου 2014, από την PRAKSIS «Business

Διαβάστε περισσότερα

Η οργανική ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο

Η οργανική ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο Η οργανική ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο Μιχάλης Τυρίμος Μέσα υποστήριξης και επιτάχυνσης της επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό Προγράμματα για φοιτητές (NACUE) Προγράμματα για απόφοιτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Μ Ε Λ. 3 Ιουλίου 2015. Μ. Χλουβεράκης. Πρόεδρος ΚΕΜΕΛ (Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος) Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Johnson & Johnson Hellas SA

Κ Ε Μ Ε Λ. 3 Ιουλίου 2015. Μ. Χλουβεράκης. Πρόεδρος ΚΕΜΕΛ (Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος) Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Johnson & Johnson Hellas SA Κ Ε Μ Ε Λ Μ. Χλουβεράκης Πρόεδρος ΚΕΜΕΛ (Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος) Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Johnson & Johnson Hellas SA 3 Ιουλίου 2015 Bοηθούμε τους νέους να τολμήσουν το όραμά τους! Ποιοί είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ START-UP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙ START-UP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙ START-UP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ Α.Μ.7560 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κα. ΒΡΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΡΡΕΣ, 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συζητάμε σήμερα για την πράσινη επιχειρηματικότητα, ένα θέμα πού θα έπρεπε να μας έχει απασχολήσει πριν από αρκετά χρόνια.

Συζητάμε σήμερα για την πράσινη επιχειρηματικότητα, ένα θέμα πού θα έπρεπε να μας έχει απασχολήσει πριν από αρκετά χρόνια. Ομιλία του Προέδρου του ΣΘΕΒ κ. Νίκου Ρώμνιου με θέμα Πράσινη Επιχειρηματικότητα στην Εκδήλωση της ΕΕΔΕ (Τμήμα Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος) με θέμα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα Περιβαλλοντικά Πρότυπα»

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων

Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων Αγνή Παγούνη Σύμβουλος του Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ΚΕΠΑ the microstars Project

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφήνεις την έρευνά σου στο ράφι και την ιδέα σου αναξιοποίητη

Μην αφήνεις την έρευνά σου στο ράφι και την ιδέα σου αναξιοποίητη Μην αφήνεις την έρευνά σου στο ράφι και την ιδέα σου αναξιοποίητη Δρ Ιωάννα Καστέλλη, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ΕΜΠ Επιχειρηματικότητα ως εναλλακτική Η Ελλάδα έχει σήμερα έναν (αναλογικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, αγαπητοί απόφοιτοι, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι απόψε

Διαβάστε περισσότερα

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ / ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερευνα Γνώµης Επιχειρήσεων (Σεπτ-Οκτ. 2013) Α:Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικές Στρατηγικές για ιεθνή Ανταγωνιστικότητα. Σ. Λιούκας Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Επιχειρηµατικές Στρατηγικές για ιεθνή Ανταγωνιστικότητα. Σ. Λιούκας Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Επιχειρηµατικές Στρατηγικές για ιεθνή Ανταγωνιστικότητα Σ. Λιούκας Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Περίληψη Στο σύγχρονο δυναµικό περιβάλλον της παγκοσµιοποίησης η Ελληνική επιχείρηση πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης των επιχειρήσεων και των ανέργων στο πλαίσιο των BDS. Αγνή Παγούνη

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης των επιχειρήσεων και των ανέργων στο πλαίσιο των BDS. Αγνή Παγούνη Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης των επιχειρήσεων και των ανέργων στο πλαίσιο των BDS Αγνή Παγούνη Σύμβουλος του Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ΚΕΠΑ the microstars Project Το

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες για την περίοδο

Προτεραιότητες για την περίοδο Προτεραιότητες για την περίοδο 2014-2019 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up»

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Γ. Διευθυντής Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Ο ΣΕΠΒΕ ιστορικό Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994. Έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Greece

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Greece ZA668 Flash Eurobarometer 6 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave ) Country Questionnaire Greece FL6 - EL ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων Α) Γενικά στοιχεία για το/τη Δημότη Δημοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο: Γυναίκα Άνδρας Ηλικία: Εθνικότητα: Ανήκετε στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες; ΝΑΙ ΟΧΙ Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; Δημοτικό Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

Βάζουµε την Ελλάδα µπροστά. Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Βάζουµε την Ελλάδα µπροστά. Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Βάζουµε την Ελλάδα µπροστά Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Labs Open Gov 2/05/2011 1 Η αφετηρία Περίπου 15 κρατικοί ιστότοποι για την επιχειρηµατικότητα Διάσπαρτη πληροφόρηση Ξύλινη

Διαβάστε περισσότερα

Grand Resort Lagonissi

Grand Resort Lagonissi ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) κ. Γιάννη ΑΛΑΒΑΝΟΥ στο 3 ο Συνέδριο Ευρυζωνικότητας «Καινοτόμες Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου» Grand Resort Lagonissi Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα