ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑ ΛΑΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙ ΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΟΤΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΙΟΤΑΡΙ Α.Ε.» Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΤΕ ΛΙΣ (DELICE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 4 την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΤΕ ΛΙΣ (DELICE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 5 την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «KANTOR ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»... 8 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΛΙΚΕΪΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και δ.τ. «Α.Τ.Μ. Α.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Σύσταση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν ΘΕΟΔΥ ΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.» Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας Περιωρι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕ ΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΜΕ ΕΠΕ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΕΙΩΝ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. Κ /2007 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟ ΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ» και αριθμό Μητρώου 52032/06/Β/02/13 σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: Άρθρο 5 (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ) Στη συνέχεια με την από 25 Απριλίου 2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες ( ), με καταβολή μετρητών και με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστι κής αξίας δέκα (10) εκάστης. Κατόπιν τούτου, το Μετοχι κό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες ( ) και διαιρείται σε διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες ( ) ονομαστικές με τοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) εκάστης. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2007 Με εντολή Υφυπουργού ΗΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (2) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /2007 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 57581/01/Β/04/476 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως εξής: Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εκ ,00 που διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας εκά στης 10,00 μετά την αύξηση του κατά ,00 με την καταβολή τοις μετρητοίς και την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 σύμφωνα με απόφαση της από Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχε ται σήμερα στο ποσό των ,00 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 η κάθε μία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 26 Ιουνίου 2007 (3) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΟΤΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΙΟΤΑΡΙ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /2007 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποί ηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΟΤΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΚΙΟΤΑΡΙ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 46217/01/Β/00/347, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των με τόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Άρθρο 5 Με την από απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εται ρείας το οποίο κατά την ημέρα εκείνη ανερχόταν σε δρχ., μετατράπηκε σε ευρώ, ανερχόμενο έτσι σε ,14 και αυξήθηκε κατά 14,86 σε μετρητά, προκειμένου να στρογγυλοποιηθεί. Η δε ονομαστική αξία εκάστης μετοχής με την ίδια απόφαση ορίσθηκε σε 10. Στη συνέχεια με την από απόφαση της Γε νικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 3.250,00 με καταβολή μετρητών και την έκδοση 325 μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 10. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ,00, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 10 εκάστη. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (4) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΤΕΛΙΣ (DELICE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΤΕΛΙΣ (DELICE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 2349/01/Β/86/2348:

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 1. Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: α) ΑΔΑΜ ΑΝΔΡΕΑΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με αριθμό αδείας Ο.Ε Αναπληρωματικοί: α) ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε Η Τμηματάρχης Μ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ (5) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΤΕΛΙΣ (DELICE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΤΕΛΙΣ (DELICE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 2349/01/Β/86/2348 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Βασ. Αλεξάνδρου 3) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ασημίνα Γκιόκα του Λάμπρου, κάτοικος Κηφισιάς, Εθνικού Στρατού 3, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1954, εθνικότητας ελληνικής και κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ /2007 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε στο Α.Τ. Κηφισιάς, Πρόεδρος και Δ/σα Σύμβουλος. 2. Λάμπρος Ρένος Μπενέτος του Κλεάνθη, κάτοικος Κηφισιάς, Εθνικού Στρατού 3, γεννηθείς στην Αθήνα το 1976, εθνικότητας ελληνικής και κάτοχος του υπ αριθμ. Χ /2003 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε στο Α.Τ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος. 3. Κων/νος Μάριος Μπενέτος του Κλεάνθη, κάτοικος Κηφισιάς, Εθνικού Στρατού 3, γεννηθείς στην Αθήνα το 1974, εθνικότητας ελληνικής και κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ /2007 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε στο Α.Τ. Κηφισιάς, Μέλος. 4. Ειρήνη Μπενέτου του Κλεάνθη, κάτοικος Κηφισιάς, Εθνικού Στρατού 3, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1981, εθνικότητας ελληνικής και κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ /2007 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε στο Α.Τ. Κηφισιάς, Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί το σύνολο των εξου σιών του προς την Ασημίνα Γκιόκα. Σε περίπτωση κωλύ ματος η εταιρεία επίσης δεσμεύεται με τις υπογραφές του Αντιπροέδρου Λάμπρου Μπενέτου και του Μέλους Ειρήνης Μπενέτου. (6) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 1444/01/Β/86/1443: 1. Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: ΔΗΛΑΡΗΣ Θεόδωρος του Γεωργίου, A.M. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ Δημήτριος του Παν/του, Α.Μ. Σ.Ο.Ε Μ εντολή Νομάρχη Η Τμηματάρχης Μ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ (7) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 1444/01 /Β/86/1443 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Φαλήρου 9) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Χαράλαμπος Μαθιόπουλος του Ηρακλέους, κάτοι κος Κηφισιάς, οδός Χλόης 5, κάτοχος του υπ αριθμ. Τ /2000 Δελτίου Ταυτότητας, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. 2. Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος του Χρήστου, κά τοικο Αθηνών, οδός Κ. Παπαρρηγοπούλου 42, κάτο χος του υπ αριθμ. Α /1962 Δελτίου Ταυτό τητας, Μέλος.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3. Μιχαήλ Καμμένος του Παναγιώτου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, κάτοχος του υπ αριθμ. Η /1963 Δελτίου Ταυτότητας, Μέλος. 4. Αναστασία Ντούβου του Παναγιώτου, κάτοικος Χα ϊδαρίου Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου 98, κάτοχος του υπ αριθμ. Σ /1997 Δελτίου Ταυτότητας, Μέλος. Η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται, σύμ φωνα με τους όρους του καταστατικού της, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου και Διευθύ νοντα Σύμβουλο, που θα διορίζει και τους δικηγόρους της εταιρείας ή και άλλο μέλος αυτού, αφού όμως στην περίπτωση αυτή, προηγηθεί ειδική απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου. (8) την επωνυμία «ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «KANTOR ΣΥΜΒΟΥ ΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «KANTOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και αριθμό Μητρώου 29633/01/Β/93/483 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Ομήρου & Βησσαρίωνος 1) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Πρόεδρος εκλέγεται ο Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου και της Ειρήνης, μηχανολόγος μηχανι κός, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Αργυροκάστρου αριθ. 28, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ /2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Παπάγου, Έλλη νας υπήκοος, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Χολαργού. Αντιπρόεδροι και εντεταλμένοι Σύμβουλοι αναπληρού ντες κατά σειρά τον Πρόεδρο, εκλέγονται τα ακόλουθα δύο μέλη του Δ.Σ., και συγκεκριμένα: 2 Αντιπρόεδρος και εντεταλμένος Σύμβουλος για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα, εκλέγεται ο Κωνσταντί νος Καστρινάκης του Στυλιανού και της Έλλης Σοφίας, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος, κάτοικος Παπάγου Αττι κής, οδός Καρατζά αριθ. 2, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το έτος 1954, κάτοχος του υπ αριθμ. Ξ /1988 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του τμήματος Ασφα λείας Παπάγου, Έλληνας υπήκοος, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Χολαργού, και 3. Αντιπρόεδρος και εντεταλμένος Σύμβουλος για τις δραστηριότητες σε Ρουμανία και Βουλγαρία, εκλέγεται ο Χαράλαμπος Ντόλκας του Βασιλείου και της Ιούς, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη αριθ. 118, γεννηθείς στην Κλειτορία το έτος 1943, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ /2003 Δελ τίου Αστυνομικής Ταυτότητας του τμήματος Ασφαλεί ας Εξαρχείων, Έλληνας υπήκοος, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών. 4. Εντεταλμένος Σύμβουλος για τις δραστηριότητες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο και Πολωνία καθώς και για όλες τις υπόλοιπες διεθνείς δραστηριότητες, εκλέγεται ο Χαράλαμπος Μαρτίνος του Γεωργίου, κάτοικος Λον δίνου, 43 Cranley Mews, SW7 3ΒΥ, Ηνωμένο Βασίλειο, το έτος, 1946, Βρετανός υπήκοος, κάτοχος του υπ αριθμ. Θ /1970 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: 1. Νικόλαος Καραμούζης του Βασιλείου και της Ειρή νης, κάτοικος Αθηνών, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1952, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ / Δελ τίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς. 2. Παναγιώτης Ρουμελιώτης του Ανδρέα και της Χρυ σούλας, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Αραχώβης αριθ , γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1947, κάτο χος του υπ αριθμ. ΑΕ /2007 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο. Υ. Δ Αθηνών. Διορισμός Γραμματέα Δ.Σ. Κατόπιν της εκλογής του νέου Δ.Σ., σχετικής εισήγη σης του Προέδρου και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών του Δ.Σ., αποφασίζεται ομόφωνα και ορί ζεται σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, ως Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, η Ευαγγελία Ιωάννου του Σταματίου και της Μαριέττας, σύζυγος Αντωνίου Σακέλλη, Οικονομική Διευθύντρια της εται ρείας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Σάντρας Κοντού αρ. 5, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοχος του υπ αριθμ. Σ /1996, Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Βούλας, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνίδα υπήκοος. Το Δ.Σ. ορίζει την παροχή των ακόλουθων εντολών και πληρεξουσιοτήτων ως ακολούθως: 1. Στους: α) Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτηρίου και της Ειρήνης, Πρόεδρο του Δ.Σ., κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Αργυροκάστρου αρ. 28, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΒ /2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Παπάγου, Έλληνα υπήκοο, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Χολαργού, β) Κωνσταντίνο Καστρινάκη του Στυλιανού και της Έλλης Σοφίας, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και εντεταλμένο Σύμβουλο, κά τοικο Παπάγου Αττικής, οδός Καρατζά 2, γεννηθέντα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1954, κάτοχο του υπ αριθμ. Ξ /1988 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του τμή ματος Ασφαλείας Παπάγου, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Έλληνα υπήκοο, γ) Χαράλαμπο Ντόλκα του Βασιλείου και της Ιούς, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και εντε ταλμένο Σύμβουλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη αριθ. 118, γεννηθέντα στην Κλειτορία το έτος 1943, κάτοχο του υπ αριθμ. Χ /2003 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών, Έλ ληνα υπήκοο, και δ) στην Ευαγγελία Ιωάννου του Στα ματίου και της Μαριέττας, σύζυγο Αντωνίου Σακέλλη, Οικονομική Διευθύντρια της εταιρείας και Γραμματέα του Δ.Σ., κάτοικο Κηφισιάς, οδός Σάντρας Κοντού αρ.

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 5, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοχο του υπ αριθμ. Σ /1996, Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του A.T. Βούλας, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνίδα υπήκοο, τη μεταβίβαση όλων ανεξαιρέτως των εξουσιών του αρ. 23 του καταστατικού και την ανάθεση σε αυτούς της ενάσκησης των εξουσιών τού των, ούτως ώστε αυτοί υπογράφοντες ανά δύο υπό την εταιρική επωνυμία, να υποχρεώνουν ανεξαρτή τως ποσού γενικώς την εταιρεία, πλην της εκποιήσεως ακινήτων, της παροχής εμπραγμάτου ασφαλείας επ αυτών και της εκδόσεως επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγής και οπισθογραφήσεως αυτών, δικαιούμενοι μεταξύ άλλων να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς και όχι περιορι στικούς αναφερόμενες: να συμβάλλονται για λογαρι ασμό και επ ονόματι της εταιρείας, να αναλαμβάνουν χρήματα και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, κατατεθειμένα ή όχι σε τράπεζες ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ταμεία του Κράτους, να οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμ μάτια, πελατών τής εταιρείας μόνο προς είσπραξη, να εισπράττουν χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο, να παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν φορτωτικές εισπράττοντας το αντίτιμο αυτών, να προ βαίνουν σε άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, καθώς και πιστώσεων επ ανοικτών λογαριασμών, να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού με ή χωρίς προσωπική ασφά λεια, να λαμβάνουν δάνεια και να κάνουν χρήση πιστώ σεων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών της εταιρείας, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας και να απαλλάσσουν την εταιρεία από αυτές, να εγγυώνται και να εκδίδουν εγγυητικές επι στολές υπέρ τρίτων, να προβαίνουν στη μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και τραπεζικών θυρίδων και να λύνουν τις μισθώσεις αυτών, να συνάπτουν και να λύνουν επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις για την αγορά παγίων (leasing), καθώς επί σης και συμβάσεις μισθώσεων και συντηρήσεως, να υπογράφουν συμβάσεις υποχρεούσες την εταιρεία, να καταγγέλλουν αυτές, να παρίστανται επί δικαστηρίων, να διορίζουν και παύουν πληρεξουσίους δικηγόρους, να προσλαμβάνουν και απολύουν προσωπικό, να εκπρο σωπούν την εταιρεία ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και πάσης Αρχής και Δικαστηρίου, καθώς επίσης και ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., παντός νομικού προσώπου, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για τις ανάγκες τρεχούσης φύσεως της εται ρείας και γενικά να διαχειρίζονται την περιουσία της εταιρείας. 2. Στον Χαράλαμπο Μαρτίνο του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ. και εντεταλμένο Σύμβουλο, κάτοικο Λονδίνου, 43 Cranley Mews, SW7 3BY, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχο του υπ αριθμ. Θ /1970 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό τητας, Βρετανό υπήκοο, γεννηθέντα το έτος 1946, ώστε αυτός ενεργώντας μεθ ενός εκ των προαναφερθέντων Κωνσταντίνου Μητρόπουλου του Σωτηρίου, Προέδρου του Δ.Σ., Κωνσταντίνου Καστρινάκη του Στυλιανού, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και εντεταλμένου Συμβούλρυ, Χαράλαμπου Ντόλκα του Βασιλείου, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και εντεταλμένου Συμβούλου, και Ευαγγελί ας Ιωάννου του Σταματίου, Οικονομικής Διευθύντριας της εταιρείας και Γραμματέως του Δ.Σ., να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις, περιοριστικώς αναφερόμενες: να συμβάλλονται για λογαριασμό και επ ονόματι της εταιρείας, να οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματι κές και γραμμάτια, πελατών της εταιρείας μόνο προς είσπραξη, να εισπράττουν χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο, να παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν φορτωτικές εισπράττοντες το αντίτιμο αυτών, να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προ καταβολή, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας και να απαλλάσσουν την εταιρεία από αυτές, να εγγυώνται και να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, να προβαίνουν στη μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και τραπεζικών θυρίδων και να λύνουν τις μισθώσεις αυτών. 3. Περαιτέρω, στον ανωτέρω Κωνσταντίνο Μητρόπου λο του Σωτηρίου, Πρόεδρο του Δ.Σ., παρέχεται η εξου σιοδότηση της εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον των Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Διεθνών Οργανισμών εν γένει όπως και ενώπιον οποιουδήπο τε νομικού προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου ως και ενώπιον άλλης επίσημης αρχής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, στον Κωνσταντίνο Κα στρινάκη του Στυλιανού, Αντιπρόεδρο και εντεταλμένο Σύμβουλο, παρέχεται η εξουσιοδότηση της εκπροσώπη σης της εταιρείας ενώπιον των Διευθύνσεων της Ευρω παϊκής Ένωσης, των Διεθνών Οργανισμών εν γένει όπως και ενώπιον οποιουδήποτε νομικού προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου ως και ενώπιον άλλης επίσημης αρχής της Ελλάδος. Επίσης, στον Χαράλαμπο Ντόλκα του Βασιλείου, Αντιπρόεδρο και εντεταλμένο Σύμβουλο, παρέχεται η εξουσιοδότηση της εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον των Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Διεθνών Οργανισμών εν γένει όπως και ενώπιον οποιουδήποτε νομικού προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου ως και ενώπιον άλλης επίσημης αρχής της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Τέλος, στον Χαράλαμπο Μαρτίνο του Γεωργίου, Μέλος και εντεταλ μένο Σύμβουλο, παρέχεται η εξουσιοδότηση της εκπρο σώπησης της εταιρείας ενώπιον των Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Διεθνών Οργανισμών εν γένει όπως και ενώπιον οποιουδήποτε νομικού προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου ως και ενώπιον άλλης επίσημης αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου, του Βελγίου και της Πολωνίας. 4. Στον Ευάγγελο Πέγκλη του Ιωάννη και της Βασιλι κής, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Ηρακλείδων 70, κά τοχο του υπ αριθμ. Χ / Δελτίου Αστυνο μικής Ταυτότητας του Α.Τ. Βούλας, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Έλληνα υπήκοο, γεννηθέντα το έτος 1961, την παροχή εξουσιοδότησης και εντολής, ώστε αυτός ενεργώντας μεθ ενός εκ των προαναφερθέντων Κωνσταντίνου Μητρόπουλου του Σωτηρίου, Προέδρου του Δ.Σ., Κωνσταντίνου Καστρινάκη του Στυλιανού, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και εντεταλμένου Συμβούλου, Χαράλαμπου Ντόλκα του Βασιλείου, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και εντεταλμένου Συμβούλου, Ευαγγελίας Ιωάννου του Σταματίου, Οικονομικής Διευθύντριας της εταιρείας και Γραμματέως του Δ.Σ., και Χαράλαμπου Μαρτίνου του Γεωργίου, Μέλους του Δ.Σ. και εντεταλμένου Συμβούλου, να υπογράφουν, υπό την εταιρική επωνυμία, συμβάσεις ανάληψης έργων της εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ εξήντα χιλιάδων ( ) χωρίς Φ.Π.Α..

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5. Στους ανωτέρω Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτηρίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Ευαγγελία Ιωάννου του Σταματίου, Οικονομική Διευθύντρια της εταιρείας και Γραμματέα του Δ.Σ., υπογράφοντας, υπό την εταιρική επωνυμία, είτε από κοινού είτε ο καθένας από αυτούς χωριστά μεθ ενός εκ των προαναφερθέντων Κωνστα ντίνου Καστρινάκη του Στυλιανού, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και εντεταλμένου Συμβούλου, Χαράλαμπου Ντόλ κα του Βασιλείου, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και εντε ταλμένου Συμβούλου, και Χαράλαμπου Μαρτίνου του Γεωργίου, Μέλους του Δ.Σ. και εντεταλμένου Συμβού λου, την παροχή της εντολής και πληρεξουσιότητας, όπως εκδίδουν επιταγές της εταιρείας εις διαταγήν αυτής ή οιουδήποτε τρίτου και οπισθογραφούν αυτές, εκδίδουν, αποδέχονται, εξοφλούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, ανε ξαρτήτως ποσού. 6. Σε κάθε έναν χωριστά από τους ανωτέρω Κων σταντίνο Μητρόπουλο του Σωτηρίου, Πρόεδρο του Δ.Σ., και Ευαγγελία Ιωάννου του Σταματίου, Οικονομι κή Διευθύντρια της εταιρείας και Γραμματέα του Δ.Σ., την παροχή της εξουσιοδότησης να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Φορολογικών Αρχών πλην της εξουσίας συμβιβασμού μετ αυτών, να προβαίνουν σε υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, από δοση Φ.Μ.Υ., σε λοιπές δηλώσεις προς τη Δ.Ο.Υ., να προβαίνουν σε θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, να καταβάλουν προς τη Δ.Ο.Υ. τα απαιτούμενα ποσά χρημάτων και να εισπράττουν τυχόν επιστροφές φόρων, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον Ι.Κ.Α., ΤΣΜΕΔΕ και λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών, κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως, ως και να προβαίνουν σε μεταφορά χρηματικών ποσών αποκλειστικώς και μό νον μεταξύ λογαριασμών της εταιρείας που τηρούνται σε διάφορες Τράπεζες αποστέλλοντες σχετικές προς τούτο επιστολές. 7. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτηρίου, στους Αντιπροέδρους και εντεταλμένους Συμβούλους, Κωνσταντίνο Καστρινάκη του Στυλιανού και Χαράλαμπο Ντόλκα του Βασιλείου, αλλά και στην Ευαγγελία Ιωάννου του Σταματίου, Οικονομική Διευθύ ντρια της εταιρείας και Γραμματέα του Δ.Σ., την παροχή της εξουσιοδότησης να επικυρώνουν ο καθένας χωρι στά, ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. εξαχθέντα από τα βιβλία πρακτικών, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Τραπεζών, Δικαστηρίων, του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και οποι ασδήποτε ετέρας Αρχής. Τέλος, οι: α) Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτη ρίου, Πρόεδρος του Δ.Σ., β) Κωνσταντίνος Καστρινάκης του Στυλιανού, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και εντεταλμέ νος Σύμβουλος, γ) Χαράλαμπος Ντόλκας του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και εντεταλμένος Σύμβουλος και δ) η Ευαγγελία Ιωάννου του Σταματίου, Οικονομική Διευθύντρια της εταιρείας και Γραμματέας του Δ.Σ., εξουσιοδοτούνται με το παρόν, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, για την παραλαβή οποιουδήποτε εγγράφου κοινοποιούμενου προς την εταιρεία. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007 κ.α.α. ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (9) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΛΙΚΕΪΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και δ.τ. «Α.Τ.Μ. Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΛΙΚΕΪΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙΣ ΜΑΡ ΚΕΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», με δ.τ. «Α.Τ.Μ. Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 62935/01/Β/07/247, με το οποίο πιστο ποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (10) Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.». Δια του υπ αριθμ. 186/ συμβολαίου της Συμ βολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευφροσύνης Κων/νου Τσατσαρέλη, που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσ σαλονίκης με αύξ αρ. 671 Ε.Π.Ε./ και έλαβε αριθμό Μητρώου 6719/ συνεστήθη Εταιρία Περιωρισμέ νης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν ΘΕΟΔΥ ΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και το δ.τ. «ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.», περί ληψη δε του καταστατικού της έχει ως εξής: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.». 2. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.». 3. ΕΔΡΑ: Το Δημοτικό Διαμέρισμα Πλαγιαρίου (Οδός Γραβιάς αρ. 5) του Δήμου Μίκρας Νομού Θεσσαλονί κης. 4. ΕΤΑΙΡΟΙ: α) Χρήστος Νικολαίδης του Θεοδώρου και της Αναστασίας και β) Ελίζαμπεθ Αννε (Elizabeth Anne) σύζ. Χρήστου Νικολάιδη το γένος Αρθουρ και Εβλιν Μίλαρντ. 5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) 6. ΣΚΟΠΟΣ: 1) Η διενέργεια ως εγκεκριμένου φορέα πιστοποίησης επιθεωρήσεων σε ενδιαφερόμενες επι χειρήσεις με σκοπό την έκδοση υπό την παραπάνω ιδιότητα του εγκεκριμένου φορέα πιστοποίησης α) πιστοποιητικών ασφαλείας OHSAS 18001, β) πιστοποιητικών ποιότητας ISO 9001, γ) πιστοποιητικών περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, EMAS, δ) πιστοποιητικών ασφαλείας τροφίμων ISO 22000, ΕΛΟΤ 1416, BRC, IS, Codex Alimentarius,

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 ε) πιστοποιητικών διαχείρισης αγροτικών προϊόντων EYREPGAP, AGRO 2 1 & 2 2, στ) πιστοποιητικών ελέγχου ανελκυστήρων (Οδηγία 89/19/ΕΕ), ζ) πιστοποιητικών δομικών υλικών (οδηγία 89/106/ΕΟΚ, 93/68/ΕΟΚ), η) πιστοποιητικών μηχανών (Οδηγία 98/37/ΕΕ), θ) πιστοποιητικών CE περί ελέγχου βιομηχανικών προ ϊόντων ή προϊόντων οικιακής χρήσης, ι) πιστοποιητικών πιστοποίησης προσωπικού, ια) καθώς και οποιονδήποτε άλλων περεμφερών ή μη πιστοποιητικών, για την έκδοση των οποίων απατούνται ομοίως τεχνικές επιθεωρήσεις. 2) Η διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων και επιθε ωρήσεων σε επιχειρήσεις προκειμένου οι τελευταίες να αποκτήσουν πιστοποίηση προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη πιστοποίηση, υφιστάμενη ή μέλλουσα να ισχύσει. 3) Η εκπαίδευση προσωπικού. 4) Η διεξαγωγή σεμιναρίων σχετικών με την εκπαίδευ ση προσωπικού καθώς επίσης και με την εκπαίδευση επιθεωρητών. 7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Τριάντα (30) χρόνια. 8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται καθόλη τη διάρκεια της εται ρείας στο Χρήστο Νικολαίδη του Θεοδώρου και της Αναστασίας. Θεσσαλονίκη, 6 Ιουλίου 2007 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ (11) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΡΗ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και δ.τ. «ΓΕΝΙ ΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΜΕ ΕΠΕ». Δυνάμει του υπ αριθμ / συμβολαί ου της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Κρήτης Μαρίας Δημητρίου Κουμιανάκη, νομίμως καταχωρημένου στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου με αύ ξοντα αριθμό καταχώρησης 66/ και δημοσι ευμένου σε περίληψη στο υπ αριθμ / ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), συνεστήθη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης υπό τη μορφή Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας (ΕΠΕ ΙΜΕ) με την επωνυ μία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑΦΟΡΩΝ» και το δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΜΕ ΕΠΕ», της οποί ας το καταστατικό, μετά από διαδοχικές τροποποι ήσεις, τροποποιήθηκε εκ νέου δυνάμει της υπ αριθμ. 227/ πράξης της Συμβολαιογράφου Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης Μαρίας Νίκης Ανδρέα Δημητρί ου, νομίμως καταχωρημένης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου με αύξοντα αριθμό και χρονολογία καταχώρησης 123/ , με την οποία έγινε τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, επειδή η εταιρεία προχώρησε σε: 1. Αποχαρακτηρισμό και έξοδο από την εταιρεία του ελκυστήρα με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΒ 3383, εργοστασίου κατασκευής DA, με αριθμό πλαισίου XLRTE47WSOE και αντικατάσταση του με όμοιο εργοστασίου κατασκευής επίσης DA, τύπου TE95X, με αριθμό πλαισίου XLRTE47XSOE604779, ιδιοκτησίας αμφοτέρων κατά ποσοστό 100 % Μαρίνας Φραγκιαδάκη. 2. Αποχαρακτηρισμό και έξοδο από την εταιρεία του ελκυστήρα με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΑ 4793, εργοστασίου κατασκευής DA, με αριθμό πλαισίου XLRTE47WSOE και αντικατάσταση του με όμοιο εργοστασίου κατασκευής επίσης DA, τύπου TE95X, με αριθμό πλαισίου XLRTE47XSOE547607, ιδιοκτησίας αμ φοτέρων κατά ποσοστό 100 % Παύλου Φραγκιαδάκη. 3. Αποχαρακτηρισμό και έξοδο από την εταιρεία του επικαθημένου εργοστασίου κατασκευής SCHMITZ με αριθμό κυκλοφορίας Ρ ιδιοκτησίας κατά ποσοστό 100 % Παύλου Φραγκιαδάκη, το οποίο ήταν πρώτο Ρ στον ελκυστήρα με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΑ 6102, και αντικατάσταση του από επικαθήμενο σιλοφόρο μετα φοράς στερεών τροφίμων δημητριακών, εργοστασίου κατασκευής KOEHLER, με αριθμό πλαισίου S196092C, ιδιοκτησίας επίσης κατά ποσοστό 100 % Παύλου Φρα γκιαδάκη. Το καταστατικό της εταιρείας μετά τις ως άνω επελ θούσες τροποποιήσεις και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο έχει σε περίληψη το ακόλουθο περιε χόμενο: Επωνυμία: «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙ ΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙ ΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΜΕ ΕΠΕ». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου και διεύθυνση αυτής τα στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου επί της οδού Η ευρι σκόμενα γραφεία της. Σκοπός: Η διενέργεια αποκλειστικά και μόνο εθνικών και ειδικών οδικών εμπορευματικών έναντι κομίστρου. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για είκοσι έτη και λήγει στις 30η Δεκεμβρίου Εντεταγμένα οχήματα: α) ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΕΚΒ8006 Ρ Ρ Ρ ΕΚΕ1014 Ρ Ρ Ρ ΕΚΑ4793 Ρ Ρ 5598 Ρ μικτού βάρους εκάστου προ της διασπάσεως σε ανε ξάρτητες κυκλοφοριακές μονάδες χιλιόγραμμων, ιδιοκτησίας Παύλου Φραγκιαδάκη κατά ποσοστό 100 % ΕΚΑ6102 Ρ13365 Ρ μικτού βάρους χιλιόγραμμων, ιδιοκτησίας Παύ λου Φραγκιαδάκη κατά ποσοστό 100 % ΕΚΒ3383 Ρ Ρ Ρ ΕΚΑ4766 Ρ Ρ Ρ μικτού βάρους των δύο τελευταίων προ της διασπά σεως τους σε ανεξάρτητες κυκλοφοριακές μονάδες χιλιόγραμμων, ιδιοκτησίας Μαρίνας Φραγκιαδάκη κατά ποσοστό 100 %

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΑ4795 Ρ 2542 Ρ 2543 Ρ ΕΚΑ4781 Ρ Ρ13565 Ρ ΕΚΒ8004 Ρ 2808 Ρ Ρ μικτού βάρους των τριών τελευταίων προ της δια σπάσεως τους σε ανεξάρτητες κυκλοφοριακές μονάδες χιλιόγραμμων, ιδιοκτησίας Παύλου Φραγκιαδάκη κατά ποσοστό 100 %. β) Το επικαθήμενο σιλοφόρο μεταφοράς στερεών τροφίμων δημητριακών, εργοστασίου κατασκευής KOEHLER, με αριθμό πλαισίου S196092C, ιδιοκτησίας κατά ποσοστό 100 % Παύλου Φραγκιαδάκη (το οποίο δεν συνυπολογίζεται στο μικτό βάρος), το οποίο θα ταξινομηθεί ως πρώτο Ρ στον ελκυστήρα με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΑ 6102 σε αντικατάσταση του επικα θημένου με αριθμό κυκλοφορίας Ρ Συνολικό μικτό βάρος εντεταγμένων αυτοκινήτων Δ.Χ.: χιλιόγραμμα. Εταιρικό κεφάλαιο: ευρώ, διαιρούμενο σε εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου 5 ευρώ, εκ των οποίων ο εταίρος Παύλος Φραγκιαδάκης κατέχει εται ρικά μερίδια και ισόποσες ψήφους και η εταίρος Μα ρίνα Φραγκιαδάκη κατέχει εταιρικά μερίδια και ισόποσες ψήφους. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ανατεθεί στην Ελένη Φραγκιαδάκη του Παύλου, κατόχου του υπ αριθμ. μητρώου ΚΥ 14627/1998 πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας, εκδοθέντος υπό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ηράκλειο Κρήτης, 6 Ιουλίου 2007 Η Διαχειρίστρια (υπογραφή) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9904 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10255 24 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2886 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7524 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3378 10 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9405 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα