ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος"

Transcript

1 Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Δι ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (τὸ ὡς ἄνω ) Στίχος Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ου Στίχος Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (τὸ ὡς ἄνω)

2 2 ΗΧΟΣ Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον ο φαι δρον της Α να στα σε ως κη ρυγ μα ε κτου Αγ γε λου μα θου σαι αι του Κυ ρι ου μα θη τρι αι και την προ γο νι κην α πο φα σιν α πορ ρι ι ψα σαι τοις Α πο στο λοις καυ χω με ναι ε λε γον ε σκυ λευ ται ο θα να τος η γερ θη Χρι στος ο Θε ος δω ρου με νος τω κο σμω το με γα ε λε ος όξα... τὸ αὐτὸ ο φαι δρον της Α να στα σε ως κη ρυ γμα ε κτου Αγ γε λου μα θου σαι αι του Κυ ρι ου μα θη τρι αι και την προ γο νι κην α

3 3 πο φα σιν α πορ ρι ι ψα σαι τοις Α πο στο λοις καυ χω με ναι ε λε γον ε σκυ λευ ται ο θα να τος η γερ θη Χρι στος ο Θε ος δω ρου με νος τω κο σμω το με γα ε λε ος Καὶ νῦν... τὸ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς Ἦχος Χρύσ. Θεοδοσόπουλου ε σου σης της ε ορ της δι ψω σαν μου την ψυ χην ευ σε βει ας πο τι σο ον να μα α τα ο τι πα σι Σω τηρ ε βο η σας ο δι ψων ερ χε σθω προς με και πι ι νε ε ε τω η πη γη η της ζω ης Χρι στε ο Θε ος δο ξα σοι οι οι οι

4 4 ΗΧΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν Ἦχος Δι να βλε ψα σαι του τα φου την ει σο δον και την φλο γα του Αγ γε λου μη φε ρου σαι αι μυ ρο φο ροι συν τρο μω ε ξι σταν το λε γου σαι α ρα ε κλα πη ο τω λη στη α νοι ξας πα ρα δει σον α ρα η γερ θη ο και προ πα θους κη ρυ ξας την ε γερ σιν α λη θως α νε στη Χρι στος ο Θε ος τοις εν Α δη πα ρε χων ζω ην και α να στα σιν όξα Πατρί... νε στης ως α θα να τος α πο του Α

5 5 δου Σω τηρ συ νη γει ρας τον κο σμον σου τη Α να στα σει τη ση Χρι στε ο Θε ος η μων ε θραυ σας εν ι σχυ ι του θα να του το κρα τος ε δει ξας ε λε η μον την Α να στα σιν πα σι δι ο σε και δο ξα ζο μεν μο νε φι λαν θρω πε Καὶ νῦν... ο απ αι ω νος α πο κρυ φον και Αγ γε λοις α γνω στον μυ στη ρι ον δι α σου Θε ο το κε τοις ε πι γης πε φα νε ρω ται Θε ος εν α συγ χυ τω ε νω σει σα ρκου με νος και Σταυ ρον ε κου σι ως υ περ η μων κα

6 6 ΗΧΟΣ τα δε ξα με νος δι ου α να στη σας τον πρω το πλα στον ε σω σεν εκ θα να του τας ψυ χας η μων Μετὰ τὴν Β' Στιχολογίαν Ἦχος Δι Κατεπλάγη Ἰωσήφ κ των α νω κα α τελ θων των υ ψω μα των Γα βρι ηλ και τη πε τρα προ σελ θων εν θα η πε τρα της ζω ης λευ χει μο νων α νε κραυ γα ζε ταις κλαι ου ου ου σαις παυ σα σθε υ μεις της θρη νω ω δους κραυ γης ε χου σαι α ει το ευ συμ πα α θη η τον ον γαρ ζη τει τε κλαι ου ου σαι θαρ σει τε ως α λη θως

7 7 ε ξε γη η γε ερ ται αι δι ο ο βο α α α τε τοις Α α πο στο ο ο λοις ο τι α νε στη ο Κυ υ ρι ος όξα Πατρί... κου σι α σου ου βου λη Σταυ ρον υ πε μει νας Σω τηρ και εν μνη μα τι ι και νω αν θρω ποι ε θεν το θνη τοι τον δι α λο γου τα πε ρα τα συ στη σα με ε νον ο θεν δε σμευ θεις ο αλ λο ο τρι ι ος θα να τος δει νω ως ε σκυ λε ευ ε ε το και οι εν Α δη α παν τες ε κραυ γα α ζον τη ζω η φο ρω ε γερ σει ει σου Χρι στο ος α νε ε ε

8 8 ΗΧΟΣ στη ο ζω ω ο δο ο ο της με νων εις τους αι ω ω ω ω νας Καὶ νῦν... τε πλα γη Ι ω σηφ το υ περ φυ σιν θε ω ρων και ε λαμ βα νε εν εις νουν τον ε πι πο κον υ ε τον εν τη α σπο ρω συλ λη ψει σου Θε ε ο το ο ο κε βα τον εν πυ ρι α κα τα φλε κτον ρα βδον Α α ρω ων την βλα στη η σα α σαν και μαρ τυ ρων ο μνη στωρ σου και φυ υ υ λαξ τοις ι ε ρευ σιν ε κραυ γα α ζε Παρ θε ε νος τι ι ι κτει και με ε τα το ο ο κον πα λιν με

9 9 νει Παρ θε ε ε ε νος ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ (σύντομα) Ἦχος Κε Χ Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα δι και ω μα τα σου ων Αγ γε λων ο δη μος κα τε πλα γη ο ρω ων σε εν νε κροι οις λο γι σθεν τα του θα να του δε Σω τερ την ι σχυ υν κα θε λο ον τα και συν ε αυ τω τον Α δαμ ε γει ραν τα και εξ Α δου παν τας ε λευ θε ρω σαν τα Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα δι και ω μα τα σου ι τα μυ ρα συμ πα θως τοις δα κρυ σιν ω μα

10 10 ΗΧΟΣ θη τρι αι κιρ να τε ο α στρα πτων εν τω τα φω Αγ γε λος προσ ε φθεγ γε το ταις Μυ ρο φο ροις Ι δε τε υ μεις τον τα α φον και η σθη τε ο Σω τηρ γαρ ε ξα νε στη του μνη μα α τος Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα δι και ω μα τα σου ι αν πρω ι Μυ ρο φο ροι ε δρα μον προς το μνη μα σου θρη νο λο γου σαι αλλ ε πε στη προς αυ τας ο Αγ γε λος και ει ει πε θρη νου ο και ρο ος πε παυ ται μη κλαι ε τε την Α να στα σιν δε Α πο στο λοις ει πα τε

11 11 Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα δι και ω μα τα σου υ ρο φο ροι γυ ναι κες με τα μυ ρων ελ θου ου σαι προς το μνη η μα σου Σω τερ ε νη χουν το Αγ γε λου τρα νως προς αυ τα ας φθεγ γο με ε νου Τι με τα νε κρων τον ζω ων τα λο γι ζε σθε ως Θε ος γαρ ε ξα νε στη του μνη μα α τος Δο ξα πα τρι ι και Υι ω και α γι ω πνευ μα τι ρο σκυ νου μεν Πα τε ρα και τον του του Υι ο ον τε και το Α α γι ον Πνευ μα την Α γι αν Τρι α δα εν μι α τη ου σι ι α συν

12 12 ΗΧΟΣ τοις Σε ρα φειμ κρα ζον τες το Α α γι ος Α γι ος Α γι ος ει Κυ ρι ι ε Και νυ υν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην ω ο δο την τε κου σα ε λυ τρω ω σω Παρ θε ε νε τον Α δα αμ α μαρ τι ας χαρ μο νην δε τη Ευ α αν τι λυ υ πης πα ρε ε σχες ρευ σαν τα ζω ης ι θυ νε προς ταυ την δε ο εκ σου σαρ κω θεις Θε ος και αν θρω πος λ λη λου ου ι α Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α δο ο ο ξα σοι ο Θε ος (δὶς) λ λη λου ου ι α Αλ λη λου ι α Αλ

13 13 λη λου ι α δο ξα σοι ο Θε ο ο ο ος ἩὙπακοή Tὰ τῆς σῆς παραδόξου Ἐγέρσεως, προδραμοῦσαι αἱ μυροφόροι, τοῖς Ἀποστόλοις ἐκήρυττον Χριστέ, ὅτι ἀνέστης ὡς Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. Ἀναβαθμοὶ Ἀντίφωνον Α Ἦχος Βου κ νε ο τη τος μου πολ λα πο λε μει με πα α θη αλλ αυ τος αν τι λα βου και σω σον Σω τηρ μου ι μι σουν τες Σι ων αι σχυν θη τε α πο του Κυ ρι ου ως χορ τος γαρ πυ ρι ε σε σθε α πε ξη ραμ με νοι Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω

14 14 ΗΧΟΣ Πνευ μα τι Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας τον αι ω νων α μην γι ω Πνευ μα τι πα σα ψυ χη ζω ου ου ται και κα θαρ σει υ ψου ται λαμ πρυ νε ται τη Τρι α δι κη Μο να α δι ι ε ρο κρυ φι ι ως Ἀντίφωνον Β κε κρα ξα σοι Κυ ρι ε θερ μως εκ βα α θους ψυ χης μου κα μοι γε νε σθω προς υ πα κο ην τα θει ει α σου ω ω τα πι τον Κυ ρι ον ελ πι ι δα πας τις κε κτη με νος υ ψη λο τε ρος ε στι παν των των λυ που ουν των

15 15 Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας τον αι ω νων α μην γι ω Πνευ μα τι α να βλυ υ ζει τα της χα α ρι τος ρει ει θρα αρ δευ ο ον τα α πα σα ντην κτι ι σιν προς ζω ο γο νι ι αν Ἀντίφωνον Γ' καρ δι α μου προς σε Λο γε υ ψω θη τω και ου δεν θελ ξει με των του κο ο σμου τερ πνων προς χα μαι ζη λι αν πι την μη τε ρα αυ του ως ε χει τις στορ γην ε πι τω Κυ ρι ω θερ μο τε ρον

16 16 ΗΧΟΣ φιλ τρον χρε ω στου μεν Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας τον αι ω νων α μην γι ω Πνευ μα τι θε ο γνω σι ας πλου τος θε ω ρι ας και σο φι ας παν τα γαρ εν του τω τα πα τρω α δογ μα τα Β χορὸς ο Λο γος εκ κα λυ πτει Προκείμενον να στα Κυ ρι ε βο η θη σον η μιν λυ τρω σαι η μας ε νε κεν της δο ο ξης του ο νο μα τος σου (δὶς) Στίχος ὉΘεός, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἠκούσαμεν, καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ἀνήγγειλαν ἡμῖν ἔργον, ὃ εἰργάσω ἐν

17 ταῖς ἡμέραις αὐτῶν, ἐν ἡμέραις ἀρχαίαις. τὸ τρίτον 17 να στα Κυ ρι ε βο η θη σον η μιν και λυτρω σαι η μας ε νε κεν της δο ο ξης του ο νο μα το ο ος σου ου ου ου ου Ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου Α μην Îα α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ υ ρι ον (δὶς) Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ, αἰνεῖτε Αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως Αὐτοῦ. Αι νε σα α τω πνο η πα σα τον Κυ υ υ ρι ο ο ον Ἐωθινὸν Εὐαγγέλιον

18 18 ΗΧΟΣ Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν. εῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν, ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. ιὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ. Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. Ὁ Ν ψαλμὸς Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Ἦχος Δι λε η μων ε λε η σον με ο Θε ος κα τα το με γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος των οι κτιρ μων σου ε ξα λει ψον το α νο μη μα μου πι πλει ον πλυ νον με α πο της α νο μι ας μου και α πο της α μαρ τι ας μου κα

19 19 θα ρι σον με τι την α νο μι αν μου ε γω γι νω σκω και η α μαρ τι α μου ε νω πι ον μου ε στι δι α πα αν τος σοι μο νω η μαρ τον και το πο νη ρον ε νω πι ον σου ε ποι η σα ο ο πως αν δι και ω θης εν τοις λο γοις σου και νι κη σης εν τω κρι νε σθαι σε δου γαρ εν α νο μι αις συ νε λη φθην και εν α μαρ τι αις ε κισ ση σε με η μη τηρ μου δου γαρ α λη θει αν η γα πη σας τα

20 20 ΗΧΟΣ α δη λα και τα κρυ φι α της σο φι ας σου ε δη λω σας μοι αν τι εις με υσ σω πω και κα θα ρι σθη σο μαι πλυ νεις με και υ περ χι ο να λευ καν θη σο μαι κου τι εις μοι α γαλ λι α σιν και ευ φρο συ υ νην α γαλ λι α σον ται ο στε α τε τα πει νω με ε να πο στρε ψον το προ σω πον σου α πο των α μαρ τι ων μου και πα σας τας α νο μι ας μου ε ξα λει ψον αρ δι αν κα θα ραν κτι σον εν ε μοι ο

21 21 Θε ος και πνευ μα ευ θες εγ και νι σον εν τοις εγ κα τοις μου η α πορ ρι ψης με α πο του προ σω που σου και το πνευ μα σου το α γι ον μη αν τα νε λης απ ε μου πο δος μοι την α γαλ λι α σιν του σω τη ρι ου σου και πνευ ματ ι η γε μο νι κω στη ρι ξον με ι δα ξω α νο μους τας ο δους σου και α σε βεις ε πι σε ε πι στρε ψου σι υ σαι με εξ αι μα των ο Θε ος ο Θε ος της σω τη ρι ας μου α γαλ λι α σε ται η γλωσ

22 22 ΗΧΟΣ σα μου την δι και ο συ νην σου υ ρι ε τα χει λη μου α νοι ξεις και το στο μα μου α ναγ γε λει την αι νε σιν σου τι ει η θε λη σας θυ σι αν ε δω κα αν ο λο καυ τω μα τα ουκ ευ δο κη η σεις υ σι α τω Θε ω πνευ μα συν τε τριμ με νον καρ δι αν συν τε τριμ με νην και τε τα πει νω με ε νην ο Θε ος ουκ ε ξου δε νω σει γα θυ νον Κυ ρι ε εν τη ευ δο κι α σου την Σι ων και οι κο δο μη θη τω τα τει χη Ι ε ρου σα λημ

23 23 ο τε ευ δο κη σεις θυ σι αν δι και ο συ νης α να φο ραν και ο λο καυ τω μα τα ο τε α νοι σου σιν ε πι το θυ σι α στη ρι ον σου μο σχους και ε λε η σον με ο Θε ος ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι Ταις των Α πο στο ο ο λων πρε σβει αις Ε ε ε λε η μον ε ξα λει ψον τα πλη η η θη των ε μω ων εγ κλη μα α α των αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην Ταις της Θε ο το ο ο κου

24 24 ΗΧΟΣ πρε σβει αις Ε ε ε λε η μον ε ξα λει ψον τα πλη η η θη των ε μω ων εγ κλη μα α α των Ε λε η σον με ο Θε ος κα τα το με γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος των οι κτιρ μων σου ε ξα λει ψο ο ον το α νο μη μα α α α μου να στας ο Ι η σους α πο του τα φου κα θω ως προ ει πεν ε δω κεν η μιν την αι ω νι ον ζω ην και με γα ε λε ο ο ος

25 25 ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος Δι Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον (τρὶς) Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε ε ε η η η σο ον Ὁ Κανὼν τοῦ Πάσχα Ἦχος Πα ᾨδὴ Α Ἰωάννου Πρωτοψάλτου να στα σε ως η με ρα λαμ πρυν θω μεν λα οι Πα α σχα Κυ ρι ου Πα α σχα εκ γαρ θα να του προς ζω ην και εκ γης προς ου ρα νον Χρι στο ος ο Θε ος η μας δι ε βι βα σεν

26 26 ΗΧΟΣ ε πι νι κι ον α α δο ον τας (δὶς) Δο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ ρι ε α θαρ θω μεν τας αι σθη σεις και ο ψο με θα τω α πρ0 σι τω φω τι της Α να στα σε ως Χρι στον ε ξα στρα πτον τα και χαι ρε τε φα σκον τα τρα νω ως α κου σω με θα ε πι νι κι ον α α δο ον τες Δο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ ρι ε υ ρα νοι μεν ε πα ξι ως ευ φραι νε θω σαν γη η δε α γαλ λι α α σθω ε ορ τα ζε

27 27 τω δε κο σμος ο ρα τος τε α πας και α ο ρα τος Χρι στο ος γαρ ε γη γερ ται ευ φρο συ νη αι ω ω νι ι ος Ὁ Κανὼν τῆς Θεοτόκου ἦχος ὁ αὐτὸς Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι α να τω σε ως τον ο ρον α νε μο χλευ σας την αι ω νι αν ζω ην κυ ο φο ρη σα σα Χρι στον τον εκ τα φου α να λα αμ ψαν τα ση με ρον Παρ θε νε παν α μω με και τον κο σμον φω τι ι σα αν τα Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω

28 28 ΗΧΟΣ νων α μην να σταν τα κα τι δου σα σον Υι ον και Θε ον χαι ρεις συν α πο στο ο λοις Θε ο χα ρι τω τε α γνη και το χαι ρε πρω τουρ φως ως πα αν των χα ρας αι τι ι α εισ δε δε ξαι Θε ο μη τορ πα να α μω ω με Ὁ Κανὼν τοῦ Πάσχα Ἦχος Πα ᾨδὴ Γ ευ τε πο μα πι ω μεν και νον ουκ εκ πε τρας α γο ο νου τε ρα τουρ γου με νον αλλ α φθαρ σι ας πη γην εκ τα φου ομ βρι σαν τος Χρι στου εν ω στε ρε ου ου με ε θα (δὶς)

29 29 Δο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ ρι ε υν παν τα πε πλη ρω ται φω τος ου ρα νο ος τε και γη και τα κα τα χθο νι α ε ορ τα ζε τω γου ουν πα σα κτι ι σις την ε γερ σιν Χρι στου εν η ε στε ρε ε ω ω ται Δο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ ρι ε θες συ νε θα πτο μην σοι Χρι τε συ νε γει ρο με ση η με ρον α να σταν τι σοι συ νε σταυ ρου μην σοι χθες αυ το ος με συν δο ξα σον Σω τηρ εν τη βα σι λει ει α α σου

30 30 ΗΧΟΣ Ὁ Κανὼν τῆς Θεοτόκου ἦχος ὁ αὐτὸς Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι πι την α κη ρα τον ζω ην ε παν ερ χο μαι ση με ρον α γα θο τη τι του γεν νη θεν τος εκ σου και πα α σι τοις πε ρα σιν α γνη το φεγ γος α στρα α ψα αν τος Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην ε ο ον ον ε κυ η σας σαρ κι εκ νε κρων κα θως ει ει πεν εξ ε γει ρο με νον θε α σα με νη α γνη η χο ρευ ε και του τον ως

31 31 Θε ον α χραν τε με γα α λυ υ νε Κοντάκιον τῆς Μεσοπεντηκοστῆς Τῆς ἑορτῆς τῆς νομικῆς μεσαζούσης, ὁ τῶν ἁπάντων Ποιητὴς καὶ εσπότης, πρὸς τοὺς παρόντας ἔλεγες, Χριστὲ ὁ Θεός εῦτε καὶ ἀρύσασθε, ὕδωρ ἀθανασίας ὅθεν σοι προσπίπτομεν, καὶ πιστῶς ἐκβοῶμεν τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι ἡμῖν σὺ γὰρ ὑπάρχεις πηγὴ τῆς ζωῆς ἡμῶν. Μεσώδια Καθίσματα τὸ τῆς Σαμαρείτιδος Ἦχος Δι ὉὙψωθεὶςἐτῷΣταυρῷ γαλ λι α σθω ω ου ρα νος χο ρευ ε τω τα ε πι γης ο τι Χρι στος εκ Παρ θε νου ε πι φα νεις ως αν θρω πος ερ ρυ σα το φθο ρας α παν το αν θρω πι νον τω ι δι ω θα να τω θαυ μα σιν εκ λαμ ψας δε γυ ναι κι Σα μα ρει τι δι υ δωρ αι των πα ρε χει την

32 32 ΗΧΟΣ πη γην των ι α μα των ως μο νος α θα να τος όξα καὶ νῦν... τὸ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, τὸ ὅμοιον της σο φι ι α ας χο ρη γος και ε σπο της της ε ορ τη ης τη ης νο μι κης ε πι στα σης εν ι ε ρω κα θη με νος ε δι δα σκες λε γων ου τως α πα σιν ερ χε σθε οι δι ψων τες πι ε τε του να μα τος ου ε γω νυν πα ρε χω δι ου ζω ης εν θε ου και τρυ φης ε πα πο λαυ σε τε παν τες οι αν θρω ποι οι οι

33 33 Κοντάκιον τῆς Σαμαρείτιδος Πίστει ἐλθοῦσα ἐν τῷ φρέατι, ἡ Σαμαρεῖτις ἐθεάσατο, τὸ τῆς σοφίας ὕδωρ σε, ᾧ ποτισθεῖσα δαψιλῶς βασιλείαν τὴν ἄνωθεν ἐκληρώσατο, αἰωνίως ἡ ἀοίδιμος. ὉΟἶκος Τῶν σεπτῶν μυστηρίων ἀκούσωμεν, Ἰωάννου ἡμᾶς ἐκδιδάσκοντος, τὰ ἐν τῇ Σαμαρείᾳ γινόμενα, πῶς γυναικὶ ὡμίλει ὁ Κύριος, ὕδωρ αἰτήσας, ὁ τὰ ὕδατα εἰς τὰς συναγωγάς αὐτῶν συνάξας, ὁ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι σύνθρονος ἦλθε γὰρ ἐκζητῶν τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, αἰωνίως, ὡς ἀοίδιμος. ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ἐκ τοῦ Μηναίου καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Πεντηκοσταρίου Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ Κυριακῇ πέμπτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῆς Σαμαρείτιδος ἑορτὴν ἑορτάζομεν. Στίχοι Ὕδωρ λαβεῖν ἐλθοῦσα τὸ φθαρτόν, γύναι, Τὸ ζῶν ἀπαντλεῖς, ᾧ ῥύπους ψυχῆς πλύνεις. ΤαῖςτῆςσῆςΜάρτυροςΦωτεινῆςπρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

34 34 ΗΧΟΣ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἦχος Πα ᾨδὴ Α Χρύσ. Θεοδοσόπουλου να στα σε ως η με ρα λαμ πρυν θω μεν Λα οι Πα α σχα Κυ ρι ου Πα α σχα εκ γαρ θα να τουπρος ζω ην και εκ γης προς ου ρα νον Χρι στο ος ο Θε ος η μα ας δι ε βι βα σεν ε πι νι κι ον α α δο ον τας ᾨδὴ Γ ευ τε πο μα πι ω μεν και νον ουκ εκ πε τρας α γο ο νου τε ρα τουρ γου με νον αλλ α φθαρ σι ας πη γην εκ τα φου ομ βρη σαν τος Χρι στου Α χορὸς εν ω στε ρε ου ου με ε θα

35 35 ᾨδὴ πι της θει ας φυ λα κης ο θε η γο ρος Αβ βα κουμ στη τω μεθ η μων και δει κνυ υ τω φα ε σφο ρον Αγ γε λον δι α πρυ σι ως λε γον τα Ση με ρον σω τη ρι α τω κο ο σμω ο τι α νε ε στη Χριστος ως παν το δυ υ να α μος ᾨδὴ Ε ρ θρι σω μεν ορ θρου βα θε ε ος και αν τι μυ ρου τον υ μνον προ σοι σω μεν τω ε σπο τη και Χρι στον ο ψο με θα δι και ο συ νης η λι ον πα σι ζω ην α να τε ελ λο ον τα

36 36 ΗΧΟΣ ᾨδὴ ΣΤ α τηλ θες εν τοις κα τω τα τοις της γης και συ νε τρι ψας μο χλους αι ω νι ι ους κα το χους πε πε δη με νων Χρι στε και τρι η με ρος ως εκ κη τους Ι ω νας ε ξα νε ε στης του τα φου ᾨδὴ Ζ Παι αι δας εκ κα μι νου ρυ σα με νος γε νο με νος αν θρωπος πα σχει ως θνη τος και δι α πα θους το θνη τον α φθαρ σι ας εν δυ υ ει ευ πρε πει αν ο μο νος ευ λο γη τος των Πα τε ε ρων Θε ος και υ περ ε εν δο ο ξος

37 37 ᾨδὴ Η Αι νου μεν ευ λο γου μεν προ σκυ νου μεν τον Κυ ρι ον υ τη η κλη τη η και α γι α η με ε ρα η μι α των Σαβ βα α των η βα σι λις και κυ ρι α ε ορ των ε ορ τη και πα νη γυ ρις ε στι ι πα νη γυ ρε ων εν η ευ λο γου ου μεν Χρι στον εις τους αι ω να α α ας Ὁ Ἱερεύς Τὴν Θεοτόκον... Η Θ ῼ Η ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Χρύσ. Θεοδοσόπουλου Με γα λυ νον ψυ χη μου ου τον ε θε λου σι ι ως πα θον τα και τα φεν τα α και ε ξα να

38 38 ΗΧΟΣ σταν τα τρι η με ρον εκ τα φου ω τι ζου φω τι ζου η νε α Ι ε ρου σα λημ η γαρ δο ξα Κυ ρι ι ου ου ου ε πι σε α νε τει λε χο ρευ ε νυν και α γα αλ λου Σι ων συ υ δε Α γνη η η η τερ που Θε ο το ο κε εν τη ε γερ σει του το ο κου σου Με γα λυ νον ψυ χη μου ου τον ε ξα να στα αν τα τρι η με ρον εκ τα α φου Χρι στον τον ζω ο δο την ω τι ζου φω τι ζου η νε α Ι ε ρου σα λημ η γαρ δο ξα Κυ ρι ι ου ου ου ε πι σε α νε τει λε χο ρευ ε νυν και α γα αλ λου

39 39 Σι ων συ υ δε Α γνη η η η τερ που Θε ο το ο κε εν τη ε γερ σει του το ο κου σου Χρι στος το και νον Πα α σχα το ζω ο ο θη τον θυ υ μα α μνος Θε ου ο αι αι ρων την α μαρ τι αν κο σμου θει ας ω φι ι λης ω γλυ κυ τα της σου φω νης μεθ η μων α ψευ δω ως γα α αρ ε πηγ γει λω ε σε σθαι με χρι τερ μα των αι ω νος Χρι στε η ην οι πι στοι οι οι οι αγ κυ ραν ελ πι ι δος κα τε χον τες α γαλ λο ο με θα Ðη με ρον πα σα κτι σις α γαλ λε ται και χαι αι ρει ο τι Χρι στος α νε ε στη και Α δης ε

40 40 ΗΧΟΣ σκυ λευ θη Πα σχα το με ε γα και ι ε ρω τα τον Χρι στε ω σο φι α και Λο ο γε ε του Θε ου και δυ να μις δι δου η μιν ε κτυ πω τε ρον σου ου με τα σχει ει ει ειν εν τη α νε σπε ε ρω η με ρα της βα σι λει ει ας σου Ἡ Θ ᾡδὴ τῆς Θεοτόκου Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι Με γα λυ νον ψυ χη μου ου της τρι συ πο στα α του και α δι αι ρε ε του Θε ο τη τος το κρα τος υμ φω νως Παρ θε νε σε μα κα ρι ζο μεν

41 41 πι στοι χαι ρε πυ λη Κυ ρι ου χαι ρε πο λις εμ ψυ χε χαι ρε δι ης η μι ιν ε ε λαμ ψε ση με ρον φως του εκ σου τε χθε εν τος της εκ νε κρων α να στα α σε ε ως Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων Α μην Χαι ρε Παρ θε νε χαι ρε χαι ρε ευ λο γη με ε νη χαι ρε δε δο ξα σμε νη σος γαρ Υι ος α νε ε στη τρι η με ρος εκ τα φου υ φραι νου α γαλ λου η θει α πυ λη του φω τος ο γαρ δυ νας εν τα φω Ι η σους α νε τει λε λαμ ψας η λι ου φαι δρο τε ρον

42 42 ΗΧΟΣ και τους πι στου ους παν τας κατ αυ γα α σας Θε ο χα ρι τω τε ε ε σποι οι να Καταβασία Θ ᾡδῆς τοῦ Πάσχα Χρύσ. Θεοδοσόπουλου ο Αγ γε λος ε βο ο α τη Κε χα ρι τω με ε νη Α γνη Παρ θε νε χαι αι ρε και πα λιν ε ρω χαι αι ρε ο σος Υι ος α νε ε στη τρι η με ρος εκ τα φου ω τι ζου φω τι ζου η νε α Ι ε ρου σα λημ η γαρ δο ξα Κυ ρι ι ου ου ου ε πι σε α νε τει λε χο ρευ ε νυν και α γα αλ λου Σι ων συ υ δε Α γνη η η η τερ που Θε ο

43 43 το ο κε εν τη ε γερ σει του το ο κου σου ου ου ου ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ Ἦχος Δι Α μην γι ος Κυ ρι ος ο ο Θε ο ος η μων (δὶς) ψου τε Κυ ρι ον τον Θε ο ο ον η η μω ω ων και προ σκυ νει τε τω υ πο πο δι ω των πο ο δω ω ω ων αυ του Β χορὸς ο τι ι Α α γι ο ος ε στι ι τὸ τοῦ Πάσχα Ἦχος Δι Χρύσ. Θεοδοσόπουλου αρ κι υ πνω ω σας ω ως θνη τος ο

44 44 ΗΧΟΣ Βα σι ι λε ευς και Κυ υ ρι ος τρι η με ρος ε ε ξα νε ε ε στης Α δαμ ε γει ει ρας ε εκ φθο ρα ας και κα τα αρ γη η σας θα α να τον Πα σχα της α φθαρ σι ας του κο σμου ου σω τη η ρι ον τὸ τῆς Σαμαρείτιδος ἦχος ὁ αὐτὸς Γυναῖκες ἀκουτίσθητε α μα ρει α αν κα τε ε λα βες Σω τηρ μου πα αν το δυ υ να με και γυ ναι αι κι ο μι λη η η σας ε ζη τεις υ υ δωρ του ου πι ει εν ο εκ πε τρας α α κρο το ο μου πη γα σας υ δω ωρ Ε βραι αι οις ην προς πι στιν σην ε ε λα βες και νυν ζω ης α

45 45 α πο λα αυ ει εν ου ρα α νοις αι αι ω νι ι ω ως τὸ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς ἦχος ὁ αὐτὸς Γυναῖκες ἀκουτίσθητε ε σου σης πα α ρα γε ε γο νας της ε ο ορ τη ης φι λα αν θρω πε εν Ι ε ρω και αι ε λα α α λεις οι δι ψης εμ πλε ε οι προ ος με ελ θε τε και αι α ρυ υ σα σθε υ δωρ ζων και αι αλ λο ο με νον δι ου τρυ υ φη ης και χα α ρι τος ζω ης τε της α α θα να α του Β χορὸς ε πα πο ο λαυ σε ε τε πα αν τε ες

46 46 ΗΧΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου α σα πνο ο η αι νε σα τω ω το ον Κυ υ υ ρι ι ι ι ον αι νει τε τον Κυ ρι ι ον εκ τω ω ων ου ου ρα α α νων αι νει ει τε α α αυ το ον εν τοις υ ψι ι ι ι στοις σοι πρε ε ε πει υ μνο ος τω Θε ε ε ω ω ι νει ει ει τε α αυ τον πα αν τες οι Α α αγ γε λοι οι α α αυ του αι νει ει ει ει τε α αυ τον πα σαι αι δυ να α α μει εις α α αυ του σοι πρε ε ε πει υ μνο ος τω Θε ε ω ω

47 Στιχηρὰ τῶν αἴνων (σύντομα) 47 Αι νει τε αυ τον ε πι ταις δυ να στει αις αυ του αι νει τε αυ τον κα τα το πλη θος της με γα λω συ νης αυ του Σταυ ρον υ πο μει νας και θα να τον και α να στας εκ των νε κρων παν το δυ να με Κυ ρι ε δο ξα ζο μεν σου την α να στα σιν Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος αι νει τε αυ τον εν ψαλ τη ρι ω και κι θα ρα ν τω Σταυ ρω σου Χρι στε της αρ χαι αι

48 48 ΗΧΟΣ ας κα τα ρας η λευ θε ρω σας η μας και εν τω θα να τω σου τον την φυ σιν η μω ων τυ ραν νη σαν τα δι α βο λον κα τηρ γη σας εν δε τη ε γερ σει σου χα ρας τα πα αν τα ε πλη ρω σας δι ο βο ω με εν σοι ο α να στας εκ των νε κρων Κυ ρι ε δο ξα σοι Αι νει τε αυ τον εν τυμ πα νω και χο ρω αι νει τε αυ τον εν χορ δαι αις και ορ γα α νω ω σω Σταυ ρω Χρι στε Σω τηρ ο δη γη σον η μας ε πι ι την α λη θει αν σου και ρυ υ σαι η μας των πα γι δων του εχ θρου

49 49 ο α να στας εκ των νε κρων α να στη σον η μας πε σον τας τη α μαρ τι ι α εκ τει νας την χει ρα σου φι λα αν θρω πε Κυ ρι ε τη πρε σβει α των Α γι ων σου Αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις ευ η χοις αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις α λα λαγ μου πα σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον ων πα τρι κων σου κολ πων μη χω ρι σθεις μο νο γε νε ες Λο γε του Θε ου ηλ θες ε πι γης δι α φι λαν θρω πι αν αν θρω πος γε νο με νος α τρε ε πτως και σταυ ρον και θα να

50 50 ΗΧΟΣ τον υ πε μει νας σαρ κι ο α πα θης τη Θε ο τη τι α να στας δε εκ νε κρων α θα να σι αν πα ρε ε σχες τω γε νει των αν θρω πων ως μο νος παν το δυ να μος Στιχηρὰ τοῦ Πάσχα...σελ. 55

51 Ἔτερα Πασαπνοάρια Χρύσ. Θεοδοσόπουλου 51 Ἦχος Πα Nε α α α σα πνο η αι νε σα α τω ω το ον Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ον Αι νει τε τον Κυ ρι ον εκ τω ω ω ων ου ρα νω ω ων αι νει ει ει τε α α αυ το ο ο ον εν τοι οι οις υ υ υ ψι ι ι ι στοι οις σοι πρε ε ε πει υ υ μνο ος τω ω Θε ε ω ω ι νει ει ει ει τε αυ τον πα α αν τες οι οι Α α αγ γε ε ε λοι α α αυ του αι νει ει ει ει τε αυ τον πα σαι αι δυ να α

52 52 ΗΧΟΣ α α α α μεις α α αυ του ου ου ου σοι πρε ε ε πει υ υ μνο ος τω ω Θε ε ω ω Αι νει τε τον ε πι ταις δυ να στει αις αυ του αι νει τε αυ τον κα τα το πλη θος της με γα λω συ νης αυ του Σταυ ρον υ πο μει νας και θα να τον και α να στας εκ των νε κρων παν το δυ υ να με Κυ ρι ε δο ξα ζο μεν σου την α να στα σιν Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος αι νει τε αυ τον εν ψαλ τη ρι ω και κι θα ρα

53 53 ν τω Σταυ ρω σου Χρι στε της αρ χαι αι ας κα τα ρας η η λευ θε ρω σας η μας και εν τω θα να τω σου τον την φυ σιν η μω ων τυ ραν νη σαν τα δι α βο λον κα τηρ γη σας εν δε τη ε γε ερ σει ει σου Χα ρας τα πα απν τα ε πλη ρω σας δι ο βο ω με εν σοι ο α να στας εκ των νε κρων Κυ υ ρι ε δο ξα σοι Αι νει τε αυ τον εν τυμ πα νω και χο ρω αι νει τε αυ τον εν χορ δαι αις και ορ γα α νω ω σω Σταυ ρω Χρι στε Σω τηρ ο δη γη

54 54 ΗΧΟΣ σον η μας ε πι ι την α λη θει αν σου και ρυ υ σαι η μας των πα γι δων του εχ θρου ο α να στας εκ των νε κρων α να στη η σον η μας πε σο ον τας τη α μαρ τι ι α εκ τει νας την χει ει ρα α σου φι λαν θρω πε Κυ ρι ε τη πρε σβει α των Α γι ων σου Αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις ευ η χοις αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις α λα λαγ μου πα σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον ων πα τρι κων σου κολ πων μη η χω ρι σθεις μο νο γε νε ες Λο γε του Θε ου ηλ θες

55 55 ε πι γης δι α φι λαν θρω πι αν αν θρω πος γε νο με νος α τρε πτως και σταυ ρον και θα να τον υ πε μει νας σαρ κι ο α πα θη ης τη Θε ο τη τι α α να στας εκ των νε κρων α θα να σι αν πα ρε σχες τω γε νει των αν θρω πων ως μο νος παν το δυ να μος Στιχηρὰ τοῦ Πάσχα Ἦχος Χρύσ. Θεοδοσόπουλου Α να στη τω ο Θε ος και δι α σκορ πι σθη τω σαν οι εχ θροι αυ του και φυ γε τω σαν α πο προ σω που αυ του οι μι σουν

56 56 ΗΧΟΣ τες αυ τον α σχα ι ε ρον η μιν ση με ρον α να δε δει κται Πα σχα και νον α γι ον Πα σχα μυ στι κον Πα σχα παν σε βα σμι ον Πα α σχα Χρι στος ο λυ τρω της Πα σχα α μω μον Πα σχα με ε γα Πα σχα των πι στων Πα σχα το πυ λας η μιν του Πα ρα δει ει σου α νοι οι ξαν Πα σχα παν τας α γι α α ζον πι στους ς ε κλει πει κα πνος εκ λι πε τω σαν ως τη κε ται κη ρος α πο προ σω που πυ ρος ευ τε α πο θε ας Γυ ναι κες ευ αγ γε λι στρι αι και τη Σι ω ων ει πα τε δε χου παρ η

57 57 μων χα ρας ευ αγ γε λι α της Α να στα σε ως Χριστου τε ερ που χο ρε ευ ε και α γα αλ λου Ι ε ρου σα λημ τον Βα σι λε α Χρι στον θε α σα με νη εκ του μνη μα τος ως νυμ φι ον προ ερ χο ο με ε νον Ου τως α πο λουν ται οι α μαρ τω λοι α πο προ σω που του Θε ου και οι δι και οι ευ φραν θη τω σαν ι Μυ ρο φο ροι γυ ναι κες ο ορ θρου βα θε ε ος ε πι στα σαι προς το μνη η μα του Ζω ο δο του ευ ρον Αγ γε λον ε πι τον λι θον κα θη με νον και αυ τος προσ φθεγ ξα με νος

58 58 ΗΧΟΣ αυ ταις ου τως ε λε γε τι ι ζη τει τε τον ζων τα με τα α των νε κρων τι ι θρη νει τε τον α φθαρ τον ως εν φθο ρα α πελ θου ου σαι κη ρυ ξα τε τοις αυ του ου μα θη ται αις Αυ τη η η με ρα ην ε ποι η σεν ο Κυ ρι ος α γαλ λι α σω με θα και ευ φραν θω μεν εν αυ τη α σχα το τερ πνον Πα σχα Κυ ρι ου Πα σχα Πα σχα παν σε βα σμι ον η μιν α νε τει λε Πα σχα εν χα ρα αλ λη λους πε ρι πτυ ξω με θα ω ω Πα σχα λυ τρον λυ πης και γαρ εκ τα φου ση με ρον ω σπερ εκ πα στου εκ λα αμ

59 59 ψας Χρι στος τα γυ ναι α χα ρας ε πλη σε λε γων κη ρυ υ ξα τε Α πο στο ο ο ο ο λοις οξαστικὸν τῶν αἴνων Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Ἦχος Πα ε ε Δο ο ο ο ο α ξα Πα α τρι ι και αι αι Υι ω και α γι ι ι ω Πνε ε ευ μα α α τι πη γη η η τη ης ζω α αρ χι ι ι ι ι ι ας Ι η σου ου ους ο ο ο Σω τη η η η ηρ η η η η μων ε πι την πη γη ην ε ε ε πι στας του Πα τρι α αρ χου ου Ι ι ι α α κωβ πι ει

60 60 ΗΧΟΣ ειν ε ε ε ζη η η η τει ει ει υ υ υ υ δωρ πα ρα γυ ναι κο ος Σα α α μα ρει ει ει ει ει τι ι ι ι δος της δε ε το ο α κοι οι οι νω ω νη η η τον των Ι ου δαι αι ω ω ων προ ο ο ο σει ει που ου ου ου σης ο σο φος δη μι ουρ γο ος με το χε τε ευ ει αυ την ταις γλυ κει ει ει αι αις προσ ρη η η η η σε ε ε ε σι μαλ λον προς αι αι τη η η σιν του α ι δι ι ι ου υ υ δα α α τος ο και λα βου σα τοις πα σιν ε κη ρυ ξε ε εν ει ει ει που ου ου ου σα α

61 61 δε ευ τε ε ι ι ι δε ε ε τε των κρυ πτων γνω ω στη η ην και Θε ον πα ρα γε νο ο με ε νο ο ον σα αρ κι δι α το σω ω σαι αι τον α α αν θρω ω ω ω πον ἕτερον οξαστικὸν Στεφάνου Λαμπαδαρίου Ἦχος Πα Nε ε Δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ μα α α τι πη γη η τη ης ζω α αρ χι ι ι α ας Ι η σου ους ο ο ο Σω τη ηρ η η η η μων ε πι την πη γην ε πι ι στας του Πα τρι α αρ χου Ι ι α α κωβ

62 62 ΗΧΟΣ πι ειν ε ε ε ζη η η τει ει υ υ δωρ πα ρα γυ ναι κο ος Σα α α μα ρει ει τι ι ι ι δος της δε το α κοι οι νω ω νη η η τον των Ι ου δαι ω ω ων προ ο οσ ει ει που ου ου σης ο σο φος η μι ουρ γος με το χε τευ ει α αυ την ταις γλυ κει αι αις προσ ρη η η σε ε ε ε σι μαλ λον προς αι τη η σιν του α ι δι ι ου υ υ δα α α α τος ο και λα βου σα τοις πα σιν ε κη ρυ ξε ε εν ει ει που ου σα δευ τε ι ι δε ε ε τε των Δ κρυ πτων γνω στη ην και Θε ε ον πα ρα γε νο ο με νο

63 63 ον σα αρ κι δι α το σω ω σαι αι τον α α αν θρω ω ω ω πον ΚΑΙ ΝΥΝ...ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Ἦχος Πα Και νυν και α ει και εις τους αι ω ω νας των αι ω ω ω ω ω νων α α α μην να στα α σε ω ως η η με ε ε ε ε ε ρα και λαμ πρυν θω ω ω ω με ε ε εν τη πα α α νη η η γυ υ υ υ ρει και αλ λη η η λους πε ρι ι ι πτυ υ ξω ω ω ω με ε ε ε θα ει πω με ε ε εν α α δελ φοι και τοις μι σου ου ου ου

64 64 ΗΧΟΣ ου ου σιν η η η μας συγ χω ρη η σω ω ω μεν πα α αν τα α α α τη η Α α α να α α στα α α α σει και αι ου ου τω ω ω βο η η η η σω ω ω ω μεν Χρι στος α νε ε στη η ε εκ νε ε κρω ω ων θα α να α τω ω θα α α α να το ο ον πα α α τη η η η σας και τοις ε εν τοι οις μνη η η μα α α σι ζω ω η ην χα α α ρι σα α α με νος

65 Ἕτερον ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ Χαριλάου Ταλιαδώρου 65 Ἦχος Πα Nε Δο ο ξα Πα τρι ι ι και αι Υι ω και Α α γι ι ω ω ω Πνευ μα α α τι Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω ω νω ω ων α α α α μην να στα α σε ε ε ως η η με ε ε ε ε ε ρα και λαμ πρυν θω ω ω με ε εν τη πα α α νη η η γυ υ υ υ ρει και αλ λη λους πε ρι ι ι πτυ υ ξω ω ω ω ω με ε ε ε θα ει πω με ε ε εν α α δελ φοι και τοις μι σου ου ου σιν η η η μας

66 66 ΗΧΟΣ συγ χω ρη η σω ω ω μεν πα α α αν τα α α τη Α α να α α στα α α α σει και αι ου τω ω ω βο η η η η η σω ω ω ω μεν Χρι στος α νε ε στη η ε εκ νε ε κρω ων θα α να τω ω θα να α το ον πα α τη η η η η σας και τοις ε εν τοι οι οις μνη μα α α σι ζω ω η ην χα α ρι σα α α με ε νο ο ο ο ο ο ο ος

67 ΟΞΟΛΟΓΙΑ Μανουὴλ Πρωτοψάλτου 67 Ἦχος Βου ο ο ξα σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα εν υ ψι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η νη εν αν θρω ποις ευ δο κι ι α μνου ου μεν σε ευ λο γου μεν σε προ σκυ νου μεν σε δο ξο λο γου μεν σε ευ χα ρι στου μεν σοι δι α την με γα α λην σου δο ο ξαν υ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε ε Πα τερ παν το κρα τορ Κυ ρι ε Υι ε μο νο γε νες Ι η σου Χρι στε και Α γι ον Πνε ευ μα

68 68 ΗΧΟΣ υ ρι ε ο Θε ος ο α μνος του Θε ου ο Υι ο ος του Πα τρος ο αι αι ρων την α μαρ τι ι αν του κο ο σμου ε λε η σον η μας ο αι αι ρων τας α μαρ τι ι ας του κο ο σμου ρο σδε ξαι την δε η σιν η μων ο κα θη με νος εκ δε ξι ω ων του Πα τρος και ε λε η σον η μα ας τι συ ει μο νος Α γι ος Συ ει ει μο νος Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος εις δο ο ξαν Θε ου Πα τρος α μη ην αθ ε κα στην η με ραν ευ λο γη σω Σε

69 69 και αι νε ε σω το ο νο μα α σου εις τον αι ω να και εις τον αι ω να του αι ω ω νος α τα ξι ι ω σον Κυ ρι ε εν τη η με ρα τα αυ τη α να μαρ τη τους φυ λα χθη ναι η μα ας υ λο γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος των πα τε ε ρων η μων και αι νε το ον και δε δο ξα σμε ε νον το ο νο μα σου εις τους αι ω νας α μη ην ε ε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου εφ η μας κα θα περ ηλ πι σα μεν ε πι σε ε υ λο γη τος ει Κυ ρι ε ε δι δα ξο ον με

70 70 ΗΧΟΣ τα δι και ω μα τα α (τρὶς) υ ρι ε κα τα φυ γη ε γεν νη η θης η μιν εν γε νε α και γε νε α ε γω ει πα Κυ ρι ι ε ε λε η σο ον με ι α σαι την ψυ χη ην μου ο τι η μαρ το ον σοι υ ρι ε προς σε κα τε ε φυ γον δι δα ξο ον με του ποι ειν το θε λη μα α σου ο τι συ ει ει ο Θε ο ος μου τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω φω τι σου ο ψο με θα φω ως α ρα τει νον το ε λε ο ος σου τοις γι νω σκου σι ι σε

71 71 γι ος ο Θε ος Α γι ος Ι σχυ ρος Α γι ος α θα να τος ε λε η σον η μα ας (τρὶς) ο ξα Πα τρι ι και Υι ω και α γι ω Πνευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μη ην γι ος α θα να τος ε λε η σον η μα ας ᾈσματικόν α γι ο ος ο Θε ε ε ο ος Α α γι ο ος Ι σχυ υ υ ρο ος Α α γι ι ος Α α θα α α α να α α α τος ε ε λε η σο ον η η μα α α α ας

72 72 ΗΧΟΣ Πέτρου Λαμπαδαρίου η με ρον σω τη ρι α τω κο σμω γε γο νεν α σω μεν τω α να σταν τι εκ τα α φου και αρ χη γω της ζω ης η μων κα θε λων γαρ τω θα να α τω τον θα να τον το νι κος ε δω κεν η μι ιν και το με γα ε λε ο ο ο ο ος

73 ΟΞΟΛΟΓΙΑ Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου 73 Ἦχος Βου ο ξα σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα εν υ ψι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η νη εν αν θρω ποις ευ δο κι ι α μνου ου μεν σε ευ λο γου μεν σε προ σκυ νου μεν σε δο ξο λο γου μεν σε ευ χα ρι στου ου με εν σοι δι α την με γα α λην σου δο ο ξαν υ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε ε ε Πα τερ Παν το κρα α τορ Κυ ρι ε Υι ε μο νο γε νες Ι η σου Χρι στε ε και Α

74 74 ΗΧΟΣ γι ον Πνε ευ μα υ ρι ε ο Θε ος ο α μνος του Θε ου ο Υι ο ος του Πα τρος ο αι αι ρων την α μαρ τι ι αν του κο οσ μου ε λε η σον η μας ο αι αι ρων τας α μαρ τι ι ας του κο ο σμου ρο σδε ξαι την δε η σιν η μων ο α θη με νος εν δε ξι α α του Πα τρος και ε λε η σον η μας τι συ ει μο νος Α γι ος συ ει μο νος Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος εις δο ο ξαν Θε ου Πα τρος α μην αθ ε κα στην η με ραν ευ λο γη σω σε

75 75 και αι νε ε σω το ο νο μα σου εις τον αι ω να και εις τον αι ω να του αι ω ω νος α τα ξι ι ω σον Κυ ρι ε εν τη η με ρα ταυ τη α να μαρ τη τους φυ λα χθη η ναι η μας υ λο γη εος ει Κυ ρι ε ο Θε ος των Πα ε ε ρων η μων και αι νε το ον και δε δο ξασ με ε νον το ο νο μα α σου εις τους αι ω ω νας α μην ε ε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου εφ η μας καθ α περ ηλ πι ι σα μεν ε πι σε ε υ λο γη τος ει ει Κυ ρι ε ε δι δα ξο ον με

76 76 ΗΧΟΣ τα δι και ω μα τα α σου (τρὶς) υ ρι ε κα τα φυ γη ε γε νη η θης η μιν εν γε νε α και γε νε α ε γω ει πα Κυ υ ρι ι ε ε λε η σο ον με ι ι α σαι την ψυ χη ην μου ο τι η μαρ το ο ον σοι υ ρι ε προς σε κα τε ε φυ γον δι δα ξον με του ποι ειν το θε λη μα α σου ο τι συ ει ει ο Θε ο ος μου τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω φω τι σου ο ο ο με θα φως α ρα α τει ει νον το ε λε ο ος σου τοις γι νω σκου σι ι σε * Α γι ος ο Θε ος

77 77 Α γι ος Ι σχυ ρος Α γι ος α θα να τος ε λε η σον η μας *(τρὶς) ο ξα Πα τρι ι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω ω νων α μην γι ος α θα να τος ε λε η σον η μας ᾈσματικόν α α γι ι ο ος ο ο Θε ε ε ο ος Α α γι ι ο ος Ι ι σχυ υ υ ρο ος Α α γι ι ι ος α α θα α α α α α να α α α τος ε ε λε ε η σον η

78 78 ΗΧΟΣ η η μα α α α α α α α ας η με ρον σω τη ρι ι α τω κο σμω γε γο νεν α σω μεν τω α να σταν τι εκ τα α φου και αρ χη γω της ζω ης η μων καθ ε λω ων γαρ τω θα να α τω τον θα να τον το νι κος ε δω κεν η μι ιν και το με γα ε λε ο ο ο ο ο ο ος

79 ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ Ἦχος Πα 79 ρι στο ος α νε ε στη η ε εκ νε κρω ω ων θα να α α τω θα α να α το ον πα τη η η σα α α ας και αι τοι οις εν τοι * οις μνη η μα α α σι ζω ω ην χα ρι σα α α με νος κατάληξις * χα ρι σα α α με ε νο ο ο ο ο ο ο ο ος

80 80 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη Α μην 1. υ ρι ε ε λε ε η σον 2. υ ρι ε ε λε ε ε η σον 3. υ ρι ε ε λε ε ε η σον 4. υ ρι ε ε λε ε ε η η σον 5. υ ρι ε ε λε ε ε η σον 6. υ ρι ε ε λε ε ε η σον 7. υ ρι ε ε ε λε η σον

81 υ ρι ε ε ε λε η σον υ ρι ε ε λε η σον 10. υ ρι ε ε λε ε η σον 11. υ ρι ε ε λε ε η σον 12. υ ρι ε ε λε ε η σον περ Α γι α Θε ο το κε σω ω σον η μας οι Κυ ρι ε

82 82 ΗΧΟΣ ΑΝΤΙΦΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἦχος Δι Ἀντίφωνον Α Α μην Στίχος Α Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ. Στίχος Β Ψάλατε δὴ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, δότε δόξαν ἐν αἰνέσει αὐτοῦ. αις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω τερ σω σον η μας Στίχος Γ Εἴπατε τῷ Θεῷ Ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου. Ἐν τῷ πλήθει τῆς δυνάμεώς σου ψεύσονταί σε οἱ ἐχθροί σου. αις πρε σβει αις της Θε ο το ο κου Σω τερ σω σον η μα α ας

83 Ἀντίφωνον Β 83 Α μην Στίχος Α Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς, καὶ ἐλεήσαι ἡμᾶς. Στίχος Β Τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τὴν ὁδόν σου, ἐν πᾶσιν ἔθνεσι τὸ σωτήριόν σου. ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο α να στας εκ νε κρων ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι α Στίχος Γ Ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ὁ Θεός, ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοὶ πάντες. ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο α να στας εκ νε κρων ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι α

84 84 ΗΧΟΣ ὁ Μονογενὴς ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων Α μην Μο νο γε νης Υι ος και Λο γος του Θε ου α θα να τος υ πα α α αρ χων και κα τα δε ξα με νος δι α την η με τε ραν σω τη ρι ι αν σαρ κω θη η ναι εκ της Α γι ας Θε ο το κου και α ει Παρ θε νου Μα ρι ας α τρε πτως εν αν θρω πη σας Σταυ ρω θεις τε Χρι στε ο Θε ος θα να Ν α α τω θα να τον πα τη σας ει εις ων της

85 85 Α γι ας Τρι α δος συν δο ξα ζο ο με νος τω Πα τρι και τω Α γι ω Πνευ μα τι σω σον η μα α ας Ἀντίφωνον Γ Ἦχος Πα Στίχος Α Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν. ρι στο ος α νε ε στη η ε εκ νε κρω ω ων θα να α α τω θα α να α το ον πα τη η η σα α α ας και αι τοι οις εν τοι οις * μνη η μα α α σι ζω ω ην χα ρι σα α α με νος Στίχος Β Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώτου πυρός.

86 86 Χριστὸς ἀνέστη... ΗΧΟΣ Στίχος Γ Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν. Χριστὸς ἀνέστη... Στίχος Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. Χριστὸς ἀνέστη... κατάληξις * χα ρι σα α α με ε νο ο ο ο ο ο ο ο ος Εἰσοδικὸν τοῦ Πάσχα Ἦχος Δι ν Εκ κλη σι ι αις ευ λο γει τε τον Θε ον Κυ ρι ον εκ πη γων Ι σρα ηλ Ðω ω σον η μα ας Υι ε ε Θε ου ο α να στας εκ νε κρων ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι α

87 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ Ἦχος Δι 87 ο φαι δρον της Α να στα σε ως κη ρυγ μα εκ του Αγ γε λου μα θου σαι αι του Κυ ρι ου μα θη τρι αι και την προ γο νι κην α πο φα σιν α πορ ρι ι ψα σαι τοις Α πο στο λοις καυ χω με ναι ε λε γον ε σκυ λευ ται ο θα να τος η γερ θη Χριστος ο Θε ος δω ρου με νος τω κο σμω το με γα ε λε ος Ἀπολυτίκιον Μεσοπεντηκοστῆς Ἦχος ε σου σης της ε ορ της δι ψω σαν μου την ψυ χην ευ σε βει ας πο τι σο ον να μα

88 88 ΗΧΟΣ α τα ο τι πα σι Σω τηρ ε βο η σας ο δι ψων ερ χε σθω προς με και πι ι νε ε ε τω η πη γη η της ζω ης Χρι στε ο Θε ος δο ο ξα α σοι Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ Κοντάκιον τοῦ Πάσχα Ἦχος Δι Χρύσ. Θεοδοσόπουλου ι και εν τα φω κα τηλ θες α θα α να τε αλ λα του Α δου κα θει λες την δυ να μιν και α νε στης ως νι κη της Χρι στε ο Θε ος γυ ναι ξι Μυ ρο φο ροις φθεγ ξα με νος χαι αι ρε τε και τοις σοις Α πο

89 89 στο λοις ει ρη νην δω ρου με νος ο τοις πε σου ου σι πα ρε χων α να α στα σι ι ιν ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ Ἦχος Δι Α μην α γι ι ι ο ο ος ο ο Θε ε ο ο ο ος Α α γι ι ι ο ο ος Ι ι σχυ υ ρο ο ο ος Α α γι ι ι ος Α θα α να α α α τος ε λε ε ε η σο ο ο ον η μα α ας (δὶς) τὸ τρίτον γι ος ο Θε ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ος Α α γι ος Ι σχυ ρο ο ο ο ος Α α γι ι ι ος α

90 90 ΗΧΟΣ θα α να α α α τος ε λε ε ε ε η σο ο ο ον η μα ας ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνε ε ευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην α γι ι ι ος Α θα α να α α τος ε λε ε ε ε η σο ο ο ον η μα ας ΔΥΝΑΜΙΣ ε ε ε ε ε υ υ να α α μις Α γι ος ο Θε ο ο ο ο ο ο ο ο

91 91 ο ο ο ο ο ο ος Α α γι ο ο ο ο ος Ι σχυ ρος Α α α α α γι ος α α α θα α να α α τος ε ε λε ε η η σο ο ον η η η η μα α α ας ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ Προκείμενον. Ἦχος δ Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας. Στίχ. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον. Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, διασπαρέντες οἱ Ἀπόστολοι ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις. Ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες εἰσελθόντες εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον Ἰησοῦν. Καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου μετ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸς ὁ πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν Κύριον. Ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἐν Ἰεροσολύμοις

92 92 ΗΧΟΣ περὶ αὐτῶν καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν ἕως Ἀντιοχείας ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐχάρη, καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῇ καρδίας προσμένειν τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως. Καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ Κυρίῳ. Ἐξῆλθε δὲ εἰς Ταρσὸν ἀναζητῆσαι Σαῦλον, καὶ εὑρὼν ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν. Ἐγένετο δὲ αὐτοὺς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς. Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς Ἀντιόχειαν ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἅγαβος ἐσήμανε διὰ τοῦ Πνεύματος λιμὸν μέγαν μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ ὅλην τὴν οἰκουμένην ὅστις καὶ ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου Καίσαρος. Τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς εὐπορεῖτό τις ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς ὃ καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς Βαρνάβα καὶ Σαύλου. Ἀλληλούϊα. Ἦχος δ Ἔντεινε καὶ κατευοδοῦ καὶ βασίλευε ἕνεκεν ἀληθείας καὶ πρᾳότητος καὶ δικαιοσύνης. Στίχ. Ἠγάπησας δικαιοσύνην, καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν.

93 Εἰς τὸ "Ἐξαιρέτως" Ἦχος Πα 93 Χρύσ. Θεοδοσόπουλου ο Α αγ γε λο ος ε ε ε βο ο ο ο α α τη η Κε χα α ρι ι τω ω ω με ε ε ε νη η η Α γνη η Πα α αρ θε ε νε ε χαι αι αι αι ρε ε και αι πα λιν ε ρω ω χαι αι αι α ρε ε ε ο σο ος Υι υι ο ος α νε ε ε ε στη η τρι ι ι η η η η με ε ρο ος ε ε εκ τα α α α φου υ φραι αι αι νου α γα α αλ λου ου η θει ει α α πυ υ λη η η του ου ου φω ω το ος ο γαρ δυ υ νας εν τα α α

94 94 ΗΧΟΣ α α α φω ω ω ω Ι ι η η σου ους α α α νε ε τει ει λε ε λα α α α αμ ψα ας η η λι ι ι ι ου φαι δρο ο ο ο ο ο τε ε ε ε ρον και αι αι αι αι του ους πι ι ι στου οο ου ους παν τα ας κα α τα α αυ γα α α σα α ας Θε ο ο χα α ρι ι ι τω ω ω τε ε ε ε ε ε ε ε σποι οι οι οι να α α α Ἀντὶ τοῦ "Εἴδομεν τὸ φῶς" Ἦχος Πα ρι στο ος α νε ε στη η ε εκ νε κρω ω ων θα να α α τω θα α να α το ον

95 95 πα τη η η σα α α ας και αι τοι οις εν τοι οις μνη η μα α α σι ζω ω ην χα ρι σα α α με νος

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πα ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου ου σο ο ο ο ονμου ει σα α α κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε κρα α ξα προς σε ει σα α α κου σο ο ον μου προσ χες τη φω νη η η η η τη η

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ΡΟΗΙΑΣΕΗ Ἐν τῷ ἑσπρινῷ τῆς ροηγιασμένης Ἦχος α υ ρι κ κρα α ξα προ ο ος σ ι σα κου ου ου σο ο ον μου ι σα κου σο ον μου ου υ υ υ ρι ι ι υ ρι κ κρα α ξα προ ος σ ι σα α α κου σο ο ον μου προ σχς τη φω νη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα ξα α προ ο ος σε ει σα α α α κου σο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ.

Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 2 3 Καὶ πάλιν 4 Κύριε ἐλέησον «ἑξαπλᾶ» Κατὰ τὴν Ἁγιορειτικὴν παράδοσιν.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου,

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, Τῇ Τρίτῃ τῆς ιακαινησίμου Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, καί τῆς Ἁγίας αρθενομάρτυρος Εἰρήνης, τῶν ἐν Θερμῇ τῆς Λέσβου ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΕΡΙΝῼ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. πρωτ. Κων. Παπαγιάννη Μουσικόν Τριώδιον τόμος Β' Ωρολόγιον 2003 σ.15* Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _ και _ ω _ μα _ τ α _ α _ σου _ Τ ων _ α _ γι _.

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι ΗΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Ἦχος Ἔκτσις. ι Οι οι οι οι τ Β Χ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Β ο ο χ ρο ο βι ιµ µ µ στι ι ι κω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ως ι κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι κο ο νι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 21ῃ Ἰουλίου Μνήμη τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου καὶ Συμεών, τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ. Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Δι ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν

Διαβάστε περισσότερα

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο Χερουβικό σε ἦχο πλ.. Ε ΑΣΗ ΤΟ ΩΣΤΑΤΙΟΥ ΡΙΓΓΟΥ ΑΡΧΟΤΟΣ ΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ.Τ.Χ.Ε. Ἦχος Nε Οι τ Χε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 4 Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864)... 5 Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896)... 7 Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965)... 9 Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988)... 11 Ἀθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1 Ν ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΣ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Ἦχος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Ἦχος ΟΡΘΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 1 ΟΡΘΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ Ἦχος Πα Χρύσ. Θεοδοσόπουλου ρι στο ος α νε ε στη η ε εκ νε κρω ω ων θα να α α τω θα α να α το ον πα τη η η σα α α ας και αι τοι οις εν τοι οις μνη η μα α α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν...

Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν... Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν... Εἰς τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου 3 Γεωργίου Πρωγάκη... 3 Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου... 3 Εἰς τήν ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ 5 Ιωάννου Πρωτοψάλτου... 5 Εἰς τά Εἰσόδια

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι 12 ΑΪΟΥ 2019 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΑΟ ΤΟΥ ΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν, ἔτι δὲ Ἰωσὴφ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου. νήμη τῶν ἐν Ἁγίοις ατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 30ῃ Ἰουνίου Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 30ῃ Ἰουνίου Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 30ῃ Ἰουνίου Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η. μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η. μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Γα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. (Τὸ ὡς

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 10 ΜΑΪΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τῆς Σαµαρείτιδος). Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Σίµωνος τοῦ Ζηλωτοῦ. Ἦχος δʹ. Ἑωθινὸν Ζʹ Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν Δι ευ λο γη µε νος

Διαβάστε περισσότερα

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф 1 Δοξολογία Εἰρμολογική ẅѓỳѓѓ ЃЃΝη Ἀπαγγελία Θρ. Στανίτσα - Νικ. Δανιηλίδη ч ñ ЃЃЃЃЃЃЃЃЃ ПзÙЃтéЃЃтЃЃтòёЃЃчéЃчöЃЃтЃЃтЃЃсЃсØ ЃūţŞЃЃцЃт Νε ο ξα α σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα с с ц Ù Ѓ т Ѓ т é Ѓ т ò ūţşѓщ

Διαβάστε περισσότερα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα ΡΟΣΟΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑΛΕΤ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α α Των ου ρα νι ων ταγ µα α των το α γαλ λι α µα των ε πι γης αν θρω πων κρα ται α προ στα σι α α χραν τε αρ θε νε σω σον η µας τους ει εις σε ε κα τα φευ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε ε λε η σον υ ρι

Διαβάστε περισσότερα

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι 22-04-2018 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΥΡΟΦΟΡΩΝ Ἦχος 22 ΑΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΑΟ ΤΟΥ ΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν, ἔτι δὲ Ἰωσὴφ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου. νήμη τοῦ Ὁσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 4ῃ Αὐγούστου Μνήμη τῶν Ἁγίων ἑπτὰ Παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Βου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φαν εν η μιν ευ λο γη με ε νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ. 18-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ʹ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος Δι ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μετὰ τῆς Μεταμορφώσεως. Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μετὰ τῆς Μεταμορφώσεως. Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μετὰ τῆς Μεταμορφώσεως Τῇ 11ῃ Αὐγούστου Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Εὔπλου. Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Γα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ νήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου ατρός, ἡμῶν Γερασίμου. ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΘΡΟ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι 22 ΜΑΪΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ἦχος γʹ. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 14ῃ Ἰουλίου Τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῶν ἐν Χαλκηδόνι συνελθόντων Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μι ιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ 15ῃ Αὐγούστου Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Τῇ 15ῃ Αὐγούστου Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Τῇ 15ῃ Αὐγούστου Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος Πα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχ.α Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα α νεν η η μιν ευ λο γη με νος ο ε ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ υ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. (τὸ αὐτὸ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΙΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΑ). «Τὰ ἐγκαίνια τῆς (καθ ἑβδομάδα ἀνακυκλουμένης) ἑορτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, καὶ ἡ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ ψηλάφησις καὶ σωτήριος ὁμολογία». \ νήμη νήμη τῆς Ἁγίας καὶ ἐνδόξου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν. ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν. ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 14 ΑΪΟΥ 2017 ΥΡΙΑΗ Ε ΑΟ ΤΟΥ ΑΣΧΑ (τῆς Σαμαρείτιδος). \ νήμη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰσιδώρου τοῦ ἐν τῇ Χίῳ. \ Ἦχος δ ʹ. Ἑωθινὸν Ζʹ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος

Διαβάστε περισσότερα

η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν

η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν 13-01-2019 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. νήμη Ἑρμύλου καὶ Στρατονίκου μαρτύρων ( 315). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ΙΑ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα α τι

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. 09-07-2017 ΟΡΘΡΟΣ Ε ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘ. Ε 09-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος αγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. 09-07-2017 ΟΡΘΡΟΣ Ε ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘ. Ε 09-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος αγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 21 ΑΪΟΥ 2017 ΥΡΙΑΗ ΣΤ ΑΟ ΤΟΥ ΑΣΧΑ (τοῦ Τυφλοῦ). ωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν μεγάλων θεοστέπτων βασιλέων καὶ ἰσαποστόλων. Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινὸν ηʹ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος α Θε ο ος υ ρι ος και ε πε φα νεν η

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 06-05-2018 ΟΡΘΡΟΣ ΥΡΙΑΗΣ ΤΗΣ ΣΑΑΡΕΙΤΙΟΣ 06 ΑΪΟΥ 2018 ΥΡΙΑΗ Ε ΑΟ ΤΟΥ ΑΣΧΑ (τῆς Σαμαρείτιδος). \ νήμη τοῦ Ἁγίου καὶ δικαίου Ἰώβ. \ Ἦχος δ ʹ. Ἑωθινὸν Ζʹ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος υ ρι ος και ε πε φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος Βου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φαν εν η μιν ευ λο γη με ε νος ο ερ χο μεν ος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων Ἰουστίνου µάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ ʹΕἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος ου Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 15-08-2017 Εἰς τὸν Ὄρθρον. νήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου αρίας. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος

ΕΥΤΕΡΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα α νεν η η μιν ευ λο γη με νος ο ε ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ υ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. (τὸ αὐτὸ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ. 19-05-2019 ΥΡΙΑΗ ΑΟ ΤΟΥ ΑΣΧΑ. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος ατρικίου, Ἐπισκόπου ρούσης, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Ἀκακίου, ενάνδρου καὶ ολυαίνου. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν Ε. Ἦχος α Θε ος υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα