ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ"

Transcript

1 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης στη θέση "Σάγες" 265,00 0,00 0,00 Καλλονής 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών , , , Λοιπές δυνητικές εισφορές 2.000, , , ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) , , , Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και , , ,01 επαγγελματικής ζωής Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ- ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ ( ΕΣΠΑ) 2.400,00 0,00 0, Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος ''ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ , , ,37 ΣΠΙΤΙ'' έτους 2015 (ΦΕΚ156/2014 τ.α άρθρο 64) Εκποίηση ακινήτου "κονάκι" του πρώην Δήμου Αγιάσου ,00 0,00 0, Κάλυψη δαπανών προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι'' ΠΟΕ δαπάνη , , , Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ συντάξεως και συντάξεως πρώην , , ,24 Κοινοτικών Υπαλλήλων) Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική) , , , Είσπραξη Φ.Μ.Υ , , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών 150,00 39,08 39,08 Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Είσπραξη φόρου 1% καυσίμων 1.500,00 312,74 312, Είσπραξη φόρου 4% προμηθευτών , , , Είσπραξη φόρου 8% παροχής υπηρεσιών 5.000,00 594,89 594, Είσπραξη φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ 5.000,00 0,00 0, Είσπραξη φόρου 15% 3.000,00 0,00 0, Είσπραξη κρατήσεων χαρτοσήμου, ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθευτών, 1.500,00 6,06 6,06 εργολάβων κλπ Είσπραξη εισφοράς αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011) , , , Είσπραξη ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν , , ,83 &4024/2011) Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ , , , Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΤΑΔΚΥ) 3.000,00 229,24 229, Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ , , , Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) , , , Είσπραξη εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ , , , Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , Είσπραξη εισφορών υπέρ ΙΚΑ , , , Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ 5.500, , , Εισφορά από είσπραξη εισφορών υπέρ νέου Κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων , , ,21 ΝΠΔΔ Είσπραξη δόσεων για εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού 2.000,00 739,98 739,98 Ταμιευτηρίου Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου , , ,20 Λήμνου Είσπραξη κράτησης 0,30% υπέρ Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0,00 Υπ.Εμπορίου προμηθευτών Είσπραξη κράτησης 0,25% υπέρ Δημοσίου προμηθευτών 500,00 0,00 0, Είσπραξη κράτησης υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% υπέρ Δημοσίου προμηθευτών 6.000,00 956,41 956, Είσπραξη κράτησης υπέρ ΤΠΔΥ 0,5% υπέρ Δημοσίου προμηθευτών 2.000,00 0,00 0, Είσπραξη κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Λ. απεργιών , , , Είσπραξη εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011) , , , Είσπραξη κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 1.000,00 129,50 129,50 Συμβάσεων Είσπραξη κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου 2.500,00 988,17 988, Επιστροφή εν γένει χρημάτων , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν , , ,59 γένει δαπανών του Νομικού Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη , , ,75 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0, Χρηματικό υπόλποπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών , , ,95 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 1

2 Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 5129 Χρηματικό υπόλποπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν , , ,59 γένει δαπανών του Νομικού - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,37 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 2

3 ΕΞΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 500,00 0,00 0, Εργασία αποτύπωσης των οικονομικών συναλλαγών με τη διπλογραφική ,00 0,00 0,00 μέθοδο Εξοδα παράστασης Προέδρου ,00 0,00 0, Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου 5.200, , , Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) 500,00 0,00 0, Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 4.000,00 0,00 0, Έξοδα Αποζημιώσης ΕΑΠ 300,00 80,59 80, Ταχυδρομικά Τέλη 500,00 440,00 440, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , Λοιπές Επικοινωνίες (ταχυμεταφορές) 150,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1.000,00 0,00 0, Δαπάνη ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού 500,00 58,00 0,00 προσώπου Δαπάνη δημοσίων σχέσεων του Νομικού Προσώπου 500,00 0,00 0, Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 1.000,00 0,00 0,00 προσώπων και αντιπροσωπειών Συμμετοχή σε Σεμινάρια 5.900, , , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4.100,00 435,00 435, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.100,00 429,68 379, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή ,00 0,00 0,00 συμβιβαστικών πράξεων 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών (δικαστικών αποφάσεων) ,00 0,00 0, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 500,00 16,00 16, Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Μυτιλήνης ,00 0,00 0, Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Πλωμαρίου 9.600,00 0,00 0, Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Καλλονής 5.600, , , Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Ερεσού - Αντίσσης 4.800, , , Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Πέτρας 5.600, , , Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Αγίας Παρασκευής 5.600, , , Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Πολιχνίτου 5.600, , , Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Γέρας 9.600, , , Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Αγιάσου 5.600, , , Εφάπαξ ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ 2.600,00 0,00 0, Εφάπαξ ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ 1.000,00 0,00 0, Λοιπές εγγυήσεις ,00 0,00 0, Εισφορές, πρόστιμα (Ι.Κ.Α.,λοιπών ταμείων, φορολογικά κλπ) και ,00 561,01 561,01 προσαυξήσεις χρήσης 6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 1.000,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά ,00 0,00 0,00 και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 1.900,00 624,40 519,60 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,00 και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 1.900,00 0,00 0,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων 4.000,00 78,06 64, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων 5.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων 1.200,00 18,72 15, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 7.000, , , Mισθώματα γραφείων διοικητικών , , ,00 υπηρεσιών 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 3.000,00 301,60 301,60 λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά μηχανήματα, φαξ, εκτυπωτές κλπ) 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία) 5.000,00 0,00 0, Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π ,00 99,00 99, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει 400,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0, Δημοσίευση προκηρύξεων 1.500,00 0,00 0, Προμήθεια βιβλίων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων ,00 846,95 846, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 6.000,00 295,80 0,00 εκτυπώσεων 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες) 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανημάτων (Φαξ, Η/Υ) 5.000, , ,24 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 3

4 Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών, Η/Υ φάξ και λοιπών 2.000,00 240,12 240,12 μηχανημάτων Προμήθεια επίπλων και σκευών 2.500,00 76,56 76, Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των και μηχανών γραφείου ,00 930,00 930,00 (υπολογ.μηχανές, τηλέφωνα κλπ) Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (server, Η/Υ και περιφερειακών) , , , Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία μετά των 8.000,00 0,00 0,00 αδειών χρήσης) και λειτουργικών συστημάτων (windows, antivirus) Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας 500,00 0,00 0,00 ''ΠΝΟΗ'' ( για την υλοποίηση κοινωνικών δραστηριοτήτων) 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,67 και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/ ,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 5.000,00 0,00 0,00 χρόνου Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ημερομισθίων, ωρομισθίων , , ,80 κλπ) Δαπάνη πρακτικής άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ 5.000, , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ , , , Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων , , , Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων , , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και , , ,50 ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ) Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης μονίμων υπαλλήλων , , , Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων 1.000,00 249,27 213, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 2.000,00 619,50 619, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού , , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρακτικής άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ 300,00 59,04 59, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικου * Βοήθεια στο Σπίτι* , , , Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) ,00 0,00 0, Παροχή υπηρεσιών γιατρού - παιδιάτρου ,00 0,00 0, Μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ και , , ,14 επιδικασθείσες οφειλές ενοικίων Μίσθωση ψυγείων για την συντήρηση τροφίμων απόρων 2.500,00 0,00 0, Μίσθωση μεταφορικών μέσων με οδηγό για τις ανάγκες του νομικού ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων 9.000, , ,20 κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ (μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών) Μικροσυντηρήσεις - επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων, που στεγάζονται , , ,20 οι Παιδικοί και τα ΚΑΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΕΛΕΓΧΟΣ 174,00 174,00 174,00 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ) 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων , , ,20 έργων) Συντήρηση και επισκευή φωτ/των, μηχ/των, Η/Υ, ΦΑΞ κλπ 3.000,00 79,99 79, Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών, 3.000,00 322,00 232,00 πλυντηρίων κλπ) μετά της προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών Συντήρηση - επισκευή επίπλων 1.000,00 777,20 777, Συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων 4.000,00 49,88 49, Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων 3.000,00 0,00 0, Ύδρευση κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ κλπ , , , Φωτισμός κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ κλπ , , , Καθαρισμός μοκετών, κουρτινών και λοιπών χώρων παιδικών, ΚΑΠΗ κλπ ,00 0,00 0, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π ,00 116,00 116, Δαπάνες απυλύμανση - απεντόμωσης 5.000,00 0,00 0, Δαπάνη γενικών μεταφορών 1.500,00 430,00 430, Δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 0,00 0, Δαπάνες υλοποίησης Εθνικών, Θρησκευτικών ή τοπικών εορτών 2.000,00 0,00 0, Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 0, Δαπάνη υλοποίησης κοινωνικών δραστηριοτήτων και για επιδικασθείσες ,00 321,26 321,26 οφειλές κοινωνικών δραστηριοτήτων Δαπάνη προμήθειας ειδών διατροφής και για επιδικασθείσες οφειλές ειδών , , ,78 διατροφής Δαπάνη σίτισης απόρων δημοτών και για επιδικασθείσες οφειλές σίτισης , , , Δικαστικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών και συμβιβαστικών πράξεων 5.000,00 202,48 0, Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κλπ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 3.000,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών κλινοστρωμνών ,00 0,00 0, Προμήθεια παιχνιδιών, εκπαιδευτικού υλικού κλπ ,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 4

5 Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων (φιάλες υγραερίου) για λοιπές ανάγκες 250,00 0,00 0, Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ηλεκτρικών συσκευών και λοιπών μηχ/των 1.000,00 454,83 454, Προμήθεια υδραυλικών και ηλεκτρικών υλικών 5.000, , , Προμήθεια οικοδομικών υλικών, χρωμάτων, σιδερικών, εξαρτημάτων κλπ, ,00 707,51 707,51 για μικροσυντηρήσεις, επισκευές, περιφράξεις κλπ κτιρίων και αύλειων χώρων αυτών Προμήθεια διαφόρων πινακίδων 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών φαρμακείου 8.000,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 250,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών κήπου 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και ψύξης (κλιματιστικά, θερμάστρες ,00 280,00 280,00 κλπ) Προμήθεια επίπλων και σκευών ,00 0,00 0, Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών κλπ) , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 5.000,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (κουρτινών, μοκετών, τεντών, ειδών ,00 0,00 0,00 ιματισμού, λευκών ειδών,κλπ) Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού του ΚΑΠΗ Αγιάσου (ειδικευμένο) ,00 0,00 0, Λοιπές ειδικές δαπάνες προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι'' ,48 0,00 0, Επιχορήγηση κοινωφελών επιχειρήσεων για τις ανάγκες του προγράμματος ,00 0,00 0,00 ''Βοήθεια στο σπίτι'' έτους ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ , , , Διάφορες δαπάνες ΠΟΕ , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ σύνταξης και υπέρ συντάξεως , , ,24 πρώην Κοιν.Υπαλλήλων) Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική) , , , Απόδοση Φ.Μ.Υ , , , Απόδοση φόρων και χαρτ. Αιρετών 150,00 15,60 15, Απόδοση φόρου 1% καυσίμων 1.500,00 312,74 312, Απόδοση φόρου 4% προμηθευτών , , , Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών 5.000,00 487,72 487, Απόδοση φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ 5.000,00 0,00 0, Απόδοση φόρου 15% 3.000,00 0,00 0, Απόδοση κρατήσεων χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ. Προμηθευτών, 1.500,00 29,05 29,05 εργολάβων κλπ Απόδοση εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011) , , , Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν & , , , /2011) Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ , , , Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) 3.000,00 148,60 148, Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ , , , Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) , , , Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ , , , Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ , , , Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ 5.500, , , Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλήλων ΝΠΔΔ (εφάπαξ βοήθημα , , ,21 Ν.103/75) Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ , , , Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού 2.000,00 739,98 739,98 Ταμιευτηρίου Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων της Συνεταιριστ.Τράπεζας 5.500, , ,20 Λέσβου - Λήμνου Απόδοση κράτησης 0,30% υπέρ Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπ ,00 0,00 0,00 Εμπορίου προμηθευτών Απόδοση κράτησης 0,25% υπέρ Δημοσίου Προμηθευτών 500,00 0,00 0, Απόδοση κράτησης υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% υπέρ Δημοσίου προμηθευτών 6.000,00 956,41 956, Απόδοση κράτησης υπέρ ΤΠΔΥ υπέρ Δημοσίου Προμηθευτών 2.000,00 0,00 0, Απόδοση κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Λ. απεργιών , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν. 3986/2011) , , , Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξ.Αρχής Δημ. Συμβ ,00 116,16 116, Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου 2.500,00 988,17 988, Λοιπές επιστροφές 5.000,00 0,00 0, Αποθεματικό ,97 0,00 0,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,48 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 5

6 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Δ Α Διαμορφωθέν Βεβαιώθεντα Εισπραχθέντα Τακτικά Εσοδα , , ,19 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα , , ,84 Χρηματικό Υπόλοιπο , , ,34 ΣΥΝΟΛΟ , , ,37 Ε Ξ Ο Δ Α Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα Έξοδα , , ,48 Αποθεματικό 0,00 0, ,89 ΣΥΝΟΛΟ , , ,37 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 μέχρι 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα