ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ & ΟΜΙΛΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Γ. ΔΡΑΚΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ & ΟΜΙΛΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Γ. ΔΡΑΚΟΣ"

Transcript

1 Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II - ΥΠ..Ε.Π.Θ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ & ΟΜΙΛΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Γ. ΔΡΑΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΑ 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1 Σχιτίε χειλιών - υπερώα 4 Αντιμετώπιση αρθρωτικών δυσκολιών - Πρόγραμμα παρέμβαση 9 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι μέχρι σήμερα μελέτε και έρευνε που αναφέρονται στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του λόγου και τη ομιλία, καθώ και εκείνε που ασχολούνται με το «διαταραγμένο» λόγο και ομιλία, συγκλίνουν στην διαπίστωση ότι η γλωσσική ανάπτυξη και εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα βιογενετικών και κοινωνικοπολιτιστικών προϋποθέσεων. Το κύριο βάρο τη αποκατάσταση των γλωσσικών προβλημάτων - δυσλειτουργιών - διαταραχών που παρουσιάζονται στην πορεία τη εξέλιξη του ατόμου αναλαμβάνει η Ειδική Παιδαγωγική του λόγου και τη ομιλία. Με τον όρο Γλωσσικό πρόβλημα, αναφερόμαστε για να δηλώσουμε το ευρεία κλίμακα βαρύ και μακροπρόθεσμη διάρκεια γλωσσικό «έλλειμμα», χωρί να αναφερόμαστε στην αιτιολογία αλλά στο σύμπτωμα. Το γλωσσικό πρόβλημα συντελεί στην περιορισμένη ικανότητα του ανθρώπου για κοινωνική προσαρμογή, ενώ επιδρά δυσμενώ σε κάθε ψυχοδιανοητική και μαθησιακή διαδικασία. α Γλωσσική δυσλειτουργία, εννοούμε τη συγκεκριμένη γλωσσική κατάσταση ενό ατόμου, με συγκεκριμένη αιτιολογία, κατά κύριο λόγο οργανική, που έχει ω αποτέλεσμα να επιβραδύνεται σημαντικά η όλη ψυχοδιανοητική και μαθησιακή εξέλιξη του ατόμου. Είναι δυνατόν, αφού την εντοπίσουμε να βελτιώσουμε τη γλωσσική κατάσταση. Με τον όρο Γλωσσική Διαταραχή, εννοούμε τη μερική, λιγότερο βαριά και περιορισμένη χρονική διάρκεια γλωσσική κατάσταση ενό ατόμου με ε- λαφρέ επιδράσει στην ψυχοδιανοητική και κοινωνική του εξέλιξη, που μπορεί να εξαλειφθεί με κατάλληλου παιδοψυχολογικού χειρισμού. Εάν όμω δεν ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα ψυχοπαιδαγωγικά μέτρα και μέσα, μπορεί να ε- ξελιχθεί σε γενικευμένη γλωσσική διαταραχή. 3

4 Τα γλωσσικά προβλήματα, οι γλωσσικέ δυσλειτουργίε και γλωσσικέ διαταραχέ εμφανίζονται συχνά σε άτομα με φυσιολογικέ γενετικέ προϋποθέσει και οφείλονται: > Σε μια αναπτυξιακή ανωριμότητα: το παιδί δεν επικοινωνεί όπως θα περίμενε κανεί με βάση την ηλικία του, αλλά σαν παιδί μικρότερη ηλικία > Σε οργανικά, γενετικά ή μετε-γενετικά προβλήματα: βαρηκοΐα, σχιστία, οδοντικέ ανωμαλίε, εγκεφαλική παράλυση, νοητική καθυστέρηση, κ.α. > Σε άλλου παράγοντε: ψυχολογικά προβλήματα, αντίξοε περιβαλλοντικέ συνθήκε, κ.α. Ένα παιδί με προβλήματα στην ομιλία μπορεί να: > Μπερδεύει του ήχου σε μια λέξη > Αδυνατεί να μιμηθεί συγκεκριμένου ήχου ή ομάδε ήχων > Παραλείπει ήχου ή και συλλαβέ από τι λέξει Ένα παιδί με προβλήματα στο λόγο μπορεί να δυσκολεύεται να: > Καταλάβει αυτά που του λένε > Βάζει λέξει μαζί και να σχηματίζει προτάσει > Βρίσκει τι κατάλληλε λέξει που χρειάζεται για να εκφραστεί και να συντάξει σωστά τι προτάσει του > Παίρνει μέρο σε μια συζήτηση > Εκφράζεται με ευκολία και ανάλογα με τι περιστάσει Οι συνέπειε των προβλημάτων λόγου και ομιλία έχουν αντίκτυπο τόσο στη συμπεριφορά και την εκπαίδευση του παιδιού, όσο και στην οικογένεια του. Το παιδί νοιώθει μειονεκτικά και απομονωμένο, ενώ μπορεί να εκδηλώνει παράλληλα κρίσει επιθετικότητα και θυμού. 4

5 Επίση, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον και σε δεξιότητε όπω η γραφή και η ανάγνωση,αντιμετωπίζει σοβαρά μαθησιακά προβλήματα. Από την πλευρά των γονέων, ορισμένοι τέτοια προβλήματα τα αντιμετωπίζουν με ενοχή, καθώ νοιώθουν υπεύθυνοι για το πρόβλημα του παιδιού του. Ακόμη, μερικοί γονεί αντιδρούν με απόρριψη του προβλήματο: δεν δέχονται δηλάδη ότι το παιδί του έχει πρόβλημα, ώστε να το αναγνωρίσουν και να προσαρμοστούν. Και μερικοί άλλοι απορρίπτουν το ίδιο το παιδί του και συνεπώ η σχέση γονέων - παιδιού γίνεται προβληματική. Καταλήγοντα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όταν ένα παιδί αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα λόγου και ομιλία είναι απαραίτητη η συνεργασία με κάποιον ειδικό. Μόνο με τη βοήθεια του θα μπορέσει να αξιολογηθεί ακριβώ το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το παιδί και να του χορηγηθεί το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβαση, ενώ παράλληλα θα έχει οικοδομηθεί ένα περιβάλλον α- σφαλέ και δεκτικό για αυτό. Επίση, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι κάθε προσπάθεια σκόπιμη παρέμβαση θα πρέπει να διέπεται από μια βασική αρχή: την αρχή τη επιτυχία. Οι απαιτήσει όλων των εμπλκόμενων θα πρέπει να προσαρμόζονται στο επίπεδο των δυνατοτήτων του παιδιού. Ο βαθμό δυσκολία των στόχων πρέπει να αυξάνεται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο του παιδιού. Παρακάτω, παρουσιάζεται μια εργασία - μελέτη περίπτωση ενό νηπίου 5,5 ετών με δυσκολία στην άρθρωση, η οποία οφείλεται σε σχιστία τη υπερώα (λυκόστομα) και του άνω χείλου (λαγόχειλο). 5

6 ΣΧΙΣΤΙΕΣ ΧΕΙΛΙΩΝ - ΥΠΕΡΩΑΣ Οι σχιστίε αποτελούν συχνέ μορφέ δυσπλασία (1 παιδί κάθε 650 γεννήσει) που εκδηλώνονται στα χείλη, την υπερώα (λυκόστομα) ή και στα δύο και οφείλονται στην ελλιπή ανάπτυξη και συνένωση του κατά την εμβρυϊκή περίοδο. Οι σχιστίε έχουν άμεσο αντίκτυπο: > Στην άρθρωση, με σοβαρέ επιπτώσει στη γλωσσική εξέλιξη των παιδιών. > Στη χροιά τη φωνή, με έντονη ρινολαλία (μιλάει με τη μύτη λόγω μη λειτουργία του υπεριοφαρυγγικού σφιγκτήρα). > Στην ακοή, με επαναλαμβανόμενε ωτίτιδε. Μερικά παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν την ομιλία, όταν η ακουστική α- πώλεια είναι χρόνια ή εμφανίζεται σκιά στα δύο αυτιά. > Στη ρόφηση των βρεφών (κίνηση θηλασμού). > Στη μάσηση και κατάποση. > Στην οδοντοφυΐα. > Στην αισθητική του προσώπου. Ψυγολοηκές επιπτώσεις Πολλέ φορέ εξαιτία τη δυσμορφία του προσώπου αναπτύσονται αισθήματα μειονεξία, απομόνωση και φόβου που μπορεί να εξελιχθούν σε προβλήματα μάθηση και εν γένει σχολική αποτυχία. Η έγκαιρη παρέμβαση διασφαλίζει την ψυχική ηρεμία του παιδιού και απαλύνει τον πανικό και την αβεβαιότητα των γονιών του με: 6

7 > Την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση των οργάνων, > Του κατάλληλου υποστηρικτικού χειρισμού σε συνεργασία με τον/την ψυχολόγο, > Τη διασφάλιση ενό φυσιολογικού μηχανισμού, όσο αυτό είναι δυνατό, για την ανάπτυξη του λόγου και τη ομιλία. Χειρουργικές επειιβάσεκ Άμεση προτεραιότητα δίνεται στη λειτουργική αποκατάσταση τη υ- περώα ή και του χείλου όσο το δυνατό νωρίτερα. Η πρώτη πλαστική χειρουργική επέμβαση του χείλου γίνεται συνήθω μεταξύ 2 και 3 μηνών, ενώ τη υπερώα μεταξύ 12 και 18 μηνών. Αργότερα, μπορεί να χρειαστούν και άλλε δευτερεύουσε διορθωτικέ επεμβάσει: > Στην υπερώα, συνήθω μεταξύ 4-6 ετών, > Στο άνω χείλο, συνήθω κατά την εφηβική ή μετεφηβική ηλικία. Εξίσου σημαντική και απαραίτητη είναι η συμβολή λογοθεραπευτή στην αξιολόγηση-διάγνωση και θεραπεία του παιδιού με σχιστίε. Η συμβουλευτική γονέων και η συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα είναι αναπόσπαστο μέρο του ρόλου του. Συγκεκριμένα, οι γονεί χρειάζονται βοήθεια για να κατανοήσουν τη λύση του προβλήματο, τι να περιμένουν από πλευρά γλωσσική ανάπτυξη και πω να περιορίσουν τα προβλήματα του παιδιού του. Επίση, ο λογοθεραπευτή θα προτείνει συστηματική παρακολούθηση του παιδιού και θα το εντάξει σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα. 7

8 ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Ο Λάζαρο είναι 5,5 ετών γεννήθηκε στην Ελλάδα με φυσιολογικό τοκετό και είναι Αλβανική καταγωγή. Είναι το τρίτο παιδί σε σειρά στην οικογένεια και έχει ακόμη έναν αδερφό 17 ετών μα μια αδερφή 15. Περπάτησε κανονικά και στα 2 του χρόνια περίπου άρχισε να μιλάει. Έχει πρόβλημα στην άρθρωση και ο λόγο του είναι τι περισσότερε φορέ δυσκατάληπτο λόγω τη σχιστία που παρουσιάζει. ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Σύμφωνα με το βιβλιάριο Υγεία του παιδιού, όπω αυτό συμπληρώθηκε κατά τη γέννηση του, παρουσιάζει λυκόστομα, λαγώχειλο. Από πληροφορίε που πήρα κυρίω από τον μεγάλο αδερφό και τη μητέρα( δεν μιλά καλά τα ελληνικά), έχει υποβληθεί σε δύο χειρουργικέ επεμβάσει και έχει προγραμματιστεί άλλη μια γιά τον προσεχή Σεπτέμβρη στο Νοσοκομείο Παίδων από όπου και παρακολουθείται. Αν και οι γιατροί έχουν συμβουλέψει την οικογένεια να επισκέπτεται το παιδί και κάποιον λογοθεραπευτή, αυτό δε γίνεται γιά οικονομικούς λόγου. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ο Λάζαρο προέρχεται από μια οικογένεια που του προσφέρει ασφάλεια και δείχνουν ενδιαφέρον γιά τη μαθησιακή του εξέλιξη και την κοινωνική του ένταξη. Διαμένουν σε ένα δυάρι διαμέρισμα και εργάζονται μόνο ο πατέρα και ο μεγάλο του αδερφό. ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Φοίτησε από την αρχή σε κανονικό Νηπιαγωγείο στο ολοήμερο τμήμα και φέτο είναι η 2 η χρονιά του στο σχολείο μα. Είχε από την αρχή κανονική προσαρμογή και έγινε αποδεκτό την πρώτη χρονιά τη φοίτηση του μέσα στο α'τρίμηνο από όλα σχεδόν τα παιδιά. Τη φετινή χρονιά έχει αναπτύξει ιδιαίτερε φίλιε με συνομήλικα παιδιά. Ακολουθεί του κανόνε τη καθημερινή σχολική ζωή χωρί δυσκολία και συμμετέχει ενεργά στι δραστηριότητε του ημερήσιου προγράμματο. Δε διστάζει να ζητήσει βοήθεια όπου χρειάζεται, καθώ επίση εκφράζει 8

9 άμεσα τι ανάγκε και τι επιθυμίε του (π.χ. να πάει τουαλέτα, να πιεί νερό κ.α.). Έχει πολύ καλό νοητικό επίπεδο, ακολουθεί πάντα τι οδηγίε που του δίνονται και ολοκληρώνει τι εργασίε. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Γλώσα: Ο λόγο του είναι δομημένο αλλά γίνεται με δυσκολία αντιληπτό λόγω τη δυσκολία του στην άρθρωση. Απαντά με μικρέ προτάσει (3-5 λέξεων), αλλά και όπου χρειάζεται γίνεται πιο αναλυτικό και επεξηγηματικό. Λέει το όνομα του όταν του το ζητούν και ονομάζει τα μέρη του σώματο του. Λέει τα χρώματα και ονομάζει καθημερινά αντικείμενα τη τάξη. Χρησιμοποιεί το «και» σε μια πρόταση και ακούει προσεκτικά μια ιστορία στην τάξη την οποία μπορεί να αναπαραγάγει μετά. Είναι σε θέση να περιγράψει κάτι που βλέπει, αλλά και κάτι που δεν βλέπει αλλά θυμάται ή να περιγράψει κάποιο γεγονό που έλαβε χώρα στο παρελθόν. Γράφει το μικρό του όνομα και μπορεί να το αναγνωρίζει μεταξύ άλλων. Μπορεί και αναγνωρίζει τα ονόματα άλλων παιδιών στι καρτέλε του, τα συρτάρια του ή όταν είναι γραμμένα στι εργασίε του.μπορεί και αντιγράφει λέξει από βιβλία στη γωνιά τη βιβλιοθήκη ή από κάρτε που είναι αναρτημένε. Προαναγνωτικές δεξιότητες: Γυρίζει τι σελίδε του βιβλίου από δεξιά προ τα αριστερά. Κάνει διάκριση μεταξύ γράμματο και λέξη. Δείχνει να καταλαβαίνει τον ήχο του φωνήματο. Συνδυάζει γράμματα και λέξει μεταξύ του (π.χ. κότα γιά το «κ», αλλά καιέρικα όπου το «κ» βρίσκεται). Γραφο-κινητικές δεξιότητες: Κρατά το μολύβι βάζοντα το δείκτη και το μεσαίο δάκτυλο μπροστά. Χρησιμοποιεί συνδυασμού χρωμάτων. Κόβει καλά με το ψαλίδι και κολλά χαρτόνια χωρί δυσκολία. Μαθηματικά: Ταξινομεί ένα σετ αντικειμένων ανάλογα με το χρώμα και το μέγεθο.απαγγέλει και απαριθμεί έω το 10. Γράφει και δίνει σύνολα έω το 10. Μπορεί να συνδυάζει δυο σύνολα και να τα αθροίζει μέχρι το 10. 9

10 Χρησιμοποιεί χωρί δυσκολία χωροχρονικέ έννοιε: πάνω, κάτω, ανάμεσα, χτε, πριν, κ.α. Επίση, έχει αντίληψη τη διαδοχή γεγονότων: μέρανύχτα, αύριο-χτε., τι ημέρε τη εβδομάδα. Κοινωνικές - υναιθηματικές δεξιότητες: Αυτοεξυπηρετείται στην τουαλέτα και στην ατομική του υγιεινή. Συνεργάζεται με την ομάδα, επικοινωνεί κα παίζει χωρί ιδιαίτερα προβλήματα. Ανταποκρίνεται στου κανόνε και θέλει να του επιβάλλει στου άλλου. Του αρέσει να έχει ηγετικό ρόλο. Είναι τακτικό με τα προσωπικά του αντικείμενα, στο συρτάρι του και στο φαγητό του. Βοηθάει κάποιο παιδί όταν δεν τα καταφέρνει κάπου. Είναι ενεργητικό και ώριμο για την ηλικία του. Έχει παρατηρητικότητα και καλή μνήμη. Δεν του αρέσει να του επιβάλλονται οι άλλοι χωρί λόγο και είναι ευαίσθητο. Γενικά, είναι από τα «καλόβολα» και ήσυχα παιδιά. Γλωσσικό προφίλ: Όπω έχει αναφερθεί και παραπάνω, ο λόγο του είναι τι περισσότερε φορέ δυσνόητο λόγω τη δυσκολία του στην άρθρωση. Συγκεκριμένα, χαρακτηρίζεται από αλλοίωση και αντικατάσταση σχεδόν όλων γενικά των φθόγγων. Λέει καλά, αλλά όχι πάντα (ανάλογα με τη θέση του μέσα στη λέξη) κάποιου εκρηκτικού φθόγγου: «κ» και «γκ». Δεν έχει καθαρότητα στην ομιλία του και είναι έντονη η ρινολαλία στη χροιά τη φωνή του. Οι φθόγγοι που αντικαθιστά είναι οι έξη: - «τ» με «κ», τόπι = κόπι - «δ» με «χ», δίνω = χίνω - «ρ» με «γ», ρόδα = γόδα - «ξ» με «χ», ξύλο = χσύλο - «γκ» με «κ», γκάζι = κάζι - «τσ» με «σ», τσάντα = σάντα Οι φθόγγοι που αλλοιώνει είναι: «π», «β», «φ», «λ», «ζ», «θ». «σ,», «ψ». 10

11 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Με βάση τα παραπάνω και την προσωπική επικοινωνία μα με το παιδί θα μπορούσαμε να θέσουμε τόχους μέσα στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματο του νηπιαγωγείου για την αντιμετώπιση των αρθρωτικών του δυσκολιών. Στον τομέα τη γλώσας θέτουμε ω μακροπρόθεσμους στόχου: > Να είναι η ομιλία του αντιληπτή. > Η αποκατάσταση τη σωστή προφορά των φθόγγων. Για την επίτευξη του θέτουμε του παρακάτω βραχυπρόθεσμους στόχου και τι αντίστοιχε δραστηριότητε - ασκήσει: > Να μειωθεί η ρινικότητα στη χροιά τη φωνή του. > Να αποκτήσουν πλαστικότητα οι μύε του προσώπου του. > Να αποκτήσει ευκαμψία και μεγαλύτερη κινητικότητα η γλώσσα του. Προτεινόμενες δραστηριότητες: Ασκήσεις νια τα γείλη: Το παιδί να προσπαθήσει να σφυρίξει. Να σουφρώσει τα χείλη και μετά να χαμογελάσει. Να δαγκώσει το κάτω χείλο με τα δόντια. 11

12 Ασκήσεις για το σαγόνι: Το παιδί να κάνει πω μασάει με υπερβολικό τρόπο, (δαγκώνει ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί). Σπρώχνει το χέρι μα προ τα κάτω ανοίγοντα το στόμα του όσο μπορεί περισσότερο ενώ του κρατάμε το σαγόνι. Ασκήσεις αναπνοής: Το παιδί φυσά φτερά, φούσκε, χάρτινε βαρκούλε στο νερό. Σβήνει κεράκια πραγματικά ή μιμούμενο υποθετικά φυσώντα δυνατά. Μιμείται διάφορου ήχου: τρένων, πλοίων, κ.α. Μιμείται φωνέ ζώων. Φουσκώνει και ξεφουσκώνει χάρτινε σακούλε. Ασκήσεις νια τη νλώσσα - νλωσσονυμναστική: Μιμείται τη γάτα που πίνει γάλα. Να σκουπίσει με τη γλώσσα του τον ουρανίσκο. Να φουσκώσει με τη γλώσσα του τα μάγουλα του. Να μπαινοβγαίνει η γλώσσα του γρήγορα στο στόμα σαν ελατήριο. Αυτέ οι ασκήσει καθώ και οι προηγούμενε αποτελούν κάποιε από τι λεγόμενε στοματοπροσωπικέ ασκήσει, οι οποίε εκτό από ατομικά μπορούν να γίνουν και ομαδικά στην τάξη και όταν γίνονται από όλα τα παιδιά είναι διασκεδαστικέ και ευχάριστε. 12

13 Στο νηπιαγωγείο τέτοιε δραστηριότητε είναι ιδιαίτερα ελκυστικέ στα νήπια, καθώ προσφέρονται μέσα στα πλαίσια μιμητικών παιχνιδιών, θεατρικού παιχνιδιού και τη δραματοποίηση - δραστηριότητε μέσω των οποίων εκφράζονται ελευθέρα και δημιουργικά, ενώ παράλληλα ψυχαγωγούνται. Οι δραστηριότητε που προτείνονται παρακάτω, έχουν αφετηρία του, του φθόγγου που λέει ο Λάζαρο πιο καλά και του φθόγγου του λιγότερο αλλοιωμένου για να προχωρήσουμε σταδιακά σε εκείνου του φθόγγου που δεν προφέρει. Παιγνίδια με μουσική και στίγους. Α. παιχνίδια φθόγγων (μίμιση ήχων αρχικά για του φθόγγου μ, κ, γκ) - Μιμείται τον ήχο που κάνουμε αν δοκιμάσουμε μια ωραία σοκολάτα: «μμμμ!!» ή ενό μωρού που πεινά: «μαμ». - Τη φωνή ενό γαϊδάρου που γκαρίζει: «γκααά, γκααά,...» - Τη φωνή τη κότα που κακαρίζει: «κοκοκοκοκοκο!». Οι παραπάνω φθόγγοι μπορούν να εξασκηθούν και μέσα από τραγούδια γνωστά μα που τα προσαρμόζουμε ανάλογα με τι ανάγκε μα ή τραγουδάκια που αυτοσχεδιάζουμε. (π.χ. το γνωστό μα τραγούδι «όταν κυρά μου θα πάω στο παζάρι...», όπου επιλέγουμε τα ζώα ανάλογα με του φθόγγου που δουλεύουμε - κότα = κοκό, αγελάδα = μουμού... κ.λ.π.). Β. Παιχνίδια με φθόγγου που αλλοιώνει λιγότερο (π, τ) - Μιμείται τον ήχο που κάνει η πάπια : «πα, πα, πα ή πι,πι, πι» - Μιμείται τον ήχο που κάνει το ρολόϊ: «τικ, τακ» Γ. Δείχνουμε του φθόγγου στο παιδί κιναισθητικά. Βάζουμε το χέρι του παιδιού στα χείλη για να αισθανθεί τον αέρα σε φθόγγου όπω το π, κ, σ. 13

14 Στον τομέα τη ψυχικής υγείας θέτουμε μακροπρόθεμο στόχο μα : > Τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντο στην τάξη που θα βοηθήσει το παιδί να ξεπεράσει το πρόβλημα τη ομιλία του. Ως βραχυπρόθεμους στόχου : > Δημιουργία κλίματο αποδοχή και σεβασμού. > Τόνωση τη αυτοπεποίθηση του. Και οι δυο παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται ω εξή: Α. Να του δίνουμε ευκαιρίε να μιλήσει με όσο το δυνατό περισσότερα άτομα μέσα και έξω από την τάξη και κυρίω να είναι άμεση η ανταπόκριση μα ό ταν το παιδί έχει διάθεση για επικοινωνία.. Β. Να του δίνονται ευκαιρίε να καταλαβαίνει εύκολε συνομιλίε, να εκτελεί εύκολε εντολέ, να ζητά διάφορα πράγματα και να τα χρησιμοποιεί για τον εαυτό του. Γ. Να μην παρεμβαίνουμε άμεσα και διορθώνουμε τα λάθη που κάνει ή αυτά που δεν μπορεί να αρθρώσει. Δ. Να προσαρμόζουμε το γλωσσικό μα επίπεδο, στο επίπεδο των δυνατοτήτων του παιδιού. Απλέ, μικρέ και κατανοητέ προτάσει, ειπωμένε αργά και καθαρά και αλλαγή του τόνου τη φωνή μα όπου χρειάζεται. Ο Λάζαρο ανταποκρίθηκε με επιτυχία στι περισσότερε δραστηριότητε, όπω αυτέ περιγράφονται παραπάνω. Σε αυτό βοήθησε το γεγονό ότι ο Λάζαρο φοιτά για δεύτερη χρονιά στο σχολείο μα και έχει αναπτύξει πολύ καλέ σχέσει και επικοινωνία, τόσο με τα άλλα παιδιά, όσο και με τι δασκάλε. Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα αποδοχή από τα παιδιά τη τάξη του, αλλά και από τα παιδιά του άλλου τμήματο. 14

15 Και οι δύο δασκάλε χαιρόμαστε για το Λάζαρο, γιατί έχει αναπτύξει δυνατό χαρακτήρα και βρίσκεται σε πολύ καλό νοητικό επίπεδο. Δεν έναι το φοβισμένο και ευαίσθητο παιδί που ήρθε πέρυσι στο σχολείο μα. Σε αυτό έχουν συμβάλλει πολύ και τα μέλη τη οικογένεια του, που όπω φαίνεται έχουν αποδεχθεί το πρόβλημα του και τον ενθαρρύνουν αρκετά. Δε διστάζει να παίρνει πρωτοβουλίε και να βοηθά τα άλλα παιδιά όταν χρειάζεται. Το παραπάνω πρόγραμμα παρέμβαση, αποτελεί στην ουσία μια πρόταση στην οποία καταλήξαμε έχοντα λάβει υπόψιν δυο βασικού παράγοντε: το χρονικό διάστημα που μα απομένει μέχρι τη λήξη του σχολικού έ- του (Μάϊο- Ιούνιο) και την ανάγκη συνεργασίας με λογοθεραπευτή, ο ο ποίο και θα δώσει τι κατάλληλε οδηγίε και θα εντάξει το Λάζαρο σ'ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό πρόγραμμα. Επίση, είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι η πρόοδο οποιουδήποτε προγράμματο παρέμβαση εξαρτάται άμεσα από τι διορθωτικέ επεμβάσει που πρόκειται να γίνουν στο παιδί ανάλογα και με την ηλικία του. (τον προσεχή Σεπτέμβρη πρόκειται να υποβληθεί σε ακόμα μια επέμβαση). 15

16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Δράκο, Γ.: (1999), Ειδική Παιδαγωγική των προβλημάτων λόγου και ομιλία, Αθήνα. Σούλη, Γ-Σ:(2002),Μαθαίνοντας βήμα με βήμα στο σχολείο και στο σπίτι, εκδ. τυπωθήτω, Αθήνα ΟΕΔΒ, Δραστηριότητε μαθησιακή ετοιμότητα - βιβλίο δασκάλου, Αθήνα. Σπετσίωτη Γ.: Επιστημονικό άρθρο, Αντιμετώπιση των Διαταραχών του Λόγου στα μικρά παιδιά, Παράθυρο στην εκπαίδευση, τεύχο 18, 2002, Αθήνα. Δασκαλάκη, Ε.: άρθρο στην ιστοσελίδα: Άρθρο, αναφορά σε προβλήματα λόγου και σε σχιστίε. 16

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 4 2. Ιστορικό παιδιού 3.Έκθεση ιατοπαιδαγωγικού κέντου 11 4. Εκπαιδευτική αξιολόγηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 4 2. Ιστορικό παιδιού 3.Έκθεση ιατοπαιδαγωγικού κέντου 11 4. Εκπαιδευτική αξιολόγηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΔΡΑΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΡΙΓΚΑ Δ. ΕΛΕΝΗ Αθήνα, 2005

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Καλώς ήρθατε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Καλώς ήρθατε ΑΡΧΙΚΗ Καλώς Ήρθατε στον ιστότοπό μας... Το Έργο Λόγος Έκφραση απευθύνεται σε παιδιά µε δυσκολίες, σε εφήβους, σε ενήλικες, σε γονείς, και σε εκπαιδευτικούς. Στο γραφείο ειδικών θεραπειών

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για το κέντρο μας. Οδηγός για τους γονείς Λογοθεραπεία Τραυλισμός Εργοθεραπεία Μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία-δεπυ

Λίγα λόγια για το κέντρο μας. Οδηγός για τους γονείς Λογοθεραπεία Τραυλισμός Εργοθεραπεία Μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία-δεπυ sdfsdfsdf 1 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το κέντρο μας Οδηγός για τους γονείς Λογοθεραπεία Τραυλισμός Εργοθεραπεία Μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία-δεπυ Παιγνιοθεραπεία Συμβουλευτική γονέων και ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΤΣΙΟΛΙΚΑ ΙΟΥΛΙΑ Α.Μ: 611 ΕΠΟΠΤΗΣ: Κα ΤΟΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η ανάγκη για την έγκαιρη αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: «Αναλυτικά Προγράμματα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Υπεύθυνη Ομάδας: Σοφία Μαυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«Γιατί είναι σημαντική η οπτική σηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου;»

«Γιατί είναι σημαντική η οπτική σηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου;» ΤΣΙΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ «Πώς μπορώ να προετοιμάσω το παιδί μου για κάποια καινούρια δραστηριότητα;» Ένα από τα χαρακτηριστικά των παιδιών με αυτισμό είναι η έλλειψη ενδιαφερόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Γενικής Εκπαίδευσης για Μαθητές με

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Οι παιδαγωγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτού του οδηγού για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικες Αποκαταστασης, Εκπαιδευση Και Συστηματα Υγειονομικης Περιθαλψης

Τεχνικες Αποκαταστασης, Εκπαιδευση Και Συστηματα Υγειονομικης Περιθαλψης Ενότητα 6 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ Τεχνικες Αποκαταστασης, Εκπαιδευση Και Συστηματα Υγειονομικης Περιθαλψης Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Mintaze Kerem Gunel Akmer Mutlu Ozgun Kaya Kara Ayse Livanelioglu

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παπαδάκης Νικόλαος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παπαδάκης Νικόλαος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ Η/Υ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΎ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αναπτυξιακή Αξιολόγηση σελ 2. Σημαντικά ορόσημα ανάπτυξης στο τέλος των 7 πρώτων μηνών σελ 7

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΎ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αναπτυξιακή Αξιολόγηση σελ 2. Σημαντικά ορόσημα ανάπτυξης στο τέλος των 7 πρώτων μηνών σελ 7 1 A Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Mονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο ιευθυντής-καθηγητής: Γ. Χρούσος ΑΝΑΠΤΥΞΗ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός. Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός. Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια Μανώλης Μαρνελάκης Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στην πράξη:

Αξιολόγηση στην πράξη: Αξιολόγηση στην πράξη: Εναλλακτικές Μορφές Αξιολόγησης & Ατομικός Φάκελος νηπίου (Portfolio) Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος ης 47 Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Ιανουάριος 2012 Οι σημειώσεις που κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς Οµάδα εργασίας για την εποπτεία της πρακτικής άσκησης Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς άσκαλος Μέλη Αναστασίου Αργυρώ ραµατοθεραπεύτρια Βογινδρούκας Γιάννης Λογοπεδικός έδες ηµήτρης άσκαλος ε.α. ίπλα

Διαβάστε περισσότερα

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση»

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΩΦΩΣΗ «Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οικογένεια αποτελεί το σηµαντικότερο φορέα ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης του ατόµου. Μέσα σε αυτή το άτοµο διαµορφώνει το χαρακτήρα του και µαθαίνει τους ρόλους του Προϋπόθεση για την οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολές Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Πτυχιακή εργασία µε θέµα: ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Εισηγήτρια: Κα Γεωργιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Αν η εγκυμονούσα καπνίζει, πρέπει να κόψει το τσιγάρο και να αποφεύγει χώρους όπου καπνίζουν τρίτοι, γιατί υπάρχει φόβος ή να γεννήσει πρόωρα ή να

Αν η εγκυμονούσα καπνίζει, πρέπει να κόψει το τσιγάρο και να αποφεύγει χώρους όπου καπνίζουν τρίτοι, γιατί υπάρχει φόβος ή να γεννήσει πρόωρα ή να Η ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Η εγκυμοσύνη είναι φυσιολογική κατάσταση. Για να πάνε όμως όλα καλά, χρειάζονται μερικές προφυλάξεις. Πρώτα απ όλα, είναι απαραίτητη η ιατρική παρακολούθηση της εγκυμοσύνης, όσο ομαλή κι αν

Διαβάστε περισσότερα

Η Λεπτή Κινητικότητα και το Παιδί με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο

Η Λεπτή Κινητικότητα και το Παιδί με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η Λεπτή Κινητικότητα και το Παιδί με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ: Βαγγέλης Βασαλάκης Εργοθεραπευτής Μαρία Μούκα Εργοθεραπεύτρια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χ.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ιπλωματική εργασία με θέμα: «θεατρικό παιχνίδι στην ειδική αγωγή»

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Εγχειρίδιο κατάρτισης Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Δασκάλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην στήριξη και εκπαίδευση Μαθητών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Οδηγός για Δασκάλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην στήριξη και εκπαίδευση Μαθητών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ Οδηγός για Δασκάλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην στήριξη και εκπαίδευση Μαθητών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αρετή Ζακολίκου

Διαβάστε περισσότερα