ΕΠΛ 605 Προχωρηµένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Pedro Trancoso. CASPER group Department of Computer Science University of Cyprus, Cyprus.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΛ 605 Προχωρηµένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Pedro Trancoso. CASPER group Department of Computer Science University of Cyprus, Cyprus."

Transcript

1 ΕΠΛ 605 Προχωρηµένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Pedro Trancoso CASPER group Department of Computer Science University of Cyprus, Cyprus Αρχιτεκτονική 2 1

2 Προχωρηµένη Αρχιτεκτονική 3 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών! 4 2

3 Τι είναι η Αρχιτεκτονική Υπολογιστών;!!!! Computer architecture! From Wikipedia, the free encyclopedia!!!! A typical vision of a computer architecture as a series of abstraction layers: hardware, firmware, assembler, kernel, operating system and applications (see also Tanenbaum 79).! In computer engineering, computer architecture is the conceptual design and fundamental operational structure of a computer system. It is a blueprint and functional description of requirements (especially speeds and interconnections) and design implementations for the various parts of a computer focusing largely on the way by which the central processing unit (CPU) performs internally and accesses addresses in memory.! 5 5 Παιχνίδι 6 3

4 Να µάθουµε την µελλοντική τεχνολογία! Keyword: PARALLELISM 7 Βασικές Αρχές Σχεδιασµού Υπολογιστών Pedro Trancoso H&P Chapter 1 4

5 Κύρια σηµεία 1970s: integrated circuit (25-30% perf increase) Late 1970s: microprocessor (35% growth/year) Two major changes: Virtual elimination of assembly lang programming Vendor-independent OS (UNIX) Early 1980s: RISC Pipelining, ILP Caches 9 Ανάπτυξη των Επεξεργαστών The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. Maximum Power Dissipation Little ILP left Unchanged Memory Latency Solution: Thread-Level Parallelism Data-Level Parallelism 10 5

6 Τα αποτελέσµατα... Enhanced the capability to computer users Highest performance microprocessor today outperforms supercomputer <10 years ago Cost-performance -> new classes of computers Smartphones, Tablet computers Dominance of microprocessor Supercomputers are made of many small microprocessors Software Development 25000x hardware improvement -> programmers trade performance for productivity 11 Αλλαγές στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1960s: large mainframes 1970s: minicomputer & supercomputers 1980s: desktop computer: workstations & servers 1990s: Internet and WWW, PDAs, High-perf digital consumer electronics, embedded computers 12 6

7 Σύγχρονα Συστήµατα Desktop Computing Optimize price-performance Graphics Performance Servers Backbone of large-scale enterprise computing Characteristics: availability, reliability, scalability, efficient throughput Embedded Computers Fastest growing portion of computer market: everyday machines, handheld devices, video games Application-specific performance Real-time performance requirement Minimize memory and power Wearable Computers 13 Κατηγορίες Συστηµάτων Personal Mobile Device (PMD)/Wearable Cost, energy efficiency (power+heat), media performance, responsiveness (real time) Desktop Price-performance, energy, graphics performance Server Throughput, availability, scalability, energy Clusters/Warehouse-scale computer (WSC) Software as a Service (SaaS) Price-performance (80% of cost in power and cooling), throughput, energy, proportionality (design for peak?), built of modular components Embedded Price (8- or 16-bit cpu), energy, application-specific performance 14 7

8 Embedded Systems Application 15 Παραλληλισµού In applications: Data-Level Parallelism (DLP) Task-Level Parallelism (TLP) Hardware can exploit in these ways: Instruction-Level Parallelism (ILP) Vector Architectures and Graphic Processor Units (GPUs) Thread-Level Parallelism (TLP) Request-Level Parallelism (RLP) Flynn s Taxonomy: X Instruction Stream, X Data Stream (X = Single/Multiple) SISD (uniprocessor), SIMD (DLP), MISD (NA), MIMD (TLP) 16 8

9 Στόχος του σχεδιαστή υπολογιστών What attributes are important for a new machine Design machine to maximize performance within cost and power constraints Computer Architecture Instruction set architecture: programmable visible instructions Organization: memory system, bus structure, design of the internal CPU Hardware: detailed logic design, packaging 17 Instruction Set Architecture (ISA) Class of ISA: register-memory, load-store Memory addressing: byte addressing Addressing Modes: (MIPS) register, immediate, displacement Types and sizes of operands Operations Control flow instructions Encoding an ISA: fixed vs. variable length 18 9

10 Τάσεις της τεχνολογίας Implementation technologies that change at dramatic pace: Moore s Integrated circuit logic technology: transistor Law density 35% (quadruple every 4 years), die size 10-20%, transistor count 40-55% (doubles every months) Semiconductor DRAM: capacity 25-40% (doubles every 2-3 years) Semiconductor Flash: capacity 50-60% (doubles every 2 years) Magnetic disk technology: density % (doubles every 3 years), 15-25x cheaper than Flash, x cheaper than DRAM Network technology: 10Mb-100Mb-1Gb Product cycle: 2 year design year production 19 Bandwidth over Latency Microprocessor & Network: Emphasis on performance Memory & Disk: Emphasis on capacity 20 10

11 Κλιµάκωση της απόδοσης, των καλωδίων, και της ισχύς Feature size: 10micron (1971) to 0.18micron (2001), 90nm (2005), 32nm (2011), 22nm Approx: performance increases linearly with decreasing feature size Wire delays become a problem Power is a problem: dominant energy consumption in switching transistors Hot spots on the chip 21 Power and Energy System Design Maximum power Sustained power consumption Thermal Design Power (TDP) Energy & Energy Efficiency Energy to execute a task Electricity bill (warehouse cloud) Battery lifetime (smartphone) 22 11

12 Power and Energy Energy consumption Dynamic Power = f(c, V 2, f) Dynamic Energy (Mobile devices) = f(c, V 2 ) Voltage drop 5V to 1V (20 years) 1 st microprocessor 0.1W, 3.3GHz i7 130W Static Power = f(i, V) ( %) 23 Microprocessor Growth # Transistors Clock Frequency Power ILP 24 12

13 Improving Energy Efficiency Do nothing well: turn off inactive modules! Dynamic Voltage-Frequency Scaling (DVFS) Design for typical case Overclocking (e.g. Intel Turbo mode) 25 Κόστος, τιµή και τάσεις 26 13

14 Κόστος ενός ολοκληρωµένου κυκλώµατος 27 Κόστος ενός ολοκληρωµένου κυκλώµατος 28 14

15 Κόστος ενός ολοκληρωµένου κυκλώµατος Cost of integrated circuit Cost die + Cost of IC= Cost of die Dies per wafer Cost test die + Cost packaging Final test yield Cost wafer Cost die = Dies per wafer Die yield Wafer diameter Dies per wafer = π 2 Die area + final test 29 Κόστος ενός ολοκληρωµένου κυκλώµατος Example: In a 300mm wafer Yield 120 good 2.25cm 2 dies (44%) 435 good 1.00cm 2 dies (68%) Cost: $5500/wafer $46 for a good 2.25cm 2 die $13 for a good 1.00cm 2 die 30 15

16 Διανοµή του κόστους σε ένα σύστηµα Cabinet 6% Processor board 37% Processor 22% DRAM 5% I/O Devices 37% Monitor 19% Hard disk 9% Software 20% Cost of Manufacturing vs. Cost of Operation 31 Dependability Module reliability Mean Time To Failure (MTTF) Failures In Time (FIT): FIT = 1/MTTF Mean Time To Repair (MTTR) Mean Time Between Failures (MTBF): MTBF = MTTF + MTTR Module Availability Module Availability = MTTF / (MTTF + MTTR) 32 16

17 Dependability - Example 33 Μέτρηση και παρουσίαση της απόδοσης What is faster? User of desktop computer: program runs in less time response/execution time Administrator of large server: completes more jobs in an hour throughput X is n times faster than Y n = Exe(Y)/Exe(X) = Perf(X)/Perf(Y) Ambiguous: improve performance, improve execution time increase performance, decrease execution time 34 17

18 Μέτρηση της απόδοσης Time: Wall-clock time, response time, elapsed time = latency to complete a task CPU time compute time, not waiting IO user and system CPU time $ time ls real 0m0.115s user 0m0.040s sys 0m0.030s Wait time = 0.045s CPU time = 0.070s 35 Προγράµµατα για αξιολόγηση της απόδοσης Real applications (e.g. C compilers, text-processing, Photoshop ) Modified applications (e.g. CPU-oriented benchmark = application-io) Kernels: Isolate performance of individual features (e.g. Livermore loops, Linpack) Toy benchmarks: lines code (e.g. sieve of Erastosthenes, puzzle, quicksort) Synthetic benchmarks: try to match average frequency of operations and operands (e.g. Whetstone, Dhrystone) 36 18

19 Δοκιµασία επιδόσεων -Benchmark Collection of benchmarks SPEC (www.spec.org) Desktop Benchmarks CPU-intensive & graphics-intensive SPEC CPU2000 (11 int + 14 fp) Business Winstone, CC Winstone, Winbench Server Benchmarks CPU throughput-oriented (SPEC CPU SPECrate) I/O activity (disk+net): SPECFS & SPECWeb Transaction-processing: TPC-C, TPC-H/R, TPC-W Embedded Benchmarks EEMBC ( embassy ): automotive/industrial, consumer, networking, office automation, and telecommunication 37 Παρουσίαση αποτελεσµάτων αποδόσεων Reproducibility Complete description: Machine, compiler flags, baseline and optimized results System s software configuration Single-user mode execution Compiler technology Optimizations allowed: No source code modifications (e.g. SPEC and most PC benchmarks) Source code modifications allowed but difficult or impossible (e.g. TPC-C) Source modifications allowed (e.g. NAS, EEMBC) Hand-coding allowed (e.g. EEMBC allows assembly language coding) 38 19

20 Σύγκριση και σύνοψη της απόδοσης Example A is 10x faster than B for program P1 B is 10x faster than A for program P2 A is 20x faster than C for program P1 C is 50x faster than A for program P2 B is 2x faster than C for program P1 C is 5x faster than B for program P2 Execution times: Comp A Comp B Comp C Program P1[s] Program P2[s] Program P3[s] Χρόνος Εκτέλεσης Total Execution Time B is 9.1x faster than A for programs P1 and P2 n Arithmetic mean: 1 Time i Weighted Execution Time 20% of tasks are P1 and 80% are P2 Weighted arithmetic mean: n Weight i Time i n i= 1 Normalized Execution Time i= 1 Normalize to a reference machine 40 20

21 Νόµος του Amdahl Make the Common Case Fast Amdahl s Law: performance improvement to be gained from using some faster mode of execution is limited by the fraction of the time the faster mode can be used Performance _ with _ enhancement Speedup = Performance _ without _ enhancement Depends on: The fraction of computation that can take advantage The improvement gained by enhanced mode 41 Νόµος του Amdahl (2) Frac ExeTime new = ExeTime old (1 Fracenhanced ) + Speedup enhanced enhanced Speedup = ExeTime ExeTime old new = (1 Frac enhanced 1 Frac ) + Speedup enhanced enhanced 42 21

22 Νόµος του Amdahl (3) Example 1: Enhancing a server for Web. New CPU 10x faster on computation Web serving app. Original CPU busy with computation 40% and waiting for I/O 60%. Overall speedup gain? 43 Νόµος του Amdahl (4) Example 2: Suppose FP square root (FPSQRT) responsible for 20% execution time critical graphics benchmark. FP ops responsible for 50% of the execution time Option A: Enhance FPSQRT hw for 10x faster op Option B: All FP ops 1.6x faster 44 22

23 Επίδοση του Επεξεργαστή CPU time: CPUtime = clockcycles cycletime clockcycles CPUtime = clockrate Instruction path length, instruction count (IC) Clock cycles per instruction (CPI), Instructions per clock (IPC) CPI = clockcycles instructioncount CPUtime = InstructionCount ClockCycleTime CyclesPerInstruction 45 Επίδοση του Επεξεργαστή (2) Instructions ClockCycles Program Instructions Seconds ClockCycle Seconds Program = CPUtime CPU performance depends Clock cycle (or rate): Hardware technology and organization Clock cycles per instruction: Organization and instruction set architecture (ISA) Instruction count: Instruction set architecture and compiler technology = 46 23

24 Επίδοση του Επεξεργαστή (3) CPU clock cycles = n i= 1 IC i CPI i n CPU time = ICi CPI i Clock cycle time i= 1 n IC CPI IC = Instruction count Instruction count i i n i= 1 i CPI = i= 1 CPI i 47 Επίδοση του Επεξεργαστή (4) Example: Data Frequency FP ops (excl FPSQR) = 25% Average CPI of FP ops = 4.0 Frequency of FPSQR = 2% CPI of FPSQR = 20 Average CPI of other ops = 1.33 Option A: decrease CPI of FPSQR to 2 Option B: decrease avg CPI for all FP ops to

25 Μέτρηση και διαµόρφωση Monitoring CPU hardware counters Profiling tools Simulation Profile-based static modeling Trace-driven simulation Execution-driven simulation 49 Αρχή της τοπικότητας Programs tend to reuse data and instructions recently used Rule of thumb: A program spends 90% of its execution in only 10% of the code Hint: what should we look at for optimization? Types: Temporal and Spatial 50 25

26 Επίδοση και τιµή-επίδοση για επιτραπέζια συστήµατα SPEC CINT2000 AMD Athlon 1400MHz $2,091 Intel Pentium4 1700MHz $4,175 Intel PentiumIII 1000MHz $3, Επίδοση και τιµή-επίδοση για επιτραπέζια συστήµατα SPEC CFP2000 Intel Pentium4 1700MHz $4,175 AMD Athlon 1400MHz $2,091 PA MHz $12,

27 Επίδοση και τιµή-επίδοση για επιτραπέζια συστήµατα (4 th Ed) Intel Xeon, 3.8GHz $3346 Intel Itanium2, 1.6GHz $5201 AMD Opteron, 2.4GHz $ Επίδοση και τιµή-επίδοση για επεξεργασία συναλλαγών (Transaction-Processing) 6 best performance systems for TPC-C 280 PentiumIII 900MHz MS SQL Server $15,543, Alpha MHz Oracle 9i $10,286, SPARC64 GP 563MHz SymfoWARE $9,671,

28 Επίδοση και τιµή-επίδοση για επεξεργασία συναλλαγών (Transaction-Processing) 6 best price-performance systems for TPC-C 3 PentiumIII 700MHz MS SQL Server $131,275 4 PentiumIII 700MHz MS SQL Server $297,277 4 PentiumIII 700MHz MS SQL Server $375, Επίδοση και τιµή-επίδοση για επεξεργασία συναλλαγών (Transaction-Processing) (4 th Ed) Best Performance TPC-C Best Price- Performance 56 28

29 Επίδοση για ενσωµατωµένους επεξεργαστές (Embedded Processors) IBM PowerPC 750CX 57 Τιµή-επίδοση για ενσωµατωµένους επεξεργαστές NEC VR

30 Κατανάλωση ισχύος και αποδοτικότητα NEC VR W 59 Πλάνες και παγίδες Fallacies (misbeliefs or misconceptions) and Pitfalls (easily made mistakes) Fallacy: Multiprocessors are a silver bullet (programmer s burden) Pitfall: Falling prey to Amdahl s Law Pitfall: A single point of failure Fallacy: Hardware enhancements that increase performance improve energy efficiency Fallacy: Benchmarks remain valid indefinitely Fallacy: The rated mean time to failure of disks is hours or almost 140 years, so disks practically never fail 60 30

31 Πλάνες και παγίδες Fallacy: Peak performance tracks observed performance Percentage of peak performance Pitfall: Fault detection can lower availability 61 Πλάνες και παγίδες Fallacy: Relative performance of two processors with same ISA can be judged by clock rate of performance of single benchmark suite Intel P4 vs. P III 62 31

32 Συµπεράσµατα Growth Changes Markets Trends Benchmarks Performance and Price-Performance Power and Efficiency 63 32

ΔΙΑΛΕΞΗ 01: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ 01: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΜΥ 312 -- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2014 ΔΙΑΛΕΞΗ 01: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διδάσκουσα: ΜΑΡΙΑ Κ. ΜΙΧΑΗΛ Επίκουρη Καθηγήτρια, ΗΜΜΥ (mmichael@ucy.ac.cy) [Προσαρµογή από Computer Architecture,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2

ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 2ο μάθημα: Αξιοπιστία, επίδοση, εντολές μηχανής MIPS Αρης Ευθυμίου Πηγές διαφανειών: συνοδευτικές διαφάνειες αγγλικης εκδοσης του βιβλιου Dependability! Historically

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 5ο εξάμηνο ΣΗΜΜΥ

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 5ο εξάμηνο ΣΗΜΜΥ Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 5ο εξάμηνο ΣΗΜΜΥ ακ. έτος: 2014-2015 Νεκ. Κοζύρης nkoziris@cslab.ece.ntua.gr http://www.cslab.ece.ntua.gr/courses/comparch/ 1 1 Εισαγωγή Α μέρος: Ιστορική αναδρομή/εξέλιξη Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μάθηµα 1 ηµήτρης Λιούπης Περιγραφή Μαθήµατος Το µάθηµα εξετάζει την από κοινού ολοκλήρωση υλικού και λογισµικού σε συµπαγή συστήµατα ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Deliverable D3.3.3 DEVELOPMENT OF INNO-SME NETWORKS PILOT ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM Thessaloniki, March 2011 According to specifications

Διαβάστε περισσότερα

Factors Influencing Cloud ERP Adoption

Factors Influencing Cloud ERP Adoption Factors Influencing Cloud ERP Adoption A Comparison Between SMEs and Large Companies Master Thesis 15 ECTS, INFM03 June 2013 Authors: Amar Alajbegovic Vasileios Alexopoulos Achilles Desalermos Supervisor:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Εξοικονομείστε χρόνο απο τις αγορές σας, συνδεθείτε online σήμερα Παραγγείλτε online στη RS και βρείτε εύκολα και γρήγορα αυτό ακριβώς που χρειάζεστε, έχοντας όλες τις πληροφορίες διαθέσιμες με το πάτημα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Εκτίμηση και Κατανόηση Απόδοσης (Assessing and Understanding Performance)

Κεφάλαιο 4 Εκτίμηση και Κατανόηση Απόδοσης (Assessing and Understanding Performance) Κεφάλαιο 4 Εκτίμηση και Κατανόηση Απόδοσης (Assessing and Understanding Performance) 1 Απόδοση H/Y (Computer Performance) Μέτρηση, Αναφορά και Σύνοψη Κατανόηση βασικών παραγόντων που καθορίζουν την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Course Descriptions. Pre-requisite and core-requisite courses are listed under each course title.

Course Descriptions. Pre-requisite and core-requisite courses are listed under each course title. Course Descriptions The weight of each course is stated in terms of European Credit Transfer and Accumulation System Credits (ECTS Credits). The number of ECTS credits each course carries is based on the

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών Γιάννης Βογιατζής Αλέξανδρος ηµόπουλος ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1 Στοιχεία Επικοινωνίας Γιάννης Βογιατζής

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Microsoft & Cisco Courses

Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Microsoft & Cisco Courses Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013 Microsoft & Cisco Courses MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 (σελ. 2-4) MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (σελ. 5-7) MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2010/2013

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 1: Introduction to Programming & Programs

Lecture 1: Introduction to Programming & Programs ΗΥ-150 Προγραμματισμός CS-150 Programming Lecture 1: Introduction to Programming & Programs G. Papagiannakis Overview What is this course about? What should you already know? What will you be expected

Διαβάστε περισσότερα

ECE 445 Optical Fiber Communications Lecture 01 - Introduction

ECE 445 Optical Fiber Communications Lecture 01 - Introduction University of Cyprus Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ECE 445 Optical Fiber Communications Lecture 01 - Introduction Stavros Iezekiel Department of Electrical and Computer Engineering University of Cyprus iezekiel@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Θεωρία των Περιορισµών και η εφαρµογή της στην διαχείριση έργων «Critical Chain Project Management

Εισαγωγή στην Θεωρία των Περιορισµών και η εφαρµογή της στην διαχείριση έργων «Critical Chain Project Management Εισαγωγή στην Θεωρία των Περιορισµών και η εφαρµογή της στην διαχείριση έργων «Critical Chain Project Management Εκδήλωση του PMI-GREECE Αθήνα 17/12/2008 Highly Dispersed Supply Chain Business complexity

Διαβάστε περισσότερα

HP Ελλάς : Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Κατάλογος Προγραμματισμένων Ανοικτών Σεμιναρίων : Ιούλιος - εκέμβριος 2015

HP Ελλάς : Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Κατάλογος Προγραμματισμένων Ανοικτών Σεμιναρίων : Ιούλιος - εκέμβριος 2015 400 HP SERVER (http://h10076.www1.hp.com/education/curr-proliant.htm) HE643s Introduction to HP ProLiant servers : This course provides essential ProLiant Gen8 training to System Administrators responsible

Διαβάστε περισσότερα

Virtual Music School User-centred plan

Virtual Music School User-centred plan Virtual Music School User-centred plan USER CENTER PLAN USER CENTER PLAN VEMUS Project IST 27952 User-centred plan Project Information Project No. IST-27952 Project acronym VEMUS Project title Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Glossary of Terms and Definitions Greek

Glossary of Terms and Definitions Greek Glossary of Terms and Definitions Greek ITIL v3 Glossary, Greek translation of English v3 May 2007 Δπραξηζηήξηα Δθθξάδνπκε ηελ επγλσκνζύλε θαη ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Stuart Rance θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο 2008 ΙΑΛΕΞΗ 14: Ταχεία Ανάπτυξη Λογισμικού (Rapid Software Prototyping) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ Λέκτορας ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) [Προσαρμογή από Ian Sommerville,

Διαβάστε περισσότερα

Enabling Real Time Government

Enabling Real Time Government Enabling Real Time Government Open Architectures and Infrastructure Solutions for e-government Artemios Anapliotis, HP Networking Country Manager 2011Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Παρουσίαση v 1.4. Guard Dog Project

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Παρουσίαση v 1.4. Guard Dog Project ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παρουσίαση v 1.4 Guard Dog Project IA L SP EC!! EU Robotics Week!! There is a lot going on in Europe during the European Robotics Week: school visits with

Διαβάστε περισσότερα

Regional ITS Action Plan

Regional ITS Action Plan Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: 31.01.2012 31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce / Business)

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce / Business) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Τμήματος ΗΜ & ΜΥ (Άνοιξη - 2011) Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 379417 Πράξη «PRACE-GR Ανάπτυξη Εθνικής Υπερυπολογιστικής Υποδοµής και Παροχή Συναφών Υπηρεσιών στην Ελληνική Ερευνητική και Ακαδηµαϊκή κοινότητα» Υποέργο «Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-7511-32-4

ISBN 978-960-7511-32-4 Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με

Διαβάστε περισσότερα

DV54 autoadjust cpap series

DV54 autoadjust cpap series DV54 autoadjust cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician. Assembled in USA of US

Διαβάστε περισσότερα