ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014

2 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα κου σο ο ο ο ον μου ει σα κου σο ον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα κου σο ο ο ο ον μου προ σχες τη φω νη η τη ης δε η σε ω ω ω ω ως μου εν τω κε κρα γε ναι με ε προ ος σε ε ε ει σα α κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι

3 2 ι ε α τευ θυν θη η η τω η προ σευ χη η η η η μου ως θυ μι α μα α ε νω πι ο ο ο ο ον σου ε παρ σις των χει ει ρω ων μου θυ σι α ε ε ε σπε ρι ι νη η ει σα α κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Στιχολογία. ου Κυ υ ρι ε φυ λα κην τω στο

4 3 μα τι μου και θυ ραν πε ρι ο χης πε ρι τα χει λη μου η εκ κλι νης την καρ δι αν μου εις λο γους πο νη ρι ας του προ φα σι ζε σθαιπρο φα α σεις εν α μαρ τι αις υν αν θρω ποις ερ γα ζο με νοιςτην α νο μι αν και ου μη συν δυ α α σω με τα των ε κλε κτων αυ των αι δευ σει με δι και ος εν ε λε ει και ε λεγ ξει με ε λαι ον δε α μαρ τω

5 4 λου μη λι πα να α τω την κε φα λη ην μου τι ε τι και η προ σευ χη μου εν ταις ευ δο κι αις αυ των κα τε πο θη σαν ε χο με να πε τρας οι κρι ται αυ των κου σον ται τα ρη μα τα α μου ο τι η δυν θη σαν ω σει πα χος γης ερ ρα γη ε πι της γης δι ε σκορ πι σθη τα ο στα αυ των πα ρα τον α

6 5 δην τι προς σε Κυ υ ρι ε Κυ ρι ε οι ο φθαλ μοι μου ε πι σοι ηλ πι σα μη αν τα νε ληςτην ψυ χην μου υ λα ξο ον με α πο πα γι ι δος ης συ νε στη σαν το μοι και α πο σκαν δα λων των ερ γα ζο με νων την α νο μι αν ε σουν ται εν αμ φι βλη στρω αυ των οι α μαρ τω λοι κα τα μο νας ει

7 6 μι ε γω ε ως αν πα ρελ θω ω νη η μου προς Κυ ρι ον ε κε κρα ξα φω νη μουπρος Κυ ρι ον ε δε η θην κ χε ω ε νω πι ον αυ του την δε η σιν μου την θλι ψιν μου ε νω πι ον αυ του α παγ γε λω ω ν τω εκ λει πειειν εξ ε μου το πνευ μα μου και συ ε γνωςτας τρι βους μου ν ο δω ταυ τη η ε πο ρευ

8 7 ο μην ε κρυψαν πα γι δα μοι α τε νο ουν εις τα δε ξι α και ε πε βλε πον και ουκ ην ο ε πι γι νω σκων με πω λε το φυ γη απ ε μου και ουκ ε στιν ο εκ ζη των την ψυ χην μου κε κρα ξα προς σε Κυ ρι ε ει πα Συ ει η ελ πις μου με ρις μου ει εν γη ζων των ροσ χες προς την δε η σιν μου ο τι

9 8 ε τα πει νω θην σφο δρα υ σαι με εκ των κα τα δι ω κον των με ο τι ε κρα ται ω θη σαν υ περ ε με ε ξα γα γε εκ φυ λα κης την ψυ χην μου του ε ξο μο λο γη σα σθαι τω ο νο μα τι σου με υ πο με νου σι δι και οι ε ως ου αν τα πο δως μοι κ βα θε ων ε κε κρα ξα σοι

10 9 Κυ ρι ε Κυ ρι ε ει σα α κου σον της φω νης μου ε νη θη τω τα ω τα σουπρο σε χον τα εις την φω νην της δε η σε ως μου ας ε σπε ρι νας η μων ε ε ευ χας προ σδε ξαι Α γι ι ε Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε και πα ρα σχου η μιν α φε σιν α α μαρ τι ι ων ο τι μο νος ει ει ο ο δει ει ξας εν κο σμω τη ην α να α α α στα α α α

11 10 σιν υ κλω σα τε λα α οι Σι ι ων και πε ρι λα βε τε ε ε ε α α α αυ την και δο τε δο ξαν εν αυ τη τω α να σταν τι ι εκ νε ε κρων ο τι αυ τος ε στι ι ι ιν ο Θε ο ο ος η η η μω ων ο λυ τρω σα με νο ος η η μα α ας εκ των α νο ο μι ω ω ω ων η η η η μων ευ τε λα οι υ μνη σω ω μεν και προ

12 11 σκυ νη σω μεν Χρι ι στον δο ξα ζον τες αυ του την εκ νε κρων α να α α α στα α α α σιν ο τι αυ τος ε στι ι ι ιν ο Θε ο ο ος η η η μω ων ο εκ της πλα νης του ου ε ε χθρου ου ου τον κο σμον λυ υ τρω σα α α α με ε ε ε νος υ φραν θη τε ε ε ε ου ρα α νοι σαλ πι σα α τε τα θε με λι α α α α τη η η ης γης βο η σα α τε

13 12 τα α ο ο ο ρη ευ φρο συ υ υ υ νην ι δου γαρ ο Ε εμ μα νου ου ηλ τας α μαρ τι ας η μων τω Σταυ ρω προ ο ση η η λω ω ω ω σε και ζω ην ο ο δι ι δου ους θα να το ον ε νε ε ε ε κρω ω ω ω σε τον Α δαμ α να στη σας ω ως φι λα α α αν θρω ω ω ω πος ον σαρ κι ε κου σι ωςσταυ ρω θεν τα α δι η η μας πα θον τα

14 13 και τα α φε εν τα και α να σταν τα ε εκ νε ε κρων υ υ μνη σω ω μεν λε ε ε ε γο ο ο ον τες Στη ρι ξον ορ θο δο ξι α την Εκ κλη σι α αν σου Χρι ι στε και ει ρη νευ σον την ζω ην η η μων ως α γα θος και αι φι λα α α αν θρω ω ω ω πος ω ζω ο δο χω σου τα φω πα ρε στω τες οι α α να α α ξι ι ι ι οι δο ξο λο γι αν προ σφε ρο ο μεν τη

15 14 α φα τω σου ε ευ σπλα αγ χνι ι α Χρι στε ο ο Θε ο ο ο ος η η η η μων ο τι Σταυ ρον κα τε δε ε ε ξω και θα να τον Α να μαρ τη η τε ι να τω κο σμω ω δω ω ρη η ση την α να στα α σιν ω ως φι λα α α αν θρω ω ω ω πος ον τω Πα τρι συ να να αρ χον και συ να ι δι ο ον Λο ο ο γον τον εκ παρ θε νι κης νη δυ ος προ ελ

16 15 θον τα α α α φρα α στως και Σταυ ρον και θα να α τον δι η μας ε κου σι ως κα τα α δε ξα α α α με ε ε ε νον και α να σταν τα εν δο ο ξη υ μνη η σω με εν λε ε ε γο ο ο ον τες Ζω ο δο τα Κυ ρι ε δο ξα α σοι ο Σω τηρ τω ων ψυ χω ω ω ων η η η η μων ο ξα Πα τρι και Υι ω ω και α γι ω ω Πνε ε ευ μα α α α τι

17 16 αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων Α α α α μην ην παγ κο σμι ον δο ξαν την εξ αν θρω πων σπα ρει ει σαν και τον ε σπο ο την τε ε κου ου ου ου ου σαν την ε που ρα α α νι ι ον πυ υ υ υ λην υ υ μνη σω ω μεν Μα ρι αν την Πα αρ θε ε ε ε ε νον των Α σω μα τω ων το ο α α σμα και των πι στων το ε εγ καλ λω ω ω ω πι ι ι ι σμα

18 17 αυ τη γαρ α νε δει ει ει χθη ου ρα α α νος και να ο ος της Θε ε ο ο ο τη η η η τος αυ τη το με σο τοι οι χον της εχ θρας κα α θε ε λου ου σα ει ει ρη η η νην αν τει ση η η η ξε και το Βα σι λει ει ον η η νε ε ε ω ω ω ω ξε Ταυ την ουν κα τε χο ον τες της πι στε ω ως την α α α αγ κυ υ υ υ ραν υ περ μα χον ε χο ο μεν τον εξ

19 18 αυ της τεχ θε ε εν τα α α Κυ υ ρι ι ι ον Θαρ σει ει τω τοι οι οι οι νυν θαρ σει τω λα ο ο ος του Θε ε ου και γαρ αυ τος πο λε μη σει του ους ε εχ θρου ου ους ως παν το δυ υ υ υ να α α α μο ο ο ος Εἰς τὸν Στίχον. ω πα θει σουχρι στε πα θων η λευ θε ρω θη μεν και τη α α να στα σει σου εκ φθο ρας ε λυ τρω θη μεν Κυ ρι ε δο ξα

20 19 σοι γαλ λι α σθω η κτι σις ου ρα νοι οι ευ φραι νε σθω σαν χει ρας κρο τει τω τα ε ε θνη μετ ευ φρο συ υ νης Χρι στος γαρ ο ο Σω τηρ η μων τω Σταυ ρω προ ση λω σε τας α μαρ τι ι ας η μων και τον θα α να τον νε κρω σας ζω ην η μι ιν ε δω ρη σα το πε πτω κο τα τον Α δαμ παγ γε νη α να στη σας ως φι λα αν θρω ω πος

21 20 α σι λευς υ παρ χων ου ρα νου και γης Α κα τα λη πτε ε κων ε σταυ ρω σαι δι α φι λαν θρω πι ι αν Ον ο α α δης συ ναν τη σας κα τω θεν ε πι κραν θη και δι και αι ων ψυ χαι δε ξα με ναι η γαλ λι α σαν το Α δαμ δε ι δων σε τον Κτι στην εν τοις κα τα χθο νι οις α νε στη Ω του θαυ μα τος πως θα να α του ου ε γευ σα το η των α πα αν των ζω η αλλ η ως η βου λη η

22 21 θη κο σμον φω τι σαι κραυ γα ζον τα α και λε γον τα Ο α να στας εκ των νε κρων Κυ ρι ε δο ξα σοι υ ναι αι κες μυ ρο φο ροι μυ υ ρα φε ρου σαι με τα σπου δης και ο δυρ μου τον τα φον σου κα τε λα βον και μη ευ ρου σαι το α χραν τον Σω μα σου πα ρα δε του Αγ γε λου μα θου σαι το και νον και πα ρα δο ξον θαυ μα τοις Α πο στο λοις ε λε γον Α νε ε στη ο Κυ ρι ος

23 22 πα ρε χων τω κο σμω το με γα ε λε ος ο ξα Πα τρι και Υι ω ω και α γι ω ω Πνε ε ευ μα α α α τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων Α α α α μην δου πε πλη ρω ω ται η του Η σα ι ου ου προ ο ορ ρη η η η σις Παρ θε νος γαρ ε γεν νη η σας και με τα το κον ως προ το κου ου δι ε ε ε ε μει ει ει ει νας Θε ος γαρ η

24 23 η ην ο τε ε χθεις δι ο και φυ σις ε και νο το μη η σεν Αλλ ω Θε ο μη τορ ι κε σι α ας σω ων δου λων σω τε με νει προ σφε ρο με ε ε να α ας σοι μη πα ρι ι ι ι δης αλλ ως τον Ευ σπλαγ χνον σαις αγ κα λαις φε ρου ου σα σοις οι κε ται αις σπλαγ χνι ι ι ι σθη η η η τι και πρε σβε ευ ε σω θη ναι τα ας ψυ χα α α ας η η η η μω ω ω ων

25 24 Εἰς τοὺς Αἴνους. α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ υ ρι ι ι ι ον Αι νει τε τον Κυ ρι ον εκ των ου ρα α νων αι νει τε αυ το ον εν τοις υ ψι ι ι ι ι ι στοις σοι πρε πει υ υ μνος τω ω ω ω Θε ε ε ε ω ι νει τε αυ τον παν τες οι αγ γε ε λοι α αυ του αι νει τε αυ τον πα σαι αι δυ να μει εις α αυ του σοι πρε πει υ

26 25 υ μνος τω ω ω ω Θε ε ε ε ω μνου μεν σου Χρι στε το σω τη η ρι ο ον πα α α θος και δο ξα ζο με εν σου τη ην α να α α α στα α α α σιν Σταυ ρον υ πο μει νας και τον θα να τον κα ταρ γη σαςκαι α να στας ε εκ των νε ε κρων ει ρη νευ σον η μων την ζω ην Κυ ρι ε ως μο νος πα αν το δυ υ υ υ να α α α μος

27 26 τον α δην σκυ λευ σας και τον αν θρω πον α να στη σας τη α να στα σει ει σου Χρι ι στε α ξι ω σον η μας εν κα θα ρα α κα αρ δι ι α υ μνειν και αι δο ξα α α α ζει ει ει ειν σε ην θε ο πρε πη σου συγ κα τα βα σιν δο ξα ζο ον τες υ μνου με εν σε Χρι ι στε ε τε χθης ε εκ Πα αρ θε ε νου και α χω ρι στος υ πηρ χες τω ω ω ω Πα α α α τρι ε πα θες ως αν θρω πος και

28 27 ε κου σι ως υ πε μει ει νας Στα αυ ρον α νε στης ε εκ του ου τα α φου ως εκ πα στα δος προ ο ο ο ε ε ε ελ θων ι να σω σης τον κο σμον Κυ ρι ι ε δο ο ο ο ξα α α α σοι τε προ ση λω ω θης τω ξυ λω ω του Στα αυ ρου το τε ε ε νε ε κρω ω θη το κρα τος του ου ου ου ε ε ε ε χθρου η κτι σις ε σα λε ευ θη τω φο ο ο βω ω ω ω σου και ο

29 28 α δης ε σκυ λευ θη τω κρα α α α τει ει ει ει σου τους νε κρους εκ των τα φων α νε στη η σας και τω λη στη τον Πα ρα δει σον η νοι ξας Χρι στε ο Θε ος η μων δο ο ο ο ξα α α α σοι δυ ρο με ναι με τα σπου δης το μνη μα σου κα τε λα βον αι τι ι μι αι γυ ναι αι αι αι κες ευ ρου σαι δε τον τα φον α νε ω ωγ με ε ε

30 29 νον και μα θου σαι πα ρα του Αγ γε λου το και νον και πα ρα δο ο ξο ον θα αυ μα α πηγ γει λα αν τοις Α πο στο ο ο ο λοις ο τι α νε στη ο Κυ ρι ος δω ρου με νο ος τω ω κο ο σμω το με γα ε ε ε ε λε ε ε ε ος ην των πα θων θει αν μω λω πω ω σιν σου προσκυνου μεν Χρι στε ε ε ο Θε ε ος και την εν τη Σι ων δε σπο τι κην ι

31 30 ε ε ρουουρ γι ι αν την εν τε λει των αι αι ω ω νων θε ο φα νω ως γε γε νη με ε ε ε νην τους γαρ εν σκο τει κα θευ δο ον τας ο Η λι ος ε φω τι σα ας τη ης δι και ο συ υ υ υ υ υ νης προς α νε σπε ρον χει ρα γω γων ελ λαμ ψι ιν Κυ ρι ι ε δο ο ο ο ξα α α α σοι ο φι λο τα ρα χον γε νος των Ι ου

32 31 δαι ων ε νω τι σα α σθε Που ει σιν οι Πι λα α τω προ ο σε ελ θο ον τες ει πω σιν οι φυ λα ασ σο ον τες στρα τι ω ω ω ω ται που ει σιν αι σφρα γι δες του μνη μα α τος που με τε τε ε θη ο ο τα α φεις που ε πρα θη η ο α α α α πρα α α α τος πως ε συ λη η θη ο ο θη σα αυ ρος τι συ κο φαν τει τε την ε γερ σιν του στα αυ ρω ω θε εν τος πα ρα α

33 32 νο ο μοι Ι ου δαι αι αι αι οι Α νε στη ο εν νε κροις ε λευ θε ε ρος και πα ρε χει ει τω ω κο ο σμω το με γα ε ε ε ε λε ε ε ε ος Ὁ Μακαρισμός. ι α βρω σε ε ως ε ξη γα γε του Πα ρα δει σου ο εχ θρο ος τον Α δαμ δι α Σταυ ρου δε τον λη στην αν τει ση γα γε Χρι στο ος εν αυ τω Μνη σθη τι ι μου κρα ζον τα ο ταν ελ θης εν τη Βα σι λει

34 33 ει α α σου Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος ι υ υ ρι ε ε ε κε κρα ξα προ ος σε ε ει ει σα α α κου σο ον μου ει ει σα κου ου ου σον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προ ος σε ε ει ει σα α α κου σο ον μου προ σχες τη φω νη η της δε ε η η η σε ω ω ως μου εν τω κε κρα γε ναι αι με προ ος σε ε

35 34 ε ει ει σα α κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε α τευ θυν θη η τω η η προ ο ο σευ χη η μου ως θυ μι α μα ε ε νω ω ω πι ι ο ο ον σου ε ε παρ σις τω ω ων χει ρω ων μου θυ υ σι ι ι ι α ε ε σπε ε ε ρι ι ι ι νη ει σα α κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε

36 35 Στιχολογία. ου Κυ ρι ε φυ λα κην τω στο μα τι μου και θυ ραν πε ρι ο χης πε ρι τα χει λη μου η εκ κλι νης την καρ δι αν μου εις λο γους πο νη ρι ας του προ φα σι ζε σθαι προ φα σεις εν α μαρ τι αις υν αν θρω ποις ερ γα ζο με νοις την α νο μι αν και ου μη συν δυ α σω με τα των ε κλε κτων αυ των

37 36 αι δευ σει με δι και ος εν ε λε ει και ε λεγ ξει με ε λαι ον δε α μαρ τω λου μη λι πα να α τω την κε φα λην μου τι ε τι και η προ σευ χη μου εν ταις ευ δο κι αις αυ των κα τε πο θη σαν ε χο με να πε τρας οι κρι ται αυ των κου σον ται τα ρη μα τα μου ο τι η δυν θη σαν ω σει πα χος γης ερ

38 37 ρα γη ε πι της γης δι ε σκορ πι σθη τα ο στα αυ των πα ρα τον α δην τι προς σε Κυ ρι ε Κυ ρι ε οι ο φθαλ μοι μου ε πι σοι ηλ πι σα μη αν τα νε ληςτην ψυ χην μου υ λα ξον με α πο πα γι δος ης συ νε στη σαν το μοι και α πο σκαν δα λων των ερ γα ζο με νων την α νο μι ι αν ε σουν ται εν αμ φι βλη στρω αυ

39 38 των οι α μαρ τω λοι κα τα μο νας ει μι ε γω ε ως αν πα ρε ελ θω ω νη μουπρος Κυ ρι ον ε κε κρα ξα φω νη μουπροςκυ ρι ον ε δε η η θην κ χε ω ε νω πι ον αυ του την δε η σιν μου την θλι ψιν μου ε νω πι ον αυ του α παγ γε λω ν τω ε κλειπειν εξ ε μου το πνευμα μου και συ ε γνωςτας τρι βουςμου ν ο δω ταυ τη η ε πο ρευ ο μην

40 39 ε κρυψαν πα γι δα μοι α τε νο ουν εις τα δε ξι α και ε πε βλε πον και ουκ ην ο ε πι γι νω σκωνμε πω λε το φυ γη απ ε μου και ουκ ε στιν ο εκ ζη των την ψυ χη η ην μου κε κρα ξα προς σε Κυ ρι ε ει πα Συ ει η ελ πις μου με ρις μου ει εν γη ζω ων των

41 40 ρο σχες προς την δε η σιν μου ο τι ε τα πει νω θην σφο ο δρα υ σαι με εκ των κα τα δι ω κο ον των με ο τι ε κρα ται ω θη σαν υ περ ε με ξα γα γε εκ φυ λα κης την ψυ χη ην μου του ε ξο μο λο γη σασθαι τω ο νο μα τι σου με υ πο με νου σι δι και οι ε ως ου αν τα πο δω ως μοι

42 41 κ βα θε ων ε κε κρα ξα σοι οι Κυ ρι ε Κυ ρι ε ει σα κου σον της φω νη ης μου ε νη θη τω τα ω τα σου προ σε χον τα εις την φω νην της δε η σε ω ω ως μου ον προ αι ω ω νων εκ Πα α τρος γε ε εν νη θε εν τα τον Θε ον Λο γον σαρ κω ω θε ε εν τα εκ Παρ θε νου ου ου Μα ρι ι α ας δευ τε ε ε προ σκυ

43 42 υ νη η η σω ω ω ω μεν Σταυ ρον γαρ υ υ υ πο μει ει νας τη τα φη πα ρε ε δο ο ο θη ως αυ το ος η θε ε ε ε λη η η η σε και α να στας εκ νε ε κρων ε σω σε με τον πλα νω με νο ον α α αν θρω ω ω ω πον ρι στος ο Σω τηρ η η μων το καθ η μων χει ρο γρα α φον προ ση λω σα ας τω Στα αυ ρω ω ω ω ε ξη η η η λει

44 43 ει ει ει ψε και του θα να του το κρα α α α τος κα α τη η ηρ γη η η η σε προ σκυ νου ου ου ου μεν α αυ του ου ου ου την τρι η με ρο ον Ε ε ε γε ε ε ερ σιν υν Αρ χαγ γε λοις υ μνη σω ω μεν Χρι στου ου ου ου την Α α να α α σταα α α σιν αυ τος γαρ Λυ τρω της ε ε στι και Σω τη ηρ των ψυ χω ω ων η μων και εν δο ξη φο βε ε ρα α και κρα

