ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου ) Σελίδα 1 από 32 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ , ΦΑΞ Μ.Α.Ε /06/Β/86/22

2 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Σελίδα 1. ηλώσεις Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 3 2. Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 4 3. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 15 Ισολογισµός 16 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Περιόδου 17 Κατάσταση Συνολικού Εσόδου 17 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 18 Κατάσταση Ταµειακών Ροών 19 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Γενικές Πληροφορίες Σύνοψη Βασικών Λογιστικών Αρχών Πληροφόρηση κατά τοµέα Εποχικότητα Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Αποθέµατα Εµπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ανεισµός Εµπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα) Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / (Έξοδα) Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού Στοιχεία και Πληροφορίες 32 Σελίδα 2 από 32

3 1. Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ ( Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε Τ Ο Α Ρ Θ Ρ Ο 5 Π Α Ρ. 2 Τ Ο Υ Ν / ) Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία : 1. Αναστάσιος Βαλσαµίδης του Σταύρου, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου 2. Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος του Γρηγορίου, Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος 3. Αναστασία Βαρβαρέσου του Γρηγορίου, Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου Υπό την ως άνω ιδιότητά µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία (εφεξής καλούµενης για λόγους συντοµίας ως Εταιρία ή ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.) δηλώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε : α) οι εξαµηνιαίες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. για την περίοδο , οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της εταιρίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. β) η εξαµηνιαία έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Νάουσα Ο Πρόεδρος Ο /νων Σύµβουλος Το Μέλος του.σ. Αν. Βαλσαµίδης Κ. Βαρβαρέσος Α. Βαρβαρέσου Σελίδα 3 από 32

4 2. Ε Ξ Α Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ τ η ς Β Α Ρ Β Α Ρ Ε Σ Ο Σ Α. Ε. γ ι α τ η ν π ε ρ ί ο δ ο α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Ι ο υ ν ί ο υ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Καταστατικού της εταιρίας, σας παρουσιάζουµε µε την παρούσα εξαµηνιαία έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου για την χρονική περίοδο του πρώτου εξαµήνου της τρέχουσας χρήσης 2009 ( ) µια συνοπτική γενική επισκόπηση της οικονοµικής κατάστασης της εταιρίας και τα αποτελέσµατα της. Αναφέρονται σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα και την επίδρασή των στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. Επίσης περιλαµβάνονται πληροφορίες των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η εταιρία ενδέχεται να αντιµετωπίσει κατά το δεύτερο εξάµηνο του Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν το 1 ο εξάµηνο του 2009 Τον Ιανουάριο του 2009 κοινοποιήθηκε στην Ε.Ε. από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Στις , υλοποιήθηκε της υπ αριθµ. Ν. 635/2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της υπ αριθµ / Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών περί εκταµιεύσεως του δανείου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος του ποσού των ,00 Ευρώ σχετικά µε την ενίσχυση διάσωσης και ενεγράφη ισόποση υποθήκη υπέρ του ελληνικού δηµοσίου. Το Σ κατά την εισηγήθηκε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και αναµενεται απόφαση από τη Γενική Συνέλευση η οποια θα γίνει στις Στο τέλος του 1 ου εξαµήνου, ξεκίνησε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2003 έως και Μέχρι την ηµεροµηνία συνεδρίασης του Σ δεν έχει εκδοθεί το πόρισµα του φορολογικού ελέγχου. Σελίδα 4 από 32

5 2.2 Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το 2 ο εξάµηνο 2009 Συναλλαγµατικοί Κίνδυνοι εν υπάρχουν σηµαντικοί συναλλαγµατικοί κίνδυνοι, δεδοµένου ότι ο κύριος όγκος των συναλλαγών της εταιρίας πραγµατοποιείται σε Ευρώ. Για τις λίγες συναλλαγές της εταιρίας σε ξένο νόµισµα (Αµερικάνικο δολάριο και Ελβετικό φράγκο) η εταιρία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και µε σύγχρονα µέσα και συνεργασίες φροντίζει να ελαχιστοποιεί τον συναλλαγµατικό κίνδυνο που σε κάθε περίπτωση εκτιµάται ότι δεν θα έχει επιπτώσεις στις θέσεις της εταιρίας. Πιστωτικοί Κίνδυνοι Παρότι ο κλάδος της Κλωστοϋφαντουργίας βρίσκετε σε ύφεση αρκετό διάστηµα και τα προβλήµατα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και του πιστωτικού τοµέα µεταφερθήκαν πλέον στις επιχειρήσεις µε µείωση πιστώσεων, µείωση εργασιών κλπ, εκτιµάται ότι δεν θα υπάρχουν σηµαντικοί πιστωτικοί κίνδυνοι. Το µεγάλο πελατολόγιο της εταιρίας, αλλά και οι διαδικασίες ελέγχου που εφαρµόζει η ιοίκηση, περιορίζουν το πιστοληπτικό κίνδυνο. Η έκθεση της εταιρίας σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και επίσης είναι σηµαντικό ότι οι πιστώσεις προς τους πελάτες ασφαλίζονται σε Ασφαλιστική Εταιρία. Κίνδυνοι Επιτοκίου Ο Τραπεζικός δανεισµός της εταιρίας είναι σε Ευρώ και τα επιτόκια ακολουθούν τη διακύµανση του Euribor. Εκτιµάται, ότι δεν θα υπάρξει σηµαντική διαφοροποίηση των επιτοκίων για το επόµενο εξάµηνο σε σχέση µε το πρώτο, οπότε δεν θα υπάρξει δυσµενή επίπτωση στα αποτελέσµατα της εταιρίας. Η ευαισθησία της εταιρίας για παράδειγµα σε αύξηση ή µείωση επιτοκίου κατά µ.ο. 0,5%, θα επιφέρει επιβάρυνση ή βελτίωση των αποτελεσµάτων και των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας κατά 150 χιλ. Ευρώ περίπου. Κίνδυνοι από µεταβολή των τιµών πρώτων υλών Μεγάλη συµµετοχή στο τελικό κόστος των νηµάτων έχει η πρώτη ύλη, το βαµβάκι του οποίου η τιµή διαπραγµατεύεται στο χρηµατιστήριο των εµπορευµάτων και η τιµή του επηρεάζεται σηµαντικά από την προσφορά και τη ζήτηση και από την ισοτιµία /$. Η τιµή του βαµβακιού αναµένεται να κυµανθεί στα επίπεδα τιµών του α εξαµήνου. Η εταιρία παράγει νήµατα και από άλλες πρώτες ύλες των οποίων οι τιµές επηρεάζονται µόνο από την προσφορά και τη ζήτηση. Κίνδυνος τιµής Η εταιρία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των αποθεµάτων (κυρίως νηµάτων) πιθανή πτώση της τιµής των οποίων µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσµατα µέσω της υποτίµησης των αποθεµάτων. Πάντως η πολιτική διαχείρισης αποθεµατοποίησης που ακολουθεί η διοίκηση της εταιρίας εκτιµάται ότι λειτουργεί ισορροπητικά στις διακυµάνσεις της αξίας των αποθεµάτων. Επιπρόσθετα αναφέρουµε ότι ο δείκτης κυκλοφορίας αποθεµάτων ανέρχεται πλέον σε 102 ηµέρες παρουσιάζοντας σηµαντικότατη µείωση σχετικά µε τον ετήσιο δείκτη του Σελίδα 5 από 32

6 2.3 Προοπτικές για το 2 ο εξάµηνο 2009 Ο έντονος παγκόσµιος ανταγωνισµός που αντιµετωπίζει ο κλάδος κλωστοϋφαντουργίας, συνεχίστηκε και στο 1 ο εξάµηνο του έτους Επιπλέον, η παγκόσµια οικονοµική ύφεση και η αβεβαιότητα όσον αφορά το µικροοικονοµικό και µακροοικονοµικό περιβάλλον, καθώς και η ισοτιµία Ευρώ / USD επηρέασαν αρνητικά τη παγκόσµια ζήτηση και την κατανάλωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Τα Ευρωπαϊκά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα εξακολουθούν να είναι ακριβά και να µην είναι ανταγωνιστικά, χάνοντας συνεχώς µερίδιο της αγοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές ευρωπαϊκές εταιρίες του κλάδου, είτε έκλεισαν, είτε περιόρισαν τις παραγωγικές τους δραστηριότητές τους αφήνοντας παράλληλα ανεκπλήρωτες τις υποχρεώσεις τους. Βρισκόµαστε ήδη στην δίνη µιας παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, η οποία έχει τις ρίζες της στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και την έκταση και χρονική διάρκεια της οποίας δεν µπορεί κανείς ακόµη να εκτιµήσει µε ασφάλεια. Η οικονοµική προοπτική, θα εξαρτηθεί από το βάθος και τη διάρκεια της παγκόσµιας αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας ενώ προβλέπουµε ότι η παγκόσµια ζήτηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων αναµένεται να κυµανθεί σε χαµηλότερα επίπεδα από το Ένας ακόµη καθοριστικός παράγοντας για τις πωλήσεις της εταιρίας είναι η ισοτιµία ολαρίου / Ευρώ καθώς καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τις εξαγωγές ενδυµάτων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ. Η εταιρία απέναντι στο αρνητικό µακροοικονοµικό περιβάλλον που διαµορφώνεται, συνεχίζει να αντιδρά µε τη στρατηγική της που ξεκίνησε από το 2006 και συνίσταται κυρίως στον περιορισµό και στην βελτίωση του µίγµατος παραγωγής προϊόντων, στον περιορισµό των δαπανών, την εύρεση νέων αγορών - πελατών και στην αξιοποίηση των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων. Η ιοίκηση και όλο το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρίας καταβάλει προσπάθεια για βελτίωση των αποτελεσµάτων µη παρεκκλίνοντας από τη στρατηγικές κατευθύνσεις του επιχειρηµατικού πλάνου αναδιάρθρωσης. Με βάση αυτό η εταιρία έχει προχωρήσει ήδη σε περιορισµό της παραγωγής µε την ανάλογη µείωση του προσωπικού, καθώς και σε δυνατότητα παραγωγής διαφοροποιηµένων τελικών προϊόντων. 2.4 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη την ήταν Ευρώ έναντι των Ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του έτους Οι συναλλαγές αυτές αφορούν τις υποχρεώσεις της εταιρίας προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης. Σελίδα 6 από 32

7 2.5 Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία κατά την χρήση από πραγµατοποίησε πωλήσεις ύψους 10,73 εκ Ευρώ έναντι 10,90 εκ Ευρώ της περιόδου , ήταν δε µειωµένες κατά 1,55 %. Οι εξαγωγές αποτελούν το 55,65% των πωλήσεων και ανήλθαν σε 5,97 εκ. Ευρώ έναντι 7,39 εκ Ευρώ στην χρήση της αντίστοιχης περιόδου του 2008, ήταν µειωµένες κατά 18,94%. Το µικτό περιθώριο κέρδους διαµορφώθηκε σε (ποσοστό -0,2%) έναντι Ευρώ (ποσοστό -0,79%) Τα λειτουργικά κέρδη ήτοι κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της περιόδου διαµορφώθηκαν σε Ευρώ έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2008 που ήταν Ευρώ. Τα αποτελέσµατα της εταιρίας για το διάστηµα εµφανίζουν ζηµίες Ευρώ έναντι ζηµιών Ευρώ της περιόδου Τα υπόλοιπα πελατών, εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων ανέρχονται σε Ευρώ έναντι Ευρώ σε σχέση µε τη χρήση του Έγινε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους Ευρώ. Οι µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρίας της περιόδου ανέρχονται στο ποσό Ευρώ των έναντι Ευρώ τέλους χρήσης του Οι δανειακές υποχρεώσεις στις φθάνουν στο ποσό των Ευρώ (µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Ευρώ και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Ευρώ) ενώ στις , οι δανειακές υποχρεώσεις φθάνουν στο ποσό των Ευρώ (µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Ευρώ και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Ευρώ). Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας κατά την περίοδο ανέρχονται σε Ευρώ έναντι Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του Η γενική ρευστότητα της εταιρίας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις) ανέρχεται σε 1,52. Παραθέτουµε επιπλέον ορισµένους βασικούς αριθµοδείκτες του κεφ. 4.2 του Ε.Γ.Λ.Σ. που παρουσιάζουν την Οικονοµική ιάρθρωση, την Αποδοτικότητα και τη ιαχειριστική Πολιτική της Εταιρίας. α) Οικονοµική ιάρθρωση: 1) Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού = 0,34 2) Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων = 0,39 3) Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό = 0,43 Σελίδα 7 από 32

8 β) Αποδόσεως και Αποδοτικότητας: 1) Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια = - 14,84% 2) Μικτά αποτελέσµατα / Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών = - 0,2% γ) ιαχειριστική Πολιτική 1) Απαιτήσεις από Πελάτες / Πώληση Αποθεµάτων & Υπηρεσιών µε πίστωση x 360 ηµέρες = 166, Γεγονότα µετά τη λήξη της χρήσης 1 ου εξαµήνου 2009 Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στις και απόφαση επί των κατωτέρω θεµάτων σχετικά µε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας : - "Έκδοση νέων µετοχών µε αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας (split) και αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού για σκοπούς στρογγυλοποίησης της νέας ονοµαστικής αξίας των µετοχών." - "Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, µε την έκδοση νέων κοινών ανώνυµων µετοχών εφαρµοζοµένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση µερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. - Καθορισµός της τιµής διάθεσης των νέων µετοχών και των λοιπών όρων της αύξησης. - ιανοµή δωρεάν µετοχών µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. -Εισαγωγή των νέων µετοχών που θα εκδοθούν συνέπεια της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. -Εξουσιοδότηση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθµιση όλων των θεµάτων που αφορούν την ανωτέρω αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηµατιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέµατος." - "Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας σύµφωνα µε τα ανωτέρω περί Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου" Σελίδα 8 από 32

9 2.7. Πληροφορίες για την εταιρία Γενικές Πληροφορίες Η Ανώνυµη Εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία µε διακριτικό τίτλο ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ ιδρύθηκε το 1974 (Φ.Ε.Κ. 745/ ), αρχικά µε την επωνυµία ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε., µετονοµάστηκε σε ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Νηµατουργεία Ναούσης την (ΦΕΚ 812/ ), στη σηµερινή επωνυµία, την (Φ.Ε.Κ. 316/ ). Για τις σχέσεις της Εταιρίας µε τo εξωτερικό χρησιµοποιούνται η επωνυµία της και ο διακριτικός της τίτλος σε ακριβή µετάφραση και λατινικούς χαρακτήρες, ήτοι η επωνυµία VARVARESSOS S.A. (ή A.G.) EUROPEAN SPINNING MILLS και ο διακριτικός τίτλος VARVARESSOS S.A. (ή A.G.) Η Εταιρία προήλθε από µετατροπή της υφιστάµενης Εταιρίας µε την επωνυµία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ - ΒΑΦΕΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ που προϋπήρχε από το Έδρα της Εταιρίας είναι το ηµοτικό ιαµέρισµα της Στενηµάχου, του Ν. Ηµαθίας και ειδικότερα τα γραφεία αυτής στη διεύθυνση.. Στενήµαχος, Τ.Κ Νάουσα, τηλέφωνο & fax , Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών (ΜΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό 10650/06/Β/86/22. Η διάρκεια της έχει ορισθεί από την καταχώρηση της στο µητρώο Α.Ε. ( ) µέχρι την 31 εκεµβρίου 2100, µε δυνατότητα παράτασης µετά από απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης. Σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι: α) Η βιοµηχανική παραγωγή και η εµπορία ειδών κλωστηρίων - νηµατουργείων από βαµβάκι ή άλλες ίνες φυσικές κατά κύριο λόγο και εν γένει η ίδρυση και εκµετάλλευση νηµατουργείων, για ίδιο ή λογαριασµό τρίτων προς δε και η εµπορία γενικώς κλωστοϋφαντουργικών ειδών. β) Η αγορά και πώληση πρώτων υλών και υποπροϊόντων και επεξεργασία αυτών. γ) Η ίδρυση θυγατρικών εταιριών οιουδήποτε αντικειµένου, δ) Η ανάληψη αντιπροσωπειών Οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού των ανωτέρω ή συναφών ειδών, ε) πάσα συναφής προς τις ανωτέρω εργασία, παραγωγή και εµπορία, στ) Το γενικό εµπόριο, ζ) Οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του Κοινωνικού Συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, η) Η παραγωγή και εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ΑΠΕ, και θ) Η αστική και τουριστική εκµετάλλευση ακινήτων. Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται: α) Να συµµετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση παρεµφερούς ή άλλου σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο. β) Να συνεργάζεται µε οιοδήποτε φυσικό η νοµικό πρόσωπο κατά οιονδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ηµεδαπή και αλλοδαπή και δ) να αντιπροσωπεύει οιανδήποτε επιχείρηση, ηµεδαπή ή αλλοδαπή. Σελίδα 9 από 32

10 ραστηριότητες της Εταιρίας Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία νηµάτων. Από την ίδρυση και την λειτουργία της Εταιρίας µέχρι και το 1992, παρήγαγε αποκλειστικά βαµβακερά νήµατα. Το 1992, ερµηνεύοντας τα µηνύµατα και τις εξελίξεις του κλάδου καθώς και τις απαιτήσεις του διεθνούς εµπορίου, επεκτάθηκε και στην παραγωγή ειδικών νηµάτων. Αναλυτικότερα παράγει τα παρακάτω προϊόντα: Νήµατα ειδικών και υψηλών προδιαγραφών, συµβατικής κλώσης, πλεκτικής - υφαντικής, µονόκλωνα - πολύκλωνα, σε τίτλους Ne 8 50 : 100% Βαµβακερά πεννιέ 100% Βαµβακερά Q - Cotton, µε πιστοποιηµένο βαµβάκι 100% Modal 100% Micro modal 100% Tencel Νήµατα σύµµικτα διαφόρων προσµείξεων και αναλογών, κυρίως µε φυσικές ίνες, ως κατωτέρω: Βαµβάκι / Modal Βισκόζη / Μαλλί Βισκόζη / Λινό λευκασµένο Νήµατα µε Φλάµµες (ειδικά εφέ) Νήµατα σε κυλίνδρους βαφείου Νήµατα Core spun Νήµατα Compact Νήµατα από Βιολογικό Βαµβάκι ιοίκηση ιεύθυνση της Εταιρίας Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, όπως ορίζει το Καταστατικό της στο άρθρο 19, απαρτίζεται από 5 15 µέλη, µε τετραετή θητεία. Το σηµερινό ιοικητικό Συµβούλιο έχει εκλεγεί µε την από Γενική Συνέλευση των Μετόχων και θα διοικήσει την εταιρία µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί µέσα στο πρώτο εξάµηνο του έτους Συγκροτήθηκε σε σώµα µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. Σελίδα 10 από 32

11 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας απαρτίζεται από τα ακόλουθα µέλη: Μέλη Ιδιότητα Θέση Αναστάσιος Σ. Βαλσαµίδης ικηγόρος Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος Κωνσταντίνος Γ. Βαρβαρέσος Μηχανικός Κλωστοϋφαντουργίας Α Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Αναστασία Γ. Βαρβαρέσου Χηµικός Μηχανικός Β Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος Ουρανία Ι. Παναγιωταλιδη Καθηγήτρια Εφαρµογών ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Παντελής Θ. Παλαντζίδης Πολιτικός Μηχανικός Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Σύµφωνα µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία, την Εταιρία εκπροσωπεί ο κ. Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος. Μετοχικό Κεφάλαιο Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ύψος των Ευρώ διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,00 (ενός) Ευρώ η κάθε µία και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. Οι µετοχές της εταιρίας εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών τον εκέµβριο του Σελίδα 11 από 32

12 ικαιώµατα µετόχων 1. Οι µέτοχοι ασκούν τα σχετικά µε τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώµατά τους µόνο µε τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. 2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος, ή σε έκδοση οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης µετόχων, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσµίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα µήνα, οι µετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύµφωνα µε τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. H πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, στην οποία πρέπει να µνηµονεύεται και η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωµα, δηµοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισµούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Kωδ. N. 2190/1920, όπως ισχύουν, µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως µπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωµα προτίµησης. Kατ' εξαίρεση, αν όλες οι µετοχές της Εταιρίας είναι ονοµαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης είναι δυνατό να γίνεται µε συστηµένες επιστολές που θα στέλνονται στους µετόχους. Προσωπικό Η εταιρία κατά την 30 η Ιουνίου 2009 απασχολούσε 209 εργαζόµενους έναντι 228 εργαζοµένων που απασχολούσε κατά το αντίστοιχο 1 ο εξάµηνο του Για το ιοικητικό Συµβούλιο Κων/νος Βαρβαρέσος Σελίδα 12 από 32

13 3. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους µετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία» Εισαγωγή Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη εταιρική κατάσταση οικονοµικής θέσης της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία» της 30ης Ιουνίου 2009, τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Οικονοµική Αναφορά ( ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΛΠ» 34). ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και εποµένως, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. Σελίδα 13 από 32

14 Συµπέρασµα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ΛΠ 34. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών Θεµάτων Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι το περιεχόµενο της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης είναι συνεπές µε τη συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση. Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2009 Αθανάσιος Στ. ιαµαντής Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. µέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Σελίδα 14 από 32

15 4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ της εξάµηνης περιόδου που έληξε την Σελίδα 15 από 32

16 Ισολογισµός Σηµ. 30-Ιουν εκ-08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Άϋλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Εµπορικές και άλλες απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεµατικά Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον ( ) ( ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις ανεισµός - µακροπρόθεσµος Προβλέψεις για παροχές κατά τη συνταξιοδότηση Επιχορηγήσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Εµπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις ανεισµός - βραχυπρόθεσµος Σύνολο Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Οι Γνωστοποιήσεις στις σελίδες 20 έως 31 συνιστούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών πληροφοριών. Σελίδα 16 από 32

17 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Περιόδου Για την εξάµηνη περίοδο που έληξε την Για την τρίµηνη περίοδο που έληξε την Σηµ. 01/01-30/6/ /01-30/6/ /04-30/6/ /04-30/6/2008 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό Περιθώριο Κέρδους (21.467) (86.593) (41) ( ) Έξοδα διάθεσης & διανοµής ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (52.590) (64.440) (25.577) (32.620) Λοιπά έσοδα / (έξοδα) (49.843) (26.673) Λειτουργική ζηµία ( ) ( ) ( ) ( ) ` Χρηµατοοικονοµικά έξοδα και έσοδα 14 ( ) ( ) ( ) ( ) Ζηµία Προ Φόρου Εισοδήµατος ( ) ( ) ( ) ( ) Φόρος Εισοδήµατος - ( ) - (96.088) Ζηµία Περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) Κατάσταση Συνολικού Εσόδου Για την εξάµηνη περίοδο που έληξε την Για την εξάµηνη περίοδο που έληξε την 01/01-30/6/ /01-30/6/ /04-30/6/ /04-30/6/2008 Ζηµία Περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο Συνολικές Ζηµιές για την περίοδο ( ) ( ) ( ) ( ) Οι Γνωστοποιήσεις στις σελίδες 20 έως 31 συνιστούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών πληροφοριών. Σελίδα 17 από 32

18 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον ΣΥΝΟΛΟ Υπόλοιπο ( ) Συνολική ζηµία περιόδου ( ) ( ) Υπόλοιπο ( ) Υπόλοιπο ( ) Συνολική ζηµία χρήσης ( ) ( ) Υπόλοιπο ( ) Υπόλοιπο ( ) Ζηµία περιόδου ( ) ( ) Υπόλοιπο ( ) Οι Γνωστοποιήσεις στις σελίδες 20 έως 31 συνιστούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών πληροφοριών. Σελίδα 18 από 32

19 Κατάσταση Ταµειακών Ροών Σηµ. 30-Ιουν Ιουν-08 Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες Ζηµία προ φόρου εισοδήµατος ( ) ( ) Προσαρµογές για: Αποσβέσεις ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων χρήσης (49.374) (59.016) Πρόβλεψη αποζηµίωσης εξόδου από την υπηρεσία Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων Εσοδα επενδύσεων - ( ) Ζηµία/ (κέρδος) από πώληση ενσώµατων παγίων (4.540) - Ζηµία/ (κέρδος) από πώληση και αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 13 (828) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα και έσοδα Ταµειακές Ροές πριν τις µεταβολές κεφαλαίου κίνησης ( ) ( ) Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων ( ) Μείωση / (Αύξηση) εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων ( ) ( ) Αύξηση / (Μείωση) εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων Μείωση / (Αύξηση) λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων (1.000) Ταµειακές Ροές µετά τις µεταβολές κεφαλαίου κίνησης Τόκοι πληρωθέντες ( ) ( ) Καθαρό Αποτέλεσµα Ταµειακών Ροών από Λειτουργικές ραστηριότητες ( ) ( ) Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες Αγορές ενσώµατων παγίων 5 ( ) (8.094) Αγορές άυλων παγίων (59.126) - Πώληση ενσώµατων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Καθαρό Αποτέλεσµα Ταµειακών Ροών από Επενδυτικές ραστηριότητες ( ) Λήψη/ (Αποπληρωµή) δανεισµού Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις - ( ) Καθαρό Αποτέλεσµα Ταµειακών Ροών από Χρηµατ/κές ραστηριότητες (Μείωση) / αύξηση ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων ( ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή του έτους Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου Οι Γνωστοποιήσεις στις σελίδες 20 έως 31 συνιστούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών πληροφοριών. Σελίδα 19 από 32

20 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η εταιρεία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία η οποία θα αναφέρεται πλέον ως ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε ή Εταιρεία ) δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία νηµάτων βαµβακερών και σύµµικτων. Οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας βρίσκονται στην Ελλάδα. Η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. έχει τη µορφή της Ανωνύµου Εταιρίας και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Έχει την έδρα της στη Νάουσα,.. Στενηµάχου και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές πληροφορίες της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. για την εξάµηνη περίοδο, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 ( ΛΠ 34) «Ενδιάµεση Οικονοµική Πληροφόρηση» και εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 26 Αυγούστου Αυτές οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές πληροφορίες θα πρέπει να διαβαστούν µαζί µε τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 εκεµβρίου 2008 οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση των χρηστών στην ιστοσελίδα 2. ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (Ενδιάµεση Οικονοµική Πληροφόρηση). Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές πληροφορίες πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 31 εκεµβρίου του Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών πληροφοριών της εξάµηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2009, είναι ίδιες µε αυτές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 εκεµβρίου 2008 και περιγράφονται σε αυτές, αφού ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες οι οποίες παρατίθενται παρακάτω. Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινοµηθεί για να συµφωνούν µε τυχόν αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσης περιόδου. ιαφορές που τυχόν παρουσιάζονται µεταξύ των κονδυλίων στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές πληροφορίες και των αντίστοιχων κονδυλίων στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 2.2 Nέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες Συγκεκριµένα έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. Σελίδα 20 από 32

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου 31 εκεµβρίου 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Τα ποσά αναγράφονται σε ευρώ) Οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2008 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Σελίδα 1 από 40 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 ης Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 15ο χιλ. Ε.Ο. Ρεθύµνου - Ηρακλείου ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.»

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» «Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 3044/04/Β/86/36(04) ΕΔΡΑ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΥΚΗΣ 134 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 145 68 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΜΑΕ 24442/31/Β/91/18

ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΜΑΕ 24442/31/Β/91/18 ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΜΑΕ 24442/31/Β/91/18 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Κεντρικά Γραφεία: Α. Μαρτάλη 1 Λάρισα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙ Α

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 1-2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2014 (περιόδου 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2014) Σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 65002/12/Β/07/36) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012

Διαβάστε περισσότερα