Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ»"

Transcript

1 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ , ΦΑΞ Μ.Α.Ε /06/Β/86/22

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ...4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ...5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ...5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α / (ΕΞΟ Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ Α / (ΕΞΟ Α) ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...22 Σελ. Σελίδα 2 από 22

3 ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε Τ Ο Α Ρ Θ Ρ Ο 5 Π Α Ρ. 2 Τ Ο Υ Ν / ) Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία : 1. Αναστάσιος Βαλσαµίδης του Σταύρου, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου 2. Νικόλαος Βελής του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Α του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος 3. Σωτήριος Καζάκης του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος Β του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος Υπό την ως άνω ιδιότητά µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία (εφεξής καλούµενης για λόγους συντοµίας ως εταιρία ή ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.) δηλώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε: Οι εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. για την περίοδο , οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της εταιρίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Νάουσα Αν. Βαλσαµίδης Ν. Βελής Σ. Καζάκης Ο Πρόεδρος Ο /νων Σύµβουλος Α Αντιπρόεδρος Ο /νων Σύµβουλος Β Αντιπρόεδρος Σελίδα 3 από 22

4 Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης Σηµ. 31-Μαρ εκ-11 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Άϋλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Εµπορικές και άλλες απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω ΚΑΧ - current εσµευµένες καταθέσεις Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Ενσώµατα Πάγια ταξινοµηµένα ως διαθέσιµα προς πώληση ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεµατικά Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον ( ) ( ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις ανεισµός - µακροπρόθεσµος Προβλέψεις για παροχές κατά τη συνταξιοδότηση Επιχορηγήσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Εµπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις ανεισµός - βραχυπρόθεσµος Υποχρεώσεις από Φόρο Εισοδήµατος Σύνολο Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Οι Σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 19 συνιστούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Σελίδα 4 από 22

5 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Περιόδου Για την τρίµηνη περίοδο που έληξε την Σηµ. 01/01-31/3/ /01-31/3/2011 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων ( ) ( ) Μικτό Περιθώριο Κέρδους ( ) Έξοδα διάθεσης & διανοµής ( ) ( ) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ( ) ( ) Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (16.349) (26.090) Λοιπά έσοδα Λοιπά έξοδα 13 (10.502) (68.353) Λειτουργικό κέρδος/(ζηµία) ( ) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 14 ( ) ( ) Κέρδος / (Ζηµία) Προ Φόρου Εισοδήµατος ( ) Φόρος Εισοδήµατος - - Κέρδος / (Ζηµία) Περιόδου ( ) Κέρδη / (Ζηµίες) περιόδου ανά µετοχή (0,13) 0,04 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Για την τρίµηνη περίοδο που έληξε την 01/01-31/3/ /01-31/3/2011 Κέρδη / (Ζηµίες) Περιόδου ( ) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα για την περίοδο - - Συνολικά Κέρδη / (Ζηµίες) για την περίοδο ( ) Οι Σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 19 συνιστούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Σελίδα 5 από 22

6 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον ΣΥΝΟΛΟ Υπόλοιπο ( ) Συνολικό κέρδος/(ζηµία) περιόδου ( ) ( ) Υπόλοιπο ( ) Υπόλοιπο ( ) Συνολικό κέρδος/(ζηµία) περιόδου Υπόλοιπο ( ) Υπόλοιπο ( ) Συνολικό κέρδος/(ζηµία) περιόδου ( ) ( ) Υπόλοιπο ( ) Οι Σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 19 συνιστούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Σελίδα 6 από 22

7 Κατάσταση Ταµειακών Ροών Σηµ. 01/01-31/3/ /01-31/3/2011 Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες Κέρδος / (Ζηµία) προ φόρου εισοδήµατος ( ) Προσαρµογές για: Αποσβέσεις ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων χρήσης 13 (15.493) (43.707) Πρόβλεψη αποζηµίωσης εξόδου από την υπηρεσία (43.340) 535 Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων Ζηµία/ (κέρδος) από πώληση και καταστροφή ενσώµατων παγίων 13 (2.439) (2.600) Ζηµία από απαξίωση ενσώµατων παγίων Ζηµία/ (κέρδος) από πώληση και αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (3.066) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα και έσοδα Ταµειακές Ροές πριν τις µεταβολές κεφαλαίου κίνησης ( ) Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων Μείωση / (Αύξηση) εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων ( ) ( ) Αύξηση / (Μείωση) εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων ( ) Μείωση / (Αύξηση) λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων - - Ταµειακές Ροές µετά τις µεταβολές κεφαλαίου κίνησης ( ) Φόροι Πληρωθέντες - (15.441) Τόκοι πληρωθέντες ( ) (82.653) Καθαρό Αποτέλεσµα Ταµειακών Ροών από Λειτουργικές ραστηριότητες ( ) Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες Αγορές ενσώµατων παγίων 5 (288) (5.285) Αγορές άυλων παγίων (4.516) (4.376) Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Καθαρό Αποτέλεσµα Ταµειακών Ροών από Επενδυτικές ραστηριότητες (2.365) (5.567) Ταµειακές Ροές από Χρηµ/κές ραστηριότητες Λήψη δανεισµού Αποπληρωµή δανεισµού - ( ) Καθαρό Αποτέλεσµα Ταµειακών Ροών από Χρηµατ/κές ραστηριότητες ( ) (Μείωση) / αύξηση ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή του έτους Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου Οι Σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 19 συνιστούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Σελίδα 7 από 22

8 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία η οποία θα αναφέρεται πλέον ως ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε ή εταιρία ) δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία νηµάτων βαµβακερών και σύµµικτων. Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στην Ελλάδα. Η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. έχει τη µορφή της Ανωνύµου Εταιρίας και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Έχει την έδρα της στη Νάουσα,.. Στενηµάχου και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι H ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. για την τρίµηνη περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2012, έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 ( ΛΠ 34) «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση» και εγκρίθηκε προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο την 29 η Μαΐου Αυτή η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση θα πρέπει να διαβαστεί µαζί µε τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2011 οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση του κοινού στην ιστοσελίδα Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στις 21 εκεµβρίου 2009 το Χρηµατιστήριο Αθηνών αποφάσισε την µεταφορά των µετοχών της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ εφαρµογή του Κανονισµού του Χ.Α. (ενότητα ). 2. ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση). H ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση πρέπει να ληφθεί υπόψη σε συνδυασµό µε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 εκεµβρίου του Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για τη σύνταξη της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, είναι ίδιες µε αυτές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 εκεµβρίου 2011 και περιγράφονται σε αυτές, αφού ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνειών οι οποίες παρατίθενται παρακάτω. Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινοµηθεί για να συµφωνούν µε τυχόν αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας περιόδου. ιαφορές που τυχόν παρουσιάζονται µεταξύ των κονδυλίων στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση και των αντίστοιχων κονδυλίων στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 2.2 Συνέχεια των δραστηριοτήτων Στις εγκρίθηκε από την Γνωµοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Εταιρείας. Στις εκδόθηκε η γνώµη της Επιτροπής η οποία υποστηρίζει το αίτηµα της Εταιρείας και αναµένεται η Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και για να προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδίου. Σελίδα 8 από 22

9 Η µεγάλη καθυστέρηση της καταβολής της ενίσχυσης εκ µέρους του ΥΠΑΝ επηρέασε και επηρεάζει καθοριστικά το λειτουργικό αποτέλεσµα της Εταιρείας για την τελευταία περίοδο. Οι τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. συνεχίζουν να δηµιουργούν αβεβαιότητα όσον αφορά (α) στο επίπεδο ζήτησης για τα προϊόντα της Εταιρείας και (β) στη διαθεσιµότητα τραπεζικής χρηµατοδότησης για το προβλεπτό µέλλον. Οι προβλέψεις της Εταιρείας λαµβάνοντας εύλογα υπόψη την επικείµενη ολοκλήρωση των διαδικασιών από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προκειµένου να προχωρήσει η υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης καθώς και τις πιθανές µεταβολές στην εµπορική της απόδοση, δηµιουργούν την προσδοκία στη ιοίκηση ότι η Εταιρεία διαθέτει επαρκείς πόρους για να συνεχίσει την επιχειρηµατική της δραστηριότητα στο εγγύς µέλλον. Ως εκ τούτου η Εταιρεία συνεχίζει να υιοθέτει την «αρχή της επιχειρηµατικής συνέχειας των δραστηριοτήτων της» κατά την κατάρτιση ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, ευελπιστώντας ότι το ΥΠΑΝ θα ανταποκριθεί στην επιβαλλόµενη υλοποίηση του ως άνω εγκεκριµένου από την Ε.Ε. και το ΥΠΑΝ. 2.3 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα και ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιουλίου 2011) Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ ολοκλήρου αλλά για τα οποία η Εταιρεία έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση θα εφαρµοστεί στις οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου. ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2012) Η τροποποίηση του ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εποµένως δεν έχει εφαρµοστεί ακόµη από την Εταιρεία. ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) Το ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ ΛΠ (Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της Σελίδα 9 από 22

10 αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) Το ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012) Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) Το Σ ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σελίδα 10 από 22

11 ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τακτικά προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία ώστε να αξιολογήσει την απόδοση και τους κινδύνους και να κατανείµει τους πόρους της Εταιρείας στους διάφορους τοµείς δραστηριότητας. Η διοίκηση της Εταιρείας προσδιορίζει τους τοµείς δραστηριότητας µε βάση τις παραπάνω αναφορές. Καθώς το προϊόν της εταιρείας παρουσιάζει σχετική οµοιοµορφία, η διοίκηση της Εταιρείας παρουσιάζει τους τοµείς δραστηριότητας από γεωγραφική άποψη και συγκεκριµένα στους τοµείς της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Τρίτων Χωρών. Η παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρείας λαµβάνει χώρα αποκλειστικά στην Ελλάδα, και συγκεκριµένα στο εργοστάσιό της στην περιοχή της Νάουσας. Το ενεργητικό και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορούν σε στοιχεία τα οποία βρίσκονται στην γεωγραφική περιοχής της Ελλάδας, εκτός από ορισµένες απαιτήσεις από πελάτες και υποχρεώσεις προς προµηθευτές και λοιπούς πιστωτές όπως εµφανίζονται παρακάτω: Ελλάδα 31-Μαρ-12 Λοιπές χώρες Ε.Ε. Τρίτες χώρες Σύνολο Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις εκ-11 Ελλάδα Λοιπές χώρες Ε.Ε. Τρίτες χώρες Σύνολο Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Οι πωλήσεις της Εταιρείας διαχωρίζονται σε τρείς γεωγραφικές περιοχές, δηλαδή Ελλάδα, λοιπές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λοιπές τρίτες χώρες. Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα αναλύονται ως εξής: Σελίδα 11 από 22

12 1/1 έως 31/3/2012 Ελλάδα Λοιπές χώρες Ε.Ε. Τρίτες χώρες Σύνολο Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό κέρδος ( ) ( ) (65.358) ( ) Έξοδα διάθεσης & διανοµής ( ) ( ) (20.928) ( ) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (93.323) ( ) (19.421) ( ) Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (6.600) (8.376) (1.373) (16.349) Λοιπά έσοδα Λοιπά (έξοδα) (4.239) (5.380) (882) (10.502) Λειτουργικό κέρδος / (ζηµία) περιόδου ( ) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0 Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) ( ) Κέρδος / (ζηµία) προ φόρου εισοδήµατος ( ) Φόρος Εισοδήµατος - Καθαρό κέρδος / (ζηµία) περιόδου ( ) 1/1 έως 31/3/2011 Ελλάδα Λοιπές χώρες Ε.Ε. Τρίτες χώρες Σύνολο Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό κέρδος Έξοδα διάθεσης & διανοµής ( ) ( ) (44.301) ( ) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (83.659) ( ) (29.671) ( ) Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (6.422) (17.391) (2.278) (26.090) Λοιπά έσοδα Λοιπά (έξοδα) (16.824) (45.562) (5.967) (68.353) Λειτουργικό κέρδος / (ζηµία) περιόδου Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) ( ) Κέρδος / (ζηµία) προ φόρου εισοδήµατος Φόρος Εισοδήµατος - Καθαρό κέρδος / (ζηµία) περιόδου ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ Η Εταιρεία δεν παρουσιάζει εποχικότητα στον κύκλο δραστηριότητας της κατά την διάρκεια του έτους. Σελίδα 12 από 22

13 5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γήπεδα- Οικόπεδα Κτίρια και Εγκαταστάσεις Μηχανήµατα τεχνικές εγκαταστάσεις & Λοιπός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπό εξέλιξη Σύνολο Κόστος Υπόλοιπο Προσθήκες Μειώσεις - (13.114) (1.024) - (505) - (14.643) Υπόλοιπο στις Αποσβέσεις Υπόλοιπο Αποσβέσεις περιόδου Μειώσεις - (7.650) (1.024) - (492) - (9.166) Υπόλοιπο στις Καθαρή αναπόσβεστη αξία Καθαρή αναπόσβεστη αξία Γήπεδα- Οικόπεδα Κτίρια και Εγκαταστάσεις Μηχανήµατα τεχνικές εγκαταστάσεις & Λοιπός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπό εξέλιξη Ποσά σε Ευρώ Σύνολο Κόστος Υπόλοιπο Προσθήκες Μειώσεις - - (22) (22) Υπόλοιπο στις Αποσβέσεις Υπόλοιπο Αποσβέσεις περιόδου Μειώσεις - - (22) (22) Υπόλοιπο στις Καθαρή αναπόσβεστη αξία Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού καθώς και υποθήκη ποσού για την εξασφάλιση δανειακών της υποχρεώσεων. Ανάλυση Κέρδους/Ζηµίας από πωλήσεις παγίων 31-Μαρ Μαρ-11 Αναπόσβεστη αξία πωληθέντων και καταστρεφθέντων παγίων - - Κέρδος / (Ζηµιά) από πώληση παγίων Εσοδα από πωληση παγίων Σελίδα 13 από 22

14 6. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 31-Μαρ εκ-11 Εµπορεύµατα Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή Υποπροϊόντα Παραγωγή σε εξέλιξη Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιµα-ανταλλακτικά Αγορές υπο παραλαβή Σύνολο προ αποµείωσης Αποµείωση Αποθεµάτων ( ) ( ) Σύνολο µετά την αποµείωση Η εταιρία διατηρεί πρόβλεψη αποµείωσης της αξίας των αποθεµάτων ποσού λόγω παλαιότητας, ακαταλληλότητας και χαµηλότερης καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Τα αποτελέσµατα της τρίµηνης περιόδου επηρεάστηκαν θετικά κατά λόγω µείωσης της πρόβλεψης αποµείωσης. Η Εταιρεία έχει ενεχυριάσει αποθέµατα αξίας για την εξασφάλιση δανείου κεφαλαίου κίνησης ύψους ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31-Μαρ εκ-11 Εµπορικές απαιτήσεις Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες Μ είον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ( ) ( ) Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων Προκαταβολές Χρεώστες ιάφοροι Σύνολο Η µεταβολή της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων έχει ως εξής: 31-Μαρ εκ-11 Υπόλοιπο αρχής περιόδου Χρέωση αποτελεσµάτων περιόδου Υπόλοιπο τέλους περιόδου Σελίδα 14 από 22

15 8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31-Μαρ εκ-11 Υπόλοιπο αρχής χρήσης Αναπροσαρµογή εύλογης αξίας (242) Υπόλοιπο τέλους χρήσεως Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αποτελούνται από µετοχές εταιρειών εισηγµένων στο χρηµατιστήριο και µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. 9. ΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 31-Μαρ εκ-11 εσµευµένες καταθέσεις Σύνολο Οι παραπάνω δεσµευµένες καταθέσεις αφορούν εγγύηση µέρους των µακροπρόθεσµων δανείων της Εταιρείας. 10. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ 31-Μαρ εκ-11 Ταµειακά διαθέσιµα Καταθέσεις όψεως Σύνολο Πιστωτική διαβάθµιση στα ταµειακά διαθέσιµα (Οίκος Fitch) 31-Μαρ εκ-11 A B Σύνολο Σελίδα 15 από 22

16 11. ΑΝΕΙΣΜΟΣ 31-Μαρ εκ-11 Κοινοπρακτικό δάνειο Λοιπά µακροπρόθεσµα δάνεια Μ είον: Βραχυπρόθεσµο µέρος µακρ/µων δανείων - - Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων Βραχυπρόθεσµα Τραπεζικά δάνεια Βραχυπρόθεσµο µέρος µακρ/µων δανείων - - Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων Σύµφωνα µε την απόφαση 2/75172/0025/ του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύµατα για τις υφιστάµενες µέχρι και την υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στον νοµό Ηµαθίας. Με τις υπ αριθµόν 2/71771/0025/ , 2/87410/0025/ και 2/9851/0025/ αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, εγκρίθηκε η παροχή εγγύησης του Ελληνικού ηµοσίου για οφειλές της Εταιρείας προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι οποίες στις ανέρχονται στο ποσό των Οι οφειλές αυτές είναι έντοκες µε επιτόκιο EURIBOR εξαµήνου πλέον περιθωρίου, και µε βάση τις υπ αριθµόν 2/9851/0025/ και 2/31728/0025/ αποφάσεις θα αποπληρωθούν µέχρι την 31η εκεµβρίου 2022, σε εξαµηνιαίες δόσεις µε πρώτη καταβλητέα την Με την υπ αριθµ / Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ν. 635/2007) εγκρίθηκε παροχή εγγύησης του Ελληνικού ηµοσίου για βραχυπρόθεσµο δανεισµό ύψους , ο οποίος αφορά πρόγραµµα ενίσχυσης και διάσωσης της επιχείρησης. Οι οφειλές της Εταιρείας προς τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι εξασφαλισµένες µε προσηµειώσεις επί των οικοπέδων και κτιρίων της (βλέπε σηµ. 5) καθώς και µε ενεχυρίαση των αποθεµάτων της (βλέπε σηµ. 6). 12. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31-Μαρ εκ-11 Προµηθευτές Επιταγές πληρωτέες Φόροι-Τέλη Ασφαλιστικά Ταµεία εδουλευµένα έξοδα Προκαταβολές πελατών Λοιποί πιστωτές Σύνολο Σελίδα 16 από 22

17 Στο κονδύλι Λοιποί Πιστωτές περιλαµβάνεται ποσό , το οποίο αφορά σε παροχή χρηµατικών διευκολύνσεων από συνδεδεµένα µέρη τα οποία δεν κατέχουν µετοχές της Εταιρείας. Το παραπάνω ποσό περιλαµβάνεται και στις Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης στη σηµείωση 17 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 13. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α / (ΕΞΟ Α) 01/01-31/3/ /01-31/3/2011 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Κέρδη από πώληση παγίων Λοιπά έσοδα Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις Σύνολο λοιπών εσόδων Ζηµία από απαξίωση παγίων (5.481) - Λοιπά έξοδα (4.779) (68.353) Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (242) - Σύνολο λοιπών εξόδων (10.502) (68.353) 14. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ Α / (ΕΞΟ Α) 01/01-31/3/ /01-31/3/2011 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Σύνολο Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ( ) ( ) Σύνολο ( ) ( ) 15. ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Η Εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Σελίδα 17 από 22

18 16. ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης, των οποίων οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµους Ελεγκτές, εγγεγραµµένους στο δηµόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό», όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Το ως άνω πιστοποιητικό εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν της ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης», που συνοδεύεται από το Προσάρτηµα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων. Το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η προαναφερθείσα Έκθεση και το οικείο Προσάρτηµα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών από το Νόµιµο Ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Το Υπουργείο Οικονοµικών στη συνέχεια θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για φορολογικό επανέλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Οι χρήσεις 2008, 2009 και 2010 δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Για τις ανέλεγκτες αυτές χρήσεις, η Εταιρεία εκτιµά ότι τυχόν φορολογικές διαφορές οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν από µελλοντικό φορολογικό έλεγχο, θα συµψηφιστούν µε µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές οι οποίες ανέρχονταν την 31 εκεµβρίου 2011 στο ποσό των χιλιάδων περίπου, και ως εκ τούτου, δεν σχηµατίστηκε οποιαδήποτε πρόβλεψη στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για τις χρήσεις αυτές. Για τη χρήση 2011 διενεργείται ήδη έλεγχος από την ελεγκτική εταιρία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ α.ε.ο.ε. µέλος της Crowe Horwath International η οποία θα εκδώσει φορολογικό πιστοποιητικό και δεν αναµένονται φορολογικές διαφορές και επιβαρύνσεις. 17. ΕΠΙ ΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΙΑΦΟΡΕΣ εν υπάρχουν επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της Εταιρείας. 18. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 01/01-31/3/ /01-31/3/2011 Αµοιβές ιοίκησης Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης Σελίδα 18 από 22

19 19. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ εν υπάρχουν γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας ισολογισµού τα οποία θα είχαν επίδραση στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές πληροφορίες της Εταιρείας. Αναστάσιος Βαλσαµίδης Νικόλαος Βελής Πολυζώης Σωτηρόπουλος Πρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Για το Λογιστήριο ιοικητικού Συµβουλίου PricewaterhouseCoopers B.S. Α.Ε. Σελίδα 19 από 22

20 20. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους µετόχους της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία» Εισαγωγή Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη εταιρική κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία» της 31 ης Μαρτίου 2012 και τις σχετικές εταιρικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της τρίµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Η ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά ( ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΛΠ» 34). ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. Εύρος Επισκόπησης ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. Σελίδα 20 από 22

21 Συµπέρασµα Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ΛΠ 34. Θεσσαλονίκη, 29 Μαΐου 2012 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Χαρίλαος Π. Στασινόπουλος Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. µέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Σελίδα 21 από 22

22 21. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 10650/06/Β/86/22 ιεύθυνση έδρας: Νάουσα (Στενήµαχος), T.K ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων: 29/05/2012 Νόµιµος ελεγκτής: Χαρίλαος Π. Στασινόπουλος Ελεγκτική εταιρία: Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε. Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με Σύµφωνη Γνώµη ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Μικτά Κέρδη / (Ζηµίες) ( ) Άυλα περιουσιακά στοιχεία Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και επενδυτικών αποτελεσµάτων ( ) Αποθέµατα Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων ( ) Απαιτήσεις από πελάτες Κέρδη/ (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) ( ) Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Συγκεντρωτικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) ( ) Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ) (0,1302) 0,0367 Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων ( ) ( ) Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων ( ) Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ) Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Έµµεση Μέθοδος Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων (δ) ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) Λειτουργικές δραστηριότητες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ) Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) ( ) Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως ( και αντίστοιχα) Προβλέψεις (35.749) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) ( ) Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (5.666) Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ιανεµηθέντα µερίσµατα - - Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετόχων - - Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου ( και αντίστοιχα) κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες : Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ( ) ( ) 1. Στις οικονοµικές καταστάσεις έχουνσχηµατισθείοι ακόλουθεςπροβλέψεις: α) πρόβλεψη γιαεπισφαλείς απαιτήσεις ύψους χιλιάδες, β) πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους 717 χιλιάδες γ) πρόβλεψη για απαξίωση αποθεµάτων ύψους 544 χιλιάδες. 2. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού και υποθήκη για για την εξασφάλιση των δανειακών της υποχρεώσεων. Η εταιρία έχει ενεχυριάσει αποθέµατα αξίας , για την εξασφάλιση δανειακών της υποχρεώσεων. 3. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της εταιρίας την , ήταν 167 ενώ την , Οι χρήσεις 2008, 2009, 2010 δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Για την χρήση 2011 διενεργείται ήδη έλεγχος από την ελεγκτική εταιρία Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε., η οποία θα εκδόσει φορολογικό πιστοποιητικό (σηµ.16 της Ενδιάµεσης Συνοπτικής Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης). 5. ενυπάρχουνεπίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικώνή διαιτητικώνοργάνωνπου ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) ( ) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα ( ) (82.653) Καταβεβληµένοι φόροι 0 (15.441) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (4.804) (9.661) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.365) (5.567) 6. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του.λ.π. 24 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια α) Έσοδα - - Εξοφλήσεις δανείων 0 ( ) β) Έξοδα - - Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) ( ) γ) Απαιτήσεις - - δ) Υποχρεώσεις - - Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ε) Συναλλαγές και αµοιβές ιευθυντικών στελεχών και µελών ιοίκησης: χρήσης (α) + (β) + (γ) στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης - - Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Η εταιρία δεν έχει στην κατοχή της ίδιες µετοχές. Νάουσα, 29 Μαΐου 2012 Αναστάσιος Βαλσαµίδης Νικόλαος Βελής Πολυζώης Σωτηρόπουλος ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Α..Τ. Κ Α..Τ. ΑΕ PricewaterhouseCoopers Business Solutions Α.Ε. Αρ. Αδείας 181 Α.Α.Ο.Ε.Ε Α ΤΑΞΗΣ Σελίδα 22 από 22

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου ) Σελίδα 1 από 32 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Ανωνύµου Εταιρίας µε την επωνυµία ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε διακριτικό τίτλο µε καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ήλωση Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Οι παρούσες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου 5-7 Μαρούσι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2012) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε. AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε. AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

15 ο Χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος Αχαρνές ΑΡ.ΓΕΜΗ 8741201000 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2014 1 Ιουλίου 2014 31 εκεµβρίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

2013 & 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

2013  & 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.  19. 20.  21. 22. 23. 24.  25. 26. 27. 28. 29. 30. ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε. Α.M.A.E: 62942/03/B07/28, Λ. ΝΑΤΟ, Ασπρόπυργος Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η εκεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556 / 2007 Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 77083027000 ( πρώην Αριθµός Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01-30.06.2014 Αύγουστος 2014 Περιεχόµενα 1 ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου...3 2 Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.voice-net.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.voice-net.gr VOICENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (VOICENET) ΑΡ.ΜΑΕ : 41042/01AT/Β/98/172(2011) ΕΔΡΑ : ΣΧΟΛΕΙΟΥ 11, 153 42, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2013 έως 31.12.2013 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ης εκεµβρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-30/6/2011 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 3 -Εξαμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ IRIS Α.Ε.B.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ IRIS Α.Ε.B.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ IRIS Α.Ε.B.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (. Π.Χ. A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Eξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου 3 2. Εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ & ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ & ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ & ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ Έδρα: Ηρώων Πολυτεχνείου 50,185 35 Πειραιάς Α.Φ.Μ.: 094145599,.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 7504/02/β/86/1384 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 44343307000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα