ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2011"

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) , , Fax: (003592) Ε-mail: Web: agora.mfa.gr/bg60 Επιµέλεια: Θεολογία Βούλγαρη, Γραµµατέας ΟΕΥ Γ Ιωάννης Μαρούτσος, Γραµµατέας ΟΕΥ Γ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2011 Για τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διµερείς οικονοµικές & εµπορικές σχέσεις ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Οικονοµική µεγέθυνση Προβλέψεις για Εϖιδείνωση εϖιχειρηµατικού κλίµατος τον Μάρτιο Αύξηση του κόστους εργασίας το δ τρίµηνο Έκθεση της Παγκόσµιας Τράϖεζας για τον αντίκτυϖο της οικονοµικής κρίσης Αύξηση της κατανάλωσης στη Βουλγαρία το δ τρίµηνο Αύξηση των εξαγωγών ϖρος τρίτες χώρες τον Ιανουάριο Ανεργία Φεβρουαρίου 2011 Τελικά µεγέθη για το Μείωση εισοδηµάτων κατά 8,2% το ΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ... 7 Χρηµατοδότηση βουλγαρικών δήµων για έργα ύδρευσης και αϖοχέτευσης... 7 Χρηµατοδότηση ύψους $43 αϖό το ABF... 7 Χρηµατοδοτική υϖοστήριξη της Παρευξείνιας Τράϖεζας... 8 Χρηµατοδοτικό ϖρόγραµµα EBRD για Βουλγαρία: Μέτρα ενεργειακής αϖόδοσης σε δηµόσια κτίρια... 9 IΙΙ. ΚΛΑ ΙΚΑ KATAΣΚΕΥΕΣ Κάµψη 12,4% στον κατασκευαστικό τοµέα τον Ιανουάριο Ο ΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ηµοϖράτηση τµήµατος (Lot 1) του Αυτοκινητοδρόµου Struma BIOMHXANIA - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Νέα βιοµηχανική ζώνη logistics στο Μϖουργκάς Ανάκαµψη της βιοµηχανικής ϖαραγωγής στη Βουλγαρία ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ Σύσταση Γραφείου αντιϖροσωϖείας ιεθνoύς Οργανισµού Αµϖέλου & Οίνου ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Υϖό ϖώληση η µεγαλύτερη εταιρεία καλλυντικών της Βουλγαρίας V. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ η BIO & ECO EXPO 2011 (Σόφια, NDK, ) ιεθνές Ενεργειακό Forum 2011 (Βάρνα, ) Παρακαλούµε σε ϖερίϖτωση αναδηµοσίευσης να αναφέρεται η ϖηγή Εάν δεν εϖιθυµείτε να λαµβάνετε σε µηνιαία βάση το ϖαρόν δελτίο, µϖορείτε να µας ενηµερώσετε σχετικά, ώστε να σας αφαιρέσουµε αϖό τη λίστα αϖοδεκτών 1

3 I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - Οικονοµική µεγέθυνση Προβλέψεις για Σύµφωνα µε τα εϖίσηµα στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, η ανάϖτυξη της οικονοµίας της χώρας το 2010 ανήλθε στο 0,2% του ΑΕΠ έναντι ϖροβλέψεων της κυβέρνησης για ανάϖτυξη της τάξης του 0,7%. Σηµαντική ώθηση δόθηκε στην ανάϖτυξη, το τελευταίο τρίµηνο του 2010, όταν η οικονοµία ενισχύθηκε κατά 2,8% σε ετήσια βάση, χάρη, κυρίως, στην αύξηση των εξαγωγών. Σε αϖόλυτα νούµερα, το βουλγαρικό ΑΕΠ ανήλθε το 2010 σε BGN 70,47 δισ. (ϖερίϖου 36 δισ.). Σε ό,τι αφορά την ακαθάριστη ϖροστιθέµενη αξία της οικονοµίας, η τελευταία το δ τρίµηνο του 2010 ανήλθε στα BGN 17 δισ. και η σύνθεσή της είχε ως εξής: α) Βιοµηχανία 33,4% (αύξηση µεριδίου κατά 5,5%), β) Γεωργία 3,3% (αύξηση µεριδίου κατά 0,5%), γ) Υϖηρεσίες 63,3% (µείωση µεριδίου κατά 6%). Ρυθµός ανόδου του βουλγαρικού ΑΕΠ ανά τρίµηνο την ϖερίοδο Σε ό,τι αφορά τις µελλοντικές αναϖτυξιακές ϖροοϖτικές, η Ευρωϖαϊκή Τράϖεζα για την Ανοικοδόµηση και την Ανάϖτυξη (EBRD) ϖροβλέϖει ότι η βουλγαρική οικονοµία θα εϖανέλθει σε ρυθµούς ανάϖτυξης το 2011 (κατά 2,6%) ύστερα αϖό δύο συνεχείς χρονιές ύφεσης. Υϖενθυµίζεται ότι οι ϖροβλέψεις της βουλγαρικής κυβέρνησης είναι ϖιο αισιόδοξες, καθώς ϖροβλέϖουν ανάϖτυξη 3,6% για το Σύµφωνα µε τον οικονοµικό αναλυτή της EBRD, κ. Erik Berglof, µεγάλη ϖρόκληση για τη Βουλγαρία αϖοτελεί η καταϖολέµηση της διαφθοράς. Ταυτόχρονα, ϖρέϖει να υλοϖοιηθούν δοµικές µεταρρυθµίσεις και να ϖραγµατοϖοιηθούν εϖενδύσεις στους τοµείς των ΑΠΕ και των υϖοδοµών. Σύµφωνα µε τον κ. Berglof, οικονοµίες υϖό µετάβαση, όϖως η βουλγαρική, καλούνται να ϖεριορίσουν τα εµϖόδια στην ανάϖτυξη των εξαγωγών και να βελτιώσουν το εϖιχειρηµατικό ϖεριβάλλον. 2

4 Παράλληλα, το βουλγαρικό Υϖουργείο Οικονοµικών ϖροχώρησε σε αναθεώρηση ϖρος τα κάτω των ϖοσοστών οικονοµικής ανάϖτυξης για τη διετία µετά τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις (αναταραχή στον αραβικό κόσµο και καταστροφικός σεισµός τσουνάµι στην Ιαϖωνία). Με τα νέα δεδοµένα, το Υϖουργείο Οικονοµικών αναµένει ανάϖτυξη κατά 4,1% το 2012, (έναντι αρχικής ϖροβλέψεως 4,7%) και κατά 4% το 2013 (έναντι αρχικής ϖροβλέψεως) 4,9%. - Εϖιδείνωση εϖιχειρηµατικού κλίµατος τον Μάρτιο 2011 Εϖιδείνωση κατά 4,1% σε µηνιαία βάση σηµείωσε ο δείκτης εϖιχειρηµατικού κλίµατος στη Βουλγαρία το Μάρτιο του 2011, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία ϖου δηµοσιοϖοίησε το βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο. υσµενέστερες εµφανίζονται οι ϖροοϖτικές για τις εταιρείες ϖου δραστηριοϖοιούνται στους τοµείς της βιοµηχανίας (-3,9%), των κατασκευών (- 1,7%) και των υϖηρεσιών (-14,9%). Στον κλάδο της βιοµηχανίας αυτό το οϖοίο ανησυχεί τους ερωτηθέντες είναι το ευµετάβλητο οικονοµικό ϖεριβάλλον, η ανεϖαρκής εγχώρια ζήτηση και το ενδεχόµενο ϖεραιτέρω αϖολύσεων. Τα στελέχη του κλάδου των υϖηρεσιών ϖροβληµατίζονται και αυτά αϖό το ευµετάβλητο οικονοµικό ϖεριβάλλον και την ανεϖαρκή ζήτηση, αλλά και αϖό τον αυξηµένο ανταγωνισµό µεταξύ των εταιρειών. Αντίθετα, ϖιο αισιόδοξες είναι οι εκτιµήσεις των ασχολούµενων µε το λιανικό εµϖόριο (+4,1%), καθώς εκτιµούν ότι οι ϖροοϖτικές των εταιρειών του κλάδου θα βελτιωθούν το εϖόµενο διάστηµα. - Αύξηση του κόστους εργασίας το δ τρίµηνο 2010 Σύµφωνα µε στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, το συνολικό κόστος για κάθε ώρα εργασίας στη Βουλγαρία αυξήθηκε κατά 8% το τελευταίο τρίµηνο του 2010 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του Κατά τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, η αύξηση του κόστους εργασίας διαµορφώθηκε ως εξής: α) Βιοµηχανία 7,9%, β) Υϖηρεσίες 8%, γ) Κατασκευές 3,3%. Σε ό,τι αφορά τις εϖιµέρους εϖαγγελµατικές δραστηριότητες, η µεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις κατηγορίες της εϖιστηµονικής έρευνας (26%) και των τηλεϖικοινωνιών και τεχνολογιών ΙΤ (24,8%). Πτώση κατεγράφη στις κατηγορίες του ϖολιτισµού και αθλητισµού (-9%) και των διοικητικών υϖοστηρικτικών υϖηρεσιών (-7,5%). 3

5 - Έκθεση της Παγκόσµιας Τράϖεζας για τον αντίκτυϖο της οικονοµικής κρίσης Σύµφωνα µε ϖρόσφατη έκθεση της Παγκόσµιας Τράϖεζας για τον αντίκτυϖο της οικονοµικής κρίσης σε 30 χώρες της Ανατολικής Ευρώϖης και της Κεντρικής Ασίας, ϖου βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία του 2009, η Βουλγαρία συγκαταλέγεται µεταξύ των κρατών της Ανατολικής Ευρώϖης, όϖου τα νοικοκυριά υϖέστησαν το βαρύτερο ϖλήγµα, λόγω των ϖερικοϖών δαϖανών για υγειονοµική ϖερίθαλψη και εκϖαίδευση. Στην ϖλειοψηφία των χωρών ϖου καλύϖτει η Έκθεση, οι δαϖάνες για την εκϖαίδευση ϖαρέµειναν σταθερές κατά τη διάρκεια της κρίσης, ωστόσο στην ϖερίϖτωση της Βουλγαρίας µειώθηκαν σε ϖοσοστό µεγαλύτερο αϖό αυτό της συρρίκνωσης του ΑΕΠ. Σε ακόµα µεγαλύτερο ϖοσοστό µειώθηκαν οι δαϖάνες για την ιατροφαρµακευτική ϖερίθαλψη. Τέλος, σύµφωνα µε την έκθεση της Παγκόσµιας Τράϖεζας, αν και το ϖοσοστό της ανεργίας δεν φαίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό στη Βουλγαρία, η φτώχεια εντείνεται, καθώς ο αριθµός των εργαζοµένων ϖου υϖέστησαν µείωση των αϖοδοχών τους ήταν κατά 6 φορές µεγαλύτερος αϖό αυτόν των ανέργων. - Αύξηση της κατανάλωσης στη Βουλγαρία το δ τρίµηνο 2010 Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου Βουλγαρίας, η κατανάλωση στη χώρα στο τελευταίο τρίµηνο του 2010 αυξήθηκε κατά 7,19% σε ετήσια βάση ϖροσεγγίζοντας τα BGN 15,6 δις. Το ίδιο διάστηµα το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,8% σε ετήσια βάση. Ο δε ϖληθωρισµός διαµορφώθηκε σε 3,9%, 4,6% και 4,5% τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο και εκέµβριο αντίστοιχα. Σηµειωτέον η κατανάλωση δεν είχε σηµειώσει αύξηση κατά τα έξι ϖροηγούµενα τρίµηνα. Η τελευταία καλύτερη εϖίδοση είχε καταγραφεί στο δ τρίµηνο του 2008 µε BGN 16,7 δις, ενώ στο δ τρίµηνο του 2007 η κατανάλωση είχε κυµανθεί στα ίδια εϖίϖεδα µε αυτά του τελευταίου τρίµηνου 2010 (BGN 15,6 δις). - Αύξηση των εξαγωγών ϖρος τρίτες χώρες τον Ιανουάριο 2011 Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, η ϖορεία των εξαγωγών, ϖου αϖό τα τέλη του 2010 αϖοτελούν την κινητήριο δύναµη του βουλγαρικού ΑΕΠ, ϖαραµένει θετική. Συγκεκριµένα, οι εξαγωγές ϖρος τρίτες, εκτός ΕΕ, χώρες, αυξήθηκαν τον Ιανουάριο του 2011 κατά 72,6% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του Οι εισαγωγές ϖαρουσίασαν 4

6 και αυτές αύξηση, αλλά ϖιο ϖεριορισµένη (35,9%), µε αϖοτέλεσµα το εµϖορικό ισοζύγιο να ϖαρουσιάζεται ισοσκελισµένο για τον ως άνω µήνα. Ονοµαστική αύξηση των εξαγωγών της Βουλγαρίας ϖρος τρίτες χώρες την ϖερίοδο (%) - Ανεργία Φεβρουαρίου 2011 Τελικά µεγέθη για το 2010 Αµετάβλητη σε σχέση µε τον Ιανουάριο ϖαρέµεινε το Φεβρουάριο του 2011 η ανεργία (9,78%), σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία, ϖου δηµοσιοϖοίησε η βουλγαρική Υϖηρεσία Αϖασχόλησης. Το µεγαλύτερο ϖοσοστό νέων ανέργων καταγράφηκε στις υϖηρεσίες (43,6%), µε το βιοµηχανικό κλάδο να έϖεται (24,1%). Σε δέκα ϖεριοχές της χώρας το ϖοσοστό ανεργίας ϖαραµένει χαµηλότερο αϖό τον εθνικό µέσο όρο. Μεταξύ αυτών ϖεριλαµβάνονται η ϖόλη της Σόφιας (3,9%), το Gabrovo (6,6%), η Stara Zagora (7,7%), η Βάρνα (8,1%), το Μϖουργκάς (8,2%) και η Φιλιϖϖούϖολη (8,5%). Αντίθετα, σε 18 ϖεριοχές το ϖοσοστό ανεργίας υϖερβαίνει τον εθνικό ανεργίας. Οι ϖεριοχές µε τα µεγαλύτερα ϖοσοστά ανεργίας είναι οι εξής: Smolyan (17,7%), Targovishte (16,6%), Montana (15,3%), Shoumen (14,8%), Razgrad (14,4%), Silistra (14%), Vratsa (13,8%) και Vidin (13.,6%). Παράλληλα, το βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε τα τελικά στοιχεία για την ανεργία το 2010 (Labor Force Survey 2010), η οϖοία τελικά διαµορφώθηκε στο 10,2%, αυξηµένη κατά 3,4% σε σχέση µε το Το ϖοσοστό αυτό αύξησης ήταν µεγαλύτερο στους άντρες (3,9%) αϖό ό,τι στις γυναίκες (2,9%). 5

7 - Μείωση εισοδηµάτων κατά 8,2% το 2010 Σύµφωνα µε στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου Βουλγαρίας, το εισόδηµα των Βούλγαρων ϖολιτών συρρικνώθηκε κατά 8,2% το Η αρνητική αυτή τάση οφείλεται αφενός µεν στους χαµηλότερους µισθούς, αφετέρου δε στην αύξηση του ϖληθωρισµού. Το µέσο µηνιαίο εισόδηµα στο τελευταίο τρίµηνο του 2010 αντιστοιχούσε σε BGN 308, έναντι BGN 320 την αντίστοιχη ϖερίοδο 2009, κατέγραψε δηλαδή µείωση 3,7%. Ο δε ετήσιος ϖληθωρισµός αυξήθηκε εγγίζοντας το 4,5%. Λόγω της αύξησης των τιµών των τροφίµων, οι Βούλγαροι ϖολίτες µείωσαν το 2010 τα έξοδά τους για την αγορά εϖίϖλων, ειδών ένδυσης, υϖηρεσιών υγειονοµικής ϖερίθαλψης, καθώς και για την αγορά αλκοολούχων ϖοτών και καϖνού. Την ίδια χρονιά ϖαρατηρήθηκε µείωση των αϖοταµιεύσεων, καθώς στο τελευταίο τρίµηνο του 2010 ο µέσος όρος αϖοταµίευσης ήταν µόλις BGN 9,62 έναντι BGN 60,61 την ίδια ϖερίοδο του

8 ΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Χρηµατοδότηση βουλγαρικών δήµων για έργα ύδρευσης και αϖοχέτευσης Το βουλγαρικό Υϖουργείο Περιβάλλοντος αϖοφάσισε να χορηγήσει κονδύλια ύψους BGN 97 εκατ. (ϖερίϖου 50 εκατ.) σε τρεις δήµους (Chirpan, Dryanovo και Aitos) για την υλοϖοίηση έργων ύδρευσης και αϖοχέτευσης, τα οϖοία θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη του Τα κονδύλια αυτά χορηγούνται στα ϖλαίσια του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον (Operational Program Environment). Αναλυτικότερα: Ο δήµος Chirpan της νότιας Βουλγαρίας λαµβάνει χρηµατοδότηση ύψους BGN 47 εκατ. για την κατασκευή µονάδας εϖεξεργασίας λυµάτων και αγωγών αϖοχέτευσης µήκους 9 χλµ., καθώς και για την αναβάθµιση 21 χλµ. του δικτύου ύδρευσης. Ο δήµος Dryanovo της νότιας Βουλγαρίας λαµβάνει χρηµατοδότηση ύψους BGN 25 εκατ. για τη δηµιουργία µονάδας εϖεξεργασίας λυµάτων. Προβλέϖεται, εϖίσης, η κατασκευή νέων αϖοχετευτικών αγωγών σε 5 δηµοτικά διαµερίσµατα, καθώς και η αναβάθµιση του λοιϖού δικτύου ύδρευσης και αϖοχέτευσης. Ο δήµος Aitos της νοτιοανατολικής Βουλγαρίας λαµβάνει χρηµατοδότηση ύψους BGN 30 εκατ. για την κατασκευή συλλεκτών (µήκους 3 χλµ.), σταθµού και αντλιοστασίου για την εϖεξεργασία λυµάτων. Χρηµατοδότηση ύψους $43 αϖό το ABF Το ίδρυµα ABF (America for Bulgaria Foundation) θα ϖαράσχει χρηµατοδότηση ύψους $43 εκατ. για υλοϖοίηση έργων στη Βουλγαρία εντός των εϖόµενων ετών, όϖως δήλωσε ο Carl Pforzheimer, συµϖρόεδρος του Σ του ιδρύµατος. Η ως άνω χρηµατοδοτική ενίσχυση θα κατευθυνθεί, κυρίως, στον ιδιωτικό τοµέα, µε στόχο να τονωθεί η λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς, αλλά και σε µη κερδοσκοϖικές τοϖικές οργανώσεις. Το ABF συστήθηκε το 2008 και αϖοτελεί συνέχεια του BAEF (Bulgarian- American Enterprise Fund), το οϖοίο ίδρυσαν οι ΗΠΑ µέσω της USAID. Αυτήν τη στιγµή το ABF υϖοστηρίζει δράσεις στους εξής τοµείς: τέχνες και ϖολιτισµός, γεωργία και ϖεριβάλλον, κοινωνία των ϖολιτών και δηµοκρατικές οργανώσεις, εκϖαίδευση και βιβλιοθήκες, οικονοµικά ασθενέστερες οµάδες του ϖληθυσµού 7

9 και τουρισµός. Μέχρι σήµερα, 182 σχέδια στους ως άνω τοµείς έχουν ενισχυθεί αϖό το συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό ϖρόγραµµα. Χρηµατοδοτική υϖοστήριξη της Παρευξείνιας Τράϖεζας ιήµερη εϖίσκεψη στη Σόφια ( ) ϖραγµατοϖοίησε ο Πρόεδρος της Παρευξείνιας Τράϖεζας (Black Sea Trade & Development Bank), κ. Andrey Kondakov, κατά τη διάρκεια της οϖοίας ανακοίνωσε ότι η Τράϖεζα ϖροτίθεται για την ϖερίοδο να ϖαράσχει στη Βουλγαρία χρηµατοδότηση ύψους εκατ. ετησίως. Η χρηµατοδότηση, δηλαδή, για την ϖερίοδο αυτή µϖορεί να ανέλθει έως τα 200 εκατ., ϖοσό ϖου συνιστά διϖλασιασµό του χαρτοφυλακίου της Τράϖεζας στη χώρα. Στα 11 χρόνια αϖό την ίδρυσή της, η Παρευξείνια Τράϖεζα έχει χρηµατοδοτήσει 23 σχέδια στη Βουλγαρία συνολικής αξίας 211 εκατ., ϖοσό ϖου αντιστοιχεί ϖερίϖου στο 10% του συνολικού της χαρτοφυλακίου. Όϖως τόνισε η υφυϖουργός Οικονοµικών της Βουλγαρίας, κα Boryana Pencheva, ϖρόκειται για το τρίτο µεγαλύτερο µερίδιο χρηµατοδοτικής βοήθειας µεταξύ των ιδρυτικών κρατών της Τράϖεζας. Ο κ. Kondakov τόνισε ότι υφίστανται σηµαντικά ϖεριθώρια για εµβάθυνση της συνεργασίας των δύο ϖλευρών. Συγκεκριµένα, η Στρατηγική για τη Βουλγαρία έως το 2014, την οϖοία καταρτίζει η Παρευξείνια Τράϖεζα, ϖροβλέϖει τη χρηµατοδότηση έργων σε τοµείς ϖροτεραιότητας, όϖως η ενέργεια (ιδιαίτερα ο τοµέας της ενεργειακής αϖόδοσης), οι οδικές υϖοδοµές, η διαχείριση αϖοβλήτων και η ανάϖτυξη των µικροµεσαίων εϖιχειρήσεων. Κάθε έργο ϖου θα εντάσσεται στο χρηµατοδοτικό ϖρόγραµµα θα ενισχύεται µε ϖοσό αϖό 3 έως 40 εκατ. Η Παρευξείνια Τράϖεζα αϖοτελεί ως γνωστόν διεθνή χρηµατοδοτικό οργανισµό, ο οϖοίος συστήθηκε το 1997 µε ιδρυτικά µέλη την Αλβανία, την Αρµενία, το Αζερµϖαϊτζάν, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, τη Μολδαβία, τη Ρουµανία, τη Ρωσία, την Τουρκία και την Ουκρανία και έχει αϖό την ίδρυσή της έως σήµερα υϖοστηρίξει 220 έργα στα κράτη-µέλη της συνολικής αξίας ϖάνω αϖό 2 δισ., σε τοµείς όϖως η ενέργεια, οι υϖοδοµές, οι µεταφορές, οι τηλεϖικοινωνίες, η µεταϖοίηση και ο χρηµατοϖιστωτικός κλάδος. 8

10 Χρηµατοδοτικό ϖρόγραµµα EBRD για Βουλγαρία: Μέτρα ενεργειακής αϖόδοσης σε δηµόσια κτίρια Η Ευρωϖαϊκή Τράϖεζα για την Ανοικοδόµηση και την Ανάϖτυξη (EBRD) δραστηριοϖοιείται στη Βουλγαρία χρηµατοδοτώντας ϖερίϖου 200 ϖρογράµµατα στους τοµείς των µικροµεσαίων εϖιχειρήσεων, της ενεργειακής αϖόδοσης και των ανανεώσιµων ϖηγών ενέργειας. Στο ϖλαίσιο αυτό ϖροκηρύχθηκε το ακόλουθο, χρηµατοδοτούµενο αϖό την EBRD, σχέδιο: Τίτλος: Μέτρα ενεργειακής αϖόδοσης (energy efficiency) σε δηµόσια κτίρια Περιγραφή: Φορέας του έργου είναι το βουλγαρικό Υϖουργείο Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού, το οϖοίο θα αξιοϖοιήσει κονδύλια του Kozloduy International Decommissioning Support Fund (KIDSF), τη διαχείριση του οϖοίου έχει η EBRD. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υϖοβάλουν σφραγισµένες ϖροσφορές για τα ακόλουθα δύο µέρη του έργου: Lot I - Αναβάθµιση της ενεργειακής αϖόδοσης δηµοσίων κτιρίων στους δήµους Kozloduy και Novi Han : Η σύµβαση θα αφορά στην εφαρµογή µέτρων ενεργειακής αϖόδοσης σε 13 δηµόσια κτίρια στους ως άνω δήµους. Τα µέτρα αυτά θα ϖεριλαµβάνουν την αντικατάσταση ϖαραθύρων και θυρών, την µόνωση των εξωτερικών τοίχων, των οροφών και των ϖατωµάτων, την κατασκευή/ανακατασκευή των συστηµάτων θέρµανσης και την αϖοκατάσταση του φωτισµού. Lot IΙ - Αναβάθµιση της ενεργειακής αϖόδοσης δηµοσίων κτιρίων σε εϖιλεγµένες ϖεριοχές της Βουλγαρίας : Η σύµβαση θα αφορά στην εφαρµογή µέτρων ενεργειακής αϖόδοσης σε 26 δηµόσια κτίρια των εξής δήµων: Chirpan, Dragoman, Pavlikeni, Sofia, Rakitovo, Rudozem, Varshetz, Yakimovo, Ivanovo και Strelcha. Τα µέτρα αυτά θα ϖεριλαµβάνουν την αντικατάσταση ϖαραθύρων και θυρών, την µόνωση των εξωτερικών τοίχων, των οροφών και των ϖατωµάτων, την κατασκευή/ανακατασκευή των συστηµάτων θέρµανσης και την αϖοκατάσταση του φωτισµού. Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να υϖοβάλουν ϖροσφορές για ένα εκ των δύο µερών ή και για τα δύο. Για καθένα αϖό τα ως άνω µέρη θα υϖογραφεί ξεχωριστή σύµβαση. Οι ϖροσφορές για ϖερισσότερα του ενός µέρη µϖορεί να ϖεριλαµβάνουν µειώσεις τιµών (εκϖτώσεις), οι οϖοίες θα εξεταστούν κατά την αξιολόγηση των ϖροσφορών. Είδος: Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος 9

11 Αναθέτουσα αρχή: Υϖουργείο Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού (µε τήρηση των κανόνων της EBRD για τις διαδικασίες ϖροµηθειών) ιάρκεια ανάθεσης: Η ανάθεση εκτιµάται ότι θα διαρκέσει έως τις 30 Σεϖτεµβρίου Στοιχεία εϖικοινωνίας: Ivan Sachkov and/or Diliana Novakova Ministry of Economy, Energy and Tourism Energy policies, strategies and projects directorate Projects department Address: 8, Triaditsa Str Sofia, Bulgaria Tel: / 153 Fax: Εϖιλεξιµότητα: ικαίωµα συµµετοχής έχουν εταιρείες µε έδρα κράτος-µέλος της ΕΕ, την Ελβετία ή τις χώρες δραστηριοϖοίησης της EBRD. Προθεσµία: 7 Αϖριλίου 2011 (12:00). Η αϖοσφράγιση των ϖροσφορών θα ϖραγµατοϖοιηθεί την ίδια ηµέρα (14:00) στο Υϖουργείο Οικονοµίας ϖαρουσία των ενδιαφεροµένων. Τεύχος ϖροκήρυξης: Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να ϖροµηθευθούν το τεύχος ϖροκήρυξης αϖό την ως άνω διεύθυνση του Υϖ. Οικονοµίας (Τιµή: 500). Εγγύηση: Όλες οι ϖροσφορές ϖρέϖει να συνοδεύονται αϖό εγγύηση σε µετατρέψιµο νόµισµα ή στο νόµισµα της χώρας του φορέα του έργου (BGN), η οϖοία ανέρχεται σε για το Μέρος Ι και για το µέρος ΙΙ. Η εγγύηση µϖορεί να έχει τη µορφή είτε τραϖεζικής εγγύησης είτε κατάθεσης µε τραϖεζικό έµβασµα στον ακόλουθο λογαριασµό: IBAN - BG17 BNBG BIC BNBGBGSD SWIFT BNBGBGSF Εθνική Τράϖεζα της Βουλγαρίας ικαιούχος: Υϖουργείο Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού Ιστοσελίδα ϖροκήρυξης: roject/110215b.shtml 10

12 IΙΙ. ΚΛΑ ΙΚΑ KATAΣΚΕΥΕΣ Κάµψη 12,4% στον κατασκευαστικό τοµέα τον Ιανουάριο 2011 Σύµφωνα µε ϖροσωρινά στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου της Βουλγαρίας, τον Ιανουάριο του 2011 o δείκτης ϖαραγωγής στον κατασκευαστικό τοµέα σηµείωσε, σε ετήσια βάση, κάµψη 12,4%. Σε µηνιαία βάση η κάµψη αντιστοιχούσε σε 0,8%. Η κάµψη αϖοδίδεται κυρίως σε µείωση 14,5% στην κατασκευή κτιρίων. Η υλοϖοίηση έργων υϖοδοµών σηµείωσε µικρότερη εϖιβράδυνση της τάξης του 5,8% σε ετήσια βάση, ενώ σε µηνιαία βάση ϖαρουσίασε µικρή ανάκαµψη 0,2%. Ο ΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ηµοϖράτηση τµήµατος (Lot 1) του Αυτοκινητοδρόµου Struma Ανακοινώθηκε στις αϖό τη βουλγαρική κυβέρνηση η έναρξη της διαδικασίας δηµοϖράτησης τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου Struma. Συγκεκριµένα, η εν λόγω ϖροκήρυξη έχει ως εξής: Τίτλος Περιγραφή: Εϖιλογή αναδόχου για την κατασκευή του Τµήµατος 1 (Lot 1) του αυτοκινητόδροµου «Struma». Το εν λόγω τµήµα του αυτοκινητοδρόµου συνολικού µήκους 16,78 χιλιοµέτρων θα συνδέει τις ϖόλεις Dolna Dikanya και Dupnitsa (αϖό χλµ έως χλµ ). Προϋϖολογισµός: BGN 100 εκατ. (ϖερίϖου 51 εκατ.). Τα χρηµατοδότηση του έργου ϖροέρχεται αϖό κοινοτικά και κρατικά κονδύλια. Στοιχεία εϖικοινωνία: Υϖηρεσία Οδικών Υϖοδοµών (Agency Road Infrastructure ) 3, blvd. Makedonia, Σόφια, ΤΚ 1606, Βουλγαρία tel , fax: Πληροφορίες: eng. Elena Iordanova web: Προθεσµία: Οι ϖροσφορές των ενδιαφεροµένων ϖρέϖει να υϖοβληθούν έως τις (15:00). H εταιρεία ϖου τελικά θα αναλάβει το έργο θα εϖιλεγεί έως τα τέλη Ιουλίου

13 Τεύχος ϖροκήρυξης: Κάθε ενδιαφερόµενος µϖορεί να ϖροµηθευθεί το τεύχος ϖροκήρυξης αϖό την αρµόδια Υϖηρεσία Οδικών Υϖοδοµών (3, blvd. Makedonia, Σόφια, ΤΚ 1606, Βουλγαρία) έως τις (Τιµή: BGN 90). Σηµειώνεται ότι η βουλγαρική κυβέρνηση αναµένεται σε δύο εβδοµάδες, να ξεκινήσει ανάλογη διαδικασία δηµοϖράτησης και για το Τµήµα 4 (Lot 4) του ως άνω αυτοκινητόδροµου, συνολικού µήκους 15 χλµ. και ενδεικτικής αξίας 53 εκ., το οϖοίο θα συνδέει το Sandanski µε το συνοριακό σταθµό Προµαχώνα/Kulata. Τα τµήµατα 2 αϖό την Dupnitsa µέχρι το Simitli (45 χλµ), και 3 αϖό το Simitli έως το Sandanski (60 χλµ), αϖοτελούν τα δυσκολότερα κοµµάτια του αυτοκινητόδροµου λόγω της µορφολογίας του εδάφους. Μέχρι σήµερα, έχουν κατασκευαστεί συνολικά 40 χλµ. του αυτοκινητοδρόµου (συνολικού µήκους 173 χλµ.), ο οϖοίος θα εκτείνεται κατά µήκος του κεντρικού οδικού άξονα και θα συνδέει τη Βουλγαρία µε την Ελλάδα. Η βουλγαρική κυβέρνηση φιλοδοξεί να έχει ολοκληρώσει µέχρι το τέλος του 2013 τα τµηµάτων 1 και 4 και να έχει ϖροχωρήσει σε ικανοϖοιητικό βαθµό την κατασκευή των υϖολειϖόµενων δυο τµηµάτων. BIOMHXANIA - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Νέα βιοµηχανική ζώνη logistics στο Μϖουργκάς Πλάνο της σχεδιαζόµενης βιοµηχανικής ζώνης (Πηγή: ήµος Μπουργκάς) Μια νέα βιοµηχανική ζώνη σχεδιάζεται να δηµιουργηθεί στο Μϖουργκάς αϖό τον τοϖικό δήµο και την κρατική εταιρία National Company Industrial Zones (NCIS). Η νέα ζώνη θα ονοµάζεται «Logistics and Industrial Park Burgas» και θα βρίσκεται στην ϖεριοχή της ήδη εν λειτουργία βιοµηχανικής ζώνης «Burgas-North». H ϖρόταση για σύσταση κοινοϖραξίας µε την ως άνω κρατική εταιρία έχει, µάλιστα, ήδη κατατεθεί στο δηµοτικό συµβούλιο. Ο δήµος του Μϖουργκάς θα συµµετέχει στην κοινοϖραξία ϖαρέχοντας το χώρο για τη δηµιουργία της νέας βιοµηχανικής ζώνης, ενώ η NCIS θα ϖροσφέρει τη χρηµατοδότηση για την κατασκευή της. Ο δήµος έχει ήδη ϖροχωρήσει στην αϖαλλοτρίωση των αϖαιτούµενων εκτάσεων, ενώ έχει εξασφαλιστεί και χρηµατοδότηση αϖό την ΕΕ ύψους 2,4 εκατ. για την κατασκευή του αϖαιτούµενου οδικού δικτύου. 12

14 Ο δήµαρχος του Μϖουργκάς, κ. Dimitar Nikolov, εξέφρασε την ελϖίδα το σχέδιο για τη νέα ζώνη να συγκεντρώσει αυξηµένο ενδιαφέρον, καθώς το 2012 αναµένεται να ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδροµος Trakiya, ο οϖοίος θα συνδέει τη Σόφια µε τις νότιες ακτές της Μαύρης Θάλασσας, και η ϖόλη του Μϖουργκάς θα έχει την ευκαιρία να καταστεί σηµαντικό εµϖορικό κέντρο διαµεταφοράς και logistics. Σε ό,τι αφορά τη χωροθεσία της νέας ζώνης, η τελευταία θα βρίσκεται κοντά στην κύρια σιδηροδροµική γραµµή και στο λιµάνι της ϖόλης. Η NCIS ιδρύθηκε το 2009 µε σκοϖό την ανάϖτυξη βιοµηχανικών ζωνών σε κοµβικά σηµεία της Βουλγαρίας (κοντά σε λιµάνια, αεροδρόµια, βιοµηχανικά και αστικά κέντρα). Αυτήν τη στιγµή τρεις βιοµηχανικές ζώνες έχουν ολοκληρωθεί: Free Zone Ruse, Free Zone Vidin και Free Zone Svilengrad, η τελευταία κοντά στα σύνορα µε Ελλάδα και Τουρκία. Υϖό σχεδιασµό βρίσκονται οι βιοµηχανικές ζώνες στο Μϖουργκάς, στη Βάρνα (Varna West), το Karlovo, το Pleven (Telish/Pleven West) και την Bozhurishte. Η βιοµηχανική ζώνη της Bozhurishte θεωρείται η σηµαντικότερη και σχεδιάζεται να κατασκευαστεί κοντά στην ϖόλη της Σόφιας. Βάσει δε του ϖαρόντος σχεδιασµού, τη διαχείρισή της θα αναλάβει αϖό κοινού µε τη βουλγαρική ϖλευρά η κινεζική εϖαρχία της Zhejiang µε στόχο να ϖροσελκύσει τις µεγαλύτερες κινεζικές εταιρείες, ϖου εϖιθυµούν να εϖενδύσουν στην Ευρώϖη. Σηµειώνεται ότι, εκτός αϖό την εϖαρχία Zhejiang, η βουλγαρική κυβέρνηση και η NCIS έχουν υϖογράψει συµφωνία οικονοµικής συνεργασίας και µε την εϖαρχία Jiangsu. - Ανάκαµψη της βιοµηχανικής ϖαραγωγής στη Βουλγαρία Σύµφωνα µε τα εϖοχικά ϖροσαρµοσµένα στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου της Βουλγαρίας, η βιοµηχανική ϖαραγωγή της χώρας συνέχισε ϖορεία ανάκαµψης τον Ιανουάριο 2011, σηµειώνοντας αύξηση 3,2% σε µηνιαία και 9,3% σε ετήσια βάση. Ειδικότερα η ϖαραγωγή στο κλάδο µεταϖοίησης αυξήθηκε κατά 18,7% σε µηνιαία βάση, ενώ αντίθετα η ϖαραγωγή στη βιοµηχανία εξόρυξης, η ϖαραγωγή και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας και η ϖαραγωγή φυσικού αερίου σηµείωσαν κάµψη 1,5%. Η σηµαντικότερη αύξηση 36,6% καταγράφηκε στην ϖαραγωγή µετάλλων, µε εξαίρεση την κατηγορία µηχανηµάτων και εξοϖλισµού. Ακολούθησαν τα χηµικά ϖροϊόντα και τα φάρµακα, µε αύξηση της ϖαραγωγής κατά 23,4% και 16,4% αντίστοιχα. 13

15 ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ - Σύσταση Γραφείου αντιϖροσωϖείας ιεθνoύς Οργανισµού Αµϖέλου & Οίνου Σύµφωνα µε ανακοίνωση του βουλγαρικού Υϖουργείου Γεωργίας και Τροφίµων, ο ιεθνής Οργανισµός Αµϖέλου και Οίνου (OIV), σχεδιάζει τη σύσταση Γραφείου αντιϖροσωϖείας στη Βουλγαρία. Το εν λόγω Γραφείο θα είναι εϖιφορτισµένο µε την υλοϖοίηση των ϖολιτικών του Οργανισµού στις χώρες των Βαλκανίων και της ϖεριοχής της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και µε την ϖροσέλκυση νέων µελών. Τέλος, εξετάζεται το ενδεχόµενο διοργάνωσης του ϖαγκοσµίου συνεδρίου και της γενικής συνέλευσης του ιεθνούς Οργανισµού Αµϖέλου και Οίνου στη Βουλγαρία. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - Υϖό ϖώληση η µεγαλύτερη εταιρεία καλλυντικών της Βουλγαρίας Σε διαδικασία ϖώλησης βρίσκεται το µεγαλύτερο βουλγαρικό εργοστάσιο ϖαραγωγής καλλυντικών της εταιρείας Alen Mak ( σύµφωνα µε δηλώσεις ενός εκ των ϖιστωτών του, της κας Daniela Petkova, διευθύνουσας συµβούλου του ιδιωτικού ασφαλιστικού ταµείου Doverie. Η Alen Mak, η οϖοία αντιµετωϖίζει εδώ και αρκετά χρόνια σοβαρά οικονοµικά ϖροβλήµατα, ήταν µια αϖό τις τελευταίες κρατικές εϖιχειρήσεις ϖου ιδιωτικοϖοιήθηκαν το 2002, όταν ϖωλήθηκε στην ελβετική εταιρεία Effekten und Finanz. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις της κας Petkova, υϖάρχουν ήδη τρεις ενδιαφερόµενοι αγοραστές, δύο αϖό το εξωτερικό και ένας ϖροερχόµενος αϖό τη Βουλγαρία. Η κα Petkova ϖιστεύει ότι ένα τίµηµα ύψους BGN 8 έως 10 εκατ. (ϖερίϖου 4 µε 5 εκατ.) για την αγορά του εργοστασίου κινείται σε λογικά εϖίϖεδα. Πάντως, τα αρµόδια όργανα της εταιρείας είχαν συγκαλέσει γενική συνέλευση των ϖιστωτών στις 21 Μαρτίου για τον καθορισµό της τιµής ϖώλησης. Σηµειώνεται ότι, αυτήν τη στιγµή, το υϖό ϖώληση εργοστάσιο ανήκει στην εταιρεία Alen Mak Βουλγαρίας, της οϖοίας µοναδικός ιδιοκτήτης είναι η «N & U Laboratories», εταιρεία εγγεγραµµένη στις Παρθένες Νήσους. Η Alen Mak έϖαυσε να εξυϖηρετεί τα χρέη της ύστερα αϖό την ϖρόσφατη άρνηση των ϖιστωτών της να συµφωνήσουν στην έκδοση νέου τραϖεζικού δανείου. 14

16 V. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2 η BIO & ECO EXPO 2011 (Σόφια, NDK, ) Στις Σεϖτεµβρίου 2011 θα ϖραγµατοϖοιηθεί στη Σόφια (Εθνικό Μέγαρο Πολιτισµού NDK) η δεύτερη ιεθνής Έκθεση ΒΙΟ & ECO EXPO, η οϖοία διοργανώνεται αϖό το Βουλγαρικό Εϖιµελητήριο Εµϖορίου και Βιοµηχανίας υϖό την αιγίδα του βουλγαρικού Υϖουργείου Γεωργίας και Τροφίµων. Η Έκθεση καλύϖτει τους τοµείς των βιολογικών ϖροϊόντων (τρόφιµα, φρούτα, λαχανικά, κρέας, γαλακτοκοµικά ϖροϊόντα, ϖροϊόντα αρτοϖοιίας, ϖοτά και ροφήµατα), των φυσικών καλλυντικών και ιατρικών ϖροϊόντων, της βιολογικής γεωργίας, του οικολογικού τουρισµού, των υϖηρεσιών ϖιστοϖοίησης και συµβουλευτικής υϖοστήριξης. Η Έκθεση θα συνοδεύεται αϖό σεµιναριακό ϖρόγραµµα, ενώ οι διοργανωτές αϖοδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στη συµµετοχή ξένων εταιρειών. Τα στοιχεία εϖικοινωνίας των διοργανωτών είναι τα εξής: Bulgarian Chamber of Commerce & Industry Department Fairs & Exhibitions 9, Iskar Str., 1058 Sofia, Bulgaria Tel: , , Contact person: Marin Manzelov, Project Manager Tel/Fax: Web: ιεθνές Ενεργειακό Forum 2011 (Βάρνα, ) Στις Ιουνίου 2011 θα ϖραγµατοϖοιηθεί στη Βάρνα το ετήσιο ιεθνές Ενεργειακό Forum για το 2011, το οϖοίο αϖευθύνεται σε όλους του εϖιστήµονες και εµϖειρογνώµονες του κλάδου, καθώς και σε αντιϖροσώϖους εταιρειών, οργανώσεων, συνεταιρισµών και ενώσεων, ϖου ήδη δραστηριοϖοιούνται στη Βουλγαρία ή ενδιαφέρονται να εϖεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στον τοµέα της ενέργειας. Τα θέµατα τα οϖοία θα αϖασχολήσουν το forum αφορούν, µεταξύ αλλών, το νοµοθετικό και κανονιστικό ϖλαίσιο, τις συµβατικές ενεργειακές 15

17 εγκαταστάσεις, τις ΑΠΕ, την ϖυρηνική ενέργεια, την ϖροµήθεια φυσικού αερίου, τα ανακόϖτονται ϖεριβαλλοντικά ζητήµατα κ.ά. Τα στοιχεία εϖικοινωνίας των διοργανωτών είναι τα εξής: Scientific & Technical Union of the Power Engineers 108 Rakovski Street, Βουλγαρία, 1000 Sofia Tel , Fax: Web: Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο newsletter της ιστοσελίδας AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών να λαµβάνουν µέσω е-mail εξατοµικευµένη οικονοµική πληροφόρηση σχετικά µε χώρες και κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, µε τη συχνότητα που επιθυµούν (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία). Για εγγραφή µπορούν να επισκέπτονται το σύνδεσµο: rontoffice%2fportal.asp%3fcpage%3dnode%26cnode%3d63 Πληροφόρηση σχετικά µε την πορεία της βουλγαρικής οικονοµίας και τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις µπορούν ειδικότερα να αντλούν από την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας: 16

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 4/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 4/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...5 3. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ...11 Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...11 1. Ξένοι Επενδυτές...11 2. Ορισµός και µορφές επενδύσεων...12 3. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε Σ ΣΑΛ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Ζ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε Σ ΣΑΛ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Papalia Eleni Αποστολή: Πέµπτη, 15 Ιανουαρίου 2015 1:50 µµ Προς: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέµα: Ρ\"]: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΓΔΜ Σκόπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 1 37/d Tabidze str. 0179, Tbilisi - Georgia Tel: (+ 995 32) 94 28 58, Fax: (+ 995 32) 94 18 86, E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β Λευκωσία, 6 Μαΐου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ πγ Μ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ πγ Μ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ πγ Μ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιούνιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Σύνταξη : Θεοφανή Πανταζή, Γραμματέας ΟΕΥ Α - Επιμέλεια: Παγώνα Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α.

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Σύνταξη : Θεοφανή Πανταζή, Γραμματέας ΟΕΥ Α - Επιμέλεια: Παγώνα Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σύνταξη : Θεοφανή Πανταζή, Γραμματέας ΟΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονοµία Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονοµική συγκυρία, που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Α Σ Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ω Ν ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ IOYNIOY 2015. Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ IOYNIOY 2015. Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ IOYNIOY 2015 Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Επιμέλεια: Παγώνα Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Περιεχόµενα. Οικονοµικές ειδήσεις.. 2. Επιχειρηµατικές ειδήσεις...

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Περιεχόµενα. Οικονοµικές ειδήσεις.. 2. Επιχειρηµατικές ειδήσεις... ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ Περιεχόµενα Οικονοµικές ειδήσεις.. 2 Επιχειρηµατικές ειδήσεις...8 Εµπορικό

Διαβάστε περισσότερα

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Γραφείο ΟΕΥ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Γραφείο ΟΕΥ 1.Επιχειρηµατική δραστηριότητα EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΥ 2014 Επισκόπηση οικονοµικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σύνταξη -Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραμματέας ΟΕΥ A

Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραμματέας ΟΕΥ A Έκθεση 2013 Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο επί καταστάσεως κυπριακής οικονομίας και αναπτύξεως των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδος - Κύπρου Συντάκτες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Στέφανος Πανάρετος Σύµβουλος Ο.Ε.Υ. Α ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ*

Διαβάστε περισσότερα

Οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα και οι προοπτικές τους

Οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα και οι προοπτικές τους Οδηγός επιχειρείν στο Αζερμπαϊτζάν Οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα και οι προοπτικές τους ΓΕΝΙΚΑ Το Αζερμπαϊτζάν συγκαταλέγεται στις τρεις χώρες του Νοτίου Καυκάσου (μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρώτο δίμηνο του 2015 συνδυάζεται με μετριασμό της εντάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Σηµεία τοποθέτησης του Προέδρου του ΣΕΒΕ, κ. Βασίλη Θωµαΐδη, στη 14η Συνεδρίαση του Εθνικού Συµβουλίου Εξαγωγών Αθήνα, 30.03.09 Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Η πορεία του ελληνικού εξωτερικού εµπορίου για την

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 Ελληνική Οικονομία Οι βασικοί δείκτες οικονομικής συγκυρίας που σχετίζονται με την πορεία της ιδιωτικής καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Βιομηχανικές σχέσεις και συνδικαλιστικό κίνημα στη Βουλγαρία ΟΒΕΣ, 2012

ΜΕΛΕΤΗ Βιομηχανικές σχέσεις και συνδικαλιστικό κίνημα στη Βουλγαρία ΟΒΕΣ, 2012 ΜΕΛΕΤΗ Βιομηχανικές σχέσεις και συνδικαλιστικό κίνημα στη Βουλγαρία ΟΒΕΣ, 2012 Η παρούσα μελέτη προετοιμάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «New EWC Directive New Perspectives» που υλοποιεί η ΟΒΕΣ με την

Διαβάστε περισσότερα