ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 30ῃ Ἰουνίου Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ Εἰς τὸν Ὄρθρον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 30ῃ Ἰουνίου Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ Εἰς τὸν Ὄρθρον"

Transcript

1 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 30ῃ Ἰουνίου Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχ.α Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. ( τὸ ὡς ἄνω ) Στίχ.β Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχ. γ Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. ( τὸ ὡς ἄνω )

2 2 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ου λι θου σφρα γι σθεν τος υ πο των Ι ου δαι ων και στρα τι ω των φυ λασ σον των το α χραν τον σου σω ω μα α νε ε στης τρι η με ρος Σω τηρ δω ρου με νος τω κο σμω την ζω ην δι α του το αι δυ να α μεις των ου ρα νων ε βο ων σοι Ζω ο δο ο τα δο ο ξα τη α να στα σει σου Χρι στε δο ο ξα τη βα σι λει α σου δο ξα τη οι κο νο μι α σου μο νε φι λα αν θρω ω πε όξα Πατρί... Ἀπολυτίκιον Ἁγίων Ἀποστόλων Ἦχος Γα π.κ.παπαγιάννη πο ο στο λοι Α γι οι πρε σβευ σα τε τω

3 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3 ε λε η μο νι Θε ω ι ι να πται σμα των α φε σιν πα ρα σχηταις ψυ χαι αις η η μων Καὶ νῦν...θεοτοκίον ε την με σι τευ σα σαν την σω τη ρι αν του γε ε νους η μων α νυ μνου μεν Θε ο το ο κε Παρ θε ε νε εν τη σαρ κι γαρ τη εκ σου προσ λη φθει ση ο Υι ος σου και Θε ος η μων το δι α Σταυ ρου κα τα δε ξα α με νος πα α θος ε λυ τρω σα το η μας εκ φθο ρας ως φι λαν θρω πο ο ο ος

4 4 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ Ἦχος Κε Μετὰ τὴν Α' Στιχολογίαν ον τα Δ φον σου Σω τηρ στρα τι ω ται τη ρουν τες νε κροι τη α στρα πη του ο φθεν τος Αγ γε λου ε γε νον το κη ρυ υτ τον τος Γυ ναι ξι την α να α στα σιν Σε δο ξα α ζο μεν τον της φθο ρας κα θαι ρε την σοι προ σπι ι πτο μεν τω α να σταν τι εκ τα φου και μο νω Θε ω η μων όξα Πατρί... ταυ ρω Δ προ ση λω θεις ε κου σι ως οι κτιρ μον εν μνη μα τι τε θεις ως θνη τος ζω ο δο τα το κρα τος συ νε ε τρι

5 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 5 ψας δυ να τε τω θα να α τω σου σε γαρ ε ε φρι ξαν οι πυ λω ροι οι του Α δου συ συν η η γει ρας τους απ αι ω νος θα νεν τας ως μο νος φι λαν θρω πος Καὶ νῦν καὶ ἀεί... ου Γα βρι ηλ φθεγ ξα με νου σοι Παρ θε νε το χαι ρε συν τη φω νη ε σαρ κου το ο των ο λων ε σπο ο της εν σοι τη α γι α Κι βω τω ως ε φη ο δι και ος α βιδ ε δει χθης πλα τυ τε ε ρα των ου ρα νων βα στα σα σα τον Κτι στην σου δο ο ξα τω εν οι κη σαν τι εν σοι δο ξα τω προ ελ

6 6 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α θο ον τι εκ σου δο ξα τω ε λευ θε ρω σαν τι η μας δι α του το ο κου ου σου Μετὰ τὴν Β' Στιχολογίαν υ ναι κες προς το μνη μα πα ρε γε νον το ορ θρι αι και αγ γε λι κην ο πτα σι αν θε α σα α με ναι ε τρε μον ο τα φος ε ξη στρα πτε ζω ην το θα αυ μα κα τε πλητ τεν αυ τας δι α του το α πελ θου σαι τοις μα θη ταις ε κη ρυτ τον την ε γερ σιν τον Α δην ε σκυ λευ σε Χρι στος ως μο νος κρα ται ος και δυ να τος και φθα ρεν τας συν η γει ρε παν τας τον της κα τα κρι σε ως φο βον λυ σας

7 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 7 δυ να α μει Σταυ ρου όξα Πατρὶ... ν τω Σταυ ρω προ ση λω θεις η ζω η των α παν των και εν νε κροις λο γι σθεις ο α θα να τος Κυ ρι ε α νε στης τρι η με ρος Σω τηρ και η γει ρας Α δαμ εκ της φθο ρας δι α του το αι υ να μεις των ου ρα νων ε βο ων σοι Ζω ο δο τα δο ξα τοις σοις πα θη μα σι Χρι στε δο ο ξα τη Α να στα σει σου δο ξα τη συγ κα τα βα σει σου μο νε φι λα αν θρω ω πε Καὶ νῦν καὶ ἀεί... α ρι Δ α το σε πτον του ε σπο του δο

8 8 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α χει ον α να στη σον η μας πε πτω κο τας εις χα ος δει νης α πο γνω ω σε ως και πται σμα των και θλι ι ψε ων συ γαρ πε ε φυ κας α μαρ τω λων σω τη ρι α και βο η θει α και κρα ται α προ στα σι α και σω ζεις τους δου λους σου ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ (σύντομα) Ἦχος Κε Χ Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα δι και ω μα τα σου ων Αγ γε λων ο δη μος κα τε πλα γη ο ρω ων σε εν νε κροι οις λο γι σθεν τα του θα να του δε Σω τερ την ι σχυ υν καθ ε λο ον τα

9 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 9 και συν ε αυ τω τον Α δαμ ε γει ραν τα και εξ Α δου παν τας ε λευ θε ρω σαν τα Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα δι και ω μα τα σου ι τα μυ ρα συμ πα θως τοις δα κρυ σιν ω μα θη τρι αι κιρ να τε ο α στρα πτων εν τω τα φω Αγ γε λος προ σε φθεγ γε το ταις Μυ ρο φο ροις Ι δε τε υ μεις τον τα α φον και η σθη τε ο Σω τηρ γαρ ε ξα νε στη του μνη μα α τος Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα δι και ω μα τα σου

10 10 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α ι αν πρω ι Μυ ρο φο ροι ε δρα μον προς το μνη μα σου θρη νο λο γου σαι αλλ ε πε στη προς αυ τας ο Αγ γε λος και ει ει πε θρη νου ο και ρο ος πε παυ ται μη κλαι ε τε την Α να στα σιν δε Α πο στο λοις ει πα τε Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα δι και ω μα τα σου υ ρο φο ροι γυ ναι κες με τα μυ ρων ελ θου ου σαι προς το μνη η μα σου Σω τερ ε νη χουν το Αγ γε λου τρα νως προς αυ τα ας φθεγ γο με ε νου Τι με τα νε κρων τον ζω ων τα λο γι ζε σθε ως Θε ος γαρ ε ξα νε στη του

11 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 11 μνη μα α τος Δο ξα πα τρι ι και Υι ω και α γι ω πνευ μα τι ρο σκυ νου μεν Πα τε ρα και τον του του Υι ο ον τε και το Α α γι ον Πνευ μα την Α γι αν Τρι α δα εν μι α τη ου σι ι α συν τοις Σε ρα φειμ κρα ζον τες το Α α γι ος Α γι ος Α γι ος ει Κυ ρι ι ε Και νυ υν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην ω ο δο την τε κου σα ε λυ τρω ω σω Παρ θε ε νε τον Α δα αμ α μαρ τι ας χαρ μο νην δε τη Ευ α αν τι λυ υ πης πα ρε ε σχες ρευ

12 12 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α σαν τα ζω ης ι θυ νε προς ταυ την δε ο εκ σου σαρ κω θεις Θε ος και αν θρω πος λ λη λου ου ι α Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α δο ο ο ξα σοι ο Θε ος (δὶς) λ λη λου ου ι α Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α δο ξα σοι ο Θε ο ο ο ος ἩὙπακοὴ Ἡ τοῦ Ληστοῦ μετάνοια, τὸν παράδεισον ἐσύλησεν, ὁ δὲ θρῆνος τῶν Μυροφόρων τὴν χαρὰν ἐμήνυσεν ὁτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ Ἦχος Πα Ἀντίφωνον Α' ν τω θλι βε σθαι με ει σα κου σον μου

13 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 13 των ο δυ νω ων Κυ ρι ε σοι κρα ζω οις ε ρη μι κοις α παυ στος ο θει ος πο θος εγ γι νε ται κο σμου ου σι του μα ται αι ου εκ το ος ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην γι ω Πνευ μα τι τι μη και δο ξα ωσ περ Πα τρι πρε πει α μα και Υι ω δι α του το α σω μεν τη τρι α δι μο νο κρα το ρι α Ἀντίφωνον Β'

14 14 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α ις τα ο ρη των σων υ ψω σας με νο μων α ρε ταις εκ λαμ πρυ νον ο Θε ος ι να υ μνω σε ε ξι α σου χει ρι λα βων συ Λο γε φυ λα ξον με φρου ρη σον μη πυρ με φλε ε ξη της α μαρ τι ας ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην γι ω Πνευ μα τι πα σα η κτι σις και νουρ γει ται πα λιν δρο μου σα εις το πρω ω τον

15 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 15 ι σο σθε νε ες γαρ ε στι Πα τρι και Λο γω Ἀντίφωνον Γ' πι τοις ει ρη κο σι μοι ο δευ σω μεν εις τας αυ λα ας του Κυ ρι ι ου ευ φραν θη μου το πνευ μα συγ χαι ρει η καρ δι α πι οι κον α βιδ φο βος με γας ε κει γαρ θρο νων εκ τε θεν των κρι θη η σον ται α πα σαι αι φυ λαι της γης και γλω σσαι ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην

16 16 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α γι ω Πνευ μα τι τι μην προ σκυ νη σιν δο ξαν και κρα τος ως Πα τρι τε α ξι ον και τω Υι ω ω δει προσ φε ρειν μο νας γαρ ε στιν η Τρι ας τη φυ υ σει αλλ ου προ σω ποις Τὸ Προκείμενον υν α να στη σο μαι λε γει Κυ ρι ος θη σο μαι εν σω τη ρι ω πα ρη σι α σο μαι εν αυ τω (δὶς) Στίχος Τὰ λόγια Κυρίου λόγια ἁγνά, ἀργύριον πεπυρωμένον, δοκίμιον τῇ γῆ, κεκαθαρισμένον ἑπταπλασίως. Τὸ τρίτον υν α να στη σο μαι λε γει Κυ ρι ος θη σο μαι εν σω τη ρι ω παρ ρη σι α α σο μαι

17 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17 εν αυ τω ω ω ω Ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου Α μην Îα α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ υ ρι ον (δὶς) Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ, αἰνεῖτε Αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως Αὐτοῦ. Αι νε σα α τω πνο η πα σα τον Κυ υ υ ρι ο ο ον Ἐωθινὸν Εὐαγγέλιον Β Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν. εῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν. Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. ιὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

18 18 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α Ὁ Ν ψαλμὸς Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Ἦχος Δι λε η μων ε λε η σον με ο Θε ος κα τα το με γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος των οι κτιρ μων σου ε ξα λει ψον το α νο μη μα μου πι πλει ον πλυ νον με α πο της α νο μι ας μου και α πο της α μαρ τι ας μου κα θα ρι σον με τι την α νο μι αν μου ε γω γι νω σκω και η α μαρ τι α μου ε νω πι ον μου ε στι δι α πα αν τος

19 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 19 σοι μο νω η μαρ τον και το πο νη ρον ε νω πι ον σου ε ποι η σα ο ο πως αν δι και ω θης εν τοις λο γοις σου και νι κη σης εν τω κρι νε σθαι σε δου γαρ εν α νο μι αις συ νε λη φθην και εν α μαρ τι αις ε κισ ση σε με η μη τηρ μου δου γαρ α λη θει αν η γα πη σας τα α δη λα και τα κρυ φι α της σο φι ας σου ε δη λω σας μοι αν τι εις με υσ σω πω και κα θα ρι σθη σο μαι πλυ νεις με και υ περ χι ο να λευ καν

20 20 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α θη σο μαι κου τι εις μοι α γαλ λι α σιν και ευ φρο συ υ νην α γαλ λι α σον ται ο στε α τε τα πει νω με ε να πο στρε ψον το προ σω πον σου α πο των α μαρ τι ων μου και πα σας τας α νο μι ας μου ε ξα λει ψον αρ δι αν κα θα ραν κτι σον εν ε μοι ο Θε ος και πνευ μα ευ θες εγ και νι σον εν τοις εγ κα τοις μου η α πορ ρι ψης με α πο του προ σω που σου και το πνευ μα σου το α γι ον μη αν τα νε

21 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 21 λης απ ε μου πο δος μοι την α γαλ λι α σιν του σω τη ρι ου σου και πνευ ματ ι η γε μο νι κω στη ρι ξον με ι δα ξω α νο μους τας ο δους σου και α σε βεις ε πι σε ε πι στρε ψου σι υ σαι με εξ αι μα των ο Θε ος ο Θε ος της σω τη ρι ας μου α γαλ λι α σε ται η γλωσ σα μου την δι και ο συ νην σου υ ρι ε τα χει λη μου α νοι ξεις και το στο μα μου α ναγ γε λει την αι νε σιν σου τι ει η θε λη σας θυ σι αν ε

22 22 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α δω κα αν ο λο καυ τω μα τα ουκ ευ δο κη η σεις υ σι α τω Θε ω πνευ μα συν τε τριμ με νον καρ δι αν συν τε τριμ με νην και τε τα πει νω με ε νην ο Θε ος ουκ ε ξου δε νω σει γα θυ νον Κυ ρι ε εν τη ευ δο κι α σου την Σι ων και οι κο δο μη θη τω τα τει χη Ι ε ρου σα λημ ο τε ευ δο κη σεις θυ σι αν δι και ο συ νης α να φο ραν και ο λο καυ τω μα τα ο τε α νοι σου σιν ε πι το θυ σι α στη ρι ον σου μο σχους και ε λε η σον με ο Θε

23 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 23 ος ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι Ταις των Α πο στο ο ο λων πρε σβει αις Ε ε ε λε η μον ε ξα λει ψον τα πλη η η θη των ε μω ων εγ κλη μα α α των αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην Ταις της Θε ο το ο ο κου πρε σβει αις Ε ε ε λε η μον ε ξα λει ψον τα πλη η η θη των ε μω ων εγ κλη μα α α των Ε λε η σον με ο Θε ος κα τα το με

24 24 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος των οι κτιρ μων σου ε ξα λει ψο ο ον το α νο μη μα α α α μου να στας ο Ι η σους α πο του τα φου κα θω ως προ ει πεν ε δω κεν η μιν την αι ω νι ον ζω ην και με γα ε λε ο ο ος Ἕτερος Ν Ψαλμὸς Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Ἦχος Πα λε η μων ε λε η σον με ο Θε ος κα τα το με γα ε λε ο ο ος σου και κα τα το πλη θος των οι κτιρ μω ων σου ε ξα λει ψον το α νο μη μα μου

25 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 25 πι πλει ον πλυ νον με α πο της α νο μι ας μου και α πο της α μαρ τι ας μου κα θα ρι σον με τι την α νο μι αν μου ε γω γι νω σκω και η α μαρ τι α μου ε νω πι ον μου ε στι δι α παν το ος οι μο νω η η μαρ τον και το πο νη ρον ε νω πι ον σου ε ποι η σα ο πως αν δι και ω θης εν τοις λο γοις σου και νι κη σης εν τω κρι νε σθαι σε δου ου ου γαρ εν α νο μι αις συ νε λη η η φθην και εν α μαρ τι αις ε κισ ση

26 26 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α σε με η μη τηρ μου δου ου ου γαρ α λη θει αν η γα α πη σας τα α δη λα και τα κρυ φι α της σο φι ας σου ε δη λω σας μοι αν τι εις με υσ σω πω και κα θα ρι σθη σο μαι πλυ νει ει εις με και υ περ χι ο να λευ καν θη σο μαι κου τι εις μοι α γαλ λι α σιν και ευ φρο συ υ υ νην α γαλ λι α σον ται ο στε α τε τα πει νω με ε ε να πο στρε ε ε ψον το προ σω πον σου α πο των α μαρ τι ω ων μου και πα α α α α

27 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 27 σας τας α νο μι ας μου ε ξα λει ψον αρ δι αν κα θα ραν κτι σον εν ε μοι ο Θε ος και πνε ε ευ μα ευ θες εγ και νι σον εν τοις εγ κα τοις μου η α πορ ρι ι ψης με α πο του προ σω που σου και το πνευ μα σου το α γι ον μη αν τα νε λης α πε μου ου ου πο δος μοι την α γαλ λι ι α σιν του σω τη ρι ου σου και πνε ε ευ μα τι η γε μο νι κω ω στη ρι ξο ο ον με ι δα α ξω α νο μους τας ο δους σους και α σε βεις ε πι σε ε πι στρε ψου σι

28 28 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α υ υ υ σαι με εξ αι μα των ο Θε ος ο Θε ος της σω τη ρι ας μου αγ αλ λι α σε ται η γλωσ σα μου την δι και ο συ νην σου υ ρι ε τα χει λη μου α νοι οι ξεις και το στο ο μα μου α ναγ γε λει την αι νε σι ι ιν σου τι ει η θε λη σας θυ σι αν ε ε δω κα αν ο λο καυ τω μα τα ουκ ευ δο κη η η σεις υ σι α τω Θε ω Πνευ μα συν τε τριμ με ε νον καρ δι αν συν τε τριμ με νην και τε τα πει νω με νην ο Θε ος ουκ ε ξου δε νω ω ω σει

29 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 29 γα θυ νον Κυ ρι ε εν τη ευ δο κι α σου την Σι ων και οι κο δο μη θη τω τα τει χη Ι ε ρου σα λη ημ ο τε ευ δο κη σεις θυ σι αν δι και ο συ νης α να φο ραν και ο λο καυ τω μα τα ο τε α νοι σου σιν ε πι το θυ σι α στη ρι ον σου μο ο σχους και ε λε η σον με ο Θε ο ος ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι Ταις των Α πο στο λων πρε σβει αις ε λε η η η μον ε ξα λει ψον τα πλη θη των ε μω ων εγ κλη μα α α των

30 30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην Ταις της Θε ο το κου πρε σβει αις ε λε η η η μων ε ξα λει ψον τα πλη θη των ε μω ων εγ κλη μα α α α των Ε λε η σον με ο Θε ος κα τα το με γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος των οι κτιρ μων σου ε ξα λει ψον το α νο μη μα μου να στας ο Ι η σους α πο του τα φου κα θως προ ει ει ει πεν ε δω κεν η μιν την αι ω νι ον ζω ω ην και με γα ε λε ο ο ος

31 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος Δι 31 Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον (τρὶς) Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε ε ε η η η σο ον Ἀναστάσιμος Ἦχος Πα ᾨδὴ Α' ὁεἱρμὸς Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ου η τρο παι ου χος δε ξι α θε ο πρε πως εν ι σχυ ι δε δο ξα σται αυ τη γαρ α θα να τε ως παν σθε νης υ πε ναν τι ους ε θραυ σε τοις Ισ ρα η λι ταις ο δον βυ θου και νουρ γη η σα α σα

32 32 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α ο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ ρι ε χερ σιν α χραν τοις εκ χο ος θε ουρ γι κως κατ αρ χας δι α πλα σας με χει ρας δι ε πε τα σας εν τω Σταυ ρω εκ γης α να κα λου με νος το φθα ρεν μου σω μα ο εκ Παρ θε νου προσ ει ει λη η φας ο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ ρι ε ε κρω σιν υ πε στη δι ε με και την ψυ χην τω θα να τω προ δι δω σιν ο εμ πνευ σει θει α ψυ χην μοι εν θεις και λυ σας αι

33 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 33 ω νι ι ων δε σμων και συν α να στη σας τη α φθαρ σι α ε δο ο ξα α σε περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας αι ρε η της χα ρι τος πη γη χαι ρε η κλι μαξ και πυ λη ου ρα νι ος χαι ρε η λυ χνι α και στα μνος χρυ ση και ο ρος α λα το μη τον η τον Ζω ο δο την Χρι στον τω κο σμω κυ η η σα α σα ὁ β κανὼν τῶν Ἀποστόλων Ἦχος Βου ᾨδὴ α' Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον π.κ.παπαγιάννη Α πο στο λοι του Χρι στου πρε σβευ σα τε υ περ

34 34 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α η μων ο ρει ει αν των α πο στο λων μελ πειν μοι προ θυ μου με νω Χρι στε ταις ι κε σι αις του των ως Θε ος την α κτι να του Πνευ μα α τος του παν α γι ου δω ρη σαι και την λαμ πα δα της σο φι ας σου Α πο στο λοι του Χρι στου πρε σβευ σα τε υ περ η μων ω σθε εν τες ρω μη τη ση και χα ρι τι Χρι στε την δυ να μιν των εν αν τι ων ε θραυ σαν ε χθρων οι σε πτοι σου Α πο στο ο λοι θε ο ει δεις γε νο με νοι ταις α νεν δο ο

35 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 35 τοις προς σε ε νευ σε σι Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι ο φι ι α μα θη τευ θεν τες εν δο ξοι Χρι στου Α πο στο λοι τη ου ρα νι ω πα σαν προ φα νως των σο φων ε μω ρα να α τε πο λυ λο γι αν α χρη στον τη συν το νι α του κη ρυ γμα τος Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των α ω νων α μην ρι α α δος της υ περ θε ου παν α γνε τον ε να τε το κας εκ σου σαρ κι φα νεν τα καθ

36 36 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α η μας ευ δο κι α του φυ σα αν τος και συν ερ γει α Πνευ μα τος του παν α γι ου Μη τρο παρ θε νε Ἀναστάσιμος Ἦχος Πα ᾨδὴ Γ' ὁεἱρμὸς. μο νος ει δως της των βρο των ου σι ας την α σθε νει αν και συμ πα θως αυ την μορ φω σα με νος πε ρι ζω σον με εξ υ ψους δυ να μιν του βο αν σοι Α γι ος ο να ος ο εμ ψυ χος της α χραν του σου δο ξης φι λα αν θρω ω πε ο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ

37 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 37 ρι ε ε ος μου υ παρ χων Α γα θε πε σον τα κατ ω κτει ρη σας και κα τα βη ναι προ ος με ηυ δο κη σας α νυ ψω σας με δι α σταυ ρω σε ως του βο αν σοι Α γι ος ο της δο ξης Κυ ρι ος ο α νει κα στος εν α γα θο ο τη η τι ο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ ρι ε ω η εν υ πο στα τος Χρι στε υ παρ χων και φθα ρεν τα με ως συμ πα θης Θε ο ος εν δυ σα με νος εις χουν θα να του κα τα βας ε

38 38 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α σπο τα το θνη τον δι ερ ρη ξας και νε κρους τρι η με ρος α να στας α φθαρ σι αν ημ φι ι α σας περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας ε ον συλ λα βου σα εν γα στρι Παρ θε νε δι α Πνευ μα τος του Πα να γι ου ε ε μει νας α φλε κτος ε πει σε βα τος τω νο μο θε ε τη Μω ση φλε γο με νη α καυ στα σα φως προ ε μη νυ σε την το πυρ δε ξα με νην το α α στε ε κτον

39 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ὁ β κανὼν τῶν Ἀποστόλων Ἦχος Βου 39 ᾨδὴ α' Εὐφραίνεται ἐπὶ σοὶ π.κ.παπαγιάννη Α πο στο λοι του Χρι στου πρε σβευ σα τε υ περ η μων υ ρα νι α και σε πτα θε η γο ρουν τες ε πι γης δο γμα τα γλωσ σαις πυ ρος φθεγ γο με νοι κη ρυ κες Χρι στου πα ρε δω κα τε Α πο στο λοι του Χρι στου πρε σβευ σα τε υ περ η μων πε δει ξας ου ρα νους τους μα θη τας σου λο γι κους ε σπο τα δο ξαν την ση ην α πα σιν εκ δι η γου με ε νους τοις πε ρα σι

40 40 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι ρα φεν τες εν ου ρα νοις και δε δει γμε νοι του ι στου συ σκη νοι τους νυν υ μα ας παν σο φοι σε βον τας προ θυ μως φρου ρη σα τε Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των α ω νων α μην σκη νω σεν εν η μιν ο εν υ ψι στοις κα τοι κων Παν α γνε α νευ σπο ρα ας σαρ κα γαρ εκ σου προσ λα βων πε φα νε ρω ται αι αι αι αι

41 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 41 Κοντάκιον τῶν Ἀποστόλων Ἦχος β' Τοὺςἀσφαλεῖςκαὶθεοφθόγγουςκήρυκας, τὴν κορυφὴν τῶν Μαθητῶν σου Κύριε, προσελάβου εἰς ἀπόλαυσιν, τῶν ἀγαθῶν σου καὶ ἀνάπαυσιν τοὺς πόνους γὰρ ἐκείνων καὶ τὸν θάνατον, ἐδέξω ὑπὲρ πᾶσαν ὁλοκάρπωσιν, ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. ὉΟἶκος Τράνωσόν μου τὴν γλῶτταν Σωτήρ μου, πλάτυνόν μου τὸ στόμα, καὶ πληρώσας αὐτό, κατάνυξον τὴν καρδίαν μου, ἵνα οἷς λέγω ἀκολουθήσω, καὶ ἃ διδάσκω, ποιήσω πρῶτος πᾶς γὰρ ποιῶν καὶ διδάσκων, φησίν, οὗτος μέγας ἐστίν ἐὰν γὰρ λέγω, καὶ μὴ πράττω, ὡς χαλκὸς ἠχῶν λογισθήσομαι. ιὸ λαλεῖν μοι τὰ δέοντα, καὶ ποιεῖν τὰ συμφέροντα δώρησαι, ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Μεσώδιον Κάθισμα τῶν Ἀποστόλων Ἦχος Δι Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ π.κ.παπαγιάννη α τοι κι σθεν τε ες εν φω τι α προσ ι τω ως οι κη τη ρι ι α φω τος πε φυ κο τες οι κον υ μων τον α γι ον φω τι ζε τε α ει θει αις προσ φοι τη σε ε σιν ο θεν πι στει βο ω μεν σκο τους υ μα ας ρυ σα α σθε και παν

42 42 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α τοι ων κιν δυ νων και χα λε πων ε θνων ε πι δρο μης εκ δυ σω πουν τες τον κτι στην α πο στο λοι όξα... Καὶ νῦν...θεοτοκίον υ σι ω πη σο ο μεν πο τε Θε ο το κε τας δυ να στει ει α ας σου λα λειν οι α να ξι οι ει μη γαρ συ προ ι στα σο πρε σβευ ου σα τις η μας ερ ρυ σα α το εκ το σου των κιν δυ νων τις δε δι ε φυ λα α ξεν ε ως νυν ε λευ θε ρους ουκ α πο στω μεν ε σποι να εκ σου σους γαρ δου λους σω ζεις α ει εκ παν τοι ων δει νω ω ων

43 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 43 Ἀναστάσιμον Κοντάκιον Ἦχος α Ὅταν ἔλθῃς ὁ Θεὸς Ἐξανέστης ὡς Θεός, ἐκ τοῦ τάφου ἐν δόξῃ, καὶ κόσμον συνανέστησας, καὶ ἡ φύσις τῶν βροτῶν ὡς Θεόν σε ἀνύμνησε, καὶ θάνατος ἠφάνισται, καὶ ὁ Ἀδὰμ χορεύει, έσποτα, καὶ ἡ Εὔα νῦν ἐκ τῶν δεσμῶν λυτρουμένη, χαίρει κράζουσα Σὺ εἶ ὁ πᾶσι παρέχων, Χριστὲ τὴν ἀνάστασιν. ὉΟἶκος Τὸν ἀναστάντα τριήμερον ἀνυμνήσωμεν, ὡς Θεὸν παντοδύναμον, καὶ πύλας τοῦ ᾅδου συντρίψαντα, καὶ τοὺς ἀπ αἰῶνος ἐκ τάφου ἐγείραντα, Μυροφόροις ὀφθέντα καθὼς ηὐδόκησε, πρώταις ταύταις τό, Χαίρετε, φήσας καὶ Ἀποστόλοις χαρὰν μηνύων, ὡς μόνος ζωοδότης. Ὅθεν πίστει αἱ γυναῖκες, Μαθηταῖς σύμβολα νίκης εὐαγγελίζονται, καὶ ᾅδης στενάζει, καὶ θάνατος ὀδύρεται, καὶ κόσμος ἀγάλλεται, καὶ πάντες συγχαίρουσι Σὺ γὰρ παρέσχες πᾶσι, Χριστὲ τὴν ἀνάστασιν. ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ Τῇ Λ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ', καὶ δήλωσις ὅπως καὶ ποῦ ἕκαστος αὐτῶν ἐκήρυξε καὶ ἐτελειώθη. Στίχοι Τιμῶ θεόπτας δώδεκα Χριστοῦ φίλους, Ἥρωας ἄνδρας καὶ θεοὺς τολμῶ λέγειν. ώδεκα εὐκλεέας τριακοστῇ ἀγείρει μύστας. Ταῖς τῶν Ἁγίων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων

44 44 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Ἦχος ῼ Η Α Βου νοι οι ξω το στο μα μου και πλη ρω θη σε ται πνευ μα τος και λο γον ε ρευ ξο μαι τη βα σι λι δι Μη τρι και ο φθη σο μαι αι αι φαιδρως πα νη γυ υ ρι ζων και α σω γη θο με νος τα αυ της τα θαυ μα τα ῼ Η Γ ους σου ους υ μνο λο γους Θε ο το κε ως ζω ω σα και α φθο νος πη γη η η θι α σον συγ κρο τη σαν τας πνευ μα τι κον στε ρε ω ω σον και εν τη θει α δο ξη σου Α χορὸς στε

45 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 45 φα νων δο ο ξης α ξι ω σον ῼ Η ην α νε ξι χνι α στον θει ει αν βου λην της εκ της Παρ θε νου σαρ κω ω σε ε ως σου του υ ψι στου ο προ φη της Αβ βα κουμ κα τα νο ων ε κραυ γα ζε δο ξα τη δυ να α μει σου Κυ ρι ε ῼ Η Ε ξε στη τα συμ παν τα ε πι τη θει α δο ξη σου συ υ γαρ α πει ρο γα με Παρ θε νε ε σχες εν μη η τρα τον ε πι πα αν των Θε ον και τε ε το κας α χρο νον Υι ο ον πα σι τοις υ μνου σι σε ε σω τη ρι αν

46 46 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α βρα βευ ον τα ῼ Η ΣΤ ην θει αν τα αυ την και παν τι μον τε λουν τες ε ορ τη η ην οι θε ο φρο νες της Θε ο μη το ρος δευ τε τας χει ει ρας κρο τη σω μεν τον εξ αυ της τε χθε ε εν τα Θε ον δο ξα ζον τες ῼ Η Ζ υκ ε λα α τρε ευ σαν τη κτι σει οι θε ο φρο νες πα ρα τον κτι ι σα αν τα αλ λα πυ ρος α πει λην αν δρει ως πα τη σαν τες χαι ρον τες ε ψαλ λον Υ περ υ υ μνη η τε ο των Πα τε ρων Κυ ρι ος και Θε ος ευ λο γη

47 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 47 το ο ο ος ει ῼ Η Η Αι νου μεν ευ λο γου μεν προ ο σκυ νου ου μεν τον Κυ ρι ον αι αι δας ευ α γεις εν τη κα μι νω ο το ο κος της Θε ο το κου δι ε σω σα το το τε μεν τυ που με νος νυν δε ε νερ γου με ε νος την οι κου με νην α πα σαν α γει ρει ψα αλ λου ου σαν τον Κυ ρι ο ο ον υ μνει τε τα α ερ γα και υ περ υ ψου ου τε εις παν τας τους αι ω ω να α α α α α α α ας

48 48 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ Με γα λυ νει η ψυ χη μου τον Κυ ρι ον και η γαλ λι α σε το πνευ μα μου ε πι τω Θε ω ω τω Σω τη ρι μου ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βειμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα λυ νο μεν Ο τι ε πε βλε ψεν ε πι την τα πει νω σιν της δου λης αυ του ι δου γαρ α πο του νυν μα κα ρι ου σι με πα σαι αι γε νε αι

49 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 49 ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βειμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα λυ νο μεν Ο τι ε ποι η σε μοι με γα λει α ο δυ να τος και Α γι ον το ο νο μα αυ του και το ε λε ος αυ του εις γε νε αν και γε νε αν τοις φο βου με νοις αυ τον ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε

50 50 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α κου ου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα λυ νο μεν Ε ποι η σε κρα τος εν βρα χι ο νι αυ του δι ε σκορ πι σεν υ πε ρη φα νους δι α νοι α καρ δι ας αυ των ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε κου ου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα λυ νο μεν Κα θει λε δυ να στας α πο θρο νων και υ ψω σε τα πει νους πει νων τας ε νε πλη σεν α

51 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 51 γα θων και πλου τουν τας ε ξα πε στει λε κε νους νου ους Την τι μι ω * ην τι μι ω * τε ραν των Χε ρου βιμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε κου ου σαν την ον τως Θε ο το κον σε ε με γα λυ νο μεν ἕτερον ην τι μι ω τε ε ε ραν τω ων Χε ρου ου βι ι ιμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι τως των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε ε με γα α λυ νο μεν

52 52 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α Αν τε λα βε το Ισ ρα ηλ παι δος αυ του μνη σθη ναι ε λε ους κα θως ε λα λη σε προς τους Πα τε ρας η μων τω Α βρα αμ και τω σπερ μα τι αυ του ε ως αι ω νος ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε κου ου σαν την ον τως Θε ο το κον σε ε με γα λυ νο μεν ἕτερον ην τι μι ω τε ε ε ραν τω ων Χε ρου ου βι ι ιμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι τως

53 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 53 των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε ε με γα α λυ νο μεν Ἡ Καταβασία ᾨδὴ Θ πας γη γε νης σκιρ τα τω τω πνευ μα τι λαμ πα δου χου με νος πα νη γυ ρι ζε ε τω ω δε α υ λων νο ο ων φυ σις γε ραι ρου σα τα ι ε ρα θαυ μα σι α της Θε ο μη η το ο ο ρος και βο α α α α τω ω χαι ροις παμ μα κα ρι στε Θε ο το κε Αγ νη α ει παρ θε νε ε ε ε ε

54 54 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ Ἦχος Δι Α μην γι ος Κυ ρι ος ο ο Θε ο ος η μων (δὶς) ψου τε Κυ ρι ον τον Θε ο ο ον η η μω ω ων και προ σκυ νει τε τω υ πο πο δι ω των πο ο δω ω ω ων αυ του Β χορὸς ο τι ι Α α γι ο ος ε στι ι Ἀναστάσιμον Β Ἦχος Δι Χρύσ. Θεοδοσόπουλου ον λι θον θε ε ω ρη η σα σαι α πο κε κυ λι σμε ε ε ε νον αι Μυ ρο ο φο ο ο ροι ε ε χαι ρον ει δον

55 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 55 γαρ νε ε α νι ι σκον κα θη με νον ε εν τω τα α φω και α αυ τος τα αυ ταις ε ε φη ι δου Χρι στο ος ε γη η γερ ται ει πα τε συ υν τω Πε ε τρω τοις Μα θη ται αι αι αι αις εν τω ο ρει φθα σα τε Γα αλ λι λαι αι ας ε κει η μι ι ιν ο φθη η σε ται ως προ ο ει πε ε τοις φι ι λοι οις Ἐξαποστειλάριον, τῶν Ἀποστόλων Ἦχος ὁ αὐτὸς π.κ.παπαγιάννη Τῶν Μαθητῶν ὁρώντων σε ων μα θη των την παν τι μον δω ω δε κα α δα χαρ μο νι κως συν δρα μω μεν

56 56 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α ε ευ φη μη η σαι χαι ρε τε την συμ πα σαν κυ κλω ω σαν τες και των ε θνω ων ζω γρη η σαν τες τας κα κο πι στου ους α γε ε λας μα θη τευ θεν τω ων τα θει ει α μεις εν σοι καυ χω με θα Θε ε ο το ο κε και εις Θε ον σε ε χο μεν προ ο στα σι ι αν εκ τει νον την χει ρα σου την α α μα χον και θραυ σον του ους ε χθρου ους η μων σοις εξ α πο στει ει λον δου ου λοις βο η θει αν ε εξ α γι ι ου ου

57 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ Ἦχος Πα 57 Ἰωάννου Πρωτοψάλτου α σα πνο η αι νε σα α τω το ον Κυ υ υ ρι ι ι ι ον αι νει τε τον Κυ ρι ον εκ τω ω ων ου ρα α νων αι νει τε α αυ το ο ον εν τοι οις υ ψι ι ι ι στοις σοι πρε ε ε πει υ υ μνος τω ω ω ω Θε ε ε ε ω ι νει τε αυ το ον πα α αν τες οι Α αγ γε ε λοι οι οι α α α αυ του αι νει ει ει τε α αυ τον πα σαι αι δυ να α α μεις α αυ του ου σοι πρε ε ε πει υ υ μνος τω ω ω ω Θε ε ε ε ω

58 58 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῇ κρῖμα ἔγγραπτον Δο ξα αυ τη ε σται πα σι τοις ο σι ι ι οις α α αυ του μνου μεν σου Χρι στε το σω τη η ρι ο ον πα α α θος και δο ξα ζο μεν σου τη ην α να α α α στα α α α σιν Αι νει τε τον Θε ον εν τοις Α γι οις αυ του αι νει τε αυ τον εν στε ρε ω μα τι της δυ να α με ως α α αυ του σταυ ρον υ πο μει ει ει νας και τον θα να τον κα ταρ γη η σας και α να στας ε εκ των νε ε ε κρων ει ρη νευ σον η μων την

59 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 59 ζω ην Κυ ρι ι ε ως μο νος παν το δυ υ υ υ να α α α μος Αι νει τε αυ τον ε πι ταις δυ να στει αις αυ του αι νει τε αυ τον κα τα το πλη θος της με γα λω συ υ νης α α αυ του τον Α δην σκυ λε ευ σας και τον αν θρω πον α να στη σας τη Α να στα α σει ει σου Χρι ι στε α ξι ω σον η μας εν κα θα ρα α κα αρ δι ι α υ μνειν και δο ξα α α α ζει ει ει ειν σε Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος αι νει τε αυ τον εν ψα λτη ρι ι ω και αι

60 60 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α κι θα α α α ρα ην θε ο πρε πη σου συγ κα τα βα σιν δο ξα ζο ον τες υ μνου μεν σε Χρι ι στε ε τε χθης ε εκ Πα αρ θε ε νου και α χω ρι στος υ πηρ χες τω ω ω ω Πα α α α τρι ε πα θες ως αν θρω πος και ε κου σι ως υ πε μει ει νας στα αυ ρον α νε στης ε εκ τουου τα α φου ως εκ πα στα δος προ ο ο ο ε ε ε ελ θων ι να σω σης τον κο ο ο σμον Κυ ρι ι ε δο ο ο ξα α α α σοι

61 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ἕτερα Πασαπνοάρια Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου 61 Nε ε ε α σα πνο ο η η αι αι αι νε ε σα α α τω το ον Κυ υ υ ρι ι ι ι ον αι νει τε τον Κυ ρι ι ον εκ τω ω ω ων ου ρα α νω ων αι νει τε ε α αυ το ο ο ον εν τοι οι οις υ ψι ι ι ι στοις Σοι πρε ε πει ει ει υ υ μνος τω ω ω ω Θε ε ε ε ω ι νει τε αυ το ον πα α α α α αν τες οι οι Α αγ γε ε λοι οι οι α α α αυ του αι νει ει ει ει ει ει τε αυ τον πα σαι αι δυ να α α α μεις α αυ του ου ου Σοι

62 62 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α πρε ε πει ει ει υ υ μνος τω ω ω ω Θε ε ε ε ω Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον Δο ξα αυ τη ε σται πα σι τοις ο σι ι ι οις α α αυ του μνου μεν σου Χρι στε το σω ω τη η η ρι ι ι ο ον πα α α α θος και δο ξα ζο μεν σου ου ου τη ην α να α α α στα α α α σιν Αι νει τε τον Θε ον εν τοις Α γι οις αυ του αι νει τε αυ τον εν στε ρε ω μα τι της δυ να α με ως α α αυ του

63 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 63 Σταυ ρο ον υ πο μει νας και τον θα να τον κα ταρ γη η η η η η σας και α να α στα ας ε εκ των νε κρω ω ων ει ρη νευ σον η μων την ζω η ην Κυ υ ρι ι ε ε ε ε ως μο νος παν το δυ υ υ υ να α α α μος Αι νει τε αυ τον ε πι ταις δυ να στει αις αυ του αι νει τε αυ τον κα τα το πλη θος της με γα λω συ υ νης α α αυ του τον Α α δην σκυ λευ σας και τον αν θρω πον α να στη η η η η η σας τη Α να α στα α σει σου Χρι στε ε ε α ξι ω

64 64 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α σον η μας εν κα θα α ρα α κα αρ δι ι α υ μνει ειν και αι δο ξα α α α ζει ει ει ειν σε Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος αι νει τε αυ τον εν ψαλ τη ρι ι ω και αι κι θα α α α ρα ην θε ο πρε πη σου συγ κα τα βα σιν δο ξα α α ζο ο ον τες υ μνου ου με εν σε Χρι στε ε ε ε τε χθης ε ε εκ Πα αρ θε ε ε νου και α χω ρι στος υ πη ηρ χες τω ω ω ω Πα α α α τρι ε πα θες ως αν θρω πος και ε κου σι ως υ πε μει νας Σταυ ρο ο ον α α νε ε στης εκ του ου

65 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 65 τα α φου ως εκ πα στα α δος προ ο ο ο ε ε ε ελ θων ι να σω σης τον κο ο ο σμον Κυ υ ρι ι ι ε δο ο ο ο ξα α α α σοι Στιχηρὰ Προσόμοια τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἦχος Βου Ὁἐξὑψίστουκληθεὶς π.κ.παπαγιάννη Αι νει τε αυ τον εν τυμ πα νω και χο ρω αι νει τε αυ τον εν χορ δαις και ορ γα νω κο ρυ φαι αι α κρη πις των Α πο στο λων τα παν τα κα τε λι πες και η κο λου θη σας τω ι δα σκα λω βο ων αυ τω συν Σοι θα νου μαι ι να και ζη η σω την μα κα

66 66 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α ρι αν ζω ην δι ο με μα κα ρι σαι και α να δε δει ξαι της παμ με γι στου των πο λε ων δο ξα και κλε ος και Εκ κλη σι ας Πε ε τρε ε δραι ω μα και πυ λαι Α α δου ου κα τι σχυ σαν ον τως ταυ της Χρι στος ως προ ε φη τευ σεν ον ι κε τευ ε σω ω ω σαι και φω τι σαι τας ψυ χας η μων Αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις ευ η χοις αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις α λα λα γμου πα σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον εκ κοι λι ι ας μη τρος α φω ρι σμε

67 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 67 νος υ λω δους εμ φα σε ως βα ρος α πα σης φυ γων α νε πτε ρω θης τω ε ρω τι ον τως της θει ας Παυ λε α γα α πης προς υ ψος εν θε ον εν θα τον υ περ φω τον γνο φον του θει ου φω τος υ πει σελ θων ως τις α σαρ κος την των αρ ρη των κα τε πλου τι ι σθης ρη μα των μυ η σιν και α πε στα α λη ης τοις τυ φλωτ του σι φως μη νυ ων Χρι στον τον Θε ον η μων ον ι κε τευ ε σω ω ω σαι και φω τι σαι τας ψυ χας η μων Εις πα σαν την γην ε ξηλ θεν ο φθογ γος αυ των και εις τα πε ρα τα της οι κου

68 68 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α με νης τα ρη μα τα αυ των φως υ πα αρ χων προ παν των των αι ω νων ο τε κα τη ξι ω σας προς με τον αν θρω πον ε πι δη μη σαι δι α φα τον φι λαν θρω πι αν και σαρξ γε νε ε σθαι δι α γα θο τη τα το τε φω τα δευ τε ρα της σης λαμ προ τη τος και α στρα πης α πο στιλ βον τα τους Α πο στο λους και μα θη τας σου Σω ω τερ α νε δει ξας οι και πεμ φθε εν τε ες κτι σιν α πα σαν τω φω τι σου τω θει ω κατ ηυ γα σαν δυ σω πουν τες σε σω ω ω σαι και φω τι σαι τας ψυ χας η μων

69 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 69 Οι ου ρα νοι δι η γουν ται δο ξαν Θε ου ποι η σιν δε χει ρων αυ του α ναγ γελ λει το στε ρε ω μα ε τρε και Πα αυ λε του Λο γου α ρο τη ρες Αν δρε α l α κω βε και Ι ω αν νη σο φε Βαρ θο λο μαι ε και Φι λιπ πε Θω μα Ματ θαι ε Σι μων Ι ου δα θει ει ε Ι α κω βε παγ κο σμι ε παν τι με των Μα θη των δω δε κας οι εν τω κο σμω κη ρυ ξαν τες την πα να γι αν Τρι α δα φυ υ σει Θε ον α ι δι ον της Εκ κλη σι ι α ας οι α λα ξευ τοι ον τως πυρ γοι και

70 70 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α στυ λοι α σα λευ τοι τω ε σπο τη των ο ο ο λων ι κε τευ σα τε σω θη ναι η μας

71 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 71 ΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ Κωνσταντίνου Πρίγγου Ἦχος Νη Δο ο ξα Πα α τρι ι ι και Υι υι ω και α γι ω Πνε ε ε ευ μα α α α τι ν δι ι ηλ θε ε τε ε κτι ι ι σι ιν φω ω ω τι ι ι ι ι ι ι ι σα α αν τε ες οι του Σω τη η ρος μα θη ται αι αι την πλα α α νην τω ων ει ει δω ω ω ω ω λω ων ω ως υ υ λην κα α α τα φλε ε ε ξα α α αν τες τοις δι δα αγ μα α α σιν υ υ μω ω ω ω ω ω ω ω ω ων τα α ε ε ε ε θνη η η εξ α γνω σι ι ι

72 72 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α ι ι ας βυ θου προς την θει ει ει α αν γνω ω ω σιν σα γη νε ευ σα αν τες ε ε σω ω ω σα α α α τε και νυν πρε σβε ευ σα τε Χρι στω ω ω ο πως ι λε ως γε νη η η ση η ται η η η μιν εν τη η με ε ε ρα α α της κρι ι ι σε ε ε ε ως

73 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ἕτερον οξαστικὸν Στεφάνου Λαμπαδαρίου 73 Ἦχος Νη Δο ο ξα Πα α τρι ι ι και Υι ι ω και α γι ω Πνε ε ε ευ μα α α α τι ν δι ι ηλ θε ε τε κτι σιν φω ω ω τι σα αν τες οι του Σω τη η ρος Μα θη η ται την πλα α α νην των ει δω ω ω ω ω ω λω ων ως υ υ λην κα τα φλε ε ε ξα α α αν τες τοις δι δα γμα α σιν υ υ μων τα ε θνη εξ α γνω σι ι ι ι ας βυ υ υ θου προς την θει α αν γνω ω ω σιν σα γη νευ σαν τες ε σω ω ω σα α α α τε και νυν πρε ε

74 74 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α σβευ σα α τε Χρι ι στω ο ο πω ως ι λε ε ως γε ε ε νη η η ται αι η η η μιν εν τη η με ε ε ρα α α της κρι ι ι σε ε ε ε ως

75 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ἕτερον οξαστικὸν Γεωργίου Σύρκα 75 Ἦχος Νη ε Δο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ε ευ μα α α α τι ν δι ηλ θε τε κτι ι σιν φω ω ω τι σα αν τε ες οι του Σω τη η ρο ος Μα θη η ται την πλα νην τω ων ει ει ει δω ω ω λων ως υ υ λη ην κα α τα α φλε ε ε ξα α α αν τες τοις δι δα αγ μα σιν υ υ μω ω ω ω ων τα ε ε ε ε ε θνη εξ α γνω σι ι ι ι ι α α ας βυ υ θου προς την θει ει α α αν γνω ω ω σιν σα γη νευ σα αν τες ε

76 76 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α σω ω ω ω ω ω σα α α α τε και νυ υ υν πρε σβε ευ σα α α τε Χρι ι στω ω ω ω ω ο πω ως ι λε ε ως γε ε νη η η ται αι η η η μιν εν τη η η με ε ε ε ρα α α της κρι ι ι ι ι σε ε ε ε ω ω ω ως

77 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου 77 Ἦχος Δι Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην περ ευ λο γη με ε νη υ παρ χεις Θε ο το κε Παρ θε ε ε ε νε δι α γαρ του εκ Σου σαρ κω θε εν τος ο α δης ηχ μα λω τι σται ο Α δαμ α να κε ε κλη ται η κα τα ρα νε νε ε κρω ται η Ευ α η λευ θε ε ρω ται ο θα να τος τε θα να τω ται και η μεις ε ζω ο ποι η η θη μεν δι ο αν υ μνουν τες βο ω ω μεν ευ λο γη τος

78 78 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α Χρι στος ο Θε ος η μων ο ου τως ευ δο κη σας δο ο ο ξα σοι

79 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΟΞΟΛΟΓΙΑ Μανουὴλ Πρωτοψάλτου 79 Ἦχος Πα ο ξα σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα εν υ ψι ι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η νη εν αν θρω ποις ευ δο κι α μνου ου μεν σε ευ λο γου μεν σε προ σκυ νου μεν σε δο ξο λο γου μεν σε ευ χα ρι στου μεν σοι δι α την με γα λην σου δο αν υ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε ε ε Πα τερ παν το κρα α τορ Κυ ρι ε Υι ε μο νο γε νες Ι η σου Χρι στε και α γι ον

80 80 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α πνε ευ μα υ ρι ε ο Θε ος ο α μνος του Θε ου ο Υι ο ος του Πα τρος ο αι αι ρων την α μαρ τι ι αν του κο ο σμου ε λε η σον η μας ο αι αι ρων τας α μαρ τι ας του κο ο σμου ροσ δε ξαι την δε η σιν η μων ο κα θη με νος εκ δε ξι ω ων του Πα τρος και ε λε η σον η μας τι συ ει μο νος Α γι ος συ ει ει μο νος Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος εις δο ο ξαν Θε ου Πα τρος Α μην

81 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 81 αθ ε κα α στην η με ραν ευ λο γη σω σε και αι νε ε σω το ο νο μα α σου εις τον αι ω ω να και εις τον αι ω να του αι ω νος α τα ξι ι ω σον Κυ ρι ε εν τη η με ρα ταυ τη α να μαρ τη τους φυ λα χθη η ναι η μα ας υ λο γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος των Πα τε ε ρων η μων και αι νε το ο ον και δε δο ξα σμε ε νον το ο νο μα α σου εις τους αι ω ω νας Α μη ην ε ε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου εφ η μας καθ α περ ηλ πι ι σα μεν ε πι σε

82 82 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α ε υ λο γη το ος ει ει Κυ ρι ε ε ε ε ε ε δι δα ξο ον με τα δι και ω μα τα α σου (τρὶς) υ ρι ε κα τα φυ γη ε γε νη η θης η μιν εν γε νε α και γε νε α ε γω ει πα Κυ ρι ε ε λε η σον με ι α σαι την ψυ χη ην μου ο τι η μα ρτον σοι υ ρι ε προς σε κα τε ε φυ γον δι δα ξον με του ποι ειν το θε λη μα α σου ο τι συ ει ο Θε ο ος μου τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω φω

83 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 83 τι σου ο ψο ο με θα φω ως α ρα τει νον το ε λε ο ος σου ου τοις γι νω σκου σι σε Α γι ος ο Θε ος Α γι ος Ι σχυ ρος Α γι ος Α θα να τος ε λε η σον η μας ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων Α μην γι ος Α θα να τος ε λε η σον η μας Ἀσματικὸν γι ι ος ο Θε ε ε ο ος Α α

84 84 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α α γι ι ι ος Ι σχυ υ υ ρο ος Α α γι ο ος Α α θα α να α α τος ε ε λε ε η σο ον η η η μα α α ας η με ρον σω τη ρι α τω κο σμω γε γο νεν α σω μεν τω α να σταν τι εκ τα φου και αρ χη γω ω της ζω ης η μων κα θε λων γαρ τω θα να α τω τον θα να τον το νι κος ε δω κεν η μιν και το με γα ε ε λε ε ο ο ο ος

85 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ἕτερη οξολογία Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου 85 Ἦχος Πα ο ξα σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα εν υ ψι ι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η νη εν αν θρω ποις ευ δο κι α μνου μεν σε ευ λο γου μεν σε προ σκυ νου μεν σε δο ξο λο γου μεν σε ευ χα ρι στου μεν σοι δι α την με γα α λην σου δο ξαν υ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε ε ε Πα τερ Παν το κρα α τωρ Κυ ρι ε Υι ε μο νο γε νες Ι η σου Χρι στε και α γι ον Πευ μα

86 86 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α υ ρι ε ο Θε ος ο α μνος του Θε ου ο Υι ο ος του Πα τρος ο αι ρων την α μαρ τι ι αν του κο ο σμου ε λε η σον η μας ο αι αι ρων τας α μαρ τι ι ας του κο σμου ροσ δε ξαι την δε η σιν η μων ο κα θη με νος εν δε ξι α α του Πα τρος και ε λε η σον η μας ει συ ει μο νος α γι ος συ ει ει μο νος Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος εις δο ο ξαν Θε ου Πα τρος α μη ην αθ ε κα στην η με ραν ευ λο γη σω σε και αι νε ε σω το ο νο μα α σου εις τον αι

87 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 87 ω ω να και εις τον αι ω να του αι ω νος α τα ξι ι ω σον Κυ ρι ε εν τη η με ρα τα αυ τη α να μαρ τη τους φυ λα χθη ναι η μα ας υ λο γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος των Πα τε ρων η μων και αι νε το ο ον και δε δο ξα σμε ε νον το ο νο μα α σου εις τους αι ω ω νας α μη ην ε ε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου εφ η μας κα θα περ ηλ πι ι σα μεν ε πι σε ε υ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξα ον με

88 88 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α τα δι και ω μα τα σου (δὶς) υ λο γη το ος ει ει Κυ ρι ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε δι δα ξο ον με τα δι και ω μα τα σου υ ρι ε κα τα φυ γη ε γε νη η θης η μιν εν γε νε α και γε νε α ε γω ει πα Κυ ρι ε ε λε η σο ον με ι α σαι την ψυ χη ην μου ο τι η μαρ τον σοι υ ρι ε προς σε κα τε ε φυ γον δι δα ξο ον με του ποι ειν το θε λη μα α σου ο τι συ ει ει ο Θε ος μος τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω ψω τι

89 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 89 ι σου ο ψω με θα φω ως α ρα τει νον το ε λε ο ος σου ου τοις γι * νω σκου σι ι σε Α α γι ος ο Θε ος Α α γι ος Ι σχυ ρος Α γι ος α θα να τος ε λε η σον η μα ας *(τρὶς) ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω ναςτων αι ω νων α μην γι ος α θα να τος ε λε η σον η μα ας α γι ι ο ο ος ο Θε ο ο ος

90 90 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α Α α α α γι ι ο ο ος Ι ι ι σχυ υ υ ρο ος Α α γι ο ος α θα α να α το ος ε λε ε ε η η η ο ον η η η μα α α ας η με ρον σω τη ρι α τω κο σμω γε γο νεν α σω μεν τω α να σταν τι εκ τα α φου και αρ χη γω ω της ζω ης η μων κα θε λων γαρ τω θα να α τω τον θα να τον το νι κος ε δω κεν η μιν και το με γα ε λε ο ο ος

91 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 91 ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη Α μην 1. υ ρι ε ε λε ε η σον 2. υ ρι ε ε λε ε ε η σον 3. υ ρι ε ε λε ε ε η σον 4. υ ρι ε ε λε ε ε η η σον 5. υ ρι ε ε λε ε ε η σον 6. υ ρι ε ε λε ε ε η σον 7. υ ρι ε ε ε λε η σον

92 92 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α 8. υ ρι ε ε ε λε η σον 9. υ ρι ε ε λε η σον 10. υ ρι ε ε λε ε η σον 11. υ ρι ε ε λε ε η σον 12. υ ρι ε ε λε ε η σον περ Α γι α Θε ο το κε σω ω σον η μας οι Κυ ρι ε

93 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΦΩΝΑ 93 Ἦχος Δι Ἀντίφωνον Α Α μην Στίχος Α Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. Στίχος Β Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αυτοῦ. αις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω τερ σω σον η μας Στίχος Γ Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. αις πρε σβει αις της Θε ο το ο κου Σω τερ σω σον η μα α ας

94 94 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α Ἀντίφωνον Β Α μην Στίχος Α Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου, ἕως ὑπάρχω. Στίχος Β Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ βοηθὸς αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ. ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο α να στας εκ νε κρων ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι α Στίχος Γ Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ Θεός σου, Σιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο α να στας εκ νε κρων ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι α

95 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ὁ Μονογενὴς 95 ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων Α μην Μο νο γε νης Υι ος και Λο γος του Θε ου α θα να τος υ πα α α αρ χων και κα τα δε ξα με νος δι α την η με τε ραν σω τη ρι ι αν σαρ κω θη η ναι εκ της Α γι ας Θε ο το κου και α ει Παρ θε νου Μα ρι ας α τρε πτως εν αν θρω πη σας Σταυ ρω θεις τε Χρι στε ο Θε ος θα να Ν α α τω θα να τον πα τη σας ει εις ων της

96 96 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α Α γι ας Τρι α δος συν δο ξα ζο ο με νος τω Πα τρι και τω Α γι ω Πνευ μα τι σω σον η μα α ας Ἀντίφωνον Γ Ἦχος Πα Στίχος Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. ου λι θου σφρα γι σθε εν τος υ πο των Ι ου δαι αι ων και στρα τι ω των φυ λασ σο ον των το α χραν τον σου σω ω μα α νε ε στης τρι η με ρος Σω τηρ δω ρου με νος τω κο σμω την ζω ην δι α του το αι δυ να α μεις των ου ρα νων ε βο ων σοι Ζω ο δο τα δο ο ξα τη α να στα σει σου Χρι

97 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 97 στε δο ο ξα τη βα σι λει α σου δο ξα τη οι κο νο μι α σου μο νε φι λαν θρω πε ε ε Εἰσοδικὸν Ἦχος Δι ε ε ευ τε προ σκυ νη σω μεν και προσ πε ε σω ω μεν Χρι στω Ðω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο α να στας εκ νε κρων ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι α Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον Ἦχος Πα ου λι θου σφρα γι σθεν τος υ πο των Ι ου δαι ων και στρα τι ω των φυ λασ σον των το

98 98 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α α χραν τον σου σω ω μα α νε ε στης τρι η με ρος Σω τηρ δω ρου με νος τω κο σμω την ζω ην δι α του το αι δυ να α μεις των ου ρα νων ε βο ων σοι Ζω ο δο ο τα δο ο ξα τη α να στα σει σου Χρι στε δο ο ξα τη βα σι λει α σου δο ξα τη οι κο νο μι α σου μο νε φι λα αν θρω ω πε Ἀπολυτίκιον Ἁγίων Ἀποστόλων Ἦχος Γα πο ο στο λοι Α γι οι πρε σβευ σα τε τω ε λε η μο νι Θε ω ι ι να πται σμα των α φε σιν πα ρα σχηταις ψυ χαι αις η η μων

99 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ 99 Ἦχος Δι ου Σταυ ρου σου τον τυ πον εν ου ρα νω θε α σα με νος και ως ο Παυ λος την κλη σιν ουκ εξ αν θρω πων δε ξα με νος ο εν βα σι λευ σιν α πο στο λος σου Κυ ρι ε βα σι λευ ου σαν πο λιν τη χει ρι σου πα ρε θε το ην πε ρι σω ζε δι α πα ντος εν ει ρη η νη πρε σβει αις της Θε ο το κου μο νε φι λαν θρω πε Κοντάκιον Ἦχος Δι ρο στα σι α των Χρι στι α νων α κα

100 100 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α ται αι σχυν τε με σι τει α προς τον ποι η την α με τα α θε τε μη πα ρι ι δης α μαρ τω λων δε η σε ων φω νας αλ λα προ φθα σον ως α γα θη εις την βο η θει αν η μων των πι στως κραυ γα ζο ον των σοι τα χυ νον εις πρε σβει αν και σπευ σον εις ι κε σι ι αν η προ στα τευ ου σα α ει Θε ο το κε των τι μων των σε ε ε ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ Ἦχος Δι Α μην α γι ι ι ο ο ος ο ο Θε ε ο ο ο ος Α α γι ι ι ο ο ος Ι

101 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 101 ι σχυ υ ρο ο ο ος Α α γι ι ι ος Α θα α να α α α τος ε λε ε ε η σο ο ο ον η μα α ας (δὶς) τὸ τρίτον γι ος ο Θε ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ος Α α γι ος Ι σχυ ρο ο ο ο ος Α α γι ι ι ος α θα α να α α α τος ε λε ε ε ε η σο ο ο ον η μα ας ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνε ε ευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας

102 102 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α των αι ω νων α μην α γι ι ι ος Α θα α να α α τος ε λε ε ε ε η σο ο ο ον η μα ας ΔΥΝΑΜΙΣ ε ε ε ε ε υ υ να α α μις Α γι ος ο Θε ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ος Α α γι ο ο ο ο ος Ι σχυ ρος Α α α α α γι ος α α α θα α να α α τος ε ε λε ε η η σο ο ον η η η η μα α α ας

103 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 103 Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν. Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ. Πρὸς Κορινθίους Α Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα Ἀδελφοί, ὁθεὸςἡμᾶςτοὺςἀποστόλουςἐσχάτουςἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. Ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, δυσφημούμενοι παρακαλοῦμεν ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα, ἕως ἄρτι. Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ οὐ πολλοὺς πατέρας ἐν γὰρ Χριστῷ Ιησοῦ διὰ τοῦ Εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε. Ἀλληλούϊα. Ἦχος α Ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου. Στίχ. Ὁ Θεὸς ὁ ἐνδοξαζόμενος ἐν βουλῇ Ἁγίων.

104 104 ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΧΟΣ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ Γεωργίου Τσατσαρώνη Ἦχος Νη ις πα α α α σα αν τη ην γη η η η η η η η η ην ε ξη η η η η η η η η η η η η η ε ξη η ηλ θε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ο φθο ο ο ο ο ο ο ογ γο ο ο ο ο ο ο ος α α α α α α α α α ο φθο ο ο ο ο ογ γο ο ο ο ος α α α α α α α α αυ τω ω ω ω ω ω ω ω ων και εις τα πε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε εις τα πε ε ρα τα α α α α α α α τη ης οι κου

105 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 105 με ε ε ε ε ε ε ε ε ε νη ης τα ρη η η η η η η η μα α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α τα ρη η μα τα α α α α α α α α α α α α α α αυ τω ω ω ω ω ω ω ων Αλ λη λου ου ι ι ι α α α α α α α α α α α

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πα ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου,

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, Τῇ Τρίτῃ τῆς ιακαινησίμου Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, καί τῆς Ἁγίας αρθενομάρτυρος Εἰρήνης, τῶν ἐν Θερμῇ τῆς Λέσβου ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΕΡΙΝῼ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου ου σο ο ο ο ονμου ει σα α α κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε κρα α ξα προς σε ει σα α α κου σο ο ον μου προσ χες τη φω νη η η η η τη η

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα ξα α προ ο ος σε ει σα α α α κου σο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ.

Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 2 3 Καὶ πάλιν 4 Κύριε ἐλέησον «ἑξαπλᾶ» Κατὰ τὴν Ἁγιορειτικὴν παράδοσιν.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ΡΟΗΙΑΣΕΗ Ἐν τῷ ἑσπρινῷ τῆς ροηγιασμένης Ἦχος α υ ρι κ κρα α ξα προ ο ος σ ι σα κου ου ου σο ο ον μου ι σα κου σο ον μου ου υ υ υ ρι ι ι υ ρι κ κρα α ξα προ ος σ ι σα α α κου σο ο ον μου προ σχς τη φω νη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. πρωτ. Κων. Παπαγιάννη Μουσικόν Τριώδιον τόμος Β' Ωρολόγιον 2003 σ.15* Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _ και _ ω _ μα _ τ α _ α _ σου _ Τ ων _ α _ γι _.

Διαβάστε περισσότερα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα ΡΟΣΟΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑΛΕΤ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α α Των ου ρα νι ων ταγ µα α των το α γαλ λι α µα των ε πι γης αν θρω πων κρα ται α προ στα σι α α χραν τε αρ θε νε σω σον η µας τους ει εις σε ε κα τα φευ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1 Ν ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΣ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 21ῃ Ἰουλίου Μνήμη τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου καὶ Συμεών, τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ. Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Δι ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι ΗΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Ἦχος Ἔκτσις. ι Οι οι οι οι τ Β Χ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Β ο ο χ ρο ο βι ιµ µ µ στι ι ι κω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ως ι κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι κο ο νι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ. 18-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ʹ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 4ῃ Αὐγούστου Μνήμη τῶν Ἁγίων ἑπτὰ Παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Βου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φαν εν η μιν ευ λο γη με ε νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα α νεν η η μιν ευ λο γη με νος ο ε ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ υ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. (τὸ αὐτὸ)

Διαβάστε περισσότερα

Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν...

Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν... Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν... Εἰς τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου 3 Γεωργίου Πρωγάκη... 3 Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου... 3 Εἰς τήν ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ 5 Ιωάννου Πρωτοψάλτου... 5 Εἰς τά Εἰσόδια

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 14ῃ Ἰουλίου Τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῶν ἐν Χαλκηδόνι συνελθόντων Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μι ιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος Δι ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο Χερουβικό σε ἦχο πλ.. Ε ΑΣΗ ΤΟ ΩΣΤΑΤΙΟΥ ΡΙΓΓΟΥ ΑΡΧΟΤΟΣ ΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ.Τ.Χ.Ε. Ἦχος Nε Οι τ Χε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μετὰ τῆς Μεταμορφώσεως. Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μετὰ τῆς Μεταμορφώσεως. Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μετὰ τῆς Μεταμορφώσεως Τῇ 11ῃ Αὐγούστου Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Εὔπλου. Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Γα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε ε λε η σον υ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 4 Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864)... 5 Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896)... 7 Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965)... 9 Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988)... 11 Ἀθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων Ἰουστίνου µάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ ʹΕἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος ου Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Δι ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (τὸ ὡς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η. μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η. μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Γα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. (Τὸ ὡς

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ νήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου ατρός, ἡμῶν Γερασίμου. ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΘΡΟ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ 1ῃ Ἰουλίου Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ αμιανοῦ, τῶν ἐν Ῥώμῃ μαρτυρησάντων.

Τῇ 1ῃ Ἰουλίου Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ αμιανοῦ, τῶν ἐν Ῥώμῃ μαρτυρησάντων. Τῇ 1ῃ Ἰουλίου Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ αμιανοῦ, τῶν ἐν Ῥώμῃ μαρτυρησάντων. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος ε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η μιν ευ λο γη με νος ο ε ερ χο με νος εν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος Βου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φαν εν η μιν ευ λο γη με ε νος ο ερ χο μεν ος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф 1 Δοξολογία Εἰρμολογική ẅѓỳѓѓ ЃЃΝη Ἀπαγγελία Θρ. Στανίτσα - Νικ. Δανιηλίδη ч ñ ЃЃЃЃЃЃЃЃЃ ПзÙЃтéЃЃтЃЃтòёЃЃчéЃчöЃЃтЃЃтЃЃсЃсØ ЃūţŞЃЃцЃт Νε ο ξα α σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα с с ц Ù Ѓ т Ѓ т é Ѓ т ò ūţşѓщ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚ (Γ ΛΟΥΚΑ) Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚ (Γ ΛΟΥΚΑ) Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚ (Γ ΛΟΥΚΑ) Τῇ 6ῃ Ὀκτωβρίου Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Θωμᾶ. Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Γα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ι ου Στίχος

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ. 16. Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖʹ ΛΟΥΚΑ (Ἀσώτου). Παµφίλου µάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ηχος α, ἑωθινὸν α.

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ. 16. Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖʹ ΛΟΥΚΑ (Ἀσώτου). Παµφίλου µάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ηχος α, ἑωθινὸν α. Θε ος 16. Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖʹ ΛΟΥΚΑ (Ἀσώτου). αµφίλου µάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ηχος α, ἑωθινὸν α. Κυ Ἦχος α ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου

Διαβάστε περισσότερα

η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν

η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν 13-01-2019 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. νήμη Ἑρμύλου καὶ Στρατονίκου μαρτύρων ( 315). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ΙΑ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα α τι

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ 15ῃ Αὐγούστου Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Τῇ 15ῃ Αὐγούστου Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Τῇ 15ῃ Αὐγούστου Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος Πα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχ.α Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΙΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΙΗ ΙΑΟΥΑΡΙΟΥ ΑΙΩ ΑΘΑΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΤΡΙΑΡΧΩ ΑΛΕΞΑΔΡΕΙΑΣ ΟΡΘΡΟΣ ΕΧ 1/2014 ΑΘΑΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΤΡΙΑΡΧΩ ΑΛΕΞΑ ΡΕΙΑΣ ÅÉÓ ÔÏÍ ÏÑÈÑÏÍ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μι ιν ευ λο γη με νος ο ερ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν. ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν. ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. 09-07-2017 ΟΡΘΡΟΣ Ε ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘ. Ε 09-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος αγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. 09-07-2017 ΟΡΘΡΟΣ Ε ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘ. Ε 09-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος αγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΙΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΑ). «Τὰ ἐγκαίνια τῆς (καθ ἑβδομάδα ἀνακυκλουμένης) ἑορτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, καὶ ἡ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ ψηλάφησις καὶ σωτήριος ὁμολογία». \ νήμη νήμη τῆς Ἁγίας καὶ ἐνδόξου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 07-01-2018 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΕΘΕΟΡΤΟΣ ΗΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ. Ἡ Σύναξις τοῦ τιμίου ἐνδόξου ροφήτου, ροδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἦχος πλ.β. Ἑωθινόν θ. Ἦχος Βου Β Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 15-08-2017 Εἰς τὸν Ὄρθρον. νήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου αρίας. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ ΛΟΥΚΑ. ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν αʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ ΛΟΥΚΑ. ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν αʹ. 28-01-2018 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ ΛΟΥΚΑ. ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡμῶν Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν αʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 10-08-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Λαυρεντίου Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ λο γη µε νος ο ε ερ χο µε νος εν ο νο µα α τι Κυ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι 12 ΑΪΟΥ 2019 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΑΟ ΤΟΥ ΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν, ἔτι δὲ Ἰωσὴφ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου. νήμη τῶν ἐν Ἁγίοις ατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Μελετίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν α

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Μελετίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν α 12-02-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ νήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις ατρὸς ἡμῶν ελετίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν α Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΖ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΖ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 17-08-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος ύρωνος. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ιʹ Θε ος Κυ Ἦχος α ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη Κανόνας της Ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως Ωδή α. Ήχος β. Δευτε λαοι GBa Α h ρτος A ζω A a ης > αι > ω > νι >B ζου b σης b γε F a νε b σθω b ω b a μοι > το H Σω b μα > σου b το AB Αγ b ι b ον > ε A ευ

Διαβάστε περισσότερα