ΑΛΦΑΒΗΤΚΚΟ ΕΥΕΤΗΚΟ ΤΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΦΑΒΗΤΚΚΟ ΕΥΕΤΗΚΟ ΤΟΡΩΝ"

Transcript

1 Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ ΡΑ Μ Μ Α ΣΕ Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η & Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν ΩΝΙ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ ΡΑ Μ Μ Α ΣΕ Ι Α Μ Ε ΩΝ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Δ Ι Ε Τ Θ Τ Ν Η Α Ν ΑΛΤ Ε ΩΝ & ΣΕ Κ Μ Η Ρ Ι ΩΗ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΞΚΔΚΩΤΚΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Υλικό διακζς ι μο ς τθ Βι βλ ιοκικ θ Αθήνα Μ ά ι ο ς

2 ΑΛΦΑΒΗΤΚΚΟ ΕΥΕΤΗΚΟ ΤΟΡΩΝ Α Αβάνα Αγιοσ Δομινικοσ Αγκίςτρι Άγραφα Αίγινα Αϊτι Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανία Αλάςκα Αμαηόνιοσ Αμάν Αμβρακικόσ Αμερικι Ανδαλουςία Άνδροσ Ανκορατη Ανόι Αντίπαροσ Άνω Χώρα Αράχοβα Αςία Αςουνςιόν Γκαλαπάγκοσ Γκζτεμποργκ Γκουαγιακίλ Δ Δαλματικζσ ακτζσ Δουβλίνο Δράμα Ε Ελςίνκι Εφβοια Ευρώπθ Ζ Ζάγκρεμπ Ζαγόρι Ζαγοροχώρια Ζανηιβάρθ Ζυρίχθ Β Βαλεαρίδεσ Βαλζνκια Βανκοφβερ Βάρνα Βαρςοβία Βαυαρία Βελιγράδι Βενετία Βίλνιουσ Βόλοσ Βομβάθ Βόρνεο Βουκουρζςτι Γ Η Θπειροσ Θ Ιεςςαλία Ιιβζτ Ι Κερουςαλιμ Κνδονθςία Λνςμπρουκ Κςθμερινόσ Κωάννινα , 11 Γιάλτα

3 Κ Καβάλα Καηαμπλάνκα Καλκοφτα Κανάριοι Νιςοι Καππαδοκία Καρπενιςι Καςτοριά Κατμαντοφ Κζιπ Τάουν Κεντάκι Κερκίνθ Κίεβο Κιλιμάντηαρο Κίμωλοσ Κίνγκςτον Κιότο Κιςινιόφ Κίςςαβοσ Κόνιτςα , 11 Κορνουάλθ Κορςικι Κόςτα ίκα Κφκνοσ Κυκλάδεσ Κωνςταντινοφπολθ Λ Λάρνακα Λάςα Λεμεςόσ Λευκωςία Λίβερπουλ Λιβφθ Λίγθρασ Λίμα Λιμόη Λιςαβόνα Λονδίνο Μ Μακεδονία Μακεδονία Μάλαγα Μαλδίβεσ Μάλτα Μαρακζσ Μαςςαλία Μελβοφρνθ Μεξικο Μεςολόγγι Μζτςοβο Μιλάνο Μινςκ Μομπάςα Μόναχο Μοντεβιδζο Μπανγκόκ Μπαχάμεσ Μπζλφαςτ Μπορντό Μπουζνοσ 'Αιρεσ Ν Νάντθ Νάπολθ Ναςάου Ναφπακτοσ Νζα Γουινζα Νζα Ορλεάνθ Νείλοσ Νθςί του Ράςχα Νορμανδία Ντάλασ Ντουμπάι Ο Οδθςςόσ Πκλαντ Οςάκα Πςλο Ουαλία Ουάςινγκτον Π Ραρναςςόσ Ράροσ Ραταγονία Ρζλλα Ριλιο , 11 3

4 Ρλόβντιβ Ρνομ Ρενχ Ρόρτλαντ Ρόρτο Ρορτ-ο-Ρρενσ Ρράγα Ρρζςπα Ρωγώνι Ρ αμπάτ ιάντ ίγα ίο ντε Τηανζιρο Σαϊγκόν Σάλτςμπουργκ Σαν Χοςζ Σαν Χουάν Σαντιάγκο Σαράγιεβο Σαρδθνία Σεβαςτοφπολθ Σεοφλ Σζριφοσ Σζρρεσ Σεχχζλλεσ Σιατλ Σιβθρία Σιγκαποφρθ Σκόπια Σπζτςεσ Σποράδεσ Στερεά Ελλάδα Στοκχόλμθ Σ Ταϊλάνδθ Ταϊτι Ταλίν Ταξιδεφοντασ με παιδιά Τελ Αβίβ Τενεςί Τεχεράνθ Τηακάρτα Τηαμάικα Τηιά Τίρανα Τόκιο Τορίνο Τορόντο Τουρκία Τρίπολθ Τφνιδα Τ Φδρα Φ Φινλανδία Φλώρινα Φοίνιξ Φρανκφοφρτθ Φωκίδα Χ Χάγθ Χάιλαντσ Χιοφςτον Χονγκ Κονγκ Χονολουλοφ Χο-Τςι-Μινχ

5 ΑΛΦΑΒΗΤΚΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΚΤΛΩΝ Αβάνα : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Conner Gorry. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Αβάνα (Κοφβα)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Gorry, Conner. II. Μπαρμπάκθσ, Γιϊργοσ. III. Εφθμερίδα " Εκνοσ". IV. Οξφ. V. Title. Αγιοσ Δομινικοσ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Joyce Connolly, Scott Doggett. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Αγιοσ Δομίνικοσ (Καραϊβικι)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Connolly, Joyce. II. Doggett, Scott. III. Παλυβόσ, Κωνςταντίνοσ. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Αιτωλοακαρνανία : Ναφπακτοσ : Άνω Χώρα : Μεςολόγγι : Αιτωλικό : με αυτοκίνθτο. Με τα πόδια. Με 4Χ4 και μοτοςυκλζτα. Χωρίσ μυςτικά / επιμζλεια ζκδοςθσ Γιάννθσ Ντρενογιάννθσ. -- Ακινα ; Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Λαμπράκθ, ς. ; 23 εκ.. -- (,Σα- Νζα : Ανακαλφψτε τθν Ελλάδα ; 16) Διανεμικθκε δωρεάν μαηί με τθν εφθμερίδα "Σα Νζα" ςτισ Χορθγόσ: Τπουργείο Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ, Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Σουριςμοφ. 1. τερεά Ελλάδα--Σαξιδιωτικοί οδθγοί. I. Ντρενογιάννθσ, Γιάννθσ. II. Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Λαμπράκθ. III. Title. Αμαηόνιοσ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / John Noble, Andrew Draffen, Robyn Jones κ. ά.. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Αμαηόνιοσ ποταμόσ--περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Draffen, Andrew. II. Jones, Robyn. III. McAsey, Chris. IV. Noble, John. V. Pinheiro, Leonardo. VI. Μιχαιλ, Πζτροσ. VII. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ. VIII. Εφθμερίδα " Εκνοσ". IX. Οξφ. X. Title. Αμάν : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Andrew Humphreys, Anthony Ham. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Αμάν (Μζςθ Ανατολι)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Ham, Anthony. II. Humphreys, Andrew. III. Δαρειϊτθ, Νανά. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Ανατολικι Μακεδονία : Λίμνθ Κερκίνθ : Δράμα - Καβάλα - Σζρρεσ : με αυτοκίνθτο, με τα πόδια, με 4x4 και μοτοςυκλζτα, χωρίσ μυςτικά. -- Ακινα : ΔΟΛ, *2008; ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 23 εκ.. -- (Ανακαλφψτε τθν 5

6 Ελλάδα ; 21) Διανεμικθκε δωρεάν μαηί με τθν εφθμερίδα "Σα Νζα" 1. Μακεδονία--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Ντρενογιάννθσ, Γιάννθσ. II. Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Λαμπράκθ. III. Title. Ανδαλουςία : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Daniem Simonis, Susan Forsyth. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Ανδαλουςία (Λςπανία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Forsyth, Susan. II. Simonis, Damien. III. Δαςκαλοποφλου, Ντίνα. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Ανεξερεφνθτα Ζαγοροχώρια : Κωάννινα- Κόνιτςα- Ρωγώνι / ζρευνα, ςυγγραφι, φωτογραφίεσ Στζφανοσ Γ. Ψθμζνοσ. -- Ακινα : Road, ς. : εικ. ζγχρ. ; 22 εκ. ISBN Σαξίδια και περιθγιςεισ--οδθγοί. 2. Ηαγοροχϊρια (Λωάννινα, Ελλάσ)--Περιγραφι και ταξίδια. 3. Λωάννινα (Λωάννινα, Ελλάσ)--Λςτορία. 4. Λωάννινα (Λωάννινα, Ελλάσ)--Περιγραφι--Οδθγοί. 5. Κόνιτςα (Λωάννινα, Ελλάσ)--Περιγραφι και ταξίδια. I. Ψθμζνοσ, τζφανοσ Γ.. II. Road. III. Title. Ανεξερεφνθτεσ Βόρειεσ Σποράδεσ / Στζφανοσ Γ. Ψθμζνοσ ; φωτογραφίεσ Στζφανοσ Γ. Ψθμζνοσ ; επιμζλεια Γιάννθσ Βραδζλθσ. -- Ακινα : Road ς. : εικ. ; 22 εκ. ISBN Σαξίδια και περιθγιςεισ--οδθγοί. 2. ποράδεσ Νθςιά (Ελλάσ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Ψθμζνοσ, τζφανοσ Γ.. II. Βραδζλθσ, Γιάννθσ. III. Road. IV. Title. Ανεξερεφνθτθ Σζριφοσ / Ανδρζασ Ιεοδοςόπουλοσ ; φωτογραφίεσ Ανδρζασ Ιεοδοςόπουλοσ. -- Ακινα : Road ς. : εικ. ; 22 εκ. ISBN Σαξίδια και περιθγιςεισ--οδθγοί. 2. ζριφοσ (Κυκλάδεσ, Ελλάσ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Κεοδοςόπουλοσ, Ανδρζασ. II. Road. III. Title. Ανεξερεφνθτο Ριλιο / Στζφανοσ Γ. Ψθμζνοσ ; φωτογραφίεσ Στζφανοσ Γ. Ψθμζνοσ. -- Ακινα : Road, ς. : εικ. ; 22 εκ. + ζνασ χάρτθσ του Βόλου ISBN Σαξίδια και περιθγιςεισ--οδθγοί. 2. Πιλιο--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Ψθμζνοσ, τζφανοσ Γ.. II. Road. III. Title. Ανεξερεφνθτοσ Αμβρακικόσ / Στζφανοσ Γ. Ψθμζνοσ ; φωτογραφίεσ Στζφανοσ Γ. Ψθμζνοσ ; επιμζλεια Γιάννθσ Βραδζλθσ. -- Ακινα : Road ς. : εικ. ; 22 εκ. ISBN

7 1. Σαξίδια και περιθγιςεισ--οδθγοί. 2. Αμβρακικόσ κόλποσ (Ελλάσ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Ψθμζνοσ, τζφανοσ Γ.. II. Βραδζλθσ, Γιάννθσ. III. Road. IV. Title. Ανκορατη (Αλάςκα) : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Jim Du Fresne, Paige R. Penland,Don Root. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Ανκορατη (Αλάςκα)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Du Fresne, Jim. II. Penland, Paige R.. III. Root, Don. IV. Γαλατοφλα, Σατιάνα. V. Εφθμερίδα " Εκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Ανόι : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Mason Florence, Virginia Jealous. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Ανόι (Βιετνάμ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Florence, Mason. II. Jealous, Virginia. III. Μιχαιλ, Χριςτίνα. IV. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Βαλεαρίδεσ νιςοι : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Damien Siminis, Susan Forsyth, John Noble. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ; ISBN Βαλεαρίδεσ νιςοι (Λςπανία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Forsyth, Susan. II. Noble, John. III. Simonis, Damien. IV. Μιχαιλ, Χριςτίνα. V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Βαλζνκια - Μάλαγα : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Susan Forsyth [et al.]. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Βαλζνκια (Λςπανία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 2. Μάλαγα (Λςπανία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Forsyth, Susan. II. Noble, John. III. Roddis, Miles. IV. Μπαρμπάκθσ, Γιϊργοσ. V. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). VI. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VII. Οξφ. VIII. Title. Βάρνα - Ρλόβντιβ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Paul Greenway. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Βάρνα (Βουλγαρία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 2. Πλόβντιβ (Βουλγαρία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Greenway, Paul. II. Γαλατοφλα, Σατιάνα. III. Βαρςοβία : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Kzysztof Dydynski. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ

8 1. Βαρςοβία (Πολωνία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Dydynski, Kzysztof. II. Αναγνϊςτου, Χριςτίνα. III. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Βαυαρία : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Etain O'Carroll. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Βαυαρία--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. O'Carroll, Etain. II. Σομαράσ, Παναγιϊτθσ. III. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Βελιγράδι : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Patrick Horton. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Βελιγράδι (ερβία)--περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Horton, Patrick. II. Μπαρμπάκθσ, Γιϊργοσ. III. Εφθμερίδα " Εκνοσ". IV. Οξφ. V. Title. Βενετία : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Damien Simonis, Sally Webb. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Βενετία (Λταλία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Simonis, Damien. II. Webb, Sally. III. Καλυβιϊτθ, Χριςτίνα. IV. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Βίλνιουσ - ίγα - Ταλίν : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Nicola Williams, Debra Herrmann, Cathryn Kemp. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Βίλνιουσ (Λικουανία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 2. Ρίγα (Λετονία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 3. Σαλίν (Λετονία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Herrmann, Debra. II. Kemp, Cathryn. III. Williams, Nicola. IV. Παπαδάκθ, Ρζνθ. V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Βομβάθ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Sarina Singh, Paul Harding. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Βομβάθ (Λνδία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Harding, Paul. II. Singh, Sarina. III. Ροφςςοσ, Νίκοσ. IV. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. 8

9 Βόρνεο : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Alan Tarbell. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- (Lonely Planet) ISBN Βόρνεο Νθςί (Λνδονθςία)--Περιγραφι και ταξίδια. I. Tarbell, Alan. II. Γαλατοφλα, Σατιάνα. III. Βουκουρζςτι : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Yvonne Byron, Craig MacKenzie, Rachel Suddart κ. ά.. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Βουκουρζςτι (Ρουμανία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Byron, Yvonne. II. MacKenzie, Craig. III. Suddart, Rachel. IV. Wildman, Kim. V. Γαλατοφλα, Σατιάνα. VI. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VII. Οξφ. VIII. Title. Γκζτεμποργκ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Carolyn Bain, Graeme Cornwallis. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Γκζτεμποργκ (ουθδία)--περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Bain, Carolyn. II. Cornwallis, Graeme. III. Σομαράσ, Πάνοσ. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Γκουαγιακίλ (Κςθμερινόσ) : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Rob Rachowiecki, Danny Palmerlee. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Γκουαγιακίλ (Λςθμερινόσ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Palmerlee, Danny. II. Rachowiecki, Rob. III. Ροφςςοσ, Νίκοσ. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Δουβλίνο : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Fionn Davenport, Oda O'Caroll, David Wenk. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Δουβλίνο (Λρλανδία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Davenport, Fionn. II. O'Carroll, Oda. III. Wenk, David. IV. Βιχου, Μαριάννα. V. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). VI. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VII. Οξφ. VIII. Title. Δυτικά παράλια Τουρκίασ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Pat Yale. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Σουρκία--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Yale, Pat. II. Αβοφρθσ, Παφλοσ. III. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". IV. Οξφ. V. Title. 9

10 Δυτικι Μακεδονία : Ρρζςπα : Καςτοριά - Φλώρινα - Ρζλλα : με αυτοκίνθτο, με τα πόδια, με 4x4 και μοτοςυκλζτα, χωρίσ μυςτικά. -- Ακινα : ΔΟΛ, *2007; ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 23 εκ.. -- (Ανακαλφψτε τθν Ελλάδα ; 8) Διανεμικθκε δωρεάν μαηί με τθν εφθμερίδα "Σα Νζα" 1. Μακεδονία--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Ντρενογιάννθσ, Γιάννθσ. II. Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Λαμπράκθ. III. Title. Ελςίνκι : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Paul Harding, Jennifer Brewer. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Ελςίνκι (Φινλανδία)--Περιγραφι κια ταξίδια--οδθγοί. I. Brewer, Jennifer. II. Harding, Paul. III. Ροφςςοσ, Νίκοσ. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Εφβοια : Φδρα : Σπζτςεσ : Αίγινα : Αγκίςτρι : με αυτοκίνθτο, με τα πόδια, με 4Χ4 και μοτοςυκλζτα, χωρίσ μυςτικά / επιμελθτισ ζκδοςθσ Γιάννθσ Ντρενογιάννθσ. -- Ακινα ; Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Λαμπράκθ, ς. ; 23 εκ.. -- (,Σα- Νζα : Ανακαλφψτε τθν Ελλάδα ; 15) Διανεμικθκε δωρεάν μαηί με τθν εφθμερίδα "Σα Νζα"ςτισ Χορθγόσ: Τπουργείο Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ, Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Σουριςμοφ. III. Title. 1. Εφβοια--Σαξιδιωτικοί οδθγοί. I. Ντρενογιάννθσ, Γιάννθσ. II. Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Λαμπράκθ. Ζάγκρεμπ και Δαλματικζσ ακτζσ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Jeanne Oliver. -- Ακινα : Οξφ, ς. : εικ., Διατίκεται από τθν εφθμερίδα " Ζκνοσ" ISBN Δαλματικζσ ακτζσ (Κροατία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 2. Ηάγκρεμπ (Κροατία). I. Oliver, Jeanne. II. Αυγουςτίνου, Βοφλα. III. Ζανηιβάρθ Κιλιμάντηαρο : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Mary Fitzpatrick. -- Ακινα : Οξφ, ς. : εικ., χάρτεσ ; 20 εκ. ISBN Σαξίδια και περιθγιςεισ--οδθγοί--ηανηιβάρθ(σανηανία). 2. Σαξίδια και περιθγιςεισ--οδθγοί--κιλιμάντηαρο(κζνυα). 3. Ηανηιβάρθ (νθςί, Σανηανία). 4. Κιλιμάντηαρο (βουνό, Κζνυα). I. Fitzpatrick, Mary. II. Παπαδάκθ, Ρζνθ. III. Οξφ. IV. Title. Ζυρίχθ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Damien Simonis, Sarah Johnstone. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN

11 1. Ηυρίχθ (Ελβετία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Johnstone, Sarah. II. Simonis, Damien. III. Αβοφρθσ, Παφλοσ. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Θπειροσ : Ζαγόρι : Κωάννινα : Μζτςοβο : Κόνιτςα / επιμζλεια ζκδοςθσ Γιάννθσ Ντρενογιάννθσ. -- Ακινα : Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Λαμπράκθ, ς. ; 23 εκ.. -- (,Σα- Νζα : Ανακαλφψτε τθν Ελλάδα ; 5) Διανεμικθκε δωρεάν μαηί με τθν εφθμερίδα "Σα Νζα" τον Νοζμβριο του Χορθγόσ: Τπουργείο Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ, Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Σουριςμοφ. 1. Ιπειροσ--Σαξιδιωτικοί οδθγοί. I. Ντρενογιάννθσ, Γιάννθσ. II. Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Λαμπράκθ. III. Title. Ιεςςαλία : Ριλιο βόρειο & κεντρικό : Βόλοσ : Κίςςαβοσ. -- Ακινα : Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Λαμπράκθ, ς. ; 23 εκ.. -- (,Σα- Νζα = ανακαλφψτε τθν Ελλάδα ; 6) Διανεμικθκε δωρεάν μαηί με τθν εφθμερίδα "Σα Νζα" τον Δεκζμβριο του Χορθγόσ: Τπουργείο Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ, Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Σουριςμοφ. 1. Κεςςαλία--Σαξιδιωτικοί οδθγοί. 2. Πιλιο--Σαξιδιωτικοί οδθγοί. I. Βαϊμάκθ, Βάλυ. II. Κεοδωρακάκθσ, Μάριοσ. III. Ντρενογιάννθσ, Γιάννθσ. IV. Λαμπράκθσ. Δθμιτρθσ. V. Title. Κερουςαλιμ, Τελ Αβίβ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Andrew Humphreys, Deanna Swaney. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Λερουςαλιμ--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 2. Σελ Αβίβ--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Humphreys, Andrew. II. Swaney, Deanna. III. Γαλατοφλα, Σατιάνα. IV. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Καηαμπλάνκα - αμπάτ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Brandley Mayhew. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Καηαμπλάνκα (Αφρικι)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Mayhew, Brandley. II. Γαλατοφλα, Σατιάνα. III. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Καλκοφτα : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Charlotte Beech. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Καλκοφτα (Λνδία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Beech, Charlotte. II. Γαλατοφλα, Σατιάνα. III. Εφθμερίδα " Εκνοσ". IV. Οξφ. V. Title. Κανάριοι Νιςοι : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Miles Roddis, Damien Simonis. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. 11

12 φωτ., ISBN Κανάριοι νιςοι (Λςπανία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Roddis, Miles. II. Simonis, Damien. III. Μπαρμπάκθσ, Γιϊργοσ. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Καππαδοκία : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Pat Yale, Verity Campbell, Richard Plunkett. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Καππαδοκία (Μικρά Αςία, Σουρκία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Campbell, Richard. II. Plunkett, Richard. III. Yale, Pat. IV. Αβοφρθσ, Παφλοσ. V. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". VI. Οξφ. VII. Title. Κατμαντοφ : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Bradley Mayhew, Lindsay Brown. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Κατμαντοφ (Νεπάλ)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Brown, Lindsay. II. Mayhew, Brandley. III. Μιχαιλ, Χριςτίνα. IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Κζιπ Τάουν : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Simon Richmond. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., χάρτεσ ; 20 εκ.. -- ISBN Κζιπ Σάουν (Νότια Αφρικι)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Richmond, Simon. II. Ροφςςοσ, Νίκοσ. III. Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΑΣΕ). IV. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". V. Οξφ. VI. Title. Κίνγκςτον (Τηαμάικα) : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Christopher P. Baker. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN Κίνγκςτον (Σηαμάικα)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Baker, Christopher P.. II. Καλυβιϊτθ, Χριςτίνα. III. Εφθμερίδα " Εκνοσ". IV. Οξφ. V. Title. Κιότο - Οςάκα : Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ / Chris Rowthorn, John Ashburne, David Atkinson κ. ά. -- Ακινα : Οξφ, ς. : ζγχρ. φωτ., ISBN X 1. Κιότο (Λαπωνία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. 2. Οςάκα (Λαπωνία)--Περιγραφι και ταξίδια--οδθγοί. I. Ashburne, John. II. Atkinson, David. III. Bender, Andrew. IV. Benson, Sara. V. McLachlan, Craig. VI. Rowthorn, Chris. VII. Γαλατοφλα, Σατιάνα. VIII. Εφθμερίδα " Ζκνοσ". IX. Οξφ. X. Title. 12

ΕΞΩΤΙΚΑ. Nοέμβριος 2012 - Μάρτιος 2013. Κατάλογος Τιμών και Αναχωρήσεων Τιμές κατ άτομο σε ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ

ΕΞΩΤΙΚΑ. Nοέμβριος 2012 - Μάρτιος 2013. Κατάλογος Τιμών και Αναχωρήσεων Τιμές κατ άτομο σε ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ ΤΑΞΙΔΙ ΤΑΥΛΑΝΔΗ-ΟΡΕΙΝΟΣ ΒΟΡΡΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΤΑΫΛΑΝΔΗΣ ΜΠΑΝΓΚΟΚ Mπανγκόκ- (Aγιούταγια)Σουχοται-Λομπουρι- Λαμπανγκ-Τσιάνγκ Μάι-Τσιάνγκ Ράι-Χρυσό Τρίγωνο- Φυλές Οπίου ΕΠΕΚΤΑΣΗ 4 ΜΕΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φέτος το καλοκαίρι, εμείς, η ομάδα του Splendid

Φέτος το καλοκαίρι, εμείς, η ομάδα του Splendid Καλό Καλοκαίρι ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΑΞΙΔΙΑ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 29, 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 244260-2, FAX: 2310 283814 E-mail: info@splendid.gr www.splendid.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2008

ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2008 Ενδεικτικά Θέματα για το ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2008 1. Το όζον (O 3 ) που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα α) εξομαλύνει τις θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ ηπείρων και θαλασσών. β) ρυπαίνει την ατμόσφαιρα της Γης και

Διαβάστε περισσότερα

Ibis Berthier 3* 539 629. BW Opera Ronceray 3* 639 729. Novotel Tour Eiffel 4* 689 779. Ibis Berthier 3* 599 689. BW Opera Ronceray 3* 729 819

Ibis Berthier 3* 539 629. BW Opera Ronceray 3* 639 729. Novotel Tour Eiffel 4* 689 779. Ibis Berthier 3* 599 689. BW Opera Ronceray 3* 729 819 ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Παρίσι - Disney Εβδομάδα Παρίσι Δευτέρα & 2/10 Τρίτη & 23/10 Τρίτη (10,17,2/09 & 1,8,1/10) Ανάλογα την επιλογή σας το σας περιλαμβάνει : 6 6 Ibis Berthier 3* 39 629 BW

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΒΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Με το καλύτερο ξενοδοχείο της Αβάνας, το ΜELIA COHIBA 5* και Έλληνα αρχηγό-αποκάλυψη

ΚΟΥΒΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Με το καλύτερο ξενοδοχείο της Αβάνας, το ΜELIA COHIBA 5* και Έλληνα αρχηγό-αποκάλυψη ΚΟΥΒΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Με το καλύτερο ξενοδοχείο της Αβάνας, το ΜELIA COHIBA 5* και Έλληνα αρχηγό-αποκάλυψη 12.10, 23.10 13.11, 24.11, 04.12 9 9 1.139 1.159 +360 +360 Με το καλύτερο ξενοδοχείο της Αβάνας, το ΜELIA

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν.

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ακινα Α Αθδόνθσ Χριςτοσ, Κακθγθτισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αλεξάκοσ Κωνςταντίνοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Rabindranath Tagore: Ποιητής, φιλόσοφος, εικαστικός, θεατρικός συγγραφέας, συνθέτης και συγγραφέας. Πήρε Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1913.

Rabindranath Tagore: Ποιητής, φιλόσοφος, εικαστικός, θεατρικός συγγραφέας, συνθέτης και συγγραφέας. Πήρε Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1913. Rabindranath Tagore: Ποιητής, φιλόσοφος, εικαστικός, θεατρικός συγγραφέας, συνθέτης και συγγραφέας. Πήρε Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1913. Albert Einstein: Γερμανός, θεωρητικός φυσικός, επιστήμονας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2015

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2015 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2015 Μέγας Χορηγός Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Χρονιάς Οι Εφημερίδες τα Ηλεκτρονικά Μέσα Η ΔΟΕ, η ΕΟΕ και οι Αθλητικές Ομοσπονδίες Ο «Αθλητικός Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Οκτώβριος εκέµβριος 2004

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Οκτώβριος εκέµβριος 2004 29 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Οκτώβριος εκέµβριος 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το εικοστό ένατο βιβλιογραφικό της δελτίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Νέα αποκτήµατα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ......3 ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ......6 ΓΛΩΣΣΑ.......11 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ....20 ΕΦΗΒΙΚΟ βλέπε JUNIOR FICTION/ΕΦΗΒΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 25 ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ....

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράσης 2008. Mε τις επιχειρήσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας για την αύξηση των εξαγωγών

Πρόγραμμα Δράσης 2008. Mε τις επιχειρήσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας για την αύξηση των εξαγωγών Πρόγραμμα Δράσης 2008 Mε τις επιχειρήσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας για την αύξηση των εξαγωγών Mε τις επιχειρήσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας για την αύξηση των εξαγωγών Το παρόν Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πλησιάζει η πιο όμορφη γιορτή του χρόνου

Πλησιάζει η πιο όμορφη γιορτή του χρόνου Πολλές ευχές σε όλους τους πελάτες και φίλους του Splendid για Υγεία, Ευτυχία και Καλά Ταξίδια! Official Agent ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΑΞΙΔΙΑ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Νοέµβριος - εκέµβριος 2008

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Νοέµβριος - εκέµβριος 2008 41 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Νοέµβριος - εκέµβριος 2008 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τεσσαρακοστό πρώτο βιβλιογραφικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΑ & ΑΕΡΟ-ΟΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΟΔΙΚΑ & ΑΕΡΟ-ΟΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΣΕΛ. 8 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΣΕΛ. 6 ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΝΤΑΜ ΣΕΛ. 5 ΒΙΕΝΝΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΣΕΛ. 4 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ ΣΕΛ. 5 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΕΛ. 8 ΕΛΒΕΤΙΑ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ. ΣΙΝΕ Πετρούπολις. Δημοτικός Κινηματογράφος Σινέ Πετρούπολις: Λ. Πετρουπόλεως 168, τηλ.

Καλοκαίρι 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ. ΣΙΝΕ Πετρούπολις. Δημοτικός Κινηματογράφος Σινέ Πετρούπολις: Λ. Πετρουπόλεως 168, τηλ. ΣΙΝΕ Πετρούπολις Καλοκαίρι 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΣΙΝΕ Πετρούπολις Κινηματογραφική Λέσχη Δημοτικός Κινηματογράφος Σινέ Πετρούπολις: Λ. Πετρουπόλεως 168, τηλ.: 210 50 12 391 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ Το πέρασμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 21 Απρίλιος 2012

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 21 Απρίλιος 2012 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 21 Απρίλιος 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Τα επενδυτικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΑΣ Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας χρειάζεται να έχετε μαζί σας τα πιο κάτω ταξιδιωτικά έγραφα. Επίσημα έγγραφα: Σε κάθε ταξίδι πέραν του αεροπορικού

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2005

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2005 30 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Απρίλιος 2005 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό βιβλιογραφικό της δελτίο που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κωνσταντινούπολη - Πριγκηπόνησα - Βόσπορος. Βουκουρέστι. Γύρος Ισπανίας Μαδρίτη - Ανδαλουσία Πανόραµα Πορτογαλίας

Περιεχόμενα. Κωνσταντινούπολη - Πριγκηπόνησα - Βόσπορος. Βουκουρέστι. Γύρος Ισπανίας Μαδρίτη - Ανδαλουσία Πανόραµα Πορτογαλίας Περιεχόμενα Μακρινά Ταξίδια Σελ 5 Καρναβάλι στο Ριο Ντε Ζανέιρο Σελ 6 Ανατολικές Η.Π.Α - Καναδάς Σελ 6 Νέα Υόρκη - Δυτικές Πολιτείες Σελ 7 Νέα Υόρκη Σελ 8 Χρυσό Τρίγωνο Ινδίας Σελ 9 Βόρεια Ινδία - Χρυσό

Διαβάστε περισσότερα

Edit(alk) Tης Ε.Σουγανίδου. www.feelgoodentertainment.gr

Edit(alk) Tης Ε.Σουγανίδου. www.feelgoodentertainment.gr Feels* Alexander and the Terrible, Horrible, no Good, Very Bad Day #4 Annie #5 Ant-Man #6 Αρχαιολόγος, Η #7 Avengers: Age of Ultron #8 Bears #9 Big Bad Wolves#1O Big Hero 6 #11 Chappie #12 Charlie s Country

Διαβάστε περισσότερα

Το Splendid Travel, κάνοντας κι αυτό τον

Το Splendid Travel, κάνοντας κι αυτό τον ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΑΞΙΔΙΑ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 29, 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 244260-2, FAX: 2310 283814 E-mail: info@splendid.gr www.splendid.gr Ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

www.hasbro.gr www.hasbrogames.gr www.monopoly.com MONOPOLY Here & No Originator: SM Approval: Final ROD: 00.00 File

www.hasbro.gr www.hasbrogames.gr www.monopoly.com MONOPOLY Here & No Originator: SM Approval: Final ROD: 00.00 File 39. Μπουένος Άιρες Ο ρυθμός του ταγκό έχει διαποτίσει την πρωτεύουσα της Αργεντινής, όπου τα χρώματα κάνουν κρότο στο καλλιτεχνικό Μπάριο Άλτο και τεράστιες μπριζόλες τσιτσιρίζουν παντού. 40. Κίτο Απότομοι

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Μάϊος Σεπτέµβριος 2004

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Μάϊος Σεπτέµβριος 2004 28 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Μάϊος Σεπτέµβριος 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το εικοστό όγδοο βιβλιογραφικό της δελτίο που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 330 A / 03934 THE UNITED NATIONS AND ECONOMIC AND SOCIAL CO-OPERATION. -- 1. -- WASHINGTON ; D.C. : THE BROOKING INSTITUTION, 1958. -- ΣΕΛ. 1215, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Internet: http://www.egnatia.gr. http://observatory.egnatia.gr

Internet: http://www.egnatia.gr. http://observatory.egnatia.gr Η παρούσα έκθεση καταγράφει ορισμένα από τα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των περιοχών απ όπου διέρχονται ή σχεδιάζεται να διέλθουν οι στρατηγικοί οδικοί άξονες της χώρας, με σκοπό να δώσει μια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΡ.

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΡ. 1 101 HEALING STORIES 205 ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΟΜΑ ΩΝ BURNS W. GEORGE WILEY 543 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΖΑΝΝΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΦΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ 391 25 FALLE PSYCHATRIE HEBLINGER LIEB URBAN & FISCHER 189 25 YEARS

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιούλιος Απρίλιος 2006

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιούλιος Απρίλιος 2006 16 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιούλιος Απρίλιος 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το δέκατο έκτο βιβλιογραφικό της δελτίο που

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοσ ανταμοφρθσ. 1970-1973 χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ 1973-1974 χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα 1975-1980 χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι

Χριςτοσ ανταμοφρθσ. 1970-1973 χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ 1973-1974 χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα 1975-1980 χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι Χριςτοσ ανταμοφρθσ 1970-1973 χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ 1973-1974 χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα 1975-1980 χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι ΒΡΑΒΕΙΑ 1982 1 Βραβείο Χαρακτικισ Μουςείου Uzés, Γαλλία 1985 1 Βραβείο

Διαβάστε περισσότερα