45 44 ται α δυ υ υ να α α μει πα λιν ερ χε ε ται κρι ναι κο ο σμον ο ον ε ε ε πλαα α α σεν ε τον σταυ ρω θεν τα και τα α φε ε εν τα Αγ γε λος ε κη ρυ ξε ε ε ε σπο ο την και ε λε γε ται αις γυ ναι αι ξι ευ τε ι ι δε τε ο που ε ε κει ει το ο Κυ υ υ ρι ι ι ι ος Α νε ε στη η γαρ κα θως ει ει πεν ως πα α αν το δυ υ να

46 45 α α α μος δι ο σε προ ο ο σκυ νου ου μεν τον μο ο ο ο νον α θα α α α να α α α τον ζω ο δο τα Χρι ι στε ε λε η η σο ο ον η η η η μας ν τω Σταυ ρω σου κα τηρ γη η σας την του ξυ υ λου ου ου κα τα α ραν εν τη τα φη σου ε ε ε νε κρω ω σαςτου θα να του ου ου το κρα τος εν δε τη Ε ε γε ερ σει ει σου ε φω τι σας το γε

47 46 νος τω ω ων αν θρω ω πων δι α του το σοι βο ο ω ω ω μεν Ευ ερ γε τα Χρι στε ο Θε ος η μω ων δο ο ο ξα α α α σοι νοι γη σαν σοι οι οι Κυ υ ρι ι ε ε φο ο ο βω πυ υ λαι αι αι θα να α του πυ λω ροι οι δε ε α α α δου ι δο ο ο ον τες σε ε ε ε ε πτη η η η ξαν πυ λας γαρ χαλ κα ας συ νε ε ε ε τρι ι ι ι

48 47 ψας και μο χλου ους σι δη ρου ους συ νε ε θλα α α σας και ε ξη γα α γες η η η μα α ας εκ σκο ο τους και σκι α α α ας θα α α να α α του και τους δε σμους η μω ων δι ι ε ε ερ ρη η η η ξας ον σω τη ρι ον υ υ μνο ο ον α α δο ον τες εκ στο μα α τω ων α να α με ε ελ ψω ω ω ω με εν δε ε ευ τε πα αν τες ε εν οι κω Κυ υ

49 48 ρι ι ι ου προ σπε ε ε ε σω με εν λε ε ε γο ο ο ον τες ο ε πι ξυ λουσταυρω θεις και εκ νε κρω ω ων α να α στας και ων εν κολ ποις του Πα α α τρος ι λα σθη η τι ταις α μα αρ τι ι ι αι αις η η η μων ο ο ξα Πα α τρι και Υι υι υι ω και α γι ι ω Πνε ε ευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων Α α μην

50 49 α α ρη η ηλ θεν η η σκι ι ι α α α του νο ο μου τη ης χα ρι το ο ος ε ελ θου ου ου σης ως γαρ η βα α α τος ου ουκ ε ε και αι ε ε το κα τα φλε ε ε ε γο ο ο με ε ε νη ου τω παρ θε ε ε νος ε ε ε ε τε ε ε ε κες και αι πα α α αρ θε νο ος ε ε ε μει ει ει ει νας αν τι στυ υ υ λου πυ υ ρο ο ο ος δι και ο συ νης α νε ε ε

51 50 ε τει λε εν Η η η λι ι ι ι ος αν τι ι Μω υ υ υ σε ε ε ως Χρι ι στο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ος η σω τη ρι ι α των ψυ υ χω ω ων η η η η μω ω ω ων Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος Πα Α να στα σι ις σου Χρι στε Σω τηρ α πα σαν ε φω τι σε τη ην οι κου με νην και α νε κα λε σω το ι δι ι ον

52 51 πλα σμα παν το δυ να με Κυ υ ρι ε δο ξα σοι ι α ξυ λου Σω ω τερ κα τηρ γη σας την του ξυ υ λου κα τα ραν κρα τος θα να α του τη τα φη η σου ε νε κρω σας ε φω ω τι σας δε το γε νος η μω ων τη η Ε γερ σει σου δι ο βο ω μεν σοι Ζω ο δο ο τα Χρι στε ο Θε ο ος η μων δο ξα σοι ν τω Σταυ ρω Χρι στε φα νεις κα

53 52 θη λω με νος ηλ λοι ω σας καλ λο ος κτι σμα των και το μεν α παν θρω πον στρα τι ω ται δει κνυ με νοι λογ χη πλευ ρα αν σου ου ε κεν τη σαν Ε βραι οι δε σφρα γι σαι τα α φον η τη σαν το την σην ε ξου σι αν ουκ ε ε πι στα με νοι αλλ ο δι οι κτον σπλαγχνωνσου κα τα α δε ξα με νος τα φην και τρι η η με ρος α να στας Κυ υ ρι ε δο ξα σοι ω ο δο ο τα Χρι στε ε κου σι

54 53 ως Πα θος υ πο στας δι α θνητους εν Α δη δε κα α τελ θων ως δυ να τος τους ε κει την ε λευ σιν με νον τας την σην α φαρ πα σας ως εκ χει ρος κρα ται ου Πα ρα δει σον ανθ Α δου οι κειν δε δω ρη σαι δι ο και η μι ιν τοις δο ξα ζου σι την σην τρι η η με ε ρον Ε γερ σιν δω ρη σαι ι λα σμον α μαρ τι ων και το με γα ε λε ος

55 54 Ἦχος ι ο ο ξα Πα α τρι και Υι υι υι ω και α γι ι ω Πνε ε ευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων Α α μην θαυ μα τος και αι αι νου πα αν των τω ων πα λαι αι αι θαυ μα α των τις γαρ ε γνω Μη η τε ε ε ρα α α νευ αν δρος τε ε ε το ο κυι υι υι αν και εν αγ κα α λαι αι αις φε ε ρουσαν τον

56 55 α πα σαν την κτι ι σι ιν πε ρι ε ε ε χο ο ο ον τα Θε ου ου ε ε στι βου λη το ο κυ η η η θεν ον ως βρε ε φο ος Πα να γνε σαις ω λε ε ε ε ναις βα στα α α σα α α α σα και μη τρι κην παρ ρη σι αν προς αυ τον κε ε ε ε κτη η η με ε ε νη μη παυ ση δυ σω ω που ου ου σα υ περ τω ω ων σε ε ε τι μω ων των του οι κτει ρη η η σαι και σω ω σαι τας ψυ υ

57 56 χα α ας η η η η μω ω ω ων Εἰς τοὺς Αἴνους. α α σα πνο ο η αι νε σα α τω τον Κυ υ υ ρι ον αι νει τε τον Κυ ρι ον εκ τω ω ων ου ρα α νων αι αι νει ει ει τε α αυ τον εν τοι οι οις υ ψι ι στοις Σοι οι πρε ε πει υ μνος τω ω ω Θε ε ε ε ω ι νει τε α αυ το ο πα αν τες οι

58 57 αγ γε ε λοι α αυ του αι νει τε αυ το ον πα α σαι αι δυ να α α μεις α αυ του ου ου Σοι οι πρε ε πει υ υ μνος τω ω ω Θε ε ε ε ω α σα πνο η και πα σα α κτι ι ι σις σε δο ξα ζει Κυ υ υ ρι ε ο τι δι α του Σταυ ρου τον θα α να α τον κα τη η ηρ γη η η η σας ι να δει ξη ης τοις λα α οις την εκ νε κρων σου Α να στα α σιν ω ως μο

59 58 νος φι λα α αν θρωω ω ω πος ι πα τω σαν Ι ου ου δαι αι αι οι πως οι στρα τι ω ται α πω λε σαν τη ρου ουν τες το ον Βα α α σι ι λε ε ε α δι α τι γαρ ο λι θος ουκ ε φυ λα ξε την πε τρα αν της ζω ω ης η τον τα φε εν τα δο ο ο ο τω ω ω ω σαν η α να σταν τα α α προ σκυ νει ει ει τω ω ω ω σαν λε γον τε ε ε ες συν η η μιν ο ξα

60 59 τω πλη θει των οι κτι ιρ μω ω ων σου Σω ω τηρ η μων δο ο ο ξα α α α σοι αι ρε τε λα οι και α γαλ λι ι α α α σθε Αγ γε λος ε κα θι σεν εις τον λι ι ι ι θον του ου μνη η η μα α α α τος αυ τος η μας ευ ηγ γε λι σα α το ει ει πων Χρι στος α νε στη εκ νε κρων ο Σω τη η ηρ του ου κο ο ο σμου και ε πλη ρω σε τα

61 60 συμ παν τα α ε ε ευ ω δι ι ας Χαι ρε τε λα οι οι οι και αι α γαλ λι α α α α σθε γ γε λος μεν το Χαι ρε προ της σης συλ λη ψε ως Κυ ρι ε τη Κε χα ρι τω με ε ε ε νη ε κο ο ο μι ι ι ι σεν Αγ γε λος δε τον λι θον του εν δο ξου σου μνη μα τος εν τη ση Α να στα α α α σει ε κυ υ υ λι ι ι ι σεν Ο με εν αν τι

62 61 της λυ πης ευ φρο συ νης συμ βο λα α α μη νυ υ ων ο δε ε αν τι θα να του ε σπο την ζω ο δο την κη ρυτ των η η μιν ι ο βο ω μεν σοι οι Ευ ερ γε τα των α α πα α αν τω ων Κυ ρι ε δο ο ο ξα α α α σοι ρ ρα ναν μυ ρα με ε τα α α δα κρυ υ ων ε πι το μνη η μα σου ου αι αι αι Γυ υ ναι αι αι κες και

63 62 ε πλη σθη χα ρας το στο ο ο ο ο μα α α α αυ των εν τω λε γειν Α νε στη ο Κυ υ υ ρι ι ι ι ος ι νε σα τω σαν ε θνη και λα οι Χρι στο ον τον Θε ο ο ον η μων τον ε κου σι ως δι η μας σταυ ρο ο ο ον υ πο μει ει ει να α α αν τα και εν τω α δη τρι η με ρε ευ σα α α αν τα και προ σκυ νη σα τω σαν αυ

64 63 του την εκ νε κρω ων Α να α α α στα α α α σιν δι ης πε φω τι ι σται παν τα του κο σμου τα πε ε ε ρα α α α τα σταυ ρω θης ε ε τα α α φης Χρι στε ως η η η βου λη η θης ε σκυ λευ σας τον θα να α τον ως Θε ος και αι αι ε ε σπο ο ο της δω ρου με νο ο ος τω κο ο σμω ζω ην αι ω νι ι ον και το με γα ε ε ε

65 64 λε ε ε ε ος ν τως πα ρα νο μοι σφρα γι σαν τε ε ες τον λι ι θον μει ζο νος η μα ας θαυ μα το ο ο ος η ξι ω ω ω σα α α α τε ε χου σι την γνω ω σιν οι φυ υ υ λα κες ση με ρον προ ηλ θε του ου μνη η μα τος και ε λε γον Ει πα τε ο τι η μων κοι οι οι μω με ε νων ηλ θον οι Μα θη ται και ε κλε ψαν α α αυ τον Και τις

66 65 κλε πτει νε ε κρον μα λι στα δε και γυ υ μνον Αυ τος α νε στη αυ τε ξου σι ω ως ως Θε ε ος κα τα λι πων και ε εν τω ω τα φω τα εν τα α φι α α α α αυ του ευ τε ι δε τε Ι ου ου δαι αι αι οι πως ου δι ε ερ ρη ξε ε τα α ας σφρα γι ι δας ο τον θα να τον πα τη σας και τω γε νει των α αν θρω ω ω πων την α τε λευ τη τον ζω ην δω ρου ου

67 66 ου ου με ε ε ε νος και το με γα ε ε ε λε ε ε ε ος Ὁ Μακαρισμός. Ἦχος Πα ην φω νην σοι προ σα γο μεν του Λη στου και βο ω μεν σοι Μνη σθη τι η μων Σω τηρ εν τη Βα σι λει α σου Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε ε κε ε ε κρα ξα προς σε ε ει σα α κου σο ο ο ον μου ου ει σα α κου ου σο ον μου Κυ

68 67 ρι ε ε Κυ ρι ι ε ε ε κε ε ε κρα ξα προς σε ε ει σα α κου σο ο ο ον μου ου προ σχες τη φω νη η η τη ης δε η η η σε ω ω ω ως μου ου εν τω κε ε κρα γε ε ε ναι αι με ε προ ος σε ει σα κου σον μου ου Κυ υ υ υ υ υ ρι ι ε α τευ θυν θη η τω η η προ ο σευ χη η η η μου ως θυ μι ι

69 68 α α μα α α ε νω ω πι ο ο ο ον σου ου ε παρ σις τω ων χει ρω ω ω ων μου θυ σι α ε σπε ρι ι νη ει σα κου σον μου ου Κυ υ υ υ υ υ ρι ι ε Στιχολογία. ου Κυ ρι ε φυ λα κην τω στο μα τι μου και θυ ραν πε ρι ο χης πε ρι τα χει ει λη η μου η εκ κλι νης την καρ δι αν μου εις

70 69 λο γους πο νη ρι ας του προ φα σι ζε σθαι προ φα σεις εν α μαρ τι ι αις υν αν θρω ποις ερ γα ζο με νοις την α νο μι αν και ου μη συν δυ α σω με τα των ε κλε κτω ων α αυ των αι δευ σει με δι και ος εν ε λε ει και ε λεγ ξει με ε λαι ον δε α μαρ τω λου μη λι πα να τω την κε φα λην μου τι ε τι και η προ σευ χη μου

71 70 εν ταις ευ δο κι αις αυ των κα τε πο θη σαν ε χο με να πε τρας οι κρι ται αυ των κου σον ται τα ρη μα τα μου ο τι η δυν θη σαν ω σει πα χος γης ερ ρα γη ε πι της γης δι ε σκορ πι σθη τα ο στα αυ των πα ρα τον α δην τι προς σε Κυ υ ρι ε Κυ ρι ε οι ο φθαλ μοι μου ε πι σοι ηλ πι σα μη αν τα νε ληςτην ψυ χην μου

72 71 υ λα ξον με α πο πα γι δος ης συ νε στη σαν το μοι και α πο σκαν δα λωντων ερ γα ζο με νων την α νο μι αν ε σουν ται εν αμ φι βλη στρω αυ των οι α μαρ τω λοι κα τα μο νας ει μι ε γω ε ως αν πα ρελ θω ω νη μουπρος Κυ ρι ον ε κε κρα ξα φω νη μουπρος Κυ ρι ον ε δε η θην κ χε ω ε νω πι ον αυ του την δε η σιν μου την θλι ψινμου ε νω πι ον αυ

73 72 του α παγ γε λω ν τω εκ λει πειειν εξ ε μου το πνευ μα μου και συ ε γνως τας τρι βου ους μου ν ο δω ταυ τη η ε πο ρευ ο μην ε κρυψαν πα γι δα α μοι α τε νο ουν εις τα δε ξι α α και ε πε βλε πον και ουκ ην ο ε πι γι νω ω σκω ων με πω λε το φυ γη η απ ε μου

74 73 και ουκ ε στιν ο εκ ζη των την ψυ χην μου κε κρα ξα προς σε Κυ ρι ε ει πα Συ ει η ελ πις μου με ρις μου ει εν γη ζων των ρο σχες προς την δε η σιν μου ο τι ε τα πει νω θην σφο δρα υ σαι με εκ των κα τα δι ω κον των με ο τι ε κρα ται ω θη σαν υ περ ε με

75 74 ξα γα γε εκ φυ λα κης την ψυ χην μου του ε ξο μο λο γη σα σθαι τω ο νο μα τι ι σου με υ πο με νου σι δι και οι ε ως ου αν τα πο δω ως μοι κ βα θε ων ε κε κρα ξα σοι Κυ ρι ε Κυ ρι ε ει σα κου σον της φω νης μου ε νη θη τω τα ω τα σου προ σε χον τα εις την φω νην της δε η σε ω ως

76 75 μου ω σω σταυ ρω Χρι στε Σω τηρ θα να του κρα το oς λε λυ υ ται και δι α βο λου η πλα νη κα τηρ γη ται γε νος δε αν θρω πων πι στει σω ζο με νον υ μνονσοικαθ ε κα στη ην προσφε ρει ε φω τι σται τα συμ παν τα τη α να στα α σει σου ου Κυ ρι ι ε και ο Πα ρα δει σος πα λιν η νε ω κται πα σα δε η κτι σις α νευ φη μου σα

77 76 σε υ μνον σοι καθ ε κα στη ην προ σφε ρει ο ξα ζω του Πα τρος και του Υι ου την δυ να μιν και Πνευ μα τος α γι ου υ μνω την ε ξου σι ι αν α δι αι ρε τον α κτι στο ον Θε ο τη τα Τρι α δα ο μο ου σι ον την βα σι λευ ου σαν εις αι ω να α αι ω νος ον Σταυ ρον σου τον τι μι ον προ σκυ νου μεν Χρι στε και την α να στα σι ιν

78 77 σου υ μνου μεν και δο ξα ζο ο μεν τω γαρ μω λω πι σου η μεις οι πα αν τες ι α α θη η μεν μνου μεν τον Σω τη ρα τον εκ της Παρ θε νου σαρ κω θε εν τα δι η μας γα αρ ε σταυ ρω θη και τη τρι ι τη η με ε ρα α νε ε στη δω ρου με νος η μιν το με γα ε ε λε ε ος οις εν α δη κα τα βας Χρι στος ευ ηγ

79 78 γε λι σα το θαρ σει τε λε γων νυν νε ε νι κη η κα Ε γω ει μι ι η Α να στα σις ε γω υ μας α να ξω λυ σας θα να του ου τας πυ λας ι α να ξι ως ε στω ω τες εν τω α χρα αν τω σου οι κω ε σπε ρι νον υ μνον α να μελ πο ο μεν εκ βα θε ε ων κραυ γα ζον τες Χρι στε ο Θε ος ο φω τι σας τον κο ο σμον τη τρι η με ρω Α να στα σει ει σου ε

80 79 ξε λου ου τον λα ον σου εκ χει ρος των εχ θρων σου Φι λα αν θρω ω πε ο ξα Πα τρι ι ι ι και Υι υι ω και αι α γι ι ω ω Πνε ε ευ μα α α α τι ι και νυν και α α ει ει και εις τους αι ω ω νας των αι αι ω ω ω νω ων Α μη ην ω ω ω ως μη η θαυ μα α α σω μεν τον θε αν δρι κο ο ον σου ου

81 80 το ο κον παν σε ε βα α α σμι ι ι ι ε ε πει ραν γα αρ α αν δρος μη δε ξα με ε ε νη η Πα να α α μω με ε τε κες α πα το ο ρα Υι υι υι ο ον εν σα α αρ κι ι τον προ αι ω νων εκ Πα α α τρος γεν νη θε ε εν τα α α α μη η η το ο ο ο ρα α μη δα α μω ως υ πο ο μει να αν τα α τρο ο ο πην η φυρ μο ο ον η η δι αι ρε σι ιν αλλ ε κα τε ρας

82 81 ου ου σι ι ας τη η ην ι ι δι ο ο ο τη τα σω ω ω αν φυ υ λα α α ξα α α αν τα α ι ο Μη τρο πα α αρ θε ε νε ε ε σποι να αυ τον ι κε τευ ε ε ε σω ω θη η η ναι τας ψυ χα α ας τω ων ο ορ θο δο ο ο ο ο ξω ως Θε ο ο το ο ο κον ο μο λο γουν τω ων σε ε ε ε

83 82 Εἰς τὸν Στίχον. τω πα θει σου Χρι στε α μαυ ρω ω σας το ον η λι ι ον και τω φω τι της ση ης Α να στα σε ως φαι δρυ νας τα συμ παν τα προ σδε ξαι η μων τον ε σπε ρι νον υ μνον Φι λα αν θρω ω πε ζω ο δο χος σου Ε ε γερ σις Κυ ρι ε την οι κου με νην πα α σαν ε φω τι σε και το ι δι ον πλα α

84 83 σμα φθα ρεν α νε κα α λε σα α το ι ο ο της κα τα ρας του Α δαμ α παλ λα γε εν τες βο ω ω μεν Παν το δυ να με Κυ ρι ε δο ο ξα α σοι ε ος υ παρ χων α ναλ λοι ω τος σαρ κι πα α σχων η ηλ λοι ω ω σαι ον η κτι σις μη φε ρου σα κρε μα με νον ο ραν τω φο βω ε ε κλο νει το και στε νου σα υ υ μνειτην σην μα κρο θυ μι ι αν κα τελ θων εν α δη δε τρι

85 84 η με ρος α νε ε στης ζω ην τω κο ο σμω δω ρου με νος και το με γα ε ε λε ε ος να το γε νος η μων εκ του θα να του Χρι στε λυ τρω σης θα να τον υ υ πη νε εγ κας και τρι η με ρος εκ νε κρω ων α να στας ε αυ τω συ να νε στη σας τους σε Θε ο ον ε πι γνο ον τας και κο σμον ε φω τι σας Κυ ρι ε δο ο ξα α σοι

86 85 ο ξα Πα τρι ι ι ι και Υι υι ω και αι α γι ι ω ω Πνε ε ευ μα α α α τι ι και νυν και α α ει ει και εις τους αι ω ω νας των αι αι ω ω ω νω ων Α μη ην σπο o ρως εκ θει ει ου Πνε ε ευ μα τος βου λη σει δε Πα α α τρος συ νει ει λη φας Υι ο ον το ον του ου ου Θε ε ε ε ου ου εκ Πα τρος

87 86 α μη το ο ρα προ των αι ω ω ω νων υ υ πα α αρ χο ο ο ον τα α δι η μας δε ε εκ σου α α πα το ο ρα γε ε ε ε γο ο νο ο ο τα σαρ κι ι ι α α πε ε κυ υ υ η η η η σα ας και βρε φο ος ε ε γα α λου χη σα ας ι ο ο μη πα α αυ ση η πρε σβε ε ε ευ ειν του λυ τρω θη ναι κιν δυ υ νων τας ψυ χας η η μω ω ω ων

88 87 Τὸ αὐτό, σύντομον. σπο ρως εκ θει ου Πνευ μα τος βου λη σει δε Πα τρος συν ει λη φας Υι ον τον του Θε ου εκ Πα τρος α μη το ρα προ των αι ω ω νων υ παρ χο ον τα δι η μας δε εκ σου α πα το ρα γε γο νο τα σαρ κι α πε κυ η σας και βρε φος ε γα λου χη η σας ι ο μη πα αυ ση πρε σβευ ειν του λυ τρω θη η ναι κιν δυ νωντας ψυ χας η μω ω ω ων

89 88 Εἰς τοὺς Αἴνους. Μελοποίησις ἐκ τοῦ συντόμου, εἰς τὸ νέον στιχηραρικὸν εἶδος. α α α α σα πνο η η αι νε σα α α τω το ον Κυ υ υ ρι ι ι ι ο ον Αι νει τε τον Κυ υ υ ρι ον εκ τω ω ω ων ου ου ρα α α νω ω ων αι νει ει τε αυ τον ε εν τοι οις υ ψι ι ι ι στοι οις Σοι πρε πει υ μνο ος τω ω ω ω ω ω Θε ε ω ι νει τε α αυ το ον πα α αν

90 89 τες οι αγ γε λοι α αυ του ου ου αι νει ει ει τε ε α α αυ το ο ον πα σαι αι αι δυ υ να α α μει εις α αυ του ου σοι πρε πει υ μνο ος τω ω ω ω ω ω Θε ε ω ευ τε πα αν τα τα ε θνη η γνω τε του φρι κτου μυ στη ρι ι ου την δυ να α μιν Χρι στος γαρ ο Σω τηρ η μων ο εν αρ χη Λο ο γος ε σταυ ρω θη δι η μας και ε κων ε τα α φη και α νε στη εκ

91 90 νε κρων του σω σαι τα συμ παν τα Αυ τον προ σκυ νη η σω μεν ι η γη σαν το παν τα τα θαυ μα σι α οι φυ λα κεςσου Κυ ρι ι ε αλ λα α το συ νε δρι ον της μα ται ο τη τος πλη ρω σαν δω ρων την δε ξι αν αυ των κρυ πτειν ε νο μι ζον την α να στα σι ιν σου ην ο κο σμος δο ξα ζει Ε λε η σον η μας α ρας τα πα αν τα πε πλη ρω ται

92 91 της Α να στα σε ως την πει ραν ει λη φο ο τα Μα ρι α γαρ η Μαγ δα λη νη ε πι το μνη μα ηλ θεν ευ ρεν Αγ γε λον ε πι τον λι ι θον κα θη με ε νον τοις ι μα τι οις ε ξα στρα πτον τα και λε γον τα Τι ζη τει τε τον ζων τα με τα των νε κρων ουκ ε στιν ω δε αλλ ε γη γε ερ ται κα θως ει πε προ α γων εν τη Γα λι λαι α ν τω φω τι σου ε σπο τα ο ψο με

93 92 θα φως φι λαν θρω πε α νε στης γαρ εκ των νε κρων σω τη ρι αν τω γε νει των αν θρω ω πων δω ρου με ε νος ι να σε πα σα κτι σις δο ξο λο γη τον μο νον α να μαρ τη τον Ε λε η σον η μας μνον ε ω θι νον αι Μυ ρο φο ο ροι Γυ ναι κες τα δα κρυ α προ σε ε φε ρον Κυ ρι ι ε ευ ω δι ας γαρ α ρω μα τα κα τε χου σαι το μνη μα σου κα τε λα βον το α χραν τον σου Σω

94 93 ω μα μυ ρι ι σαι σπου δα ζου ου σαι Αγ γε λος κα θη με νος ε πι τον λι ι θον αυ ταις ευ ηγ γε λι σα α το Τι ζη τει ει τε τον ζων τα με τα των νε κρων τον θα να τον γαρ πα τη η σας α νε στη ως Θε ος πα ρε χων πα σι το με γα ε ε λε ος ξα στρα πτων Αγ γε λος ε πι το μνη η μα σου το ζω ο ποι ον ταις Μυ ρο φο ροις ε λε ε γεν Ε κε νω σε τους τα φους

95 94 ο Λ υτρω της ε σκυ λευ σε τον α δην και α νε στη τρι η με ρος ως μο ο νος Θε ος και παν το δυ να μος ις το μνη μα σε ε πε ζη τη σεν ελ θου σα τη μι α α των Σαβ βα α των Μα ρι α η Μαγ δα λη νη η μη ευ ρου σα δε ω λο φυ ρε το κλαυ θμω βο ω ω σα οι μοι Σω τηρ μου πως ε κλα πης παν των Βα σι λευ Ζευ γος δε ζω η φο ρω ων Αγ γε λων εν δο θεν του μνη μει

96 95 ει ου ε βο ο α Τι κλαι αι εις ω Γυ ναι κλαι ω φη σιν ο τι η ραν τον Κυ ρι ον μουτου τα α φουκαι ουκ οι δα που ε θη καν αυ τον Αυ τη δε στρα φει ει σα ο πι σω ως κα τει δε σε ευ θε ε ως ε βο ο α ο Κυ ρι ο ος μου και ο Θε ος μου δο ξα σοι βραι αι οι συ νε κλει σαν εν τω τα φω την ζω ην Λη στης δε α νε ω ξεν εν τηγλωσση την τρυ υ φην κραυ γα α

97 96 ζων και λε γων ο μετ ε μου δι ε με ε σταυ ρω θεις συ νε κρε μα το μοι ε πι του ξυ υ λου και ε φαι νε το μοι ε πι του θρο νου τω Πα τρι ι συγ κα θη με ε νος αυ τος γαρ ε στι Χρι στο ος ο Θε ος η μων ο ε ε χων το με γα ε ε λε ος Ὁ Μακαρισμός. θε τη σαν τα Χρι στε την εν το λην σου τον προ πα το ρα Α δαμ του

98 97 Πα ρα δει ει σου ε ξω ρι ι σας τον δε Ληστην Οι κτιρ μον ο μο λο γη σαν τα σε εν Σταυ ρω εν αυ τω ει σω ω κι σας κρα ζο ον τα Μνη σθη τι μου Σω τηρ εν τη Βα σι λει ει α α σου Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ι ε ε κε ε ε ε κρα α α α ξα προς σε ει σα κου ου σο ο ο ον μου ει ει σα α κου σον μου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ

99 98 ρι ε ε κε ε κρα ξα προ ο ος σε ε ει σα α κου σο ο ο ο ον μου προ σχες τη φω νη της δε η σε ε ω ω ω ω ως μου εν τω κε κρα γε ναι με προς σε ει σα α κου σον μου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε α τευ θυν θη η τω η προ ο ο σε ευ χη η μου ως θυ μι ι α α μα α ε νω ω πι ο ο ο ον σου ε παρ σις των χει ρω ων μου θυ σι ι

100 99 ι ι α α ε σπε ε ε ε ρι ι ι ι νη ει σα α α κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Στιχολογία. ου Κυ ρι ε φυ λα κην τω στο μα τι μου και θυ υ ραν πε ρι ο χης πε ρι τα χει λη μου η εκ κλι νης την καρ δι αν μου εις λο γους πο νη ρι ας του προ φα σι ζε σθαι προ φα α σεις εν α μαρ τι ι αις

101 100 υν αν θρω ποις ερ γα ζο με ε νοιςτην α νο μι ι αν και ου μη συν δυ α α σω με τα των ε κλε κτων αυ των αι δευ σει με δι και ος εν ε λε ει και ε λεγ ξει με ε λαι ον δε α μαρ τω λου μη λι πα να α τω την κε φα λην μου τι ε τι και η προ σευ χη μου εν ταις ευ δο κι αις αυ των κα τε πο θη σαν ε χο με να πε τρας οι κρι ται

102 101 αυ των κου σον ται τα ρη μα τα μου ο τι η δυν θη σαν ω σει πα χος γης ερ ρα γη ε πι της γης δι ε σκορ πι σθη τα ο στα αυ των πα ρα τον α δην τι προς σε Κυ ρι ε Κυ ρι ε οι ο φθαλ μοι μου ε πι σοι οι ηλ πι σα μη αν τα νε ληςτην ψυ χην μου υ λα ξον με α πο πα γι ι δος ης συ νε στη σαν το μοι και α πο σκαν

103 102 δα λων των ερ γα ζο με νων την α νο μι ι αν ε σουν ται εν αμ φι βλη στρω αυ των οι α μαρ τω λοι κα τα μο ο νας ει μι ε γω ε ως αν πα ρελ θω ω νη η μουπρος Κυ ρι ον ε κε κρα ξα φω νη μου προς Κυ ρι ον ε δε η θην κ χε ω ε νω πι ον αυ του την δε η σιν μου την θλι ψιν μου ε νω

104 103 πι ον αυ του α παγ γε λω ν τω εκ λει πει ειν εξ ε μου το πνευ μα μου και συ ε γνωςτας τρι βουςμου ν ο δω ταυ τη η ε πο ρευ ο μην ε κρυψαν πα γι δα μοι α τε νο ουν εις τα δε ξι α και ε πε βλε πον και ουκ η ην ο ε πι γι νω σκων με πω λε το φυ γη η απ ε μου και ουκ ε στιν ο εκ ζη των την ψυ χην

105 104 μου κε ε κρα ξα προς σε Κυ ρι ε ει πα Συ ει η ελ πις μου με ρις μου ει εν γη ζων των ρο σχεςπρος την δε η σιν μου ο τι ε τα πει νω θην σφο δρα υ υ σαι με εκ των κα τα δι ω κον των με ο τι ε κρα ται ω θη σαν υ περ ε με ξα γα γε εκ φυ λα κης την ψυ

106 105 χην μου του ε ξο μο λο γη σα σθαι τω ο νο μα τι σου με υ πο με νου σι δι και οι ε ως ου αν τα πο δως μοι κ βα θε ων ε κε κρα ξα σοι Κυ ρι ε Κυ ρι ε ει σα κου σον της φω νης μου ε νη θη τω τα ω τα σου προ σε χον τα εις την φω νην της δε η σε ως μου

107 106 ον ζω ο ποι ον σου Σταυ ρον α παυ στως προ σκυ νουν τες Χρι στε ο Θε ος την τρι η με ρο ον σου Α να στα σιν δο ξα ζο μεν δι αυ της γαρ α νε και νι σας την κα τα φθα ρει σαν των αν θρω ω πων φυ σιν Παν το δυ να με και την εις ου ρα νους α νο δον κα θυ πε δει ξας η μιν ως μο νος α γα θος και φι λαν θρωπος ου ξυ λου της πα ρα κο ης το ε

108 107 πι τι μι ον ε λυ σας Σω τηρ τω ξυ λω τουσταυ ρου ε κου σι ι ως προ ση λω θεις και εις Α δου κα τελ θω ων υ να τε του θα να του τα δε σμα ως Θε ος δι ερ ρη ξας δι ο προ σκυ νου ου μεν την εκ νε κρων σου Α να στα σιν εν α γαλ λι α σει βο ων τες Παν το δυ να με Κυ ρι ε δο ξα σοι υ λας Α δου συ νε τρι ι ψας Κυ ρι ε και τω σω θα να τω του θα

109 108 να του το βα σι λει ον ε λυ σας γε νος δε το αν θρω πι νον εκ φθο ρας η λευ θε ρω σας ζω ην και α φθαρ σι αν τω κο σμω δω ρη σα με νος και το με γα ε λε ος ευ τε α νυ μνη σω μεν λα οι την του Σω τη ρος τρι η με ρον Ε γερ σιν δι ης ε λυ τρω θη μεν των του Α δου α λυ των δε σμων και α α φθαρ σι αν και ζω ην παν τες ε λα βο μεν κρα ζο ον

110 109 τες ο σταυ ρω θεις και τα φεις και α να στας σω ω σον η μας τη Α να στα σει σου μο νε Φι λαν θρω πε γ γε λοι και αν θρω ποι Σω τηρ την σην υ μνου ου σι τρι η με ρον Ε γερ σιν δι ης κα τηυ γα α σθη της οι κου με νης τα πε ρα τα και τη ης δου λει ας του εχ θρου παν τες ε λυ τρω θη μεν κρα ζο ον τες Ζω ο ποι ε παν το δυ να με Σω τηρ σω σον η μας τη Α να

111 110 στα σει σου μο νε Φι λαν θρω πε υ λαςχαλ κας συ νε τρι ψας και μο χλους συ νε θλα σας Χρι στε ο Θε ος και γε νος αν θρω ω πων πε πτω κος α νε στη σας δι α του το συμ φω νως βο ω μεν ο α να στας εκ των νε κρων Κυ ρι ε δο ξα σοι υ ρι ε η εκ Πα τρος σου γεν νη σις α χρο νος υ παρ χει και α ι δι ος η εκ Παρ θε νου σαρ κω σις α φρα στος αν

112 111 θρω ω ποις και α νερ μη νευ τος και η εις α δου κα θο δος φο βε ρα δι α βο ο λω και τοις Αγ γε λοιςαυ του θα να τον γαρ πα τη σας τρι η με ρος α νε στης α φθαρ σι αν πα ρε χων αν θρω ποις και το με γα ε λε ος ο ξα α Πα τρι ι ι ι και αι Υι υι υι ω και α γι ω ω Πνε ευ μα α α τι αι νυ υ υ υν και αι α α α

113 112 ει και εις τους αι ω νας των αι ω νω ων Α α α α α μην δι α α σε Θε ο πα τωρ προ φη η η τη ης α α αυ ιδ με λω δι ι ι κως πε ρι σου προ ο α α νε φω ω ω νη η η η σε τω με γα λει α α σοι οι ποι η η σα α αν τι Πα ρε ε ε στη η Βα σι λι ισ σα α εκ δε ξι ω ω ω ων σου Σε ε γαρ μη τε ρα προ ξε

114 113 ε νον ζω η ης α νε ε ε ε δει ει ει ει ξεν ο α πα τωρ εκ σου ε ναν θρω ω πη η σαι ευ δο κη η η σα ας Θε ε ε ος ι να τη η ην ε α αυ του α να α πλα α α ση η ει κο ο ο ο να φθα ρει σαν τοις πα α α α α θε ε ε ε σι και το πλα νη θε ε εν ο ο ρει ει α λω ω τον ε ευ ρων προ ο ο ο ο βα α α α τον τοις ω μοις α α α

115 114 να λα α βων τω Πα α α τρι ι ι προ ο σα γα α α α γη και τω ι δι ω θε λη μα α τι ταις ου ρα νι αις συ να α ψη η υ να α α α με ε ε ε σι και σω ση Θε ο το κε τον κο σμον Χρι ι στος ο ε χων το με ε ε γα και πλου ου ου σι ον ε λε ε ο ο ο ο ος Εἰς τὸν Στίχον. υ ρι ε α α νελ θων εν τω σταυ ρω

116 115 την προ γο νι κην η μων κα τα ραν ε ξη λει ψας και κα τελ θων εν τω α δη τους απ αι ω νος δε σμι ους η λευ θε ρω σας α φθαρ σι αν δω ρου με νος των αν θρω πων τω γε νει δι α του το υ μνουντες δο ξα ζο ο μεν την ζω ο ποι ο ον και σω τη ρι ον σου Ε γερ σιν ρε μα με νος ε πι ξυ λου μο νε δυ να τε πα σαν κτι σιν ε σα λευσας

117 116 τε θεις εν τα φω δε τους κα τοι κουν τας εν τα φοις α νε στησας α φθαρ σι αν και ζω ην δω ρου με νος τω γε νει των αν θρω πων δι ο υ μνουντες δο ξα ζο ο μεν την τρι η με ρονσου Ε γερ σιν α ο ος πα ρα νο μος Χρι στε σε προ δους τω Πι λα τω σταυ ρω θη ναι κα τε δι κα σεν α γνω ω μων πε ρι τον ευ ερ γε την φα νεις αλλ ε κων υ πε μει νας τα φην αυ τε ξου σι ως

118 117 α νε στης τρι η με ρος ως Θε ος δω ρου με νος η μιν α τε λευ τη τον ζω η ην και το με γα ε λε ος ε τα δα κρυ ων γυ ναι κες κα τα λα βου σαι το μνη η μα σε ε πε ζη τη σαν μη ευ ρου σαι δε ο λο φυ ρο με ναι με τα κλαυθμουβο ω σαι ε λε γον Οι οι μοι Σω τηρ η μων Βα σι λε ευ των α παν των πως ε κλα πης ποι ος δε το πος κα τε ε χει το ζω η φο

119 118 ρον σω μα σου Αγ γε λος δε προς αυ τα ας α πε κρι να το Μη κλαι ε τε φη σιν αλλ α πελ θου σαι κη ρυ ξα τε ο τι α νε στη ο Κυ ρι ος πα ρε ε χων η μι ιν α γαλ λι α σιν ως μο νος ευσπλαγχνος ο ξα α Πα τρι ι ι ι και αι Υι υι υι ω και α γι ω ω Πνε ευ μα α α τι αι νυ υ υ υν και αι α α α

120 119 ει και εις τους αι ω νας των αι ω νω ων Α α α α α μην ευ σον πα ρα κλη σε ε σει σων οι κε τω ω ων Πα να α μω ω ω με παυ ου σα δει νων η η μων ε πα να α στα α α α σεις πα σης θλι ψε ως η μας α παλ λα α ατ τουου ου ου σα σε γαρ μο νη ην α σφα α λη και βε βαι αν αγ κυ υ υ ραν ε ε ε ε χο ο ο ο μεν και την σην προ στα σι

121 120 ι α αν κε κτη η η η με ε ε ε θα Μη αι σχυν θω μεν ε σποι οι να α σε προ σκα λου ου ου με ε ε ε νοι σπευ σον εις ι ι ι κε ε σι ι αν τω ων σοι οι πι στως βο ω ω ω ω ων των Χαι ρε ε σποι να η πα αν τω ων βο η η η η θει ει ει ει α χα ρα και αι σκε ε ε πη και σω τη ρι ι α τω ων ψυ χω ων η η μω ω ω ω ων

122 121 Εἰς τοὺς Αἴνους. Ἦχος Πα α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ υ υ ρι ι ι ι ον Αι νει τε τον Κυ ρι ον εκ των ου ρα α νων αι νει τε α αυ το ον εν τοι οις υ ψι ι ι ι στοις Σοι πρε ε πει υ μνος τω Θε ω ω ι νει τε αυ τον παν τες οι α αγ γε λοι οι α α αυ του αι νει τε αυ τον πα α σαι αι αι δυ να α α

123 122 μει εις α α αυ του Σοι πρε ε πει υ μνος τω Θε ω ω Σταυ ρον υ πο μει να ας και θα να τον και α α να στας εκ των νε κρων παν το δυ υ να με Κυ ρι ε δο ξα ζο μεν σουτην Α α να στα σιν ν τω Σταυ ρω σου Χρι στε της αρ χαι ας κα τα ρας η λευ θε ρω σας η μας και εν τω θα να τω σου τον την φυ σιν η μων τυ ραν νη σαν τα δι

124 123 α βο λο ον κα τηρ γη σας εν δε ε τη Ε γερ σει σου χα ρας τα παν τα ε πλη ρω σας δι ο βο ω μεν σοι ο α να στας εκ των νε κρων Κυ ρι ε ε δο ξα σοι ω σω Σταυ ρω Χρι στε Σω τηρ ο δη γη σον η μας ε πι την α λη θει αν σου και ρυ σαι η μας τω ων πα γι δων του εχ θρου ο α να στας εκ των νε κρων α να στη σον η μας πε σο ον τας τη α μαρ

125 124 τι α εκ τει νας την χει ρα σου φι λαν θρω πε Κυ ρι ε τη πρε σβει α των Α α γι ων σου ων Πα τρι κων σου κολ πων μη χω ρι σθεις μο νο γε νες Λο γε του Θε ου ηλ θες ε πι γης δι α φι λαν θρω πι αν αν θρω πος γε νο με νος α τρε πτως και Σταυ ρον και θα να τον υ πε μει νας σαρ κι ο α πα θης τη Θε ο τη τι α α να στας δε εκ νε κρων α θα να

126 125 σι αν πα ρε ε σχες τω γε νει των αν θρω ω πων ως μο νος παν το δυ να μος α να τον κα τε δε ξω σαρ κι η μιν α θα να σι ι αν πρα γμα τευ σα με νος Σω τηρ και εν τα φω ω κη σας ι να η μας του α α δου ε λευ θε ρω σης συν α α να στη σας ε αυ τω πα θω ων μεν ως αν θρωπος αλλ α να στας ως Θε ος ι α του το βο ω μεν ο ξα σοι ζω ο δο τα Κυ ρι ε μο νε

127 126 Φι λαν θρω πε ε ε τραι ε σχι σθησαν Σω τηρ ο τε εν τω Κρα νι ω ο Σταυ ρο ος σου ε πα γη ε φρι ξαν α δου πυ λω ροι ο τε εν τω μνη μει ω ως θνη το ος κα τε τε θης και γαρ του θα να του κα ταρ γη σας την ι σχυν τοις τε θνε ω σι πα σιν α φθαρ σι αν πα ρε ε σχες τη Α να στα σει σου Σω τηρ Ζω ο δο τα Κυ ρι ε δο ξα σοι

128 127 πε θυ μη σαν Γυ ναι κες ι δειν σου την Α να στα σιν Χρι στε ο Θε ος ηλ θε προ λα βου ου σα Μα ρι α η Μαγδα λη νη ευ ρε τον λι ι θον α πο κυ λι σθεν τα του μνη μα τος και τον Αγ γε λον κα θε ζο με νον και λε γον τα Τι ζη τει τε τον ζων τα με τα των νε κρων α νε στη ως Θε ος ι να σω ση τα συμ παν τα ου ε στι ιν Ι η σους ον ε λο

129 128 γι σα σθε φυ λατ τειν ει ει πα τε Ι ου δαι οι που ε στιν ον ε θη κα τε εν τω μνη μα τι τον λι θον σφρα γι σαν τες δο τε τον νε κρον οι την ζω ην αρ νη σα με ε νοι δο τε τον τα φεν τα η πι στευ σα τε τω α να σταν τι καν υ μεις σι γη ση τε του Κυ ρι ου την Ε γερ σιν οι λι θοι κε κρα ξον ται μα λι στα ο α πο κυ λι σθεις εκ του μνη μα τος Με γα σου το ε

130 129 λε ος Με γα το μυ στη ρι ον της οι κο νο μι ας σου Σω τηρ η μων δο ξα σοι Ὁ Μακαρισμός. ι ι α ξυ λου ο Α δαμ Πα ρα δει σου γε γο ο νεν α ποι κος δι ι α ξυ λου δε Σταυ ρου ο Λη στης Πα ρα δει ει σον ω κη σεν ο μεν γαρ γευ σα με νος εν το λην η θε ε τη σε του ποι η σαν τος ο δε συ σταυ ρου με νος Θε ον ω μο λο ο γη σε τον κρυ πτο

131 130 με νον Μνη σθη τι μου βο ων εν τη Βα σι ι λει α σου Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα ε ε Κυ υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε ε ε ε ε κρα α α ξα α προ ο ο ος σε ει σα α κου σο ο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα κου ου σο ο ον μου προ σχες τη φω νη η

132 131 η τη ης δε η η η σε ω ω ω ως μου εν τω κε κρα γε ναι με προς σε ει σα α κου σο ον μου Κυ υ υ ρι ε ε ε α τευ θυν θη η τω η προ σε ευ χη η η μου ως θυ μι ι α α α μα α ε νω ω πι ο ο ο ον σου ε παρ σις των χει ρων μου θυ σι α ε σπε ε ρι ι ι νη η η ει σα κου σον μου ου Κυ ρι ε ε ε

133 132 Στιχολογία. ου Κυ ρι ε φυ λα κην τω στο μα τι μου και θυ ραν πε ρι ο χης πε ρι τα χει λη μου η εκ κλι νης την καρ δι αν μου εις λο γους πο νη ρι ας του προ φα σι ζε σθαι προ φα σεις εν α μαρ τι ι αις υν αν θρω ποις ερ γα ζο με ε νοις την α νο μι αν και ου μη συν δυ α σω με τα των εκ λε κτων αυ των

134 133 αι δευ σει με δι και ος εν ε λε ει και ε λεγ ξει με ε λαι ον δε α μαρ τω λου μη λι πα να τω την κε φα λη ην μου τι ε τι και η προ σευ χη μου εν ταις ευ δο κι αις αυ των κα τε πο θη σαν ε χο με να πε τρας οι κρι ται αυ των κου σον ται τα ρη μα τα μου ο τι η δυν θη σαν ω σει πα χος γης ερ

135 134 ρα γη ε πι της γης δι ε σκορ πι σθη τα ο στα αυ των πα ρα τον α α δην τι προς σε Κυ ρι ε Κυ ρι ε οι ο φθαλ μοι μου ε πι σοι ηλ πι σα μη αν τα νε λης την ψυ χη ην μου υ λα ξον με α πο πα γι δος ης συ νε στη σαν το μοι και α πο σκαν δα λων των ερ γα ζο με νων την α νο μι αν ε σουν ται εν αμ φι βλη στρω αυ των οι

136 135 α μαρ τω λοι κα τα μο νας ει μι ε γω ε ως αν πα ρε ελ θω ω νη μου προς Κυ ρι ον ε κε κρα ξα φω νη μουπρος Κυ ρι ον ε δε η η θην κ χε ω ε νω πι ον αυ του την δε η σιν μου την θλι ψιν μου ε νω πι ον αυ του α παγ γε λω ν τω εκ λει πειν εξ ε μου το πνευ μα μου και συ ε γνωςτας τρι βους μου ν ο δω ταυ τη η ε πο ρευ ο

137 136 μην ε κρυ ψαν πα γι δα μοι α τε νο ουν εις τα δε ξι α και ε πε βλε πον και ουκ ην ο ε πι γι νω σκων με πω λε το φυ γη απ ε μου και ουκ ε στιν ο εκ ζη των την ψυ χην μου κε κρα ξα προς σε Κυ ρι ε ει πα Συ ει η ελ πις μου με ρις μου ει εν γη ζω ων των

138 137 ρο σχες προς την δε η σιν μου ο τι ε τα πει νω θην σφο δρα υ σαι με εκ των κα τα δι ω κο ον των με ο τι ε κρα ται ω θη σαν υ περ ε με ε ε ξα γα γε εκ φυ λα κης την ψυ χην μου του ε ξο μο λο γη σα σθαι τω ο νο μα τι ι σου με υ πο με νου σι δι και οι ε ως ου αν τα πο δω ως μοι

139 138 κ βα θε ων ε κε κρα ξα σοι Κυ ρι ε Κυ ρι ε ει σα κου σον της φω νη ης μου ε νη θη η τω τα ω τα σουπρο σε χον τα εις την φω νην της δε η σε ως μου ι α του τι μι ου σου Σταυ ρου ου Χρι ι στε δι α βο ο λο ον η η η η η σχυ υ υ υ νας και δι α της Α να α στα σε ω ω ω

140 139 ω ως σου το ο κε ε εν τρον της α μαρ τι ι ας η ημ βλυ υ υ νας και ε σω σας η η μα α ας εκ των πυ λω ω ων του θα να α α α του δο ξα ζο μεν σε ε Μο νο ο ο γε νες την Α να στα σιν δι δους τω γε νει των α αν θρω ω ω πων ως προ βα α τον ε πι σφα γη ην η η η η χθη ε φρι ι ξα αν του ου τον οι α αρ χον τες

141 140 του Α α α α δου και ε πηρ θη η σαν πυ υ λαι ο δυ υ υ υ νη η η η ραι ει σε λη λυ θε γαρ ο Βα σι λευς της δο ο ο ξη ης Χρι ι ι στος λε ε γων τοις εν δε σμοι οις Ε ξε ε ελ θε ε ε ε τε και τοις εν τω σκο τει α να κα λυ υ πτε σθε ε ε ε γα α α θα α α α αυ μα ο των α ο ο ρα τω ων Κτι ι ι στης δι α φι λαν θρω πι αν σαρ

142 141 κι πα θων α νε στη ο ο α α θα α α α α να α α α τος ευ τε πα τρι αι των ε θνω ων του τον προ ο σκυ νη η η η σω ω ω ω μεν τη γαρ αυ του ευ σπλα αγ χνι ι α ε εκ πλα α α νη ης ρυ σθε ε ε εν τες εν τρι σιν υ πο στα σε σιν ε να Θε ον υ μνειν με ε μα θη η κα μεν σπε ρι νην προ σκυ νη σιν προ σφε ρο μεν σοι τω α νε σπε ε ε ρω ω φω ω

143 142 τι τω ε πι τε λει των αι αι ω ω ω νων ως εν ε σο πτρωδι α σαρ κο ο ος λα αμ ψαν τι ι ι τω κο ο ο ο σμω και με χρις Α α δου κα τελ θο ο ο ον τι και το ε κει σε σκο ο τος λυ υ σα α αν τι και το φως της Α να στα σε ε ως τοις ε ε θνε σι δει ει ει ξα α α αν τι φω το δο τα Κυ ρι ε δο ο ο ξα σοι

144 143 ον αρ χη γον της σω τη ρι ας η μων Χρι στον δο ξο λο γη η η σω ω ω ω μεν αυ του γαρ εκ νε κρων α να α στα α αν τος κο ο σμος εκ πλα α α νης σε ε σω ω ω σται χαι αι ρει χο ρο ος Α αγ γε ε ε λων φε ε ευ γει ει δαι μο ο ο νων πλα α α α νη Α δαμ πε σων α νι ι στα α ται δι α α βο λο ος κα τη ηρ γη ται

145 144 ι της κου στω δι ας ε νη χουν το υ πο των πα ρα α νο ο ο μων Κα λυ ψα τε Χρι στου την Ε γε ερ σιν και λα βε τε αρ γυ υ ρι α α και αι ει ει ει ει ει πα α α α τε ο τι η η μων κοι οι μω ω με ε ε νων εκ του μνη μει ει ου ε συ λη η η θη ο ο νε ε ε κρος Τις ει δε τις η κου σε νε κρονκλα πε ε εν τα α πο ο τε μα λι στα ε σμυρ νι σμε ε ε νον

146 145 και αι γυ υ υ μνον κα τα λι πον τα και εν τω ω τα φω τα εν τα α φι α α α α αυ του Μη πλα να σθε Ι ου ου δαι αι αι οι μα θε τε τα ας ρη η σεις τω ων Προ ο φη τω ω ων και γνω ω ω ω τε ο τι αυ τος ε στι ι ιν α α λη η θως ο Λυ τρω της του κο ο σμου και Πα αν το δυ υ υ να μος υ ρι ι ε ο τον Α δην σκυ υ λε

147 146 ε ευ σας και τον θα να τον πα τη η σα ας Σω τη η η η ηρ η η η η μων ο φω τι σας τον κο σμον τω Σταυ ρω τω ω τι ι μι ι ι ω ε λε η η σον η η μας ο ο ο ο ο ξα Πα α τρι και Υι υι ω και α γι ι ι ω ω ω Πνε ευ μα α α τι αι νυν και α ει και ειςτους αι ω νας των αι ω ω ω νων Α α α α μην

148 147 ν τη Ε ρυ υ θρα θα λα α α α ασ ση της α πει ρο γα α μου Νυ υμ φης ει ει κω ων δι ι ε γρα α α α α φη η πο ο ο τε Ε κει Μω υ σης δι αι ρε ε της του υ υ υ δα α α α τος εν θα δε ε Γα βρι ι ι ηλ υ πη ρε τη ης του θα α α α αυ μα α α α τος το τε τον βυ θον ε πε ζε ευ σεν α βρο χως Ι σρα α ηλ νυν δε τον Χρι στον ε

149 148 γεν νη η σεν α α σπο ο ρως η η η Παρ θε ε ε ε νος η θα λα α ασ σα α με τα την πα ρο δον του Ι σρα ηλ ε ε μει νεν α α α βα α α α τος η α α α α α α α με ε ε ε εμ πτος με τα την κυ η σιν του Ε εμ μα νου η η ηλ ε ε μει ει νεν α α α α α φθο ο ο ο ρος ο ω ω ω ω ων και αι προ ων και φα νεις ως αν θρω ω πος Θε ε ο ο ος ε λε

150 149 η η σον η μα α α α α α α ας Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος Κε ε τον σαρ κω θεν τα Σω τη η ρα Χρι στον και των ου ρα νων μη χω ρι σθε εν τα εν φω ναις α σμα των με γα λυ νο μεν ο τι σταυ ρον και θα να τον κα τε δε ε ξω δι α το γε νος η μων ως φι λαν θρω πος Κυ ρι ος σκυ λευ σας Α δου πυ λας τρι η με ρος α νε στης σω ζων τας ψυ χας η η μων

151 150 υ γει ει σης σου της πλευ ρας Ζω ο δο τακρουνους α φε σε ως πα σιν ε ξε βλυ σας ζω ης και σω τη ρι ας σαρ κι δε θα α να τον κα τε δε ε ξω α θα να σι αν η μιν δω ρου με νος οι κη σας τα φω δε η μας η λευ θε ρω σας συ να να στη σας ε αυ τω εν δο ξως ως Θε ος δι α του το βο ω ω μεν Φι λαν θρω πε Κυ υ ρι ε δο ξα α σοι ε νη σου η σταυ ρω σις και η εν

152 151 α δου κα θο δος Φι λαν θρω πε υ πα αρ χει σκυ λευ σας γαρ αυ τον και τους πα λαι δε σμι ι ους συ να να στη σας ε αυ τω εν δο ξως ως Θε ος τον Πα ρα δει σον α νοι οι ξας α πο λα βειν του ου του η ξι ω σας δι ο και η μιν τοις δο ξα ζου σι την σην τρι η με ρον Ε γερ σιν δω ρη σαι ι λα σμον α μαρ τι ων Πα ρα δει σου οι κη το ρας κα τα ξι ων ως μο νος ευ σπλα αγ χνος

153 152 δι η μας σαρ κι πα α θος δε ξα με νος και τρι η με ρος εκ νε κρων α να στας της σαρ κος η μων τα πα θη θε ρα πευ σον και α να α στη σον εκ πται σμα των χα λε πων Φι λαν θρω πε και σω σον η μας ο ο ο ο ο ξα Πα α τρι και Υι υι ω και α γι ι ι ω ω ω Πνε ευ μα α α τι αι νυν και α ει και ειςτους αι ω νας

154 153 των αι ω ω ω νων Α α α α μην α ος και αι πυ λη υ πα α α α αρ χεις πα λα τι ον και θρο νος του Βα σι ι λε ε ως Παρ θε ε ε νε ε ε πα αν σε ε ε μνε δι ης ο λυ τρω ω τη ης μου Χρι στος ο Κυ υ υ ρι ι ι ι ος τοις εν σκο τει κα θε ευ δου σι ιν ε ε πε ε ε ε ε φα α α α νεν Η λι ος υ πα α αρ χω ων δι και αι αι ο

155 154 συ υ υ υ νης φω τι σαι θε λωνους ε πλα α σε κατ ει κο να α ι ι δι ι αν χει ρι ι ι τη ε ε α α αυ του ι ο ο Πα α νυ μνη η τε ως μη τρι κην παρ ρη σι αν προς αυ το ον κε κτη η με ε ε νη α δι α λει ει πτως πρε σβευ ε ε σω θη ναι τα ας ψυ χα ας η μω ω ω ω ω ω ω ων Εἰς τοὺς Αἴνους. α α α α α σα πν ο η αι νε

156 155 σα α τω ω τον Κυ υ υ υ υ ρι ι ι ι ον αι νει τε τον Κυ ρι ον εκ των ου ρα α νων αι νει ει τε αυ το ον εν τοι οι οις υ ψι ι ι ι στοις Σοι πρε ε πει υ μνο ος τω Θε ω ι νει τε αυ τον πα αν τες οι α α αγ γε λοι οι α α αυ του αι νει τε α αυ τον πα σαι αι δυ να α α μεις α αυ του Σοι πρε πει υ μνο ος τω Θε

157 156 ω υ ρι ι ε ε σφρα γι σμε νου του τα φου υ πο των πα ρα α νο ο ο μων προ η ηλ θες ε εκ του ου μνη η η η η μα α α α τος κα θως ε τε χθης εκ της Θε ο ο το ο ο κου ουκ ε γνωσαν πως ε σα αρ κω ω ω θης οι α σω μα τοι οι σου ου Α α α α αγ γε ε ε ε λοι ουκ η σθον το πο τε α νε στης οι φυ λασ σον τες σε στρα τι ι

158 157 ω ω ω ται αμ φο τε ρα γαρ ε σφρα γι σται τοις ε ε ρευ νω ω ω ω σι πε φα νε ρω ται δε τα θαυ μα τα τοις προ σκυ νου σιν εν πι ι στει το μυ στη η η ρι ι ι ι ον ο α νυ μνου σιν α πο δος η μιν α γαλ λι α α σιν και το με ε γα ε ε ε λε ος υ ρι ι ε τους μο χλους τους αι ω νι ι ους συ υν τρι ι ι ψας και δε σμα δι αρ ρη ξας του μνη μα τος α

159 158 νε ε στης κα τα λι πω ων σου τα α ε εν τα α α α α φι ι ι ι α εις μαρ τυ ρι ον τη ης α λη η θους τρι η με ε ε ρου τα φη η η ης σου και προ η γες εν τη Γα λι ι λαι αι αι α ο εν σπη λαι αι ω ω τη ρου ου ου ου ου με ε ε ε νος Με γα σου το ε λε ος α κα τα λη πτε Σω τηρ ε λε η η σον η μας

160 159 υ ρι ι ε αι Γυ ναι κες ε δρα μον ε πι το ο μνη η η μα του ι δειν σε τον Χρι στον τον δι η μα α ας πα θο ο ο ον τα και προ σελ θου σαι ευ ρον Αγ γε λον ε πι τον λι ι θον κα θη η η με ε ε ε νον τω ω ω φο ο βω κυ υ υ λι σθε ε ε εν τα και προς αυ τας ε βο η η σε ε λε ε ε γων Α α νε στη ο Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ος ει πα τε τοις μα

161 160 θη ταις ο τι α νε στη εκ νε κρων ο σω ζων τα ας ψυ χα α ας η μων υ ρι ι ε ω σπερ ε ξηλ θες ε σφρα γι σμε ε νου του τα α α α α φου ου τως ει σηλ θες και των θυ ρων κε κλει σμε νω ων προ ος τους μα α θη τα α α ας σου δει κνυ ων αυ τοις τα του σω ω μα το ος πα α α θη α περ κα τε δε ξω Σω ω τη ηρ μα κρο ο θυ μη η η η σας ως εκ σπερ μα τος α βιδ μω λω

162 161 πας υ πη νε εγ κας ως Υι ος δε του Θε ε ου ου κο σμον η η λευ θε ε ε ε ρω ω ω ω σας Με γα σου το ε λε ος α κα τα λη πτε Σω τηρ ε λε η η σον η η μας υ ρι ι ε ο Βα σι ι λευς των αι αι ω ω ω νων και Ποι η η τη η ης τω ων α πα α α αν των ο δι η η μας σταυ ρω ω σιν και τα φην σαρ κι κα τα δε ξα με ε νος ι να η μας του ου

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου,

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, Τῇ Τρίτῃ τῆς ιακαινησίμου Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, καί τῆς Ἁγίας αρθενομάρτυρος Εἰρήνης, τῶν ἐν Θερμῇ τῆς Λέσβου ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΕΡΙΝῼ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα ΡΟΣΟΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑΛΕΤ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α α Των ου ρα νι ων ταγ µα α των το α γαλ λι α µα των ε πι γης αν θρω πων κρα ται α προ στα σι α α χραν τε αρ θε νε σω σον η µας τους ει εις σε ε κα τα φευ

Διαβάστε περισσότερα

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη Κανόνας της Ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως Ωδή α. Ήχος β. Δευτε λαοι GBa Α h ρτος A ζω A a ης > αι > ω > νι >B ζου b σης b γε F a νε b σθω b ω b a μοι > το H Σω b μα > σου b το AB Αγ b ι b ον > ε A ευ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1 Ν ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΣ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ. 18-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ʹ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων Ἰουστίνου µάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ ʹΕἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος ου Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α

Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡ. ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ Ἦχος Δι Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α α α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε τη Δε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 10-08-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Λαυρεντίου Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ λο γη µε νος ο ε ερ χο µε νος εν ο νο µα α τι Κυ

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς. Ἀμήν.

Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς. Ἀμήν. ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Κιλκίς Ιανουάριος 2015 Παπαδόπουλος Δημήτρης ΠΡΟΟΙΜΙΑΚΟΣ ὁ Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ὁ ἀναγνώστης Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Εἰς τὸν Ὄρθρον

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Εἰς τὸν Ὄρθρον Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Βου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φαν εν η μιν ευ λο γη με ε νος ο ερ χο μεν ος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ Ἡ Σύναξις τοῦ τιµίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

ΟΡΘΡΟΣ Ἡ Σύναξις τοῦ τιµίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. 07-01-2015 Ἡ Σύναξις τοῦ τιµίου ἐνδόξου ροφήτου, ροδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

φα νεν η µιν Κυ ρι ος και ε πε 8 λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα Κυ ρι ου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν τι Κυ ρι ου Ἦχος Δ Δι

φα νεν η µιν Κυ ρι ος και ε πε 8 λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα Κυ ρι ου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν τι Κυ ρι ου Ἦχος Δ Δι 25 ΕΚΕΡΙΟΥ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ἦχος ι ΕΚΕΡΙΟΣ ΚΕ Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ µα τι λο γη µε νος ο ερ χο Κυ ρι ου µε νος εν ο νο Στίχ. α.

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 21 ΑΪΟΥ 2017 ΥΡΙΑΗ ΣΤ ΑΟ ΤΟΥ ΑΣΧΑ (τοῦ Τυφλοῦ). ωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν μεγάλων θεοστέπτων βασιλέων καὶ ἰσαποστόλων. Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινὸν ηʹ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος α Θε ο ος υ ρι ος και ε πε φα νεν η

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι 22 ΜΑΪΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ἦχος γʹ. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ,

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. 09-07-2017 ΟΡΘΡΟΣ Ε ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘ. Ε 09-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος αγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 15-08-2017 Εἰς τὸν Ὄρθρον. νήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου αρίας. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ ΛΟΥΚΑ. ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν αʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ ΛΟΥΚΑ. ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν αʹ. 28-01-2018 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ ΛΟΥΚΑ. ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡμῶν Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν αʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΝΣΤΣΙΜΤΡΙΟΝ ΠΤΡΟΥ ΛΜΠΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΚΤ ΤΗΝ ΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΣΚΛΩΝ ΚΙ ΦΥΡΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΧΡΥΣΝΘΟΥ, ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΚΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΙΜΛΙ ΚΔΟΣΩΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΚΟΥΜΡΔΙΟΣ ΣΜΟΣ 2013 ii ΝΣΤΣΙΜΤΡΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθισµα Ὄρθρου Μ. ευτέρας (εἰς ἀργόν µέλος) z 1 h k

Κάθισµα Ὄρθρου Μ. ευτέρας (εἰς ἀργόν µέλος) z 1 h k 6? 6? 6? Κάθισµα Ὄρθρου Μ. ευτέρας (εἰς ἀργόν µέλος) z 1 h k a [Θ` 3k 3*` 3296 [----------39 6? 1[v ~?1Q [v 4 [ [v ` `` `` ο ````ρα ``` τε`````` ```ε ~ `````` κρι```````````````````````ι```````````````````ι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος Γα. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος Γα. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 05-02-2017 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ 05-02-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ \ Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀγάθης. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινόν ια Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. 09-07-2017 ΟΡΘΡΟΣ Ε ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘ. Ε 09-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος αγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα