Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Έιεγρνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Έιεγρνο"

Transcript

1 Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Έιεγρνο

2 1. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Διέγρνπ Σν ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα επηρείξεζε θαη νη νπνίεο απνζθνπνχλ λα πιεξνθνξήζνπλ ηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, ηηο επηδφζεηο ηεο θαη ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο. Ο έιεγρνο απνηειεί βάζε ηεο ξπζκηζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο κε ζηφρν θάπνηα επηιεγκέλα ζηνηρεία (απνηειέζκαηα) λα δηαηεξνχληαη εληφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ. Μφλν κέζσ ηνπ ειέγρνπ είλαη δπλαηή ε θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ δπλάκεσλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε βειηίσζε δηφξζσζε θάπνησλ δπζιεηηνπξγηψλ. (βειηηψλνπκε φηη κεηξάκε) Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα λα θαηνξζψζεη ε επηρείξεζε λα αληαπνθξηζεί ζε έλα ηαρέσο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ Ο έιεγρνο έρεη απνδεηρζεί πσο έρεη ζεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο, θαζψο ζπληειεί ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο.

3 2. Σχπνη Διέγρνπ Έιεγρνο Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο επηρείξεζεο (έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ, έιεγρνο πνηφηεηαο, έιεγρνο εμνπιηζκνχ θιπ) Γεληθψο 2 πην δηαδεδνκέλεο θαηεγνξίεο ειέγρνπ είλαη: 1. ν ιεηηνπξγηθφο: αθνξά ζηηο δηεξγαζίεο πνπ ε επηρείξεζε αθνινπζεί γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ «εηζεξρφκελσλ» ζε «πξντφληα» (πιηθά, άπια ή ζπλδπαζκφ ησλ δχν) 2. ν νηθνλνκηθφο: απνζθνπεί ζηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ επηρείξεζε, δηαθηλνχληαη εληφο απηήο ή εμέξρνληαη απφ απηή.

4 2.1 Λεηηνπξγηθφο Έιεγρνο Πξαγκαηνπνηείηαη 3 δηαθνξεηηθά ζηάδηα: 1. Αξρηθφο έιεγρνο: εμεηάδεηαη ν ηχπνο, ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ησλ «εηζεξρνκέλσλ» είηε πξφθεηηαη γηα πξψηεο ή γηα βνεζεηηθέο χιεο είηε πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο άιισλ πνπ κηζζψλνληαη είηε πξφθεηηαη γηα γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο. 2. Δλδηάκεζνο έιεγρνο αθνξά ελδηάκεζα πξντφληα ή ηηο ίδηεο ηηο δηεξγαζίεο (θχξηεο παξαγσγηθέο ή θαη ππνζηεξηθηηθέο). Πξαγκαηνπνηείηαη ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηεξγαζίαο θαη φρη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο (on line έιεγρνο). Παξάιιεια κε ηνλ έιεγρν απηφ εγθαζίζηαηαη θαη κηα δηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ πξνο ηνπο ειεγθηέο ηεο παξαγσγηθήο δηεξγαζίαο (πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ηε δηεξγαζία, ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ ή «ζπζηήκαηα απηνκάηνπ ειέγρνπ») εκαληηθφ + ελφο ηέηνηνπ ηχπνπ ειέγρνπ: δπλαηφηεηα έγθαηξνπ εληνπηζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο πξηλ απηά δηνγθσζνχλ ή πξηλ ζπζζσξεπηνχλ θαη άιια ζθάικαηα. 3. Σειηθφο έιεγρνο: ιακβάλεη ρψξα ζηα ηειηθά πξντφληα ηεο επηρείξεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγηθήο δηεξγαζίαο. «εμαληιεηηθφο» ή «δεηγκαηνιεπηηθφο». Οη κέζνδνη δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ αληηκεησπίδνπλ κε ηε ρξήζε ησλ πηζαλνηήησλ ην πξφβιεκα ηεο αμηφπηζηεο εθηίκεζεο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, κέζσ επεμεξγαζίαο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ δείγκαηνο. Πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο θαηαιήγνπλ ζπρλά ζε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο ηειηθνχ ειέγρνπ πνπ ηηο ζεσξνχλ θαη σο πξνυπφζεζε ησλ κεηαμχ ηνπο δνζνιεςηψλ. Απηέο είλαη ηα ιεγφκελα απιά, δηπιά θαη επαλαιεπηηθά ζρέδηα δεηγκαηνιεςίαο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηχπνπο ιεηηνπξγηθνχ ειέγρνπ πξνζπαζψληαο λα απνθνκίζνπλ πην μεθάζαξε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε επηρείξεζε (πρ ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο ηεο πνηφηεηαο, ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ηνπ πξνζσπηθνχ θιπ).

5 2.2 Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο Σειηθφο ζηφρνο είλαη λα εμαθξηβσζεί πψο ε επηρείξεζε εηζπξάηηεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ φζα απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο θαη κέλεη θαη έλα θέξδνο. πρλφο ηξφπνο πινπνίεζεο ν ινγηζηηθφο έιεγρνο, ν πξνυπνινγηζκφο θαη ν νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο. Παξαδνζηαθά, γηλφηαλ απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε ή ηελ νηθνλνκηθή δηεχζπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ζχγρξνλε αληίιεςε επηβάιιεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ζηειερψλ (ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο πξνυπνινγηζκψλ). Ζ ινγηζηηθή απεηθφληζε είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή, θαζψο ε αλαγσγή ζε ρξήκα ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ νθέινπο θάζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δηεπθνιχλεη ηε ζχγθξηζε, ηνλ θνηλφ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ έιεγρν. Λφγσ ηεο ακεζφηεηάο ηεο κπνξεί πξνεηδνπνηεί εγθαίξσο ηε δηνίθεζε γηα πηζαλέο αιιαγέο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ φρη σζηφζν ν θαηάιιεινο ηξφπνο γηα ηελ καθξνπξφζεζκε απφδνζε ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα επηινγψλ. Μηα ζχγρξνλε ηάζε ζε πνιιέο κεγάιεο θπξίσο επηρεηξήζεηο είλαη ε αλάζεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ζε εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο ή εηδηθεπκέλεο ζηνλ έιεγρν εηαηξείεο. (πιενλεθηήκαηα, κεηνλεθηήκαηα)

6 3 Βήκαηα ηνπ Διέγρνπ Έιεγρνο Βαζηθφο κεραληζκφο ησλ θιαζηθψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη 3 βήκαηα: Σε κέηξεζε ηεο εθηέιεζεο ελφο πξνγξακκαηηζκέλνπ ζρεδίνπ κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επηηπρίαο ηνπ. Σε ζχγθξηζε κε έλα πξνθαζνξηζκέλν πξφηππν γηα ηε δηαπίζησζε πηζαλψλ δηαθνξψλ θαη απνθιίζεσλ απφ ην επηζπκεηφ. Σε δηφξζσζε ησλ ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ πνπ ζα εληνπηζηνχλ, θαη ηε κείσζε ησλ θάζε είδνπο αζηνρηψλ θαη αζπκθσληψλ πνπ ζα παξαηεξεζνχλ.

7 Σα ζπζηήκαηα ειέγρνπ εθαξκφδνληαη ζηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα θαη ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο: ηελ παξαγσγή, ειέγρνληαο ζέκαηα ζρεηηδφκελα κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο, ηελ εθξνή θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ κεραλψλ ησλ γξακκψλ παξαγσγήο, ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ, θ.ιπ. ηε δηνίθεζε πξνζσπηθνχ, γηα ηνλ έιεγρν ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, ηηο δηθαηνινγεκέλεο θαη αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε δηαθχκαλζε ησλ κηζζψλ, ηε κέξηκλα γχξσ απφ ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ, θ.ά. ηελ νηθνλνκία θαη ηε ινγηζηηθή ηεο επηρείξεζεο, ζρεηηθά κε παξακέηξνπο φπσο νη θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, ε ξνή θεθαιαίσλ, ε ξεπζηφηεηα θαη νη απνγξαθέο. ην κάξθεηηλγθ, ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ ζρεηηθφ ζπλνιηθφ φγθν πσιήζεσλ θαη ηα αληίζηνηρα έμνδα πσιήζεσλ, ηηο πηζηψζεηο, ηα δηαθεκηζηηθά θφζηε αλά θαηεγνξία δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ, ηελ απφδνζε ησλ πσιεηψλ, θ.ιπ.

8 Σα βαζηθφηεξα γεληθά είδε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πνπ ζπλαληψληαη ζε νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο είλαη: Οη έιεγρνη πξνηππνπνίεζεο ηεο απφδνζεο κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Οη έιεγρνη δηαζθάιηζεο ησλ θάζε είδνπο θαη κνξθήο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο. Οη έιεγρνη πξνηππνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο είηε αθνξνχλ ζε παξαγσγή πξντφλησλ είηε ζε παξνρή ππεξεζηψλ. Οη έιεγρνη ησλ νξίσλ άζθεζεο εμνπζίαο ρσξίο άλσζελ έγθξηζε ζε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη έιεγρνη κέηξεζεο ηεο απφδνζεο θαηά ηελ εμέιημε ησλ αλαιεθζέλησλ έξγσλ. Οη έιεγρνη ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Οη πξνυπνινγηζηηθνί έιεγρνη. Οη έιεγρνη ελδν-επηρεηξεζηαθήο ππνθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.

9 4. Έιεγρνο θαη κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο 4.1 Μέηξεζε θαη ν θύθινο βειηίσζεο Παξαδνζηαθά, ηα κέηξα απφδνζεο θαη νη δείθηεο έρνπλ πξνέιζεη απφ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ θφζηνπο, πνπ ζπρλά είραλ σο βάζε ηνπο μεπεξαζκέλεο θαη απζαίξεηεο αξρέο (κηθξή ζπλεηζθνξά, ζηελ θαζηέξσζε ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, ελίνηε θαη εκπφδην ζηε ζπλερή βειηίσζε) ηνλ νξγαληζκφ πνπ επηδηψθεη ηε καθξνρξφληα επηβίσζε, ε απφδνζε μεθηλά απφ ηε κέηξεζε ηεο βειηίσζεο πνπ παξαηεξεί ν πειάηεο. αλαγλσξίδεη επθαηξίεο γηα βειηίσζε (θνζηνιφγεζε πνηφηεηαο) ζπγθξίλεη απνδφζεηο έλαληη εζσηεξηθψλ πξνηχπσλ (έιεγρνο δηαδηθαζίαο θαη βειηίσζε) ζπγθξίλεη απνδφζεηο έλαληη εμσηεξηθψλ πξνηχπσλ (αμηνιφγεζε κεηξήζεσλ) Οη κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ έιεγρν ηεο δηεξγαζίαο (π.ρ. δηαγξάκκαηα ειέγρνπ) εμέιημε δηεξγαζηψλ & δηαδθαζηψλ ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο (π.ρ. νκάδεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο) εμέιημε άλζξσπηλνπ δπλακηθνχ Μεηαμχ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπζηήκαηα κέηξεζεο απφδνζεο πεξηιακβάλνληαη ζπζηήκαηα ηα νπνία: Παξάγνπλ άζρεηεο ή παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο. Δληνπίδνπλ ηελ απφδνζε κε κνλνδηάζηαην ηξφπν. Παξάγνπλ νηθνλνκηθέο κεηξήζεηο θαζπζηεξεκέλα (π.ρ. ηξηκεληαίεο, γηα εμακεληαίεο δηνξζψζεηο). Γελ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ άπνςε ησλ θαηαλαισηψλ, ηφζν ηελ εμσηεξηθή φζν θαη ηελ εζσηεξηθή. Γηαζηξεβιψλνπλ ηε δηνηθεηηθή άπνςε ζρεηηθά κε ην πφζν απνηειεζκαηηθφο απνδεηθλχεηαη ν νξγαληζκφο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ. Δμαζθαιίδνπλ ζπκπεξηθνξά πνπ ππνλνκεχεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ.

10 4.1 Μέηξεζε θαη ν θύθινο βειηίσζεο Έιεγρνο Μία θαιή κέηξεζε απφδνζεο ζπκίδεη δηαδηθαζίεο νιηθήο πνηφηεηαο θαη πξέπεη γεληθά λα πεξηιακβάλεη ζέκαηα ζρεηηθά κε: 1. ηελ εγεζία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 2. ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ 3. θαιφ πξνγξακκαηηζκφ 4. πξνζεγκέλε εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο 5. κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε 6. έιεγρν θαη βειηίσζε 7. επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ησλ πξνηχπσλ ηειεηφηεηαο Ο πεξίθεκνο θχθινο ηνπ Deming γηα ηε ζπλερή βειηίσζε απαηηεί ζσζηή κέηξεζε γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαζνδήγεζε ΣΧΕΔΙΑΣΕ: Καζηέξσζε ζηφρνπο θαη πξφηππα απφδνζεο ΚΑΝΕ: Μέηξεζε ηελ πξαγκαηηθή απφδνζε ΕΛΕΓΞΕ: χγθξηλε ηελ πξαγκαηηθή απφδνζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πξφηππα θαζφξηζε ην πηζαλφ ράζκα ΔΡΑΣΕ: Λάβε ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα «γεθπξψζεηο» ην ράζκα θαη πξαγκαηνπνίεζε ηηο απαξαίηεηεο βειηηψζεηο Πξηλ απνθαζίζνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ κέηξεζε απφδνζεο ζηνλ θχθιν βειηίσζεο, πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζε ηέζζεξηο βαζηθέο εξσηήζεηο: Γηαηί λα κεηξήζνπκε; Ση λα κεηξήζνπκε; Πνχ λα κεηξήζνπκε; Πψο λα κεηξήζνπκε;

11 Γηαηί λα κεηξήζνπκε; Γηα λα εμαζθαιηζζεί φηη έρνπλ θαιπθζεί νη απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. Γηα λα είλαη δπλαηφλ λα ηεζνχλ ζηφρνη θαη λα πξνζπαζήζνπκε ζηε ζπλέρεηα λα ζπκκνξθσζνχκε κε απηνχο. Γηα θαζνξηζκφ πξνηχπσλ πξνθεηκέλνπ λα θαζηεξσζεί ε δηαδηθαζία ησλ ζπγθξίζεσλ. Γηα λα θαηαζηεί δπλαηφλ λα γίλεηαη πξψηκνο έιεγρνο ησλ επηπέδσλ απφδνζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί έκθαζε ζε πηζαλά πξνβιήκαηα πνηφηεηαο θαη λα θαζνξηζηνχλ νη ηνκείο πνπ ρξεηάδνληαη άκεζε πξνζνρή. Γηα λα πξνθχςεη θάπνηα έλδεημε γχξσ απφ ηηο δαπάλεο πνπ πξνθαιεί ε θαθή πνηφηεηα. Γηα ηε δηθαηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ. Γηα λα αλαηξνθνδνηεζεί ζσζηά ε θαζνδήγεζε ηεο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο.

12 Ση λα κεηξήζνπκε; Καηαλφεζε ηεο δηεξγαζίαο (αθξηβήο θαζνξηζκφο), ε κέηξεζή ηεο & ε επηηπρήο δηαρείξηζή ηεο είλαη παξάκεηξνη πνπ ζπλδένληαη άξξεθηα κεηαμχ ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα αμηνινγεζεί κε αθξίβεηα ε απφδνζε, ζα πξέπεη: 1. Να ζρεδηαζηεί ε θαηάιιειε κέηξεζε 2. Να αλαπηπρζεί θαη λα δηαηεξεζεί απφ εηδηθνχο, νη νπνίνη είλαη νη θχξηνη ησλ δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη. Γελ είλαη εμαξρήο εχθνιν λα θαηαξηηζηεί κία πιήξεο ιίζηα κε ηηο παξακέηξνπο πνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ. Θα πξέπεη λα απνθαζηζηνχλ ηα γεληθά κέηξα πνπ δείρλνπλ θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη άκεζα ε κεηαηξνπή ηνπο ζε κεηξήζηκνπο δείθηεο (αλαινγίεο, θιίκαθεο, ηαμηλνκήζεηο, νηθνλνκηθνί δείθηεο ή δείθηεο βαζηζκέλνη ζην ρξφλν).

13 Πνπ λα κεηξήζνπκε; Γηα ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο νιηθήο πνηφηεηαο, πξέπεη λα εμεηαζηνχλ 3 ζηνηρεία: Αλζξψπηλνο παξάγνληαο, ην ηερληθφ ζηνηρείν θαη ην επηρεηξεζηαθφ. Σν φιν εγρείξεκα ηεο κέηξεζεο, ζα πξέπεη λα είλαη: 1. Καηαλνεηφ απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ κεηέρνπλ ζηηο κεηξήζεηο. 2. Απνδεθηφ απφ ηα ζπζρεηηδφκελα άηνκα. 3. πκβαηφ κε ηα ζπζηήκαηα αληακνηβήο θαη αλαγλψξηζεο. 4. ρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα κελ θαηαζηεί πξντφλ εθκεηάιιεπζεο. 5. Απφ ηερληθήο πιεπξάο ηα κέηξα απφδνζεο πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ειέγμηκεο παξακέηξνπο θη φρη λα αληηζηνηρνχλ ζε απιέο κεηξήζεηο ηεο παξαγσγήο άζρεηεο κε ηε δηαρείξηζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. 6. Ζ επηρεηξεζηαθή πιεπξά ηνπ ζέκαηνο απαηηεί ηα νξηζζέληα κέηξα λα είλαη αληηθεηκεληθά, λα ιεθζνχλ έγθαηξα, θαη λα έρνπλ απνηειεζκαηηθφηεηα. Πξσηίζησο, ζα πξέπεη λα έρνπλ λφεκα γηα απηνχο πνπ απαζρνινχληαη κέζα θαη γχξσ απφ ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θπζηθά, θαη ησλ πειαηψλ.

14 Πώο λα κεηξάκε; Ζ κέηξεζε, φπσο θαη θάζε άιιν ζχζηεκα δηαρείξηζεο, πεξλά ηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο αλάιπζεο, ηεο αλάπηπμεο, ηεο αμηνιφγεζεο, ηεο πξαγκαηνπνίεζεο θαη ηεο αλαζεψξεζεο. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα κεηξά ηελ πξφνδν, δηαθνξεηηθά δελ ζα θαηνξζψζεη λα εκπιαθεί ζηνλ φιν θχθιν βειηίσζεο. Ζ πξφνδνο ηεο δηαδηθαζίαο αλαιχεηαη ζε 5 δηαζηάζεηο: ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηηο επηδξάζεηο.

15 Πώο λα κεηξάκε; Πξαγκαηηθή παξαγσγή Απνηειεζκαηηθφηεηα = Υ 100% Αλακελφκελε παξαγσγή Πφξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ Απνδνηηθφηεηα = Υ 100 Πφξνη πνπ πξνγξακκαηίζηεθαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ Σειηθά πξντφληα ή ππεξεζίεο Παξαγσγηθφηεηα = Δηζξνέο Πνηφηεηα (ειαησκκαηηθά θιπ) Δπηδξάζεηο Καζαξά θέξδε πξηλ απφ ην θφξν ROVA = Υ 100% Πξνζηηζέκελε αμία Πξνζηηζέκελε αμία ROVA = Αξηζκφο ππαιιήισλ (ή θφζηε ππαιιήισλ)

16 Λόγνη απνηπρίαο θαη πξνβιήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο 1. Ίζσο λα κελ θαηνξζψζεη λα θαζνξίζεη ηελ απφδνζε κε ηξφπν ιεηηνπξγηθφ. Ίζσο λα κελ θαηαθέξεη λα ζπζρεηίζεη ηελ απφδνζε κε ηελ φιε δηαδηθαζία. 2. Πηζαλά δελ έρνπλ θαζνξηζηεί ηα φξηα ηεο δηαδηθαζίαο. Σα νξηζζέληα κέηξα δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά ή δελ κεηξνχλ ηα ζσζηά κεγέζε. 3. Ίζσο δελ γίλεηαη ζσζηή δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο βειηίσζεο. 4. Τπάξρεη θφβνο γηα ην απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο. Ζ φιε δηαδηθαζία ζεσξείηαη πξφζζεηνο θφξηνο απφ άπνςε ρξφλνπ θαη δηεμνδηθήο θαηαγξαθήο επηδφζεσλ. Τπάξρεη θάπνηεο θνξέο ε αίζζεζε δεκηνπξγίαο πεξηβάιινληνο κεησκέλεο απηνλνκίαο. 5. Οη πεξηζζφηεξεο κεηξήζεηο εζηηάδνπλ ζε εζσηεξηθά ζέκαηα, ελψ πνιχ ιίγεο ζρεηίδνληαη κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Τπάξρεη θφβνο εηζαγσγήο πην απζηεξψλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ.

17 Οη θπξηόηεξεο γεληθέο εξσηήζεηο πνπ κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο απνινγηζηηθνύ ειέγρνπ είλαη νη εμήο: 1. Χξεζηκνπνηείηαη επί ηνπ παξόληνο θάπνην ζύζηεκα κέηξεζεο απόδνζεο; 2. Έρεη επεθηαζεί απνηειεζκαηηθά ζε όιν ηνλ νξγαληζκό; 3. Δίλαη ζπζηεκαηηθό; 4. Δίλαη απνδνηηθό; 5. Γίλεηαη θαιά θαηαλνεηό; 6. Δθαξκόδεηαη ζηελ πξάμε; 7. Σπλδέεηαη κε ηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ νξγαληζκνύ; 8. Λακβάλεη ρώξα ηαθηηθή επηζεώξεζε θαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ; 9. Λακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ ηπρόλ βειηίσζε ηεο απόδνζεο πνπ ππνδεηθλύνπλ νη κεηξήζεηο; 10. Οη άλζξσπνη πνπ είλαη νη θύξηνη ηεο δηαδηθαζίαο ππνρξεώλνληαη λα κεηξνύλ ηελ απόδνζή ηνπο; 11. Οη ππάιιεινη έρνπλ εθπαηδεπζεί θαηάιιεια γηα λα δηεμάγνπλ ηηο κεηξήζεηο;

18 Πξνγξακκαηηζκόο κεηξήζεσλ 1. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζθνπνύ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο κέηξεζεο, δειαδή απνζαθήληζε όηη ε κέηξεζε πξννξίδεηαη γηα: ηελ ππνβνιή έθζεζεο (π.ρ. ην ROl πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο κεηόρνπο) έιεγρν (π.ρ. γηα ηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηαδηθαζίαο ζε δηαγξάκκαηα ειέγρνπ) βειηίσζε (π.ρ. γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ ελόο πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο) 2. Δπηινγή ηεο ζσζηήο ηζνξξνπίαο κεηαμύ ησλ κεκνλσκέλσλ κέηξσλ (δξαζηεξηόηεηα - ή έξγν ζπζρεηηδόκελν) θαη ησλ νκαδηθώλ κέηξσλ (δηαδηθαζία - ή ππό-δηαδηθαζία ζπζρεηηδόκελε) θαη εμαζθάιηζε ηνπ γεγνλόηνο όηη απεηθνλίδνπλ ηελ απόδνζε ηεο δηαδηθαζίαο. 3. Πξνγξακκαηηζκόο κεηξήζεσλ όισλ ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηεο απόδνζεο, όρη κόλν ελόο, π.ρ. ηνπ ρξόλνπ ή ηνπ θόζηνπο, αιιά θαη όισλ ησλ κεηαβιεηώλ ηεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ πνπ κπνξεί λα απνδεηρζνύλ ζεκαληηθά. 4. Γηαζθάιηζε ηνπ γεγνλόηνο όηη ηα νξηζζέληα κέηξα είλαη ζε ζέζε λα απνηππώζνπλ ηελ άπνςε ησλ εζσηεξηθώλ θαη ησλ εμσηεξηθώλ πειαηώλ. 5. Πξνζεθηηθή επηινγή ησλ κέηξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ πξνηύπσλ απόδνζεο. 6. Αθηέξσζε ρξόλνπ ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο, θαηά ηελ εηζαγσγή ελόο λένπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο.

19 Δθαξκνγή ησλ κεηξήζεσλ 1. Δμαζθάιηζε πιήξνπο ζπκκεηνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζαγσγηθήο θάζεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο, κε δπλαηόηεηα ζπλεηζθνξάο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ ηειηθή δηακόξθσζή ηνπ. 2. Πξαγκαηνπνίεζε αλάιπζεο νθέινπο - θόζηνπο ζηελ παξαγσγή ζηνηρείσλ, θαη εμαζθάιηζε ηνπ γεγνλόηνο όηη ηα επηιερζέληα κέηξα έρνπλ πξαγκαηηθή ηζρύ θαη αμία. 3. Καηαβνιή θάζε πξνζπάζεηαο γηα ηελ επξεία δηάδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο, δεδνκέλνπ όηη ε απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ εθεμήο ζα βαζίδεηαη ζε κέηξα από όλοςρ ηνπο ηνκείο ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο. 4. Χξεζηκνπνίεζε ελαιιαθηηθώλ κέηξσλ απόδνζεο ζηα κεγάια ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνύ, όπνπ ν πξνζδηνξηζκόο ηεο πνζόηεηαο είλαη δύζθνινο. 5. Σρεδίαζε ησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο έηζη ώζηε λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην εύθακπηα θαη λα επηηξέπνπλ αιιαγέο ζηε ζηξαηεγηθή θαη ζηε δηαδηθαζία δηαξθνύο επηζεώξεζεο. 6. Βεβαηόηεηα πσο ηα νξηζζέληα κέηξα απόδνζεο απεηθνλίδνπλ ηελ ζηξνθή πξνο ηελ πνηόηεηα, κέζα από ηελ παξνπζίαζε κηθξώλ ζεηηθώλ επηηεπγκάησλ πνπ είλαη ζε ζπκθσλία κε ηε θηινζνθία ηεο ζπλερνύο βειηίσζεο.

20 Αμηνιόγεζε ησλ κεηξήζεσλ Υπάξρνπλ 4 βαζηθνί ηύπνη αμηνιόγεζεο: Η εζσηεξηθή αμηνιόγεζε ε νπνία αληηζηνηρεί ζε κηα ζύγθξηζε ησλ εζσηεξηθώλ δηαδηθαζηώλ. Η αληαγσληζηηθή αμηνιόγεζε, ε νπνία αθνξά ζπγθεθξηκέλν αληαγσληζηή, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αμηνιόγεζε ζε έλα πξντόλ ή ζε κία ιεηηνπξγία πνπ καο ελδηαθέξεη. Η ιεηηνπξγηθή αμηνιόγεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθξίζεηο κε παξόκνηεο ιεηηνπξγίεο εληόο ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηνπνίεζεο ή κε ηε δξάζε αληίζηνηρσλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ. Η γεληθή αμηνιόγεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθξίζεηο κεηαμύ όισλ εθείλσλ ησλ επηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ κνηάδνπλ κεηαμύ ηνπο, αλεμάξηεηα από ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθνπλ.

21 Αμηνιόγεζε ησλ κεηξήζεσλ Η δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο κεζνδνινγηθά απνηειείηαη από 15 ζηάδηα, ηα νπνία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα θαηά θύξην ιόγν ζηε ζύγθξηζε κε ηνπο βαζηθνύο αληαγσληζηέο θαη ρσξίδνληαη ζε πέληε επίπεδα δξάζεο, ην ζρεδηαζκό, ηελ αλάιπζε, ηελ αλάπηπμε, ηε βειηίσζε θαη ηελ αλαζεώξεζε ηεο δηαδηθαζίαο. Σσεδιαζμόρ 1. Δπηινγή ησλ ηκεκάησλ ή νκάδσλ γηα ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. 2. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ θαιύηεξνπ αληαγσληζηή, κε βάζε αληηθεηκεληθνύο παξαηεξεηέο θαη αλαιπηέο ηνπ θιάδνπ κειέηεο. 3. Πξνζδηνξηζκόο ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ ζα ιάβνπλ ρώξα. 4. Σπγθέληξσζε ηεο θαηάιιειεο νκάδαο πνπ ζα εξγαζηεί γηα ην ζέκα. 5. Απόθαζε γηα ηε κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ θαη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο!) 6. Πξνεηνηκαζία γηα νπνηεζδήπνηε αλαγθαίεο επηζθέςεηο θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο εκπιεθόκελνπο νξγαληζκνύο. 7. Χξεζηκνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ απνθαζίζηεθε πξνεγνπκέλσο. Ανάλςζη 8. Σύγθξηζε ηνπ νξγαληζκνύ θαη ησλ αληαγσληζηώλ ηνπ, ρξεζηκνπνηώληαο ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία αμηνιόγεζεο. 9. Πηλαθνγξάθεζε ησλ πιεξνθνξηώλ θαη δεκηνπξγία ελόο εηθνληθνύ «θέληξνπ αληαγσληζηηθόηεηαο». 10. Αληίιεςε ησλ πηζαλώλ ηξόπσλ ελδπλάκσζεο ησλ δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη ησλ ζρεδηαδόκελσλ κέηξσλ απόδνζεο. Ανάπηςξη 11. Καζνξηζκόο λέσλ ζηόρσλ απόδνζεο (πξνηύπσλ). 12. Αλάπηπμε ζρεηηθώλ πξνγξακκάησλ δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη πνπ έρνπλ ηεζεί. Βεληίωζη 13. Δθαξκνγή ησλ επηιερζέλησλ ελεξγεηώλ θαη πξνζπάζεηα ελζσκάησζήο ηνπο ζηηο γεληθόηεξεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Αναθεώπηζη 14. Καηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο επηηεπρζείζαο βειηίσζεο. 15. Αλαζεώξεζε ησλ κεηξήζεσλ επηδόζεσλ ζπγθξίλνληαο ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε κε ηνπο

22 Κόζηνο πνηόηεηαο (ηη είλαη) : 1. Μηα κέζνδν ππνινγηζκνύ ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο δηαρείξηζεο ηεο πνηόηεηαο 2. Έλα κέζν εληνπηζκνύ πξνβιεκαηηθώλ πεξηνρώλ, επθαηξηώλ, εμνηθνλόκεζεο πόξσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ δξάζεο Κόζηνο πξόιεςεο Απαηηήζεηο πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ Πξνγξακκαηηζκόο ηεο πνηόηεηαο Δμαζθάιηζε επηπέδνπ πνηόηεηαο Δπηζεώξεζε εμνπιηζκνύ Καηάξηηζε Πνηθίια άιια ζέκαηα Κόζηορ αξιολόγηζηρ Δπαιήζεπζε Απνινγηζηηθνί έιεγρνη ζε ζέκαηα πνηόηεηαο Δπηζεώξεζε εμνπιηζκνύ Αμηνιόγεζε πξνκεζεπηώλ Δζσηεξηθό θόζηνο απνηπρίαο Απόβιεηα Απόηνκε επηδείλσζε ηεο πνηόηεηαο Δπαλάιεςε ή δηόξζσζε Δπαλεπηζεώξεζε Υπνβηβαζκόο Αλάιπζε απνηπρίαο Δμσηεξηθό θόζηνο απνηπρίαο Δπηζθεπέο επηδηνξζώζεηο - πξνζζήθεο Αμηώζεηο εγγύεζεο Καηαγγειίεο Δπηζηξνθέο Δπζύλε Απώιεηα ηνπ θιίκαηνο θαιήο ζέιεζεο

23 ΚΟΣΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΑΠΟΣΤΥΗΑ ΚΟΣΖ ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΤΝΑΗΘΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ

24 Ο ξόινο ηεο πιεξνθνξίαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ Γηαρείξηζε πιεξνθνξίαο: Ο ξόινο ηεο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ζεκειηώδεο αθνύ ε πιεξνθνξία ζηελ πξαγκαηηθόηεηα απνηειεί ην βαζηθό θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο ζην πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηαθξίλνπκε ηε θάζε ηεο πξόζιεςεο, ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: Βαζηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ηνλ θόζκν ησλ επηρεηξήζεσλ απνηεινύλ (α) δηάθνξα παιαηά ζπζηήκαηα απηόκαηεο επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγώλ (β) ηα θιαζηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο (MIS) (γ) ηα ιεγόκελα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ (DSS) (δ) ηα ζπζηήκαηα αλάιπζεο θαη επίιπζεο δηνηθεηηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ αλσηέξσλ ζηειερώλ (EIS) (ε) ηα έκπεηξα ζπζηήκαηα (ζη) ηα δίθηπα ελδνεπηρεηξεζηαθώλ ππνινγηζηηθώλ επηθνηλσληώλ (intranets). Η εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ελόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ πξάμε είλαη κηα ηδηαίηεξα επίπνλε δηαδηθαζία θαη απαηηεί εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, ηόζν ζε δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο, όζν θαη ζε ζέκαηα αλάπηπμεο εθαξκνγώλ πιεξνθνξηθήο.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ERP-ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ERP-ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ERP-ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΙΧΑΝΝΗ Δπηβιέπνληεο θαζεγεηέο : Σζέηζνο Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 2. Σςζηήμαηα ERP. 2.1 Διζαγυγή

Κεθάλαιο 2. Σςζηήμαηα ERP. 2.1 Διζαγυγή Κεθάλαιο 2 Σςζηήμαηα ERP 2.1 Διζαγυγή Κάζε ζθνπηά ηεο δηνίθεζεο ζηε ζχγρξνλε επνρή βαζίδεηαη θπξίαξρα ζηελ εχξσζηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ. Τίπνηα δε ιεηηνπξγεί ρσξίο πιεξνθνξίεο θαη είλαη γεληθά απνδεθηφ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ (GR)ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ- (ΕΝ) EVALUATION PERSONNEL IN THE PRIVATE SECTOR- (FR) PERSONNEL ÉVALUATION DANS LE SECTEUR PRIVÉ- (DE) BEWERTUNG

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 14001: Ζ πεξίπησζε κηαο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ρπκψλ Πνξθχξε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδα Δηζαγσγή 6 Κεθάιαην 1: Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 7

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδα Δηζαγσγή 6 Κεθάιαην 1: Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 7 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζήκεξα φζν πνηέ άιινηε αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Γηεζλή αθαδεκατθή, επαγγεικαηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ζαλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηβίσζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα