ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 (Vol. 2, No. 3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΘΜΕ 2 ΣΕΧΝΘ ΑΘΛΘΣΙΜΟ 2 ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 5 ΒΟΘΘΘΜΑΣΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ 9 ΑΝΑΓΝΩΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΚΜΑΘΘΘ ΣΘ ΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΓΛΩΑ 9 ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ 10 1

2 ΤΛΛΟΓΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ Μφθςθ των εκπαιδευτικϊν ςτα μυςτικά τθσ ςχολικισ θγεςίασ : ςφγχρονεσ τάςεισ και πρακτικζσ / Χρίςτοσ Ακ. αΐτθσ. - Ακινα : *Χριςτοσ Ακ. αΐτθσ+, ς. ; 24 εκ. ISBN: Θζμα: χολεία--διοίκθςθ και οργάνωςθ.--ελλάδα DeweyClass. No.: ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ Σθλεπικοινωνίεσ και δίκτυα υπολογιςτϊν / Γιϊργοσ Λαγογιάννθσ, Άρθσ Αλεξόπουλοσ. - 8θ ζκδ. - Ακινα : *χ.ό.+, 2012, c ς. : εικ. ; 25 εκ. ISBN: Θζμα: Σθλεπικοινωνία--Πλθροφορικι. Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ--δίκτυα. DeweyClass. No.: ΣΕΧΝΗ - ΑΘΛΗΣΙΜΟ Θ απαγορευμζνθ κοιλάδα / *CarlBarks+ - *Ακινα+ : Θ Κακθμερινι, c , *1+ ς. : εικ. ; 25 εκ. - Θ μεγάλθ βιβλιοκικθ Disney ; ISBN: Σο δεφτερο πιο πλοφςιο παπί του κόςμου / *CarlBarks+ - *Ακινα+ : Θ Κακθμερινι, c , *1+ ς. : εικ. ; 25 εκ. - Θ μεγάλθ βιβλιοκικθ Disney ; ISBN: Επιςτροφι ςτο Κλοντάικ / *CarlBarks] - *Ακινα+ : Θ Κακθμερινι, c , *1+ ς. : εικ. ; 25 εκ. - Θ μεγάλθ βιβλιοκικθ Disney ; ISBN: Subjects--TopicalTerms: Κόμικσ. 2

3 Οι επτά πόλεισ τθσ Σςιμπόλα / *CarlBarks+ - *Ακινα+ : Θ Κακθμερινι, c , *1+ ς. : εικ. ; 25 εκ. - Θ μεγάλθ βιβλιοκικθ Disney ; ISBN: Σο κυνιγι των καταςκόπων / *CarlBarks+ - *Ακινα+ : Θ Κακθμερινι, c , *1+ ς. : εικ. ; 25 εκ. - Θ μεγάλθ βιβλιοκικθ Disney ; ISBN: Μινυμα από τθν μυςτθριϊδθ νιςο / *CarlBarks+ - *Ακινα+ : Θ Κακθμερινι, c , [1] ς. : εικ. ; 25 εκ. - Θ μεγάλθ βιβλιοκικθ Disney ; ISBN: Σο μυςτικό τθσ Ατλαντίδασ / *CarlBarks+ - *Ακινα+ : Θ Κακθμερινι, c , *1+ ς. : εικ. ; 25 εκ. - Θ μεγάλθ βιβλιοκικθ Disney ; ISBN: Θ πόλθ με τισ χρυςζσ ςκεπζσ / *CarlBarks+ - *Ακινα+ : Θ Κακθμερινι, c , *1+ ς. : εικ. ; 25 εκ. - Θ μεγάλθ βιβλιοκικθ Disney ; ISBN: τα ίχνθ του Μονόκερω / *CarlBarks+ - *Ακινα+ : Θ Κακθμερινι, c , *1+ ς. : εικ. ; 25 εκ. - Θ μεγάλθ βιβλιοκικθ Disney ; ISBN: τθν παλιά Καλιφόρνια / *CarlBarks+ - *Ακινα+ : Θ Κακθμερινι, c , *1+ ς. : εικ. ; 25 εκ. - Θ μεγάλθ βιβλιοκικθ Disney ; ISBN:

4 Θ φιλοςοφικι λίκοσ / *CarlBarks] - *Ακινα+ : Θ Κακθμερινι, c , *1+ ς. : εικ. ; 25 εκ. - Θ μεγάλθ βιβλιοκικθ Disney ; ISBN: Θ χρυςι περικεφαλαία / *CarlBarks+ - *Ακινα+ : Θ Κακθμερινι, c , *1+ ς. : εικ. ; 25 εκ. - Θ μεγάλθ βιβλιοκικθ Disney ; ISBN: Ο χρυςόσ γίγασ / *CarlBarks] - *Ακινα+ : Θ Κακθμερινι, c , *1+ ς. : εικ. ; 25 εκ. - Θ μεγάλθ βιβλιοκικθ Disney ; ISBN: Subjects--TopicalTerms: Κόμικσ. Ο χρυςόσ ποταμόσ / *CarlBarks] - *Ακινα+ : Θ Κακθμερινι, c , *1+ ς. : εικ. ; 25 εκ. - Θ μεγάλθ βιβλιοκικθ Disney ; ISBN: Χϊρα ςτα ζγκατα τθσ Γθσ / *CarlBarks] - *Ακινα+ : Θ Κακθμερινι, c , *1+ ς. : εικ. ; 25 εκ. - Θ μεγάλθ βιβλιοκικθ Disney ; ISBN: Θ χϊρα των Πυγμαίων Ινδιάνων / *CarlBarks] - *Ακινα+ : Θ Κακθμερινι, c , *1+ ς. : εικ. ; 25 εκ. - Θ μεγάλθ βιβλιοκικθ Disney ; ISBN: Logicomix / ιδζα & ιςτορία Απόςτολοσ Δοξιάδθσ, Χρίςτοσ Χ. Παπαδθμθτρίου ; ςενάριο Απόςτολοσ Δοξιάδθσ ; ςχεδιαςμόσ χαρακτιρων & ςχζδιο Αλζκοσ Παπαδάτοσ ; χρϊμα Annie Di Donna ; μελάνια Αλζκοσ Παπαδάτοσ, Δθμιτρθσ Καρατηαφζρθσ, Θοδωρισ Παραςκευάσ ; εικαςτικι ζρευνα AnneBardy ; μετάφραςθ από τα αγγλικά Απόςτολοσ Δοξιάδθσ. - 8θ ζκδ. - Ακινα : Κκαροσ, 2014, c , *2+ ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Θζμα: Μακθματικά--Κόμιξ. Κόμικσ

5 ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Θ λογοτεχνία ςτο ντιβάνι : διαβάηοντασ λογοτεχνία με το φακό τθσ ψυχανάλυςθσ / Χάρθσ Μωρίκθσ. - Ακινα : Αρμόσ, c ς. ; 21 εκ. ISBN: Θζμα: Ψυχανάλυςθ και λογοτεχνία. DeweyClass. No.: Θ αλφαβιτα τθσ ανάγνωςθσ / ΖηραΠάουντ ; μετάφραςθ Μαρία Λαϊνά. - *2θ ανακεωρθμζνθ ζκδ.+ - Ακινα : Ροζσ, ς. ; 21 εκ. - Δοκίμια. - Δοκίμια (Ροζσ). ISBN: ; Θζμα: Λογοτεχνία--Λόγοι, δοκίμια, διαλζξεισ. Λογοτεχνία--Ιςτορία και κριτικι.--20όσ αιϊνασ DeweyClass. No.: 809 Διαβάηοντασ τον εαυτό μου και άλλουσ : *δοκίμια+ / Φίλιπ Ροκ ; μετάφραςθ - ςθμειϊςεισ Κατερίνα χινά. - Ακινα : Πόλισ, ς. ; 21 εκ. ISBN: Θζμα: Λογοτεχνία--Λόγοι, δοκίμια, διαλζξεισ. Λογοτεχνία--Ιςτορία και κριτικι.--20όσ αιϊνασ DeweyClass. No.: 809 Ολοκαφτωμα : ντοκουμζντο / GeraldGreen ; μετάφραςθ Κάτια Ηελομοςίδου. - 2θ ζκδ. - Ακινα : Λιβάνθ, , *8+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ξζνθ λογοτεχνία. Ιςτορικό μυκιςτόρθμα. ISBN: ; Θζμα: Αμερικανικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: Σο φάνταςμα του ναοφ : μια κινζηικθ αςτυνομικι ιςτορία βαςιςμζνθ ςε αυκεντικζσ υποκζςεισ τθσ αρχαίασ Κίνασ / RobertvanGulik ; μετάφραςθ Ντίντα Ηάχου. - Ακινα : Θεμζλιο, , *1+ ς. : εικ. ; 18 εκ. ISBN: Θζμα: Αγγλόφωνθ πεηογραφία (Ολλανδία)--Μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: Κι όμωσ, όμορφα_ : ζνα βιβλίο για τθν τηαη / GeoffDyer ; μετάφραςθ Δανάθ τεφάνου. - Ακινα : Πάπυροσ, , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - φγχρονθ ξζνθ λογοτεχνία. ISBN: Θζμα: Αγγλικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: Φτιάχνοντασ ζναν ελζφαντα : θ γραφι εκ των ζςω / Γκράχαμ ουΐφτ ; μετάφραςθ Θωμάσ κάςςθσ. - Ακινα : Βιβλιοπωλείον τθσ "Εςτίασ", 2013, c , *3+ ς. ; 21 εκ. - Ξζνθ λογοτεχνία. ISBN: DeweyClass. No.:

6 Ο πρίγκιπασ των Νεφϊν / ΚριςτόφΓκαλφάρ ; μετάφραςθ Ευγενία Σςελζντθ ; επιςτθμονικι επιμζλεια Βαςίλθσ Καράβολασ ; *εικονογράφθςθ βιβλίου Αντϊνθσ Αςπρόμουργοσ+ - *Ακινα+ : Καλζντθσ, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Νεανικι Λογοτεχνία ; 1. ISBN: Θζμα: Γαλλικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: Γόμορρα : ταξίδι ςτθν οικονομικι αυτοκρατορία και ςτο όνειρο για κυριαρχία τθσ Καμόρρα / Ρομπζρτοαβιάνο ; μετάφραςθ Μαρία Οικονομίδου. - Ακινα : Πατάκθ, 2008, c ς. ; 20 εκ. - Ξζνθ λογοτεχνία. φγχρονθ ξζνθ λογοτεχνία. Ειδικζσ εκδόςεισ. ISBN: Θζμα: Ιταλικι πεηογραφία DeweyClass. No.: Ιςτορίεσ να ςκεφτείσ / ΧόρχεΜπουκάι ; μετάφραςθ Μαρία Μπεηαντάκου. - Ακινα : Opera, 2014, c , *1+ ς. ; 21 εκ. ISBN: ; Θζμα: Ιςπανόφωνθ πεηογραφία (Αργεντινι)--Διθγιματα. DeweyClass. No.: Ανδρζασ Κάλβοσ : Θμείσ όμωσ χθρεφομεν_ / ειςαγωγι, επιμζλεια Ευριπίδθσ Γαραντοφδθσ. - *Ακινα+ : Θ Κακθμερινι, c , *4+ ς. : εικ. ; 25 εκ. + 1 CD - Ζλλθνεσ ποιθτζσ. ISBN: Θζμα: Νεοελλθνικι ποίθςθ DeweyClass. No.: Διονφςιοσ ολωμόσ : Δφο φλόγεσ, μία ςτο νου, άλλθν ςτθν καρδιά / ειςαγωγι, ανκολόγθςθ Μιχάλθσ Ν. Κατςίγερασ. - *Ακινα+ : Θ Κακθμερινι, c , *4+ ς. : εικ. ; 25 εκ. + 1 CD - Ζλλθνεσ ποιθτζσ. ISBN: Θζμα: Νεοελλθνικι ποίθςθ DeweyClass. No.: Κωςτισ Παλαμάσ : Πλάςτθσ κ' εγϊ μ' όλο το νου και μ' όλθ τθν καρδιά μου / ανκολογία Γ.Κ. Κατςίμπαλθσ, Α. Καραντϊνθσ ; επιτομι, πρόλογοσ Κϊςτασ Χατηθαντωνίου. - *Ακινα+ : Θ Κακθμερινι, c , *3+ ς. : εικ. ; 25 εκ. + 1 CD - Ζλλθνεσ ποιθτζσ. - Ζλλθνεσ ποιθτζσ. ISBN: Θζμα: Νεοελλθνικι ποίθςθ DeweyClass. No.: Ο καπετάν Μιχάλθσ : (ελευτερία ι κάνατοσ) / Νίκου Καηαντηάκθ. - Ακινα : Καηαντηάκθ, c , *4+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Θζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.:

7 Σο Βυηάντιο ζχει ρεπό : ομιλία ςαν μυκιςτόρθμα / Γαβριιλ Νικολάου Πεντηίκθσ. - *2θ ζκδ.+ - Ακινα : Αρμόσ, c ς. ; 21 εκ. - Σρίοδοσ ; 1. ISBN: Θζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--αφιγθμα. Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Γιατί εμζνα θ ψυχι μου : πεηογραφιματα / Μάρω Δοφκα. - Ακινα : Πατάκθ, ς. ; 21 εκ. - φγχρονθ ελλθνικι λογοτεχνία. Πεηογραφία ; 305. ISBN: Θζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--διιγθμα. Καρζ φιξ και άλλα διθγιματα / Μάρω Δοφκα. - 2θ ανακεωρθμζνθ ζκδ. - Ακινα : Πατάκθ, 2007, c ς. ; 21 εκ. - φγχρονθ ελλθνικι λογοτεχνία. Πεηογραφία ; 226. ISBN: Θζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--διιγθμα. Οι λεφκεσ αςάλευτεσ : μυκιςτόρθμα / Μάρω Δοφκα. - ζκδ. ανακεωρθμζνθ - Ακινα : Πατάκθ, 2008, c ς. ; 21 εκ. - φγχρονθ ελλθνικι λογοτεχνία. Πεηογραφία ; 236. ISBN: Θζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Ουράνια μθχανικι : μυκιςτόρθμα / Μάρω Δοφκα. - νζα ζκδ. - Ακινα : Πατάκθ, ς. ; 21 εκ. - φγχρονθ ελλθνικι λογοτεχνία. Πεηογραφία ; 252. ISBN: Θζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Θ πθγάδα ; Κάτι άνκρωποι ; Ακοπετοφ / Μάρω Δοφκα. - ζκδ. ςυμπλθρωμζνθ - Ακινα : Πατάκθ, ς. ; 21 εκ. - φγχρονθ ελλθνικι λογοτεχνία. Πεηογραφία ; 258. ISBN: Θζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--νουβζλα. Θ πλωτι πόλθ : μυκιςτόρθμα / Μάρω Δοφκα. - ζκδ. ανακεωρθμζνθ - Ακινα : Πατάκθ, 2007, c ς. ; 21 εκ. - φγχρονθ ελλθνικι λογοτεχνία. Πεηογραφία ; 229. ISBN: Θζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. 7

8 Ποφ 'ναι τα φτερά; : νουβζλα / Μάρω Δοφκα. - *νζα ζκδ.+ - Ακινα : Πατάκθ, ς. ; 17 εκ. - φγχρονθ Ελλθνικι Λογοτεχνία. Πεηογραφία ; 265. ISBN: Θζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--νουβζλα. Delete ςτον θλεκτρονικό εκφοβιςμό / Βαγγζλθσ Θλιόπουλοσ ; εικονογράφθςθ Ναταλία Καπατςοφλια ; δραςτθριότθτεσ Βαςιλικι Νίκα. - *Ακινα+ : Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ του Παιδιοφ και του Εφιβου (Ε.Ψ.Τ.Π.Ε.), ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Θζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--διιγθμα. DeweyClass. No.: Χνότα ςτο τηάμι / Βαςίλθσ Παπακεοδϊρου. - Ακινα : Κζδροσ, , *9+ ς. ; 21 εκ. ISBN: Θζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: Σο θμερολόγιο ενόσ τρελοφ ; Σο πορτρζτο ; Θ μφτθ ; Θ άμαξα ; Ο Βίι ; Σο παλτό / ΝικολάιΓκόγκολ ; μετάφραςθ από τα ρωςικά Κίραίνου. - Ακινα :.Ι. Ηαχαρόπουλοσ, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Κλαςικι λογοτεχνία ; 217. ISBN: ; Θζμα: Ρωςικι πεηογραφία--νουβζλα. Ρωςικι πεηογραφία--διιγθμα. DeweyClass. No.: Σο ερωτευμζνο ςφννεφο / ΝαηίμΧικμζτ ; εικονογράφθςθ Δθμιτρθσ Καλοκφρθσ ; μετάφραςθ από τα τοφρκικα Ζρααβαΐδου. - Ακινα : Υψιλον / Βιβλία, , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Αερόςτατο ; 3. ISBN: ; Θζμα: Σουρκικι πεηογραφία--διιγθμα. DeweyClass. No.: Διάςθμεσ υποκζςεισ του Δικαςτι Σι : μια αυκεντικι κινζηικθ αςτυνομικι ιςτορία του 18ου αιϊνα / μεταφραςμζνθ από τα κινζηικα ςτα αγγλικά, με πρόλογο, υςτερόγραφο και ςθμειϊςεισ, από τον RobertvanGulik ; μετάφραςθ Δθμιτρθσ Χαλαηωνίτθσ. - Ακινα : Θεμζλιο, , *2+ ς. : εικ. ; 18 εκ. ISBN: Θζμα: Κινεηικι πεηογραφία Μυκιςτόρθμα 8

9 ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Ζκφραςθ ζκκεςθ Γ' Ενιαίου Λυκείου : λόγοσ και πεικϊ / Λόγοσ και πεικϊ Βαςιλικι Ηάννθ. - επανζκδοςθ βελτιωμζνθ - Ακινα : Μιχάλθ ιδζρθ, ς. ; 24 εκ. ISBN: Θζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Εκκζςεισ, Μακθτικζσ--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Άλγεβρα Β' Λυκείου / Αναςτάςιοσ Χ. Μπάρλασ. - Ακινα : *αυτοζκδοςθ+, c τ. ; 24 εκ. ISBN: (set) ; (τ.1) ; (τ. 2) Θζμα: Μακθματικά--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Άλγεβρα--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Γεωμετρία Α' Λυκείου / Αναςτάςιοσ Χ. Μπάρλασ. - Ακινα : *αυτοζκδοςθ+, c ς. ; 24 εκ. ISBN: Θζμα: Μακθματικά--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Γεωμετρία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Βιολογία Α' Γυμναςίου / Πθνελόπθ Λ. ωτθρίου ; *εικονογράφθςθ Φίλιπποσ Α. Παπανικολάου+. - Ακινα : αββάλασ, c ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Θζμα: Βιολογία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Βιολογία Α' Γυμναςίου / Νίκοσ Ι. Σηαβάρασ. - Ακινα : αββάλασ, c ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Θζμα: Βιολογία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Βιολογία Β' Γυμναςίου / Πθνελόπθ Λ. ωτθρίου ; *εικονογράφθςθ Φίλιπποσ Α. Παπανικολάου+. - Ακινα : αββάλασ, c ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Θζμα: Βιολογία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: ΑΝΑΓΝΩΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΑΘΗΗ ΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Der Planet X / von Annette Vosswinkel ; [illustationen Zacharias Papadopoulos] - Athen : Hueber Hellas, c ς. :εικ. ; 24 εκ. ISBN: DeweyClass. No.:

10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ Ετυμολογικό λεξικό τθσ νζασ ελλθνικισ γλϊςςασ : ιςτορία των λζξεων με ςχόλια και ζνκετουσ πίνακεσ : ζγκυρθ επιςτθμονικι πλθροφόρθςθ για τθν προζλευςθ των λζξεων, για τθν εξζλιξθ τισ ςθμαςίασ τουσ, για τα δάνεια και αντιδάνεια τισ Ελλθνικισ, για τα ομόρριηα - παράγωγα - ςφνκετα / Γεωργίου Δ. Μπαμπινιϊτθ. - 2θ ζκδ. - Ακινα : Κζντρο Λεξικολογίασ, , *1+ ς. ; 25 εκ. ISBN: Θζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Λεξικά. DeweyClass. No.: Λεξικό ςυνωνφμων - αντωνφμων τθσ νζασ ελλθνικισ γλϊςςασ : λεξιλογικόσ κθςαυρόσ : ςυνϊνυμα και αντϊνυμα, παραδείγματα για τθ ςωςτι χριςθ των ςυνωνφμων, 500 ςχόλια για τισ διαφορζσ των ςυνωνφμων / Γεωργίου Δ. Μπαμπινιϊτθ. - Ακινα : Κζντρο Λεξικολογίασ, , *1+ ς. ; 25 εκ. ISBN: Θζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Λεξικά. DeweyClass. No.: Λεξικό των δυςκολιϊν και των λακϊν ςτθ χριςθ τθσ ελλθνικισ : γλωςςικόσ ςφμβουλοσ : για να μιλοφμε και να γράφουμε ςωςτά Ελλθνικά / Γεωργίου Δ. Μπαμπινιϊτθ. - Ακινα : Κζντρο Λεξικολογίασ, ς. ; 21 εκ. ISBN: Θζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Λεξικά. DeweyClass. No.: Ορκογραφικό λεξικό τθσ νζασ ελλθνικισ γλϊςςασ : με ορκογραφικά ςχόλια, με ορκογραφικοφσ κανόνεσ, με ςφςτθμα ορκογραφικϊν παρατθριςεων, με όλεσ τισ ορκογραφικζσ παραλλαγζσ, βαςιςμζνο ςτθ ςχολικι ορκογραφία / Γεωργίου Δ. Μπαμπινιϊτθ. - Ακινα : Κζντρο Λεξικολογίασ, ς. ; 22 εκ. ISBN: Θζμα: Ελλθνικιγλϊςςα, Νζα--Λεξικά. DeweyClass. No.: Χρθςτικό λεξικό τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ / ςφνταξθ - επιμζλεια Χριςτόφοροσ Γ. Χαραλαμπάκθσ ; βαςικοί ςυνεργάτεσ ταυροφρα Ηαφείρθ... *και ά.+ - Ακινα : Ακαδθμία Ακθνϊν, ς. ; 30 εκ. ISBN: Θζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Λεξικά. DeweyClass. No.:

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΘΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΦΛΛΟΣΟΦΛΑ ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ 2 ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ερωτηματολόγιο Δεξιοτήτων Εκμάθηςησ Εμπειρία Πειραματιςμόσ Παρατιρθςθ Αφαιρετιςμόσ Ρόλοι Μέςα ςε μια Ομάδα Χαρίκλεια Σςαλαπάτα

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: Βαζ. Πξνηεξαηόηεηαο:

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: Βαζ. Πξνηεξαηόηεηαο: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πόιε: 15180 Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 1ο Βραβείο για το i-bank store ςτα Marketing Excellence Awards 5 Διπλι διάκριςθ τθσ Εκνικισ ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI ΚΥΛΑΚΘ 13 ΟΚΤΩΒΛΟΥ 2013 ΩΑ ΡΟΣΕΛΕΥΣΘΣ 9.00 πμ ΡΟΛΥΧΩΟΣ ΑΚΘΝΑÏΣ Ιερά Οδόσ και Καςτοριάσ 34-36 (Στάςθ Μετρό

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events Μπες στο tripάκι Πρόγραμμα Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events 13,14,15 Ιανουαρίου 2012 Βρυςάκι, Βρυςακίου 17, Πλάκα Συμμετοχικά events «ΙΝΓΟ ΟΠΜ TRIPΑΗΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Δ ιάβαςα με προςοχι τθν ομιλία του υπουργοφ ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ προσ τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ανάμεςα ςτα πολλά και διάφορα για «ζξυπνα

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή»

«Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή» ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Εταιρεία Ειδικισ Παιδαγωγικισ Ελλάδοσ Κζντρο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕ.Α.ΔΙΚ.) Πανεπιςτθμίου Κριτθσ «Εργαζηήριο Πολιηικών και Κοινωνικών Θεζμών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30

άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30 άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30 Στο Metropolitan Expo Εκκεςιακό Κζντρο ςτο Αεροδρόμιο Ακινασ, το μεγαλφτερο, πλζον ςφγχρονο και λειτουργικό χϊρο εκκζςεων, ςυνεδρίων και εκδθλϊςεων

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΕΡΓΑΛΑ Α' ΣΡΛΜΘΝΟΤ ΣΘ Ν. Ε. ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΑ Α ΛΤΚΕΛΟΤ Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΚΑΚΘΓΘΣΡΛΑ : κ. Ιρα Δοφρου ΤΝΣΟΝΛΜΟ ΕΡΓΑΛΑ: Λωάννα ταμοποφλου Δθμιτρθσ Κοκολιόσ Δθμιτρθσ Κοντογιάννθσ Κατερίνα Λζπουρθ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΤΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ΦΟΤΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγή ςτη Φουτουριςτική Αρχιτεκτονική 2-7 Φουτουριςμόσ (και αρχιτεκτονική) 8-10 Art Deco και Αθηναϊκό Art Deco 10-12 Φουτουριςμόσ ςτον Κινηματογράφο 13-18 Αξιοςημείωτα Κτίςματα 19-20 Ιςτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ Να ιταν τα sixties δυο φορζσ: Πρεβεηάνικθ πολεογραφία του Πάνου Μουρεηίνθ [χζδιο μιασ κριτικισ παρουςίαςθσ του βιβλίου ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ ςτο μουςικοφιλολογικό βραδινό τθσ 20 θσ Αυγοφςτου 2010,

Διαβάστε περισσότερα