ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2011"

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) , , Fax: (003592) Ε-mail: Web: agora.mfa.gr/bg60 Επιµέλεια: Θεολογία Βούλγαρη, Γραµµατέας ΟΕΥ Γ Ιωάννης Μαρούτσος, Γραµµατέας ΟΕΥ Γ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2011 Για τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διµερείς οικονοµικές & εµπορικές σχέσεις ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Οικονοµική µεγέθυνση Προβλέψεις για Εϖιδείνωση εϖιχειρηµατικού κλίµατος τον Μάρτιο Αύξηση του κόστους εργασίας το δ τρίµηνο Έκθεση της Παγκόσµιας Τράϖεζας για τον αντίκτυϖο της οικονοµικής κρίσης Αύξηση της κατανάλωσης στη Βουλγαρία το δ τρίµηνο Αύξηση των εξαγωγών ϖρος τρίτες χώρες τον Ιανουάριο Ανεργία Φεβρουαρίου 2011 Τελικά µεγέθη για το Μείωση εισοδηµάτων κατά 8,2% το ΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ... 7 Χρηµατοδότηση βουλγαρικών δήµων για έργα ύδρευσης και αϖοχέτευσης... 7 Χρηµατοδότηση ύψους $43 αϖό το ABF... 7 Χρηµατοδοτική υϖοστήριξη της Παρευξείνιας Τράϖεζας... 8 Χρηµατοδοτικό ϖρόγραµµα EBRD για Βουλγαρία: Μέτρα ενεργειακής αϖόδοσης σε δηµόσια κτίρια... 9 IΙΙ. ΚΛΑ ΙΚΑ KATAΣΚΕΥΕΣ Κάµψη 12,4% στον κατασκευαστικό τοµέα τον Ιανουάριο Ο ΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ηµοϖράτηση τµήµατος (Lot 1) του Αυτοκινητοδρόµου Struma BIOMHXANIA - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Νέα βιοµηχανική ζώνη logistics στο Μϖουργκάς Ανάκαµψη της βιοµηχανικής ϖαραγωγής στη Βουλγαρία ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ Σύσταση Γραφείου αντιϖροσωϖείας ιεθνoύς Οργανισµού Αµϖέλου & Οίνου ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Υϖό ϖώληση η µεγαλύτερη εταιρεία καλλυντικών της Βουλγαρίας V. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ η BIO & ECO EXPO 2011 (Σόφια, NDK, ) ιεθνές Ενεργειακό Forum 2011 (Βάρνα, ) Παρακαλούµε σε ϖερίϖτωση αναδηµοσίευσης να αναφέρεται η ϖηγή Εάν δεν εϖιθυµείτε να λαµβάνετε σε µηνιαία βάση το ϖαρόν δελτίο, µϖορείτε να µας ενηµερώσετε σχετικά, ώστε να σας αφαιρέσουµε αϖό τη λίστα αϖοδεκτών 1

3 I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - Οικονοµική µεγέθυνση Προβλέψεις για Σύµφωνα µε τα εϖίσηµα στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, η ανάϖτυξη της οικονοµίας της χώρας το 2010 ανήλθε στο 0,2% του ΑΕΠ έναντι ϖροβλέψεων της κυβέρνησης για ανάϖτυξη της τάξης του 0,7%. Σηµαντική ώθηση δόθηκε στην ανάϖτυξη, το τελευταίο τρίµηνο του 2010, όταν η οικονοµία ενισχύθηκε κατά 2,8% σε ετήσια βάση, χάρη, κυρίως, στην αύξηση των εξαγωγών. Σε αϖόλυτα νούµερα, το βουλγαρικό ΑΕΠ ανήλθε το 2010 σε BGN 70,47 δισ. (ϖερίϖου 36 δισ.). Σε ό,τι αφορά την ακαθάριστη ϖροστιθέµενη αξία της οικονοµίας, η τελευταία το δ τρίµηνο του 2010 ανήλθε στα BGN 17 δισ. και η σύνθεσή της είχε ως εξής: α) Βιοµηχανία 33,4% (αύξηση µεριδίου κατά 5,5%), β) Γεωργία 3,3% (αύξηση µεριδίου κατά 0,5%), γ) Υϖηρεσίες 63,3% (µείωση µεριδίου κατά 6%). Ρυθµός ανόδου του βουλγαρικού ΑΕΠ ανά τρίµηνο την ϖερίοδο Σε ό,τι αφορά τις µελλοντικές αναϖτυξιακές ϖροοϖτικές, η Ευρωϖαϊκή Τράϖεζα για την Ανοικοδόµηση και την Ανάϖτυξη (EBRD) ϖροβλέϖει ότι η βουλγαρική οικονοµία θα εϖανέλθει σε ρυθµούς ανάϖτυξης το 2011 (κατά 2,6%) ύστερα αϖό δύο συνεχείς χρονιές ύφεσης. Υϖενθυµίζεται ότι οι ϖροβλέψεις της βουλγαρικής κυβέρνησης είναι ϖιο αισιόδοξες, καθώς ϖροβλέϖουν ανάϖτυξη 3,6% για το Σύµφωνα µε τον οικονοµικό αναλυτή της EBRD, κ. Erik Berglof, µεγάλη ϖρόκληση για τη Βουλγαρία αϖοτελεί η καταϖολέµηση της διαφθοράς. Ταυτόχρονα, ϖρέϖει να υλοϖοιηθούν δοµικές µεταρρυθµίσεις και να ϖραγµατοϖοιηθούν εϖενδύσεις στους τοµείς των ΑΠΕ και των υϖοδοµών. Σύµφωνα µε τον κ. Berglof, οικονοµίες υϖό µετάβαση, όϖως η βουλγαρική, καλούνται να ϖεριορίσουν τα εµϖόδια στην ανάϖτυξη των εξαγωγών και να βελτιώσουν το εϖιχειρηµατικό ϖεριβάλλον. 2

4 Παράλληλα, το βουλγαρικό Υϖουργείο Οικονοµικών ϖροχώρησε σε αναθεώρηση ϖρος τα κάτω των ϖοσοστών οικονοµικής ανάϖτυξης για τη διετία µετά τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις (αναταραχή στον αραβικό κόσµο και καταστροφικός σεισµός τσουνάµι στην Ιαϖωνία). Με τα νέα δεδοµένα, το Υϖουργείο Οικονοµικών αναµένει ανάϖτυξη κατά 4,1% το 2012, (έναντι αρχικής ϖροβλέψεως 4,7%) και κατά 4% το 2013 (έναντι αρχικής ϖροβλέψεως) 4,9%. - Εϖιδείνωση εϖιχειρηµατικού κλίµατος τον Μάρτιο 2011 Εϖιδείνωση κατά 4,1% σε µηνιαία βάση σηµείωσε ο δείκτης εϖιχειρηµατικού κλίµατος στη Βουλγαρία το Μάρτιο του 2011, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία ϖου δηµοσιοϖοίησε το βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο. υσµενέστερες εµφανίζονται οι ϖροοϖτικές για τις εταιρείες ϖου δραστηριοϖοιούνται στους τοµείς της βιοµηχανίας (-3,9%), των κατασκευών (- 1,7%) και των υϖηρεσιών (-14,9%). Στον κλάδο της βιοµηχανίας αυτό το οϖοίο ανησυχεί τους ερωτηθέντες είναι το ευµετάβλητο οικονοµικό ϖεριβάλλον, η ανεϖαρκής εγχώρια ζήτηση και το ενδεχόµενο ϖεραιτέρω αϖολύσεων. Τα στελέχη του κλάδου των υϖηρεσιών ϖροβληµατίζονται και αυτά αϖό το ευµετάβλητο οικονοµικό ϖεριβάλλον και την ανεϖαρκή ζήτηση, αλλά και αϖό τον αυξηµένο ανταγωνισµό µεταξύ των εταιρειών. Αντίθετα, ϖιο αισιόδοξες είναι οι εκτιµήσεις των ασχολούµενων µε το λιανικό εµϖόριο (+4,1%), καθώς εκτιµούν ότι οι ϖροοϖτικές των εταιρειών του κλάδου θα βελτιωθούν το εϖόµενο διάστηµα. - Αύξηση του κόστους εργασίας το δ τρίµηνο 2010 Σύµφωνα µε στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, το συνολικό κόστος για κάθε ώρα εργασίας στη Βουλγαρία αυξήθηκε κατά 8% το τελευταίο τρίµηνο του 2010 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του Κατά τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, η αύξηση του κόστους εργασίας διαµορφώθηκε ως εξής: α) Βιοµηχανία 7,9%, β) Υϖηρεσίες 8%, γ) Κατασκευές 3,3%. Σε ό,τι αφορά τις εϖιµέρους εϖαγγελµατικές δραστηριότητες, η µεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις κατηγορίες της εϖιστηµονικής έρευνας (26%) και των τηλεϖικοινωνιών και τεχνολογιών ΙΤ (24,8%). Πτώση κατεγράφη στις κατηγορίες του ϖολιτισµού και αθλητισµού (-9%) και των διοικητικών υϖοστηρικτικών υϖηρεσιών (-7,5%). 3

5 - Έκθεση της Παγκόσµιας Τράϖεζας για τον αντίκτυϖο της οικονοµικής κρίσης Σύµφωνα µε ϖρόσφατη έκθεση της Παγκόσµιας Τράϖεζας για τον αντίκτυϖο της οικονοµικής κρίσης σε 30 χώρες της Ανατολικής Ευρώϖης και της Κεντρικής Ασίας, ϖου βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία του 2009, η Βουλγαρία συγκαταλέγεται µεταξύ των κρατών της Ανατολικής Ευρώϖης, όϖου τα νοικοκυριά υϖέστησαν το βαρύτερο ϖλήγµα, λόγω των ϖερικοϖών δαϖανών για υγειονοµική ϖερίθαλψη και εκϖαίδευση. Στην ϖλειοψηφία των χωρών ϖου καλύϖτει η Έκθεση, οι δαϖάνες για την εκϖαίδευση ϖαρέµειναν σταθερές κατά τη διάρκεια της κρίσης, ωστόσο στην ϖερίϖτωση της Βουλγαρίας µειώθηκαν σε ϖοσοστό µεγαλύτερο αϖό αυτό της συρρίκνωσης του ΑΕΠ. Σε ακόµα µεγαλύτερο ϖοσοστό µειώθηκαν οι δαϖάνες για την ιατροφαρµακευτική ϖερίθαλψη. Τέλος, σύµφωνα µε την έκθεση της Παγκόσµιας Τράϖεζας, αν και το ϖοσοστό της ανεργίας δεν φαίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό στη Βουλγαρία, η φτώχεια εντείνεται, καθώς ο αριθµός των εργαζοµένων ϖου υϖέστησαν µείωση των αϖοδοχών τους ήταν κατά 6 φορές µεγαλύτερος αϖό αυτόν των ανέργων. - Αύξηση της κατανάλωσης στη Βουλγαρία το δ τρίµηνο 2010 Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου Βουλγαρίας, η κατανάλωση στη χώρα στο τελευταίο τρίµηνο του 2010 αυξήθηκε κατά 7,19% σε ετήσια βάση ϖροσεγγίζοντας τα BGN 15,6 δις. Το ίδιο διάστηµα το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,8% σε ετήσια βάση. Ο δε ϖληθωρισµός διαµορφώθηκε σε 3,9%, 4,6% και 4,5% τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο και εκέµβριο αντίστοιχα. Σηµειωτέον η κατανάλωση δεν είχε σηµειώσει αύξηση κατά τα έξι ϖροηγούµενα τρίµηνα. Η τελευταία καλύτερη εϖίδοση είχε καταγραφεί στο δ τρίµηνο του 2008 µε BGN 16,7 δις, ενώ στο δ τρίµηνο του 2007 η κατανάλωση είχε κυµανθεί στα ίδια εϖίϖεδα µε αυτά του τελευταίου τρίµηνου 2010 (BGN 15,6 δις). - Αύξηση των εξαγωγών ϖρος τρίτες χώρες τον Ιανουάριο 2011 Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, η ϖορεία των εξαγωγών, ϖου αϖό τα τέλη του 2010 αϖοτελούν την κινητήριο δύναµη του βουλγαρικού ΑΕΠ, ϖαραµένει θετική. Συγκεκριµένα, οι εξαγωγές ϖρος τρίτες, εκτός ΕΕ, χώρες, αυξήθηκαν τον Ιανουάριο του 2011 κατά 72,6% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του Οι εισαγωγές ϖαρουσίασαν 4

6 και αυτές αύξηση, αλλά ϖιο ϖεριορισµένη (35,9%), µε αϖοτέλεσµα το εµϖορικό ισοζύγιο να ϖαρουσιάζεται ισοσκελισµένο για τον ως άνω µήνα. Ονοµαστική αύξηση των εξαγωγών της Βουλγαρίας ϖρος τρίτες χώρες την ϖερίοδο (%) - Ανεργία Φεβρουαρίου 2011 Τελικά µεγέθη για το 2010 Αµετάβλητη σε σχέση µε τον Ιανουάριο ϖαρέµεινε το Φεβρουάριο του 2011 η ανεργία (9,78%), σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία, ϖου δηµοσιοϖοίησε η βουλγαρική Υϖηρεσία Αϖασχόλησης. Το µεγαλύτερο ϖοσοστό νέων ανέργων καταγράφηκε στις υϖηρεσίες (43,6%), µε το βιοµηχανικό κλάδο να έϖεται (24,1%). Σε δέκα ϖεριοχές της χώρας το ϖοσοστό ανεργίας ϖαραµένει χαµηλότερο αϖό τον εθνικό µέσο όρο. Μεταξύ αυτών ϖεριλαµβάνονται η ϖόλη της Σόφιας (3,9%), το Gabrovo (6,6%), η Stara Zagora (7,7%), η Βάρνα (8,1%), το Μϖουργκάς (8,2%) και η Φιλιϖϖούϖολη (8,5%). Αντίθετα, σε 18 ϖεριοχές το ϖοσοστό ανεργίας υϖερβαίνει τον εθνικό ανεργίας. Οι ϖεριοχές µε τα µεγαλύτερα ϖοσοστά ανεργίας είναι οι εξής: Smolyan (17,7%), Targovishte (16,6%), Montana (15,3%), Shoumen (14,8%), Razgrad (14,4%), Silistra (14%), Vratsa (13,8%) και Vidin (13.,6%). Παράλληλα, το βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε τα τελικά στοιχεία για την ανεργία το 2010 (Labor Force Survey 2010), η οϖοία τελικά διαµορφώθηκε στο 10,2%, αυξηµένη κατά 3,4% σε σχέση µε το Το ϖοσοστό αυτό αύξησης ήταν µεγαλύτερο στους άντρες (3,9%) αϖό ό,τι στις γυναίκες (2,9%). 5

7 - Μείωση εισοδηµάτων κατά 8,2% το 2010 Σύµφωνα µε στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου Βουλγαρίας, το εισόδηµα των Βούλγαρων ϖολιτών συρρικνώθηκε κατά 8,2% το Η αρνητική αυτή τάση οφείλεται αφενός µεν στους χαµηλότερους µισθούς, αφετέρου δε στην αύξηση του ϖληθωρισµού. Το µέσο µηνιαίο εισόδηµα στο τελευταίο τρίµηνο του 2010 αντιστοιχούσε σε BGN 308, έναντι BGN 320 την αντίστοιχη ϖερίοδο 2009, κατέγραψε δηλαδή µείωση 3,7%. Ο δε ετήσιος ϖληθωρισµός αυξήθηκε εγγίζοντας το 4,5%. Λόγω της αύξησης των τιµών των τροφίµων, οι Βούλγαροι ϖολίτες µείωσαν το 2010 τα έξοδά τους για την αγορά εϖίϖλων, ειδών ένδυσης, υϖηρεσιών υγειονοµικής ϖερίθαλψης, καθώς και για την αγορά αλκοολούχων ϖοτών και καϖνού. Την ίδια χρονιά ϖαρατηρήθηκε µείωση των αϖοταµιεύσεων, καθώς στο τελευταίο τρίµηνο του 2010 ο µέσος όρος αϖοταµίευσης ήταν µόλις BGN 9,62 έναντι BGN 60,61 την ίδια ϖερίοδο του

8 ΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Χρηµατοδότηση βουλγαρικών δήµων για έργα ύδρευσης και αϖοχέτευσης Το βουλγαρικό Υϖουργείο Περιβάλλοντος αϖοφάσισε να χορηγήσει κονδύλια ύψους BGN 97 εκατ. (ϖερίϖου 50 εκατ.) σε τρεις δήµους (Chirpan, Dryanovo και Aitos) για την υλοϖοίηση έργων ύδρευσης και αϖοχέτευσης, τα οϖοία θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη του Τα κονδύλια αυτά χορηγούνται στα ϖλαίσια του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον (Operational Program Environment). Αναλυτικότερα: Ο δήµος Chirpan της νότιας Βουλγαρίας λαµβάνει χρηµατοδότηση ύψους BGN 47 εκατ. για την κατασκευή µονάδας εϖεξεργασίας λυµάτων και αγωγών αϖοχέτευσης µήκους 9 χλµ., καθώς και για την αναβάθµιση 21 χλµ. του δικτύου ύδρευσης. Ο δήµος Dryanovo της νότιας Βουλγαρίας λαµβάνει χρηµατοδότηση ύψους BGN 25 εκατ. για τη δηµιουργία µονάδας εϖεξεργασίας λυµάτων. Προβλέϖεται, εϖίσης, η κατασκευή νέων αϖοχετευτικών αγωγών σε 5 δηµοτικά διαµερίσµατα, καθώς και η αναβάθµιση του λοιϖού δικτύου ύδρευσης και αϖοχέτευσης. Ο δήµος Aitos της νοτιοανατολικής Βουλγαρίας λαµβάνει χρηµατοδότηση ύψους BGN 30 εκατ. για την κατασκευή συλλεκτών (µήκους 3 χλµ.), σταθµού και αντλιοστασίου για την εϖεξεργασία λυµάτων. Χρηµατοδότηση ύψους $43 αϖό το ABF Το ίδρυµα ABF (America for Bulgaria Foundation) θα ϖαράσχει χρηµατοδότηση ύψους $43 εκατ. για υλοϖοίηση έργων στη Βουλγαρία εντός των εϖόµενων ετών, όϖως δήλωσε ο Carl Pforzheimer, συµϖρόεδρος του Σ του ιδρύµατος. Η ως άνω χρηµατοδοτική ενίσχυση θα κατευθυνθεί, κυρίως, στον ιδιωτικό τοµέα, µε στόχο να τονωθεί η λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς, αλλά και σε µη κερδοσκοϖικές τοϖικές οργανώσεις. Το ABF συστήθηκε το 2008 και αϖοτελεί συνέχεια του BAEF (Bulgarian- American Enterprise Fund), το οϖοίο ίδρυσαν οι ΗΠΑ µέσω της USAID. Αυτήν τη στιγµή το ABF υϖοστηρίζει δράσεις στους εξής τοµείς: τέχνες και ϖολιτισµός, γεωργία και ϖεριβάλλον, κοινωνία των ϖολιτών και δηµοκρατικές οργανώσεις, εκϖαίδευση και βιβλιοθήκες, οικονοµικά ασθενέστερες οµάδες του ϖληθυσµού 7

9 και τουρισµός. Μέχρι σήµερα, 182 σχέδια στους ως άνω τοµείς έχουν ενισχυθεί αϖό το συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό ϖρόγραµµα. Χρηµατοδοτική υϖοστήριξη της Παρευξείνιας Τράϖεζας ιήµερη εϖίσκεψη στη Σόφια ( ) ϖραγµατοϖοίησε ο Πρόεδρος της Παρευξείνιας Τράϖεζας (Black Sea Trade & Development Bank), κ. Andrey Kondakov, κατά τη διάρκεια της οϖοίας ανακοίνωσε ότι η Τράϖεζα ϖροτίθεται για την ϖερίοδο να ϖαράσχει στη Βουλγαρία χρηµατοδότηση ύψους εκατ. ετησίως. Η χρηµατοδότηση, δηλαδή, για την ϖερίοδο αυτή µϖορεί να ανέλθει έως τα 200 εκατ., ϖοσό ϖου συνιστά διϖλασιασµό του χαρτοφυλακίου της Τράϖεζας στη χώρα. Στα 11 χρόνια αϖό την ίδρυσή της, η Παρευξείνια Τράϖεζα έχει χρηµατοδοτήσει 23 σχέδια στη Βουλγαρία συνολικής αξίας 211 εκατ., ϖοσό ϖου αντιστοιχεί ϖερίϖου στο 10% του συνολικού της χαρτοφυλακίου. Όϖως τόνισε η υφυϖουργός Οικονοµικών της Βουλγαρίας, κα Boryana Pencheva, ϖρόκειται για το τρίτο µεγαλύτερο µερίδιο χρηµατοδοτικής βοήθειας µεταξύ των ιδρυτικών κρατών της Τράϖεζας. Ο κ. Kondakov τόνισε ότι υφίστανται σηµαντικά ϖεριθώρια για εµβάθυνση της συνεργασίας των δύο ϖλευρών. Συγκεκριµένα, η Στρατηγική για τη Βουλγαρία έως το 2014, την οϖοία καταρτίζει η Παρευξείνια Τράϖεζα, ϖροβλέϖει τη χρηµατοδότηση έργων σε τοµείς ϖροτεραιότητας, όϖως η ενέργεια (ιδιαίτερα ο τοµέας της ενεργειακής αϖόδοσης), οι οδικές υϖοδοµές, η διαχείριση αϖοβλήτων και η ανάϖτυξη των µικροµεσαίων εϖιχειρήσεων. Κάθε έργο ϖου θα εντάσσεται στο χρηµατοδοτικό ϖρόγραµµα θα ενισχύεται µε ϖοσό αϖό 3 έως 40 εκατ. Η Παρευξείνια Τράϖεζα αϖοτελεί ως γνωστόν διεθνή χρηµατοδοτικό οργανισµό, ο οϖοίος συστήθηκε το 1997 µε ιδρυτικά µέλη την Αλβανία, την Αρµενία, το Αζερµϖαϊτζάν, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, τη Μολδαβία, τη Ρουµανία, τη Ρωσία, την Τουρκία και την Ουκρανία και έχει αϖό την ίδρυσή της έως σήµερα υϖοστηρίξει 220 έργα στα κράτη-µέλη της συνολικής αξίας ϖάνω αϖό 2 δισ., σε τοµείς όϖως η ενέργεια, οι υϖοδοµές, οι µεταφορές, οι τηλεϖικοινωνίες, η µεταϖοίηση και ο χρηµατοϖιστωτικός κλάδος. 8

10 Χρηµατοδοτικό ϖρόγραµµα EBRD για Βουλγαρία: Μέτρα ενεργειακής αϖόδοσης σε δηµόσια κτίρια Η Ευρωϖαϊκή Τράϖεζα για την Ανοικοδόµηση και την Ανάϖτυξη (EBRD) δραστηριοϖοιείται στη Βουλγαρία χρηµατοδοτώντας ϖερίϖου 200 ϖρογράµµατα στους τοµείς των µικροµεσαίων εϖιχειρήσεων, της ενεργειακής αϖόδοσης και των ανανεώσιµων ϖηγών ενέργειας. Στο ϖλαίσιο αυτό ϖροκηρύχθηκε το ακόλουθο, χρηµατοδοτούµενο αϖό την EBRD, σχέδιο: Τίτλος: Μέτρα ενεργειακής αϖόδοσης (energy efficiency) σε δηµόσια κτίρια Περιγραφή: Φορέας του έργου είναι το βουλγαρικό Υϖουργείο Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού, το οϖοίο θα αξιοϖοιήσει κονδύλια του Kozloduy International Decommissioning Support Fund (KIDSF), τη διαχείριση του οϖοίου έχει η EBRD. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υϖοβάλουν σφραγισµένες ϖροσφορές για τα ακόλουθα δύο µέρη του έργου: Lot I - Αναβάθµιση της ενεργειακής αϖόδοσης δηµοσίων κτιρίων στους δήµους Kozloduy και Novi Han : Η σύµβαση θα αφορά στην εφαρµογή µέτρων ενεργειακής αϖόδοσης σε 13 δηµόσια κτίρια στους ως άνω δήµους. Τα µέτρα αυτά θα ϖεριλαµβάνουν την αντικατάσταση ϖαραθύρων και θυρών, την µόνωση των εξωτερικών τοίχων, των οροφών και των ϖατωµάτων, την κατασκευή/ανακατασκευή των συστηµάτων θέρµανσης και την αϖοκατάσταση του φωτισµού. Lot IΙ - Αναβάθµιση της ενεργειακής αϖόδοσης δηµοσίων κτιρίων σε εϖιλεγµένες ϖεριοχές της Βουλγαρίας : Η σύµβαση θα αφορά στην εφαρµογή µέτρων ενεργειακής αϖόδοσης σε 26 δηµόσια κτίρια των εξής δήµων: Chirpan, Dragoman, Pavlikeni, Sofia, Rakitovo, Rudozem, Varshetz, Yakimovo, Ivanovo και Strelcha. Τα µέτρα αυτά θα ϖεριλαµβάνουν την αντικατάσταση ϖαραθύρων και θυρών, την µόνωση των εξωτερικών τοίχων, των οροφών και των ϖατωµάτων, την κατασκευή/ανακατασκευή των συστηµάτων θέρµανσης και την αϖοκατάσταση του φωτισµού. Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να υϖοβάλουν ϖροσφορές για ένα εκ των δύο µερών ή και για τα δύο. Για καθένα αϖό τα ως άνω µέρη θα υϖογραφεί ξεχωριστή σύµβαση. Οι ϖροσφορές για ϖερισσότερα του ενός µέρη µϖορεί να ϖεριλαµβάνουν µειώσεις τιµών (εκϖτώσεις), οι οϖοίες θα εξεταστούν κατά την αξιολόγηση των ϖροσφορών. Είδος: Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος 9

11 Αναθέτουσα αρχή: Υϖουργείο Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού (µε τήρηση των κανόνων της EBRD για τις διαδικασίες ϖροµηθειών) ιάρκεια ανάθεσης: Η ανάθεση εκτιµάται ότι θα διαρκέσει έως τις 30 Σεϖτεµβρίου Στοιχεία εϖικοινωνίας: Ivan Sachkov and/or Diliana Novakova Ministry of Economy, Energy and Tourism Energy policies, strategies and projects directorate Projects department Address: 8, Triaditsa Str Sofia, Bulgaria Tel: / 153 Fax: Εϖιλεξιµότητα: ικαίωµα συµµετοχής έχουν εταιρείες µε έδρα κράτος-µέλος της ΕΕ, την Ελβετία ή τις χώρες δραστηριοϖοίησης της EBRD. Προθεσµία: 7 Αϖριλίου 2011 (12:00). Η αϖοσφράγιση των ϖροσφορών θα ϖραγµατοϖοιηθεί την ίδια ηµέρα (14:00) στο Υϖουργείο Οικονοµίας ϖαρουσία των ενδιαφεροµένων. Τεύχος ϖροκήρυξης: Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να ϖροµηθευθούν το τεύχος ϖροκήρυξης αϖό την ως άνω διεύθυνση του Υϖ. Οικονοµίας (Τιµή: 500). Εγγύηση: Όλες οι ϖροσφορές ϖρέϖει να συνοδεύονται αϖό εγγύηση σε µετατρέψιµο νόµισµα ή στο νόµισµα της χώρας του φορέα του έργου (BGN), η οϖοία ανέρχεται σε για το Μέρος Ι και για το µέρος ΙΙ. Η εγγύηση µϖορεί να έχει τη µορφή είτε τραϖεζικής εγγύησης είτε κατάθεσης µε τραϖεζικό έµβασµα στον ακόλουθο λογαριασµό: IBAN - BG17 BNBG BIC BNBGBGSD SWIFT BNBGBGSF Εθνική Τράϖεζα της Βουλγαρίας ικαιούχος: Υϖουργείο Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού Ιστοσελίδα ϖροκήρυξης: roject/110215b.shtml 10

12 IΙΙ. ΚΛΑ ΙΚΑ KATAΣΚΕΥΕΣ Κάµψη 12,4% στον κατασκευαστικό τοµέα τον Ιανουάριο 2011 Σύµφωνα µε ϖροσωρινά στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου της Βουλγαρίας, τον Ιανουάριο του 2011 o δείκτης ϖαραγωγής στον κατασκευαστικό τοµέα σηµείωσε, σε ετήσια βάση, κάµψη 12,4%. Σε µηνιαία βάση η κάµψη αντιστοιχούσε σε 0,8%. Η κάµψη αϖοδίδεται κυρίως σε µείωση 14,5% στην κατασκευή κτιρίων. Η υλοϖοίηση έργων υϖοδοµών σηµείωσε µικρότερη εϖιβράδυνση της τάξης του 5,8% σε ετήσια βάση, ενώ σε µηνιαία βάση ϖαρουσίασε µικρή ανάκαµψη 0,2%. Ο ΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ηµοϖράτηση τµήµατος (Lot 1) του Αυτοκινητοδρόµου Struma Ανακοινώθηκε στις αϖό τη βουλγαρική κυβέρνηση η έναρξη της διαδικασίας δηµοϖράτησης τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου Struma. Συγκεκριµένα, η εν λόγω ϖροκήρυξη έχει ως εξής: Τίτλος Περιγραφή: Εϖιλογή αναδόχου για την κατασκευή του Τµήµατος 1 (Lot 1) του αυτοκινητόδροµου «Struma». Το εν λόγω τµήµα του αυτοκινητοδρόµου συνολικού µήκους 16,78 χιλιοµέτρων θα συνδέει τις ϖόλεις Dolna Dikanya και Dupnitsa (αϖό χλµ έως χλµ ). Προϋϖολογισµός: BGN 100 εκατ. (ϖερίϖου 51 εκατ.). Τα χρηµατοδότηση του έργου ϖροέρχεται αϖό κοινοτικά και κρατικά κονδύλια. Στοιχεία εϖικοινωνία: Υϖηρεσία Οδικών Υϖοδοµών (Agency Road Infrastructure ) 3, blvd. Makedonia, Σόφια, ΤΚ 1606, Βουλγαρία tel , fax: Πληροφορίες: eng. Elena Iordanova web: Προθεσµία: Οι ϖροσφορές των ενδιαφεροµένων ϖρέϖει να υϖοβληθούν έως τις (15:00). H εταιρεία ϖου τελικά θα αναλάβει το έργο θα εϖιλεγεί έως τα τέλη Ιουλίου

13 Τεύχος ϖροκήρυξης: Κάθε ενδιαφερόµενος µϖορεί να ϖροµηθευθεί το τεύχος ϖροκήρυξης αϖό την αρµόδια Υϖηρεσία Οδικών Υϖοδοµών (3, blvd. Makedonia, Σόφια, ΤΚ 1606, Βουλγαρία) έως τις (Τιµή: BGN 90). Σηµειώνεται ότι η βουλγαρική κυβέρνηση αναµένεται σε δύο εβδοµάδες, να ξεκινήσει ανάλογη διαδικασία δηµοϖράτησης και για το Τµήµα 4 (Lot 4) του ως άνω αυτοκινητόδροµου, συνολικού µήκους 15 χλµ. και ενδεικτικής αξίας 53 εκ., το οϖοίο θα συνδέει το Sandanski µε το συνοριακό σταθµό Προµαχώνα/Kulata. Τα τµήµατα 2 αϖό την Dupnitsa µέχρι το Simitli (45 χλµ), και 3 αϖό το Simitli έως το Sandanski (60 χλµ), αϖοτελούν τα δυσκολότερα κοµµάτια του αυτοκινητόδροµου λόγω της µορφολογίας του εδάφους. Μέχρι σήµερα, έχουν κατασκευαστεί συνολικά 40 χλµ. του αυτοκινητοδρόµου (συνολικού µήκους 173 χλµ.), ο οϖοίος θα εκτείνεται κατά µήκος του κεντρικού οδικού άξονα και θα συνδέει τη Βουλγαρία µε την Ελλάδα. Η βουλγαρική κυβέρνηση φιλοδοξεί να έχει ολοκληρώσει µέχρι το τέλος του 2013 τα τµηµάτων 1 και 4 και να έχει ϖροχωρήσει σε ικανοϖοιητικό βαθµό την κατασκευή των υϖολειϖόµενων δυο τµηµάτων. BIOMHXANIA - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Νέα βιοµηχανική ζώνη logistics στο Μϖουργκάς Πλάνο της σχεδιαζόµενης βιοµηχανικής ζώνης (Πηγή: ήµος Μπουργκάς) Μια νέα βιοµηχανική ζώνη σχεδιάζεται να δηµιουργηθεί στο Μϖουργκάς αϖό τον τοϖικό δήµο και την κρατική εταιρία National Company Industrial Zones (NCIS). Η νέα ζώνη θα ονοµάζεται «Logistics and Industrial Park Burgas» και θα βρίσκεται στην ϖεριοχή της ήδη εν λειτουργία βιοµηχανικής ζώνης «Burgas-North». H ϖρόταση για σύσταση κοινοϖραξίας µε την ως άνω κρατική εταιρία έχει, µάλιστα, ήδη κατατεθεί στο δηµοτικό συµβούλιο. Ο δήµος του Μϖουργκάς θα συµµετέχει στην κοινοϖραξία ϖαρέχοντας το χώρο για τη δηµιουργία της νέας βιοµηχανικής ζώνης, ενώ η NCIS θα ϖροσφέρει τη χρηµατοδότηση για την κατασκευή της. Ο δήµος έχει ήδη ϖροχωρήσει στην αϖαλλοτρίωση των αϖαιτούµενων εκτάσεων, ενώ έχει εξασφαλιστεί και χρηµατοδότηση αϖό την ΕΕ ύψους 2,4 εκατ. για την κατασκευή του αϖαιτούµενου οδικού δικτύου. 12

14 Ο δήµαρχος του Μϖουργκάς, κ. Dimitar Nikolov, εξέφρασε την ελϖίδα το σχέδιο για τη νέα ζώνη να συγκεντρώσει αυξηµένο ενδιαφέρον, καθώς το 2012 αναµένεται να ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδροµος Trakiya, ο οϖοίος θα συνδέει τη Σόφια µε τις νότιες ακτές της Μαύρης Θάλασσας, και η ϖόλη του Μϖουργκάς θα έχει την ευκαιρία να καταστεί σηµαντικό εµϖορικό κέντρο διαµεταφοράς και logistics. Σε ό,τι αφορά τη χωροθεσία της νέας ζώνης, η τελευταία θα βρίσκεται κοντά στην κύρια σιδηροδροµική γραµµή και στο λιµάνι της ϖόλης. Η NCIS ιδρύθηκε το 2009 µε σκοϖό την ανάϖτυξη βιοµηχανικών ζωνών σε κοµβικά σηµεία της Βουλγαρίας (κοντά σε λιµάνια, αεροδρόµια, βιοµηχανικά και αστικά κέντρα). Αυτήν τη στιγµή τρεις βιοµηχανικές ζώνες έχουν ολοκληρωθεί: Free Zone Ruse, Free Zone Vidin και Free Zone Svilengrad, η τελευταία κοντά στα σύνορα µε Ελλάδα και Τουρκία. Υϖό σχεδιασµό βρίσκονται οι βιοµηχανικές ζώνες στο Μϖουργκάς, στη Βάρνα (Varna West), το Karlovo, το Pleven (Telish/Pleven West) και την Bozhurishte. Η βιοµηχανική ζώνη της Bozhurishte θεωρείται η σηµαντικότερη και σχεδιάζεται να κατασκευαστεί κοντά στην ϖόλη της Σόφιας. Βάσει δε του ϖαρόντος σχεδιασµού, τη διαχείρισή της θα αναλάβει αϖό κοινού µε τη βουλγαρική ϖλευρά η κινεζική εϖαρχία της Zhejiang µε στόχο να ϖροσελκύσει τις µεγαλύτερες κινεζικές εταιρείες, ϖου εϖιθυµούν να εϖενδύσουν στην Ευρώϖη. Σηµειώνεται ότι, εκτός αϖό την εϖαρχία Zhejiang, η βουλγαρική κυβέρνηση και η NCIS έχουν υϖογράψει συµφωνία οικονοµικής συνεργασίας και µε την εϖαρχία Jiangsu. - Ανάκαµψη της βιοµηχανικής ϖαραγωγής στη Βουλγαρία Σύµφωνα µε τα εϖοχικά ϖροσαρµοσµένα στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου της Βουλγαρίας, η βιοµηχανική ϖαραγωγή της χώρας συνέχισε ϖορεία ανάκαµψης τον Ιανουάριο 2011, σηµειώνοντας αύξηση 3,2% σε µηνιαία και 9,3% σε ετήσια βάση. Ειδικότερα η ϖαραγωγή στο κλάδο µεταϖοίησης αυξήθηκε κατά 18,7% σε µηνιαία βάση, ενώ αντίθετα η ϖαραγωγή στη βιοµηχανία εξόρυξης, η ϖαραγωγή και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας και η ϖαραγωγή φυσικού αερίου σηµείωσαν κάµψη 1,5%. Η σηµαντικότερη αύξηση 36,6% καταγράφηκε στην ϖαραγωγή µετάλλων, µε εξαίρεση την κατηγορία µηχανηµάτων και εξοϖλισµού. Ακολούθησαν τα χηµικά ϖροϊόντα και τα φάρµακα, µε αύξηση της ϖαραγωγής κατά 23,4% και 16,4% αντίστοιχα. 13

15 ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ - Σύσταση Γραφείου αντιϖροσωϖείας ιεθνoύς Οργανισµού Αµϖέλου & Οίνου Σύµφωνα µε ανακοίνωση του βουλγαρικού Υϖουργείου Γεωργίας και Τροφίµων, ο ιεθνής Οργανισµός Αµϖέλου και Οίνου (OIV), σχεδιάζει τη σύσταση Γραφείου αντιϖροσωϖείας στη Βουλγαρία. Το εν λόγω Γραφείο θα είναι εϖιφορτισµένο µε την υλοϖοίηση των ϖολιτικών του Οργανισµού στις χώρες των Βαλκανίων και της ϖεριοχής της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και µε την ϖροσέλκυση νέων µελών. Τέλος, εξετάζεται το ενδεχόµενο διοργάνωσης του ϖαγκοσµίου συνεδρίου και της γενικής συνέλευσης του ιεθνούς Οργανισµού Αµϖέλου και Οίνου στη Βουλγαρία. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - Υϖό ϖώληση η µεγαλύτερη εταιρεία καλλυντικών της Βουλγαρίας Σε διαδικασία ϖώλησης βρίσκεται το µεγαλύτερο βουλγαρικό εργοστάσιο ϖαραγωγής καλλυντικών της εταιρείας Alen Mak ( σύµφωνα µε δηλώσεις ενός εκ των ϖιστωτών του, της κας Daniela Petkova, διευθύνουσας συµβούλου του ιδιωτικού ασφαλιστικού ταµείου Doverie. Η Alen Mak, η οϖοία αντιµετωϖίζει εδώ και αρκετά χρόνια σοβαρά οικονοµικά ϖροβλήµατα, ήταν µια αϖό τις τελευταίες κρατικές εϖιχειρήσεις ϖου ιδιωτικοϖοιήθηκαν το 2002, όταν ϖωλήθηκε στην ελβετική εταιρεία Effekten und Finanz. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις της κας Petkova, υϖάρχουν ήδη τρεις ενδιαφερόµενοι αγοραστές, δύο αϖό το εξωτερικό και ένας ϖροερχόµενος αϖό τη Βουλγαρία. Η κα Petkova ϖιστεύει ότι ένα τίµηµα ύψους BGN 8 έως 10 εκατ. (ϖερίϖου 4 µε 5 εκατ.) για την αγορά του εργοστασίου κινείται σε λογικά εϖίϖεδα. Πάντως, τα αρµόδια όργανα της εταιρείας είχαν συγκαλέσει γενική συνέλευση των ϖιστωτών στις 21 Μαρτίου για τον καθορισµό της τιµής ϖώλησης. Σηµειώνεται ότι, αυτήν τη στιγµή, το υϖό ϖώληση εργοστάσιο ανήκει στην εταιρεία Alen Mak Βουλγαρίας, της οϖοίας µοναδικός ιδιοκτήτης είναι η «N & U Laboratories», εταιρεία εγγεγραµµένη στις Παρθένες Νήσους. Η Alen Mak έϖαυσε να εξυϖηρετεί τα χρέη της ύστερα αϖό την ϖρόσφατη άρνηση των ϖιστωτών της να συµφωνήσουν στην έκδοση νέου τραϖεζικού δανείου. 14

16 V. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2 η BIO & ECO EXPO 2011 (Σόφια, NDK, ) Στις Σεϖτεµβρίου 2011 θα ϖραγµατοϖοιηθεί στη Σόφια (Εθνικό Μέγαρο Πολιτισµού NDK) η δεύτερη ιεθνής Έκθεση ΒΙΟ & ECO EXPO, η οϖοία διοργανώνεται αϖό το Βουλγαρικό Εϖιµελητήριο Εµϖορίου και Βιοµηχανίας υϖό την αιγίδα του βουλγαρικού Υϖουργείου Γεωργίας και Τροφίµων. Η Έκθεση καλύϖτει τους τοµείς των βιολογικών ϖροϊόντων (τρόφιµα, φρούτα, λαχανικά, κρέας, γαλακτοκοµικά ϖροϊόντα, ϖροϊόντα αρτοϖοιίας, ϖοτά και ροφήµατα), των φυσικών καλλυντικών και ιατρικών ϖροϊόντων, της βιολογικής γεωργίας, του οικολογικού τουρισµού, των υϖηρεσιών ϖιστοϖοίησης και συµβουλευτικής υϖοστήριξης. Η Έκθεση θα συνοδεύεται αϖό σεµιναριακό ϖρόγραµµα, ενώ οι διοργανωτές αϖοδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στη συµµετοχή ξένων εταιρειών. Τα στοιχεία εϖικοινωνίας των διοργανωτών είναι τα εξής: Bulgarian Chamber of Commerce & Industry Department Fairs & Exhibitions 9, Iskar Str., 1058 Sofia, Bulgaria Tel: , , Contact person: Marin Manzelov, Project Manager Tel/Fax: Web: ιεθνές Ενεργειακό Forum 2011 (Βάρνα, ) Στις Ιουνίου 2011 θα ϖραγµατοϖοιηθεί στη Βάρνα το ετήσιο ιεθνές Ενεργειακό Forum για το 2011, το οϖοίο αϖευθύνεται σε όλους του εϖιστήµονες και εµϖειρογνώµονες του κλάδου, καθώς και σε αντιϖροσώϖους εταιρειών, οργανώσεων, συνεταιρισµών και ενώσεων, ϖου ήδη δραστηριοϖοιούνται στη Βουλγαρία ή ενδιαφέρονται να εϖεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στον τοµέα της ενέργειας. Τα θέµατα τα οϖοία θα αϖασχολήσουν το forum αφορούν, µεταξύ αλλών, το νοµοθετικό και κανονιστικό ϖλαίσιο, τις συµβατικές ενεργειακές 15

17 εγκαταστάσεις, τις ΑΠΕ, την ϖυρηνική ενέργεια, την ϖροµήθεια φυσικού αερίου, τα ανακόϖτονται ϖεριβαλλοντικά ζητήµατα κ.ά. Τα στοιχεία εϖικοινωνίας των διοργανωτών είναι τα εξής: Scientific & Technical Union of the Power Engineers 108 Rakovski Street, Βουλγαρία, 1000 Sofia Tel , Fax: Web: Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο newsletter της ιστοσελίδας AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών να λαµβάνουν µέσω е-mail εξατοµικευµένη οικονοµική πληροφόρηση σχετικά µε χώρες και κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, µε τη συχνότητα που επιθυµούν (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία). Για εγγραφή µπορούν να επισκέπτονται το σύνδεσµο: rontoffice%2fportal.asp%3fcpage%3dnode%26cnode%3d63 Πληροφόρηση σχετικά µε την πορεία της βουλγαρικής οικονοµίας και τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις µπορούν ειδικότερα να αντλούν από την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας: 16

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ενισχύσουμε την τουριστική μας εικόνα μέσα από τη συμμετοχή μας στην τουριστική έκθεση της Ρουμανίας. Θα ήθελα ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1. Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό. 3. Εθνικές & Διεθνείς εκθέσεις

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1. Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό. 3. Εθνικές & Διεθνείς εκθέσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό 2. Διαγωνισμοί 3. Εθνικές & Διεθνείς εκθέσεις 4. Προτάσεις συνεργασίας Νο 6104 / ΤΕΥΧΟΣ Β / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 1. Πρεσβείες της Ελλάδας στο Εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας Βουλγαρίας

Ενημερωτικό σημείωμα για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας Βουλγαρίας Ενημερωτικό σημείωμα για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας Βουλγαρίας 1) Διμερείς εμπορικές σχέσεις Ο όγκος του διμερούς εμπορίου μεταξύ Βουλγαρίας και Κίνας διαμορφώνεται την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 6/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 6/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση βουλγαρικού οδικού δικτύου (χλμ. και % επί του συνόλου)

Διάρθρωση βουλγαρικού οδικού δικτύου (χλμ. και % επί του συνόλου) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Οδικό δίκτυο H Βουλγαρία διαθέτει οδικό δίκτυο συνολικού μήκους περίπου 19.550 χλμ, εκ των οποίων 87% καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 10/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 10/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 7/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 7/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Δ.Κούπενοφ Σόφια, 05.05.2011 Επ. Συνεργάτης Α.Π.: OEY 1900/27/ΑΣ 1271

Πληρ. : Δ.Κούπενοφ Σόφια, 05.05.2011 Επ. Συνεργάτης Α.Π.: OEY 1900/27/ΑΣ 1271 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 16 Μαΐου 2014 EBRD Ύφεση Τουρισμός Αξιολόγηση Πορείας του Μνημονίου Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, η Κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Οι βασικές προτεραιότητες της περιόδου 2014-2020 Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014 Θεόφιλος Ασλανίδης Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2013»

Θέμα: «Συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2013» ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΚΑΝΟΝΙΚΟ Οδησσός, 7 Οκτωβρίου 2013 Α.Π.: 2170/402 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ -Β2 Δ/νση ΚΟΙΝ: 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI 0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς: Επενδυτικό κοινό Κομοτηνή, 14/04/2014 Θέμα: Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκηρύξεις ιαγωνισµών Κρατικών Προµηθειών / 2008-24

ΘΕΜΑ : Προκηρύξεις ιαγωνισµών Κρατικών Προµηθειών / 2008-24 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ερεβάν, 30 Οκτωβρίου 2015 ΑΠ.Φ. 17.150/ΑΣ 176 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.) - Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. ΔΟΣ & ΑΣ - Γρ. κ. Β Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

BSEC Business Council

BSEC Business Council BSEC Business Council ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ ρ. Κώστας Μασµανίδης Γενικός Γραµµατέας . Μετά τα Βαλκάνια, πού ; Τί είναι ο ΟΣΕΠ - BSEC? Οικονοµική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου Black

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 (Νο 397 τεύχος 8o) Η ενημερωτική Εγκύκλιος περιλαμβάνει πληροφορίες για θέματα διεθνών συνεργασιών, διαγωνισμών, εκθέσεων, προμηθειών, αναφορές για οικονομικό- επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0%

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0% ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μείωση εσόδων για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών για το 2009 Μικρή ανάκαµψη αναµένεται για το 2010» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ ΣΒΒΕ ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΕΕL ILME EU UNECE SOLE EUROPE ΟΣΕ ΟΛΘ ΠΕΕ ΟΦΑΕ ΣΕΜΒΕ ΣΥΝ Ε &L ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ Α Συµπεράσµατα της ηµερίδας «Logistics 2004 ίκτυα Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Νέα Ζίχνη 11/10/2013 Πληροφορίες : Π. Ανδρεάδου Τηλ: 2324350610 e-mail.texnikizixnis@yahoo.gr Δ/νση : Νέα Ζίχνη Τ.Κ. 62042 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 19 Μαρτίου 2012 ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σας αποστέλλουµε Πρόσκληση και Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ

ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Από: Εcοnοmic & ί ΟΓπηθΓι ί Ι Sectiοn - Greek ΕπιΙ5γ in Sωeden Αποστολή: Πέµπτη, 9 Ιουλίου 2015 4:44 µµ Προς: ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ Θέµα: Ενηµερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο. ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012

ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο. ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012 ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012 Τρία καίρια ερωτήματα Από που θα έρθει η ανάκαμψη; Ποιες είναι οι απόψεις των επενδυτών γιατοεπιχειρηματικόπεριβάλλον στην Ελλάδα; Πως μπορούμε να μετατρέψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ www.aidfunding.mfa.gr ΠΥΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ειδικη γραμματεια αξιοποιησησ διεθνων προγραμματων www.aidfunding.mfa.gr Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε ΣΣΑΛΟ Ν Τ Κ ΗΣ Αριθ. Πρωτ.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε ΣΣΑΛΟ Ν Τ Κ ΗΣ Αριθ. Πρωτ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Embαssy ο - Office ο Econ. & Com. Affairs Αποστολή: Πέµπτη, 10 Ιουλίου 2014 4:36 µµ Προς: 'Embαssy ο - Ο8 of Econ. & Com. Affairs' Θέµα: Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ MAΪOΣ 2013 (No 187, τεύχος 4ο) Η ενημερωτική Εγκύκλιος περιλαμβάνει πληροφορίες για θέματα διεθνών συνεργασιών, διαγωνισμών, εκθέσεων, προμηθειών, αναφορές για οικονομικόεπιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : H-1063 Budapest, Szegfu ut. 3 Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΜΗΝΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΓΟΥΝΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΓΟΥΝΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 8/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 8/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα