ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΡΗΣΙΙΑΚΚΟ ΠΡΡΟΓΡΡΑΜΜΑ ΕΚΚΠΑΙΙ ΕΥΣΗΣ ΚΚΑΙΙ ΑΡΡΧΙΙΚΚΗΣ ΕΕΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗΣΣ (ΕΕΠΕΕΑΑΕΕΚΚ ( ΙΙΙΙ) ) Άξξοοννααςς 44,, Μέέττρροο ,, ΕΕννέέρργγεει ιαα Κααττηηγγοορρί ίαα Πρράάξξηηςς αα Ε υυ αα ι σσ θθ ηη ττ οοπ οο ί ηη σσ ηη Ε κκ π αα ι δδ εε υυ ττ ι κκώ νν κκ αα ι Π αα ρρ εε µµ ββ αα ττ ι κκ άά Π ρρ οο γγ ρρ άά µµ µµ αα ττ αα γγ ι αα ττ ηη νν Π ρρ οοώ θθ ηη σσ ηη ττ ηη ςς ΙΙ σσ όό ττ ηη ττ αα ςς ττω νν Φ ύύ λλω νν Κ Ε Θ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ιεύθυννση Α Θεσσαλλοννί ίκης Ακκααδδηηµµααϊ ϊκκόό έέττοοςς

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Arnot, M. (1995). Ισότητα των φύλων: κριτική προσέγγιση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Στο Παπαγεωργίου, N. (επιµ.), Εκπαίδευση και ισότητα ευκαιριών. Πρακτικά συνεδρίου. Αθήνα: Υπουργείο Προεδρίας Κυβέρνησης και Γενική Γραµµατεία Ισότητας. Arnot, M. (1993). Η πρόκληση των ίσων ευκαιριών: προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο εληγιάννη, Β. & Ζιώγου, Σ. (επιµ.), Εκπαίδευση και Φύλο (σελ ). Θεσσαλονίκη: Βάνιας. εληγιάννη, Β. & Ζιώγου, Σ. (επιµ.) (1993).Εκπαίδευση και Φύλο. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. εληγιάννη, Β. & Ζιώγου, Σ. (επιµ.) (1997).Φύλο και σχολική πράξη. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. εληγιάννη, Β. & Ζιώγου, Σ. (1993). ρόµοι ζωής: Βιβλίο εργασίας για τη σχολική τάξη. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Ζιώγου-Καραστεργίου, Σ. (1999). Η εξέλιξη του προβληµατισµού για τη γυναικεία εκπαίδευση στην Ελλάδα. Στο εληγιάννη, Β. & Ζιώγου, Σ. (επιµ.) (β ανατύπωση) Εκπαίδευση και Φύλο. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Κατσαρού, Ε. (1994). Ενεργητική-Συµµετοχική Έρευνα. Εκπαιδευτική Κοινότητα, 25, Παρασκευόπουλος, Ι., Μπεζεβέγκης, Η., Γιαννίτσας, Ν., Καραθανάση, Α. (επιµ.) (1995). ιαφυλικές Σχέσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Σπυροπούλου, Ζ. (1996). Ο ρόλος του δασκάλου και η συµβολή του στην αντιµετώπιση του προβλήµατος των διακρίσεων των φύλων. Το σχολείο και το σπίτι, 4,

3 εληγιάννη-κουϊµτζή, Β. (επιµ.) (1998).Γυναίκες και Ιδιότητα του Πολίτη. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Ζιώγου, Σ., εληγιάννη-κουϊµτζή, Β., αλακούρα, Α. & Χασεκίδου, Θ. (2000). Εκπαίδευση, φύλο και ιδιότητα του πολίτη. Έρευνα και παρέµβαση για την ευαισθητοποίηση µαθητών-µαθητριών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τη δηµοκρατία, το φύλο και την ιδιότητα του πολίτη (Τελική Έκθεση). Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. και Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Υπουργείο Παιδείας. Γκασούκα, Μ. (1998). Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του φύλου. Ζητήµατα εξουσίας και ιεραρχίας. Αθήνα: ιδίας 2

4 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αθανασιάδου, Χ. & Πετρίδου, Β. (1997). Αναπαραστάσεις γυναικών στα βιβλία της ιστορίας και της κοινωνιολογίας του λυκείου. Στο εληγιάννη, Β. & Ζιώγου, Σ. (επιµ.), Φύλο και σχολική πράξη (σελ ). Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Αύδη-Τικοπούλου, Α. (1981). Μήδεια και Ανδροµάχη του Ευριπίδη: µια παράλληλη ανάγνωση. Φιλόλογος (26), εληγιάννη, Β. & Ζιώγου, Σ. (1993). Εκπαίδευση και φύλο: ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληµατισµός. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Λόππα-Γκουνταρούλη, Ε. (1992). Η γυναικεία παρουσία στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του λυκείου, Νέα Παιδεία (62), Μπουφέα, Α. (1991). Το πρόσωπο της µητέρας σε ποιητές της Α µεταπολεµικής γενιάς. Νέα Παιδεία (57), Πολίτη, Τ. (1993). Ανδρικός λόγος/γυναικείος λόγος: µεταπολεµική πεζογραφία. Γράµµα (1), ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ζυµάρης, Ευ. (1983). Σχέση φύλου σε ορισµένες ηλικίες και επίδοση στα ελληνικά και µαθηµατικά. Φιλοτεχνικός Όµιλος Χίου. Μυλωνάς, Ε. Χ. (1983). Αναφορά σε µερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση και τη στάση των κοριτσιών απέναντι στα µαθηµατικά. Σύγχρονη Εκπαίδευση (13), Παπαλόη, Β., Τιντοµηνά, Μ. και Χρύση, Φ. ( ). Παράγοντες που επηρεάζουν στην επίδοση των µαθητών στα µαθηµατικά. Εκπαιδευτικά (10), Ποντίσκα, Π., Παπάνου, Γ. & Ραβάνης, Κ. (1997). Η διάκριση των φύλων στα σχολικά εγχειρίδια των φυσικών επιστηµών: παραδοσιακές και εναλλακτικές προσεγγίσεις. Στο εληγιάννη, Β. & Ζιώγου, Σ. (επιµ.), Φύλο και σχολική πράξη (σελ ). Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 3

5 Τουµάσης, Μ. (1985). Ευφυία και µαθηµατικές ικανότητες. Σύγχρονη Εκπαίδευση (22), Τρέσσου-Μυλωνά, Ε. (1995). Πρακτικές που προάγουν την ισότιµη συµµετοχή των κοριτσιών στη µαθηµατική παιδεία. Στο Παπαγεωργίου, N. (επιµ.), Εκπαίδευση και ισότητα ευκαιριών. Πρακτικά συνεδρίου. Αθήνα: Υπουργείο Προεδρίας Κυβέρνησης και Γενική Γραµµατεία Ισότητας. Τρέσσου-Μυλωνά, Ε. (1997). Φύλο και µαθηµατικά: εκπαιδευτικές ανισότητες και παιδαγωγική ισότιµης συµµετοχής. Στο εληγιάννη, Β. & Ζιώγου, Σ. (επιµ.), Φύλο και σχολική πράξη (σελ ). Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (1996). Συναισθήµατα, στάσεις και προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τα αγόρια και τα κορίτσια στο µάθηµα των µαθηµατικών. Στο Παρασκευόπουλος, Ι., Μπεζεβέγκης, Η., Γιαννίτσας, Ν., Καραθανάση, Α. (επιµ.). ιαφυλικές Σχέσεις (β τόµος) (σελ ). Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Χρονοπούλου, Α.- Γιαννόπουλος, Κ. (1986). Ισότητα των φύλων και εκπαίδευση: τα µαθηµατικά και τα δύο φύλα. Σύγχρονη Εκπαίδευση (29), 11. 4

6 Γκόβα, Ε. (επιµ.) (2002). Η πτώση των φύλ(λ)ων. Κείµενα-προτάσεις για το σεξισµό και τη βία. Αθήνα: Ιδίας. Καµερόν,. (µτφ) (1988). Γλώσσα και σεξουαλική διαφορά. Ποια είναι η φύση της γυναικείας καταπίεσης στη γλώσσα. ίνη (3) Μπασλής, Ι. Ν. (1983). Η χρήση του υποτακτικού λόγου από παιδί ηλικίας 4,5-5,5 χρόνων ανάλογα µε την κοινωνική προέλευση και το φύλο τους. Γλώσσα (παράρτηµα του περιοδικού Νέα Παιδεία) (18) (3), Παυλίδου, Θ. (1984). Γλώσσα, γλωσσολογία, σεξισµός. Σύγχρονα Θέµατα (21), Παυλίδου, Θ. (1985). Γλώσσα και σεξισµός. Πρακτικά Συνεδρίου "Ισότητα των φύλων και εκπαίδευση" (2-5 Μαΐου), Φραγκουδάκη, Α. (1988). Γλώσσα λανθάνουσα. 2: Η θυγάτηρ της Εύας και το επικρατέστερο γένος. ίνη (3),

7 Γεωργίου-Νίλσεν, Μ. (1984). Η εικόνα της οικογένειας στα παραµύθια των αδελφών Γκριµ. ιαβάζω (108), ουλκέρη, Τ. (1995). Τα στερεότυπα των φύλων στα παιδικά µέσα επικοινωνίας. Στο Παπαγεωργίου, Ν. (επιµ.), Εκπαίδευση και ισότητα ευκαιριών (σελ ). Πρακτικά Συνεδρίου. Ιωαννίδη, Ι.. (1987). Η διπολικότητα στην αντιµετώπιση των φύλων στη σύγχρονη ελληνική παιδική λογοτεχνία. ιαδροµές (6), Κανατσούλη, Μ. (1990). Γυναικεία πρότυπα των λαϊκών παραµυθιών. ίνη (5), Κανατσούλη, Μ. (1987). Το µοντέλο της γυναίκας στη σύγχρονη ελληνική παιδική λογοτεχνία. ιαδροµές (6), Κατσαρού, Β. (1990). Περί σεξισµού και τύπου. ίνη (5), Μαλαφαντής, Κ. (1992). Τερέζας Πεσµατζόγλου: Το ηρωικό παραµύθι της Π. Σ. έλτα. Μικρό οδοιπορικό από τις απαρχές στην ωριµότητα της νεοελληνικής παιδικής λογοτεχνίας. ιαβάζω (299), Μαραγκουδάκη, Ε. (1995). Τα στερεότυπα για τα φύλα σε παιδικά βιβλία προσχολικής ηλικίας. Στο Παπαγεωργίου, Ν. (επιµ.), Εκπαίδευση και ισότητα ευκαιριών (σελ ). Πρακτικά Συνεδρίου. Μητσού, Μ. (1986). Παιδικά παραµύθια για οικοδέσποινες. ίνη (1), Μπαµπλέκου, Ζ. (1991). ιαφορές και στερεότυπα των φύλων: "Τ' αγόρια δεν κλαίνε" ή "αυτά είναι δύσκολα παιχνίδια για κορίτσια". Σύγχρονη Εκπαίδευση (65), Ιούλιος-Αύγουστος, Πάρκιν-Γουνελά, Ρ. (1993). Γυναίκα, λογοτεχνία, θεωρία. ίνη (6), Σαρρή, Ζ. (1985, 17 Μαΐου). Η γυναίκα µέσα από τα παραµύθια. Εφηµερίδα Χαραυγή, 14. 6

8 εληγιάννη-κουιµτζή, Β. (1985). Η κοινωνική συµµετοχή και οι διαφορές των δύο φύλων στο παιχνίδι σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πρακτικά Συνεδρίου "Ισότητα των φύλων και εκπαίδευση" (2-5 Μαΐου), Κανταρτζή, Ε. (1987). Ισότητα των φύλων και εκπαίδευση: παιχνίδι αγοριών και κοριτσιών. Σύγχρονη Εκπαίδευση (38), Chisholm, L. (1993). Κορίτσια εφηβικής ηλικίας και σχολείο: φύλο, νεότητα και διαδικασίες µετάβασης. Στο Β. εληγιάνη-σ. Ζιώγου (επιµ.), Εκπαίδευση και φύλο (σελ ). Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Holland, S. (193). Μελετώντας τη νεότητα: έρευνες για το φύλο και τη νεανική ηλικία στη Μ. Βρετανία. Στο Β. εληγιάννη-σ. Ζιώγου (επιµ.), Εκπαίδευση και φύλο (σελ ), Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Ηρακλείδου, Μ. και εληγιάννη-κουϊµτζή, Β. (2001). Αναπαραστάσεις εφήβων για τα δύο φύλα ως συντρόφους στο πλαίσιο των εφηβικών ετεροφυλικών σχέσεων. Επιστηµονική Επετηρίδα του Τµήµατος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής (Τόµος 4ος) (σελ ). Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. εληγιάννη-κουϊµτζή, Β., Σακκά,., Ψάλτη, Α., Φρόση, Λ., Αρκουµάνη, Σ., Στογιαννίδου, Α. & Συγκολλίτου, Ε. (2000). Ταυτότητες Φύλου στην εφηβεία και επιλογές ζωής (Τελική Έκθεση). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Α.Π.Θ. 7

9 Αρτινοπούλου, Β. & Φαρσεδάκης, Ι. (2003). Ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών (πρώτη πανελλαδική επιδηµιολογική έρευνα. Αθήνα: ΚΕΘΙ (Βιβλιοθήκη ΚΕΘΙ Θεσσαλονίκης, Συγγρού 30) εληγιάννη-κουϊµτζή, Β., Σακκά,. και Κουρέτα, Χ. (1999). "Ο άνδρας το έχει µέσα του ": Μελετώντας τις απόψεις εφήβων για τη βία και την επιθετικότητα. Στο Επιστηµονική Επετηρίδα του Τµήµατος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής (τόµος 3ος). Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Φραγκουδάκη, Α. (1987). Η άσκηση βίας κατά των γυναικών. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ίνη (2), Αλεβίδου, Φ. & Παπαγιαννάκη, Μ. (1986). Νοµική ισότητα, κοινωνική ανισότητα. ίνη (1), Γαβαλάς, Ν. (200). Εργατική Νοµοθεσία. Νοµική βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ (Βιβλιοθήκη ΚΕΘΙ, Συγγρού, 30). Καλογερόπουλος, Α. (1987). Η αρχή της ίσης µεταχείρισης εργαζόµενων ανδρών και γυναικών στο κοινοτικό δίκαιο. Το Σύνταγµα. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ε. (1983). Εξωοικιακή εργασία της γυναίκας: η προβληµατική του αστικού δικαίου. Παρατηρητής (αφιέρωµα στην ισονοµία των δύο φύλων) (4), Κραβαρίτου, Γ. (1991). Εργασία και δικαιώµατα της γυναίκας. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας. Μπεσίλα-Μακρίδη, Ε. (2000). Το δικαίωµα της αναφοράς στις αρχές και ο συνήγορος του πολίτη. Αθήνα: Σάκκουλας. 8

10 ουλκέρη, Τ. (1990). Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ισότητα των δύο φύλων. Αθήνα: Παπαζήση. Κακαβούλια, Μ., Κάππα, Β., Λιάπη, Μ. (2001). Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: Στοχευµένη έρευνα πεδίου. Iστοσελίδα ΚΕΘΙ (www.kethi.gr) (βιβλιοθήκη ΚΕΘΙ Θεσσαλονίκης, Συγγρού 30). Κατσαρού, Β. (1990). Περί σεξισµού και τύπου. ίνη (5), Καφίρη, Κ. (2002). Φύλο και ΜΜΕ. Ιστοσελίδα ΚΕΘΙ (www.kethi.gr) (βιβλιοθήκη ΚΕΘΙ Θεσσαλονίκης, Συγγρού 30). Κορωναίου, Α. (1995). Τηλεόραση: εργαλείο γνώσης ή επικίνδυνο ναρκωτικό;. Στο Παπαγεωργίου, Ν. (επιµ.), Εκπαίδευση και ισότητα ευκαιριών (σελ ). Πρακτικά Συνεδρίου Κοσµίδου-Hardy, Χ. (1995). Κριτική ανάγνωση των σεξιστικών επαγγελµατικών στερεοτύπων: έµφαση στο ηλεκτρονικό κείµενο. Στο Παπαγεωργίου, Ν. (επιµ.), Εκπαίδευση και ισότητα ευκαιριών (σελ ). Πρακτικά Συνεδρίου. εληγιάννη-κουιµτζή, Β. (1993). Θεωρίες για τις διαφορές των φύλων. Στο Β. εληγιάννη-σ. Ζιώγου (επιµ.),.εκπαίδευση και φύλο (σελ ). Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Κατή,. (1990). Νοηµοσύνη και φύλο: ο σεξισµός στις επιστηµονικές ιδέες για τις γνωστικές ικανότητες. Αθήνα: Οδυσσέας. 9

11 Αβδέλα, Ε. (1986). Ποιες δουλειές παίρνουν οι γυναίκες. ίνη (1) Αθανασιάδου, Χ., Πετροπούλου, Στ., Μιµίκου, Γ. (2001). Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: Αθήνα: Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Βιβλιοθήκη ΚΕΘΙ, Συγγρού, 30). Βαίου,Ν.- Στρατηγάκη, Μ. (1980). Η εργασία των γυναικών: ανάµεσα σε δύο κόσµους. Σύγχρονα θέµατα (40) Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Χ. (1997). Ο ρόλος του φύλου στη διαµόρφωση εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών φιλοδοξιών. Στο εληγιάννη, Β. & Ζιώγου, Σ. (επιµ.), Φύλο και σχολική πράξη (σελ ). Θεσσαλονίκη: Βάνιας. εληγιάννη-κουϊµτζή, Β. (1992). Η εικόνα για τον κόσµο της αγοράς εργασίας σε αγόρια και κορίτσια εφηβικής ηλικίας: µια πρώτη προσέγγιση για την επίδραση των παραγόντων φύλο και κοινωνικο-οικονοµική προέλευση. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 16, Ζερβού, Μ. (1999). Γυναίκες και φτώχεια (Κεφάλαιο 1 Εθνικής έκθεσης για την εφαρµογή του προγράµµατος δράσης της παγκόσµιας διάσκεψης για τις γυναίκες-πεκίνο 1995). Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας. (βιβλιοθήκη ΚΕΘΙ Θεσσαλονίκης, Συγγρού 30). Ζερβού, Μ. (1999). Γυναίκες και οικονοµία (Κεφάλαιο 6 Εθνικής έκθεσης για την εφαρµογή του προγράµµατος δράσης της παγκόσµιας διάσκεψης για τις γυναίκες-πεκίνο 1995). Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας. (βιβλιοθήκη ΚΕΘΙ Θεσσαλονίκης, Συγγρού 30). Καραµεσίνη, Μ. & Ιωακείµογλου, Η. (2003). Προσδιοριστικοί παράγοντες του µισθολογικού χάσµατος µεταξύ ανδρών και γυναικών. Αθήνα: Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Βιβλιοθήκη ΚΕΘΙ, Συγγρού, 30). Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (2000). Βασικές µεταβολές στην κατάσταση απασχόλησης των γυναικών: Αθήνα: Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας Σιδηροπούλου- ηµακάκου,. (1994). Ισότητα των δύο φύλων. Θεωρία και πράξη στο επαγγελµατικό προσανατολισµό. Νέα Παιδεία, 71,

12 Σιδηροπούλου- ηµακάκου,. (1995). ιαφορές στις επαγγελµατικές επιλογές των δύο φύλων. Τα Εκπαιδευτικά, 36, Σιδηροπούλου- ηµακάκου,. (1997). Εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές των δύο φύλων: ο ρόλος του σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού. Στο εληγιάννη, Β. & Ζιώγου, Σ. (επιµ.), Φύλο και σχολική πράξη (σελ ). Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Χαρίστου, Μ. (1989). Η επαγγελµατική εκλογή των κοριτσιών. Σύγχρονη Εκπαίδευση. Μάιος-Ιούνιος (46),

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ 13. ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡ. ΙΑΚ. ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 647/02-10-2006 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/01/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φεµινιστική Παιδαγωγική: Ενα πλαίσιο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

Φεµινιστική Παιδαγωγική: Ενα πλαίσιο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Φεµινιστική Παιδαγωγική: Ενα πλαίσιο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙ ΟΥ - IEΘNEΣ ΣYNE PIO EKΠAI EYTIKOI ΦYΛO KAI ΣXOΛIKH ΠPAΞH, ΘEΣΣAΛONIKH 2, 3, 4 AΠPIΛIOY 1996, Στο: Β. εληγιάννη -

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η Αγωγή Υγείας συμβάλλει σε ένα σχολείο ίσων ευκαιριών;

Πώς η Αγωγή Υγείας συμβάλλει σε ένα σχολείο ίσων ευκαιριών; Η ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Σοφία Βασιλειάδου 137, Βασιλική Ιωαννίδη 138 Εισαγωγή Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, «για τη δημιουργία ενός σύγχρονου,

Διαβάστε περισσότερα

e-διδακτική: νέες τεχνολογίες και διδασκαλία της λογοτεχνίας

e-διδακτική: νέες τεχνολογίες και διδασκαλία της λογοτεχνίας e-διδακτική: νέες τεχνολογίες και διδασκαλία της λογοτεχνίας Μαρία Νέζη ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών, Τοµέας Φ.Π.Ψ., Φιλόλογος Καθηγήτρια Μ.Ε. ιονυσίου Αιγινήτου 26, 115 28 Αθήνα e-mail: eus.spd@dei.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12.

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Πρόλογος Αφιερώματος «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας» Μπετίνα Ντάβου Στο άκουσμα του όρου

Διαβάστε περισσότερα

Ιδεολογικά µηνύµατα στο λόγο και την εικόνα των σχολικών εγχειριδίων: µια πρόταση ανάλυσης 1

Ιδεολογικά µηνύµατα στο λόγο και την εικόνα των σχολικών εγχειριδίων: µια πρόταση ανάλυσης 1 Ιδεολογικά µηνύµατα στο λόγο και την εικόνα των σχολικών εγχειριδίων: µια πρόταση ανάλυσης 1 Περίληψη Τα σχολικά εγχειρίδια, παράλληλα µε τη λειτουργία τους ως µέσων µετάδοσης της γνώσης, συνιστούν ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ρ Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίζεται το 1987 από την έκθεση Bruntland ως το είδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ Ιωάννινα, 17-20 Μαΐου 2007 Επιμέλεια Γεώργιος Δ. Καψάλης Απόστολος Ν. Κατσίκης ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος Παν/μιου Πατρών

Γιώργος Σταμέλος Παν/μιου Πατρών Γιώργος Σταμέλος Παν/μιου Πατρών Συγκλίσεις και αποκλίσεις των Προγραμμάτων των ΠΤΔΕ των ελληνικών Πανεπιστημίων: ανάλυση των γνωστικών αντικειμένων των μελών ΔΕΠ τους 1. Εισαγωγή Από προηγούμενη εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΣΟΚΑΛΙ ΟΥ. οδηγός µη - σεξιστικής γλώσσας για τον δηµόσιο ελληνικό λόγο

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΣΟΚΑΛΙ ΟΥ. οδηγός µη - σεξιστικής γλώσσας για τον δηµόσιο ελληνικό λόγο ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΣΟΚΑΛΙ ΟΥ οδηγός µη - σεξιστικής γλώσσας για τον δηµόσιο ελληνικό λόγο ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 Ευχαριστίες Αυτός ο µικρός οδηγός πραγµατοποιήθηκε µε τη συµπαράσταση και συµµετοχή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ - BULLYING ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ - BULLYING ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ - BULLYING ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Κα. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Σύντοµη ιστορική περιγραφή της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 1.1 Βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήµατος 1.2 Εξελίξεις κατά

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

notaseferli@gmail.com

notaseferli@gmail.com Ψηφιακός γραµµατισµός σε περιβάλλον wiki: πειραµατικές εφαρµογές παραγωγής λόγου κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μπαλτά Βενετία 1, Νέζη Μαρία 2, Σεφερλή Νότα 3 1

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας Η δημιουργία του project «Σχολικός εκφοβισμός» είναι μια σύνθεση εκπαιδευτικών υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί και δοκιμαστεί χρόνια στα σχολεία, όπως το «Στηρίζομαι στα πόδια μου», «Συζητήσεις εφήβων»,

Διαβάστε περισσότερα