ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον"

Transcript

1 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 21ῃ Ἰουλίου Μνήμη τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου καὶ Συμεών, τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ. Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Δι ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (τὸ ὡς ἄνω ) Στίχος Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ου Στίχος Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (τὸ ὡς ἄνω)

2 2 ΗΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ Ἦχος Δι ο φαι δρον της Α να στα σε ως κη ρυγ μα εκ του Αγ γε λου μα θου σαι αι του Κυ ρι ου μα θη τρι αι και την προ γο νι κην α πο φα σιν α πορ ρι ι ψα σαι τοις Α πο στο λοις καυ χω με ναι ε λε γον ε σκυ λευ ται ο θα να τος η γερ θη Χρι στος ο Θε ος δω ρου με νος τω κο σμω το με γα ε λε ος όξα... τὸ αὐτὸ ο φαι δρον της Α να στα σε ως κη ρυ γμα ε κτου Αγ γε λου μα θου σαι αι του Κυ ρι

3 ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ου μα θη τρι αι και την προ γο νι κην α πο φα σιν α πορ ρι ι ψα σαι τοις Α πο στο λοις καυ χω με ναι ε λε γον ε σκυ λευ ται ο θα να τος η γερ θη Χρι στος ο Θε ος δω ρου με νος τω κο σμω το με γα ε λε ος Καὶ νῦν...θεοτοκίον ο απ αι ω νος α πο κρυ φον και Αγ γε λοις α γνω στον μυ στη ρι ον δι α σου Θε ο το κε τοις ε πι γης πε φα νε ρω ται Θε ος εν α συγ χυ τω ε νω σει σα ρκου με νος και Σταυ ρον ε κου σι ως υ περ η

4 4 ΗΧΟΣ μων κα τα δε ξα με νος δι ου α να στη σας τον πρω το πλα στον ε σω σεν εκ θα να του τας ψυ χας η μω ω ων ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν Ἦχος Δι να βλε ψα σαι του τα φου την ει σο δον και την φλο γα του Αγ γε λου μη φε ρου σαι αι μυ ρο φο ροι συν τρο μω ε ξι σταν το λε γου σαι α ρα ε κλα πη ο τω λη στη α νοι ξας πα ρα δει σον α ρα η γε ρθη ο και προ πα θους κη ρυ ξας την ε γερ σιν α λη θως α νε στη Χρι στος ο Θε ος τοις

5 ΚΥΡΙΑΚΗ 5 εν Α δη πα ρε χων ζω ην και α να στα σιν όξα Πατρί... Κατεπλάγη Ἰωσὴφ κου σι α σου ου βου λη Σταυ ρον υ πε μει νας Σω τηρ και εν μνη μα τι ι και νω αν θρω ποι ε θεν το θνη τοι τον δι α λο γου τα πε ρα τα συ στη σα με ε νον ο θεν δε σμευ θεις ο αλ λο ο τρι ι ος θα να τος Δ δει νω ως ε σκυ λε ευ ε ε το και οι εν Α δη α παν τες ε κραυ γα α ζον τη ζω η φο ρω ε γερ σει ει σου Χρι στο ος α νε ε ε στη ο ζω ω ο δο ο ο της με νων εις

6 6 ΗΧΟΣ τους αι ω ω ω ω νας Καὶ νῦν... Θεοτοκίον Αὐτόμελον α τε πλα γη Ι ω σηφ το υ περ φυ σιν θε ω ρων αι ε λαμ βα νε εν εις νουν τον ε πι πο κον υ ε τον εν τη α σπο ρω συλ λη ψει σου Θε ε ο το ο ο κε βα τον εν πυ ρι α κα τα φλε κτον ρα βδον Α α ρω ων την βλα στη η σα α σαν και μαρ τυ ρων ο μνη στωρ σου και φυ υ υ λαξ τοις ι ε ρευ σιν ε κραυ γα α ζε Παρ θε ε νος τι ι ι κτει και με ε τα το ο ο κον πα λιν με νει Παρ θε ε ε ε νος

7 ΚΥΡΙΑΚΗ 7 Μετὰ τὴν Β' Στιχολογίαν νε στης ως α θα να τος α πο του Α δου Σω τηρ συ νη γει ρας τον κο σμον σου τη Α να στα σει τη ση Χρι στε ο Θε ος η μων ε θραυ σας ε νι σχυ ι του θα να του το κρα τος ε δει ξας ε λε η μον την Α να στα σιν πα σι δι ο σε και δο ξα ζο μεν μο νε φι λαν θρω πε όξα Πατρὶ... Κατεπλάγη Ἰωσὴφ κ των α νω κα α τελ θων των υ ψω μα των Γα βρι ηλ και τη πε τρα προ σελ θων εν θα η πε τρα της ζω ης λευ χει μο

8 8 ΗΧΟΣ νων α νε κραυ γα ζε ταις κλαι ου ου ου σαις παυ σα σθε υ μεις της θρη νω ω δους κραυ γης ε χου σαι α ει το ευ συμ πα α θη η τον ον γαρ ζη τει τε κλαι ου ου σαι θαρ σει τε ως α λη θως ε ξε γη η γε ερ ται αι δι ο ο βο α α α τε τοις Α α πο στο ο ο λοις ο τι α νε στη ο Κυ υ ρι ος Καὶ νῦν... Θεοτοκίον, ὅμοιον α τε πλα γη σαν Α γνη παν τες Αγ γε λων οι χο ροι το μυ στη ρι ον της σης κυ ο φο ρι ας το φρι κτον πως ο τα παν τα συ νε χων νευ μα τι μο ο ο νω αγ κα λαις ως

9 ΚΥΡΙΑΚΗ 9 βρο τος ταις σαις συ νε χε ται και δε χε ται αρ χην ο προ αι ω ω νι ι ος και γα λου χει ται συμ πα σαν ο τρε φων πνο ην α φα τω χρη στο ο τη η τι και σε ε ως ο ο ον τως Θε ου ου Μη τε ε ε ρα ευ φη μουν τες δο ξα α α α ζου σι ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΚΑ Ἦχος Κε Μουσικὸς Πανδέκτης Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξο ον με τα δι και ω μα τα σου ων αγ γε ε λων ο δη η η μος κα τε πλα α γη ο ρω ων σε εν νε κροι οις λο γι σθεν τα του

10 10 ΗΧΟΣ θα να του δε Σω τηρ την ι σχυ υν κα θε λο ον τα και συν ε αυ τω τον Α δαμ ε γει ραν τα Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξο ον με τα δι και ω μα τα σου ι τα μυ ρα συμ πα θως τοις δα κρυ οιν ω μα θη τρι αι κιρ να τε ο α στρα πτων εν τω τα φω αγ γε λος προ οε φθεγ γε το ταις μυ ρο φο ο ο ο ροις ι δε τε υ μεις τον τα α φον και η σθη τε ο Σω τηρ γαρ ε ξα νε ε στη του μνη μα α α το Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξο ον με τα δι και ω μα τα σου

11 ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ι ι αν πρω ι μυ ρο φο ροι ε δρα μον προς το μνη μα σου θρη νο λο γου ου ου ου σαι αλλ ε πε στη προ αυ τας ο αγ γε λος και ει ει πε θρη νου ο και ρος πε παυ τα μη κλαι ε τε την α να στα σι δε ε Α πο στο λοι ει πα α α τε Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξο ον με τα δι και ω μα τα σου υ ρο φυ ο ροι γυ ναι αι κες με τα μυ υρ ων ελ θου ου σαι προς το μνη η μα σου Σω τερ ε γη χου ουν το αγ γε ε λου προς αυ τα ας φθεγ γο με ε νου τι με τα νε κρων τον

12 12 ΗΧΟΣ ζω ω ων τα λο γι ζε σθε ως Θε ος γαρ ε ξα νε ε στη του μνη μα α α τος Δο ξα Πα τρι ι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι ρο σκυ ου ου μεν Πα τε ε ρα και τον του ου του Υι ο ον τε και το Α α γι ον Πνευ μα την Α γι ι αν Τρι α α δα εν μι α α τη ου σι ι α συν τοι Σε ρα φειμ κρα ζον τες το Α α γι ος Α γι ος Α γι ος ει Κυ ρι ι ι ε Και νυ υν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω ω νων α μην ω ο δο ο την τε κου ου σα ε λυ τρω

13 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ω σω Παρ θε ε νε τον Α δα αμ α μαρ τι ας χαρ μο νη ην δε τη Ε ευ α αν τι λυ υ πης πα ρε ε σχες ρευ σαν τα ζω ης ι θυ νε προς ταυ την δε ο εκ σου σαρ κω θεις Θε ος και αν ρω ω ω πος Αλ λη λου ι α αλ λη λου ι α αλ λη λου ι α δο ο ο ξα σοι ο Θε ος (δὶς) Αλ λη λου ι α αλ λη λου ι α αλ λη λου ου ι ι α δο ο ξα σοι ο Θε ο ο ο ο ος Ἡ Ὑπακοὴ Τὰ τῆς σῆς παραδόξου Ἐγέρσεως, προδραμοῦσαι αἱ μυροφόροι, τοῖς Ἀποστόλοις ἐκήρυττον Χριστέ, ὅτι ἀνέστης ὡς Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

14 14 Ἦχος ΗΧΟΣ Ἀναβαθμοὶ Ἀντίφωνον Α Βου κ νε ο τη τος μου πολ λα πο λε μει με πα α θη αλλ αυ τος αν τι λα βου και σω σον Σω τηρ μου ι μι σουν τες Σι ων αι σχυν θη τε α πο του Κυ ρι ου ως χορ τος γαρ πυ ρι ε σε σθε α πε ξη ραμ με νοι Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας τον αι ω νων α μην γι ω Πνευ μα τι πα σα ψυ χη ζω ου ου ται και κα θαρ σει υ ψου ται λαμ πρυ νε

15 ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ται τη Τρι α δι κη Μο να α δι ι ε ρο κρυ φι ι ως Ἀντίφωνον Β κε κρα ξα σοι Κυ ρι ε θερ μως εκ βα α θους ψυ χης μου κα μοι γε νε σθω προς υ πα κο ην τα θει ει α σου ω ω τα πι τον Κυ ρι ον ελ πι ι δα πας τις κε κτη με νος υ ψη λο τε ρος ε στι παν των των λυ που ουν των Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας τον αι ω νων α μην γι ω Πνευ μα τι α να βλυ υ ζει τα

16 16 ΗΧΟΣ της χα α ρι τος ρει ει θρα αρ δευ ο ον τα α πα σα ντην κτι ι σιν προς ζω ο γο νι ι αν Ἀντίφωνον Γ' καρ δι α μου προς σε Λο γε υ ψω θη τω και ου δεν θελ ξει με των του κο ο σμου τερ πνων προς χα μαι ζη λι αν πι την μη τε ρα αυ του ως ε χει τις στορ γην ε πι τω Κυ ρι ω θερ μο τε ρον φιλ τρον χρε ω στου μεν Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας τον αι ω νων α μην

17 ΚΥΡΙΑΚΗ 17 γι ω Πνευ μα τι θε ο γνω σι ας πλου τος θε ω ρι ας και σο φι ας παν τα γαρ εν του τω τα πα τρω α δογ μα τα Β χορὸς ο Λο γος εκ κα λυ πτει Προκείμενον να στα Κυ ρι ε βο η θη σον η μιν και λυ τρω σαι η μας ε νε κεν της δο ο ξης του ο νο μα τος σου (δὶς) Στίχος ὉΘεός, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἠκούσαμεν, καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ἀνήγγειλαν ἡμῖν ἔργον, ὃ εἰργάσω ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν, ἐν ἡμέραις ἀρχαίαις. τὸ τρίτον να στα Κυ ρι ε βο η θη σον η μιν και λυτρω σαι η μας ε νε κεν της δο ο ξης του ο νο μα το ο ος σου ου ου ου ου

18 18 ΗΧΟΣ Ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου Α μην Îα α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ υ ρι ον (δὶς) Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ, αἰνεῖτε Αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως Αὐτοῦ. Αι νε σα α τω πνο η πα σα τον Κυ υ υ ρι ο ο ον Ε Ἐωθινὸν Εὐαγγέλιον Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν. εῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν. Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. ιὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

19 ΚΥΡΙΑΚΗ Ν ΨΑΛΜΟΣ Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ ( 1889) 19 Ἦχος Δι λε η μον ε λε η σον με ο Θε ος κα τα το με γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος των οι κτιρ μων σου ε ξα λει ψον το α νο μη μα μου πι πλει ον πλυν ον με α πο της α νο μι ι ας μου και α πο της α μαρ τι ας μου κα θα ρι σον με τι την α νο μι αν μου ε γω γι νω σκω και η α μαρ τι α μου ε νω πι ον μου ε στι δι α παν τος

20 20 ΗΧΟΣ οι μο νω η η μαρ τον και το πο νη ρον ε νω πι ον σου ε ποι οι οι σα ο πως αν δι και ω θης εν τοις λο γοις Σου και νι κη σεις εν τω κρι νε σθαι σε δου γαρ εν α νο μι αις συ νε λη φθην και εν α μαρ τι ι αις ε κισ ση σε με η μη τηρ μου δου γαρ α λη θει αν η γα α πη σας τα α δη λα και τα κρυ φι α της σο φι ι ας σου ε δη λω σας μοι αν τι εις με υσ σω πω και κα θα ρι σθη η σο μαι πλυ νεις με και υ περ χι ο να λευ

21 ΚΥΡΙΑΚΗ 21 καν θη σο μαι κου τι εις μοι α γαλ λι α σιν και ευ φρο συ νην α γαλ λι α σον ται ο στε α τε τα πει νω με να πο στρε ψον το προ σω πον σου α πο των α μαρ τι ων μου και πα σας τας α νο μι ας μου ε ξα λει ψον αρ δι αν κα θα ραν κτι σον εν ε μοι ο Θε ος και πνευ μα ευ θες εγ και νι σον εν τοις εγ κα τοις μου α πορ ρι ψης με α πο του προ σω που σου και το πνευ μα σου το α γι ον μη αν τα

22 22 ΗΧΟΣ νε λης απ ε μου πο δος μοι την α γαλ λι α σιν του σω τη ρι ου σου και πνευ μα τι η γε μο νι κω στη ρι ξον με ι δα ξω α νο μους τας ο δους σου και α σε βεις ε πι σε ε πι στρε ψου σι υ σαι με εξ αι μα των ο Θε ος ο Θε ος της σω τη ρι ι ας μου α γαλ λι α σε ται η γλωσ σα μου τη δι και ο συ νην σου υ ρι ε τα χει λη μου α νοι ξεις και το στο μα μου α ναγ γε λει την αι νε σιν σου τι ει η θε λη σας θυ σι αν ε δω κα

23 ΚΥΡΙΑΚΗ 23 αν ο λο καυ τω μα τα ουκ ευ δο κη σεις υ σι α τω Θε ω πνευ α συν τε τριμ με νον καρ δι αν συν τε τριμ με νην και τε τα πει νω με νην ο Θε ος ουκ ε ξου δε νω σει γα θυ νον Κυ ρι ε εν τη ευ δο κι α σου την Σι ων και οι κο δο μη θη τω τα τει χη Ι ε ρου σα λημ ο τε ευ δο κη σεις θυ σι αν δι και ο συ νης α να φο ραν και ο λο καυ τω μα τα ο τε α νοι σου σιν ε πι το θυ σι α στη ρι ον σου μο ο σχους και ε λε η σον με ο Θε ος

24 24 ΗΧΟΣ ο ξα Πα τρι και Υι ω και α γι ω Πνευ μα τι Ταις των Α πο στο ο λων πρε σβει αις ε λε η μον ε ξα λει ψον τα πλη θη των ε μω ων εγ κλη μα των αι νυν και α ει και εις τους α ω νας των αι ω νων α μην Ταις της Θε ο το ο κου πρε σβει αις ε λε η μον ε ξα λει ψον τα πλη θη των ε μω ων εγ κλη μα των Ε λε η μον ε λε η σον με ο Θε ος κα τα το με γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος των οι κτιρ μων σου ε ξα λει ψον το α νο μη μα μου Α να στας ο Ι η

25 ΚΥΡΙΑΚΗ 25 σους α πο του τα φου κα θως προ ει πεν ε δω κεν η μιν την αι ω νι ον ζω ην και με γα ε λε ο ο ος

26 26 ΗΧΟΣ Ἕτερος Ν ψαλμὸς Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Ἦχος Δι λε η μων ε λε η σον με ο Θε ος κα τα το με γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος των οι κτιρ μων σου ε ξα λει ψον το α νο μη μα μου πι πλει ον πλυ νον με α πο της α νο μι ας μου και α πο της α μαρ τι ας μου κα θα ρι σον με τι την α νο μι αν μου ε γω γι νω σκω και η α μαρ τι α μου ε νω πι ον μου ε στι δι α παν το ος

27 ΚΥΡΙΑΚΗ 27 σοι μο νω η μαρ τον και το πο νη ρον ε νω πι ον σου ε ποι η σα ο ο πως αν δι και ω θης εν τοις λο γοις σου και νι κη σης εν τω κρι νε σθαι σε δου γαρ εν α νο μι αις συν ε λη φθην και εν α μαρ τι αις ε κισ ση σε με η μη τηρ μου δου γαρ α λη θει αν η γα πη σας τα α δη λα και τα κρυ φι α της σο φι ας σου ε δη λω σας μοι αν τι εις με υσ σω πω και κα θα ρι σθη σο μαι πλυ νεις με και υ περ χι ο να λευ καν

28 28 ΗΧΟΣ θη σο μαι κου τι εις μοι α γαλ λι α σιν και ευ φρο συ υ νην α γαλ λι α σον ται ο στε α τε τα πει νω με ε να πο στρε ψον το προ σω πον σου α πο των α μαρ τι ων μου και πα σας τας α νο μι ας μου ε ξα λει ψον αρ δι αν κα θα ραν κτι σον εν ε μοι ο Θε ος και πνευ μα ευ θες εγ και νι σον εν τοις εγ κα τοις μου η α πορ ρι ψης με α πο του προ σω που σου και το πνευ μα σου το α γι ον μη αν τα νε

29 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 λης απ ε μου πο δος μοι την α γαλ λι α σιν του σω τη ρι ου σου και πνευ μα τι η γε μο νι κω στη ρι ξον με ι δα ξω α νο μους τας ο δους σου και α σε βεις ε πι σε ε πι στρε ψου σι υ σαι με εξ αι μα των ο Θε ος ο Θε ος της σω τη ρι ας μου α γαλ λι α σε ται η γλωσ σα μου την δι και ο συ νην σου υ ρι ε τα χει λη μου α νοι ξεις και το στο μα μου α ναγ γε λει την αι νε σιν σου τι ει η θε λη σας θυ σι αν ε

30 30 ΗΧΟΣ δω κα αν ο λο καυ τω μα τα ουκ ευ δο κη η σεις υ σι α τω Θε ω πνευ μα συν τε τριμ με νον καρ δι αν συν τε τριμ με νην και τε τα πει νω με ε νην ο Θε ος ουκ ε ξου δε νω σει γα θυ νον Κυ ρι ε εν τη ευ δο κι α σου την Σι ων και οι κο δο μη θη τω τα τει χη Ι ε ρου σα λημ ο τε ευ δο κη σεις θυ σι αν δι και ο συ νης α να φο ραν και ο λο καυ τω μα τα ο τε α νοι σου σιν ε πι το θυ σι α στη ρι ον σου μο σχους και ε λε η σον με ο Θε

31 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ος ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι Ταις των Α πο στο ο ο λων πρε σβει αις Ε ε ε λε η μον ε ξα λει ψον τα πλη η η θη των ε μω ων εγ κλη μα α α των αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην Ταις της Θε ο το ο ο κου πρε σβει αις Ε ε ε λε η μον ε ξα λει ψον τα πλη η η θη των ε μω ων εγ κλη μα α α των Ε λε η σον με ο Θε ος κα τα το με

32 32 ΗΧΟΣ γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος των οι κτιρ μων σου ε ξα λει ψο ο ον το α νο μη μα α α α μου να στας ο Ι η σους α πο του τα φου κα θω ως προ ει πεν ε δω κεν η μιν την αι ω νι ον ζω ην και με γα ε λε ο ο ος ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος Δι Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον (τρὶς) Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε ε ε η η η σο ον

33 ΚΥΡΙΑΚΗ 33 Ἀναστάσιμος Ἦχος Βου ᾨδὴ Α' ὁεἱρμὸς α λα ασ σης το ε ρυ θραι ον πε λα γος α βρο χοις ι χνε σιν ο πα λαι ος πε ζευ σας Ι σρα ηλ σταυ ρο τυ ποις Μω σε ως χερ σι του Α μα ληκ την δυ να μιν εν τη ε ρη μω ε τρο πω σα το Δο ξα τη Α γι α α να στα σει σου Κυ ρι ε ψω ω θης την η με τε ραν εκ πτω σιν ε πα νορ θου με νος εν τω α χραν τω ξυ λω του Σταυ ρου την εν ξυ λω ι ω με ε νος

34 34 ΗΧΟΣ πα νω λε θρι αν ε σπο τα ως α γα θος και παν το δυ να μος Δο ξα τη Α γι α α να στα σει σου Κυ ρι ε ν τα φω σω μα τι κως εν Α δου δε με τα ψυ χης ως Θε ος εν Πα ρα δει σω δε με τα λη στου και εν θρο νω υ πηρ χες Χρι στε με τα Πα τρος και Πνευ μα τος πα αν τα πλη ρων ο α πε ρι γρα πτος Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας σπο ο ρως τω του Πα τρος βου λη μα τι

35 ΚΥΡΙΑΚΗ 35 εκ θει ου Πνευ μα τος τον του Θε ου συν ει λη φας Υι ον και σαρ κι α πε κυ η η σας τον εκ Πα τρος Α μη το ρα και δι η μας εκ σου α πα το ρα Κανὼν τῶν Ἁγίων Ἦχος ὁ αὐτὸς ᾨδὴ α' Θαλάσσης, τὸ ἐρυθραῖον ΕΝΧ Α γι οι του Θε ου πρε σβευ σα τε υ περ η μων ε θε ε ξει τη προς το θει ον Ο σι ε φως ε χρη μα τι σας και προς αυ το χω ρη σας Συ με ων ε φε των το α κρο τα α τον των α γα θων ελ πι δων σου Πα τερ το

36 36 ΗΧΟΣ πλη ρω μα κατ ει λη φας Α γι οι του Θε ου πρε σβευ σα τε υ περ η μων φε ε σει τη προς Θε ον πυ ρου με νος παν τα κατ ε λι πες συν ο δοι πο ρον Πα τερ ευ ρη κως Ι ω αν νην τον εν δο ο ξον μεθ ου την τρι βον η νυ σας της σω τη ρι ας α γαλ λο με νος Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι αμ πτη η ρα φω το ει δε σι λαμ ψε σι κατ α στρα πτο με νον του παν α γι ου Πνευ

37 ΚΥΡΙΑΚΗ 37 μα τος σο φε Συ με ων σε ε γνω ρι σεν η Εκ κλη σι ι α ο θεν σου τη φω το φο ρω μνη μη γε γη θε Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην ραι αι αν και ε κλε κτην και παν σε μνον κα τα νο η σας σε ο του Θε ου Παν α μω με Υι ος σος Υι ος ε χρη μα τι ι σεν υι ο θε τη σας χα ρι τι τους Θε ο το κον σε γε ραι ρον τας

38 38 ΗΧΟΣ Ἀναστάσιμος Ἦχος Βου ᾨδὴ Γ' ὁεἱρμὸς υ φραι νε ται ε πι σοι η Εκ κλη σι α σου Χρι στε κρα ζου σα συ μου ι σχυς Κυ ρι ε 4 και κα τα φυ γη και στε ρε ω μα Δο ξα τη Α γι α α να στα σει σου Κυ ρι ε ο ξυ λον το της ζω ης η νο η τη και α λη θης αμ πε λος ε πι Σταυ ρου κρε μα ται πα σιν αμ βρο σι αν πη γα ζου σα Δο ξα τη Α γι α α να στα σει σου Κυ ρι ε ς με γας ως φο βε ρος ως το του Α δου

39 ΚΥΡΙΑΚΗ 39 κα θε λων φρυ αγ μα και ως Θε ος α φθαρ τος νυν σω μα τι κως ε ξε γη γερ ται Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας υ μο νη τοις ε πι γης των υ περ φυ σιν α γα θων προ ξε νος Μη τηρ Θε ου γε γο νας ο θεν σοι το χαι ρε προ σα γο μεν Κανὼν τῶν Ἁγίων Ἦχος ὁ αὐτὸς ᾨδὴ γ' Εὐφραίνεται ἐπὶ σοὶ ΕΝΧ Α γι οι του Θε ου πρε σβευ σα τε υ περ η μων ρο θυ μως προς νο η τα εν α πε δυ

40 40 ΗΧΟΣ σω Συ με ων σκαμ μα τα τρε πων ε χθρου φα λαγ γας θει α συμ μα χι α του Πνευ μα τος Α γι οι του Θε ου πρε σβευ σα τε υ περ η μων αις μα στι ξι των ευ χων και εγ κρα τει ας ταις πλη γαις Ο σι ε την των πα θων Αι γυ πτον Πα τερ Ι ω αν νη ε μα στι ξας Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι νε κρω σαν τον ε χθρον οι α σκη ται σου Ι η σου νε κρω σιν πε ρι χα ρως ε σπο τα σου την ζω η φο ρον πο θη σαν τες

41 ΚΥΡΙΑΚΗ 41 Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην υ ο με νον τους βρο τους πα ρα κο ης του χα λε που πτω μα τος τον του παν τος αι τι ον α χραν τε Παν α μω με τε το κα α α α ας Μεσώδιον Κάθισμα τῶν Ἁγίων Ἦχος α' Τὸν τάφον σου Σωτὴρ Τὴν τρίβον τὴν στενήν, πλατυνόμενοι πίστει, διώδευσαν ὁμοῦ, οἱ Πατέρες οἱ θεῖοι, ἁπάσας στενώσαντες μεθοδείας τοῦ δράκοντος, τούτους ἅπαντες, εὐσεβοφρόνως τιμῶμεν, ἑορτάζοντες, τὴν ἱερὰν αὐτῶν μνήμην, εἰς δόξαν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. Θεοτοκίον Ἐλπὶς Χριστιανῶν, Παναγία Παρθένε, ὃν ἔτεκες Θεόν, ὑπὲρ νοῦν τε καὶ λόγον, ἀπαύστως ἱκέτευε, σὺν ταῖς ἄνω υνάμεσι, δοῦναι ἄφεσιν, ἁμαρτιῶν ἡμῖν πᾶσι, καὶ διόρθωσιν, βίου τοῖς πίστει καὶ πόθῳ, ἀεὶ σε δοξάζουσιν.

42 42 ΗΧΟΣ Κοντάκιον Ἀναστάσιμον Ἐπεφάνης σήμερον Ὁ Σωτὴρ καὶ ῥύστης μου, ἀπὸ τοῦ τάφου, ὡς Θεὸς ἀνέστησεν, ἐκ τῶν δεσμῶν τοὺς γηγενεῖς, καὶ πύλας ᾅδου συνέτριψε, καὶ ὡς εσπότης ἀνέστη τριήμερος. ὉΟἶκος Τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν Χριστὸν τὸν ζωοδότην, τριήμερον ἐκ τάφου, καὶ πύλας τοῦ θανάτου σήμερον συνθλάσαντα, τῇ δυνάμει τῇ αὐτοῦ, τὸν ᾅδην τε νεκρώσαντα, καὶ τὸ κέντρον τοῦ θανάτου συντρίψαντα, καὶ τὸν Ἀδὰμ σὺν τῇ Εὔᾳ ἐλευθερώσαντα, ὑμνήσωμεν πάντες οἱ γηγενεῖς, εὐχαρίστως βοῶντες αἶνον ἐκτενῶς. Αὐτὸς γὰρ ὡς μόνος κραταιὸς Θεός, καὶ εσπότης ἀνέστη τριήμερος. ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ Τῇ ΚΑ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου καὶ Συμεών, τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ. Τῇ αὐτῇἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος, Ἀκακίου ἐν τῷ Ἑπτασκάλῳ. Καὶ τῆς ἀθλήσεως τῶν Ἁγίων Θεοφίλου, Ἰούστου, Τροφίμου καὶ Ματθαίου. Καὶ ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν ταῖς Ἁρματίου. Οἱ ἅγιοι τρεῖς Μάρτυρες οἱ ἐν Μελιτηνῇ κατὰ πετρῶν συρόμενοι, καὶ οἱ ἅγιοι μάρτυρες Γεώργιος, Θεόδωρος καὶ Εὐγένιος, ξίφει τελειοῦνται. Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

43 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου 43 Ἦχος Βου ῼ Η Α νοι οι ξω το στο μα μου και πλη ρω θη σε ται πνευ μα τος και λο γον ε ρευ ξο μαι τη βα σι λι δι Μη τρι και ο φθη σο μαι αι αι φαιδρως πα νη γυ υ ρι ζων και α σω γη θο με νος τα αυ της τα θαυ μα τα ῼ Η Γ ους σου ους υ μνο λο γους Θε ο το κε ως ζω ω σα και α φθο νος πη γη η η θι α σον συγ κρο τη σαν τας πνευ μα τι κον στε ρε ω ω σον και εν τη θει α δο ξη σου Α

44 44 ΗΧΟΣ χορὸς στε φα νων δο ο ξης α ξι ω σον ῼ Η ην α νε ξι χνι α στον θει ει αν βου λην της εκ της Παρ θε νου σαρ κω ω σε ε ως σου του υ ψι στου ο προ φη της Αβ βα κουμ κα τα νο ων ε κραυ γα ζε δο ξα τη δυ να α μει σου Κυ ρι ε ῼ Η Ε ξε στη τα συμ παν τα ε πι τη θει α δο ξη σου συ υ γαρ α πει ρο γα με Παρ θε νε ε σχες εν μη η τρα τον ε πι πα αν των Θε ον και τε ε το κας α χρο νον Υι ο ον πα σι τοις υ μνου σι σε ε σω τη ρι αν

45 ΚΥΡΙΑΚΗ 45 βρα βευ ον τα ῼ Η ΣΤ ην θει αν τα αυ την και παν τι μον τε λουν τες ε ορ τη η ην οι θε ο φρο νες της Θε ο μη το ρος δευ τε τας χει ει ρας κρο τη σω μεν τον εξ αυ της τε χθε ε εν τα Θε ον δο ξα ζον τες ῼ Η Ζ υκ ε λα α τρε ευ σαν τη κτι σει οι θε ο φρο νες πα ρα τον κτι ι σα αν τα αλ λα πυ ρος α πει λην αν δρει ως πα τη σαν τες χαι ρον τες ε ψαλ λον Υ περ υ υ μνη η τε ο των Πα τε ρων Κυ ρι ος και Θε ος ευ λο γη

46 46 ΗΧΟΣ το ο ο ος ει ῼ Η Η Αι νου μεν ευ λο γου μεν προ ο σκυ νου ου μεν τον Κυ ρι ον αι αι δας ευ α γεις εν τη κα μι νω ο το ο κος της Θε ο το κου δι ε σω σα το το τε μεν τυ που με νος νυν δε ε νερ γου με ε νος την οι κου με νην α πα σαν α γει ρει ψα αλ λου ου σαν τον Κυ ρι ο ο ον υ μνει τε τα α ερ γα και υ περ υ ψου ου τε εις παν τας τους αι ω ω να α α α α α α α ας

47 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ 47 Με γα λυ νει η ψυ χη μου τον Κυ ρι ον και η γαλ λι α σε το πνευ μα μου ε πι τω Θε ω ω τω Σω τη ρι μου ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βειμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα λυ νο μεν Ο τι ε πε βλε ψεν ε πι την τα πει νω σιν της δου λης αυ του ι δου γαρ α πο του νυν μα κα ρι ου σι με πα σαι αι γε νε αι

48 48 ΗΧΟΣ ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βειμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα λυ νο μεν Ο τι ε ποι η σε μοι με γα λει α ο δυ να τος και Α γι ον το ο νο μα αυ του και το ε λε ος αυ του εις γε νε αν και γε νε αν τοις φο βου με νοις αυ τον ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε

49 ΚΥΡΙΑΚΗ 49 κου ου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα λυ νο μεν Ε ποι η σε κρα τος εν βρα χι ο νι αυ του δι ε σκορ πι σεν υ πε ρη φα νους δι α νοι α καρ δι ας αυ των ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε κου ου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα λυ νο μεν Κα θει λε δυ να στας α πο θρο νων και υ ψω σε τα πει νους πει νων τας ε νε πλη σεν α

50 50 ΗΧΟΣ γα θων και πλου τουν τας ε ξα πε στει λε κε νους νου ους Την τι μι ω * ην τι μι ω * τε ραν των Χε ρου βιμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε κου ου σαν την ον τως Θε ο το κον σε ε με γα λυ νο μεν Αν τε λα βε το Ισ ρα ηλ παι δος αυ του μνη σθη ναι ε λε ους κα θως ε λα λη σε προς τους Πα τε ρας η μων τω Α βρα αμ και τω σπερ μα τι αυ του ε ως αι ω νος

51 ΚΥΡΙΑΚΗ 51 ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε κου ου σαν την ον τως Θε ο το κον σε ε με γα λυ νο μεν Ἡ Καταβασία ᾨδὴ Θ πας γη γε νης σκιρ τα τω τω πνευ μα τι λαμ πα δου χου με νος πα νη γυ ρι ζε ε τω ω δε α υ λων νο ο ων φυ σις γε ραι ρου σα τα ι ε ρα θαυ μα σι α της Θε ο μη η το ο ο ρος και βο α α α α τω ω χαι ροις παμ μα κα ρι στε Θε ο το κε Αγ νη α

52 52 ΗΧΟΣ ει παρ θε νε ε ε ε ε ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ Ἦχος Δι Α μην γι ος Κυ ρι ος ο ο Θε ο ος η μων (δὶς) ψου τε Κυ ρι ον τον Θε ο ο ον η η μω ω ων και προ σκυ νει τε τω υ πο πο δι ω των πο ο δω ω ω ων αυ του Β χορὸς ο τι ι Α α γι ο ος ε στι ι Ἀναστάσιμον Ε Ἦχος Δι Χρύσ. Θεοδοσόπουλου ζω η και αι ο δο ος Χρι στος εκ νε ε κρων τω ω Κλε ο ο πα και τω

53 ΚΥΡΙΑΚΗ 53 Λου ου κα α α συν ω ω δευ σεν οις περ και αι ε ε πε γνω ω σθη εις Εμ μα ους κλω ων τον α αρ τον ων ψυ χαι και αι καρ δι ι αι και ο με ναι αι ε τυ υγ χα νον ο τε του τοι οις ε λα α α λει εν τη ο δω ω ω ω ω και γρα φαις ηρ μη νευ εν α α υ πε ε στη μεθ ων η η γε ερ θη κρα α ξω μεν ω φθη τε ε και αι τω Πε ε τρω ω Θεοτοκίον μνω σου το ο α με ε τρη τον ε λε ος ποι οι η τα α μου ο τι σαυ

54 54 ΗΧΟΣ το ο ον ε κε ε νω σας του φο ο ρε σαι αι και σω ω σαι φυ σιν βρο των κα α κω θει ει σαν και Θε ε ος ω ων η νε ε σχου εκ της α α γνη ης Θε ο ο παι δος κατ ε ε με του ου γε νε ε σθαι και κα τε ελ θει ει ει ει ειν με χρις α δου θε λων με του ου σω θη η ναι πρε σβει αις τη ης τε κου ου σης σε ε σπο τα α πα αν οι κτι ιρ μο ον

55 ΚΥΡΙΑΚΗ 55 ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου α σα πνο ο η αι νε σα τω ω το ον Κυ υ υ ρι ι ι ι ον αι νει τε τον Κυ ρι ι ον εκ τω ω ων ου ου ρα α α νων αι νει ει τε α α αυ το ον εν τοις υ ψι ι ι ι στοις σοι πρε ε ε πει υ μνο ος τω Θε ε ε ω ω ι νει ει ει τε α αυ τον πα αν τες οι Α α αγ γε λοι οι α α αυ του αι νει ει ει ει τε α αυ τον πα σαι αι δυ να α α μει εις α α αυ του σοι πρε ε ε πει υ μνο ος τω Θε ε ω ω

56 56 ΗΧΟΣ Στιχηρὰ τῶν αἴνων (σύντομα) Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον Δο ξα αυ τη ε σται πα σι τοις ο σι οις αυ του Σταυ ρον υ πο μει νας και θα να τον και α να στας εκ των νε κρων παν το δυ να με Κυ ρι ε δο ξα ζο μεν σου την α να στα σιν Αι νει τε τον Θε ον εν τοις Α γι οις αυ του αι νει τε αυ τον εν στε ρε ω μα τι της δυ να με ως αυ του ν τω Σταυ ρω σου Χρι στε της αρ χαι αι ας κα τα ρας η λευ θε ρω σας η μας και εν τω θα να τω σου τον την φυ σιν η μω

57 ΚΥΡΙΑΚΗ 57 ων τυ ραν νη σαν τα δι α βο λον κα τηρ γη σας εν δε τη ε γερ σει σου χα ρας τα πα αν τα ε πλη ρω σας δι ο βο ω με εν σοι ο α να στας εκ των νε κρων Κυ ρι ε δο ξα σοι Αι νει τε αυ τον ε πι ταις δυ να στει αις αυ του αι νει τε αυ τον κα τα το πλη θος της με γα λω συ νης αυ του ω σω Σταυ ρω Χρι στε Σω τηρ ο δη γη σον η μας ε πι ι την α λη θει αν σου και ρυ υ σαι η μας των πα γι δων του ε χθρου ο α να στας εκ των νε κρων α να στη σον η μας

58 58 ΗΧΟΣ πε σον τας τη α μαρ τι ι α εκ τει νας την χει ρα σου φι λα αν θρω πε Κυ ρι ε τη πρε σβει α των Α γι ων σου Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος αι νει τε αυ τον εν ψαλ τη ρι ω και κι θα ρα ων πα τρι κων σου κολ πων μη χω ρι σθεις μο νο γε νε ες Λο γε του Θε ου ηλ θες ε πι γης δι α φι λαν θρω πι αν αν θρω πος γε νο με νος α τρε ε πτως και σταυ ρον και θα να τον υ πε μει νας σαρ κι ο α πα θης τη Θε ο τη τι α να στας δε εκ νε κρων α

59 ΚΥΡΙΑΚΗ 59 θα να σι αν πα ρε ε σχες τω γε νει των αν θρω πων ως μο νος παν το δυ να μος Αι νει τε αυ τον εν τυμ πα νω και χο ρω αι νει τε αυ τον εν χορ δαι αις και ορ γα α νω α να τον κα τε δε ξω σαρ κι η μιν α θα να σι αν πραγ μα τευ σα με νος Σω τηρ και εν τα φω ω κη η σας ι να η μας του Α α δου ε λευ θε ρω σης συ να α να στη σας ε αυ τω πα θων μεν ως αν θρω ω πος αλλ α να στας ως Θε ος δι α του το βο ω ω ω μεν δο ο ξα σοι ζω ο δο τα

60 60 ΗΧΟΣ Κυ ρι ε μο νε φι λαν θρω πε Αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις ευ η χοις αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις α λα λα γμου πα σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον ε τραι ε σχι σθη σαν Σω τηρ ο ο τε εν τω κρα νι ι ω ο Σταυ ρο ος σου ε πα γη ε φρι ξαν Α δου πυ λω ροι ο τε εν τω μνη μει ει ω ως θνη το ος κα τε τε θης και γαρ του θα να του κα ταρ γη σας την ι σχυν τοις τε θνε ω σι πα σιν αφ θαρ σι ι αν πα ρε ε σχες τη α να στα σει σου Σω τηρ ζω ο δο τα Κυ

61 ΚΥΡΙΑΚΗ 61 ρι ε δο ξα σοι Α να στη θι Κυ ρι ε ο Θε ος μου υ ψω θη τω η χειρ σου μη ε πι λα θη των πε νη των σου εις τε λος πε θυ μη σαν γυ ναι κες ι δειν σου την α να στα σιν Χρι στε ο Θε ος ηλ θε προ λα βου σα Μα ρι α η Μαγ δα λη νη ευ ρε τον λι θον α πο κυ λι σθεν τα του μνη μα τος και τον Αγ γε λον κα θε ζο με νον και λε γον τα τι ζη τει ει τε τον ζων τα με τα των νε κρων α νε στη ως Θε ος ι να σω ση τα συμ παν τα Ε ξο μο λο γη σο μαι σοι Κυ ρι ε

62 62 ΗΧΟΣ εν ο λη καρ δι α μου δι η γη σο μαι παν τα τα θαυ μα σι α σου ου ε στι ιν Ι η σους ον ε λο γι σα σθε φυ λα α ατ τειν ει ει πα τε Ι ου δαι οι που ε στιν ον ε θη κα τε εν τω μνη μα τι τον λι θον σφρα γι σαν τες δο τε τον νε κρον οι την ζω ην αρ νη σα με ε νοι δο τε τον τα φε εν τα α η πι στευ σα τε τω α να σταν τι καν υ μεις σι γη ση η τε του Κυ ρι ου την ε γερ σιν οι λι ι θοι κε κρα ξο ον ται μα λι στα ο α πο κυ λι σθει εις εκ του μνη μα τος με γα σου το ε λε ος με γα το μυ στη

63 ΚΥΡΙΑΚΗ 63 ρι ον της οι κο νο μι ας σου Σω τηρ η μων δο ξα σοι ΕΩΘΙΝΟΝ Ε Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου Δο ο ο ο ο ξα α Πα α τρι ι ι ι και αι Υι ω ω και Α γι ι ι ω Πνε ευ μα α α τι των σο ο φω ων Σου ου ου κρι μα α α α α τω ων Χρι ι ι στε πως Πε ε τρω μεν τοις ο θο νι ι ι ι οι οις μο ο ο νοις ε δω ω κα ας εν νο η η σαι σου ου ου ουτην α α να α α α α στα α α α σιν Λου ου κα δε ε και αι Κλε ε ο ο

64 64 ΗΧΟΣ ο ο πα συμ πο ρε ευ ο ο με νο ο ος ω μι ι ι ι λεις και ο μι ι λων ουκ ε ευ θε ε ε ως σε ε α αυ το ο ο ο ον φα α νε ε ε ροις δι ο ο και ο ο νει ει δι ι ι ι ι ζει ει ως μο νος πα ροι κων εν Ι ε ρου σα α λημ και μη με ε τε ε ε χων των εν τε ε λει βου λε ευ μα α α α α τω ω να α αυ της αλλ ο πα α α αν τα προς το του πλα σμα α τος συμ φε ε ρον οι οι κο νο ο μων και τας πε ρι σου προ φη η τει ει ει ας α νε ε ε ε πτυ υ υ υ ξας και εν τω ευ λο ο γειν το ον α α αρ τον ε

65 ΚΥΡΙΑΚΗ 65 ε γνω ω ω σθη ης α α αυ τοις ων και προ ο του του αι κα αρ δι ι ι ι ι ι αι αι προς γνω ω σι ιν σου α νε φλε ε ε ε γο ο ο ον το οι και τοις μα θη ται αις συ νη η θροι σμε ε ε ε ε ε ε ε ε νοι οι οι οις η η η η δη τρα α νως ε κη ρυτ τον σου τη ην α να α α α στα α α α σιν δι ης ε λε ε η σο ον η η μας ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ Ἦχος Δι Χρύσ. Θεοδοσόπουλου Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην περ ευ λο γη με ε νη υ παρ χεις

66 66 ΗΧΟΣ Θε ο το κε Παρ θε ε ε ε νε δι α γαρ του εκ Σου σαρ κω θε εν τος ο α δης ηχ μα λω τι σται ο Α δαμ α να κε ε κλη ται η κα τα ρα νε νε ε κρω ται η Ευ α η λευ θε ε ρω ται ο θα να τος τε θα να τω ται και η μεις ε ζω ο ποι η η θη μεν δι ο αν υ μνουν τες βο ω ω μεν ευ λο γη τος Χρι στος ο Θε ος η μων ο ου τως ευ δο κη σας δο ο ο ξα σοι

67 ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΞΟΛΟΓΙΑ Μανουὴλ Πρωτοψάλτου 67 Ἦχος Βου ο ο ξα σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα εν υ ψι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η νη εν αν θρω ποις ευ δο κι ι α μνου ου μεν σε ευ λο γου μεν σε προ σκυ νου μεν σε δο ξο λο γου μεν σε ευ χα ρι στου μεν σοι δι α την με γα α λην σου δο ο ξαν υ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε ε Πα τερ παν το κρα τορ Κυ ρι ε Υι ε μο νο γε νες Ι η σου Χρι στε και Α γι ον Πνε ευ μα

68 68 ΗΧΟΣ υ ρι ε ο Θε ος ο α μνος του Θε ου ο Υι ο ος του Πα τρος ο αι αι ρων την α μαρ τι ι αν του κο ο σμου ε λε η σον η μας ο αι αι ρων τας α μαρ τι ι ας του κο ο σμου ρο σδε ξαι την δε η σιν η μων ο κα θη με νος εκ δε ξι ω ων του Πα τρος και ε λε η σον η μα ας τι συ ει μο νος Α γι ος Συ ει ει μο νος Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος εις δο ο ξαν Θε ου Πα τρος α μη ην αθ ε κα στην η με ραν ευ λο γη σω Σε

69 ΚΥΡΙΑΚΗ 69 και αι νε ε σω το ο νο μα α σου εις τον αι ω να και εις τον αι ω να του αι ω ω νος α τα ξι ι ω σον Κυ ρι ε εν τη η με ρα τα αυ τη α να μαρ τη τους φυ λα χθη ναι η μα ας υ λο γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος των πα τε ε ρων η μων και αι νε το ον και δε δο ξα σμε ε νον το ο νο μα σου εις τους αι ω νας α μη ην ε ε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου εφ η μας κα θα περ ηλ πι σα μεν ε πι σε ε υ λο γη τος ει Κυ ρι ε ε δι δα ξο ον με

70 70 ΗΧΟΣ τα δι και ω μα τα α (τρὶς) υ ρι ε κα τα φυ γη ε γεν νη η θης η μιν εν γε νε α και γε νε α ε γω ει πα Κυ ρι ι ε ε λε η σο ον με ι α σαι την ψυ χη ην μου ο τι η μαρ το ον σοι υ ρι ε προς σε κα τε ε φυ γον δι δα ξο ον με του ποι ειν το θε λη μα α σου ο τι συ ει ει ο Θε ο ος μου τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω φω τι σου ο ψο με θα φω ως α ρα τει νον το ε λε ο ος σου τοις γι νω σκου σι ι σε

71 ΚΥΡΙΑΚΗ 71 γι ος ο Θε ος Α γι ος Ι σχυ ρος Α γι ος α θα να τος ε λε η σον η μα ας (τρὶς) ο ξα Πα τρι ι και Υι ω και α γι ω Πνευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μη ην γι ος α θα να τος ε λε η σον η μα ας ᾈσματικόν α γι ο ος ο Θε ε ε ο ος Α α γι ο ος Ι σχυ υ υ ρο ος Α α γι ι ος Α α θα α α α να α α α τος ε ε λε η σο ον η η μα α α α ας

72 72 ΗΧΟΣ Πέτρου Λαμπαδαρίου η με ρον σω τη ρι α τω κο σμω γε γο νεν α σω μεν τω α να σταν τι εκ τα α φου και αρ χη γω της ζω ης η μων κα θε λων γαρ τω θα να α τω τον θα να τον το νι κος ε δω κεν η μι ιν και το με γα ε λε ο ο ο ο ος

73 ΚΥΡΙΑΚΗ ἕτερη οξολογία Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου 73 Ἦχος Βου ο ξα σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα εν υ ψι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η νη εν αν θρω ποις ευ δο κι ι α μνου ου μεν σε ευ λο γου μεν σε προ σκυ νου μεν σε δο ξο λο γου μεν σε ευ χα ρι στου ου με εν σοι δι α την με γα α λην σου δο ο ξαν υ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε ε ε Πα τερ Παν το κρα α τορ Κυ ρι ε Υι ε μο νο γε νες Ι η σου Χρι στε ε και Α

74 74 ΗΧΟΣ γι ον Πνε ευ μα υ ρι ε ο Θε ος ο α μνος του Θε ου ο Υι ο ος του Πα τρος ο αι αι ρων την α μαρ τι ι αν του κο οσ μου ε λε η σον η μας ο αι αι ρων τας α μαρ τι ι ας του κο ο σμου ρο σδε ξαι την δε η σιν η μων ο α θη με νος εν δε ξι α α του Πα τρος και ε λε η σον η μας τι συ ει μο νος Α γι ος συ ει μο νος Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος εις δο ο ξαν Θε ου Πα τρος α μην

75 ΚΥΡΙΑΚΗ 75 αθ ε κα στην η με ραν ευ λο γη σω σε και αι νε ε σω το ο νο μα σου εις τον αι ω να και εις τον αι ω να του αι ω ω νος α τα ξι ι ω σον Κυ ρι ε εν τη η με ρα ταυ τη α να μαρ τη τους φυ λα χθη η ναι η μας υ λο γη εος ει Κυ ρι ε ο Θε ος των Πα ε ε ρων η μων και αι νε το ον και δε δο ξασ με ε νον το ο νο μα α σου εις τους αι ω ω νας α μην ε ε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου εφ η

76 76 ΗΧΟΣ μας καθ α περ ηλ πι ι σα μεν ε πι σε ε υ λο γη τος ει ει Κυ ρι ε ε δι δα ξο ον με τα δι και ω μα τα α σου (τρὶς) υ ρι ε κα τα φυ γη ε γε νη η θης η μιν εν γε νε α και γε νε α ε γω ει πα Κυ υ ρι ι ε ε λε η σο ον με ι ι α σαι την ψυ χη ην μου ο τι η μαρ το ο ον σοι υ ρι ε προς σε κα τε ε φυ γον δι δα ξον με του ποι ειν το θε λη μα α σου ο τι συ ει ει ο Θε ο ος μου τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω φω τι σου ο ο ο με θα φως

77 ΚΥΡΙΑΚΗ 77 α ρα α τει ει νον το ε λε ο ος σου τοις γι νω σκου σι ι σε * Α γι ος ο Θε ος Α γι ος Ι σχυ ρος Α γι ος α θα να τος ε λε η σον η μας *(τρὶς) ο ξα Πα τρι ι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω ω νων α μην γι ος α θα να τος ε λε η σον η μας α α γι ι ο ος ο ο Θε ε ε ο ος Α α γι ι ο ος Ι ι σχυ υ υ ρο ος Α α γι ι ι ος α α θα α α α α α

78 78 ΗΧΟΣ να α α α τος ε ε λε ε η σον η η η μα α α α α α α α ας η με ρον σω τη ρι ι α τω κο σμω γε γο νεν α σω μεν τω α να σταν τι εκ τα α φου και αρ χη γω της ζω ης η μων καθ ε λω ων γαρ τω θα να α τω τον θα να τον το νι κος ε δω κεν η μι ιν και το με γα ε λε ο ο ο ο ο ο ος

79 ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ 79 Ἦχος νη Α μην 1. υ ρι ε ε λε ε η σον 2. υ ρι ε ε λε ε ε η σον 3. υ ρι ε ε λε ε ε η σον 4. υ ρι ε ε λε ε ε η η σον 5. υ ρι ε ε λε ε ε η σον 6. υ ρι ε ε λε ε ε η σον 7. υ ρι ε ε ε λε η σον

80 80 ΗΧΟΣ 8. υ ρι ε ε ε λε η σον 9. υ ρι ε ε λε η σον 10. υ ρι ε ε λε ε η σον 11. υ ρι ε ε λε ε η σον 12. υ ρι ε ε λε ε η σον περ Α γι α Θε ο το κε σω ω σον η μας οι Κυ ρι ε

81 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΤΙΦΩΝΑ 81 Ἦχος Δι Ἀντίφωνον Α Α μην Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αυτοῦ. αις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω τερ σω σον η μας Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. αις πρε σβει αις της Θε ο το ο κου Σω τερ σω σον η μα α ας

82 82 ΗΧΟΣ Ἀντίφωνον Β Α μην Αἴνει, ἡψυχήμου, τὸν Κύριον, αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου, ἕως ὑπάρχω. Μακάριος, οὗὁθεὸςἰακὼββοηθὸςαὐτοῦ, ἡἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ. ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο α να στας εκ νε κρων ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι α Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁθεόςσου, Σιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο α να στας εκ νε κρων ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι α

83 ΚΥΡΙΑΚΗ ὁ Μονογενὴς 83 ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων Α μην Μο νο γε νης Υι ος και Λο γος του Θε ου α θα να τος υ πα α α αρ χων και κα τα δε ξα με νος δι α την η με τε ραν σω τη ρι ι αν σαρ κω θη η ναι εκ της Α γι ας Θε ο το κου και α ει Παρ θε νου Μα ρι ας α τρε πτως εν αν θρω πη σας Σταυ ρω θεις τε Χρι στε ο Θε ος θα να Ν α α τω θα να τον πα τη σας ει εις ων της

84 84 ΗΧΟΣ Α γι ας Τρι α δος συν δο ξα ζο ο με νος τω Πα τρι και τω Α γι ω Πνευ μα τι σω σον η μα α ας Ἀντίφωνον Γ Ἦχος Δι Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. ο φαι δρον της Α να στα σε ως κη ρυγ μα εκ του Αγ γε λου μα θου σαι αι του Κυ ρι ου μα θη τρι αι και την προ γο νι κην α πο φα σιν α πορ ρι ι ψα σαι τοις Α πο στο λοις καυ χω με ναι ε λε γον ε σκυ λευ ται ο θα να τος η γερ θη Χρι στος ο Θε ος δω ρου με νος τω κο σμω το με γα

85 ΚΥΡΙΑΚΗ 85 ε λε ο ο ος Εἰσοδικὸν Ἦχος Δι ευ τε προ σκυ νη σω μεν και προ σπε ε σω ω μεν Χρι στω Ðω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο α να στας εκ νε κρων ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι α Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον Ἦχος Δι ο φαι δρον της Α να στα σε ως κη ρυγ μα εκ του Αγ γε λου μα θου σαι αι του Κυ ρι ου μα θη τρι αι και την προ γο νι κην α πο φα σιν α πορ ρι ι ψα σαι τοις Α πο

86 86 ΗΧΟΣ στο λοις καυ χω με ναι ε λε γον ε σκυ λευ ται ο θα να τος η γερ θη Χρι στος ο Θε ος δω ρου με νος τω κο σμω το με γα ε λε ος Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ Κοντάκιον Ἦχος Δι ρο στα σι α των Χρι στι α νων α κα ται αι σχυν τε με σι τει α προς τον ποι η την α με τα α θε τε μη πα ρι ι δης α μαρ τω λων δε η σε ων φω νας αλ λα προ φθα σον ως α γα θη εις την βο η θει αν η μων των πι στως κραυ γα ζο ον των σοι τα χυ νον εις πρε

87 ΚΥΡΙΑΚΗ 87 σβει αν και σπευ σον εις ι κε σι ι αν η προ στα τευ ου σα α ει Θε ο το κε των τι μων των σε ε ε ΚΥΡΙΑΚΗ Ε, ΕΩΘΙΝΟΝ Ε Προκείμενον. Ἦχος δ' Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας. Στίχ. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον. Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα. Ἀδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις πρὸς τὸν Θὸν ὑπὲρ αὐτῶν εἰς σωτηρίαν. Μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ οὐ κατ ἐπίγνωσιν ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι. Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ ποιήσας ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτῇ. Ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ ἔστι Χριστὸν καταγαγεῖν ἤ, Τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ ἔστι Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. Ἀλλὰ τί λέγει; Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ

88 88 ΗΧΟΣ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου τοῦτ ἔστι τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν. Ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν. Ἀλληλούϊα. Ἦχος δ Ἔντεινε καὶ κατευοδοῦ καὶ βασίλευε ἕνεκεν ἀληθείας καὶ πρᾳότητος καὶ δικαιοσύνης. Στίχ. Ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πα ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου ου σο ο ο ο ονμου ει σα α α κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε κρα α ξα προς σε ει σα α α κου σο ο ον μου προσ χες τη φω νη η η η η τη η

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου,

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, Τῇ Τρίτῃ τῆς ιακαινησίμου Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, καί τῆς Ἁγίας αρθενομάρτυρος Εἰρήνης, τῶν ἐν Θερμῇ τῆς Λέσβου ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΕΡΙΝῼ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα ξα α προ ο ος σε ει σα α α α κου σο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ.

Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 2 3 Καὶ πάλιν 4 Κύριε ἐλέησον «ἑξαπλᾶ» Κατὰ τὴν Ἁγιορειτικὴν παράδοσιν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ΡΟΗΙΑΣΕΗ Ἐν τῷ ἑσπρινῷ τῆς ροηγιασμένης Ἦχος α υ ρι κ κρα α ξα προ ο ος σ ι σα κου ου ου σο ο ον μου ι σα κου σο ον μου ου υ υ υ ρι ι ι υ ρι κ κρα α ξα προ ος σ ι σα α α κου σο ο ον μου προ σχς τη φω νη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο

Διαβάστε περισσότερα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα ΡΟΣΟΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑΛΕΤ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α α Των ου ρα νι ων ταγ µα α των το α γαλ λι α µα των ε πι γης αν θρω πων κρα ται α προ στα σι α α χραν τε αρ θε νε σω σον η µας τους ει εις σε ε κα τα φευ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 30ῃ Ἰουνίου Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 30ῃ Ἰουνίου Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 30ῃ Ἰουνίου Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι ΗΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Ἦχος Ἔκτσις. ι Οι οι οι οι τ Β Χ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Β ο ο χ ρο ο βι ιµ µ µ στι ι ι κω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ως ι κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι κο ο νι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. πρωτ. Κων. Παπαγιάννη Μουσικόν Τριώδιον τόμος Β' Ωρολόγιον 2003 σ.15* Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _ και _ ω _ μα _ τ α _ α _ σου _ Τ ων _ α _ γι _.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1 Ν ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΣ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ. 18-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ʹ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Δι ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (τὸ ὡς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 4ῃ Αὐγούστου Μνήμη τῶν Ἁγίων ἑπτὰ Παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Βου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φαν εν η μιν ευ λο γη με ε νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 14ῃ Ἰουλίου Τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῶν ἐν Χαλκηδόνι συνελθόντων Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μι ιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα α νεν η η μιν ευ λο γη με νος ο ε ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ υ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. (τὸ αὐτὸ)

Διαβάστε περισσότερα

Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν...

Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν... Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν... Εἰς τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου 3 Γεωργίου Πρωγάκη... 3 Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου... 3 Εἰς τήν ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ 5 Ιωάννου Πρωτοψάλτου... 5 Εἰς τά Εἰσόδια

Διαβάστε περισσότερα

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 4 Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864)... 5 Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896)... 7 Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965)... 9 Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988)... 11 Ἀθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο Χερουβικό σε ἦχο πλ.. Ε ΑΣΗ ΤΟ ΩΣΤΑΤΙΟΥ ΡΙΓΓΟΥ ΑΡΧΟΤΟΣ ΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ.Τ.Χ.Ε. Ἦχος Nε Οι τ Χε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ νήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου ατρός, ἡμῶν Γερασίμου. ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΘΡΟ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф 1 Δοξολογία Εἰρμολογική ẅѓỳѓѓ ЃЃΝη Ἀπαγγελία Θρ. Στανίτσα - Νικ. Δανιηλίδη ч ñ ЃЃЃЃЃЃЃЃЃ ПзÙЃтéЃЃтЃЃтòёЃЃчéЃчöЃЃтЃЃтЃЃсЃсØ ЃūţŞЃЃцЃт Νε ο ξα α σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα с с ц Ù Ѓ т Ѓ т é Ѓ т ò ūţşѓщ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος Δι ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μετὰ τῆς Μεταμορφώσεως. Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μετὰ τῆς Μεταμορφώσεως. Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μετὰ τῆς Μεταμορφώσεως Τῇ 11ῃ Αὐγούστου Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Εὔπλου. Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Γα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. 09-07-2017 ΟΡΘΡΟΣ Ε ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘ. Ε 09-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος αγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. 09-07-2017 ΟΡΘΡΟΣ Ε ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘ. Ε 09-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος αγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων Ἰουστίνου µάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ ʹΕἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος ου Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ 1ῃ Ἰουλίου Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ αμιανοῦ, τῶν ἐν Ῥώμῃ μαρτυρησάντων.

Τῇ 1ῃ Ἰουλίου Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ αμιανοῦ, τῶν ἐν Ῥώμῃ μαρτυρησάντων. Τῇ 1ῃ Ἰουλίου Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ αμιανοῦ, τῶν ἐν Ῥώμῃ μαρτυρησάντων. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος ε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η μιν ευ λο γη με νος ο ε ερ χο με νος εν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η. μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η. μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Γα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. (Τὸ ὡς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε ε λε η σον υ ρι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΙΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΙΗ ΙΑΟΥΑΡΙΟΥ ΑΙΩ ΑΘΑΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΤΡΙΑΡΧΩ ΑΛΕΞΑΔΡΕΙΑΣ ΟΡΘΡΟΣ ΕΧ 1/2014 ΑΘΑΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΤΡΙΑΡΧΩ ΑΛΕΞΑ ΡΕΙΑΣ ÅÉÓ ÔÏÍ ÏÑÈÑÏÍ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μι ιν ευ λο γη με νος ο ερ

Διαβάστε περισσότερα

η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν

η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν 13-01-2019 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. νήμη Ἑρμύλου καὶ Στρατονίκου μαρτύρων ( 315). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ΙΑ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα α τι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν. ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν. ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος Βου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φαν εν η μιν ευ λο γη με ε νος ο ερ χο μεν ος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ 15ῃ Αὐγούστου Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Τῇ 15ῃ Αὐγούστου Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Τῇ 15ῃ Αὐγούστου Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος Πα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχ.α Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι 12 ΑΪΟΥ 2019 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΑΟ ΤΟΥ ΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν, ἔτι δὲ Ἰωσὴφ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου. νήμη τῶν ἐν Ἁγίοις ατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΙΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΑ). «Τὰ ἐγκαίνια τῆς (καθ ἑβδομάδα ἀνακυκλουμένης) ἑορτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, καὶ ἡ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ ψηλάφησις καὶ σωτήριος ὁμολογία». \ νήμη νήμη τῆς Ἁγίας καὶ ἐνδόξου

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ. 16. Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖʹ ΛΟΥΚΑ (Ἀσώτου). Παµφίλου µάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ηχος α, ἑωθινὸν α.

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ. 16. Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖʹ ΛΟΥΚΑ (Ἀσώτου). Παµφίλου µάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ηχος α, ἑωθινὸν α. Θε ος 16. Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖʹ ΛΟΥΚΑ (Ἀσώτου). αµφίλου µάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ηχος α, ἑωθινὸν α. Κυ Ἦχος α ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου

Διαβάστε περισσότερα

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη Κανόνας της Ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως Ωδή α. Ήχος β. Δευτε λαοι GBa Α h ρτος A ζω A a ης > αι > ω > νι >B ζου b σης b γε F a νε b σθω b ω b a μοι > το H Σω b μα > σου b το AB Αγ b ι b ον > ε A ευ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ Ε ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Μνήμη τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου καὶ Συμεών, τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ. Ἦχος δ. Ἑωθινὸν ε.

ΟΡΘΡΟΣ Ε ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Μνήμη τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου καὶ Συμεών, τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ. Ἦχος δ. Ἑωθινὸν ε. 21-07-2019 ΟΡΘΡΟΣ Ε ΚΥΡΙΑΚΗΣ. νήμη τῶν Ὁσίων ατέρων ἡμῶν Ἰωάννου καὶ Συμεών, τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ. Ἦχος δ. Ἑωθινὸν ε. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚ (Γ ΛΟΥΚΑ) Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚ (Γ ΛΟΥΚΑ) Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚ (Γ ΛΟΥΚΑ) Τῇ 6ῃ Ὀκτωβρίου Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Θωμᾶ. Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Γα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ι ου Στίχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ ΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ Γ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ Γ 13-12-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ 13-12-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΗ ΤΩ ΑΙΩ ΡΟΑΤΟΡΩ νήμη τῶν Ἁγίων αρτύρων Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, αρδαρίου, καὶ Ὀρέστου, καὶ τῆς Ἁγίας άρτυρος Λουκίας τῆς αρθένου. Ἦχος γ

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 10-08-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Λαυρεντίου Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ λο γη µε νος ο ε ερ χο µε νος εν ο νο µα α τι Κυ

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 07-01-2018 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΕΘΕΟΡΤΟΣ ΗΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ. Ἡ Σύναξις τοῦ τιμίου ἐνδόξου ροφήτου, ροδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἦχος πλ.β. Ἑωθινόν θ. Ἦχος Βου Β Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι 22-04-2018 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΥΡΟΦΟΡΩΝ Ἦχος 22 ΑΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΑΟ ΤΟΥ ΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν, ἔτι δὲ Ἰωσὴφ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου. νήμη τοῦ Ὁσίου

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 15-08-2017 Εἰς τὸν Ὄρθρον. νήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου αρίας. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀντωνίνης. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀντωνίνης. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ. 10-06-2018 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τῶν Ἁγίων αρτύρων Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀντωνίνης. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ.

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 10 ΜΑΪΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τῆς Σαµαρείτιδος). Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Σίµωνος τοῦ Ζηλωτοῦ. Ἦχος δʹ. Ἑωθινὸν Ζʹ Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν Δι ευ λο γη µε νος

Διαβάστε περισσότερα