Βιβλιογραφική ενημέρωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιβλιογραφική ενημέρωση"

Transcript

1 127 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 3, (2): , 2006 Βιβλιογραφική ενημέρωση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ε. ΤΟΥΜΠΗ, Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δερματολόγοι SHAVE EXCISION OF COMMON ACQUIRED MELANOCYTIC NEVI: COSMETIC OUTCOME, RECURRENCES AND COMPLICATIONS Ferrandiz L, Moreno-Ramirez D, Camacho FM Volume 31 Issue 9 - September 2005 BACKGROUND: Surgical treatment of benign melanocytic lesions demands the application of simple and effective surgical techniques with the possibility of performing a histopathologic examination with an acceptable cosmetic outcome. However, recurrence rates and the cosmetic result should be taken into account because the main reason for these lesions to be removed is the patient's cosmetic improvement. The present study evaluates the results obtained by shave excision of benign pigmented lesions in terms of cosmetic outcome, recurrence rates and complications from both a subjective and an objective point of view. DISCUSSION: An acceptable cosmetic result, along with a low rate of recurrence, should be the aim of the surgical treatment of benign melanocytic lesions. The results obtained in this series allow us to provide more detailed and accurate information regarding the outcome and complications expected. MATERIAL AND METHODS: Shave excision of common acquired melanocytic nevi was performed. The patients were reviewed 3 months after surgery to evaluate the objective and subjective cosmetic results, recurrences and postsurgical complications. RESULTS: Over a 12-week period, 204 common acquired melanocytic nevi were shaved. Objective evaluation revealed excellent results in onethird (32.8%) of the lesions excised, with a poor result in 8.3%. The likelihood of having an imperceptible scar was significantly greater in

2 128 Ελληνική Δερματοχειρουργική, Τόμος 3, Τεύχος 2, 2006 lesions excised from the face (p <.05). Ninety-eight percent of patients (n = 192) declared that «the scar looked better than the original mole». Clinical and dermatoscopic recurrences were observed in 40 scars (19.6%). ΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΞΥΡΙΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΚΤΗΤΩΝ ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΙΛΩΝ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η χειρουργική θεραπεία των καλοήθων μελαγχρωματικών βλαβών απαιτεί την εφαρμογή απλών και αποτελεσματικών χειρουργικών τεχνικών που παρέχουν τη δυνατότητα για ιστοπαθολογοανατομική εξέταση και αποδεκτό αισθητικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει, όμως, να λαμβάνεται υπόψη η συχνότητα υποτροπής και το αισθητικό αποτέλεσμα επειδή ο κύριος λόγος αφαίρεσης αυτών των βλαβών είναι η αισθητική βελτίωση του ασθενούς. Η παρούσα μελέτη εκτιμά τα αποτελέσματα καλοήθων μελαγχρωματικών βλαβών που αφαιρούνται με ξυριστική εκτομή σε σχέση με το αισθητικό αποτέλεσμα, τη συχνότητα υποτροπής και τις επιπλοκές από υποκειμενικής και αντικειμενικής άποψης. ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Ένα αποδεκτό αισθητικό αποτέλεσμα, καθώς και χαμηλή συχνότητα υποτροπής, είναι ο σκοπός της χειρουργικής θεραπείας καλοήθων μελαγχρωματικών βλαβών. Τα αποτελέσματα αυτής της σειράς μας επιτρέπουν να παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπλοκές. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Έγινε εκτομή με ξύρισμα κοινών επίκτητων μελαγχρωματικών σπίλων. Οι ασθενείς επανεξετάστηκαν 3 μήνες μετά την επέμβαση ώστε να εκτιμηθούν το αντικειμενικό και υποκειμενικό αισθητικό αποτέλεσμα, οι υποτροπές και οι μετεγχειρητικές επιπλοκές. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μέσα σε 12 εβδομάδες έγινε εκτομή με ξύρισμα σε 204 περιπτώσεις μελαγχρωματικών σπίλων. Η αντικειμενική εκτίμηση έδειξε εξαιρετικά αποτελέσματα σε 32,8% των αφαιρούμενων βλαβών και κακό αποτέλεσμα σε 8,3%. Η πιθανότητα μη αντιληπτής ουλής ήταν σημαντικά αυξημένη σε βλάβες προσώπου (ρ < 0,05). 98% των ασθενών (n=192) δήλωσαν ότι «η ουλή φαίνεται καλύτερα από την αρχική βλάβη». Κλινικές και δερματοσκοπικές υποτροπές παρατηρήθηκαν σε 40 ουλές (19,6%). EFFECTS OF FINASTERIDE (1mg) ON HAIR TRANSPLANT Leavitt M, Lt Col (Ret) Perez-Meza D, Rao Naveen A, Barusco M, Kaufman KD, Ziering C BACKGROUND: The improved scalp coverage achieved by hair transplant for men with androgenetic alopecia can be diminished by continued miniaturization and loss of preexisting, nontransplanted hairs. OBJECTIVES: To evaluate whether finasteride 1mg, administered daily from 4 weeks before until 48 weeks after hair transplant, improves scalp hair and growth of nontransplanted hair in areas surrounding the transplant and to evaluate the safety and tolerability of finasteride for men undergoing hair transplant. METHODS: In this randomized, double-blind, placebocontrolled study, 79 men with androgenetic alopecia (20 45 years of age) were assigned to treatment with finasteride 1mg (n=40) or placebo (n=39) once daily from 4 weeks before until 48 weeks after hair transplant. Efficacy was evaluated by review of global photographs by an expert dermatologist and by macrophotography for scalp hair counts. RESULTS: Treatment with finasteride resulted in significant improvements from baseline, compared with placebo, in scalp hair based on global photographic assessment (p < 0,01) and hair counts (p < 0,01) at week 48. Visible increases in superior/frontal scalp hair posttransplant were recorded for 94% and 67% of patients in the finasteride and placebo groups, respectively. Finasteride treatment was generally well tolerated. CONCLUSION: For men with androgenetic alopecia, therapy with finasteride 1mg daily from 4 weeks before until 48 weeks after hair transplant improves scalp hair surrounding the hair transplant and increases hair density. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗΣ (1mg) ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η κάλυψη του τριχωτού της κεφαλής η οποία γίνεται με μεταμόσχευση τριχών σε άνδρες με ανδρογενετική αλωπεκία μπορεί να ελαττωθεί με τη

3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 129 συνεχόμενη πτώση των τριχών που προϋπήρχαν. ΣΚΟΠΟΣ: Να εκτιμηθεί εάν η χορήγηση 1mg φιναστερίδης ημερησίως, από 4 εβδομάδες προ μεταμόσχευσης τριχών έως 48 εβδομάδες μετά, μπορεί να βελτιώσει το τριχωτό της κεφαλής και την ανάπτυξη των μη μεταμοσχευμένων μαλλιών, καθώς και να εκτιμηθεί η ασφάλεια και η ανοχή της φιναστερίδης σε άνδρες που πρόκειται να υποβληθούν σε μεταμόσχευση τριχών. ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε αυτήν την τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή μελέτη, σε 79 άνδρες με ανδρογενετική αλωπεκία (20-45 ετών) χορηγήθηκε φιναστερίδη 1mg (n=40) ή placebo (n=39) μια φορά ημερησίως από 4 έως 48 εβδομάδες μετά από μεταμόσχευση τριχών. Η αποτελεσματικότητα εκτιμήθηκε μελετώντας σειρά φωτογραφιών από ειδικό δερματολόγο και μακροφωτογράφηση του τριχωτού της κεφαλής για αριθμό τριχών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η θεραπεία με φιναστερίδη είχε σαν αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση από την αρχική εικόνα, συγκριτικά με το placebo, στο τριχωτό της κεφαλής βάσει φωτογραφικής εκτίμησης (ρ< 0,01) στις 48 εβδομάδες. Εμφανής αύξηση των τριχών στην πρόσθια περιοχή του τριχωτού της κεφαλής μετά μεταμόσχευση παρατηρήθηκε σε 94% και 67% των ασθενών υπό φιναστερίδη και placebo αντίστοιχα. Υπήρχε καλή ανοχή στη θεραπεία με φιναστερίδη. Για άνδρες με ανδρογενετική αλωπεκία, η θεραπεία με φιναστερίδη 1mg ημηρεσίως, από 4 εβδομάδες προ έως 48 εβδομάδες μετά μεταμόσχευσης τριχών είχε σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση του τριχωτού της κεφαλής γύρω από τις μεταμοσχευμένες περιοχές και αύξηση της πυκνότητας των τριχών. EFFECTIVE TREATMENT OF ROSACEA USING INTENSE PULSED LIGHT SYSTEMS Schroeter Careen A, Haaf-von Below S, Neumann Herman AM BACKGROUND: To date, a variety of lasers have been used for treating vascular skin lesions. Intense pulsed light (IPL) is a proven technology for vascular lesion management, such as rosacea. OBJECTIVES: The aim of this study was to test the effectiveness of IPL in treating vascular facial lesions in rosacea patients. METHODS: Sixty patients presenting with telangiectasia owing to facial rosacea were selected randomly from the patient population in the Department of Laser Therapy at the Medical Centre Maastricht, the Netherlands. Patients of various skin types (Fitzpatrick I IV) were selected with an average age of 44.2 years. Five hundred eight sites were treated, with a mean of 4.1 treatments per site and an IPL spectrum ranging from 515 to 1,200 nm with different pulse durations between 4.3 and 6.5 milliseconds. The energy density varied from 25 to 35 J/cm 2. RESULTS: Patients were assessed clinically and photographically. A mean clearance of 77.8% was achieved and was maintained for a follow-up period averaging 51.6 months (range months). No correlation was found between the clearance of rosacea and patient-related or technical data. For approximately 3 years post-treatment, lesion recurrence was noted in 4 of the 508 treated facial sites. DISCUSSION: This study demonstrated that IPL treatment of facial rosacea is effective in obtaining clearance of 77.8%, with minimal side effects, and that treatment effects are maintained. CONCLUSION: The IPL system, with its broad range of technical variables, is an effective tool in achieving meaningful and lasting rosacea clearance. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΧΡΟΥ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΤΑ ΩΣΕΙΣ (Intense Pulsed light system, IPL) ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Έως σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα laser για τη θεραπεία αγγειακών βλαβών. Εντατικό φως κατά ώσεις (IPL) είναι αποδεδειγμένη τεχνολογία στην αντιμετώπιση αγγειακών βλαβών όπως είναι η Ροδόχρους Νόσος. ΣΚΟΠΟΣ: Είναι η μελέτη της αποτελεσματικότητας της θεραπείας των αγγειακών βλαβών σε ασθενείς με Ροδόχρου Νόσο. ΜΕΘΟΔΟΣ: Έγινε τυχαία επιλογή από εξήντα ασθενείς με τελαγγειεκτασία προσώπου οφειλόμενη σε Ροδόχρου Νόσο. Ήταν ασθενείς της μονάδας laser στο ιατρικό κέντρο της Maastricht, στην Ολλανδία. Οι ασθενείς είχαν διάφορους τύπους δέρματος (Fitzpatrick I-IV) με μέσο όρο ηλικίας 44,2 χρόνια. Είχε γίνει θεραπεία σε 580 σημεία, με μέσο όρο 41,1 συνεδρίες ανά σημείο και IPL

4 130 Ελληνική Δερματοχειρουργική, Τόμος 3, Τεύχος 2, 2006 φάσμα από 515 έως 1200nm με διαφορετική διάρκεια ώσεων μεταξύ 4,3 και 6,5 milliseconds. H πυκνότητα της ενέργειας ποίκιλε από 25 έως 35 J/cm 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Έγινε κλινική εκτίμηση και φωτογράφηση των ασθενών. Υπήρξε υποχώρηση των βλαβών κατά μέσο όρο σε ποσοστό 77,8 % και διατηρήθηκε το αποτέλεσμα στην παρακολούθηση που ήταν κατά μέσο όρο 51,6 μήνες (φάσμα από μήνες). Δεν υπήρξε συσχέτιση μεταξύ της υποχώρησης των βλαβών σε σχέση ασθενών ή τεχνικών δεδομένων. Για περίπου 3 χρόνια μετά θεραπεία η επανεμφάνιση βλαβών παρατηρήθηκε σε 4 από τα 508 θεραπευμένα σημεία του προσώπου. ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Αυτή η μελέτη αποδεικνύει ότι η θεραπεία της Ροδόχρου Νόσου προσώπου με IPL είναι αποτελεσματική για υποχώρηση των βλαβών σε 77,8% των περιπτώσεων με ελάχιστες παρενέργειες και διατήρηση των αποτελεσμάτων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το σύστημα IPL, με φάσμα τεχνικών παραμέτρων αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για τη θεραπεία και τη διατήρησή της σε περιπτώσεις Ροδόχρου Νόσου. TREATMENT OF ACTINIC CHEILITIS USING PHOTODYNAMIC THERAPY WITH METHYLAMINOLEVULINATE: REPORT OF THREE CASES Hauschild A, Lischner S, Lange-Asschenfeldt B, Egberts F BACKGROUND: Patients with actinic cheilitis should be treated to prevent transformation into invasive squamous cell carcinoma. Treatment options comprise, for instance, destructive approaches, such as vermilionectomy and carbon dioxide laser ablation. Photodynamic therapy (PDT) has demonstrated high efficacy in patients with epithelial skin cancers, but there is only one report on PDT with free d-aminolevulinic acid (ALA) and noncoherent light in the treatment of actinic cheilitis. OBJECTIVE: We report the treatment of three patients with actinic cheilitis with PDT using the new photosensitizing agent methylaminolevulinate (methyl-5-amino-4-oxopenthanoate [MAOP]) combined with red light. METHODS: MAOP was topically applied on the lower lip 3 hours before treatment with red light. Two consecutive treatments, 1 week apart, were administered. Clinical assessment was performed up to 13 months after the initial treatment. RESULTS: A good clinical response with an excellent cosmetic outcome was observed in all three patients. Moderate to severe pain was associated with the application of the red light, and mild inflammation with edema of the lower lip occurred. CONCLUSION: This is the first use of PDT with MAOP and 634 mm wavelength red light in patients with actinic cheilitis. The clinical results demonstrate that PDT might be an alternative for patients who refuse surgical procedures. However, further studies are needed to compare the efficacy and cosmetic outcome with conventional treatment modalities. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΧΕΙΛΙΤΙΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ METHYLAMINOLEVULINATE: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Ασθενείς με ακτινική χειλίτιδα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία για αποφυγή μετάλλαξης, σε επιθετικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Θεραπευτικές λύσεις συμπεριλαμβάνουν π.χ. καταστροφική προσέγγιση όπως είναι η εκτομή του ορίου του δέρματος και χείλους και η εκτομή με laser διοξειδίου του άνθρακα. Η φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) έχει αποδεδειγμένη υψηλή αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με επιθηλιακούς δερματικούς καρκίνους, αλλά υπάρχει μόνο μία αναφορά σχετικά με τη χρήση PDT με ελεύθερο d-aminolevulinic οξύ (ΑLA) και μη συναφές φως για τη θεραπεία της ακτινικής χειλίτιδος. ΣΚΟΠΟΣ: Αναφέρουμε την περίπτωση θεραπείας τριών ασθενών με ακτινική χειλίτιδα χρησιμοποιώντας PDT και το νέο φωτοευαίσθητο υλικό methylomaninevulinate (methyl 5 amino 4 oxopenthanoate [ MAOP]) σε συνδυασμό με κόκκινο φως. ΜΕΘΟΔΟΣ: Τοποθετήθηκε το ΜΑΟΡ στο κάτω χείλος τρεις ώρες προ θεραπείας με κόκκινο φως. Έγιναν δύο θεραπείες μέσα σε δύο εβδομάδες. Κλινική επανεξέταση έγινε ως και 13 μήνες μετά την αρχική θεραπεία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Καλό κλινικό αποτέλεσμα με άριστη αισθητική εμφάνιση παρατηρήθηκε και στους 3 ασθενείς.

5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 131 Μέτριο έως σημαντικού βαθμού άλγος συσχετίστηκε με τη χρήση του κόκκινου φωτός, ενώ παρουσιάστηκε και ήπια φλεγμονή με οίδημα του κάτω χείλους. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Αποτελεί την πρώτη αναφορά χρήσης του PDT με ΜΑΟΡ και 634mm μήκος κύματος κόκκινου φωτός σε ασθενείς με ακτινική χειλίτιδα. Τα κλινικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το PDT μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική θεραπεία σε ασθενείς που αρνούνται χειρουργική επεμβάση. Χρειάζονται, όμως, επιπλέον μελέτες για να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα και το αισθητικό αποτέλεσμα σε σχέση με κλασικές θεραπευτικές μεθόδους. PROSPECTIVE, DOUBLE-BLIND, RANDOMIZED, PARALLEL-GROUP, DOSE-RANGING STUDY OF BOTULINUM TOXIN TYPE A IN MEN WITH GLABELLAR RHYTIDS Carruthers A, Carruthers J BACKGROUND: The effective dose for treating glabellar lines with botulinum toxin type A in men has not been studied adequately. OBJECTIVE: To compare the safety, efficacy and duration of response of four doses of botulinum toxin type A on glabellar rhytids in men. METHODS: Eighty men were randomized to receive a total dose of either 20, 40, 60, or 80 U of botulinum toxin type A (BOTOX, BOTOX Cosmetic, or Vistabel, Allergan, Inc., Irvine, CA, USA) in the glabellar area. Glabellar lines were assessed at rest and maximum frown by a trained observer at baseline, 2 and 4 weeks, and monthly thereafter. Patients provided self-evaluations at the same visits. Adverse events were monitored throughout. RESULTS: The 40, 60, and 80 U doses of botulinum toxin type A were consistently more effective in reducing glabellar lines than the 20 U dose (duration, peak response rate, improvement from baseline). There was a dose-dependent increase in both the response rate at maximum frown and the duration of effect assessed by the trained observer. In addition, the participants reported a dose-dependent reduction in the ability to frown, improvement in their global assessment, and increased feelings of attractiveness, self-confidence, and satisfaction. The incidence of adverse events was not increased with higher doses. CONCLUSION: Male participants with glabellar rhytids benefit from starting doses of at least 40 U of botulinum toxin type A. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΔΙΠΛΗ-ΤΥΦΛΗ, ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΔΟΣΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ Α ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ ΡΥΤΙΔΕΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η αποτελεσματική δόση Βοτουλινικής Τοξίνης Α για τη θεραπεία ρυτίδων μετώπου σε άνδρες δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. ΣΚΟΠΟΣ: Να συγκριθεί η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και η διάρκεια 4 διαφορετικών δοσολογικών σχημάτων Βοτουλινικής Τοξίνης Α σε ρυτίδες μετώπου ανδρών. ΜΕΘΟΔΟΙ: 80 άνδρες τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν συνολική δόση 20, 40, 60 ή 80 μονάδες Βοτουλινικής Τοξίνης Α (BOTOX, BOTOX Cosmetic, or Vistabel, Allergan, Inc., Irvine, CA, USA) στην περιοχή του μετώπου. Οι γραμμές του μετώπου εκτιμήθηκαν σε φάση χαλάρωσης και σε φάση μέγιστης συνοφρύωσης από εκπαιδευμένο παρατηρητή, πριν τη θεραπεία, 2, 4 εβδομάδες και 1 μήνα μετά τη θεραπεία. Επίσης οι ασθενείς προέβησαν σε αξιολόγηση για τα ίδια χρονικά διαστήματα. Τέλος εκτιμήθηκαν και τυχόν ανεπιθύμητα συμβάματα. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι 40, 60 και 80 μονάδες Βοτουλινικής Τοξίνης Α ήταν σαφώς πιο αποτελεσματικές στο να μειώσουν τις ρυτίδες του μετώπου από τη δόση των 20 μονάδων, κυρίως όσον αφορούσε στη διάρκεια, την έναρξη δράσης και τη βελτίωση της εμφάνισης του μετώπου. Υπήρξε μια δοσοεξαρτώμενη βελτίωση σε φάση μέγιστης συνοφρύωσης όπως εκτιμήθηκε από τον εκπαιδευμένο παρατηρητή. Επίσης οι συμμετέχοντες ανέφεραν δοσοεξαρτώμενη βελτίωση του μετώπου τους, η οποία αύξησε την αυτοεκτίμηση και την ικανοποίησή τους. Τα συμβάματα ανεπιθύμητων ενεργειών δεν αυξήθηκαν στην υψηλότερη δοσολογία. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι άνδρες ασθενείς με ρυτίδες μετώπου θα πρέπει να λαμβάνουν τουλάχιστον 40 μονάδες Βοτουλινικής Τοξίνης Α.

6 132 Ελληνική Δερματοχειρουργική, Τόμος 3, Τεύχος 2, 2006 TREATMENT OF FACIAL VENOUS MALFORMATIONS WITH COMBINED RADIOFREQUENCY CURRENT AND 900nm DIODE LASER Lapidoth M, Yaniv Eitan, Amitai DB, Raveh E, Kalish E, Waner M, David M BACKGROUND: Laser treatment of venous malformations is a major challenge because of the large variations in skin pigmentation, anatomic location, and vessel size and depth. OBJECTIVE: To determine the safety and effectiveness of electro-optical synergy, a new technology that combines the 900 nm diode laser with radiofrequency current for the treatment of facial venous malformation. METHODS: Fourteen patients with Fitzpatrick skin types II to IV were treated for facial venous malformations with simultaneous radiofrequency energy (60 80 J/cm3) and optical diode laser energy (fluence J/cm2) in one to three sessions. All lesions measured less than 100 cm2. Lesion clearance was evaluated by three specialists on the basis of digital photographs taken before the first treatment and 1 and 2 months after the last treatment. RESULTS: Thirteen patients showed a complete response and one patient a partial response. The results were rated excellent in the 13 patients and good in one patient. Transient swelling, erythema, and pain were present in all patients, with permanent scarring in only one patient. CONCLUSION: The combination of laser light and radiofrequency energy is effective and safe for the treatment of facial venous malformations. It provides additional heating of the vessels without increasing laser intensity. The side effects are minimal. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΔΥΣΠΛΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΔΙΚΟΥ LASER (900nm) ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Οι θεραπείες με laser φλεβικών δυσπλασιών είναι πάντα θεραπευτική πρόκληση, κυρίως λόγω των διαφορετικών τύπων δέρματος, την ανατομική θέση, το μέγεθος και το βάθος των αγγείων. ΣΚΟΠΟΣ: Να καθοριστεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα μιας νέας τεχνολογίας που συνδυάζει Διοδικό Laser στα 900nm και Ραδιοσυχνότητες στη θεραπεία φλεβικών δυσπλασιών προσώπου. ΜΕΘΟΔΟΙ: 14 ασθενείς με τύπο δέρματος κατά Fitzpatrick II έως IV υπεβλήθησαν σε θεραπεία φλεβικών δυσπλασιών προσώπου ταυτοχρόνως με ραδιοσυχνότητες (60 80 J/cm 3 ) και διοδικό laser ( J/cm 2 ) σε μια έως τρεις συνεδρίες. Όλες οι βλάβες μετρήθηκαν κάτω από 1 cm 2. Η βελτίωση των βλαβών εκτιμήθηκε με ψηφιακή φωτογράφηση πριν τη θεραπεία και 1 και 2 μήνες μετά την τελευταία συνεδρία. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 13 ασθενείς εμφάνισαν τέλεια και 1 ασθενής μερική ανταπόκριση στη θεραπεία. Τα αποτελέσματα κρίθηκαν εξαιρετικά στους 13 ασθενείς και καλά στον 1 ασθενή. Παροδικό οίδημα, ερύθημα και πόνος εμφανίστηκαν σε όλους τους ασθενείς. Μόνιμη ουλή εμφανίστηκε σε 1 ασθενή. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο συνδυασμός laser και ραδιοσυχνοτήτων είναι μια αποτελεσματική και ασφαλής μέθοδος για τη θεραπεία φλεβικών δυσπλασιών προσώπου, προσφέρει μια επιπρόσθετη θέρμανση των αγγείων χωρίς να αυξάνει την ένταση του laser και χωρίς αξιοσημείωτες ανεπιθύμητες ενέργειες. TREATMENT OF LOCAL, PERSISTENT CUTANEOUS ATROPHY FOLLOWING CORTICOSTEROID INJECTION WITH NORMAL SALINE INFILTRATION Shumaker PR, Rao J, Goldman Mitchel P BACKGROUND: Injections of corticosteroids are commonly used for a variety a dermatologic conditions but may cause local, persistent cutaneous atrophy, with few therapeutic options. OBJECTIVE: To determine the effectiveness of bacteriostatic normal saline infiltration on the improvement of corticosteroid-induced cutaneous atrophy. MATERIALS AND METHODS: Four patients with corticosteroid-induced atrophy of the skin, two caused by acneiform cysts and one from intramuscular steroid injection, were treated with weekly injections

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 133 of normal saline directly into the atrophic site. The patients were seen on weekly follow-up visits, and improvement was documented. RESULTS: All four patients demonstrated complete resolution of skin atrophy and restoration of surface contour within 4 to 8 weeks of initial presentation. Injected volumes of normal saline ranged from 5 to 20 cm3 per treatment session and three to six weekly treatments. The patients were completely satisfied with these results. CONCLUSION: Normal saline infiltration offers a safe, tolerable, relatively rapid, and effective treatment for local, persistent corticosteroid-induced atrophy. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΜΟΝΗΣ ΑΤΡΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΔΙΗΘΗΣΕΙΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΟΥ (NORMAL SALINE) ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Εγχύσεις στεροειδών τοπικά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία μιας μεγάλης ποικιλίας δερματολογικών παθήσεων. Οι εγχύσεις αυτές όμως μπορεί να προκαλέσουν τοπική και επίμονη δερματική ατροφία με λίγες θεραπευτικές επιλογές. ΣΚΟΠΟΣ: Να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα διηθήσεων βακτηριοστατικού διαλύματος φυσιολογικού ορού στην βελτίωση ατροφίας του δέρματος μετά από ενέσεις στεροειδών. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Σε 4 ασθενείς με ατροφία δέρματος μετά από ενέσεις στεροειδών (2 με ακμοειδείς κύστεις και 1 μετά ενδομυϊκής χορήγησης), χορηγήθηκε φυσιολογικός ορός ενδοβλαβικά στο σημείο της ατροφίας μια φορά την εβδομάδα. Οι ασθενείς ήταν υπό εβδομαδιαία παρακολούθηση και η βελτίωση ήταν εμφανής. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλοι οι ασθενείς εμφάνισαν μεγάλη βελτίωση έως εξαφάνιση της ατροφίας σε διάστημα από 4-8 εβδομάδες. Οι δόσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν από 5-20cm 3 βακτηριοστατικού διαλύματος φυσιολογικού ορού ανά θεραπεία και για 3-6 εβδομαδιαίες θεραπείες. Οι ασθενείς ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της θεραπείας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διήθηση ατροφικών σημείων του δέρματος, μετά από εγχύσεις στεροειδών, με βακτηριοστατικό διάλυμα φυσιολογικού ορού φαίνεται να είναι μια καλά ανεκτή και αποτελεσματική θεραπεία.

Πανεπιστηµιακή Κλινική Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ΓΝ «Γ Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη ( ιευθυντής: Καθηγητής Κ.

Πανεπιστηµιακή Κλινική Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ΓΝ «Γ Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη ( ιευθυντής: Καθηγητής Κ. Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 1, 35-46 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 1, 35-46 35 Ενδείξεις για χρήση των διφωσφονικών ως εναλλακτική θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ E-POSTERS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ E-POSTERS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS E-POSTERS 01 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΘΕΣΗ ΒΑΛΒΙΔΟΣ EX-PRESS. Η DS-XPRESS ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Κοζομπόλης Β., Κωνσταντινίδης Ά., Αρβανίτης Μ., Λαμπίρης Γ. Παν/κή Οφθαλμολογική Κλινική Π.Ν. Έβρου

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου. του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου. του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου 1 του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της αρθροσκοπικής αποκατάστασης ρήξεων τενοντίου πετάλου του ώµου,

Διαβάστε περισσότερα

Kατευθυνόμενη υπό αξονικής τομογραφίας βιοψία στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου. Computed tomography guided needle biopsy in the head and neck region

Kατευθυνόμενη υπό αξονικής τομογραφίας βιοψία στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου. Computed tomography guided needle biopsy in the head and neck region Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2011) 2, 93-100 Hellenic Archives of Oral & axillofacial Surgery (2011) 2, 93-100 93 Kατευθυνόμενη υπό αξονικής τομογραφίας βιοψία στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της χρήσης διφωσφονικών στην οδοντιατρική Implications of bisphosphonate use in dentistry

Επιπτώσεις της χρήσης διφωσφονικών στην οδοντιατρική Implications of bisphosphonate use in dentistry Β. Μ. Κάρτσου, A. Seamanduras, S. Koo και Α. Ι. Ζάβρας: Επιπτώσεις της χρήσης διφωσφονικών στην οδοντιατρική 1 Επιπτώσεις της χρήσης διφωσφονικών στην οδοντιατρική Implications of bisphosphonate use in

Διαβάστε περισσότερα

Grigoris VENETIS, Ekaterini-Pinelopi TRIANTAFYLLIDOU, Chrisa PAPADELI, Nikolaos LAZARIDIS

Grigoris VENETIS, Ekaterini-Pinelopi TRIANTAFYLLIDOU, Chrisa PAPADELI, Nikolaos LAZARIDIS Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 1, 15-24 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 1, 15-24 15 H χειρουργική αντιμετώπιση στη δυσλειτουργία της κροταφογναθικής

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σημείωμα του Εκδότη. Αγαπητοί συνάδελφοι, Σημείωμα του Εκδότη Αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτό το τεύχος (1 ο μερος) καθώς και ένα ακόμη τεύχος (2 ο μέρος) που θα ακολουθησει εντός του έτους είναι αφιερωμένο στην Δερματοχειρουργική. Οι εκδότες μου έκαναν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 27 No 2 APRIL-JUNE 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟς 2014 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 27 No 2 APRIL-JUNE 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟς 2014 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 27 ΤΕΥΧΟΣ/No 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ/APRIL - ΙΟΥΝΙΟΣ/JUNE 2014 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ: 998414531

Διαβάστε περισσότερα

Nikolaos PAPADOGEORGAKIS, Vlasios OKTSELOGLOU, Eleni PAPPA, Petros SPYRIOUNIS

Nikolaos PAPADOGEORGAKIS, Vlasios OKTSELOGLOU, Eleni PAPPA, Petros SPYRIOUNIS Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 2, 83-90 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 2, 83-90 83 Αποκατάσταση εκτεταμένου ελλείμματος άνω γνάθου με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine

Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine Cyprus Society of Cardiology Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine Official Journal of the Cyprus Society of Cardiology Volume 4 - Issue 1, 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ 4 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Lambros ZOULOUMIS, Ioannis AETOPOULOS, Ioannis TILAVERIDIS, Maria LAZARIDOU, Gregory VENETIS, Nikolaos LAZARIDIS

Lambros ZOULOUMIS, Ioannis AETOPOULOS, Ioannis TILAVERIDIS, Maria LAZARIDOU, Gregory VENETIS, Nikolaos LAZARIDIS ρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2014) 3, 107-120 Hellenic Archives of Oral & axillofacial Surgery (2014) 3, 107-120 107 Μετατραυματικό-Ιατρογενές Εκτρόπιο Η εμπειρία μας από

Διαβάστε περισσότερα

Μπεβασιζουµάµπη και οστεονέκρωση των γνάθων: Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Μπεβασιζουµάµπη και οστεονέκρωση των γνάθων: Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2014) 2, 77-86 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2014) 2, 77-86 77 Μπεβασιζουµάµπη και οστεονέκρωση των γνάθων: Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία: Επαναπροσδιορίζοντας το Mέλλον. Σήµερα!

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία: Επαναπροσδιορίζοντας το Mέλλον. Σήµερα! Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία: Επαναπροσδιορίζοντας το Mέλλον. Σήµερα! ΥΠΕΡΣΥΜΜΟΡΦΟΣ, AKΡΙΒΟΥΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ- ΣΩΜΑΤΟΣ- ΡΑ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ IGRT-IMRT-VMAT Ακτινοχηµειοθεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ TEYXOΣ 59 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 > Θεραπεία με εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέος > Αποκατάσταση μαλλιών: Το παρόν και το μέλλον > Το πράσινο τσάι και οι φωτοπροστατευτικές και αντικαρκινικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 2 APRIL-JUNE 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 2 APRIL-JUNE 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 22 ΤΕΥΧΟΣ/No 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ/APRIL - ΙΟΥΝΙΟΣ/JUNE 2009 PNEUMON VOL. 22 No 2 APRIL-JUNE 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON

Διαβάστε περισσότερα

Αυξητικοί παράγοντες και παράγοντες διαφοροποίησης στην περιοδοντική αναγέννηση Growth and differentiation factors in periodontal regeneration

Αυξητικοί παράγοντες και παράγοντες διαφοροποίησης στην περιοδοντική αναγέννηση Growth and differentiation factors in periodontal regeneration Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα Επίσημη Έκδοση της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας Official Publication of the Hellenic Society of Periodontology Analecta Periodontologica Αυξητικοί παράγοντες και παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 24 No 4 october-december 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΤΕΥΧΟΣ 4 οκτωβριοσ-δεκεμβριοσ 2011 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 24 No 4 october-december 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΤΕΥΧΟΣ 4 οκτωβριοσ-δεκεμβριοσ 2011 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PNEUMON VOL. 24 No 4 october-december 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΤΕΥΧΟΣ 4 οκτωβριοσ-δεκεμβριοσ 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: SCOPUS Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: SCOPUS Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 25 ΤΕΥΧΟΣ/No 1 ΙΑΝΟΥΑρΙΟΣ/JANUARY - ΜΑΡΤΙΟΣ/MARCH 2012 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ:

Διαβάστε περισσότερα

Ετερόπλευρη γλωσσοδυνία οφειλόμενη σε σύνδρομο Eagle. Παρουσίαση περίπτωσης

Ετερόπλευρη γλωσσοδυνία οφειλόμενη σε σύνδρομο Eagle. Παρουσίαση περίπτωσης Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 1, 39-47 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 1, 39-47 39 Ετερόπλευρη γλωσσοδυνία οφειλόμενη σε σύνδρομο Eagle. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic REVIEWS ORIGINAL ARTICLES CASE REPORTS. Aetiological Factors of Testicular Cancer Ocular side - effects of urological medications

Hellenic REVIEWS ORIGINAL ARTICLES CASE REPORTS. Aetiological Factors of Testicular Cancer Ocular side - effects of urological medications Hellenic JULY AUGUST SEPTEMBER 2014 Quarterly Publication by the Hellenic Urological Association ISSN 2241-9136 REVIEWS Aetiological Factors of Testicular Cancer Ocular side - effects of urological medications

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Signature. Editorial. Περιεχόμενα. International Journal of. Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Θεραπειών

Molecular Signature. Editorial. Περιεχόμενα. International Journal of. Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Θεραπειών Τεύχος 04 Μάιος- Αύγουστος 2015 Editorial International Journal of Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Θεραπειών Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αγαπητά μέλη της Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON VOL. 27 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟς 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 27 ΤΕΥΧΟΣ/No 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/OCTOBER - ΔΕΚεμβρΙΟΣ/DECember 2014 ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ MINISTRY OF HEALTH & SOCIAL SOLIDARITY

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ MINISTRY OF HEALTH & SOCIAL SOLIDARITY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ MINISTRY OF HEALTH & SOCIAL SOLIDARITY ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) HELLENIC CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION (H.C.D.C.P.) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Mελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος. Θεραπευτικές επιλογές. Hyperpigmentary Skin Lesions. Therapeutic Approaches. Ðå ñß ëç øç.

Ανασκόπηση. Mελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος. Θεραπευτικές επιλογές. Hyperpigmentary Skin Lesions. Therapeutic Approaches. Ðå ñß ëç øç. Ανασκόπηση Mελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος. Θεραπευτικές επιλογές Τύρος Γ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσ. Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Στις μελαγχρωματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PNEUMON VOL. 22 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ. 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής. 13-16 Οκτωβρίου 2011 Ελούντα, Κρήτη

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ. 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής. 13-16 Οκτωβρίου 2011 Ελούντα, Κρήτη Round Table_17-25:23-40 Round Tables 05/10/2011 3:20 ΜΜ Page 17 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής με διεθνή συμμετοχή 13-16 Οκτωβρίου 2011 Ελούντα,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης.

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Δ.Σκούτας Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ Αναστολείς DPPIV Οι αναστολείς των DPPIV ενισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών (061) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΧΕΛΜΗΣ, Ε. ΦΛΟΚΑ Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα