Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί"

Transcript

1 Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί! «Ποιοσ φταίει; ποιοσ φταίει;» κανζνα ςτόμα δεν τόβρε και δεν τόπε ακόμα. Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί ςαν τα ςκουλικια κάκε φτζρνα, όπου μασ ζβρει, μασ πατεί: δειλοί, μοιραίοι κι' άβουλοι αντάμα προςμζνουμε, ίςωσ, κάποιο κάμα! οι ςτίχοι του Κϊςτα Βάρναλθ ςτριφογυρίηουν ςτο μυαλό μου ς ζναν κόςμο που χάνεται θ βεβαιότθτα, ς ζνα κόςμο που αλλάηει, ς ζνα κόςμο που θ ςιγουριά(;) ι μακαριότθτα (;) του χκεσ φαντάηει ιδθ πολφ μακρινι, το ςφνκθμα «αντιςτακείτε» όλο και περιςςότερο μου φαντάηει πιο κενό από κάκε άλλθ φορά Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί όςο πιο πολλά χζρια μουντηϊνουν τθ Βουλι, όςο πιο πολλοφσ «κυμωμζνουσ» ανκρϊπουσ βλζπω γφρω μου τόςο πιο πολφ μελαγχολϊ δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα προςμζνουμε, ίςωσ ζνα κάμα! όςο πιο πολφ ακοφω φίλουσ και γνωςτοφσ να λζνε ζμμεςα ι άμεςα «εδϊ μασ τα παίρνουν όλα, δεν κάνω τίποτα, δεν αλλάηω τίποτα» τόςο πιο πολφ απογοθτεφομαι Κάνε άλμα πιο γριγορο από τθν φκορά. ζγραφε ςτθ Μαρία Νεφζλθ ο Ελφτθσ Πλίνκοι και κζραμοι Χ2 Κείμενα που γράφτθκαν όχι για να ενθμερϊςουν και να κακοδθγιςουν. Κείμενα, αφορμζσ ελπίηουμε για ςυηιτθςθ. Ζνα χάρτινο blog για να είμαςτε και μζςα ςτθ μόδα των καιρϊν. Και βζβαια υπάρχουν και ςτο «κανονικό» blog ςτο Πλίνκοι και κζραμοι Χ2 Πλίνκοι και κζραμοι ατάκτωσ ερριμζνοι διαφορετικϊν ανκρϊπων ζχοντασ μαηί με τα δικά μου κείμενα, ςκζψεισ και του Θανάςθ Βάςιου. 1

2 Κάνε άλμα πιο γριγορο από τθν φκορά Κάνε άλμα πιο γριγορο από τθν φκορά είναι δφςκολο το καταλαβαίνω όςο όμωσ και αν ψάχνω, πίςω ςτισ ςυλλογικζσ μνιμεσ, όλο και περιςςότερο μου φαντάηει ωσ θ μόνθ διζξοδοσ, αυτό που μπορεί να δθμιουργιςει τα νζα κινιματα. Κινιματα απελευκερωμζνα από τα γρανάηια ενόσ δικεν προοδευτιςμοφ. Απελευκερωμζνα από τον «επαναςτατικό» βερμπαλιςμό που ςτθν πράξθ, ςτθν κακθμερινότθτα, ςυντθρεί ό,τι πιο διεφκαρμζνο ζχει υπάρξει ς αυτόν τον τόπο. Γι αυτό όλο και περιςςότερο δυςκολεφομαι να «αντιςτακώ». Όλο και περιςςότερο αρνοφμαι να ακολουκιςω τισ πορείεσ και τισ φωνζσ όλο και περιςςότερο τισ βλζπω ςαν τθν κολυμβικρα του Σιλωάμ που ξεπλζνει τισ αμαρτίεσ ενόσ «ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ» που οικοδομικθκε όχι ςτθ ςυλλογικότθτα και τθν κοινι δράςθ αλλά ςτθν «εξυπθρζτθςθ» ςυμφερόντων ςε πολφ προςωπικό επίπεδο. Σαν το άλλοκι καρεκλοκζνταυρων θγεςιϊν και βολεμζνων(;) πολιτϊν. «Η διαμαρτυρία δεν είναι επανάςταςθ.» ςθμειϊνει ο φιλόςοφοσ Marcel Gauchet και ςυνεχίηει «Νομίηω ότι υπάρχει μια ςθμαντικι διαφορά ακριβϊσ επειδι, προκειμζνου θ διαμαρτυρία να φτάςει ςτθν επανάςταςθ, χρειάηεται πίςω από τθ διαμαρτυρία να υπάρχει μια ιδεολογικι προςφορά, που κα τθσ προςδίδει ταυτόχρονα τθν ζνταςθ που κινθτοποιεί ςτο ςυγκινθςιακό επίπεδο και μια ςυνολικι πρόοδο λιγότερο ι περιςςότερο αξιόπιςτθ ςε μαηικι κλίμακα. Δεν βριςκόμαςτε κακόλου ςε αυτι τθν κατάςταςθ» Μα τι είναι αυτά που λεσ!!! Φωνάηουν οι ςφντροφοί μου από μακριά Πρζπει να αντιςτακοφμε ςτθν νεοφιλελεφκερθ λαίλαπα πρζπει να διαφυλάξουμε τα ιερά και τα όςια του ςυνδικαλιςμοφ και κα τα βροφμε μετά αυτά ΟΧΙ!!! Μια ηωι αυτό κάναμε και κάπου χάςαμε τθ ψυχι μασ, τον «νεανικό μασ και αγνό ενκουςιαςμό» υποταγμζνοι ςτθ ςαγινθ των εφκολων χειροκροτθμάτων και τελικά «διαμαρτυρόμενοι» και «αντιςτεκόμενοι» γίναμε το άλλοκι τθσ λοφφασ και τθσ ςυναλλαγισ Δεν ξζρω αν ο κακθγθτισ Νανόπουλοσ είναι αριςτερόσ ι πουλθμζνοσ ςτο διεκνι καπιταλιςμό αλλά θ ςκζψθ του εκφράηει ςυμπυκνωμζνα αυτό που νιϊκω ςιμερα: «Να γκρεμίςουμε όλο το οικοδόμθμα και να πάμε παρακάτω. Να μθ φοβθκοφμε! Στθν ανκρϊπινθ ιςτορία, οι κοινωνίεσ πιγαν μπροςτά πάντα μζςα από τθ διαίσθηση και τθ φαντασία. Η διαίςκθςθ και θ φανταςία είναι το παν ςε αυτι τθ ηωι, και οι Ζλλθνεσ ζχουμε πολλι διαίςκθςθ και φανταςία. [ ] Επομζνωσ, χρειάηεται διαίςκθςθ, φανταςία και όχι φόβος. Δείτε τι ζχει ςυμβεί και ςτθν παγκόςμια ιςτορία. Πρζπει να υπάρχει κάποιοσ άγραφοσ νόμοσ που λζει ότι «πολφ μεγάλα πράγματα ςυμβαίνουν ςτθ δημιουργικότητα των ανκρϊπων ςτισ εποχζσ εκείνεσ, όπου παράλλθλα ζχουμε και μεγάλες κοινωνικζς αναταράξεις». Αυτό ςυμβαίνει από τθν αρχαιότθτα ωσ ςιμερα..» Δθμ. Νανόπουλοσ, Ακαδθμαϊκόσ, κορυφαίοσ κεωρθτικόσ φυςικόσ, κακθγθτισ Αςτροφυςικισ ςτο Πανεπιςτιμιο του Σζξασ, ςυνζντευξθ ςτον Μάκθ Προβατά, BHMagazino, 16 Μαΐου 2010 Κάνε άλμα πιο γριγορο από τθν φκορά είναι δφςκολο το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορϊ πια δικεν να «αντιςτζκομαι» οφτε με νοιάηει θ υςτεροφθμία μου 2

3 Και γράφοντασ αυτά να μπροςτά και το κείμενο του Θανάςθ με τα «αλλθλζγγυα κολοκυκάκια» του και τθν κοινωνικι οικονομία. Μια προςπάκεια απ άλλουσ δρόμουσ να ξαναβροφμε τισ ρίηεσ τθσ ςυλλογικότθτασ και τθσ αλλθλεγγφθσ Κοινωνικι οικονομία ίςωσ είναι μια λφςθ. (Θανάςθσ Βάςιοσ) Τ ο καράβι τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ ζχει πζςει ςε ςφοδρι καλαςςοταραχι και κλυδωνίηεται επικίνδυνα. Δυςτυχϊσ οι αξιωματικοί τθσ γζφυρασ (κυβερνιςεισ) δεν προβαίνουν ςε κάποια ενζργεια αλλαγισ πορείασ. Το μόνο που κάνουν είναι να παρζχουν ςωςτικά μζςα (πακζτα ςτιριξθσ) ςτουσ επιβάτεσ τθσ πρϊτθσ κζςθσ (οικονομικι ολιγαρχία, τραπεηίτεσ, επενδυτικά κεφάλαια) οι οποίοι, λόγω τθσ απλθςτίασ που τουσ διακρίνει, προςπακοφν με κάκε τρόπο να πάρουν και άλλα. Οι επιβάτεσ τθσ δεφτερθσ και τρίτθσ κζςθσ (εργαηόμενοι) βλζπουν να χάνονται ακόμθ και τα ατομικά ςωςίβια (εργαςία) και βρίςκονται ςε απόγνωςθ. Σχζδιο διάςωςθσ δεν υπάρχει. Εφαρμόηονται οι κλαςικζσ αρχζσ: «ο ςϊηων εαυτόν ςωκιτω» και «ο κάνατόσ ςου θ ηωι μου». Σε αυτζσ τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ και μζχρι οι εργαηόμενοι να καταφζρουν να πάρουν το τιμόνι ςτα χζρια τουσ, ίςωσ θ κοινωνικι οικονομία να αποτελεί μια ςανίδα ςωτθρίασ γι αυτοφσ ςτθν πικανι περίπτωςθ που το καράβι ναυαγιςει. Αλλά τι είναι θ κοινωνικι οικονομία; Δίπλα ςτθν οικονομία τθσ αγοράσ (Πρϊτοσ τομζασ) και τθ δθμόςια ι κρατικι οικονομία (Δεφτεροσ τομζασ) υπάρχει και θ οικονομία που υλοποιείται από τουσ πολίτεσ με δικι τουσ πρωτοβουλία. Διζπεται όχι από τθν αρχι του ανταγωνιςμοφ αλλά από τθν αρχι τθσ αμοιβαιότθτασ, τθσ ςυνεργατικότθτασ και τθσ εμπιςτοςφνθσ (Τρίτοσ τομζασ). Ο χϊροσ αυτόσ ιταν υπαρκτόσ ςε κάκε εποχι. Οι πρϊτεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνταν ςτα πλαίςια τθσ κοινωνικισ οικονομίασ εμφανίςτθκαν ςτα μζςα του 19 ου αιϊνα ωσ ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ, φορείσ αλλθλοβοικειασ ι ιδρφματα κυρίωσ ςτισ αναπτυγμζνεσ οικονομικά χϊρεσ. Οι επιχειριςεισ αυτζσ λειτοφργθςαν με τθ νομικι μορφι του ςυνεταιριςμοφ ι τθσ αςτικισ μθ κερδοςκοπικισ εταιρίασ. Στον Ελλαδικό χϊρο ςτα χρόνια τθσ Τουρκοκρατίασ δθμιουργικθκαν ςθμαντικζσ ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ ςτθν Καςτοριά (γουναρικά), ςτα Αμπελάκια (βαφι νθμάτων), ςτα χωριά του Πθλίου (μεταξωτά και μάλλινα είδθ) και ςε άλλα μζρθ. Αλλά και όλεσ οι αγροτικζσ και ςπιτικζσ εργαςίεσ τθν ίδια εποχι γίνονταν με ςυνεργαςία και αλλθλοβοικεια. Σιμερα, θ κοινωνικι οικονομία αντιπροςωπεφει το 10% των ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων. Απαςχολοφνται περίπου εννζα εκατομμφρια εργαηόμενοι και καλφπτει το 6% τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ. Η Ευρωπαϊκι και θ παγκόςμια εμπειρία είναι πλοφςια και ο τρίτοσ δρόμοσ τθσ οικονομίασ αναπτφςςεται ςυνεχϊσ. Σε αρκετζσ χϊρεσ κεςπίηονται ειδικοί νόμοι για τισ επιχειριςεισ αυτζσ, που δραςτθριοποιοφνται ςε τομείσ όπωσ παροχι κοινωνικϊν και προςωπικϊν υπθρεςιϊν, προςταςία του περιβάλλοντοσ, παραγωγι βιολογικϊν προϊόντων, εκπαίδευςθ ενθλίκων, υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ, ςυνοικιακζσ, αναπτυξιακζσ επιχειριςεισ, αγροτοτουριςτικοί ςυνεταιριςμοί, αυτοδιοικοφμενα και αυτοδιαχειριηόμενα ταμεία αλλθλεγγφθσ ςε μεγάλουσ κλάδουσ εργαηομζνων, κοινωνικζσ τράπεηεσ κ.ά. 3

4 Μερικζσ πρόςφατεσ εμπειρίεσ κοινωνικισ οικονομίασ αναφζρονται ςυνοπτικά παρακάτω: Τ φςτθμα Σοπικών Ανταλλαγών (LETSystem) ο ςφςτθμα αυτό είναι το αποτζλεςμα τθσ αναηιτθςθσ λφςεων μιασ ηωισ χωρίσ χριμα. Είναι ζνα «κοινοτικό νόμιςμα», θ χριςθ του οποίου απζχει από το ςυμβατικό χριμα και τα μειονεκτιματά του. Αφορά ςτουσ ανκρϊπουσ που κζλουν να ανεξαρτθτοποιθκοφν από το χριμα, δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα ανεξάρτθτο ςφςτθμα ανταλλαγισ υπθρεςιϊν, γνϊςεων, αγακϊν κ.ά. Το LETS εφαρμόηεται εφκολα. Τα άτομα μιασ ομάδασ (π.χ. θλεκτρολόγοσ, υδραυλικόσ, γιατρόσ, δικθγόροσ κ.ά.) ςυγκεντρϊνονται και δθμιουργοφν ζναν κατάλογο με τισ δεξιότθτεσ, τισ υπθρεςίεσ και τα αγακά που μποροφν να προςφζρουν, κακϊσ και αιτιματα για οτιδιποτε κζλουν να αγοράςουν, να δοκιμάςουν ι να δανειςτοφν. Ό,τι βρίςκεται ςτον κατάλογο μπορεί να ανταλλαχκεί μζςω ενόσ ςυςτιματοσ που καταχωρεί λογαριαςμοφσ ςε τοπικό επίπεδο. Χρθςιμοποιϊντασ κάποιοσ το LETS είναι ςαν να χρθςιμοποιεί ζναν τραπεηικό λογαριαςμό με τθ διαφορά ότι δεν κατατίκενται πραγματικά χριματα. Το ςφςτθμα απλά καταγράφει πλθροφορίεσ, όπωσ μια τραπεηικι επιταγι ι μια πιςτωτικι κάρτα, καταχωρϊντασ τθ ςυναλλαγι που ζχει πραγματοποιθκεί. Σφςτθμα LETS ζχει λειτουργιςει επιτυχϊσ ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, όπωσ Γερμανία και Αγγλία. (http://letslinkuk.org/) Σο «αλλθλζγγυο κολοκφκι» ίναι μια ζνωςθ για τθ διατιρθςθ τθσ γεωργίασ ςτο Ε Παρίςι και περιλαμβάνει ωσ μζλθ 100 νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά αυτά ςυμβάλλονται για ζνα χρόνο με ζνα αγρότθ βιοκαλλιεργθτι, ο οποίοσ παραδίδει κάκε βδομάδα ςτα νοικοκυριά αυτά εποχικά λαχανικά. Οι οικογζνειεσ δεςμεφονται να αγοράηουν τθν παραγωγι. Ζτςι κερδιςμζνοι βγαίνουν και ο μικρόσ παραγωγόσ γιατί ζχει ςτακερό ειςόδθμα, αλλά και οι οικογζνειεσ που αγοράηουν υγιεινά προϊόντα φκθνότερα χωρίσ μεςάηοντεσ. Τζτοιεσ ενϊςεισ υπάρχουν πολλζσ ςτθ Γαλλία, ςτθ Βρετανία, ςτθν Ιαπωνία, ςτθν Αυςτραλία κ.α. Στισ ΗΠΑ περιςςότερεσ από μικρζσ αμερικάνικεσ φάρμεσ, που βρίςκονται κοντά ςε αςτικζσ περιοχζσ, διοχζτευςαν φζτοσ τθ ςοδειά τουσ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ μζςω του CSA (τοπικι κοινότθτα καλλιζργειασ τθσ γθσ). Κοινωνικζσ τράπεηεσ ι λεγόμενεσ κοινωνικζσ ι θκικζσ τράπεηεσ είναι τράπεηεσ που ενδιαφζρονται για τθν προζλευςθ Ο του χριματοσ των επενδυτϊν και των πελατϊν, που επενδφουν με όρουσ κοινωνικισ ευκφνθσ, δεν ζχουν ςτόχο τθν κερδοςκοπία αλλά τθν κοινωνικι υπθρεςία. Τζτοιεσ είναι θ Charity Bank, θ GLS, θ Triodos, θ τράπεηα των φτωχϊν ςτθν Ινδία που ίδρυςε ο νομπελίςτασ Γιουννοφσ κ.ά. Πολλζσ ακόμθ προςπάκειεσ υπάρχουν που εντάςςονται ςτθν κοινωνικι οικονομία άλλεσ πετυχθμζνεσ, άλλεσ όχι. Βζβαιο είναι ότι θ κοινωνικι οικονομία δρα, λειτουργεί και επιχειρεί ςτο πλαίςιο του υπάρχοντοσ οικονομικοφ ςυςτιματοσ τθσ αγοράσ, γι αυτό και κατθγορείται από ζνα τμιμα τθσ αριςτεράσ, κυρίωσ τθσ κομουνιςτικισ, ωσ «εναλλακτικόσ καπιταλιςμόσ» ι ωσ «ςωςίβιο του ςυςτιματοσ». Είναι επίςθσ βζβαιο ότι δεν μπορεί από μόνθ τθσ να προκαλζςει τισ κοινωνικοπολιτικζσ αλλαγζσ που είναι απαραίτθτεσ για ζνα καλφτερο κόςμο. Οι αρχζσ όμωσ τθσ ςυλλογικότθτασ, τθσ ιςότθτασ, τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ αμοιβαιότθτασ, πάνω ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται, μποροφν να αποτελζςουν τθ μαγιά για τθ δθμιουργία οικονομικϊν ςχθμάτων πζρα από τον καπιταλιςμό και τθν οικονομία τθσ αγοράσ. Ιδιαίτερα ςε ςυνκικεσ κρίςθσ ςαν τθν τωρινι, οι προτάςεισ για κοινωνικι οικονομία μποροφν να αποτελζςουν μια κάποια λφςθ, δίνοντασ μια ανάςα ςτα χαμθλά ςτρϊματα, όπωσ επίςθσ και να απελευκερϊςουν δθμιουργικζσ δυνάμεισ ςτθν προςπάκεια για μια κοινωνία με κζντρο τον άνκρωπο και όχι το χριμα. θ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ τθσ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ω ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Χρόνια τϊρα ζνα φάνταςμα πλανιζται πάνω από τθν εκπαίδευςθ... Η αξιολόγθςθ μια λζξθ που ςπζρνει ρίγθ φόβου. Θα ςασ αξιολογιςουμε!!! μασ φωνάηουν κουνϊντασ αυςτθρά το χζρι οι κάκε φορά Υπουργοί Παιδείασ και ψθφίηουν κι ζναν νόμο Θα μασ αξιολογιςουν!!! ανακράηουμε κι εμείσ και λουφάηουμε τρομαγμζνοι πίςω από τισ ςτοίβεσ των γραπτϊν των μακθτϊν μασ. 4

5 Χρόνια τϊρα είχαμε μια γραμμι άμυνασ. Χρόνια τϊρα περιςποφδαςτοι ινςτροφχτορεσ αναλφουν τα δεινά που περιμζνουν τον Ζλλθνα εκπαιδευτικό, αλλά πολφ περιςςότερο τθν ίδια τθν εκπαίδευςθ αν ζρκει θ επάρατοσ αξιολόγθςθ. Μιλάνε για τα «κακά» ςχολεία που κα κλείςουν, το κάναν λζει και ςτθ γθραιά Αλβιόνα, για τισ δαςκάλεσ που κα υποταχτοφν ςτισ ανοίκειεσ ορζξεισ διεςτραμμζνων αξιολογθτϊν, τθν παιδαγωγικι μασ ελευκερία και θςυχία που κα χάςουμε Κι εμείσ, όλο και λουφάηουμε πίςω από τισ ςτοίβεσ των γραπτϊν των μακθτϊν μασ κουνϊντασ το κεφάλι.. Είμαςτε υπζρ τθσ αξιολόγθςθσ αλλά τθσ «καλισ», μζςα από τα ςυλλογικά όργανα, το ςφλλογο διδαςκόντων. Μιασ αξιολόγθςθσ που κα αποτιμοφςε όχι μόνο τισ «ικανότθτεσ» του εκπαιδευτικοφ αλλά το ςφνολο του εκπαιδευτικοφ ζργου. Τισ ευκφνεσ όλων Που κα βελτιϊνει τθ δουλειά μασ και δεν κα «τιμωροφςε» με κακοφσ βακμοφσ τουσ αμελείσ Και φωνάηαμε ςε κάκε κατεφκυνςθ: - Ζχουμε «κζςεισ» κφριοι!!! Θζςεισ γραμμζνεσ ς ζνα βιβλιαράκι με πορτοκαλί γράμματα ξεχαςμζνο ςτα πίςω ράφια των γραφείων των Συλλόγων με τίτλο «Η αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου» μζχρι που κάποια ςτιγμι, μασ πζταξαν το μπαλάκι πίςω κι ζφταςε ζνα πρωί, ζνα ιμειλ που καλοφςε ςυμβοφλουσ, δαςκάλουσ και διευκυντζσ να ςυηθτιςουν για τθν εφαρμογι τθσ «αυτοαξιολόγθςθσ». Δεν ξζρω ποιοσ από το Υπουργείο Παιδείασ ξζκαψε το βιβλιαράκι τθσ ΔΟΕ για τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου, πρόςκεςε και κάμποςα επιςτθμονικά μπλα μπλα παραπάνω και το ζςτειλε ςτα ςχολεία για πιλοτικι υλοποίθςθ, αλλά κα πρζπει να ζχει και μεγάλθ αίςκθςθ χιοφμορ. Διαβάηοντασ δε τισ «αντιδράςεισ» και τουσ «λεονταριςμοφσ» μζςα ςε ανακοινϊςεισ, πρακτικά ςυλλόγων διδαςκόντων και καλζςματα παρατάξεων είναι να κλαίσ και γελάσ μαηί Ο ςουρεαλιςμόσ ςε όλο του το μεγαλείο τφφλα να χει ο Νταλί. Και καλά, πολλοί Σχολικοί Σφμβουλοι, Προϊςτάμενοι και Διευκυντζσ δε κζλουν ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ γιατί και δουλειά παραπάνω κα κάνουν και κα αναδειχτοφν οι δικζσ τουσ ευκφνεσ. Εμείσ; Γιατί όχι; «Δεν είναι ακριβϊσ ζτςι.» λζει ο Γρθγόρθσ. «Δεν είναι καλό το κλίμα για τζτοια τϊρα που μασ κόβουν τουσ μιςκοφσ». Δεν ξζρω πότε κα γίνει «καλό» το κλίμα, αλλά αποτελεί το λιγότερο αφζλεια ςε μια πολιτικι θγεςία που πολλζσ φορζσ ζχει αποδείξει τθν ανικανότθτά τθσ και τθν απροκυμία τθσ ν αλλάξει επ ωφελεία των μακθτϊν τθν εκπαίδευςθ να τθσ προςφζρεισ ςτο πιάτο το καλφτερο άλλοκι για τθν επιβολι ενόσ αυταρχικοφ μονοπρόςωπου πλαιςίου αξιολόγθςθσ λζγοντασ ουςιαςτικά «εγϊ δεν κζλω εγϊ δεν μπορϊ» να δοκιμάςω ζςτω πιλοτικά αυτά που προτείνω - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί! «Ποιοσ φταίει; ποιοσ φταίει;» κανζνα ςτόμα 5 δεν τόβρε και δεν τόπε ακόμα.

6 Διαβάηω το τελευταίο διάςτθμα διάφορα βιβλία για τθν ιςτορία τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ. Ζνα απ αυτά είναι και το «Από το κοντφλι ςτον υπολογιςτι» που επιμελικθκε ζγραψε ζνασ απ τουσ τελευταίουσ εν ηωι μεγάλουσ δαςκάλουσ παιδαγωγοφσ ο Αλζξθσ Δθμαράσ μαηί με τθ Βάςω Βαςιλείου Παπαγεωργίου. Ζχει ενδιαφζρον να διαπιςτϊνεισ πωσ ενϊ όλα αλλάηουνε ςτο βάκοσ, όλα τα ίδια μζνουν. Τα ίδια προβλιματα διαχρονικά ταλανίηουν το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα. Και να διαπιςτϊνεισ ότι πολλζσ απ τισ «προτάςεισ» του ςιμερα είναι πολφ πίςω από τισ απαρχζσ του προθγοφμενου αιϊνα. Ζχει ενδιαφζρον Γι αυτό και ςθμειϊνω εδϊ τρία κείμενα (κράτθςα και τθν ορκογραφία τουσ) από το εν λόγω βιβλίο Το πρϊτο είναι από τθν αιτιολογικι ζκκεςθ ενόσ νομοςχεδίου για τθν Παιδεία του 1899 που κατατζκθκε αλλά ποτζ δεν ψθφίςτθκε μιασ και οι αντιδράςεισ οδιγθςαν ςε παραίτθςθ τον τότε Υπουργό Παιδείασ Α. Ευταξία. ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΣΗ ΚΑΙ ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ Τν ελ ηζρύη εθπαηδεπηηθόλ ήκώλ ζύζηεκα είλαη ειιηπέο θαη πιεκκειέο ελ πνιινίο. Πεξηνξίδεηαη απηό εηο ηελ κεηάδνζηλ μεξώλ ηηλώλ γλώζεσλ θαη ηνύησλ αηειώλ, νύησο ώζηε λα ππνζάιπεηαη ππ' απηό ε επηπνιαηόηεο θαί εκηκάζεηα. [...] Ελ [...] Ειιάδη, ππό ην θξαηνύλ κνλνκεξέο εθπαηδεπηηθόλ εκώλ ζύζηεκα, έρνκελ λα επηδείμσκελ ππέξκεηξνλ παξαγσγήλ επηζηεκόλσλ, σο επί ην πνιύ εκηκαζώλ, πξνο δε ππνςεθίσλ, ζπλσζηηδνκέλσλ πεξί ηελ θάιπςηλ ησλ δεκνζίσλ ζέζεσλ, ρσξίο θαλ πξνο ηνύην λα ώζηλ απηνί επαξθώο παξεζθεπαζκέλνη. Έρνκελ ήδε πξν εκώλ αθόξεηνλ όλησο θαηάζηαζηλ, θαζ' ελ απεηξάξηζκνη λένη, θαηαηξίςαληεο ηα αθκαηόηαηα ηνπ βίνπ ησλ έηε εηο ηελ λπλ εγθύθιηνλ θαί επηζηεκνληθήλ παίδεπζηλ, κέλνπζηλ άρξεζηνη εηο πάλ πξαθηηθώηεξνλ ζηάδηνλ, απνβαίλνληεο νύησο άρζνο εηο ηαο νηθνγελείαο ησλ, εηο ηελ θνηλσλίαλ θαη ηελ πνιηηείαλ. το δεφτερο είναι ζνα κείμενο για τισ εξετάςεισ που υπογράφει ο Εμμ. Ν. Παπαςθφάκισ το 1911: ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΣΩΑΝ ΑΙ ΕΞΕΣΑΕΙ Εάλ ε Πνιηηεία πηζηεύε όηη πάληεο νη ιεηηνπξγνί ηεο Παηδείαο είλαη ηθαλνί θαη επνκέλσο δηδάζθνπζη θαιώο, πεξηηηεύνπζηλ αη έμεηάζεηο δηόηη γλώζηο θαη δεμηόηεο θαιώο δηδαρζείζα κέλεη δηαξθήο θαη ελ ηνηαύηε πεξηπηώζεη καηαηνπνλνύκελ εηο βάξνο ηνπ παηδηθνύ εγθεθάινπ. Εάλ δ' έρε ηελ ππόλνηαλ όηη νη δηδάζθαινη είλαη άλεπαξθώο παξεζθεπαζκέλνη εηο ην έξγνλ ησλ θαη δηαηάηηεη εμεηάζεηο, ίλα βεβαησζε πόζαο γλώζεηο άπεθόκηζαλ νη καζεηαί απηόρξεκα έγθιεκαηεί. Άιισο ηε ηίλη ηξόπσ ζά γλσξίζε ηελ άμίαλ καζεηνύ ηίλνο, όηαλ άλαζέηε ηελ έμέηαζηλ θαη πξναγσγήλ απηνύ εηο απηόλ ηνύηνλ ηνλ θαθώο δηδάζθνληα; [...] Ελ πάζε πεξηπηώζεη, αθνύ νύησο ή άιισο γίλνληαη, όηαλ ό καζεηήο γλσξίδε όηη δηα λα δηέιζε ηαο δηαθόξνπο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα πξνάγεηαη νθείιεη λα δίδε θαιάο εμεηάζεηο, πξνζέρεη δηά ηαο εμεηάζεηο, κειεηά δηά ηαο εμεηάζεηο, θνηηά εηο ην ζρνιείνλ δηα λα δώζε θαιάο εμεηάζεηο, πηζηεύεη ηέινο όηη ζθνπόο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα θαζηζηή ηνπο καζεηάο ηθαλνύο δηα λα δίδσζηλ έμεηάζεηο. Μεη' αγσλίαο αιιά θαη ζπγθηλήζεσο πξνζδνθά ηελ εκέξαλ ηεο θξίζεσο. Ταο πξν ησλ εμεηάζεσλ δηαθνπάο δηέξρεηαη ζθπκκέλνο εηο ην βηιίνλ, αθίλεη θαηά κέξνο πάζαλ άιιελ ηε παηδηθή ηνπ θύζεη αξκόδνπζαλ αζρνιίαλ θαη κειεηά αδηαθόπσο [...]. Ούηε αλαγθαίνλ θαθόλ, νύηε ζεζκόο ζπλδεόκελνο πξνο ηελ ππόζηαζηλ απηήλ ηεο Παηδείαο, είλαη αη εμεηάζεηο αιιά κηα ησλ κεγαιπηέξσλ πιεγώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο, ηελ νπνίαλ εθ όζνλ δελ ζεξαπεύνκελ νηθνδνκνύκελ επ' άκκνπ. Καηαξγεζήησζαλ ινηπόλ αη έμεηάζεηο αη ηνηαύηα θαη ηνζαύηα θαθό απεξγαδόκελαη. 6

7 και το τελευταίο ζνα δθμοςίευμα του 1922 ςτθν εφθμερίδα «Η Νεολαία» Όργανο τθσ Ομοςπονδίασ των Κομμουνιςτικϊν Νεολαιϊν: Η ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΑΗ Το ςχολειό μασ είναι ζνα ςχολειό ποφ δεν ζχει καμμιά απολφτωσ ομοιότθτα με τάλλα τα ςχολειά. Δεν ζχει τα εξωτερικά, μα δεν ζχει οφτε τα εςωτερικά γνωρίςματα του επίςθμου ςχολείου. [...] Σ' όλα τα ςχολειά αρχίηουν ζτςι: «Να ςζβεςαι το δάςκαλό ςου!» Στα δικό μασ αρχίηουν αντίκετα: «Να ςζβεςαι το μακθτι ςου!» Η επίςθμθ παιδεία, αφτθ με τοφσ υπουργοφσ, τισ παράτεσ, τθν επίδειξθ, τισ εξετάςεισ ςτθρίηεται ςτθν περιφρόνθςθ του μακθτι, ςτο ςκλάβωμα του μυαλοφ του και ςτθν αδιαφορία για τα αιςκιματά του! Το δικό μασ το ςχολειό ζχει ζναν ανϊτερο ςκοπό. Ζχει ςκοπό να βοθκιςθ τισ νζεσ και τουσ νζουσ που κα το παρακολουκιςουν να γείνουν άνκρωποι. Να μάκουν να βλζπουν με τα δικά τουσ μάτια, νάκουνε με τα δικά τουσ αυτιά, να ςκζφτωνται με το δικό τουσ κεφάλι, να αιςκάνωνται με τθ δικι τουσ καρδιά και όχι μονάχα να παπαγαλίηουν ξζνεσ ςκζψεισ και αιςκιματα. Ο παπαγαλιςμόσ δεν είναι ςκζψθ, οφτε αίςκθμα, όπωσ ο παπαγάλοσ δεν είναι άνκρωποσ. και τα λεγόμενα του Αλζξ Δθμαρά ςε μια ςυνζντευξι του: - Ήταν μια από τισ πιο λαμπερζσ ςτιγμζσ ςτθν ιςτορία τθσ ελλθνικισ Εκπαίδευςθσ. Η περίοδοσ κατά τθν οποία ζγιναν βιματα, πολλά από τα οποία ςιμερα εξακολουκοφν να είναι αιτιματα. Τότε δόκθκε το δικαίωμα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να διαλζγουν εκείνοι τα διδακτικά βιβλία. Τότε κακιερϊκθκαν προαιρετικά μακιματα ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ. Τότε ενιςχφκθκε θ καλλιζργεια τθσ Τζχνθσ ςτο ςχολείο κ.ο.κ. Υπιρξαν κι άλλεσ τζτοιεσ ςτιγμζσ- με τον Δελμοφηο ςτον Βόλο το 1908, με τον Κουντουρά ςτθ Θεςςαλονίκθ το 1928, με τισ λφςεισ που δόκθκαν ςτο πρϊτο Παιδαγωγικό Συνζδριο ςτθν Ακινα το Πϊσ εξθγοφνται όλα αυτά; Ήταν μιπωσ οι εκπαιδευτικοί πιο προχωρθμζνοι; - Όχι! Ήταν θ κοινωνία λιγότερο αγκυλωμζνθ... γιατί μια κοινωνία αγκυλωμζνθ ςε ςτερεότυπα και δικεν κεκτθμζνα δφςκολα πάει μπροςτά Αλλά τϊρα είναι θ ευκαιρία Όταν όλα μπαίνουν πάλι ςτο τραπζηι «Να γκρεμίςουμε όλο το οικοδόμθμα και να πάμε παρακάτω. Να μη φοβηθοφμε! Στθν ανκρϊπινθ ιςτορία, οι κοινωνίεσ πιγαν μπροςτά πάντα μζςα από τθ διαίσθηση και τθ φαντασία. [ ] Επομζνωσ, χρειάηεται διαίςκθςθ, φανταςία και όχι φόβοσ. Δείτε τι ζχει ςυμβεί και ςτθν παγκόςμια ιςτορία. Πρζπει να υπάρχει κάποιοσ άγραφοσ νόμοσ που λζει ότι «πολφ μεγάλα πράγματα ςυμβαίνουν ςτθ δημιουργικότητα των ανκρϊπων ςτισ εποχζσ εκείνεσ, όπου παράλλθλα ζχουμε και μεγάλες κοινωνικζς αναταράξεις». Αυτό ςυμβαίνει από τθν αρχαιότθτα ωσ ςιμερα..» 7

8 8

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost Εργαςία ανεργία Zaměstnání nezaměstnanost Οι 10 ςυχνότεροι όροι που χρθςιμοποιοφν οι εργοδότεσ όταν αναηθτοφν προςωπικό Ιουλ 24, 2013 ec.europa.eu Πρόςφατθ ζρευνα ςε 500.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ αποκάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΗΘΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΣΕΛΘ ΜΑΡΙΝΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ ΜΙΧΑΙ ΚΛΑΙΝΣΙ ΠΛΩΣΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ ΠΛΑΣΙΚΩΝ «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Προβλθματικι ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1 Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων Απρίλιοσ 2008 PI0819 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL»

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» PHOTO RELEASE Θεατρική Ομάδα «1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» Η θεατρική Ομάδα ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ και ο Πολυχώροσ STAVLOS ςυν διοργανώνουν το πρώτο Bar Theatre Festival ςτην Αθήνα. 1,2 ΟΝΕΙΡΟΠΩΛΕΙΟ Θ ομάδα Ονειροφιλόφυλοι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά 2013 χολικό Βοικθμα Μζροσ Α Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ Γεράςιμοσ Σπίνοσ Πλγα Σουρίδθ Αντί για πρόλογο Οι αςκιςεισ που κα ακολουκιςουν, αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ των χρθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ: Σο νομοςχζδιο πρώτεσ παρατηρήςεισ

ΝΕΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ: Σο νομοςχζδιο πρώτεσ παρατηρήςεισ ΝΕΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ: Σο νομοςχζδιο πρώτεσ παρατηρήςεισ Σου Πάνου Ντοφλα, Καθηγητή Αγγλικήσ, pandou.paron@gmail.com Κόρινθοσ,14/12/2015 Ρροχτζσ βράδυ κατατζκθκε το τελικό ςχζδιο νόμου (εδϊ: http://tinyurl.com/jbnpsed

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson Εκδόζεις: Εν Πλω www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα Θα ξεκινιςω τθν παρουςίαςθ ωσ εξισ:... 2 Θα ςυνεχίςω με κάποιουσ οριςμοφσ που μασ δίνει ο ςυγγραφζασ:...

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Δ ιάβαςα με προςοχι τθν ομιλία του υπουργοφ ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ προσ τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ανάμεςα ςτα πολλά και διάφορα για «ζξυπνα

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα