ΑΛΦΑΒΗΤΚΚΟ ΕΥΕΤΗΚΟ ΤΟΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΦΑΒΗΤΚΚΟ ΕΥΕΤΗΚΟ ΤΟΡΩΝ"

Transcript

1 Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ ΡΑ Μ Μ Α ΣΕ Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η & Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν ΩΝΙ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ ΡΑ Μ Μ Α ΣΕ Ι Α Μ Ε ΩΝ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Δ Ι Ε Τ Θ Τ Ν Η Α Ν ΑΛΤ Ε ΩΝ & ΣΕ Κ Μ Η Ρ Ι ΩΗ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΞΚΔΚΩΤΚΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Υλικό διακζς ι μο ς τθ Βι βλ ιοκικ θ Αθήνα Μ ά ι ο ς

2 ΑΛΦΑΒΗΤΚΚΟ ΕΥΕΤΗΚΟ ΤΟΡΩΝ Α Αβάνα Αγιοσ Δομινικοσ Αγκίςτρι Άγραφα Αίγινα Αϊτι Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανία Αλάςκα Αμαηόνιοσ Αμάν Αμβρακικόσ Αμερικι Ανδαλουςία Άνδροσ Ανκορατη Ανόι Αντίπαροσ Άνω Χώρα Αράχοβα Αςία Αςουνςιόν Γκαλαπάγκοσ Γκζτεμποργκ Γκουαγιακίλ Δ Δαλματικζσ ακτζσ Δουβλίνο Δράμα Ε Ελςίνκι Εφβοια Ευρώπθ Ζ Ζάγκρεμπ Ζαγόρι Ζαγοροχώρια Ζανηιβάρθ Ζυρίχθ Β Βαλεαρίδεσ Βαλζνκια Βανκοφβερ Βάρνα Βαρςοβία Βαυαρία Βελιγράδι Βενετία Βίλνιουσ Βόλοσ Βομβάθ Βόρνεο Βουκουρζςτι Γ Η Θπειροσ Θ Ιεςςαλία Ιιβζτ Ι Κερουςαλιμ Κνδονθςία Λνςμπρουκ Κςθμερινόσ Κωάννινα , 11 Γιάλτα

3 Κ Καβάλα Καηαμπλάνκα Καλκοφτα Κανάριοι Νιςοι Καππαδοκία Καρπενιςι Καςτοριά Κατμαντοφ Κζιπ Τάουν Κεντάκι Κερκίνθ Κίεβο Κιλιμάντηαρο Κίμωλοσ Κίνγκςτον Κιότο Κιςινιόφ Κίςςαβοσ Κόνιτςα , 11 Κορνουάλθ Κορςικι Κόςτα ίκα Κφκνοσ Κυκλάδεσ Κωνςταντινοφπολθ Λ Λάρνακα Λάςα Λεμεςόσ Λευκωςία Λίβερπουλ Λιβφθ Λίγθρασ Λίμα Λιμόη Λιςαβόνα Λονδίνο Μ Μακεδονία Μακεδονία Μάλαγα Μαλδίβεσ Μάλτα Μαρακζσ Μαςςαλία Μελβοφρνθ Μεξικο Μεςολόγγι Μζτςοβο Μιλάνο Μινςκ Μομπάςα Μόναχο Μοντεβιδζο Μπανγκόκ Μπαχάμεσ Μπζλφαςτ Μπορντό Μπουζνοσ 'Αιρεσ Ν Νάντθ Νάπολθ Ναςάου Ναφπακτοσ Νζα Γουινζα Νζα Ορλεάνθ Νείλοσ Νθςί του Ράςχα Νορμανδία Ντάλασ Ντουμπάι Ο Οδθςςόσ Πκλαντ Οςάκα Πςλο Ουαλία Ουάςινγκτον Π Ραρναςςόσ Ράροσ Ραταγονία Ρζλλα Ριλιο , 11 3

4 Ρλόβντιβ Ρνομ Ρενχ Ρόρτλαντ Ρόρτο Ρορτ-ο-Ρρενσ Ρράγα Ρρζςπα Ρωγώνι Ρ αμπάτ ιάντ ίγα ίο ντε Τηανζιρο Σαϊγκόν Σάλτςμπουργκ Σαν Χοςζ Σαν Χουάν Σαντιάγκο Σαράγιεβο Σαρδθνία Σεβαςτοφπολθ Σεοφλ Σζριφοσ Σζρρεσ Σεχχζλλεσ Σιατλ Σιβθρία Σιγκαποφρθ Σκόπια Σπζτςεσ Σποράδεσ Στερεά Ελλάδα Στοκχόλμθ Σ Ταϊλάνδθ Ταϊτι Ταλίν Ταξιδεφοντασ με παιδιά Τελ Αβίβ Τενεςί Τεχεράνθ Τηακάρτα Τηαμάικα Τηιά Τίρανα Τόκιο Τορίνο Τορόντο Τουρκία Τρίπολθ Τφνιδα Τ Φδρα Φ Φινλανδία Φλώρινα Φοίνιξ Φρανκφοφρτθ Φωκίδα Χ Χάγθ Χάιλαντσ Χιοφςτον Χονγκ Κονγκ Χονολουλοφ Χο-Τςι-Μινχ

5 ΑΛΦΑΒΗΤΚΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΚΤΛΩΝ Αβάνα : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Conner Gorry. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Αβάνα (Κοφβα)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Gorry, Conner. II. Μπαρμπάκθσ, Γιϊργοσ. III. Εφθμερίδα " Εκνοσ". IV. Οξφ. V. Title. Αγιοσ Δομινικοσ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Joyce Connolly, Scott Doggett. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Αγιοσ Δομίνικοσ (Καραϊβικι)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Connolly, Joyce. II. Doggett, Scott. III. Παλυβόσ, Κωνςταντίνοσ. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Αιτωλοακαρνανία : Ναφπακτοσ : Άνω Χώρα : Μεςολόγγι : Αιτωλικό : με αυτοκίνθτο. Με τα πόδια. Με 4Χ4 και μοτοςυκλζτα. Χωρίσ μυςτικά / επιμζλεια ζκδοςθσ Γιάννθσ Ντρενογιάννθσ. -- Ακινα ; Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Λαμπράκθ, ς. ; 23 εκ.. -- (,Σα- Νζα : Ανακαλφψτε τθν Ελλάδα ; 16) Διανεμικθκε δωρεάν μαηί με τθν εφθμερίδα "Σα Νζα" ςτισ Χορθγόσ: Τπουργείο Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ, Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Σουριςμοφ. 1. τερεά Ελλάδα--Σαξιδιωτικοί οδθγοί. I. Ντρενογιάννθσ, Γιάννθσ. II. Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Λαμπράκθ. III. Title. Αμαηόνιοσ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / John Noble, Andrew Draffen, Robyn Jones κ. ά.. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Αμαηόνιοσ ποταμόσ--περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Draffen, Andrew. II. Jones, Robyn. III. McAsey, Chris. IV. Noble, John. V. Pinheiro, Leonardo. VI. Μιχαιλ, Πζτροσ. VII. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ. VIII. Εφθμερίδα " Εκνοσ". IX. Οξφ. X. Title. Αμάν : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Andrew Humphreys, Anthony Ham. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Αμάν (Μζςθ Ανατολι)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Ham, Anthony. II. Humphreys, Andrew. III. Δαρειϊτθ, Νανά. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Ανατολικι Μακεδονία : Λίμνθ Κερκίνθ : Δράμα - Καβάλα - Σζρρεσ : με αυτοκίνθτο, με τα πόδια, με 4x4 και μοτοςυκλζτα, χωρίσ μυςτικά. -- Ακινα : ΔΟΛ, *2008; ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 23 εκ.. -- (Ανακαλφψτε τθν 5

6 Ελλάδα ; 21) Διανεμικθκε δωρεάν μαηί με τθν εφθμερίδα "Σα Νζα" 1. Μακεδονία--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Ντρενογιάννθσ, Γιάννθσ. II. Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Λαμπράκθ. III. Title. Ανδαλουςία : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Daniem Simonis, Susan Forsyth. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Ανδαλουςία (Λςπανία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Forsyth, Susan. II. Simonis, Damien. III. Δαςκαλοποφλου, Ντίνα. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Ανεξερεφνθτα Ζαγοροχώρια : Κωάννινα- Κόνιτςα- Ρωγώνι / ζρευνα, ςυγγραφι, φωτογραφίεσ Στζφανοσ Γ. Ψθμζνοσ. -- Ακινα : Road, ς. : εικ. ζγχρ. ; 22 εκ. ISBN Σαξίδια και περιθγιςεισ--οδθγοί. 2. Ηαγοροχϊρια (Λωάννινα, Ελλάσ)--Περιγραφι και ταξίδια. 3. Λωάννινα (Λωάννινα, Ελλάσ)--Λςτορία. 4. Λωάννινα (Λωάννινα, Ελλάσ)--Περιγραφι--Οδθγοί. 5. Κόνιτςα (Λωάννινα, Ελλάσ)--Περιγραφι και ταξίδια. I. Ψθμζνοσ, τζφανοσ Γ.. II. Road. III. Title. Ανεξερεφνθτεσ Βόρειεσ Σποράδεσ / Στζφανοσ Γ. Ψθμζνοσ ; φωτογραφίεσ Στζφανοσ Γ. Ψθμζνοσ ; επιμζλεια Γιάννθσ Βραδζλθσ. -- Ακινα : Road ς. : εικ. ; 22 εκ. ISBN Σαξίδια και περιθγιςεισ--οδθγοί. 2. ποράδεσ Νθςιά (Ελλάσ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Ψθμζνοσ, τζφανοσ Γ.. II. Βραδζλθσ, Γιάννθσ. III. Road. IV. Title. Ανεξερεφνθτθ Σζριφοσ / Ανδρζασ Ιεοδοςόπουλοσ ; φωτογραφίεσ Ανδρζασ Ιεοδοςόπουλοσ. -- Ακινα : Road ς. : εικ. ; 22 εκ. ISBN Σαξίδια και περιθγιςεισ--οδθγοί. 2. ζριφοσ (Κυκλάδεσ, Ελλάσ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Κεοδοςόπουλοσ, Ανδρζασ. II. Road. III. Title. Ανεξερεφνθτο Ριλιο / Στζφανοσ Γ. Ψθμζνοσ ; φωτογραφίεσ Στζφανοσ Γ. Ψθμζνοσ. -- Ακινα : Road, ς. : εικ. ; 22 εκ. + ζνασ χάρτθσ του Βόλου ISBN Σαξίδια και περιθγιςεισ--οδθγοί. 2. Πιλιο--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Ψθμζνοσ, τζφανοσ Γ.. II. Road. III. Title. Ανεξερεφνθτοσ Αμβρακικόσ / Στζφανοσ Γ. Ψθμζνοσ ; φωτογραφίεσ Στζφανοσ Γ. Ψθμζνοσ ; επιμζλεια Γιάννθσ Βραδζλθσ. -- Ακινα : Road ς. : εικ. ; 22 εκ. ISBN

7 1. Σαξίδια και περιθγιςεισ--οδθγοί. 2. Αμβρακικόσ κόλποσ (Ελλάσ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Ψθμζνοσ, τζφανοσ Γ.. II. Βραδζλθσ, Γιάννθσ. III. Road. IV. Title. Ανκορατη (Αλάςκα) : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Jim Du Fresne, Paige R. Penland,Don Root. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Ανκορατη (Αλάςκα)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Du Fresne, Jim. II. Penland, Paige R.. III. Root, Don. IV. Γαλατοφλα, Σατιάνα. V. Εφθμερίδα " Εκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Ανόι : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Mason Florence, Virginia Jealous. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Ανόι (Βιετνάμ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Florence, Mason. II. Jealous, Virginia. III. Μιχαιλ, Χριςτίνα. IV. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Βαλεαρίδεσ νιςοι : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Damien Siminis, Susan Forsyth, John Noble. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ; ISBN Βαλεαρίδεσ νιςοι (Λςπανία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Forsyth, Susan. II. Noble, John. III. Simonis, Damien. IV. Μιχαιλ, Χριςτίνα. V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Βαλζνκια - Μάλαγα : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Susan Forsyth [et al.]. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Βαλζνκια (Λςπανία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 2. Μάλαγα (Λςπανία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Forsyth, Susan. II. Noble, John. III. Roddis, Miles. IV. Μπαρμπάκθσ, Γιϊργοσ. V. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). VI. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VII. Οξφ. VIII. Title. Βάρνα - Ρλόβντιβ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Paul Greenway. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Βάρνα (Βουλγαρία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 2. Πλόβντιβ (Βουλγαρία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Greenway, Paul. II. Γαλατοφλα, Σατιάνα. III. Βαρςοβία : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Kzysztof Dydynski. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ

8 1. Βαρςοβία (Πολωνία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Dydynski, Kzysztof. II. Αναγνϊςτου, Χριςτίνα. III. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Βαυαρία : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Etain O'Carroll. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Βαυαρία--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. O'Carroll, Etain. II. Σομαράσ, Παναγιϊτθσ. III. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Βελιγράδι : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Patrick Horton. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Βελιγράδι (ερβία)--περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Horton, Patrick. II. Μπαρμπάκθσ, Γιϊργοσ. III. Εφθμερίδα " Εκνοσ". IV. Οξφ. V. Title. Βενετία : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Damien Simonis, Sally Webb. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Βενετία (Λταλία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Simonis, Damien. II. Webb, Sally. III. Καλυβιϊτθ, Χριςτίνα. IV. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Βίλνιουσ - ίγα - Ταλίν : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Nicola Williams, Debra Herrmann, Cathryn Kemp. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Βίλνιουσ (Λικουανία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 2. Ρίγα (Λετονία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 3. Σαλίν (Λετονία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Herrmann, Debra. II. Kemp, Cathryn. III. Williams, Nicola. IV. Παπαδάκθ, Ρζνθ. V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Βομβάθ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Sarina Singh, Paul Harding. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Βομβάθ (Λνδία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Harding, Paul. II. Singh, Sarina. III. Ροφςςοσ, Νίκοσ. IV. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. 8

9 Βόρνεο : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Alan Tarbell. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- (Lonely Planet) ISBN Βόρνεο Νθςί (Λνδονθςία)--Περιγραφι και ταξίδια. I. Tarbell, Alan. II. Γαλατοφλα, Σατιάνα. III. Βουκουρζςτι : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Yvonne Byron, Craig MacKenzie, Rachel Suddart κ. ά.. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Βουκουρζςτι (Ρουμανία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Byron, Yvonne. II. MacKenzie, Craig. III. Suddart, Rachel. IV. Wildman, Kim. V. Γαλατοφλα, Σατιάνα. VI. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VII. Οξφ. VIII. Title. Γκζτεμποργκ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Carolyn Bain, Graeme Cornwallis. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Γκζτεμποργκ (ουθδία)--περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Bain, Carolyn. II. Cornwallis, Graeme. III. Σομαράσ, Πάνοσ. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Γκουαγιακίλ (Κςθμερινόσ) : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Rob Rachowiecki, Danny Palmerlee. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Γκουαγιακίλ (Λςθμερινόσ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Palmerlee, Danny. II. Rachowiecki, Rob. III. Ροφςςοσ, Νίκοσ. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Δουβλίνο : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Fionn Davenport, Oda O'Caroll, David Wenk. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Δουβλίνο (Λρλανδία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Davenport, Fionn. II. O'Carroll, Oda. III. Wenk, David. IV. Βιχου, Μαριάννα. V. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). VI. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VII. Οξφ. VIII. Title. Δυτικά παράλια Τουρκίασ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Pat Yale. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Σουρκία--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Yale, Pat. II. Αβοφρθσ, Παφλοσ. III. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". IV. Οξφ. V. Title. 9

10 Δυτικι Μακεδονία : Ρρζςπα : Καςτοριά - Φλώρινα - Ρζλλα : με αυτοκίνθτο, με τα πόδια, με 4x4 και μοτοςυκλζτα, χωρίσ μυςτικά. -- Ακινα : ΔΟΛ, *2007; ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 23 εκ.. -- (Ανακαλφψτε τθν Ελλάδα ; 8) Διανεμικθκε δωρεάν μαηί με τθν εφθμερίδα "Σα Νζα" 1. Μακεδονία--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Ντρενογιάννθσ, Γιάννθσ. II. Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Λαμπράκθ. III. Title. Ελςίνκι : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Paul Harding, Jennifer Brewer. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Ελςίνκι (Φινλανδία)--Περιγραφι κια ταξίδια--οδθγοί. I. Brewer, Jennifer. II. Harding, Paul. III. Ροφςςοσ, Νίκοσ. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Εφβοια : Φδρα : Σπζτςεσ : Αίγινα : Αγκίςτρι : με αυτοκίνθτο, με τα πόδια, με 4Χ4 και μοτοςυκλζτα, χωρίσ μυςτικά / επιμελθτισ ζκδοςθσ Γιάννθσ Ντρενογιάννθσ. -- Ακινα ; Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Λαμπράκθ, ς. ; 23 εκ.. -- (,Σα- Νζα : Ανακαλφψτε τθν Ελλάδα ; 15) Διανεμικθκε δωρεάν μαηί με τθν εφθμερίδα "Σα Νζα"ςτισ Χορθγόσ: Τπουργείο Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ, Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Σουριςμοφ. III. Title. 1. Εφβοια--Σαξιδιωτικοί οδθγοί. I. Ντρενογιάννθσ, Γιάννθσ. II. Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Λαμπράκθ. Ζάγκρεμπ και Δαλματικζσ ακτζσ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Jeanne Oliver. -- Ακινα : Οξφ, ς. : εικ., Διατίκεται από τθν εφθμερίδα " Ζκνοσ" ISBN Δαλματικζσ ακτζσ (Κροατία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 2. Ηάγκρεμπ (Κροατία). I. Oliver, Jeanne. II. Αυγουςτίνου, Βοφλα. III. Ζανηιβάρθ Κιλιμάντηαρο : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Mary Fitzpatrick. -- Ακινα : Οξφ, ς. : εικ., χάρτεσ ; 20 εκ. ISBN Σαξίδια και περιθγιςεισ--οδθγοί--ηανηιβάρθ(σανηανία). 2. Σαξίδια και περιθγιςεισ--οδθγοί--κιλιμάντηαρο(κζνυα). 3. Ηανηιβάρθ (νθςί, Σανηανία). 4. Κιλιμάντηαρο (βουνό, Κζνυα). I. Fitzpatrick, Mary. II. Παπαδάκθ, Ρζνθ. III. Οξφ. IV. Title. Ζυρίχθ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Damien Simonis, Sarah Johnstone. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN

11 1. Ηυρίχθ (Ελβετία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Johnstone, Sarah. II. Simonis, Damien. III. Αβοφρθσ, Παφλοσ. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Θπειροσ : Ζαγόρι : Κωάννινα : Μζτςοβο : Κόνιτςα / επιμζλεια ζκδοςθσ Γιάννθσ Ντρενογιάννθσ. -- Ακινα : Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Λαμπράκθ, ς. ; 23 εκ.. -- (,Σα- Νζα : Ανακαλφψτε τθν Ελλάδα ; 5) Διανεμικθκε δωρεάν μαηί με τθν εφθμερίδα "Σα Νζα" τον Νοζμβριο του Χορθγόσ: Τπουργείο Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ, Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Σουριςμοφ. 1. Ιπειροσ--Σαξιδιωτικοί οδθγοί. I. Ντρενογιάννθσ, Γιάννθσ. II. Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Λαμπράκθ. III. Title. Ιεςςαλία : Ριλιο βόρειο & κεντρικό : Βόλοσ : Κίςςαβοσ. -- Ακινα : Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Λαμπράκθ, ς. ; 23 εκ.. -- (,Σα- Νζα = ανακαλφψτε τθν Ελλάδα ; 6) Διανεμικθκε δωρεάν μαηί με τθν εφθμερίδα "Σα Νζα" τον Δεκζμβριο του Χορθγόσ: Τπουργείο Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ, Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Σουριςμοφ. 1. Κεςςαλία--Σαξιδιωτικοί οδθγοί. 2. Πιλιο--Σαξιδιωτικοί οδθγοί. I. Βαϊμάκθ, Βάλυ. II. Κεοδωρακάκθσ, Μάριοσ. III. Ντρενογιάννθσ, Γιάννθσ. IV. Λαμπράκθσ. Δθμιτρθσ. V. Title. Κερουςαλιμ, Τελ Αβίβ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Andrew Humphreys, Deanna Swaney. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Λερουςαλιμ--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 2. Σελ Αβίβ--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Humphreys, Andrew. II. Swaney, Deanna. III. Γαλατοφλα, Σατιάνα. IV. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Καηαμπλάνκα - αμπάτ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Brandley Mayhew. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Καηαμπλάνκα (Αφρικι)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Mayhew, Brandley. II. Γαλατοφλα, Σατιάνα. III. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Καλκοφτα : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Charlotte Beech. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Καλκοφτα (Λνδία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Beech, Charlotte. II. Γαλατοφλα, Σατιάνα. III. Εφθμερίδα " Εκνοσ". IV. Οξφ. V. Title. Κανάριοι Νιςοι : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Miles Roddis, Damien Simonis. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. 11

12 φωτ., ISBN Κανάριοι νιςοι (Λςπανία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Roddis, Miles. II. Simonis, Damien. III. Μπαρμπάκθσ, Γιϊργοσ. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Καππαδοκία : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Pat Yale, Verity Campbell, Richard Plunkett. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Καππαδοκία (Μικρά Αςία, Σουρκία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Campbell, Richard. II. Plunkett, Richard. III. Yale, Pat. IV. Αβοφρθσ, Παφλοσ. V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Κατμαντοφ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Bradley Mayhew, Lindsay Brown. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Κατμαντοφ (Νεπάλ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Brown, Lindsay. II. Mayhew, Brandley. III. Μιχαιλ, Χριςτίνα. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Κζιπ Τάουν : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Simon Richmond. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Κζιπ Σάουν (Νότια Αφρικι)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Richmond, Simon. II. Ροφςςοσ, Νίκοσ. III. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Κίνγκςτον (Τηαμάικα) : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Christopher P. Baker. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Κίνγκςτον (Σηαμάικα)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Baker, Christopher P.. II. Καλυβιϊτθ, Χριςτίνα. III. Εφθμερίδα " Εκνοσ". IV. Οξφ. V. Title. Κιότο - Οςάκα : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Chris Rowthorn, John Ashburne, David Atkinson κ. ά. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN X 1. Κιότο (Λαπωνία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 2. Οςάκα (Λαπωνία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Ashburne, John. II. Atkinson, David. III. Bender, Andrew. IV. Benson, Sara. V. McLachlan, Craig. VI. Rowthorn, Chris. VII. Γαλατοφλα, Σατιάνα. VIII. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". IX. Οξφ. X. Title. 12

13 Κορνουάλθ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Paul Bloomfield. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Κορνουάλθ (Αγγλία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Bloomfield, Paul. II. Μπαρμπάκθσ, Γιϊργοσ. III. Κορςικι : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Jeanne Oliver. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Κορςικι (Γαλλία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Oliver, Jeanne. II. Παπαδάκθ, Ρζνθ. III. Κυκλάδεσ : Ράροσ : Άνδροσ : Τηιά : Κφκνοσ : Κίμωλοσ : Αντίπαροσ : με αυτοκίνθτο, με τα πόδια, με 4Χ4 και μοτοςυκλζτα, με ςκάφοσ, χωρίσ μυςτικά / επιμζλεια ζκδοςθσ Γιάννθσ Ντρενογιάννθσ. -- Ακινα : Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Λαμπράκθ, ς. ; 23 εκ.. -- (,Σα- Νζα : Ανακαλφψτε τθν Ελλάδα ; 14) Διανεμικθκε δωρεάν μαηί με τθν εφθμερίδα "Σα Νζα" τον Χορθγόσ: Τπουργείο Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ, Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Σουριςμοφ. 1. Κυκλάδεσ--Σαξιδιωτικοί οδθγοί. I. Ντρενογιάννθσ, Γιάννθσ. II. Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Λαμπράκθ. III. Title. Κωνςταντινοφπολθ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Pat Yale. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Κωνςταντινοφπολθ (Σουρκία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Yale, Pat. II. Βιχου, Μαριάννα. III. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Λάςα (Ιιβζτ) : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Λάςα (Κιβζτ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Ροφςςοσ, Νίκοσ. II. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). III. Λευκωςία, Λεμεςόσ, Λάρνακα : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Paul Hellander. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN

14 1. Λάρνακα (Κφπροσ)--Περιγραφια και ταξίδια--οδθγοί. 2. Λεμεςόσ (Κφπροσ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 3. Λευκωςία (Κφπροσ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Hellander, Paul. II. Δαρειϊτθ, Νανά. III. Λίβερπουλ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Fionn Davenport. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN X 1. Λίβερπουλ (Αγγλία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Davenport, Fionn. II. Γαλατοφλα, Σατιάνα. III. Λίγθρασ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Nicola Williams. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Λίγθρασ Ποταμόσ (Γαλλία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Williams, Nicola. II. Ροφςςοσ, Νίκοσ. III. Λίμα : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Rob Rachowiecki, Charlotte Beech. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Λίμα (Περοφ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Beech, Charlotte. II. Rachowiecki, Rob. III. Γαλατοφλα, Σατιάνα. IV. Εφθμερίδα " Εκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Λιμόη-Νάντθ-Μπορντό : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Jeanne Oliver, Steve Fallon, Anabel Hart κ.ά.. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Λιμόη (Γαλλία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 2. Μπορντό (Γαλλία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 3. Νάντθ (Γαλλία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Fallon, Steve. II. Hart, Annabel. III. O'Carroll, Oda. IV. Oliver, Jeanne. V. Robinson, Daniel. VI. Roddis, Miles. VII. Γαλατοφλα, Σατιάνα. VIII. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". IX. Οξφ. X. Title. Λιςαβόνα : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / John King, Julia Wilkinson. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Λιςαβόνα (Πορτογαλία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. King, John. II. Wilkinson, Julia. III. Ευςτακίου, Δθμιτρθσ. IV. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. 14

15 Λονδίνο : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / David Else, Martin Hughes. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Λονδίνο (Αγγλία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Else, David. II. Hughes, David. III. Δθμθτρίου, Μιχάλθσ. IV. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Μαλδίβεσ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / James Lyon. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Μαλδίβεσ (Λνδικόσ Ωκεανόσ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Lyon, James. II. Καλυβιϊτθ, Χριςτίνα. III. Μάλτα : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Carolyn Bain. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- (Lonely Planet) ISBN Μάλτα (Λταλία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Bain, Carolyn. II. Γαλατοφλα, Σατιάνα. III. Μαρακζσ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Brandley Mayhew, Jan Dodd. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Μαρακζσ (Μαρόκο)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Dodd, Jan. II. Mayhew, Brandley. III. Γαλατοφλα, Σατιάνα. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Μαςςαλία : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Nicola Williams. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Μαςςαλία (Γαλλία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Williams, Nicola. II. Παπαδάκθ, Ρζνθ. III. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Μελβοφρνθ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Paul Harding, David McClymont. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Μελβοφρνθ (Αυςτραλία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Harding, Paul. II. McClymont, David. III. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. 15

16 Μιλάνο - Τορίνο : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Damien Simonis, Sally Webb, Nicola Williams. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Μιλάνο (Λταλία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 2. Σορίνο (Λταλία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Simonis, Damien. II. Webb, Sally. III. Williams, Nicola. IV. Μπαρμπάκθσ, Γιϊργοσ. V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Μινςκ - Κίεβο - Κιςινιόφ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Yvonne Byron, Paul Greenway, Steve Kokker κ. ά.. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Κίεβο (Ουκρανία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 2. Κιςινιόφ (Μολδαβία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 3. Μινςκ (Λευκορωςία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Byron, Yvonne. II. Greenway, Paul. III. Kokker, Steve. IV. MacKenzie, Craig. V. Suddart, Rachel. VI. Wildman, Kim. VII. Λςθγόνθσ, Δθμιτρθσ. VIII. Εφθμερίδα " Εκνοσ". IX. Οξφ. X. Title. Μομπάςα : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Joseph Bindloss, Tom Parkinson, Matt Fletcher. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Μομπάςα (Κζνυα, Αφρικι)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Bindloss, Joseph. II. Fletcher, Matt. III. Parkinson, Tom. IV. Γαλατοφλα, Σατιάνα. V. Εφθμερίδα " Εκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Μόναχο : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Andrea Schulte-Peevers, Anthony Haywwood. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Μόναχο (Γερμανία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Haywwood, Anthony. II. Schulte-Peevers, Andrea. III. Καλυβιϊτθ, Χριςτίνα. IV. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Μοντεβιδζο - Αςουνςιόν : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Sandra Bao, Ben Greensfelder. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ; ISBN Αςουνςιόν (Παραγουάθ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 2. Μοντεβιδζο (Ουρουγουάθ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Bao, Sandra. II. Greensfelder, Ben. III. Ροφςςοσ, Νίκοσ. IV. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ. V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. 16

17 Μπανγκόκ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Joe Cummings, China Williams. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Μπανγκόκ (Σαϊλάνδθ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Cummings, Joe. II. Williams, China. III. Παπαδάκθ, Ρζνθ. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Μπαχάμεσ - Ναςάου : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Christopher P. Baker. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Νθςιά Μπαχάμεσ (Β. Αμερικι)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Baker, Christopher P.. II. Σομαράσ, Πάνοσ. III. Μπζλφαςτ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Patrick Horton, Oda O'Carroll, David Wenk. -- Ακινα : Οξφ, ς. : εικ., ISBN Μπζλφαςτ (Λρλανδία)--Σαξίδια και περιθγιςεισ--οδθγοί. I. Horton, Patrick. II. O'Carroll, Oda. III. Wenk, David. IV. Οικονομίδθσ, Βαγγζλθσ. V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Μπουζνοσ 'Αιρεσ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Sandra Bao. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Μπουζνοσ 'Αιρεσ (Αργεντινι)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Bao, Sandra. II. Παπαδάκθ, Ρζνθ. III. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Νάπολθ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Damien Simonis, Sally Webb, Miles Roddis. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Νάπολθ (Λταλία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Roddis, Miles. II. Simonis, Damien. III. Webb, Sally. IV. Παπαδάκθ, Ρζνθ. V. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). VI. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VII. Οξφ. VIII. Title. Νζα Γουινζα (Κνδονθςία) : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Paul Greenway. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., 1. Νζα Γουινζα (Λνδονθςία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Greenway, Paul. II. Γαλατοφλα, Σατιάνα. III. 17

18 Νζα Ορλεάνθ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Jeremy Grey. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Νζα Ορλεάνθ (ΘΠΑ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Gray, Jeremy. II. Παπαδάκθ, Ρζνθ. III. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Νείλοσ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Siona Jenkins. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Νείλοσ Ποταμόσ--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Jenkins, Siona. II. Σομαράσ, Παναγιϊτθσ. III. Νθςί του Ράςχα : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Carolyn Hubbard, Brigitte Barta, Jeff Davis. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Νθςί του Πάςχα (Χιλι). I. Barta, Brigitte. II. Davis, Jeff. III. Hubbard, Carolyn. IV. Μπαρμπάκθσ, Γιϊργοσ. V. Εφθμερίδα " Εκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Νθςιά Γκαλαπάγκοσ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Rob Rachowiecki, Danny Palmerlee. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Νθςιά Γκαλαπάγκοσ (Εκουαδόρ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Palmerlee, Danny. II. Rachowiecki, Rob. III. Μπαρμπάκθσ, Γιϊργοσ. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Νθςιά τθσ Ταϊλάνδθσ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Steven Martin, Joe Cummings. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN X 1. Σαϊλάνδθ (Αςία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Cummings, Joe. II. Martin, Steven. III. Λςθγόνθσ, Δθμιτρθσ. IV. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ. V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Νορμανδία : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Jeanne Oliver. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Νορμανδία (Γαλλία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Oliver, Jeanne. II. Γαλατοφλα, Σατιάνα. III. 18

19 Ντάλασ - Χιοφςτον : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Sam Martin. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Ντάλασ (Σζξασ, ΘΠΑ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 2. Χιοφςτον (Σζξασ, ΘΠΑ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Martin, Sam. II. Γαλατοφλα, Σατιάνα. III. Ντουμπάι : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Lou Callan. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Ντουμπάι (Μζςθ Ανατολι)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Callan, Lou. II. Σομαράσ, Πάνοσ. III. Οδθςςόσ - Σεβαςτοφπολθ - Γιάλτα : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Nicola Williams. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Γιάλτα (Ουκρανία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 2. Οδθςςόσ (Ουκρανία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 3. εβαςτοφπολθ (Ουκρανία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Williams, Nicola. II. Γαλατοφλα, Σατιάνα. III. Πκλαντ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Paul Harding. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN X 1. Όκλαντ (Νζα Ηθλανδία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Harding, Paul. II. Ροφςςοσ, Νίκοσ. III. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Πςλο : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Graeme Cornwallis, Andrew Bender. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN 'Οςλο (Νορβθγία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Bender, Andrew. II. Cornwallis, Graeme. III. Αυγουςτίνου, Βοφλα. IV. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Ουαλία : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / David Else, Nicky Crowther, Abigail Hole. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., 19

20 ISBN Ουαλία (Μεγάλθ Βρεττανία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Crowther, Nicky. II. Else, David. III. Hole, Abigail. IV. Γαλατοφλα, Σατιάνα. V. Εφθμερίδα " Εκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Ουάςινγκτον : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Loretta Chilcoat. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ Ουάςινγκτον (ΘΠΑ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Chilcoat, Loretta. II. Γαλατοφλα, Σατιάνα. III. Ραταγονία : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Carolyn Hubbard, Brigitte Barta, Jeff Davis. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Παταγονία (Χιλι, Ν. Αμερικι)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Barta, Brigitte. II. Davis, Jeff. III. Hubbard, Carolyn. IV. Μπαρμπάκθσ, Γιϊργοσ. V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Ρνομ Ρενχ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Nick Ray. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- (Lonely Planet) ISBN Πνομ Πενχ (Καμπότηθ, Αςία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Ray, Nick. II. Καλυβιϊτθ, Χριςτίνα. III. Ρόλθ του Μεξικοφ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / John Noble, Allison Wright. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Μεξικό--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Noble, John. II. Wright, Allison. III. Καλυβιϊτθ, Χριςτίνα. IV. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ. V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Ρορτ-ο-Ρρενσ (Αϊτι) : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Joyce Connolly, Scott Dogget. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Πορτ-ο-Πρενσ (Αϊτι, ΘΠΑ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Connolly, Joyce. II. Doggett, Scott. III. Γαλατοφλα, Σατιάνα. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Ρόρτλαντ-Σιατλ-Βανκοφβερ (Pacific Northwest) : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Daniel C. Schechter, Jannifer Snarski, Debra Miller, Judy Jewell. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., 20

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Α' Δεύτερη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 30 λεπτά παιδιά και ενήλικες Σημ. H πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Δυναμική 3η συνεχόμενη χρονιά!

Αναπτυξιακή Δυναμική 3η συνεχόμενη χρονιά! Αναπτυξιακή Δυναμική 3η συνεχόμενη χρονιά! 2015 Απολογισμός 57 αεροσκάφη προορισμοί 134 + 7 (3 νέα) διαθέσιμες θέσεις + 17 νέοι + 2,1 εκ. 15,1εκ. Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2015 Συνολικοί Επιβάτες +17% Επιβάτες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 23/11/2010 Α.Π.: ΑΣ 163 Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 1γ του Ν. 3566 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3712/2008 2. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ

Διαβάστε περισσότερα

THE PROPHECY Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

THE PROPHECY Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ THE PROPHECY Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Σκηνοθεσία: Gregory Widen Παίζουν: Christopher Walken, Elias Koteas, Eric Stoltz VE-D 1516 Όταν ο Τhomas (Elias Koteas) αρχίζει να βλέπει τρομακτικούς και μπερδεμένους εφιάλτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2014 Κ.Ε ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 01 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 120.313 121.646 241.

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2014 Κ.Ε ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 01 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 120.313 121.646 241. ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 204 Κ.Ε ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 0 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 20.33 2.646 24.959 02 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 46.989 48.50 95.499 03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 65.67 65.43 3.030

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση κορυφής ευρωπαϊκών γεύσεων. Οι κουζίνες της Ευρώπης

Συνάντηση κορυφής ευρωπαϊκών γεύσεων. Οι κουζίνες της Ευρώπης Συνάντηση κορυφής ευρωπαϊκών γεύσεων. Οι κουζίνες της Ευρώπης 11 12 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ» - ΠΑΤΡΑ Δικτύωση εκδηλώσεις έκθεση γαστρονομία Παρουσίαση γαστρονομίας 28 28 χωρών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 (Vol. 2, No. 4) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Microsoft Access Τα εργαστήρια που ακολουθούν έγιναν στο 7 ο Γυµνάσιο Ζωγράφου κατά το σχολικό έτος 2004-05 Περιεχόµενα 1. ηµιουργία πίνακα 2. ηµιουργία φόρµας 3. ηµιουργία έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΘΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα σχέδιο προγράμματος δράσης του ΟΠΕ για το έτος 2009, αναφορικά με την συμμετοχή του Οργανισμού στις κλαδικές εκθέσεις.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα σχέδιο προγράμματος δράσης του ΟΠΕ για το έτος 2009, αναφορικά με την συμμετοχή του Οργανισμού στις κλαδικές εκθέσεις. K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 14/36 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ HORIZON 2020 / 20 FEBRUARY 2014 / VOLOS

ΗΜΕΡΙΔΑ HORIZON 2020 / 20 FEBRUARY 2014 / VOLOS 1 Χρθςτίδου Βαςιλεία vchristi@uth.gr Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ / ΔΕΠ 2 Νάνοσ Γεώργιοσ gnanos@agr.uth.gr Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ / ΔΕΠ 3 Βζντηασ Δθμιτριοσ ventzas@teilar.gr ΣΕΙ Θεςςαλίασ / ΔΕΠ 4 Ματκιόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ...

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... Πίνακας Περιεχομένων ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... 3 1. Αιτήματα ανά Γραφείο ΟΕΥ...3 2. Αιτήματα ανά Γεωγραφική Περιοχή...4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 6 3. Αιτήματα ανά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Χαιρετισμοί. Ατομικά Στοιχεία. Οικογένεια

Ενότητα 1: Χαιρετισμοί. Ατομικά Στοιχεία. Οικογένεια 1. Συμπληρώστε τα κενά 1. Γειας σας, κύριε. Τι...; Καλά ευχαριστώ. Εσείς; 2. Πώς...Ελένη; Είμαι θάυμα, Μαρία μου! 3. Καλημέρα Κώστα. Τι...; Έτσι κι έτσι 4. Πώς... ο πατέρας σου; Γιώργος 5. Πώς...λένε;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ...2 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ...39

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ...2 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ...39 Νέα Αποκτήµατα Ιουλίου 2009 ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ...2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ...2 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ...3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ...3 ΓΛΥΠΤΙΚΗ...11 ΓΛΩΣΣΑ...11 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ)...12 ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ...12

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας για τη Θεατρική Σκηνή και τη Μεγάλη Οθόνη

Γράφοντας για τη Θεατρική Σκηνή και τη Μεγάλη Οθόνη 1 Γράφοντας για τη Θεατρική Σκηνή και τη Μεγάλη Οθόνη Φαινοµενολογικές Αναζητήσεις στο Θεατρικό και Κινηµατογραφικό Έργο του Χάρολντ Πίντερ Τόνια Τσαµούρη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Από το Βόρειο στο Βόρειο Πόλο! (ταξιδεύοντας στο ίδιο γεωγραφικό μήκος)

Από το Βόρειο στο Βόρειο Πόλο! (ταξιδεύοντας στο ίδιο γεωγραφικό μήκος) Από το Βόρειο στο Βόρειο Πόλο! (ταξιδεύοντας στο ίδιο γεωγραφικό μήκος) Τάξη Φύλλο Εργασίας Μάθημα Α Γυμνασίου Ταξιδεύοντας σε ένα μεσημβρινό Γεωγραφία. Περιγραφή Αποφασίζουμε να ξεκινήσουμε ένα παράξενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΙΚΑ. Nοέμβριος 2012 - Μάρτιος 2013. Κατάλογος Τιμών και Αναχωρήσεων Τιμές κατ άτομο σε ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ

ΕΞΩΤΙΚΑ. Nοέμβριος 2012 - Μάρτιος 2013. Κατάλογος Τιμών και Αναχωρήσεων Τιμές κατ άτομο σε ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ ΤΑΞΙΔΙ ΤΑΥΛΑΝΔΗ-ΟΡΕΙΝΟΣ ΒΟΡΡΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΤΑΫΛΑΝΔΗΣ ΜΠΑΝΓΚΟΚ Mπανγκόκ- (Aγιούταγια)Σουχοται-Λομπουρι- Λαμπανγκ-Τσιάνγκ Μάι-Τσιάνγκ Ράι-Χρυσό Τρίγωνο- Φυλές Οπίου ΕΠΕΚΤΑΣΗ 4 ΜΕΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÄÉÅÈÍÇÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÖÉËÙÍ ÍÉÊÏÕ ÊÁÆÁÍÔÆÁÊÇ

ÄÉÅÈÍÇÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÖÉËÙÍ ÍÉÊÏÕ ÊÁÆÁÍÔÆÁÊÇ - 1 - ÄÉÅÈÍÇÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÖÉËÙÍ ÍÉÊÏÕ ÊÁÆÁÍÔÆÁÊÇ Éäñýèçêå óôç Ãåíåýç óôéò 14 Äåêåìâñßïõ 1988 ÓYNTONIÓTIKH ÅÐÉÔÑÏÐÇ Ταχυδρομική διεύθυνση: Case postale 2714 CH-1211 Genève 2 Dépôt Switzerland e-mail: georges.stassinakis@tiscali.ch

Διαβάστε περισσότερα

Μην χάσετε τις ειδικές προσφορές κρουαζιερών στην Μεσόγειο και την Βόρεια Ευρωπη από 40 την ημέρα!

Μην χάσετε τις ειδικές προσφορές κρουαζιερών στην Μεσόγειο και την Βόρεια Ευρωπη από 40 την ημέρα! Μην χάσετε τις ειδικές προσφορές κρουαζιερών στην Μεσόγειο και την Βόρεια Ευρωπη από 40 την ημέρα! 3ήμερη Πασχαλινή Κρουαζιέρα Λιμάνια: Αθήνα (Πειραιάς), Μύκονος, Κουσάντασι, Πάτμος, Κώς, Ηράκλειο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2014) 173 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2014) 173 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 173 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 (Vol. 2, No. 3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 22 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 102. Σύσταση, κατάργηση, υπαγωγή σε αρχές εξωτερι κής υπηρεσίας και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπειρος: Βόρεια Αμερική

Ήπειρος: Βόρεια Αμερική Ήπειρος: Βόρεια Αμερική 1. Τροπική Β. Εύκρατη 3. Β. Πολική Ερήμου, Ορεινό, εύκρατο, τροπικό Έρημοι, τούντρα, εύκρατα φυλλοβόλα δάση, στέπες, τάιγκα, μεσογειακή, τροπικά δάση Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ el Πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΦΛΛΟΣΟΦΛΑ ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ 2 ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Κίνα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013. Τιμή ανά άτομο σε Δίκλινο Ταϊλάνδη. Επιπλέον Χρεώσεις. Αεροπορική Εταιρία

Κίνα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013. Τιμή ανά άτομο σε Δίκλινο Ταϊλάνδη. Επιπλέον Χρεώσεις. Αεροπορική Εταιρία Εκδρομή Ημέρες Αναχωρήσεις Πατάγια, Μεγάλο Παλάτι, Ναός Ξαπλωμένου Βούδα, Πατάγια, Πάρκο ελεφάντων Πουκέτ -, Μεγάλο Παλάτι, Ναός Ξαπλωμένου Βούδα, Πουκέτ Βόρεια Ταϊλάνδη & Μπανκόκ Πιτσανουλοκ, Πραε, Τσιανγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ Λαϊκό, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2 Διεύθυνση Φαρμάκου, Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟ ΡΟΥΧΑ. 1. Μήλα. 2. Μπανάνες 3. Καρπούζι 4. Πορτοκάλια 5. Ροδάκινα 6. Αχλάδια 7. Σύκα 8. Νεκταρίνια

ΦΡΟΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟ ΡΟΥΧΑ. 1. Μήλα. 2. Μπανάνες 3. Καρπούζι 4. Πορτοκάλια 5. Ροδάκινα 6. Αχλάδια 7. Σύκα 8. Νεκταρίνια ΦΡΟΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟ II. Βιβλιοθήκη IV. Κρεβάτι VI. Κομοδίνο ΡΟΥΧΑ ΨΩΝΙΑ Αγγελική και Τζωρτζίνα 6. Αχλαδί i. Καναπές ii. Βιβλιοθήκη iii. Ντουλάπα iv. Κρεβάτι v. Καρέκλα vi. Κομοδίνο A. Φούστα B. Παντελόνι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS 49 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS Στην Microsoft Access µπορούµε να δηµιουργούµε βάσεις δεδοµένων. (1) Όταν µπαίνουµε στην Access : - Αν θέλουµε να δηµιουργήσουµε µια καινούργια βάση δεδοµένων, επιλέγουµε :Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ]

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ] ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ] ΘΕΜΑ 9ο Α. Να ςυγκρίνετε τουσ αρικμοφσ: i) και ii) και iii) 123,012 και 123,02 iv) 5 2 και 10 Β. Σο άκροιςμα των δφο διαδοχικϊν ακζραιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ...1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ...1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Νέα Αποκτήµατα Σεπτεµβρίου 2009 ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ...1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ...1 ΓΛΥΠΤΙΚΗ...15 ΓΛΩΣΣΑ...15 ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ...15 ΙΣΤΟΡΙΑ...15 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ...17 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΞΕΝΟΙ...17 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ...18

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ. Βιβλιο-προτάςεισ (Διαδίκτυο - Τεχνολογία) Υλικό διαθζςιμο προσ δανειςμό ςτη Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ. Βιβλιο-προτάςεισ (Διαδίκτυο - Τεχνολογία) Υλικό διαθζςιμο προσ δανειςμό ςτη Βιβλιοθήκη Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ Βιβλιο-προτάςεισ (Διαδίκτυο - Τεχνολογία) Υλικό διαθζςιμο προσ δανειςμό ςτη Βιβλιοθήκη Ιανουάριοσ 2015 [2] Ευρετήριο Θεμάτων A Android (λειτουργικό)... 16, 17 C Cloud computing... 10

Διαβάστε περισσότερα

Καραϊβική, Μπαχάμες, Βερμούδες, Κούβα

Καραϊβική, Μπαχάμες, Βερμούδες, Κούβα Καραϊβική, Μπαχάμες, Βερμούδες, Κούβα Μπαχάμες & Φλόριντα από Νέα Υόρκη Kρουαζιερόπλοιο: Norwegian Breakaway 01 Νέα Υόρκη, - 15:00 03 Πορτ Κανάβεραλ, Ορλάντο, 12:00 21:00 04 Γκρέιτ Σπίρουτ Κέι 10:00 18:00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΑ ΕΚΛΟΓΕΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε.Ε. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΑ ΕΚΛΟΓΕΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε.Ε. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΑ ΕΚΛΟΓΕΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε.Ε. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Στο παρόν περιγράφονται τα βήματα για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης των Ελλήνων Εκλογέων Κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ϗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ϗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Michael Spivak ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ϗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2η αναθεωρηµένη και επαυξηµένη έκδοση E-BOOK Μετάϕραση: Απόστολος Γιαννόπουλος Συµπλήρωση µετάϕρασης και προσαρµογή στην τέταρτη αµερικανική έκδοση: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2016 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2009 Με τις επιχειρήσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας για την αύξηση των εξαγωγών ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΡΑΣΗ ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 23/01/09 25/1/09 Δ.Ε BOSTON

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ = ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΞΑΝΤΑΣ", 1988

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ = ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΑΝΤΑΣ, 1988 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 360 Μ / 00497 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ = ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΞΑΝΤΑΣ", 1988 1. ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ. 2. ΠΡΟΝΟΙΑ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιάρθρωση, Αναδιοργάνωση και Αποστολή των Γραφείων Εξωτερικού του ΚΟΤ

Αναδιάρθρωση, Αναδιοργάνωση και Αποστολή των Γραφείων Εξωτερικού του ΚΟΤ Αναδιάρθρωση, Αναδιοργάνωση και Αποστολή των Γραφείων Εξωτερικού του ΚΟΤ Αλέξης Σαβεριάδης, Γιώργος Μωυσή, Κλεοπάτρα Μυλωνά (Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Παρακολούθησης της Μελέτης για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 13719

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 13719 Επιβλέπων : Δ. Κ. Ατματζίδης, Καθηγητής ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 13719 ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ T. ΚΟΝΔΥΛΗ Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά 19/5/2015.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Α.Π. 1375 ( ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά 19/5/2015.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Α.Π. 1375 ( ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά 19/5/2015.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Α.Π. 1375 ( ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ) Πληρ.: Κουνελάκη Αικατερίνη Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κρουαζιέρες από Ελληνικά Λιμάνια

Κρουαζιέρες από Ελληνικά Λιμάνια Eπιβίβαση από Πειραιά, Κατάκολο, Λαύριο, Κρουαζιέρες από Ελληνικά α Οι πιο δημοφιλείς κρουαζιέρες από ή/και προς τα λιμάνια του Πειραιά, του Κατάκολου, του Λαυρίου και της ς. Επιβιβαστείτε από την πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1)

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Το δίκτυο της ΕΡΤΑ Α.Ε. Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Η ΕΡΤ Α.Ε. είναι πάροχος ραδιοφωνίας πανελλαδικής κάλυψης Τα κέντρα εκπομπής καιοισυχνότητες λειτουργίας της ΕΡΤ καθορίζονται από την ελληνική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 2016 : ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» Τμήμα Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν.

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ακινα Α Αθδόνθσ Χριςτοσ, Κακθγθτισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αλεξάκοσ Κωνςταντίνοσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ Κ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Τα επώνυμα τησ Πορτήσ

Τα επώνυμα τησ Πορτήσ Τα επώνυμα τησ Πορτήσ Από τα υπάρχοντά Μθτρϊα αρρζνων τθσ Πορτισ και με βάςθ τθν αρχαιότερθ καταγραφι, αντιγράψαμε το κάκε επϊνυμο μια φορά με πρϊτθ καταγραφι του ΚΟΚΚΑΛΗ- ΜΗΛΙΟ (1830) και τελευταία του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» Τποψήφιοσ Δήμαρχοσ. Νικολάου πυρίδων του Ευαγγζλου

«ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» Τποψήφιοσ Δήμαρχοσ. Νικολάου πυρίδων του Ευαγγζλου «ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» Τποψήφιοσ Δήμαρχοσ Νικολάου πυρίδων του Ευαγγζλου Εκλογική Περιφζρεια Βαγίων Δρζνιοσ ωτιριοσ του Χαραλάμπουσ Αςτυνομικόσ Μάγκα- Μάρκου Κωνςταντίνα του Ευαγγζλου Οικιακά Σάκθσ Ελευκζριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ. Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ. Πρόγραμμα Συνεδρίου ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ Το ΚΕΑΝ- Κφτταρο Εναλλακτικών Αναηθτιςεων Νζων, θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ και θ Περιφζρεια Πελοποννιςου, διοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ * 22η ΤΜΗΜΑ*

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 2013: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π Α Τ Ρ Α. 25 Φεβρουαρίου 22 Μαρτίου 2014. Ζευγάρι Με Φεγγάρι 1, Μεικτή τεχνική, 70x70εκ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π Α Τ Ρ Α. 25 Φεβρουαρίου 22 Μαρτίου 2014. Ζευγάρι Με Φεγγάρι 1, Μεικτή τεχνική, 70x70εκ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π Α Τ Ρ Α 25 Φεβρουαρίου 22 Μαρτίου 2014 Ζευγάρι Με Φεγγάρι 1, Μεικτή τεχνική, 70x70εκ. Γυναίκα Ανάμεσα Σε Δύο Άνδρες 1, Μεικτή τεχνική, 33,5x138εκ. Η Γκαλερί Cube, εγκαινιάζει τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας Εργάνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Τ Ε Μ

ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Τ Ε Μ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Τ Ε Μ 8 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 35 ΛΕΠΤΑ ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 1 9,60 ΠΟΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΣ 1 12,00 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Β Τέταρτη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: 30 λεπτά ενήλικοι μαθητές παραγωγή λόγου σε τυπικό ύφος Στρατηγικές: ομαδοποίηση λεξιλογίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟBIO ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣIΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟBIO ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣIΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟBIO ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣIΑ Χριστίνας Μπακλώρη Κινητική Μελέτη εικτών ιατηρησιµότητας Καπνιστού Χελιού Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩ Ν ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩ Ν ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 8 ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 11 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 62617/2308 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα