Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί"

Transcript

1 Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί! «Ποιοσ φταίει; ποιοσ φταίει;» κανζνα ςτόμα δεν τόβρε και δεν τόπε ακόμα. Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί ςαν τα ςκουλικια κάκε φτζρνα, όπου μασ ζβρει, μασ πατεί: δειλοί, μοιραίοι κι' άβουλοι αντάμα προςμζνουμε, ίςωσ, κάποιο κάμα! οι ςτίχοι του Κϊςτα Βάρναλθ ςτριφογυρίηουν ςτο μυαλό μου ς ζναν κόςμο που χάνεται θ βεβαιότθτα, ς ζνα κόςμο που αλλάηει, ς ζνα κόςμο που θ ςιγουριά(;) ι μακαριότθτα (;) του χκεσ φαντάηει ιδθ πολφ μακρινι, το ςφνκθμα «αντιςτακείτε» όλο και περιςςότερο μου φαντάηει πιο κενό από κάκε άλλθ φορά Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί όςο πιο πολλά χζρια μουντηϊνουν τθ Βουλι, όςο πιο πολλοφσ «κυμωμζνουσ» ανκρϊπουσ βλζπω γφρω μου τόςο πιο πολφ μελαγχολϊ δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα προςμζνουμε, ίςωσ ζνα κάμα! όςο πιο πολφ ακοφω φίλουσ και γνωςτοφσ να λζνε ζμμεςα ι άμεςα «εδϊ μασ τα παίρνουν όλα, δεν κάνω τίποτα, δεν αλλάηω τίποτα» τόςο πιο πολφ απογοθτεφομαι Κάνε άλμα πιο γριγορο από τθν φκορά. ζγραφε ςτθ Μαρία Νεφζλθ ο Ελφτθσ Πλίνκοι και κζραμοι Χ2 Κείμενα που γράφτθκαν όχι για να ενθμερϊςουν και να κακοδθγιςουν. Κείμενα, αφορμζσ ελπίηουμε για ςυηιτθςθ. Ζνα χάρτινο blog για να είμαςτε και μζςα ςτθ μόδα των καιρϊν. Και βζβαια υπάρχουν και ςτο «κανονικό» blog ςτο Πλίνκοι και κζραμοι Χ2 Πλίνκοι και κζραμοι ατάκτωσ ερριμζνοι διαφορετικϊν ανκρϊπων ζχοντασ μαηί με τα δικά μου κείμενα, ςκζψεισ και του Θανάςθ Βάςιου. 1

2 Κάνε άλμα πιο γριγορο από τθν φκορά Κάνε άλμα πιο γριγορο από τθν φκορά είναι δφςκολο το καταλαβαίνω όςο όμωσ και αν ψάχνω, πίςω ςτισ ςυλλογικζσ μνιμεσ, όλο και περιςςότερο μου φαντάηει ωσ θ μόνθ διζξοδοσ, αυτό που μπορεί να δθμιουργιςει τα νζα κινιματα. Κινιματα απελευκερωμζνα από τα γρανάηια ενόσ δικεν προοδευτιςμοφ. Απελευκερωμζνα από τον «επαναςτατικό» βερμπαλιςμό που ςτθν πράξθ, ςτθν κακθμερινότθτα, ςυντθρεί ό,τι πιο διεφκαρμζνο ζχει υπάρξει ς αυτόν τον τόπο. Γι αυτό όλο και περιςςότερο δυςκολεφομαι να «αντιςτακώ». Όλο και περιςςότερο αρνοφμαι να ακολουκιςω τισ πορείεσ και τισ φωνζσ όλο και περιςςότερο τισ βλζπω ςαν τθν κολυμβικρα του Σιλωάμ που ξεπλζνει τισ αμαρτίεσ ενόσ «ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ» που οικοδομικθκε όχι ςτθ ςυλλογικότθτα και τθν κοινι δράςθ αλλά ςτθν «εξυπθρζτθςθ» ςυμφερόντων ςε πολφ προςωπικό επίπεδο. Σαν το άλλοκι καρεκλοκζνταυρων θγεςιϊν και βολεμζνων(;) πολιτϊν. «Η διαμαρτυρία δεν είναι επανάςταςθ.» ςθμειϊνει ο φιλόςοφοσ Marcel Gauchet και ςυνεχίηει «Νομίηω ότι υπάρχει μια ςθμαντικι διαφορά ακριβϊσ επειδι, προκειμζνου θ διαμαρτυρία να φτάςει ςτθν επανάςταςθ, χρειάηεται πίςω από τθ διαμαρτυρία να υπάρχει μια ιδεολογικι προςφορά, που κα τθσ προςδίδει ταυτόχρονα τθν ζνταςθ που κινθτοποιεί ςτο ςυγκινθςιακό επίπεδο και μια ςυνολικι πρόοδο λιγότερο ι περιςςότερο αξιόπιςτθ ςε μαηικι κλίμακα. Δεν βριςκόμαςτε κακόλου ςε αυτι τθν κατάςταςθ» Μα τι είναι αυτά που λεσ!!! Φωνάηουν οι ςφντροφοί μου από μακριά Πρζπει να αντιςτακοφμε ςτθν νεοφιλελεφκερθ λαίλαπα πρζπει να διαφυλάξουμε τα ιερά και τα όςια του ςυνδικαλιςμοφ και κα τα βροφμε μετά αυτά ΟΧΙ!!! Μια ηωι αυτό κάναμε και κάπου χάςαμε τθ ψυχι μασ, τον «νεανικό μασ και αγνό ενκουςιαςμό» υποταγμζνοι ςτθ ςαγινθ των εφκολων χειροκροτθμάτων και τελικά «διαμαρτυρόμενοι» και «αντιςτεκόμενοι» γίναμε το άλλοκι τθσ λοφφασ και τθσ ςυναλλαγισ Δεν ξζρω αν ο κακθγθτισ Νανόπουλοσ είναι αριςτερόσ ι πουλθμζνοσ ςτο διεκνι καπιταλιςμό αλλά θ ςκζψθ του εκφράηει ςυμπυκνωμζνα αυτό που νιϊκω ςιμερα: «Να γκρεμίςουμε όλο το οικοδόμθμα και να πάμε παρακάτω. Να μθ φοβθκοφμε! Στθν ανκρϊπινθ ιςτορία, οι κοινωνίεσ πιγαν μπροςτά πάντα μζςα από τθ διαίσθηση και τθ φαντασία. Η διαίςκθςθ και θ φανταςία είναι το παν ςε αυτι τθ ηωι, και οι Ζλλθνεσ ζχουμε πολλι διαίςκθςθ και φανταςία. [ ] Επομζνωσ, χρειάηεται διαίςκθςθ, φανταςία και όχι φόβος. Δείτε τι ζχει ςυμβεί και ςτθν παγκόςμια ιςτορία. Πρζπει να υπάρχει κάποιοσ άγραφοσ νόμοσ που λζει ότι «πολφ μεγάλα πράγματα ςυμβαίνουν ςτθ δημιουργικότητα των ανκρϊπων ςτισ εποχζσ εκείνεσ, όπου παράλλθλα ζχουμε και μεγάλες κοινωνικζς αναταράξεις». Αυτό ςυμβαίνει από τθν αρχαιότθτα ωσ ςιμερα..» Δθμ. Νανόπουλοσ, Ακαδθμαϊκόσ, κορυφαίοσ κεωρθτικόσ φυςικόσ, κακθγθτισ Αςτροφυςικισ ςτο Πανεπιςτιμιο του Σζξασ, ςυνζντευξθ ςτον Μάκθ Προβατά, BHMagazino, 16 Μαΐου 2010 Κάνε άλμα πιο γριγορο από τθν φκορά είναι δφςκολο το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορϊ πια δικεν να «αντιςτζκομαι» οφτε με νοιάηει θ υςτεροφθμία μου 2

3 Και γράφοντασ αυτά να μπροςτά και το κείμενο του Θανάςθ με τα «αλλθλζγγυα κολοκυκάκια» του και τθν κοινωνικι οικονομία. Μια προςπάκεια απ άλλουσ δρόμουσ να ξαναβροφμε τισ ρίηεσ τθσ ςυλλογικότθτασ και τθσ αλλθλεγγφθσ Κοινωνικι οικονομία ίςωσ είναι μια λφςθ. (Θανάςθσ Βάςιοσ) Τ ο καράβι τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ ζχει πζςει ςε ςφοδρι καλαςςοταραχι και κλυδωνίηεται επικίνδυνα. Δυςτυχϊσ οι αξιωματικοί τθσ γζφυρασ (κυβερνιςεισ) δεν προβαίνουν ςε κάποια ενζργεια αλλαγισ πορείασ. Το μόνο που κάνουν είναι να παρζχουν ςωςτικά μζςα (πακζτα ςτιριξθσ) ςτουσ επιβάτεσ τθσ πρϊτθσ κζςθσ (οικονομικι ολιγαρχία, τραπεηίτεσ, επενδυτικά κεφάλαια) οι οποίοι, λόγω τθσ απλθςτίασ που τουσ διακρίνει, προςπακοφν με κάκε τρόπο να πάρουν και άλλα. Οι επιβάτεσ τθσ δεφτερθσ και τρίτθσ κζςθσ (εργαηόμενοι) βλζπουν να χάνονται ακόμθ και τα ατομικά ςωςίβια (εργαςία) και βρίςκονται ςε απόγνωςθ. Σχζδιο διάςωςθσ δεν υπάρχει. Εφαρμόηονται οι κλαςικζσ αρχζσ: «ο ςϊηων εαυτόν ςωκιτω» και «ο κάνατόσ ςου θ ηωι μου». Σε αυτζσ τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ και μζχρι οι εργαηόμενοι να καταφζρουν να πάρουν το τιμόνι ςτα χζρια τουσ, ίςωσ θ κοινωνικι οικονομία να αποτελεί μια ςανίδα ςωτθρίασ γι αυτοφσ ςτθν πικανι περίπτωςθ που το καράβι ναυαγιςει. Αλλά τι είναι θ κοινωνικι οικονομία; Δίπλα ςτθν οικονομία τθσ αγοράσ (Πρϊτοσ τομζασ) και τθ δθμόςια ι κρατικι οικονομία (Δεφτεροσ τομζασ) υπάρχει και θ οικονομία που υλοποιείται από τουσ πολίτεσ με δικι τουσ πρωτοβουλία. Διζπεται όχι από τθν αρχι του ανταγωνιςμοφ αλλά από τθν αρχι τθσ αμοιβαιότθτασ, τθσ ςυνεργατικότθτασ και τθσ εμπιςτοςφνθσ (Τρίτοσ τομζασ). Ο χϊροσ αυτόσ ιταν υπαρκτόσ ςε κάκε εποχι. Οι πρϊτεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνταν ςτα πλαίςια τθσ κοινωνικισ οικονομίασ εμφανίςτθκαν ςτα μζςα του 19 ου αιϊνα ωσ ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ, φορείσ αλλθλοβοικειασ ι ιδρφματα κυρίωσ ςτισ αναπτυγμζνεσ οικονομικά χϊρεσ. Οι επιχειριςεισ αυτζσ λειτοφργθςαν με τθ νομικι μορφι του ςυνεταιριςμοφ ι τθσ αςτικισ μθ κερδοςκοπικισ εταιρίασ. Στον Ελλαδικό χϊρο ςτα χρόνια τθσ Τουρκοκρατίασ δθμιουργικθκαν ςθμαντικζσ ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ ςτθν Καςτοριά (γουναρικά), ςτα Αμπελάκια (βαφι νθμάτων), ςτα χωριά του Πθλίου (μεταξωτά και μάλλινα είδθ) και ςε άλλα μζρθ. Αλλά και όλεσ οι αγροτικζσ και ςπιτικζσ εργαςίεσ τθν ίδια εποχι γίνονταν με ςυνεργαςία και αλλθλοβοικεια. Σιμερα, θ κοινωνικι οικονομία αντιπροςωπεφει το 10% των ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων. Απαςχολοφνται περίπου εννζα εκατομμφρια εργαηόμενοι και καλφπτει το 6% τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ. Η Ευρωπαϊκι και θ παγκόςμια εμπειρία είναι πλοφςια και ο τρίτοσ δρόμοσ τθσ οικονομίασ αναπτφςςεται ςυνεχϊσ. Σε αρκετζσ χϊρεσ κεςπίηονται ειδικοί νόμοι για τισ επιχειριςεισ αυτζσ, που δραςτθριοποιοφνται ςε τομείσ όπωσ παροχι κοινωνικϊν και προςωπικϊν υπθρεςιϊν, προςταςία του περιβάλλοντοσ, παραγωγι βιολογικϊν προϊόντων, εκπαίδευςθ ενθλίκων, υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ, ςυνοικιακζσ, αναπτυξιακζσ επιχειριςεισ, αγροτοτουριςτικοί ςυνεταιριςμοί, αυτοδιοικοφμενα και αυτοδιαχειριηόμενα ταμεία αλλθλεγγφθσ ςε μεγάλουσ κλάδουσ εργαηομζνων, κοινωνικζσ τράπεηεσ κ.ά. 3

4 Μερικζσ πρόςφατεσ εμπειρίεσ κοινωνικισ οικονομίασ αναφζρονται ςυνοπτικά παρακάτω: Τ φςτθμα Σοπικών Ανταλλαγών (LETSystem) ο ςφςτθμα αυτό είναι το αποτζλεςμα τθσ αναηιτθςθσ λφςεων μιασ ηωισ χωρίσ χριμα. Είναι ζνα «κοινοτικό νόμιςμα», θ χριςθ του οποίου απζχει από το ςυμβατικό χριμα και τα μειονεκτιματά του. Αφορά ςτουσ ανκρϊπουσ που κζλουν να ανεξαρτθτοποιθκοφν από το χριμα, δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα ανεξάρτθτο ςφςτθμα ανταλλαγισ υπθρεςιϊν, γνϊςεων, αγακϊν κ.ά. Το LETS εφαρμόηεται εφκολα. Τα άτομα μιασ ομάδασ (π.χ. θλεκτρολόγοσ, υδραυλικόσ, γιατρόσ, δικθγόροσ κ.ά.) ςυγκεντρϊνονται και δθμιουργοφν ζναν κατάλογο με τισ δεξιότθτεσ, τισ υπθρεςίεσ και τα αγακά που μποροφν να προςφζρουν, κακϊσ και αιτιματα για οτιδιποτε κζλουν να αγοράςουν, να δοκιμάςουν ι να δανειςτοφν. Ό,τι βρίςκεται ςτον κατάλογο μπορεί να ανταλλαχκεί μζςω ενόσ ςυςτιματοσ που καταχωρεί λογαριαςμοφσ ςε τοπικό επίπεδο. Χρθςιμοποιϊντασ κάποιοσ το LETS είναι ςαν να χρθςιμοποιεί ζναν τραπεηικό λογαριαςμό με τθ διαφορά ότι δεν κατατίκενται πραγματικά χριματα. Το ςφςτθμα απλά καταγράφει πλθροφορίεσ, όπωσ μια τραπεηικι επιταγι ι μια πιςτωτικι κάρτα, καταχωρϊντασ τθ ςυναλλαγι που ζχει πραγματοποιθκεί. Σφςτθμα LETS ζχει λειτουργιςει επιτυχϊσ ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, όπωσ Γερμανία και Αγγλία. (http://letslinkuk.org/) Σο «αλλθλζγγυο κολοκφκι» ίναι μια ζνωςθ για τθ διατιρθςθ τθσ γεωργίασ ςτο Ε Παρίςι και περιλαμβάνει ωσ μζλθ 100 νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά αυτά ςυμβάλλονται για ζνα χρόνο με ζνα αγρότθ βιοκαλλιεργθτι, ο οποίοσ παραδίδει κάκε βδομάδα ςτα νοικοκυριά αυτά εποχικά λαχανικά. Οι οικογζνειεσ δεςμεφονται να αγοράηουν τθν παραγωγι. Ζτςι κερδιςμζνοι βγαίνουν και ο μικρόσ παραγωγόσ γιατί ζχει ςτακερό ειςόδθμα, αλλά και οι οικογζνειεσ που αγοράηουν υγιεινά προϊόντα φκθνότερα χωρίσ μεςάηοντεσ. Τζτοιεσ ενϊςεισ υπάρχουν πολλζσ ςτθ Γαλλία, ςτθ Βρετανία, ςτθν Ιαπωνία, ςτθν Αυςτραλία κ.α. Στισ ΗΠΑ περιςςότερεσ από μικρζσ αμερικάνικεσ φάρμεσ, που βρίςκονται κοντά ςε αςτικζσ περιοχζσ, διοχζτευςαν φζτοσ τθ ςοδειά τουσ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ μζςω του CSA (τοπικι κοινότθτα καλλιζργειασ τθσ γθσ). Κοινωνικζσ τράπεηεσ ι λεγόμενεσ κοινωνικζσ ι θκικζσ τράπεηεσ είναι τράπεηεσ που ενδιαφζρονται για τθν προζλευςθ Ο του χριματοσ των επενδυτϊν και των πελατϊν, που επενδφουν με όρουσ κοινωνικισ ευκφνθσ, δεν ζχουν ςτόχο τθν κερδοςκοπία αλλά τθν κοινωνικι υπθρεςία. Τζτοιεσ είναι θ Charity Bank, θ GLS, θ Triodos, θ τράπεηα των φτωχϊν ςτθν Ινδία που ίδρυςε ο νομπελίςτασ Γιουννοφσ κ.ά. Πολλζσ ακόμθ προςπάκειεσ υπάρχουν που εντάςςονται ςτθν κοινωνικι οικονομία άλλεσ πετυχθμζνεσ, άλλεσ όχι. Βζβαιο είναι ότι θ κοινωνικι οικονομία δρα, λειτουργεί και επιχειρεί ςτο πλαίςιο του υπάρχοντοσ οικονομικοφ ςυςτιματοσ τθσ αγοράσ, γι αυτό και κατθγορείται από ζνα τμιμα τθσ αριςτεράσ, κυρίωσ τθσ κομουνιςτικισ, ωσ «εναλλακτικόσ καπιταλιςμόσ» ι ωσ «ςωςίβιο του ςυςτιματοσ». Είναι επίςθσ βζβαιο ότι δεν μπορεί από μόνθ τθσ να προκαλζςει τισ κοινωνικοπολιτικζσ αλλαγζσ που είναι απαραίτθτεσ για ζνα καλφτερο κόςμο. Οι αρχζσ όμωσ τθσ ςυλλογικότθτασ, τθσ ιςότθτασ, τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ αμοιβαιότθτασ, πάνω ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται, μποροφν να αποτελζςουν τθ μαγιά για τθ δθμιουργία οικονομικϊν ςχθμάτων πζρα από τον καπιταλιςμό και τθν οικονομία τθσ αγοράσ. Ιδιαίτερα ςε ςυνκικεσ κρίςθσ ςαν τθν τωρινι, οι προτάςεισ για κοινωνικι οικονομία μποροφν να αποτελζςουν μια κάποια λφςθ, δίνοντασ μια ανάςα ςτα χαμθλά ςτρϊματα, όπωσ επίςθσ και να απελευκερϊςουν δθμιουργικζσ δυνάμεισ ςτθν προςπάκεια για μια κοινωνία με κζντρο τον άνκρωπο και όχι το χριμα. θ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ τθσ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ω ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Χρόνια τϊρα ζνα φάνταςμα πλανιζται πάνω από τθν εκπαίδευςθ... Η αξιολόγθςθ μια λζξθ που ςπζρνει ρίγθ φόβου. Θα ςασ αξιολογιςουμε!!! μασ φωνάηουν κουνϊντασ αυςτθρά το χζρι οι κάκε φορά Υπουργοί Παιδείασ και ψθφίηουν κι ζναν νόμο Θα μασ αξιολογιςουν!!! ανακράηουμε κι εμείσ και λουφάηουμε τρομαγμζνοι πίςω από τισ ςτοίβεσ των γραπτϊν των μακθτϊν μασ. 4

5 Χρόνια τϊρα είχαμε μια γραμμι άμυνασ. Χρόνια τϊρα περιςποφδαςτοι ινςτροφχτορεσ αναλφουν τα δεινά που περιμζνουν τον Ζλλθνα εκπαιδευτικό, αλλά πολφ περιςςότερο τθν ίδια τθν εκπαίδευςθ αν ζρκει θ επάρατοσ αξιολόγθςθ. Μιλάνε για τα «κακά» ςχολεία που κα κλείςουν, το κάναν λζει και ςτθ γθραιά Αλβιόνα, για τισ δαςκάλεσ που κα υποταχτοφν ςτισ ανοίκειεσ ορζξεισ διεςτραμμζνων αξιολογθτϊν, τθν παιδαγωγικι μασ ελευκερία και θςυχία που κα χάςουμε Κι εμείσ, όλο και λουφάηουμε πίςω από τισ ςτοίβεσ των γραπτϊν των μακθτϊν μασ κουνϊντασ το κεφάλι.. Είμαςτε υπζρ τθσ αξιολόγθςθσ αλλά τθσ «καλισ», μζςα από τα ςυλλογικά όργανα, το ςφλλογο διδαςκόντων. Μιασ αξιολόγθςθσ που κα αποτιμοφςε όχι μόνο τισ «ικανότθτεσ» του εκπαιδευτικοφ αλλά το ςφνολο του εκπαιδευτικοφ ζργου. Τισ ευκφνεσ όλων Που κα βελτιϊνει τθ δουλειά μασ και δεν κα «τιμωροφςε» με κακοφσ βακμοφσ τουσ αμελείσ Και φωνάηαμε ςε κάκε κατεφκυνςθ: - Ζχουμε «κζςεισ» κφριοι!!! Θζςεισ γραμμζνεσ ς ζνα βιβλιαράκι με πορτοκαλί γράμματα ξεχαςμζνο ςτα πίςω ράφια των γραφείων των Συλλόγων με τίτλο «Η αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου» μζχρι που κάποια ςτιγμι, μασ πζταξαν το μπαλάκι πίςω κι ζφταςε ζνα πρωί, ζνα ιμειλ που καλοφςε ςυμβοφλουσ, δαςκάλουσ και διευκυντζσ να ςυηθτιςουν για τθν εφαρμογι τθσ «αυτοαξιολόγθςθσ». Δεν ξζρω ποιοσ από το Υπουργείο Παιδείασ ξζκαψε το βιβλιαράκι τθσ ΔΟΕ για τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου, πρόςκεςε και κάμποςα επιςτθμονικά μπλα μπλα παραπάνω και το ζςτειλε ςτα ςχολεία για πιλοτικι υλοποίθςθ, αλλά κα πρζπει να ζχει και μεγάλθ αίςκθςθ χιοφμορ. Διαβάηοντασ δε τισ «αντιδράςεισ» και τουσ «λεονταριςμοφσ» μζςα ςε ανακοινϊςεισ, πρακτικά ςυλλόγων διδαςκόντων και καλζςματα παρατάξεων είναι να κλαίσ και γελάσ μαηί Ο ςουρεαλιςμόσ ςε όλο του το μεγαλείο τφφλα να χει ο Νταλί. Και καλά, πολλοί Σχολικοί Σφμβουλοι, Προϊςτάμενοι και Διευκυντζσ δε κζλουν ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ γιατί και δουλειά παραπάνω κα κάνουν και κα αναδειχτοφν οι δικζσ τουσ ευκφνεσ. Εμείσ; Γιατί όχι; «Δεν είναι ακριβϊσ ζτςι.» λζει ο Γρθγόρθσ. «Δεν είναι καλό το κλίμα για τζτοια τϊρα που μασ κόβουν τουσ μιςκοφσ». Δεν ξζρω πότε κα γίνει «καλό» το κλίμα, αλλά αποτελεί το λιγότερο αφζλεια ςε μια πολιτικι θγεςία που πολλζσ φορζσ ζχει αποδείξει τθν ανικανότθτά τθσ και τθν απροκυμία τθσ ν αλλάξει επ ωφελεία των μακθτϊν τθν εκπαίδευςθ να τθσ προςφζρεισ ςτο πιάτο το καλφτερο άλλοκι για τθν επιβολι ενόσ αυταρχικοφ μονοπρόςωπου πλαιςίου αξιολόγθςθσ λζγοντασ ουςιαςτικά «εγϊ δεν κζλω εγϊ δεν μπορϊ» να δοκιμάςω ζςτω πιλοτικά αυτά που προτείνω - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί! «Ποιοσ φταίει; ποιοσ φταίει;» κανζνα ςτόμα 5 δεν τόβρε και δεν τόπε ακόμα.

6 Διαβάηω το τελευταίο διάςτθμα διάφορα βιβλία για τθν ιςτορία τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ. Ζνα απ αυτά είναι και το «Από το κοντφλι ςτον υπολογιςτι» που επιμελικθκε ζγραψε ζνασ απ τουσ τελευταίουσ εν ηωι μεγάλουσ δαςκάλουσ παιδαγωγοφσ ο Αλζξθσ Δθμαράσ μαηί με τθ Βάςω Βαςιλείου Παπαγεωργίου. Ζχει ενδιαφζρον να διαπιςτϊνεισ πωσ ενϊ όλα αλλάηουνε ςτο βάκοσ, όλα τα ίδια μζνουν. Τα ίδια προβλιματα διαχρονικά ταλανίηουν το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα. Και να διαπιςτϊνεισ ότι πολλζσ απ τισ «προτάςεισ» του ςιμερα είναι πολφ πίςω από τισ απαρχζσ του προθγοφμενου αιϊνα. Ζχει ενδιαφζρον Γι αυτό και ςθμειϊνω εδϊ τρία κείμενα (κράτθςα και τθν ορκογραφία τουσ) από το εν λόγω βιβλίο Το πρϊτο είναι από τθν αιτιολογικι ζκκεςθ ενόσ νομοςχεδίου για τθν Παιδεία του 1899 που κατατζκθκε αλλά ποτζ δεν ψθφίςτθκε μιασ και οι αντιδράςεισ οδιγθςαν ςε παραίτθςθ τον τότε Υπουργό Παιδείασ Α. Ευταξία. ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΣΗ ΚΑΙ ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ Τν ελ ηζρύη εθπαηδεπηηθόλ ήκώλ ζύζηεκα είλαη ειιηπέο θαη πιεκκειέο ελ πνιινίο. Πεξηνξίδεηαη απηό εηο ηελ κεηάδνζηλ μεξώλ ηηλώλ γλώζεσλ θαη ηνύησλ αηειώλ, νύησο ώζηε λα ππνζάιπεηαη ππ' απηό ε επηπνιαηόηεο θαί εκηκάζεηα. [...] Ελ [...] Ειιάδη, ππό ην θξαηνύλ κνλνκεξέο εθπαηδεπηηθόλ εκώλ ζύζηεκα, έρνκελ λα επηδείμσκελ ππέξκεηξνλ παξαγσγήλ επηζηεκόλσλ, σο επί ην πνιύ εκηκαζώλ, πξνο δε ππνςεθίσλ, ζπλσζηηδνκέλσλ πεξί ηελ θάιπςηλ ησλ δεκνζίσλ ζέζεσλ, ρσξίο θαλ πξνο ηνύην λα ώζηλ απηνί επαξθώο παξεζθεπαζκέλνη. Έρνκελ ήδε πξν εκώλ αθόξεηνλ όλησο θαηάζηαζηλ, θαζ' ελ απεηξάξηζκνη λένη, θαηαηξίςαληεο ηα αθκαηόηαηα ηνπ βίνπ ησλ έηε εηο ηελ λπλ εγθύθιηνλ θαί επηζηεκνληθήλ παίδεπζηλ, κέλνπζηλ άρξεζηνη εηο πάλ πξαθηηθώηεξνλ ζηάδηνλ, απνβαίλνληεο νύησο άρζνο εηο ηαο νηθνγελείαο ησλ, εηο ηελ θνηλσλίαλ θαη ηελ πνιηηείαλ. το δεφτερο είναι ζνα κείμενο για τισ εξετάςεισ που υπογράφει ο Εμμ. Ν. Παπαςθφάκισ το 1911: ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΣΩΑΝ ΑΙ ΕΞΕΣΑΕΙ Εάλ ε Πνιηηεία πηζηεύε όηη πάληεο νη ιεηηνπξγνί ηεο Παηδείαο είλαη ηθαλνί θαη επνκέλσο δηδάζθνπζη θαιώο, πεξηηηεύνπζηλ αη έμεηάζεηο δηόηη γλώζηο θαη δεμηόηεο θαιώο δηδαρζείζα κέλεη δηαξθήο θαη ελ ηνηαύηε πεξηπηώζεη καηαηνπνλνύκελ εηο βάξνο ηνπ παηδηθνύ εγθεθάινπ. Εάλ δ' έρε ηελ ππόλνηαλ όηη νη δηδάζθαινη είλαη άλεπαξθώο παξεζθεπαζκέλνη εηο ην έξγνλ ησλ θαη δηαηάηηεη εμεηάζεηο, ίλα βεβαησζε πόζαο γλώζεηο άπεθόκηζαλ νη καζεηαί απηόρξεκα έγθιεκαηεί. Άιισο ηε ηίλη ηξόπσ ζά γλσξίζε ηελ άμίαλ καζεηνύ ηίλνο, όηαλ άλαζέηε ηελ έμέηαζηλ θαη πξναγσγήλ απηνύ εηο απηόλ ηνύηνλ ηνλ θαθώο δηδάζθνληα; [...] Ελ πάζε πεξηπηώζεη, αθνύ νύησο ή άιισο γίλνληαη, όηαλ ό καζεηήο γλσξίδε όηη δηα λα δηέιζε ηαο δηαθόξνπο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα πξνάγεηαη νθείιεη λα δίδε θαιάο εμεηάζεηο, πξνζέρεη δηά ηαο εμεηάζεηο, κειεηά δηά ηαο εμεηάζεηο, θνηηά εηο ην ζρνιείνλ δηα λα δώζε θαιάο εμεηάζεηο, πηζηεύεη ηέινο όηη ζθνπόο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα θαζηζηή ηνπο καζεηάο ηθαλνύο δηα λα δίδσζηλ έμεηάζεηο. Μεη' αγσλίαο αιιά θαη ζπγθηλήζεσο πξνζδνθά ηελ εκέξαλ ηεο θξίζεσο. Ταο πξν ησλ εμεηάζεσλ δηαθνπάο δηέξρεηαη ζθπκκέλνο εηο ην βηιίνλ, αθίλεη θαηά κέξνο πάζαλ άιιελ ηε παηδηθή ηνπ θύζεη αξκόδνπζαλ αζρνιίαλ θαη κειεηά αδηαθόπσο [...]. Ούηε αλαγθαίνλ θαθόλ, νύηε ζεζκόο ζπλδεόκελνο πξνο ηελ ππόζηαζηλ απηήλ ηεο Παηδείαο, είλαη αη εμεηάζεηο αιιά κηα ησλ κεγαιπηέξσλ πιεγώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο, ηελ νπνίαλ εθ όζνλ δελ ζεξαπεύνκελ νηθνδνκνύκελ επ' άκκνπ. Καηαξγεζήησζαλ ινηπόλ αη έμεηάζεηο αη ηνηαύηα θαη ηνζαύηα θαθό απεξγαδόκελαη. 6

7 και το τελευταίο ζνα δθμοςίευμα του 1922 ςτθν εφθμερίδα «Η Νεολαία» Όργανο τθσ Ομοςπονδίασ των Κομμουνιςτικϊν Νεολαιϊν: Η ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΑΗ Το ςχολειό μασ είναι ζνα ςχολειό ποφ δεν ζχει καμμιά απολφτωσ ομοιότθτα με τάλλα τα ςχολειά. Δεν ζχει τα εξωτερικά, μα δεν ζχει οφτε τα εςωτερικά γνωρίςματα του επίςθμου ςχολείου. [...] Σ' όλα τα ςχολειά αρχίηουν ζτςι: «Να ςζβεςαι το δάςκαλό ςου!» Στα δικό μασ αρχίηουν αντίκετα: «Να ςζβεςαι το μακθτι ςου!» Η επίςθμθ παιδεία, αφτθ με τοφσ υπουργοφσ, τισ παράτεσ, τθν επίδειξθ, τισ εξετάςεισ ςτθρίηεται ςτθν περιφρόνθςθ του μακθτι, ςτο ςκλάβωμα του μυαλοφ του και ςτθν αδιαφορία για τα αιςκιματά του! Το δικό μασ το ςχολειό ζχει ζναν ανϊτερο ςκοπό. Ζχει ςκοπό να βοθκιςθ τισ νζεσ και τουσ νζουσ που κα το παρακολουκιςουν να γείνουν άνκρωποι. Να μάκουν να βλζπουν με τα δικά τουσ μάτια, νάκουνε με τα δικά τουσ αυτιά, να ςκζφτωνται με το δικό τουσ κεφάλι, να αιςκάνωνται με τθ δικι τουσ καρδιά και όχι μονάχα να παπαγαλίηουν ξζνεσ ςκζψεισ και αιςκιματα. Ο παπαγαλιςμόσ δεν είναι ςκζψθ, οφτε αίςκθμα, όπωσ ο παπαγάλοσ δεν είναι άνκρωποσ. και τα λεγόμενα του Αλζξ Δθμαρά ςε μια ςυνζντευξι του: - Ήταν μια από τισ πιο λαμπερζσ ςτιγμζσ ςτθν ιςτορία τθσ ελλθνικισ Εκπαίδευςθσ. Η περίοδοσ κατά τθν οποία ζγιναν βιματα, πολλά από τα οποία ςιμερα εξακολουκοφν να είναι αιτιματα. Τότε δόκθκε το δικαίωμα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να διαλζγουν εκείνοι τα διδακτικά βιβλία. Τότε κακιερϊκθκαν προαιρετικά μακιματα ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ. Τότε ενιςχφκθκε θ καλλιζργεια τθσ Τζχνθσ ςτο ςχολείο κ.ο.κ. Υπιρξαν κι άλλεσ τζτοιεσ ςτιγμζσ- με τον Δελμοφηο ςτον Βόλο το 1908, με τον Κουντουρά ςτθ Θεςςαλονίκθ το 1928, με τισ λφςεισ που δόκθκαν ςτο πρϊτο Παιδαγωγικό Συνζδριο ςτθν Ακινα το Πϊσ εξθγοφνται όλα αυτά; Ήταν μιπωσ οι εκπαιδευτικοί πιο προχωρθμζνοι; - Όχι! Ήταν θ κοινωνία λιγότερο αγκυλωμζνθ... γιατί μια κοινωνία αγκυλωμζνθ ςε ςτερεότυπα και δικεν κεκτθμζνα δφςκολα πάει μπροςτά Αλλά τϊρα είναι θ ευκαιρία Όταν όλα μπαίνουν πάλι ςτο τραπζηι «Να γκρεμίςουμε όλο το οικοδόμθμα και να πάμε παρακάτω. Να μη φοβηθοφμε! Στθν ανκρϊπινθ ιςτορία, οι κοινωνίεσ πιγαν μπροςτά πάντα μζςα από τθ διαίσθηση και τθ φαντασία. [ ] Επομζνωσ, χρειάηεται διαίςκθςθ, φανταςία και όχι φόβοσ. Δείτε τι ζχει ςυμβεί και ςτθν παγκόςμια ιςτορία. Πρζπει να υπάρχει κάποιοσ άγραφοσ νόμοσ που λζει ότι «πολφ μεγάλα πράγματα ςυμβαίνουν ςτθ δημιουργικότητα των ανκρϊπων ςτισ εποχζσ εκείνεσ, όπου παράλλθλα ζχουμε και μεγάλες κοινωνικζς αναταράξεις». Αυτό ςυμβαίνει από τθν αρχαιότθτα ωσ ςιμερα..» 7

8 8

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ.

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ. Γεια, για όςουσ δεν με γνωρίηουν ονομάηομαι Γιάννθσ Χριςτοδοφλου. Αποφάςιςα να δθμιουργιςω αυτό το ebook προκειμζνου να δϊςω μια πιο κακαρι εικόνα για το τι είναι και πωσ δουλεφει το DS Domination. Ζτςι

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ (Α ΟΜΑΔΑ) ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ [1] 1. Ποια πιςτεφεισ ότι είναι τα μθνφματα που ικελε να προβάλει θ ςυγγραφζασ με το βιβλίο; Η ςυγγραφζασ κζλει να τονίςει με τθν Αγγελίνα, το κορίτςι

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ Το ςχζδιο εργαςίασ «Στθν Κζνυα με τθν Έβελιν» αποτελείται από πζντε αυτοτελείσ ενότθτεσ και μια δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ. Κεντρικόσ άξονασ είναι θ ηωι των κατοίκων τθσ κοινότθτασ Μπάμα, που

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ. Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ

Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ. Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ Στόχοσ Δικτφου Natura 2000 Διατιρθςθ, προςταςία και βελτίωςθ φυςικϊν οικοτόπων και άγριων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότητεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που θζλω να ακολουθήςω ή των επαγγελμάτων των γονιϊν μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου «Unus pro omnibus, omnes pro uno» Όπωσ υποςτιριξε ο Knight (1983) το ςφγχρονο ςχολείο οφείλει να είναι μια ςπουδή ςτην δημοκρατία. Με αυτιν τθν ιδζα ςαν οδθγό,

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Επιμελείται θ Ευαγγελία Αφεντάκθ 1. - Γζροντα, ςιμερα ο Διάβολοσ οργϊνει όλθ τθ γθ και τα φζρνει όλα άνω κάτω. τι κα γίνει; - Μθν ανθςυχείσ, βρε λεβζντθ. Ο Χριςτόσ κα βρίςκει ζτοιμο

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost Εργαςία ανεργία Zaměstnání nezaměstnanost Οι 10 ςυχνότεροι όροι που χρθςιμοποιοφν οι εργοδότεσ όταν αναηθτοφν προςωπικό Ιουλ 24, 2013 ec.europa.eu Πρόςφατθ ζρευνα ςε 500.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ αποκάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή;

Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή; Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή; Παναγιώτησ Γ. Ρουςόπουλοσ Γενικόσ Διευθυντήσ The Franchise Co Διευθύνων ύμβουλοσ Dale Carnegie Hellas 1 Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή; 2 Σι επιλογέσ έχω; 3 «Για να μείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του generations@school Ρροςκζςτε τισ φωτογραφίεσ ςασ ςτο generations@school Επειδι κζλουμε να μπορζςουν όλοι να δουν τα όςα ςπουδαία ςυνζβθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Aντιπτζριςθ (ΕΠ027) Ενότθτα 12

Aντιπτζριςθ (ΕΠ027) Ενότθτα 12 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Aντιπτζριςθ (ΕΠ027) Ενότθτα 12: Σακτικι διπλοφ μικτοφ τεπάν-αρκίσ Παρτεμιάν Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ Άδειεσ

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo;

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo; Το ερωτθματολόγιο του Meteo Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων Πριν από λίγο καιρό το Μeteo ηιτθςε για πρϊτθ φορά τθ γνϊμθ ςασ, με ςτόχο οι υπθρεςίεσ που κακθμερινά εςείσ χρθςιμοποιείτε να γίνουν ακόμθ καλφτερεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι

Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι Ενότθτα 1: Ειςαγωγικά Μαριάννα Κoνδφλθ Σχολι Ανκρωπιςτικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Σκοποί ενότθτασ Να καταρριφκοφν οι προεπιςτθμονικοί μφκοι για τθ γλϊςςα Να αναδειχκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Ειςαγωγό Όπωσ είδαμε, ο χϊροσ εικονικϊν διευκφνςεων μνιμθσ που χρθςιμοποιεί κάκε διεργαςία, είναι αρκετά μεγαλφτεροσ από το χϊρο των φυςικϊν διευκφνςεων.

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικι - Κοινοτικι Ανάπτυξθ

Αγροτικι - Κοινοτικι Ανάπτυξθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Αγροτικι - Κοινοτικι Ανάπτυξθ Ενότθτα 3 θ : Προςεγγίςεισ και ιςτορικι εξζλιξθ τθσ ανάπτυξθσ Όλγα Ιακωβίδου, Μαρία Παρταλίδου, Ελζνθ Δθμθτριάδου

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙ ΕΘΕΛΟΝΣΘ; Εθελοντιςμόσ είναι θ πρακτικι τθσ προςφοράσ χρόνου και εργαςίασ προσ όφελοσ τρίτων ωσ μζροσ τθσ κοινωνικισ μασ ευκφνθσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμοκρατία και ςυμμετοχι ςτα ςχολεία μασ: ο ρόλοσ των μακθτικϊν κοινοτιτων

Δθμοκρατία και ςυμμετοχι ςτα ςχολεία μασ: ο ρόλοσ των μακθτικϊν κοινοτιτων Δθμοκρατία και ςυμμετοχι ςτα ςχολεία μασ: ο ρόλοσ των μακθτικϊν κοινοτιτων Προτάςεισ μακθτϊν μακθτριϊν που ςυμμετείχαμε ςτθ ςυνάντθςθ τθσ 6.5.2017, ςτθ Θεςςαλονίκθ Φτιάξτε μια παρουςίαςθ ι ζνα μικρό βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΣ. Τι είναι; Πϊσ δημιουργείται;

ΣΕΙΣΜΟΣ. Τι είναι; Πϊσ δημιουργείται; ΣΕΙΣΜΟΣ Εκπαιδευτικό υλικό Ηλικιακή ομάδα 9-12 Τι είναι; Ο ςειςμόσ είναι ζνα φαινόμενο, που ςυμβαίνει ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ και ζχει ωσ αποτζλεςμα ιςχυρζσ δονιςεισ του εδάφουσ. Αν ο ςειςμόσ είναι ιςχυρόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο Δίκαιο Εμπόριο Ερωτιςεισ για τθν αρχι: 1) Ποια προϊόντα ειςάγουμε από τον Τρίτο Κόςμο; 2) Όταν αγοράηετε αυτά τα προϊόντα, ςκεφτόςαςτε ποια είναι θ ιςτορία τουσ; Δθλαδι, από ποφ προζρχονται, ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER

PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER 1. Σου δίνει 80% καλφτερα αποτελζςματα, 3 φορζσ γρθγορότερα 2. Σχεδιάηει και εξελίςςει ζνα ειδικό πρόγραμμα αποκλειςτικά για ςζνα, τισ προςωπικζσ ςου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά

Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά Στοιχειώδησ ενθάρρυνςη & Παράφραςη Η ςτοιχειϊδθσ ενκάρρυνςθ διευκολφνει τθν εξζλιξθ τθσ ςυηιτθςθσ Η παράφραςθ δείχνει ςτον βοθκοφμενο ότι ακοφςατε αυτό που είπε Στοιχειώδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ. 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:

ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ. 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 6 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 7 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 1η ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 7:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

β) Σε Συνεργαςία με άλλον/άλλουσ δικθγόρουσ (χωρίσ ςφςταςθ δικθγορικισ εταιρίασ) γ) Απλά ςυςτεγάηομαι με άλλουσ ςυναδζλφουσ για οικονομικοφσ λόγουσ

β) Σε Συνεργαςία με άλλον/άλλουσ δικθγόρουσ (χωρίσ ςφςταςθ δικθγορικισ εταιρίασ) γ) Απλά ςυςτεγάηομαι με άλλουσ ςυναδζλφουσ για οικονομικοφσ λόγουσ 1. Ερϊτθςθ: Ηλικία Είμαι: α) 24-28 β) 28-32 γ) 32-35 2. Ερϊτθςθ: Φφλο Είμαι: α) Γυναίκα β) Άντρασ 3. Ερϊτθςθ: Οικογενειακι κατάςταςθ α) Παντρεμζνοσ/θ χωρίσ παιδία β) Παντρεμζνοσ/θ με παιδί/ά γ) Ελεφκεροσ/θ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

17. Πολυδιάςτατοι πίνακεσ

17. Πολυδιάςτατοι πίνακεσ Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων 17. Πολυδιάςτατοι πίνακεσ Ιωάννθσ Κατάκθσ Πολυδιάςτατοι πίνακεσ o Μζχρι τϊρα μιλοφςαμε για μονοδιάςτατουσ πίνακεσ ι int age[5]= 31,28,31,30,31; o Για παράλλθλουσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ησαΐας Σύμβουλος INNOVADE LI LTD

Γιώργος Ησαΐας Σύμβουλος INNOVADE LI LTD Γιώργος Ησαΐας Σύμβουλος INNOVADE LI LTD Ζνταξη Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Αναγνωρίηει τθσ δυνατότθτασ τθσ μετανάςτευςθσ ςτθν ανάπτυξθ μιασ ανταγωνιςτικισ και βιϊςιμθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ (Strategy 2020, Stockholm

Διαβάστε περισσότερα

= = 124

= = 124 Λζξεισ Κάκε μακθτισ μζςα ςτθν ομάδα κα πρζπει να ζχει μια αρικμομθχανι. Ζνασ μακθτισ κα διαβάηει φωναχτά τουσ αρικμοφσ. Οι υπόλοιποι μακθτζσ κα τουσ γράφουν ςτθν αρικμομθχανι πατϊντασ κάκε φορά το πλικτρο

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853 Ταυτότθτα Ζρευνασ H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά Φζτοσ ςυμμετείχαν 1.268 άτομα, πζρυςι 853 Προςτζκθκαν δυο ερωτιςεισ που απθχοφν ςυμπεριφορζσ- αιςκιματα Χϊρεσ προτίμθςθσ & Φφλο όςων μετακινικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2015-16 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Γεωργική τεχνολογία Είναι ζνασ επιςτθμονικόσ Κλάδοσ τθσ Γεωπονίασ και τθσ Σεχνολογίασ Δθλαδι

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ Ενότητα 10: Ψυχοκινθτικι Αγωγι Χατηόπουλοσ Δθμιτρθσ Σχολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ 29/9/2014 το μάκθμα τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ,τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και ζφτιαξαν τθν δικι τουσ ηωγραφιά χρθςιμοποιϊντασ γεωμετρικά ςχιματα. ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ ΤΜΜΕΣΡΙΑ: 10 ΚΑΙ 13 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Γενικά Μαθηματικά ΙΙ Ενότητα 13 η : Επαναλθπτικι Ενότθτα Λουκάσ Βλάχοσ Κακθγθτισ Αςτροφυςικισ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα