Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί"

Transcript

1 Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί! «Ποιοσ φταίει; ποιοσ φταίει;» κανζνα ςτόμα δεν τόβρε και δεν τόπε ακόμα. Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί ςαν τα ςκουλικια κάκε φτζρνα, όπου μασ ζβρει, μασ πατεί: δειλοί, μοιραίοι κι' άβουλοι αντάμα προςμζνουμε, ίςωσ, κάποιο κάμα! οι ςτίχοι του Κϊςτα Βάρναλθ ςτριφογυρίηουν ςτο μυαλό μου ς ζναν κόςμο που χάνεται θ βεβαιότθτα, ς ζνα κόςμο που αλλάηει, ς ζνα κόςμο που θ ςιγουριά(;) ι μακαριότθτα (;) του χκεσ φαντάηει ιδθ πολφ μακρινι, το ςφνκθμα «αντιςτακείτε» όλο και περιςςότερο μου φαντάηει πιο κενό από κάκε άλλθ φορά Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί όςο πιο πολλά χζρια μουντηϊνουν τθ Βουλι, όςο πιο πολλοφσ «κυμωμζνουσ» ανκρϊπουσ βλζπω γφρω μου τόςο πιο πολφ μελαγχολϊ δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα προςμζνουμε, ίςωσ ζνα κάμα! όςο πιο πολφ ακοφω φίλουσ και γνωςτοφσ να λζνε ζμμεςα ι άμεςα «εδϊ μασ τα παίρνουν όλα, δεν κάνω τίποτα, δεν αλλάηω τίποτα» τόςο πιο πολφ απογοθτεφομαι Κάνε άλμα πιο γριγορο από τθν φκορά. ζγραφε ςτθ Μαρία Νεφζλθ ο Ελφτθσ Πλίνκοι και κζραμοι Χ2 Κείμενα που γράφτθκαν όχι για να ενθμερϊςουν και να κακοδθγιςουν. Κείμενα, αφορμζσ ελπίηουμε για ςυηιτθςθ. Ζνα χάρτινο blog για να είμαςτε και μζςα ςτθ μόδα των καιρϊν. Και βζβαια υπάρχουν και ςτο «κανονικό» blog ςτο Πλίνκοι και κζραμοι Χ2 Πλίνκοι και κζραμοι ατάκτωσ ερριμζνοι διαφορετικϊν ανκρϊπων ζχοντασ μαηί με τα δικά μου κείμενα, ςκζψεισ και του Θανάςθ Βάςιου. 1

2 Κάνε άλμα πιο γριγορο από τθν φκορά Κάνε άλμα πιο γριγορο από τθν φκορά είναι δφςκολο το καταλαβαίνω όςο όμωσ και αν ψάχνω, πίςω ςτισ ςυλλογικζσ μνιμεσ, όλο και περιςςότερο μου φαντάηει ωσ θ μόνθ διζξοδοσ, αυτό που μπορεί να δθμιουργιςει τα νζα κινιματα. Κινιματα απελευκερωμζνα από τα γρανάηια ενόσ δικεν προοδευτιςμοφ. Απελευκερωμζνα από τον «επαναςτατικό» βερμπαλιςμό που ςτθν πράξθ, ςτθν κακθμερινότθτα, ςυντθρεί ό,τι πιο διεφκαρμζνο ζχει υπάρξει ς αυτόν τον τόπο. Γι αυτό όλο και περιςςότερο δυςκολεφομαι να «αντιςτακώ». Όλο και περιςςότερο αρνοφμαι να ακολουκιςω τισ πορείεσ και τισ φωνζσ όλο και περιςςότερο τισ βλζπω ςαν τθν κολυμβικρα του Σιλωάμ που ξεπλζνει τισ αμαρτίεσ ενόσ «ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ» που οικοδομικθκε όχι ςτθ ςυλλογικότθτα και τθν κοινι δράςθ αλλά ςτθν «εξυπθρζτθςθ» ςυμφερόντων ςε πολφ προςωπικό επίπεδο. Σαν το άλλοκι καρεκλοκζνταυρων θγεςιϊν και βολεμζνων(;) πολιτϊν. «Η διαμαρτυρία δεν είναι επανάςταςθ.» ςθμειϊνει ο φιλόςοφοσ Marcel Gauchet και ςυνεχίηει «Νομίηω ότι υπάρχει μια ςθμαντικι διαφορά ακριβϊσ επειδι, προκειμζνου θ διαμαρτυρία να φτάςει ςτθν επανάςταςθ, χρειάηεται πίςω από τθ διαμαρτυρία να υπάρχει μια ιδεολογικι προςφορά, που κα τθσ προςδίδει ταυτόχρονα τθν ζνταςθ που κινθτοποιεί ςτο ςυγκινθςιακό επίπεδο και μια ςυνολικι πρόοδο λιγότερο ι περιςςότερο αξιόπιςτθ ςε μαηικι κλίμακα. Δεν βριςκόμαςτε κακόλου ςε αυτι τθν κατάςταςθ» Μα τι είναι αυτά που λεσ!!! Φωνάηουν οι ςφντροφοί μου από μακριά Πρζπει να αντιςτακοφμε ςτθν νεοφιλελεφκερθ λαίλαπα πρζπει να διαφυλάξουμε τα ιερά και τα όςια του ςυνδικαλιςμοφ και κα τα βροφμε μετά αυτά ΟΧΙ!!! Μια ηωι αυτό κάναμε και κάπου χάςαμε τθ ψυχι μασ, τον «νεανικό μασ και αγνό ενκουςιαςμό» υποταγμζνοι ςτθ ςαγινθ των εφκολων χειροκροτθμάτων και τελικά «διαμαρτυρόμενοι» και «αντιςτεκόμενοι» γίναμε το άλλοκι τθσ λοφφασ και τθσ ςυναλλαγισ Δεν ξζρω αν ο κακθγθτισ Νανόπουλοσ είναι αριςτερόσ ι πουλθμζνοσ ςτο διεκνι καπιταλιςμό αλλά θ ςκζψθ του εκφράηει ςυμπυκνωμζνα αυτό που νιϊκω ςιμερα: «Να γκρεμίςουμε όλο το οικοδόμθμα και να πάμε παρακάτω. Να μθ φοβθκοφμε! Στθν ανκρϊπινθ ιςτορία, οι κοινωνίεσ πιγαν μπροςτά πάντα μζςα από τθ διαίσθηση και τθ φαντασία. Η διαίςκθςθ και θ φανταςία είναι το παν ςε αυτι τθ ηωι, και οι Ζλλθνεσ ζχουμε πολλι διαίςκθςθ και φανταςία. [ ] Επομζνωσ, χρειάηεται διαίςκθςθ, φανταςία και όχι φόβος. Δείτε τι ζχει ςυμβεί και ςτθν παγκόςμια ιςτορία. Πρζπει να υπάρχει κάποιοσ άγραφοσ νόμοσ που λζει ότι «πολφ μεγάλα πράγματα ςυμβαίνουν ςτθ δημιουργικότητα των ανκρϊπων ςτισ εποχζσ εκείνεσ, όπου παράλλθλα ζχουμε και μεγάλες κοινωνικζς αναταράξεις». Αυτό ςυμβαίνει από τθν αρχαιότθτα ωσ ςιμερα..» Δθμ. Νανόπουλοσ, Ακαδθμαϊκόσ, κορυφαίοσ κεωρθτικόσ φυςικόσ, κακθγθτισ Αςτροφυςικισ ςτο Πανεπιςτιμιο του Σζξασ, ςυνζντευξθ ςτον Μάκθ Προβατά, BHMagazino, 16 Μαΐου 2010 Κάνε άλμα πιο γριγορο από τθν φκορά είναι δφςκολο το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορϊ πια δικεν να «αντιςτζκομαι» οφτε με νοιάηει θ υςτεροφθμία μου 2

3 Και γράφοντασ αυτά να μπροςτά και το κείμενο του Θανάςθ με τα «αλλθλζγγυα κολοκυκάκια» του και τθν κοινωνικι οικονομία. Μια προςπάκεια απ άλλουσ δρόμουσ να ξαναβροφμε τισ ρίηεσ τθσ ςυλλογικότθτασ και τθσ αλλθλεγγφθσ Κοινωνικι οικονομία ίςωσ είναι μια λφςθ. (Θανάςθσ Βάςιοσ) Τ ο καράβι τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ ζχει πζςει ςε ςφοδρι καλαςςοταραχι και κλυδωνίηεται επικίνδυνα. Δυςτυχϊσ οι αξιωματικοί τθσ γζφυρασ (κυβερνιςεισ) δεν προβαίνουν ςε κάποια ενζργεια αλλαγισ πορείασ. Το μόνο που κάνουν είναι να παρζχουν ςωςτικά μζςα (πακζτα ςτιριξθσ) ςτουσ επιβάτεσ τθσ πρϊτθσ κζςθσ (οικονομικι ολιγαρχία, τραπεηίτεσ, επενδυτικά κεφάλαια) οι οποίοι, λόγω τθσ απλθςτίασ που τουσ διακρίνει, προςπακοφν με κάκε τρόπο να πάρουν και άλλα. Οι επιβάτεσ τθσ δεφτερθσ και τρίτθσ κζςθσ (εργαηόμενοι) βλζπουν να χάνονται ακόμθ και τα ατομικά ςωςίβια (εργαςία) και βρίςκονται ςε απόγνωςθ. Σχζδιο διάςωςθσ δεν υπάρχει. Εφαρμόηονται οι κλαςικζσ αρχζσ: «ο ςϊηων εαυτόν ςωκιτω» και «ο κάνατόσ ςου θ ηωι μου». Σε αυτζσ τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ και μζχρι οι εργαηόμενοι να καταφζρουν να πάρουν το τιμόνι ςτα χζρια τουσ, ίςωσ θ κοινωνικι οικονομία να αποτελεί μια ςανίδα ςωτθρίασ γι αυτοφσ ςτθν πικανι περίπτωςθ που το καράβι ναυαγιςει. Αλλά τι είναι θ κοινωνικι οικονομία; Δίπλα ςτθν οικονομία τθσ αγοράσ (Πρϊτοσ τομζασ) και τθ δθμόςια ι κρατικι οικονομία (Δεφτεροσ τομζασ) υπάρχει και θ οικονομία που υλοποιείται από τουσ πολίτεσ με δικι τουσ πρωτοβουλία. Διζπεται όχι από τθν αρχι του ανταγωνιςμοφ αλλά από τθν αρχι τθσ αμοιβαιότθτασ, τθσ ςυνεργατικότθτασ και τθσ εμπιςτοςφνθσ (Τρίτοσ τομζασ). Ο χϊροσ αυτόσ ιταν υπαρκτόσ ςε κάκε εποχι. Οι πρϊτεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνταν ςτα πλαίςια τθσ κοινωνικισ οικονομίασ εμφανίςτθκαν ςτα μζςα του 19 ου αιϊνα ωσ ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ, φορείσ αλλθλοβοικειασ ι ιδρφματα κυρίωσ ςτισ αναπτυγμζνεσ οικονομικά χϊρεσ. Οι επιχειριςεισ αυτζσ λειτοφργθςαν με τθ νομικι μορφι του ςυνεταιριςμοφ ι τθσ αςτικισ μθ κερδοςκοπικισ εταιρίασ. Στον Ελλαδικό χϊρο ςτα χρόνια τθσ Τουρκοκρατίασ δθμιουργικθκαν ςθμαντικζσ ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ ςτθν Καςτοριά (γουναρικά), ςτα Αμπελάκια (βαφι νθμάτων), ςτα χωριά του Πθλίου (μεταξωτά και μάλλινα είδθ) και ςε άλλα μζρθ. Αλλά και όλεσ οι αγροτικζσ και ςπιτικζσ εργαςίεσ τθν ίδια εποχι γίνονταν με ςυνεργαςία και αλλθλοβοικεια. Σιμερα, θ κοινωνικι οικονομία αντιπροςωπεφει το 10% των ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων. Απαςχολοφνται περίπου εννζα εκατομμφρια εργαηόμενοι και καλφπτει το 6% τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ. Η Ευρωπαϊκι και θ παγκόςμια εμπειρία είναι πλοφςια και ο τρίτοσ δρόμοσ τθσ οικονομίασ αναπτφςςεται ςυνεχϊσ. Σε αρκετζσ χϊρεσ κεςπίηονται ειδικοί νόμοι για τισ επιχειριςεισ αυτζσ, που δραςτθριοποιοφνται ςε τομείσ όπωσ παροχι κοινωνικϊν και προςωπικϊν υπθρεςιϊν, προςταςία του περιβάλλοντοσ, παραγωγι βιολογικϊν προϊόντων, εκπαίδευςθ ενθλίκων, υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ, ςυνοικιακζσ, αναπτυξιακζσ επιχειριςεισ, αγροτοτουριςτικοί ςυνεταιριςμοί, αυτοδιοικοφμενα και αυτοδιαχειριηόμενα ταμεία αλλθλεγγφθσ ςε μεγάλουσ κλάδουσ εργαηομζνων, κοινωνικζσ τράπεηεσ κ.ά. 3

4 Μερικζσ πρόςφατεσ εμπειρίεσ κοινωνικισ οικονομίασ αναφζρονται ςυνοπτικά παρακάτω: Τ φςτθμα Σοπικών Ανταλλαγών (LETSystem) ο ςφςτθμα αυτό είναι το αποτζλεςμα τθσ αναηιτθςθσ λφςεων μιασ ηωισ χωρίσ χριμα. Είναι ζνα «κοινοτικό νόμιςμα», θ χριςθ του οποίου απζχει από το ςυμβατικό χριμα και τα μειονεκτιματά του. Αφορά ςτουσ ανκρϊπουσ που κζλουν να ανεξαρτθτοποιθκοφν από το χριμα, δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα ανεξάρτθτο ςφςτθμα ανταλλαγισ υπθρεςιϊν, γνϊςεων, αγακϊν κ.ά. Το LETS εφαρμόηεται εφκολα. Τα άτομα μιασ ομάδασ (π.χ. θλεκτρολόγοσ, υδραυλικόσ, γιατρόσ, δικθγόροσ κ.ά.) ςυγκεντρϊνονται και δθμιουργοφν ζναν κατάλογο με τισ δεξιότθτεσ, τισ υπθρεςίεσ και τα αγακά που μποροφν να προςφζρουν, κακϊσ και αιτιματα για οτιδιποτε κζλουν να αγοράςουν, να δοκιμάςουν ι να δανειςτοφν. Ό,τι βρίςκεται ςτον κατάλογο μπορεί να ανταλλαχκεί μζςω ενόσ ςυςτιματοσ που καταχωρεί λογαριαςμοφσ ςε τοπικό επίπεδο. Χρθςιμοποιϊντασ κάποιοσ το LETS είναι ςαν να χρθςιμοποιεί ζναν τραπεηικό λογαριαςμό με τθ διαφορά ότι δεν κατατίκενται πραγματικά χριματα. Το ςφςτθμα απλά καταγράφει πλθροφορίεσ, όπωσ μια τραπεηικι επιταγι ι μια πιςτωτικι κάρτα, καταχωρϊντασ τθ ςυναλλαγι που ζχει πραγματοποιθκεί. Σφςτθμα LETS ζχει λειτουργιςει επιτυχϊσ ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, όπωσ Γερμανία και Αγγλία. (http://letslinkuk.org/) Σο «αλλθλζγγυο κολοκφκι» ίναι μια ζνωςθ για τθ διατιρθςθ τθσ γεωργίασ ςτο Ε Παρίςι και περιλαμβάνει ωσ μζλθ 100 νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά αυτά ςυμβάλλονται για ζνα χρόνο με ζνα αγρότθ βιοκαλλιεργθτι, ο οποίοσ παραδίδει κάκε βδομάδα ςτα νοικοκυριά αυτά εποχικά λαχανικά. Οι οικογζνειεσ δεςμεφονται να αγοράηουν τθν παραγωγι. Ζτςι κερδιςμζνοι βγαίνουν και ο μικρόσ παραγωγόσ γιατί ζχει ςτακερό ειςόδθμα, αλλά και οι οικογζνειεσ που αγοράηουν υγιεινά προϊόντα φκθνότερα χωρίσ μεςάηοντεσ. Τζτοιεσ ενϊςεισ υπάρχουν πολλζσ ςτθ Γαλλία, ςτθ Βρετανία, ςτθν Ιαπωνία, ςτθν Αυςτραλία κ.α. Στισ ΗΠΑ περιςςότερεσ από μικρζσ αμερικάνικεσ φάρμεσ, που βρίςκονται κοντά ςε αςτικζσ περιοχζσ, διοχζτευςαν φζτοσ τθ ςοδειά τουσ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ μζςω του CSA (τοπικι κοινότθτα καλλιζργειασ τθσ γθσ). Κοινωνικζσ τράπεηεσ ι λεγόμενεσ κοινωνικζσ ι θκικζσ τράπεηεσ είναι τράπεηεσ που ενδιαφζρονται για τθν προζλευςθ Ο του χριματοσ των επενδυτϊν και των πελατϊν, που επενδφουν με όρουσ κοινωνικισ ευκφνθσ, δεν ζχουν ςτόχο τθν κερδοςκοπία αλλά τθν κοινωνικι υπθρεςία. Τζτοιεσ είναι θ Charity Bank, θ GLS, θ Triodos, θ τράπεηα των φτωχϊν ςτθν Ινδία που ίδρυςε ο νομπελίςτασ Γιουννοφσ κ.ά. Πολλζσ ακόμθ προςπάκειεσ υπάρχουν που εντάςςονται ςτθν κοινωνικι οικονομία άλλεσ πετυχθμζνεσ, άλλεσ όχι. Βζβαιο είναι ότι θ κοινωνικι οικονομία δρα, λειτουργεί και επιχειρεί ςτο πλαίςιο του υπάρχοντοσ οικονομικοφ ςυςτιματοσ τθσ αγοράσ, γι αυτό και κατθγορείται από ζνα τμιμα τθσ αριςτεράσ, κυρίωσ τθσ κομουνιςτικισ, ωσ «εναλλακτικόσ καπιταλιςμόσ» ι ωσ «ςωςίβιο του ςυςτιματοσ». Είναι επίςθσ βζβαιο ότι δεν μπορεί από μόνθ τθσ να προκαλζςει τισ κοινωνικοπολιτικζσ αλλαγζσ που είναι απαραίτθτεσ για ζνα καλφτερο κόςμο. Οι αρχζσ όμωσ τθσ ςυλλογικότθτασ, τθσ ιςότθτασ, τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ αμοιβαιότθτασ, πάνω ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται, μποροφν να αποτελζςουν τθ μαγιά για τθ δθμιουργία οικονομικϊν ςχθμάτων πζρα από τον καπιταλιςμό και τθν οικονομία τθσ αγοράσ. Ιδιαίτερα ςε ςυνκικεσ κρίςθσ ςαν τθν τωρινι, οι προτάςεισ για κοινωνικι οικονομία μποροφν να αποτελζςουν μια κάποια λφςθ, δίνοντασ μια ανάςα ςτα χαμθλά ςτρϊματα, όπωσ επίςθσ και να απελευκερϊςουν δθμιουργικζσ δυνάμεισ ςτθν προςπάκεια για μια κοινωνία με κζντρο τον άνκρωπο και όχι το χριμα. θ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ τθσ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ω ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Χρόνια τϊρα ζνα φάνταςμα πλανιζται πάνω από τθν εκπαίδευςθ... Η αξιολόγθςθ μια λζξθ που ςπζρνει ρίγθ φόβου. Θα ςασ αξιολογιςουμε!!! μασ φωνάηουν κουνϊντασ αυςτθρά το χζρι οι κάκε φορά Υπουργοί Παιδείασ και ψθφίηουν κι ζναν νόμο Θα μασ αξιολογιςουν!!! ανακράηουμε κι εμείσ και λουφάηουμε τρομαγμζνοι πίςω από τισ ςτοίβεσ των γραπτϊν των μακθτϊν μασ. 4

5 Χρόνια τϊρα είχαμε μια γραμμι άμυνασ. Χρόνια τϊρα περιςποφδαςτοι ινςτροφχτορεσ αναλφουν τα δεινά που περιμζνουν τον Ζλλθνα εκπαιδευτικό, αλλά πολφ περιςςότερο τθν ίδια τθν εκπαίδευςθ αν ζρκει θ επάρατοσ αξιολόγθςθ. Μιλάνε για τα «κακά» ςχολεία που κα κλείςουν, το κάναν λζει και ςτθ γθραιά Αλβιόνα, για τισ δαςκάλεσ που κα υποταχτοφν ςτισ ανοίκειεσ ορζξεισ διεςτραμμζνων αξιολογθτϊν, τθν παιδαγωγικι μασ ελευκερία και θςυχία που κα χάςουμε Κι εμείσ, όλο και λουφάηουμε πίςω από τισ ςτοίβεσ των γραπτϊν των μακθτϊν μασ κουνϊντασ το κεφάλι.. Είμαςτε υπζρ τθσ αξιολόγθςθσ αλλά τθσ «καλισ», μζςα από τα ςυλλογικά όργανα, το ςφλλογο διδαςκόντων. Μιασ αξιολόγθςθσ που κα αποτιμοφςε όχι μόνο τισ «ικανότθτεσ» του εκπαιδευτικοφ αλλά το ςφνολο του εκπαιδευτικοφ ζργου. Τισ ευκφνεσ όλων Που κα βελτιϊνει τθ δουλειά μασ και δεν κα «τιμωροφςε» με κακοφσ βακμοφσ τουσ αμελείσ Και φωνάηαμε ςε κάκε κατεφκυνςθ: - Ζχουμε «κζςεισ» κφριοι!!! Θζςεισ γραμμζνεσ ς ζνα βιβλιαράκι με πορτοκαλί γράμματα ξεχαςμζνο ςτα πίςω ράφια των γραφείων των Συλλόγων με τίτλο «Η αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου» μζχρι που κάποια ςτιγμι, μασ πζταξαν το μπαλάκι πίςω κι ζφταςε ζνα πρωί, ζνα ιμειλ που καλοφςε ςυμβοφλουσ, δαςκάλουσ και διευκυντζσ να ςυηθτιςουν για τθν εφαρμογι τθσ «αυτοαξιολόγθςθσ». Δεν ξζρω ποιοσ από το Υπουργείο Παιδείασ ξζκαψε το βιβλιαράκι τθσ ΔΟΕ για τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου, πρόςκεςε και κάμποςα επιςτθμονικά μπλα μπλα παραπάνω και το ζςτειλε ςτα ςχολεία για πιλοτικι υλοποίθςθ, αλλά κα πρζπει να ζχει και μεγάλθ αίςκθςθ χιοφμορ. Διαβάηοντασ δε τισ «αντιδράςεισ» και τουσ «λεονταριςμοφσ» μζςα ςε ανακοινϊςεισ, πρακτικά ςυλλόγων διδαςκόντων και καλζςματα παρατάξεων είναι να κλαίσ και γελάσ μαηί Ο ςουρεαλιςμόσ ςε όλο του το μεγαλείο τφφλα να χει ο Νταλί. Και καλά, πολλοί Σχολικοί Σφμβουλοι, Προϊςτάμενοι και Διευκυντζσ δε κζλουν ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ γιατί και δουλειά παραπάνω κα κάνουν και κα αναδειχτοφν οι δικζσ τουσ ευκφνεσ. Εμείσ; Γιατί όχι; «Δεν είναι ακριβϊσ ζτςι.» λζει ο Γρθγόρθσ. «Δεν είναι καλό το κλίμα για τζτοια τϊρα που μασ κόβουν τουσ μιςκοφσ». Δεν ξζρω πότε κα γίνει «καλό» το κλίμα, αλλά αποτελεί το λιγότερο αφζλεια ςε μια πολιτικι θγεςία που πολλζσ φορζσ ζχει αποδείξει τθν ανικανότθτά τθσ και τθν απροκυμία τθσ ν αλλάξει επ ωφελεία των μακθτϊν τθν εκπαίδευςθ να τθσ προςφζρεισ ςτο πιάτο το καλφτερο άλλοκι για τθν επιβολι ενόσ αυταρχικοφ μονοπρόςωπου πλαιςίου αξιολόγθςθσ λζγοντασ ουςιαςτικά «εγϊ δεν κζλω εγϊ δεν μπορϊ» να δοκιμάςω ζςτω πιλοτικά αυτά που προτείνω - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί! «Ποιοσ φταίει; ποιοσ φταίει;» κανζνα ςτόμα 5 δεν τόβρε και δεν τόπε ακόμα.

6 Διαβάηω το τελευταίο διάςτθμα διάφορα βιβλία για τθν ιςτορία τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ. Ζνα απ αυτά είναι και το «Από το κοντφλι ςτον υπολογιςτι» που επιμελικθκε ζγραψε ζνασ απ τουσ τελευταίουσ εν ηωι μεγάλουσ δαςκάλουσ παιδαγωγοφσ ο Αλζξθσ Δθμαράσ μαηί με τθ Βάςω Βαςιλείου Παπαγεωργίου. Ζχει ενδιαφζρον να διαπιςτϊνεισ πωσ ενϊ όλα αλλάηουνε ςτο βάκοσ, όλα τα ίδια μζνουν. Τα ίδια προβλιματα διαχρονικά ταλανίηουν το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα. Και να διαπιςτϊνεισ ότι πολλζσ απ τισ «προτάςεισ» του ςιμερα είναι πολφ πίςω από τισ απαρχζσ του προθγοφμενου αιϊνα. Ζχει ενδιαφζρον Γι αυτό και ςθμειϊνω εδϊ τρία κείμενα (κράτθςα και τθν ορκογραφία τουσ) από το εν λόγω βιβλίο Το πρϊτο είναι από τθν αιτιολογικι ζκκεςθ ενόσ νομοςχεδίου για τθν Παιδεία του 1899 που κατατζκθκε αλλά ποτζ δεν ψθφίςτθκε μιασ και οι αντιδράςεισ οδιγθςαν ςε παραίτθςθ τον τότε Υπουργό Παιδείασ Α. Ευταξία. ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΣΗ ΚΑΙ ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ Τν ελ ηζρύη εθπαηδεπηηθόλ ήκώλ ζύζηεκα είλαη ειιηπέο θαη πιεκκειέο ελ πνιινίο. Πεξηνξίδεηαη απηό εηο ηελ κεηάδνζηλ μεξώλ ηηλώλ γλώζεσλ θαη ηνύησλ αηειώλ, νύησο ώζηε λα ππνζάιπεηαη ππ' απηό ε επηπνιαηόηεο θαί εκηκάζεηα. [...] Ελ [...] Ειιάδη, ππό ην θξαηνύλ κνλνκεξέο εθπαηδεπηηθόλ εκώλ ζύζηεκα, έρνκελ λα επηδείμσκελ ππέξκεηξνλ παξαγσγήλ επηζηεκόλσλ, σο επί ην πνιύ εκηκαζώλ, πξνο δε ππνςεθίσλ, ζπλσζηηδνκέλσλ πεξί ηελ θάιπςηλ ησλ δεκνζίσλ ζέζεσλ, ρσξίο θαλ πξνο ηνύην λα ώζηλ απηνί επαξθώο παξεζθεπαζκέλνη. Έρνκελ ήδε πξν εκώλ αθόξεηνλ όλησο θαηάζηαζηλ, θαζ' ελ απεηξάξηζκνη λένη, θαηαηξίςαληεο ηα αθκαηόηαηα ηνπ βίνπ ησλ έηε εηο ηελ λπλ εγθύθιηνλ θαί επηζηεκνληθήλ παίδεπζηλ, κέλνπζηλ άρξεζηνη εηο πάλ πξαθηηθώηεξνλ ζηάδηνλ, απνβαίλνληεο νύησο άρζνο εηο ηαο νηθνγελείαο ησλ, εηο ηελ θνηλσλίαλ θαη ηελ πνιηηείαλ. το δεφτερο είναι ζνα κείμενο για τισ εξετάςεισ που υπογράφει ο Εμμ. Ν. Παπαςθφάκισ το 1911: ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΣΩΑΝ ΑΙ ΕΞΕΣΑΕΙ Εάλ ε Πνιηηεία πηζηεύε όηη πάληεο νη ιεηηνπξγνί ηεο Παηδείαο είλαη ηθαλνί θαη επνκέλσο δηδάζθνπζη θαιώο, πεξηηηεύνπζηλ αη έμεηάζεηο δηόηη γλώζηο θαη δεμηόηεο θαιώο δηδαρζείζα κέλεη δηαξθήο θαη ελ ηνηαύηε πεξηπηώζεη καηαηνπνλνύκελ εηο βάξνο ηνπ παηδηθνύ εγθεθάινπ. Εάλ δ' έρε ηελ ππόλνηαλ όηη νη δηδάζθαινη είλαη άλεπαξθώο παξεζθεπαζκέλνη εηο ην έξγνλ ησλ θαη δηαηάηηεη εμεηάζεηο, ίλα βεβαησζε πόζαο γλώζεηο άπεθόκηζαλ νη καζεηαί απηόρξεκα έγθιεκαηεί. Άιισο ηε ηίλη ηξόπσ ζά γλσξίζε ηελ άμίαλ καζεηνύ ηίλνο, όηαλ άλαζέηε ηελ έμέηαζηλ θαη πξναγσγήλ απηνύ εηο απηόλ ηνύηνλ ηνλ θαθώο δηδάζθνληα; [...] Ελ πάζε πεξηπηώζεη, αθνύ νύησο ή άιισο γίλνληαη, όηαλ ό καζεηήο γλσξίδε όηη δηα λα δηέιζε ηαο δηαθόξνπο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα πξνάγεηαη νθείιεη λα δίδε θαιάο εμεηάζεηο, πξνζέρεη δηά ηαο εμεηάζεηο, κειεηά δηά ηαο εμεηάζεηο, θνηηά εηο ην ζρνιείνλ δηα λα δώζε θαιάο εμεηάζεηο, πηζηεύεη ηέινο όηη ζθνπόο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα θαζηζηή ηνπο καζεηάο ηθαλνύο δηα λα δίδσζηλ έμεηάζεηο. Μεη' αγσλίαο αιιά θαη ζπγθηλήζεσο πξνζδνθά ηελ εκέξαλ ηεο θξίζεσο. Ταο πξν ησλ εμεηάζεσλ δηαθνπάο δηέξρεηαη ζθπκκέλνο εηο ην βηιίνλ, αθίλεη θαηά κέξνο πάζαλ άιιελ ηε παηδηθή ηνπ θύζεη αξκόδνπζαλ αζρνιίαλ θαη κειεηά αδηαθόπσο [...]. Ούηε αλαγθαίνλ θαθόλ, νύηε ζεζκόο ζπλδεόκελνο πξνο ηελ ππόζηαζηλ απηήλ ηεο Παηδείαο, είλαη αη εμεηάζεηο αιιά κηα ησλ κεγαιπηέξσλ πιεγώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο, ηελ νπνίαλ εθ όζνλ δελ ζεξαπεύνκελ νηθνδνκνύκελ επ' άκκνπ. Καηαξγεζήησζαλ ινηπόλ αη έμεηάζεηο αη ηνηαύηα θαη ηνζαύηα θαθό απεξγαδόκελαη. 6

7 και το τελευταίο ζνα δθμοςίευμα του 1922 ςτθν εφθμερίδα «Η Νεολαία» Όργανο τθσ Ομοςπονδίασ των Κομμουνιςτικϊν Νεολαιϊν: Η ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΑΗ Το ςχολειό μασ είναι ζνα ςχολειό ποφ δεν ζχει καμμιά απολφτωσ ομοιότθτα με τάλλα τα ςχολειά. Δεν ζχει τα εξωτερικά, μα δεν ζχει οφτε τα εςωτερικά γνωρίςματα του επίςθμου ςχολείου. [...] Σ' όλα τα ςχολειά αρχίηουν ζτςι: «Να ςζβεςαι το δάςκαλό ςου!» Στα δικό μασ αρχίηουν αντίκετα: «Να ςζβεςαι το μακθτι ςου!» Η επίςθμθ παιδεία, αφτθ με τοφσ υπουργοφσ, τισ παράτεσ, τθν επίδειξθ, τισ εξετάςεισ ςτθρίηεται ςτθν περιφρόνθςθ του μακθτι, ςτο ςκλάβωμα του μυαλοφ του και ςτθν αδιαφορία για τα αιςκιματά του! Το δικό μασ το ςχολειό ζχει ζναν ανϊτερο ςκοπό. Ζχει ςκοπό να βοθκιςθ τισ νζεσ και τουσ νζουσ που κα το παρακολουκιςουν να γείνουν άνκρωποι. Να μάκουν να βλζπουν με τα δικά τουσ μάτια, νάκουνε με τα δικά τουσ αυτιά, να ςκζφτωνται με το δικό τουσ κεφάλι, να αιςκάνωνται με τθ δικι τουσ καρδιά και όχι μονάχα να παπαγαλίηουν ξζνεσ ςκζψεισ και αιςκιματα. Ο παπαγαλιςμόσ δεν είναι ςκζψθ, οφτε αίςκθμα, όπωσ ο παπαγάλοσ δεν είναι άνκρωποσ. και τα λεγόμενα του Αλζξ Δθμαρά ςε μια ςυνζντευξι του: - Ήταν μια από τισ πιο λαμπερζσ ςτιγμζσ ςτθν ιςτορία τθσ ελλθνικισ Εκπαίδευςθσ. Η περίοδοσ κατά τθν οποία ζγιναν βιματα, πολλά από τα οποία ςιμερα εξακολουκοφν να είναι αιτιματα. Τότε δόκθκε το δικαίωμα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να διαλζγουν εκείνοι τα διδακτικά βιβλία. Τότε κακιερϊκθκαν προαιρετικά μακιματα ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ. Τότε ενιςχφκθκε θ καλλιζργεια τθσ Τζχνθσ ςτο ςχολείο κ.ο.κ. Υπιρξαν κι άλλεσ τζτοιεσ ςτιγμζσ- με τον Δελμοφηο ςτον Βόλο το 1908, με τον Κουντουρά ςτθ Θεςςαλονίκθ το 1928, με τισ λφςεισ που δόκθκαν ςτο πρϊτο Παιδαγωγικό Συνζδριο ςτθν Ακινα το Πϊσ εξθγοφνται όλα αυτά; Ήταν μιπωσ οι εκπαιδευτικοί πιο προχωρθμζνοι; - Όχι! Ήταν θ κοινωνία λιγότερο αγκυλωμζνθ... γιατί μια κοινωνία αγκυλωμζνθ ςε ςτερεότυπα και δικεν κεκτθμζνα δφςκολα πάει μπροςτά Αλλά τϊρα είναι θ ευκαιρία Όταν όλα μπαίνουν πάλι ςτο τραπζηι «Να γκρεμίςουμε όλο το οικοδόμθμα και να πάμε παρακάτω. Να μη φοβηθοφμε! Στθν ανκρϊπινθ ιςτορία, οι κοινωνίεσ πιγαν μπροςτά πάντα μζςα από τθ διαίσθηση και τθ φαντασία. [ ] Επομζνωσ, χρειάηεται διαίςκθςθ, φανταςία και όχι φόβοσ. Δείτε τι ζχει ςυμβεί και ςτθν παγκόςμια ιςτορία. Πρζπει να υπάρχει κάποιοσ άγραφοσ νόμοσ που λζει ότι «πολφ μεγάλα πράγματα ςυμβαίνουν ςτθ δημιουργικότητα των ανκρϊπων ςτισ εποχζσ εκείνεσ, όπου παράλλθλα ζχουμε και μεγάλες κοινωνικζς αναταράξεις». Αυτό ςυμβαίνει από τθν αρχαιότθτα ωσ ςιμερα..» 7

8 8

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ Να ιταν τα sixties δυο φορζσ: Πρεβεηάνικθ πολεογραφία του Πάνου Μουρεηίνθ [χζδιο μιασ κριτικισ παρουςίαςθσ του βιβλίου ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ ςτο μουςικοφιλολογικό βραδινό τθσ 20 θσ Αυγοφςτου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΑΞΘ Αϋ ΕΝΟΤΘΤΑ 7 Θ : ΧΑΑΞΕΛΣ, ΡΑΗΛ ΡΟΣΚΕΣΘ ΚΑΛ ΑΦΑΛΕΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ποτζ δεν το περίμενα να κλάψω και για ςζνα και τα όνειρά μου να κωρϊ ςτο χϊμα πεταμζνα δζκα μερϊ υπόκεςθ ιςουνα ςτθ ηωι μου μα πρόλαβεσ και άφθςεσ ςθμάδια ςτθν ψυχι μου ςτςι δζκα μζρεσ που μαςταν μαηί

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Τθσ Λαμπρινισ Χ. Κωμά (Ρρωτοδθμοςιεφκθκε ςτον δικτυακό τόπο flash.gr το 2001.) Συν 480 έτη «Επί 480 χρόνια τα παιδιά των Ελλήνων, απανταχοφ τησ γησ, ρωτοφςαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα