ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ [Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Τουντουλίδης, Τζ. Τσιτοπούλου, Ι. Χριστακόπουλος] Για τον καθηγητή Στόχοι Οι μαθητές να αποκτήσουν τις ακόλουθες δεξιότητες: 1. Να σχεδιάζουν πειραματική διάταξη με τη βοήθεια της οποίας να μπορούν να προσδιορίζουν το συντελεστή τριβής μεταξύ δύο επιφανειών,όταν η μια κινείται σε σχέση με την άλλη: α) με σταθερή ταχύτητα β) με σταθερή επιτάχυνση 2. Να μετρούν την γωνία κλίσης κεκλιμένου επιπέδου. 3. Να περιγράφουν πως λαμβάνεται η πειραματική καμπύλη θέσης χρόνου σώματος, χρησιμοποιώντας σύστημα συγχρονικής λήψης και απεικόνισης (ΣΣΛΑ). 4. Από την πειραματική καμπύλη θέσης χρόνου να υπολογίζουν την επιτάχυνση του σώματος. 5. Να προσδιορίζουν το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ κεκλιμένου επιπέδου και σώματος: όταν το σώμα κινείται ως προς την επιφάνεια: α) σε συνάρτηση με την ελάχιστη γωνία του κεκλιμένου επιπέδου για την οποία το σώμα κινείται, όταν κινείται με σταθερή ταχύτητα σε σχέση με το κεκλιμένο επίπεδο β) σε συνάρτηση με την επιτάχυνση του σώματος και την γωνία κλίσης του κεκλιμένου επιπέδου όταν κινείται με σταθερή επιτάχυνση σε σχέση με το κεκλιμένο επίπεδο 6. Να συγκρίνουν τις τιμές του συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του επιπέδου, που προέκυψαν με τις δύο πειραματικές διαδικασίες και από τη σύγκριση αυτή να αξιολογούν: α) τις υποθέσεις που προσδιορίζουν το θεωρητικό μοντέλο που χρησιμοποίησαν για τους υπολογισμούς τους και β) την αξιοπιστία των οργάνων και των υλικών που απαρτίζουν την πειραματική διάταξη. Θεωρητικές επισημάνσεις Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα μελετήσουμε την κίνηση ενός αμαξιδίου (χωρίς ρόδες), μάζας m, που ολισθαίνει κατά μήκος πλάγιας επίπεδης σανίδας. Η πλάγια σανίδα σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία κλίσης θ (εικόνα 1). Όταν αφήσουμε το αμαξίδιο πάνω στην πλάγια σανίδα να κινηθεί, πάνω του ασκούνται οι εξής δυνάμεις: Το βάρος του mg. Η αντίδραση της επιφανείας της σανίδας, που αναλύεται σε δύο κάθετες συνιστώσες: Στη δύναμη Ν, που είναι κάθετη στην επιφάνεια και στην τριβή ολίσθησης Τ, που είναι παράλληλη με την επιφάνεια και έχει κατεύθυνση αντίθετη της ταχύτητας του αμαξιδίου. Εικόνα 1 Υποθέτουμε ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα σε σχέση με τη δύναμη της τριβής ολίσθησης. Εικόνα 1 1

2 F = m a ή m g ημθ T = m a x F = 0 ή N = m g συνθ y m g ημθ και T = Τ m= aμ N N= m g συνθ Από τις προηγούμενες σχέσεις προκύπτει: mg Τ=μ Ν ημθ μmgσυνθ = mα ή μgσυνθ = gημθ α οπότε: α μ = εφθ g συνθ (1) όπου μ g συνθ= g είναι g η ημθ επιτάχυνση a της βαρύτητας (g=9,8m/s 2 ). Από τη σχέση a (1) προκύπτει ότι η επιτάχυνση του αμαξιδίου είναι σταθερή. Επομένως, αν η αρχική του ταχύτητα μ=εφθ (1) g συνθ είναι μηδέν, η κίνησή του θα είναι ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη. Επιπλέον, από από τη σχέση (1) μπορούμε να υπολογίσουμε το συντελεστή τριβής ολίσθησης σε συνάρτηση με την επιτάχυνση του αμαξιδίου: Διερεύνηση της σχέσης (1): Α) Όταν η γωνία θ έχει ελάχιστη τιμή (θ min. ), ώστε το αμαξίδιο να κινείται με σταθερή ταχύτητα όταν του προσδώσουμε ελαφρά ώθηση, τότε η επιτάχυνσή του είναι μηδενική. Στην περίπτωση αυτή η σχέση (1) παίρνει τη μορφή: μ εφθ (2) = min Έτσι αν μετρήσουμε τη γωνία θ min., μέσω της σχέσης (2), μπορούμε να υπολογίσουμε το συντελεστή τριβής ολίσθησης μ. Β) Όταν η γωνία κλίσης θ είναι μεγαλύτερη της ελάχιστης (θ>θ min. ), τότε το αμαξίδιο θα κινηθεί κατά μήκος του πλάγιου επιπέδου με σταθερή επιτάχυνση α. Αν μετρήσουμε την επιτάχυνση α, και τη γωνία θ, τότε μέσω της σχέσης (1), μπορούμε να υπολογίσουμε το συντελεστή τριβής ολίσθησης μ. Η θέση του αμαξιδίου κατά την ομαλά μεταβαλλόμενη καθοδική του κίνηση στο κεκλιμένο επίπεδο προσδιορίζεται από τη σχέση: Πειραματικός 1 προσδιορισμός της επιτάχυνσης του αμαξιδίου x = x ( ) a t t 0 (3) Χρησιμοποιούμε 2 τον αισθητήρα θέσης του ΣΣΛΑ και καταγράφουμε την απόσταση (θέση) x του αμαξιδίου από τον αισθητήρα, σε διάφορες χρονικές στιγμές, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του συστήματος. Έστω ότι το αμαξίδιο αρχίζει να κινείται τη χρονική στιγμή t=t 0, από τη θέση x 0 (απόσταση x 0 από τον αισθητήρα). Αφού κινείται με σταθερή επιτάχυνση α, η θέση του τη χρονική στιγμή t, δίνεται από τη σχέση: Από το γράφημα θέσης χρόνου που λαμβάνουμε από το ΣΣΛΑ, μπορούμε να υπολογίσουμε το συντελεστή α της σχέσης (3), δηλαδή την επιτάχυνση του αμαξιδίου. Έτσι, μετρώντας και τη γωνία κλίσης θ της πλάγιας σανίδας, μπορούμε να υπολογίσουμε πειραματικά το συντελεστή τριβής ολίσθησης μ, σύμφωνα με τη σχέση (1). 2 1 x = x + α ( ) 2 0 t t 0 (3) 2

3 Συμπέρασμα: Από τη διερεύνηση της σχέσης (1) προέκυψε ότι μπορούμε να υπολογίσουμε πειραματικά το συντελεστή τριβής ολίσθησης (μ) με δύο διαφορετικές διαδικασίες: Α) Μέσω της μέτρησης της ελάχιστης γωνίας θ min.. Β) Μέσω της μέτρησης της επιτάχυνσης του αμαξιδίου, όταν η γωνία κλίσης του πλάγιου επιπέδου είναι μεγαλύτερη της ελάχιστης. Αν το θεωρητικό μας μοντέλο περιγράφει ικανοποιητικά το παρατηρούμενο φαινόμενο της κίνησης του αμαξιδίου πάνω στην πλάγια σανίδα, και εφόσον η πειραματική μας διάταξη ικανοποιεί τις α- παιτήσεις του μοντέλου, οι δύο τιμές του συντελεστή τριβής ολίσθησης πρέπει να είναι (σχεδόν) ίσες. Η όποια διαφορά τους θα οφείλεται: α) σε σφάλματα μέτρησης, β) σε ατέλειες της πειραματικής διάταξης (για παράδειγμα, η σανίδα μπορεί να παρουσιάζει καμπυλότητα, η επιφάνειά της να παρουσιάζει ανομοιογενείς ανωμαλίες, κλπ). Απαιτούμενα όργανα και υλικά 1) Αμαξίδιο εργαστηρίου από το οποίο αφαιρούμε το σύστημα των τροχών, ή ορθογώνιο ξύλινο παραλληλεπίπεδο ανάλογων διαστάσεων. 2) Επίπεδη, λεία σανίδα μήκους περίπου 1m, για παράδειγμα η επιφάνεια ενός θρανίου. 3) Μεταλλική βάση στήριξης, σύνδεσμοι, μεταλλικές ράβδους 1m και 0,4m, σφιγκτήρες 4) Μετροταινία. 5) Αλφάδι εργαστηρίου με μοιρογνωμόνιο (όχι απαραίτητο). 6) Σύστημα συγχρονικής λήψης και απεικόνισης DBLab, με αισθητήρα θέσης. 7) Η/Υ με το λογισμικό του DBLab της Fourier. α) Επισημάνσεις για τη συναρμολόγηση της πειραματικής διάταξης. β) Ρυθμίσεις του συστήματος DBLAB 3.2 γ) Λήψη των μετρήσεων. Πειραματική δραστηριότητα Α 1. Συναρμολογήστε πειραματική διάταξη παρόμοια με αυτή που εικονίζεται σχηματικά στην εικόνα 1. Ως πλάγιο επίπεδο χρησιμοποιήστε την επιφάνεια ενός θρανίου. Ως κινούμενο σώμα κατά μήκος του πλάγιου επιπέδου χρησιμοποιήστε ένα σανίδι σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου διαστάσεων (περίπου) 20cmx10cmx8cm με ομοιογενείς επιφάνειες. Α- κινητοποιήστε το κάτω άκρο της σανίδας με σφικτήρες πάνω στον πάγκο. [Αν δεν διαθέτετε ορθοστάτες για να στηρίξετε το υπερυψωμένο άκρο της σανίδας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια καρέκλα]. Ακινητοποιήστε το κάτω άκρο της κεκλιμένης σανίδας στον τοίχο ή σε σταθερό βαρύ αντικείμενο. Για να πετύχετε τις επιθυμητές κλίσεις, ίσως χρειαστεί να ανυψώσετε το κάτω άκρο της με τη βοήθεια μερικών βιβλίων ή σανιδιών] 2. Ρυθμίστε τη θέση της πλάγιας σανίδας, ώστε να σχηματίζει γωνία μικρότερη των 10 μοιρών με το οριζόντιο επίπεδο. Τοποθετήστε το αμαξίδιο πάνω στη σανίδα. Αυξήστε σταδιακά τη γωνία κλίσης μέχρις ότου πετύχετε το αμαξίδιο να κινείται αργά, όταν το σπρώχνετε ελαφρά προς τη χαμηλότερη άκρη της πλάγιας σανίδας. Τότε, η γωνία κλίσης του πλάγιου επιπέδου είναι ίση με την ελάχιστη γωνία (θ min ) της σχέσης (2). Μετρήστε τη γωνία κλίσης θ min, με το αλφάδι του σχολικού εργαστηρίου (που φέρει και μοιρογνωμόνιο. Εικόνα 2 3

4 Αν δεν διαθέτετε αλφάδι, μετρήστε με τη μετροταινία την υψομετρική διαφορά δύο σημείων Α και Γ της πλευράς (πλάγια άκρη) της σανίδας και τη μεταξύ τους απόσταση. Για να βρείτε την υψομετρική διαφορά των Α και Γ μετρήστε τις αποστάσεις τους (ΑΒ) και (ΓΔ) από το (οριζόντιο) πάτωμα της αίθουσας (εικόνα 2). Ο λόγος της υψομετρικής διαφοράς ((ΑΒ)- (ΓΔ)) τους προς τη μεταξύ τους απόσταση (ΑΓ) ισούται με το ημίτονο της γωνίας κλίσης της σανίδας. Φροντίστε τα δύο σημεία να βρίσκονται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο, στην περιοχή κίνησης του αμαξιδίου. 3. Επαναλάβατε τη μέτρηση της οριακής γωνίας 5 φορές. Καταγράψτε τις τιμές της στον πίνακα Α και υπολογίστε τη μέση τιμή της. θ min (μοίρες) ΠΙΝΑΚΑΣ Α Εικόνα 2 Μέση τιμή της θ min (μοίρες) θ min = 4. Υπολογίστε το συντελεστή τριβής ολίσθησης εφαρμόζοντας τη σχέση (2). μ= Πειραματική δραστηριότητα Β 5. Συνδέστε τον καταγραφέα (logger) του ΣΣΛΑ DBLab (σε κατάσταση OFF) με υπολογιστή, στον οποίο έχει εγκατασταθεί το λογισμικό του συστήματος. Συνδέστε τον αισθητήρα θέσης στην πρώτη υποδοχή αισθητήρων του καταγραφέα. 6. Στερεώστε τον αισθητήρα θέσης πάνω στο πλάγιο επίπεδο, ώστε η επιφάνειά του, που εκπέμπει το ηχητικό σήμα, να είναι κάθετη στον άξονα πάνω στον οποίο κινείται το αμαξίδιο (εικόνα 3). Φροντίστε ώστε η ελάχιστη απόσταση του αμαξιδίου από τον αισθητήρα να είναι πάντοτε μεγαλύτερη των 40cm. 4 Εικόνα 3 7. Ρυθμίστε τη θέση της πλάγιας σανίδας ώστε η γωνία κλίσης θ να είναι μεγαλύτερη της ελάχιστης (για παράδειγμα, αν η ελάχιστη γωνία είναι 16 μοίρες, ρυθμίστε τη γωνία κλίσης γύρω στις μοίρες). Μετρήστε τη γωνία κλίσης με τη διαδικασία που αναφέρεται στο βήμα 2. Σημειώστε Εικόνα 3 την τιμή της:

5 θ= 8. Φροντίστε ώστε η συνολική μετατόπιση του αμαξιδίου κατά την κίνησή του, να μην υπερβαίνει τα 35-40cm. Ρυθμίσεις του συστήματος DBLAB Ενεργοποιήστε τον καταγραφέα και αφού ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις του, τότε ε- νεργοποιήστε και το λογισμικό του συστήματος. Από το μενού εντολών «καταγραφέας» ανοίξτε το παράθυρο «πίνακας ελέγχου» και επιλέξτε τον αισθητήρα «διάστημα» στη θύρα 1 του καταγραφέα (εικόνα 4). Ρυθμίστε ώστε ο καταγραφέας να καταγράψει 2000 μετρήσεις με ρυθμό 100 μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο (συνολικός χρόνος του πειράματος 20s). 10. Κρατήστε το αμαξίδιο ακίνητο στην αρχική του θέση. Ενεργοποιήστε το πλήκτρο «λήψη μετρήσεων», περιμένετε λίγο μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο λειτουργίας του αισθητήρα και τότε αφήστε το αμαξίδιο ελεύθερο. Εικόνα Στο γράφημα θέσης χρόνου που λαμβάνετε στην οθόνη του Η/Υ, κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: 1. Επιλέξτε με διπλό κλικ την περιοχή του γραφήματος που αντιστοιχεί στην κίνηση του αμαξιδίου κατά μήκος του πλάγιου επιπέδου και μεγεθύνατέ τη. (Μενού εντολών «προβολή», εντολή «μεγέθυνση», εικόνα 5) Εικόνα 5 Εικόνα 5 2. Από το μενού «προβολή», επιλέξτε την εντολή «οθόνη». Ρυθμίστε τις επιλογές της οθόνης, ώστε στο γράφημα να εμφανίζονται μόνο τα πειραματικά σημεία και όχι συνεχής γραμμή. 3. Στο μενού εντολών «ανάλυση» επιλέξτε την εντολή «περισσότερα». Στο παράθυρο που 5

6 προκύπτει επιλέξτε τη συνάρτηση «τετραγωνική παλινδρόμηση». Το πρόγραμμα θα Εικόνα 6 αναγράψει τη βέλτιστη συνάρτηση 2 ου βαθμού που προσαρμόζεται στα πειραματικά σημεία (εικόνα 6). Από αυτήν υπολογίστε την επιτάχυνση a του αμαξιδίου. [Η επιτάχυνση ισούται με το διπλάσιο του συντελεστή του δευτεροβάθμιου όρου της ελεύθερης μεταβλητής (χρόνου), στην εξίσωση που εμφανίζεται στο παράθυρο του γραφήματος (βλέπε εξίσωση 3, θεωρητικές επισημάνσεις)]: a= m/s 2 4. Εφαρμόστε τη σχέση (1) των θεωρητικών επισημάνσεων και υπολογίστε το συντελεστή τριβής ολίσθησης μ. μ= 12. Μοιράστε στους μαθητές φωτοτυπία του πειραματικού γραφήματος θέσης χρόνου. Για να κερδίσετε χρόνο, μπορείτε να έχετε ετοιμάσει τις φωτοτυπίες από προηγούμενη διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας με την ίδια πειραματική διάταξη. Αν διαθέτετε βίντεοπροβολέα, οι μαθητές μπορούν να καταγράψουν τα δεδομένα που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας τους από την οθόνη. 13. Ζητήστε από τους μαθητές να συγκρίνουν την τιμή αυτή με την τιμή του συντελεστή τριβής ολίσθησης που υπολογίσατε στο βήμα 4 της πειραματικής διαδικασίας (βλέπε φύλλο εργασίας) και να αιτιολογήσουν τη διαφορά των δύο τιμών. Αναφορές 1. Alonso, Finn, Physics, Addison Wesley p.c (pages ) 2. Μαθήματα Φυσικής Παν. Berkeley, Μηχανική τόμος 1 (Εργαστήρια Φυσικής ΕΜΠ, 1978), σελίδα 72. 6

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο με το λογισμικό modellus Πηγή: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&itemid=50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σενάριο με το λογισμικό modellus Πηγή: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&itemid=50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σενάριο με το λογισμικό modellus Τίτλος: Πότε δύο τρένα έχουν την ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους; Πηγή: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&itemid=50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε μια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Α3 ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Σκοπός Αντικείµενο της άσκησης αυτής είναι η µελέτη του φαινοµένου της εξασθένησης ή- χου κατά τη διέλευσή του από απορροφητή δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές 1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές Διάλεξη 5 η Παραδείγματα: (1) Δύο σώματα είναι δεμένα με σχοινί όπως στο σχήμα. Στο πρώτο σώμα μάζας m 1 = 2Κg ασκούμε δύναμη F = 4N. Αν η μάζα του σώματος (2) είναι m 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις Φυσική Β Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 42-63) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό έτος μόνο με 150 ευρώ! Μελέτη όπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8570/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική» της Α και Β τάξης Γενικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Όλγα Τάσση Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» trendy.olga@gmail.com Επιβλέπων Καθηγητής: Dr Δημήτριος Τάσσης Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως αποδεικνύουμε ότι ένα σώμα εκτεί απλή αρμονική ταλάντωση Μεθοδολογία i) Βρίσκουμε την θέση ισορροπίας του σώματος και σχεδιάζουμε το σώμα σε αυτή την θέση. ii) Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ενεργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ Η κίνηση των πλανητών είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης 2 κινήσεων: μίας περιστροφής γύρω από τον Ήλιο, η περίοδος της οποίας μας δίνει το έτος κάθε πλανήτη, και πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα