ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2011"

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) , , Fax: (003592) Ε-mail: Web: agora.mfa.gr/bg60 Επιµέλεια: Θεολογία Βούλγαρη, Γραµµατέας ΟΕΥ Γ Ιωάννης Μαρούτσος, Γραµµατέας ΟΕΥ Γ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2011 Για τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διµερείς οικονοµικές & εµπορικές σχέσεις ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Οικονοµική µεγέθυνση Προβλέψεις για Εϖιδείνωση εϖιχειρηµατικού κλίµατος τον Μάρτιο Αύξηση του κόστους εργασίας το δ τρίµηνο Έκθεση της Παγκόσµιας Τράϖεζας για τον αντίκτυϖο της οικονοµικής κρίσης Αύξηση της κατανάλωσης στη Βουλγαρία το δ τρίµηνο Αύξηση των εξαγωγών ϖρος τρίτες χώρες τον Ιανουάριο Ανεργία Φεβρουαρίου 2011 Τελικά µεγέθη για το Μείωση εισοδηµάτων κατά 8,2% το ΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ... 7 Χρηµατοδότηση βουλγαρικών δήµων για έργα ύδρευσης και αϖοχέτευσης... 7 Χρηµατοδότηση ύψους $43 αϖό το ABF... 7 Χρηµατοδοτική υϖοστήριξη της Παρευξείνιας Τράϖεζας... 8 Χρηµατοδοτικό ϖρόγραµµα EBRD για Βουλγαρία: Μέτρα ενεργειακής αϖόδοσης σε δηµόσια κτίρια... 9 IΙΙ. ΚΛΑ ΙΚΑ KATAΣΚΕΥΕΣ Κάµψη 12,4% στον κατασκευαστικό τοµέα τον Ιανουάριο Ο ΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ηµοϖράτηση τµήµατος (Lot 1) του Αυτοκινητοδρόµου Struma BIOMHXANIA - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Νέα βιοµηχανική ζώνη logistics στο Μϖουργκάς Ανάκαµψη της βιοµηχανικής ϖαραγωγής στη Βουλγαρία ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ Σύσταση Γραφείου αντιϖροσωϖείας ιεθνoύς Οργανισµού Αµϖέλου & Οίνου ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Υϖό ϖώληση η µεγαλύτερη εταιρεία καλλυντικών της Βουλγαρίας V. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ η BIO & ECO EXPO 2011 (Σόφια, NDK, ) ιεθνές Ενεργειακό Forum 2011 (Βάρνα, ) Παρακαλούµε σε ϖερίϖτωση αναδηµοσίευσης να αναφέρεται η ϖηγή Εάν δεν εϖιθυµείτε να λαµβάνετε σε µηνιαία βάση το ϖαρόν δελτίο, µϖορείτε να µας ενηµερώσετε σχετικά, ώστε να σας αφαιρέσουµε αϖό τη λίστα αϖοδεκτών 1

3 I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - Οικονοµική µεγέθυνση Προβλέψεις για Σύµφωνα µε τα εϖίσηµα στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, η ανάϖτυξη της οικονοµίας της χώρας το 2010 ανήλθε στο 0,2% του ΑΕΠ έναντι ϖροβλέψεων της κυβέρνησης για ανάϖτυξη της τάξης του 0,7%. Σηµαντική ώθηση δόθηκε στην ανάϖτυξη, το τελευταίο τρίµηνο του 2010, όταν η οικονοµία ενισχύθηκε κατά 2,8% σε ετήσια βάση, χάρη, κυρίως, στην αύξηση των εξαγωγών. Σε αϖόλυτα νούµερα, το βουλγαρικό ΑΕΠ ανήλθε το 2010 σε BGN 70,47 δισ. (ϖερίϖου 36 δισ.). Σε ό,τι αφορά την ακαθάριστη ϖροστιθέµενη αξία της οικονοµίας, η τελευταία το δ τρίµηνο του 2010 ανήλθε στα BGN 17 δισ. και η σύνθεσή της είχε ως εξής: α) Βιοµηχανία 33,4% (αύξηση µεριδίου κατά 5,5%), β) Γεωργία 3,3% (αύξηση µεριδίου κατά 0,5%), γ) Υϖηρεσίες 63,3% (µείωση µεριδίου κατά 6%). Ρυθµός ανόδου του βουλγαρικού ΑΕΠ ανά τρίµηνο την ϖερίοδο Σε ό,τι αφορά τις µελλοντικές αναϖτυξιακές ϖροοϖτικές, η Ευρωϖαϊκή Τράϖεζα για την Ανοικοδόµηση και την Ανάϖτυξη (EBRD) ϖροβλέϖει ότι η βουλγαρική οικονοµία θα εϖανέλθει σε ρυθµούς ανάϖτυξης το 2011 (κατά 2,6%) ύστερα αϖό δύο συνεχείς χρονιές ύφεσης. Υϖενθυµίζεται ότι οι ϖροβλέψεις της βουλγαρικής κυβέρνησης είναι ϖιο αισιόδοξες, καθώς ϖροβλέϖουν ανάϖτυξη 3,6% για το Σύµφωνα µε τον οικονοµικό αναλυτή της EBRD, κ. Erik Berglof, µεγάλη ϖρόκληση για τη Βουλγαρία αϖοτελεί η καταϖολέµηση της διαφθοράς. Ταυτόχρονα, ϖρέϖει να υλοϖοιηθούν δοµικές µεταρρυθµίσεις και να ϖραγµατοϖοιηθούν εϖενδύσεις στους τοµείς των ΑΠΕ και των υϖοδοµών. Σύµφωνα µε τον κ. Berglof, οικονοµίες υϖό µετάβαση, όϖως η βουλγαρική, καλούνται να ϖεριορίσουν τα εµϖόδια στην ανάϖτυξη των εξαγωγών και να βελτιώσουν το εϖιχειρηµατικό ϖεριβάλλον. 2

4 Παράλληλα, το βουλγαρικό Υϖουργείο Οικονοµικών ϖροχώρησε σε αναθεώρηση ϖρος τα κάτω των ϖοσοστών οικονοµικής ανάϖτυξης για τη διετία µετά τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις (αναταραχή στον αραβικό κόσµο και καταστροφικός σεισµός τσουνάµι στην Ιαϖωνία). Με τα νέα δεδοµένα, το Υϖουργείο Οικονοµικών αναµένει ανάϖτυξη κατά 4,1% το 2012, (έναντι αρχικής ϖροβλέψεως 4,7%) και κατά 4% το 2013 (έναντι αρχικής ϖροβλέψεως) 4,9%. - Εϖιδείνωση εϖιχειρηµατικού κλίµατος τον Μάρτιο 2011 Εϖιδείνωση κατά 4,1% σε µηνιαία βάση σηµείωσε ο δείκτης εϖιχειρηµατικού κλίµατος στη Βουλγαρία το Μάρτιο του 2011, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία ϖου δηµοσιοϖοίησε το βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο. υσµενέστερες εµφανίζονται οι ϖροοϖτικές για τις εταιρείες ϖου δραστηριοϖοιούνται στους τοµείς της βιοµηχανίας (-3,9%), των κατασκευών (- 1,7%) και των υϖηρεσιών (-14,9%). Στον κλάδο της βιοµηχανίας αυτό το οϖοίο ανησυχεί τους ερωτηθέντες είναι το ευµετάβλητο οικονοµικό ϖεριβάλλον, η ανεϖαρκής εγχώρια ζήτηση και το ενδεχόµενο ϖεραιτέρω αϖολύσεων. Τα στελέχη του κλάδου των υϖηρεσιών ϖροβληµατίζονται και αυτά αϖό το ευµετάβλητο οικονοµικό ϖεριβάλλον και την ανεϖαρκή ζήτηση, αλλά και αϖό τον αυξηµένο ανταγωνισµό µεταξύ των εταιρειών. Αντίθετα, ϖιο αισιόδοξες είναι οι εκτιµήσεις των ασχολούµενων µε το λιανικό εµϖόριο (+4,1%), καθώς εκτιµούν ότι οι ϖροοϖτικές των εταιρειών του κλάδου θα βελτιωθούν το εϖόµενο διάστηµα. - Αύξηση του κόστους εργασίας το δ τρίµηνο 2010 Σύµφωνα µε στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, το συνολικό κόστος για κάθε ώρα εργασίας στη Βουλγαρία αυξήθηκε κατά 8% το τελευταίο τρίµηνο του 2010 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του Κατά τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, η αύξηση του κόστους εργασίας διαµορφώθηκε ως εξής: α) Βιοµηχανία 7,9%, β) Υϖηρεσίες 8%, γ) Κατασκευές 3,3%. Σε ό,τι αφορά τις εϖιµέρους εϖαγγελµατικές δραστηριότητες, η µεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις κατηγορίες της εϖιστηµονικής έρευνας (26%) και των τηλεϖικοινωνιών και τεχνολογιών ΙΤ (24,8%). Πτώση κατεγράφη στις κατηγορίες του ϖολιτισµού και αθλητισµού (-9%) και των διοικητικών υϖοστηρικτικών υϖηρεσιών (-7,5%). 3

5 - Έκθεση της Παγκόσµιας Τράϖεζας για τον αντίκτυϖο της οικονοµικής κρίσης Σύµφωνα µε ϖρόσφατη έκθεση της Παγκόσµιας Τράϖεζας για τον αντίκτυϖο της οικονοµικής κρίσης σε 30 χώρες της Ανατολικής Ευρώϖης και της Κεντρικής Ασίας, ϖου βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία του 2009, η Βουλγαρία συγκαταλέγεται µεταξύ των κρατών της Ανατολικής Ευρώϖης, όϖου τα νοικοκυριά υϖέστησαν το βαρύτερο ϖλήγµα, λόγω των ϖερικοϖών δαϖανών για υγειονοµική ϖερίθαλψη και εκϖαίδευση. Στην ϖλειοψηφία των χωρών ϖου καλύϖτει η Έκθεση, οι δαϖάνες για την εκϖαίδευση ϖαρέµειναν σταθερές κατά τη διάρκεια της κρίσης, ωστόσο στην ϖερίϖτωση της Βουλγαρίας µειώθηκαν σε ϖοσοστό µεγαλύτερο αϖό αυτό της συρρίκνωσης του ΑΕΠ. Σε ακόµα µεγαλύτερο ϖοσοστό µειώθηκαν οι δαϖάνες για την ιατροφαρµακευτική ϖερίθαλψη. Τέλος, σύµφωνα µε την έκθεση της Παγκόσµιας Τράϖεζας, αν και το ϖοσοστό της ανεργίας δεν φαίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό στη Βουλγαρία, η φτώχεια εντείνεται, καθώς ο αριθµός των εργαζοµένων ϖου υϖέστησαν µείωση των αϖοδοχών τους ήταν κατά 6 φορές µεγαλύτερος αϖό αυτόν των ανέργων. - Αύξηση της κατανάλωσης στη Βουλγαρία το δ τρίµηνο 2010 Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου Βουλγαρίας, η κατανάλωση στη χώρα στο τελευταίο τρίµηνο του 2010 αυξήθηκε κατά 7,19% σε ετήσια βάση ϖροσεγγίζοντας τα BGN 15,6 δις. Το ίδιο διάστηµα το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,8% σε ετήσια βάση. Ο δε ϖληθωρισµός διαµορφώθηκε σε 3,9%, 4,6% και 4,5% τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο και εκέµβριο αντίστοιχα. Σηµειωτέον η κατανάλωση δεν είχε σηµειώσει αύξηση κατά τα έξι ϖροηγούµενα τρίµηνα. Η τελευταία καλύτερη εϖίδοση είχε καταγραφεί στο δ τρίµηνο του 2008 µε BGN 16,7 δις, ενώ στο δ τρίµηνο του 2007 η κατανάλωση είχε κυµανθεί στα ίδια εϖίϖεδα µε αυτά του τελευταίου τρίµηνου 2010 (BGN 15,6 δις). - Αύξηση των εξαγωγών ϖρος τρίτες χώρες τον Ιανουάριο 2011 Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, η ϖορεία των εξαγωγών, ϖου αϖό τα τέλη του 2010 αϖοτελούν την κινητήριο δύναµη του βουλγαρικού ΑΕΠ, ϖαραµένει θετική. Συγκεκριµένα, οι εξαγωγές ϖρος τρίτες, εκτός ΕΕ, χώρες, αυξήθηκαν τον Ιανουάριο του 2011 κατά 72,6% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του Οι εισαγωγές ϖαρουσίασαν 4

6 και αυτές αύξηση, αλλά ϖιο ϖεριορισµένη (35,9%), µε αϖοτέλεσµα το εµϖορικό ισοζύγιο να ϖαρουσιάζεται ισοσκελισµένο για τον ως άνω µήνα. Ονοµαστική αύξηση των εξαγωγών της Βουλγαρίας ϖρος τρίτες χώρες την ϖερίοδο (%) - Ανεργία Φεβρουαρίου 2011 Τελικά µεγέθη για το 2010 Αµετάβλητη σε σχέση µε τον Ιανουάριο ϖαρέµεινε το Φεβρουάριο του 2011 η ανεργία (9,78%), σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία, ϖου δηµοσιοϖοίησε η βουλγαρική Υϖηρεσία Αϖασχόλησης. Το µεγαλύτερο ϖοσοστό νέων ανέργων καταγράφηκε στις υϖηρεσίες (43,6%), µε το βιοµηχανικό κλάδο να έϖεται (24,1%). Σε δέκα ϖεριοχές της χώρας το ϖοσοστό ανεργίας ϖαραµένει χαµηλότερο αϖό τον εθνικό µέσο όρο. Μεταξύ αυτών ϖεριλαµβάνονται η ϖόλη της Σόφιας (3,9%), το Gabrovo (6,6%), η Stara Zagora (7,7%), η Βάρνα (8,1%), το Μϖουργκάς (8,2%) και η Φιλιϖϖούϖολη (8,5%). Αντίθετα, σε 18 ϖεριοχές το ϖοσοστό ανεργίας υϖερβαίνει τον εθνικό ανεργίας. Οι ϖεριοχές µε τα µεγαλύτερα ϖοσοστά ανεργίας είναι οι εξής: Smolyan (17,7%), Targovishte (16,6%), Montana (15,3%), Shoumen (14,8%), Razgrad (14,4%), Silistra (14%), Vratsa (13,8%) και Vidin (13.,6%). Παράλληλα, το βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε τα τελικά στοιχεία για την ανεργία το 2010 (Labor Force Survey 2010), η οϖοία τελικά διαµορφώθηκε στο 10,2%, αυξηµένη κατά 3,4% σε σχέση µε το Το ϖοσοστό αυτό αύξησης ήταν µεγαλύτερο στους άντρες (3,9%) αϖό ό,τι στις γυναίκες (2,9%). 5

7 - Μείωση εισοδηµάτων κατά 8,2% το 2010 Σύµφωνα µε στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου Βουλγαρίας, το εισόδηµα των Βούλγαρων ϖολιτών συρρικνώθηκε κατά 8,2% το Η αρνητική αυτή τάση οφείλεται αφενός µεν στους χαµηλότερους µισθούς, αφετέρου δε στην αύξηση του ϖληθωρισµού. Το µέσο µηνιαίο εισόδηµα στο τελευταίο τρίµηνο του 2010 αντιστοιχούσε σε BGN 308, έναντι BGN 320 την αντίστοιχη ϖερίοδο 2009, κατέγραψε δηλαδή µείωση 3,7%. Ο δε ετήσιος ϖληθωρισµός αυξήθηκε εγγίζοντας το 4,5%. Λόγω της αύξησης των τιµών των τροφίµων, οι Βούλγαροι ϖολίτες µείωσαν το 2010 τα έξοδά τους για την αγορά εϖίϖλων, ειδών ένδυσης, υϖηρεσιών υγειονοµικής ϖερίθαλψης, καθώς και για την αγορά αλκοολούχων ϖοτών και καϖνού. Την ίδια χρονιά ϖαρατηρήθηκε µείωση των αϖοταµιεύσεων, καθώς στο τελευταίο τρίµηνο του 2010 ο µέσος όρος αϖοταµίευσης ήταν µόλις BGN 9,62 έναντι BGN 60,61 την ίδια ϖερίοδο του

8 ΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Χρηµατοδότηση βουλγαρικών δήµων για έργα ύδρευσης και αϖοχέτευσης Το βουλγαρικό Υϖουργείο Περιβάλλοντος αϖοφάσισε να χορηγήσει κονδύλια ύψους BGN 97 εκατ. (ϖερίϖου 50 εκατ.) σε τρεις δήµους (Chirpan, Dryanovo και Aitos) για την υλοϖοίηση έργων ύδρευσης και αϖοχέτευσης, τα οϖοία θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη του Τα κονδύλια αυτά χορηγούνται στα ϖλαίσια του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον (Operational Program Environment). Αναλυτικότερα: Ο δήµος Chirpan της νότιας Βουλγαρίας λαµβάνει χρηµατοδότηση ύψους BGN 47 εκατ. για την κατασκευή µονάδας εϖεξεργασίας λυµάτων και αγωγών αϖοχέτευσης µήκους 9 χλµ., καθώς και για την αναβάθµιση 21 χλµ. του δικτύου ύδρευσης. Ο δήµος Dryanovo της νότιας Βουλγαρίας λαµβάνει χρηµατοδότηση ύψους BGN 25 εκατ. για τη δηµιουργία µονάδας εϖεξεργασίας λυµάτων. Προβλέϖεται, εϖίσης, η κατασκευή νέων αϖοχετευτικών αγωγών σε 5 δηµοτικά διαµερίσµατα, καθώς και η αναβάθµιση του λοιϖού δικτύου ύδρευσης και αϖοχέτευσης. Ο δήµος Aitos της νοτιοανατολικής Βουλγαρίας λαµβάνει χρηµατοδότηση ύψους BGN 30 εκατ. για την κατασκευή συλλεκτών (µήκους 3 χλµ.), σταθµού και αντλιοστασίου για την εϖεξεργασία λυµάτων. Χρηµατοδότηση ύψους $43 αϖό το ABF Το ίδρυµα ABF (America for Bulgaria Foundation) θα ϖαράσχει χρηµατοδότηση ύψους $43 εκατ. για υλοϖοίηση έργων στη Βουλγαρία εντός των εϖόµενων ετών, όϖως δήλωσε ο Carl Pforzheimer, συµϖρόεδρος του Σ του ιδρύµατος. Η ως άνω χρηµατοδοτική ενίσχυση θα κατευθυνθεί, κυρίως, στον ιδιωτικό τοµέα, µε στόχο να τονωθεί η λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς, αλλά και σε µη κερδοσκοϖικές τοϖικές οργανώσεις. Το ABF συστήθηκε το 2008 και αϖοτελεί συνέχεια του BAEF (Bulgarian- American Enterprise Fund), το οϖοίο ίδρυσαν οι ΗΠΑ µέσω της USAID. Αυτήν τη στιγµή το ABF υϖοστηρίζει δράσεις στους εξής τοµείς: τέχνες και ϖολιτισµός, γεωργία και ϖεριβάλλον, κοινωνία των ϖολιτών και δηµοκρατικές οργανώσεις, εκϖαίδευση και βιβλιοθήκες, οικονοµικά ασθενέστερες οµάδες του ϖληθυσµού 7

9 και τουρισµός. Μέχρι σήµερα, 182 σχέδια στους ως άνω τοµείς έχουν ενισχυθεί αϖό το συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό ϖρόγραµµα. Χρηµατοδοτική υϖοστήριξη της Παρευξείνιας Τράϖεζας ιήµερη εϖίσκεψη στη Σόφια ( ) ϖραγµατοϖοίησε ο Πρόεδρος της Παρευξείνιας Τράϖεζας (Black Sea Trade & Development Bank), κ. Andrey Kondakov, κατά τη διάρκεια της οϖοίας ανακοίνωσε ότι η Τράϖεζα ϖροτίθεται για την ϖερίοδο να ϖαράσχει στη Βουλγαρία χρηµατοδότηση ύψους εκατ. ετησίως. Η χρηµατοδότηση, δηλαδή, για την ϖερίοδο αυτή µϖορεί να ανέλθει έως τα 200 εκατ., ϖοσό ϖου συνιστά διϖλασιασµό του χαρτοφυλακίου της Τράϖεζας στη χώρα. Στα 11 χρόνια αϖό την ίδρυσή της, η Παρευξείνια Τράϖεζα έχει χρηµατοδοτήσει 23 σχέδια στη Βουλγαρία συνολικής αξίας 211 εκατ., ϖοσό ϖου αντιστοιχεί ϖερίϖου στο 10% του συνολικού της χαρτοφυλακίου. Όϖως τόνισε η υφυϖουργός Οικονοµικών της Βουλγαρίας, κα Boryana Pencheva, ϖρόκειται για το τρίτο µεγαλύτερο µερίδιο χρηµατοδοτικής βοήθειας µεταξύ των ιδρυτικών κρατών της Τράϖεζας. Ο κ. Kondakov τόνισε ότι υφίστανται σηµαντικά ϖεριθώρια για εµβάθυνση της συνεργασίας των δύο ϖλευρών. Συγκεκριµένα, η Στρατηγική για τη Βουλγαρία έως το 2014, την οϖοία καταρτίζει η Παρευξείνια Τράϖεζα, ϖροβλέϖει τη χρηµατοδότηση έργων σε τοµείς ϖροτεραιότητας, όϖως η ενέργεια (ιδιαίτερα ο τοµέας της ενεργειακής αϖόδοσης), οι οδικές υϖοδοµές, η διαχείριση αϖοβλήτων και η ανάϖτυξη των µικροµεσαίων εϖιχειρήσεων. Κάθε έργο ϖου θα εντάσσεται στο χρηµατοδοτικό ϖρόγραµµα θα ενισχύεται µε ϖοσό αϖό 3 έως 40 εκατ. Η Παρευξείνια Τράϖεζα αϖοτελεί ως γνωστόν διεθνή χρηµατοδοτικό οργανισµό, ο οϖοίος συστήθηκε το 1997 µε ιδρυτικά µέλη την Αλβανία, την Αρµενία, το Αζερµϖαϊτζάν, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, τη Μολδαβία, τη Ρουµανία, τη Ρωσία, την Τουρκία και την Ουκρανία και έχει αϖό την ίδρυσή της έως σήµερα υϖοστηρίξει 220 έργα στα κράτη-µέλη της συνολικής αξίας ϖάνω αϖό 2 δισ., σε τοµείς όϖως η ενέργεια, οι υϖοδοµές, οι µεταφορές, οι τηλεϖικοινωνίες, η µεταϖοίηση και ο χρηµατοϖιστωτικός κλάδος. 8

10 Χρηµατοδοτικό ϖρόγραµµα EBRD για Βουλγαρία: Μέτρα ενεργειακής αϖόδοσης σε δηµόσια κτίρια Η Ευρωϖαϊκή Τράϖεζα για την Ανοικοδόµηση και την Ανάϖτυξη (EBRD) δραστηριοϖοιείται στη Βουλγαρία χρηµατοδοτώντας ϖερίϖου 200 ϖρογράµµατα στους τοµείς των µικροµεσαίων εϖιχειρήσεων, της ενεργειακής αϖόδοσης και των ανανεώσιµων ϖηγών ενέργειας. Στο ϖλαίσιο αυτό ϖροκηρύχθηκε το ακόλουθο, χρηµατοδοτούµενο αϖό την EBRD, σχέδιο: Τίτλος: Μέτρα ενεργειακής αϖόδοσης (energy efficiency) σε δηµόσια κτίρια Περιγραφή: Φορέας του έργου είναι το βουλγαρικό Υϖουργείο Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού, το οϖοίο θα αξιοϖοιήσει κονδύλια του Kozloduy International Decommissioning Support Fund (KIDSF), τη διαχείριση του οϖοίου έχει η EBRD. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υϖοβάλουν σφραγισµένες ϖροσφορές για τα ακόλουθα δύο µέρη του έργου: Lot I - Αναβάθµιση της ενεργειακής αϖόδοσης δηµοσίων κτιρίων στους δήµους Kozloduy και Novi Han : Η σύµβαση θα αφορά στην εφαρµογή µέτρων ενεργειακής αϖόδοσης σε 13 δηµόσια κτίρια στους ως άνω δήµους. Τα µέτρα αυτά θα ϖεριλαµβάνουν την αντικατάσταση ϖαραθύρων και θυρών, την µόνωση των εξωτερικών τοίχων, των οροφών και των ϖατωµάτων, την κατασκευή/ανακατασκευή των συστηµάτων θέρµανσης και την αϖοκατάσταση του φωτισµού. Lot IΙ - Αναβάθµιση της ενεργειακής αϖόδοσης δηµοσίων κτιρίων σε εϖιλεγµένες ϖεριοχές της Βουλγαρίας : Η σύµβαση θα αφορά στην εφαρµογή µέτρων ενεργειακής αϖόδοσης σε 26 δηµόσια κτίρια των εξής δήµων: Chirpan, Dragoman, Pavlikeni, Sofia, Rakitovo, Rudozem, Varshetz, Yakimovo, Ivanovo και Strelcha. Τα µέτρα αυτά θα ϖεριλαµβάνουν την αντικατάσταση ϖαραθύρων και θυρών, την µόνωση των εξωτερικών τοίχων, των οροφών και των ϖατωµάτων, την κατασκευή/ανακατασκευή των συστηµάτων θέρµανσης και την αϖοκατάσταση του φωτισµού. Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να υϖοβάλουν ϖροσφορές για ένα εκ των δύο µερών ή και για τα δύο. Για καθένα αϖό τα ως άνω µέρη θα υϖογραφεί ξεχωριστή σύµβαση. Οι ϖροσφορές για ϖερισσότερα του ενός µέρη µϖορεί να ϖεριλαµβάνουν µειώσεις τιµών (εκϖτώσεις), οι οϖοίες θα εξεταστούν κατά την αξιολόγηση των ϖροσφορών. Είδος: Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος 9

11 Αναθέτουσα αρχή: Υϖουργείο Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού (µε τήρηση των κανόνων της EBRD για τις διαδικασίες ϖροµηθειών) ιάρκεια ανάθεσης: Η ανάθεση εκτιµάται ότι θα διαρκέσει έως τις 30 Σεϖτεµβρίου Στοιχεία εϖικοινωνίας: Ivan Sachkov and/or Diliana Novakova Ministry of Economy, Energy and Tourism Energy policies, strategies and projects directorate Projects department Address: 8, Triaditsa Str Sofia, Bulgaria Tel: / 153 Fax: Εϖιλεξιµότητα: ικαίωµα συµµετοχής έχουν εταιρείες µε έδρα κράτος-µέλος της ΕΕ, την Ελβετία ή τις χώρες δραστηριοϖοίησης της EBRD. Προθεσµία: 7 Αϖριλίου 2011 (12:00). Η αϖοσφράγιση των ϖροσφορών θα ϖραγµατοϖοιηθεί την ίδια ηµέρα (14:00) στο Υϖουργείο Οικονοµίας ϖαρουσία των ενδιαφεροµένων. Τεύχος ϖροκήρυξης: Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να ϖροµηθευθούν το τεύχος ϖροκήρυξης αϖό την ως άνω διεύθυνση του Υϖ. Οικονοµίας (Τιµή: 500). Εγγύηση: Όλες οι ϖροσφορές ϖρέϖει να συνοδεύονται αϖό εγγύηση σε µετατρέψιµο νόµισµα ή στο νόµισµα της χώρας του φορέα του έργου (BGN), η οϖοία ανέρχεται σε για το Μέρος Ι και για το µέρος ΙΙ. Η εγγύηση µϖορεί να έχει τη µορφή είτε τραϖεζικής εγγύησης είτε κατάθεσης µε τραϖεζικό έµβασµα στον ακόλουθο λογαριασµό: IBAN - BG17 BNBG BIC BNBGBGSD SWIFT BNBGBGSF Εθνική Τράϖεζα της Βουλγαρίας ικαιούχος: Υϖουργείο Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού Ιστοσελίδα ϖροκήρυξης: roject/110215b.shtml 10

12 IΙΙ. ΚΛΑ ΙΚΑ KATAΣΚΕΥΕΣ Κάµψη 12,4% στον κατασκευαστικό τοµέα τον Ιανουάριο 2011 Σύµφωνα µε ϖροσωρινά στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου της Βουλγαρίας, τον Ιανουάριο του 2011 o δείκτης ϖαραγωγής στον κατασκευαστικό τοµέα σηµείωσε, σε ετήσια βάση, κάµψη 12,4%. Σε µηνιαία βάση η κάµψη αντιστοιχούσε σε 0,8%. Η κάµψη αϖοδίδεται κυρίως σε µείωση 14,5% στην κατασκευή κτιρίων. Η υλοϖοίηση έργων υϖοδοµών σηµείωσε µικρότερη εϖιβράδυνση της τάξης του 5,8% σε ετήσια βάση, ενώ σε µηνιαία βάση ϖαρουσίασε µικρή ανάκαµψη 0,2%. Ο ΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ηµοϖράτηση τµήµατος (Lot 1) του Αυτοκινητοδρόµου Struma Ανακοινώθηκε στις αϖό τη βουλγαρική κυβέρνηση η έναρξη της διαδικασίας δηµοϖράτησης τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου Struma. Συγκεκριµένα, η εν λόγω ϖροκήρυξη έχει ως εξής: Τίτλος Περιγραφή: Εϖιλογή αναδόχου για την κατασκευή του Τµήµατος 1 (Lot 1) του αυτοκινητόδροµου «Struma». Το εν λόγω τµήµα του αυτοκινητοδρόµου συνολικού µήκους 16,78 χιλιοµέτρων θα συνδέει τις ϖόλεις Dolna Dikanya και Dupnitsa (αϖό χλµ έως χλµ ). Προϋϖολογισµός: BGN 100 εκατ. (ϖερίϖου 51 εκατ.). Τα χρηµατοδότηση του έργου ϖροέρχεται αϖό κοινοτικά και κρατικά κονδύλια. Στοιχεία εϖικοινωνία: Υϖηρεσία Οδικών Υϖοδοµών (Agency Road Infrastructure ) 3, blvd. Makedonia, Σόφια, ΤΚ 1606, Βουλγαρία tel , fax: Πληροφορίες: eng. Elena Iordanova web: Προθεσµία: Οι ϖροσφορές των ενδιαφεροµένων ϖρέϖει να υϖοβληθούν έως τις (15:00). H εταιρεία ϖου τελικά θα αναλάβει το έργο θα εϖιλεγεί έως τα τέλη Ιουλίου

13 Τεύχος ϖροκήρυξης: Κάθε ενδιαφερόµενος µϖορεί να ϖροµηθευθεί το τεύχος ϖροκήρυξης αϖό την αρµόδια Υϖηρεσία Οδικών Υϖοδοµών (3, blvd. Makedonia, Σόφια, ΤΚ 1606, Βουλγαρία) έως τις (Τιµή: BGN 90). Σηµειώνεται ότι η βουλγαρική κυβέρνηση αναµένεται σε δύο εβδοµάδες, να ξεκινήσει ανάλογη διαδικασία δηµοϖράτησης και για το Τµήµα 4 (Lot 4) του ως άνω αυτοκινητόδροµου, συνολικού µήκους 15 χλµ. και ενδεικτικής αξίας 53 εκ., το οϖοίο θα συνδέει το Sandanski µε το συνοριακό σταθµό Προµαχώνα/Kulata. Τα τµήµατα 2 αϖό την Dupnitsa µέχρι το Simitli (45 χλµ), και 3 αϖό το Simitli έως το Sandanski (60 χλµ), αϖοτελούν τα δυσκολότερα κοµµάτια του αυτοκινητόδροµου λόγω της µορφολογίας του εδάφους. Μέχρι σήµερα, έχουν κατασκευαστεί συνολικά 40 χλµ. του αυτοκινητοδρόµου (συνολικού µήκους 173 χλµ.), ο οϖοίος θα εκτείνεται κατά µήκος του κεντρικού οδικού άξονα και θα συνδέει τη Βουλγαρία µε την Ελλάδα. Η βουλγαρική κυβέρνηση φιλοδοξεί να έχει ολοκληρώσει µέχρι το τέλος του 2013 τα τµηµάτων 1 και 4 και να έχει ϖροχωρήσει σε ικανοϖοιητικό βαθµό την κατασκευή των υϖολειϖόµενων δυο τµηµάτων. BIOMHXANIA - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Νέα βιοµηχανική ζώνη logistics στο Μϖουργκάς Πλάνο της σχεδιαζόµενης βιοµηχανικής ζώνης (Πηγή: ήµος Μπουργκάς) Μια νέα βιοµηχανική ζώνη σχεδιάζεται να δηµιουργηθεί στο Μϖουργκάς αϖό τον τοϖικό δήµο και την κρατική εταιρία National Company Industrial Zones (NCIS). Η νέα ζώνη θα ονοµάζεται «Logistics and Industrial Park Burgas» και θα βρίσκεται στην ϖεριοχή της ήδη εν λειτουργία βιοµηχανικής ζώνης «Burgas-North». H ϖρόταση για σύσταση κοινοϖραξίας µε την ως άνω κρατική εταιρία έχει, µάλιστα, ήδη κατατεθεί στο δηµοτικό συµβούλιο. Ο δήµος του Μϖουργκάς θα συµµετέχει στην κοινοϖραξία ϖαρέχοντας το χώρο για τη δηµιουργία της νέας βιοµηχανικής ζώνης, ενώ η NCIS θα ϖροσφέρει τη χρηµατοδότηση για την κατασκευή της. Ο δήµος έχει ήδη ϖροχωρήσει στην αϖαλλοτρίωση των αϖαιτούµενων εκτάσεων, ενώ έχει εξασφαλιστεί και χρηµατοδότηση αϖό την ΕΕ ύψους 2,4 εκατ. για την κατασκευή του αϖαιτούµενου οδικού δικτύου. 12

14 Ο δήµαρχος του Μϖουργκάς, κ. Dimitar Nikolov, εξέφρασε την ελϖίδα το σχέδιο για τη νέα ζώνη να συγκεντρώσει αυξηµένο ενδιαφέρον, καθώς το 2012 αναµένεται να ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδροµος Trakiya, ο οϖοίος θα συνδέει τη Σόφια µε τις νότιες ακτές της Μαύρης Θάλασσας, και η ϖόλη του Μϖουργκάς θα έχει την ευκαιρία να καταστεί σηµαντικό εµϖορικό κέντρο διαµεταφοράς και logistics. Σε ό,τι αφορά τη χωροθεσία της νέας ζώνης, η τελευταία θα βρίσκεται κοντά στην κύρια σιδηροδροµική γραµµή και στο λιµάνι της ϖόλης. Η NCIS ιδρύθηκε το 2009 µε σκοϖό την ανάϖτυξη βιοµηχανικών ζωνών σε κοµβικά σηµεία της Βουλγαρίας (κοντά σε λιµάνια, αεροδρόµια, βιοµηχανικά και αστικά κέντρα). Αυτήν τη στιγµή τρεις βιοµηχανικές ζώνες έχουν ολοκληρωθεί: Free Zone Ruse, Free Zone Vidin και Free Zone Svilengrad, η τελευταία κοντά στα σύνορα µε Ελλάδα και Τουρκία. Υϖό σχεδιασµό βρίσκονται οι βιοµηχανικές ζώνες στο Μϖουργκάς, στη Βάρνα (Varna West), το Karlovo, το Pleven (Telish/Pleven West) και την Bozhurishte. Η βιοµηχανική ζώνη της Bozhurishte θεωρείται η σηµαντικότερη και σχεδιάζεται να κατασκευαστεί κοντά στην ϖόλη της Σόφιας. Βάσει δε του ϖαρόντος σχεδιασµού, τη διαχείρισή της θα αναλάβει αϖό κοινού µε τη βουλγαρική ϖλευρά η κινεζική εϖαρχία της Zhejiang µε στόχο να ϖροσελκύσει τις µεγαλύτερες κινεζικές εταιρείες, ϖου εϖιθυµούν να εϖενδύσουν στην Ευρώϖη. Σηµειώνεται ότι, εκτός αϖό την εϖαρχία Zhejiang, η βουλγαρική κυβέρνηση και η NCIS έχουν υϖογράψει συµφωνία οικονοµικής συνεργασίας και µε την εϖαρχία Jiangsu. - Ανάκαµψη της βιοµηχανικής ϖαραγωγής στη Βουλγαρία Σύµφωνα µε τα εϖοχικά ϖροσαρµοσµένα στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου της Βουλγαρίας, η βιοµηχανική ϖαραγωγή της χώρας συνέχισε ϖορεία ανάκαµψης τον Ιανουάριο 2011, σηµειώνοντας αύξηση 3,2% σε µηνιαία και 9,3% σε ετήσια βάση. Ειδικότερα η ϖαραγωγή στο κλάδο µεταϖοίησης αυξήθηκε κατά 18,7% σε µηνιαία βάση, ενώ αντίθετα η ϖαραγωγή στη βιοµηχανία εξόρυξης, η ϖαραγωγή και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας και η ϖαραγωγή φυσικού αερίου σηµείωσαν κάµψη 1,5%. Η σηµαντικότερη αύξηση 36,6% καταγράφηκε στην ϖαραγωγή µετάλλων, µε εξαίρεση την κατηγορία µηχανηµάτων και εξοϖλισµού. Ακολούθησαν τα χηµικά ϖροϊόντα και τα φάρµακα, µε αύξηση της ϖαραγωγής κατά 23,4% και 16,4% αντίστοιχα. 13

15 ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ - Σύσταση Γραφείου αντιϖροσωϖείας ιεθνoύς Οργανισµού Αµϖέλου & Οίνου Σύµφωνα µε ανακοίνωση του βουλγαρικού Υϖουργείου Γεωργίας και Τροφίµων, ο ιεθνής Οργανισµός Αµϖέλου και Οίνου (OIV), σχεδιάζει τη σύσταση Γραφείου αντιϖροσωϖείας στη Βουλγαρία. Το εν λόγω Γραφείο θα είναι εϖιφορτισµένο µε την υλοϖοίηση των ϖολιτικών του Οργανισµού στις χώρες των Βαλκανίων και της ϖεριοχής της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και µε την ϖροσέλκυση νέων µελών. Τέλος, εξετάζεται το ενδεχόµενο διοργάνωσης του ϖαγκοσµίου συνεδρίου και της γενικής συνέλευσης του ιεθνούς Οργανισµού Αµϖέλου και Οίνου στη Βουλγαρία. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - Υϖό ϖώληση η µεγαλύτερη εταιρεία καλλυντικών της Βουλγαρίας Σε διαδικασία ϖώλησης βρίσκεται το µεγαλύτερο βουλγαρικό εργοστάσιο ϖαραγωγής καλλυντικών της εταιρείας Alen Mak ( σύµφωνα µε δηλώσεις ενός εκ των ϖιστωτών του, της κας Daniela Petkova, διευθύνουσας συµβούλου του ιδιωτικού ασφαλιστικού ταµείου Doverie. Η Alen Mak, η οϖοία αντιµετωϖίζει εδώ και αρκετά χρόνια σοβαρά οικονοµικά ϖροβλήµατα, ήταν µια αϖό τις τελευταίες κρατικές εϖιχειρήσεις ϖου ιδιωτικοϖοιήθηκαν το 2002, όταν ϖωλήθηκε στην ελβετική εταιρεία Effekten und Finanz. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις της κας Petkova, υϖάρχουν ήδη τρεις ενδιαφερόµενοι αγοραστές, δύο αϖό το εξωτερικό και ένας ϖροερχόµενος αϖό τη Βουλγαρία. Η κα Petkova ϖιστεύει ότι ένα τίµηµα ύψους BGN 8 έως 10 εκατ. (ϖερίϖου 4 µε 5 εκατ.) για την αγορά του εργοστασίου κινείται σε λογικά εϖίϖεδα. Πάντως, τα αρµόδια όργανα της εταιρείας είχαν συγκαλέσει γενική συνέλευση των ϖιστωτών στις 21 Μαρτίου για τον καθορισµό της τιµής ϖώλησης. Σηµειώνεται ότι, αυτήν τη στιγµή, το υϖό ϖώληση εργοστάσιο ανήκει στην εταιρεία Alen Mak Βουλγαρίας, της οϖοίας µοναδικός ιδιοκτήτης είναι η «N & U Laboratories», εταιρεία εγγεγραµµένη στις Παρθένες Νήσους. Η Alen Mak έϖαυσε να εξυϖηρετεί τα χρέη της ύστερα αϖό την ϖρόσφατη άρνηση των ϖιστωτών της να συµφωνήσουν στην έκδοση νέου τραϖεζικού δανείου. 14

16 V. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2 η BIO & ECO EXPO 2011 (Σόφια, NDK, ) Στις Σεϖτεµβρίου 2011 θα ϖραγµατοϖοιηθεί στη Σόφια (Εθνικό Μέγαρο Πολιτισµού NDK) η δεύτερη ιεθνής Έκθεση ΒΙΟ & ECO EXPO, η οϖοία διοργανώνεται αϖό το Βουλγαρικό Εϖιµελητήριο Εµϖορίου και Βιοµηχανίας υϖό την αιγίδα του βουλγαρικού Υϖουργείου Γεωργίας και Τροφίµων. Η Έκθεση καλύϖτει τους τοµείς των βιολογικών ϖροϊόντων (τρόφιµα, φρούτα, λαχανικά, κρέας, γαλακτοκοµικά ϖροϊόντα, ϖροϊόντα αρτοϖοιίας, ϖοτά και ροφήµατα), των φυσικών καλλυντικών και ιατρικών ϖροϊόντων, της βιολογικής γεωργίας, του οικολογικού τουρισµού, των υϖηρεσιών ϖιστοϖοίησης και συµβουλευτικής υϖοστήριξης. Η Έκθεση θα συνοδεύεται αϖό σεµιναριακό ϖρόγραµµα, ενώ οι διοργανωτές αϖοδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στη συµµετοχή ξένων εταιρειών. Τα στοιχεία εϖικοινωνίας των διοργανωτών είναι τα εξής: Bulgarian Chamber of Commerce & Industry Department Fairs & Exhibitions 9, Iskar Str., 1058 Sofia, Bulgaria Tel: , , Contact person: Marin Manzelov, Project Manager Tel/Fax: Web: ιεθνές Ενεργειακό Forum 2011 (Βάρνα, ) Στις Ιουνίου 2011 θα ϖραγµατοϖοιηθεί στη Βάρνα το ετήσιο ιεθνές Ενεργειακό Forum για το 2011, το οϖοίο αϖευθύνεται σε όλους του εϖιστήµονες και εµϖειρογνώµονες του κλάδου, καθώς και σε αντιϖροσώϖους εταιρειών, οργανώσεων, συνεταιρισµών και ενώσεων, ϖου ήδη δραστηριοϖοιούνται στη Βουλγαρία ή ενδιαφέρονται να εϖεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στον τοµέα της ενέργειας. Τα θέµατα τα οϖοία θα αϖασχολήσουν το forum αφορούν, µεταξύ αλλών, το νοµοθετικό και κανονιστικό ϖλαίσιο, τις συµβατικές ενεργειακές 15

17 εγκαταστάσεις, τις ΑΠΕ, την ϖυρηνική ενέργεια, την ϖροµήθεια φυσικού αερίου, τα ανακόϖτονται ϖεριβαλλοντικά ζητήµατα κ.ά. Τα στοιχεία εϖικοινωνίας των διοργανωτών είναι τα εξής: Scientific & Technical Union of the Power Engineers 108 Rakovski Street, Βουλγαρία, 1000 Sofia Tel , Fax: Web: Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο newsletter της ιστοσελίδας AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών να λαµβάνουν µέσω е-mail εξατοµικευµένη οικονοµική πληροφόρηση σχετικά µε χώρες και κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, µε τη συχνότητα που επιθυµούν (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία). Για εγγραφή µπορούν να επισκέπτονται το σύνδεσµο: rontoffice%2fportal.asp%3fcpage%3dnode%26cnode%3d63 Πληροφόρηση σχετικά µε την πορεία της βουλγαρικής οικονοµίας και τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις µπορούν ειδικότερα να αντλούν από την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας: 16

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ενισχύσουμε την τουριστική μας εικόνα μέσα από τη συμμετοχή μας στην τουριστική έκθεση της Ρουμανίας. Θα ήθελα ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών Oκτώβριος 2012 Eξωτερικό Επιδείνωση εμπόριο εμπορικών Τουρκίας σχέσεων ( Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 6/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 6/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1. Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό. 3. Εθνικές & Διεθνείς εκθέσεις

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1. Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό. 3. Εθνικές & Διεθνείς εκθέσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό 2. Διαγωνισμοί 3. Εθνικές & Διεθνείς εκθέσεις 4. Προτάσεις συνεργασίας Νο 6104 / ΤΕΥΧΟΣ Β / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 1. Πρεσβείες της Ελλάδας στο Εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας Βουλγαρίας

Ενημερωτικό σημείωμα για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας Βουλγαρίας Ενημερωτικό σημείωμα για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας Βουλγαρίας 1) Διμερείς εμπορικές σχέσεις Ο όγκος του διμερούς εμπορίου μεταξύ Βουλγαρίας και Κίνας διαμορφώνεται την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ερεβάν, 02 Μαϊου 2014 ΑΠ.Φ. 17.150/ΑΣ 82 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.) - Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. ΔΟΣ & ΑΣ - Γρ. κ. Β Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση βουλγαρικού οδικού δικτύου (χλμ. και % επί του συνόλου)

Διάρθρωση βουλγαρικού οδικού δικτύου (χλμ. και % επί του συνόλου) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Οδικό δίκτυο H Βουλγαρία διαθέτει οδικό δίκτυο συνολικού μήκους περίπου 19.550 χλμ, εκ των οποίων 87% καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 7/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 7/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : Nishi Azabu, Minato-ku, Tokyo Japan

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : Nishi Azabu, Minato-ku, Tokyo Japan ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : 3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku, 106-0031 Tokyo Japan Τηλέφωνο: +81-3-3404 5853, Fax : +81-3-3404 5845, E-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 10/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 10/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύχος 35ο 28/4-4/5/2012 Παρασκευή 4/5/2012 Εξελίξεις στο εμπορικό ισοζύγιο της Αρμενίας το 2011. Οι εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Δ.Κούπενοφ Σόφια, 05.05.2011 Επ. Συνεργάτης Α.Π.: OEY 1900/27/ΑΣ 1271

Πληρ. : Δ.Κούπενοφ Σόφια, 05.05.2011 Επ. Συνεργάτης Α.Π.: OEY 1900/27/ΑΣ 1271 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 2013 Η οικονομία της Πορτογαλίας και οι διμερείς εμπορικές-οικονομικές σχέσεις Ελλάδος- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 16 Μαΐου 2014 EBRD Ύφεση Τουρισμός Αξιολόγηση Πορείας του Μνημονίου Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, η Κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Φύλλο 11 Οκτώβριος Επιµέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύµβουλος Ο.Ε.Υ.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Φύλλο 11 Οκτώβριος Επιµέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύµβουλος Ο.Ε.Υ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : H-1024 Budapest, Margit krt. 43-45 Τηλέφωνο: 00 36 1/3362610, Fax : 00 36 1/3362613, E-mail: greekcom@t-online.hu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) Fortune Kunene House, 261 Oxford Road, 2196 Illovo, Johannesburg Tel.: +2711 214 2300/2317

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2013»

Θέμα: «Συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2013» ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΚΑΝΟΝΙΚΟ Οδησσός, 7 Οκτωβρίου 2013 Α.Π.: 2170/402 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ -Β2 Δ/νση ΚΟΙΝ: 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ Το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας Βελγίου, καίτοι αρκετά υψηλό και ευρύ από απόψεως συνεργασιών, εμφανίζει σοβαρή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Φύλλο 9 Αύγουστος Επιμέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύμβουλος Ο.Ε.Υ.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Φύλλο 9 Αύγουστος Επιμέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση : H-1024 Budapest, Margit krt. 43-45 Τηλέφωνο: 00 36 1/3362610, Fax : 00 36 1/3362613, E-mail: greekcom@t-online.hu

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI 0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς: Επενδυτικό κοινό Κομοτηνή, 14/04/2014 Θέμα: Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ερεβάν, 30 Οκτωβρίου 2015 ΑΠ.Φ. 17.150/ΑΣ 176 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.) - Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. ΔΟΣ & ΑΣ - Γρ. κ. Β Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκηρύξεις ιαγωνισµών Κρατικών Προµηθειών / 2008-24

ΘΕΜΑ : Προκηρύξεις ιαγωνισµών Κρατικών Προµηθειών / 2008-24 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία»

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» «Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» Έρευνα: Ι.Β. Πλεμμένος 1 Επιστημονική Ευθύνη-Συντονισμός: Θ.Β. Παλάσκας 2 1: Ερευνητικός Συνεργάτης ΙΟΒΕ 2: Καθηγητής Παντείου Παν/ίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Οι βασικές προτεραιότητες της περιόδου 2014-2020 Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014 Θεόφιλος Ασλανίδης Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή Η 6η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας για τον τοµέα ΤΠΕ B Τρίµηνο 2009 1. ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3%

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3% ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ORANJESTRAAT 7 2514 JB THE HAGUE- THE NETHERLANDS TEL.:070-3561199 / FAX:070-3615747 e mail: ecocom-hague@mfa.gr gremco.hague@inter.nl.net

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 7/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 7/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το γ τρίμηνο Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το γ τρίμηνο Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το γ τρίμηνο Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Οκτώβριος 3 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στα Η.Α.Ε: Dubai, Abu Dhabi, Sharjah»

«Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στα Η.Α.Ε: Dubai, Abu Dhabi, Sharjah» «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στα Η.Α.Ε: Dubai, Abu Dhabi, Sharjah» Magdi El Halawani, PhD Ηead of Public Relations, Greece Consolidated Contractors Company A Αντιπρόεδρος Αραβο-ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

BSEC Business Council

BSEC Business Council BSEC Business Council ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ ρ. Κώστας Μασµανίδης Γενικός Γραµµατέας . Μετά τα Βαλκάνια, πού ; Τί είναι ο ΟΣΕΠ - BSEC? Οικονοµική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου Black

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Πηγές Στοιχείων :

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 06 Ιουνίου 2011 Απαγόρευση της χρήσης καδµίου από το εκέµβριο του 2011. Νέα νοµοθεσία για την χρήση καδµίου απαγορεύει από τον εκέµβριο 2011

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα λοιπόν µε τις εκτιµήσεις της δεύτερης έρευνας για το ύψος των επενδύσεων του 2010, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της Μεταποίησης καταγράφο

Σύµφωνα λοιπόν µε τις εκτιµήσεις της δεύτερης έρευνας για το ύψος των επενδύσεων του 2010, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της Μεταποίησης καταγράφο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα B Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Ιούλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β Τρίμηνο 2010 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 19 Μαρτίου 2012 ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σας αποστέλλουµε Πρόσκληση και Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα