ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8)"

Transcript

1 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1 Β1. Στο σχολικό εργαστήριο μια μαθήτρια περιεργάζεται ένα ελατήριο και λέει σε συμμαθητή της: «Θα μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε αυτό το ελατήριο και με τον τρόπο αυτό να κατασκευάσουμε ένα δυναμόμετρο». Η άποψη της μαθήτριας α. είναι σωστή. β. είναι λανθασμένη. Β2. Δύο αυτοκίνητα Α και Β έχουν μάζες m A και m B για τις οποίες ισχύει m A = 4m B. Τα δύο αυτά αυτοκίνητα κινούνται με ταχύτητες που έχουν μέτρα υ Α και υ Β αντίστοιχα. Αν δίνεται ότι οι κινητικές ενέργειες των δύο αυτοκινήτων είναι ίσες (Κ Α = Κ Β ), για τα μέτρα υ Α και υ Β των ταχυτήτων τους ισχύει: α. υ Α = υ Β. β. υ Α = 2υ Β. γ. υ Β = 2υ Α.

2 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 2 Β1. Όταν η κίνηση που κάνει ένα σώμα είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη χωρίς αρχική ταχύτητα, τότε το διάστημα που διανύει το σώμα αυξάνεται ανάλογα με α. τον χρόνο. β. το τετράγωνο του χρόνου. Β2. Σε ένα ακίνητο αρχικά σώμα σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ασκείται οριζόντια δύναμη της οποίας η γραφική παράσταση σε συνάρτηση με τον χρόνο απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα. Το σώμα με την επίδραση της δύναμης κινείται ευθύγραμμα και εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση στη χρονική διάρκεια α. 0 1 s β. 1 s 2 s γ. 2 s 3 s

3 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 3 Β1. Δύο μαθητές Α και Β συζητούν για ένα θέμα Φυσικής. Ο μαθητής Α λέει στον Β: «Στην εικόνα φαίνεται το διάγραμμα της ταχύτητας ενός κινητού σε συνάρτηση με τον χρόνο, όμως δεν μπορούμε από αυτό να υπολογίσουμε το διάστημα που διέτρεξε το κινητό». Ο μαθητής Β, αφού σκέφτηκε λίγο, είπε: «Κι όμως, μπορούμε να υπολογίσουμε το διάστημα και αυτό είναι ίσο με 25m». Η άποψη του μαθητή Β είναι α. σωστή. β. λανθασμένη. Β2. Ένα σώμα μάζας m είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώμα ασκείται οριζόντια σταθερή δύναμη και το σώμα επιταχύνεται. Αν η μάζα του σώματος διπλασιαστεί, τότε η επιτάχυνσή του α. διπλασιάζεται. β. παραμένει ίδια. γ. υποδιπλασιάζεται.

4 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 4 Β1. Στο διάγραμμα απεικονίζονται οι ταχύτητες δύο κινητών σε συνάρτηση με τον χρόνο. Μεγαλύτερη είναι η επιτάχυνση του α. κινητού Α. β. κινητού Β. Β2. Σε ένα σώμα ασκούνται δύο κάθετες δυνάμεις με μέτρα 8 Ν και 6 Ν. Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης είναι α. 14 N. β. 10 N. γ. 2 N.

5 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 5 Β1. Δίνεται το ακόλουθο διάγραμμα που αφορά τη γραφική παράσταση της θέσης ενός σώματος σε συνάρτηση με τον χρόνο. Η κίνηση του σώματος είναι α. ευθύγραμμη ομαλή. β. ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη. Β2. Αν διπλασιαστεί η ταχύτητα ενός αυτοκινήτου, τότε η κινητική του ενέργεια α. παραμένει ίδια. β. διπλασιάζεται. γ. τετραπλασιάζεται.

6 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 6 Β1. Όταν ένα αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα 72 Km/h, η ταχύτητά του στο S.I. είναι α. 10 m/s. β. 20 m/s. Β2. Ένα σώμα εκτελεί ελεύθερη πτώση και σε κάποιο ύψος από το έδαφος έχει κινητική ενέργεια Κ = 100 J ενώ έχει δυναμική ενέργεια U = 300 J. Όταν το σώμα φτάσει στο έδαφος, η κινητική του ενέργεια θα είναι α. μηδέν. β. 200 J. γ. 400 J.

7 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 7 Β1. Μερικοί μαθητές πιστεύουν ότι τα σώματα παύουν να κινούνται όταν παύσει να ασκείται σ αυτά δύναμη. Η άποψη αυτή είναι α. σωστή. β. λανθασμένη. Β2. Μαθητής πετά κατακόρυφα προς τα πάνω μια πέτρα και το μέγιστο ύψος στο οποίο αυτή μπορεί να φτάσει είναι h. Η πέτρα θα έχει τη μισή κινητική ενέργεια από αυτή που είχε αρχικά σε ύψος h που ισούται με α. h/2. β. h/4. γ. h/8.

8 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 8 Β1. Στην εικόνα φαίνονται τα διαγράμματα ταχύτητας χρόνου για δύο δρομείς που κινούνται ευθύγραμμα. Οι δύο δρομείς κινούνται με ίδια α. ταχύτητα. β. επιτάχυνση. Β2. Όταν η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα διπλασιάζεται, τότε το έργο της δύναμης α. παραμένει ίδιο. β. διπλασιάζεται. γ. τετραπλασιάζεται.

9 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 9 Β1. Όταν ένα σωμάτιο που κινείται σε ευθεία γραμμή μετατοπισθεί από τη θέση x 1 = 4 cm στη θέση x 2 = -4 cm, τότε η μετατόπισή του είναι ίση με α. +8 cm. β. -8 cm. Β2. Σώμα βρίσκεται σε ύψος h από την επιφάνεια της Γης και έχει δυναμική ενέργεια U. Αν το ύψος στο οποίο βρίσκεται γίνει h = 2h, τότε για τη δυναμική του ενέργεια U θα ισχύει ότι α. U = U. β. U = 2U. γ. U = U/2.

10 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 10 Β1. Μια ομάδα μαθητών πραγματοποίησε στο εργαστήριο πείραμα μέτρησης της δύναμης. Σε δυναμόμετρο κρέμασαν σώματα διαφορετικών βαρών, συμπλήρωσαν πίνακα τιμών και έκαναν το διάγραμμα της δύναμης που επιμηκύνει το δυναμόμετρο σε συνάρτηση με την επιμήκυνση. Το διάγραμμα αυτό φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Ένας από τους μαθητές της ομάδας δεν συμπλήρωσε όλες τις τιμές του πίνακά του, με αποτέλεσμα αυτός να έχει την ακόλουθη μορφή: Να μεταφέρετε στην κόλλα απαντήσεων τον πίνακα και να συμπληρώσετε τις τιμές του. Β2. Σώμα μάζας m κινούμενο με σταθερή ταχύτητα έχει κινητική ενέργεια K. Αν η μάζα του σώματος γίνει m = 2m, τότε για την κινητική του ενέργεια K θα ισχύει ότι α. K = 2K. β. K = K. γ. K = K/2.

11 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 11 Β1. Δύναμη μέτρου F = 12 N αναλύεται σε δύο κάθετες συνιστώσες, οι οποίες έχουν ίσα μέτρα. Το μέτρο καθεμιάς από τις συνιστώσες είναι α. 6 N. β. 6 Ν. Β2. Σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και κατά τη διάρκεια του 3ου δευτερολέπτου της κίνησής του διανύει διάστημα ίσο με 4 m. Επομένως, κατά την κίνησή του από τη χρονική στιγμή t = 0 μέχρι τη χρονική στιγμή t = 5 s, το σώμα θα διανύσει διάστημα ίσο με α. 10 m. β. 20 m. γ. 30 m.

12 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 12 Β1. Ένα σώμα Α καλύπτει απόσταση 200 m σε χρόνο 20 s ενώ ένα σώμα Β καλύπτει απόσταση 36 Km σε χρόνο 2 h. Αν υ Α η ταχύτητα του Α και υ Β η ταχύτητα του Β, τότε ισχύει ότι α. υ Α > υ Β. β. υ Α < υ Β. Β2. Αν το έργο μιας σταθερής δύναμης F, η οποία μετατοπίζει ένα σώμα κατά x, είναι W, τότε αν η δύναμη τριπλασιαστεί και η μετατόπιση διπλασιαστεί το έργο θα α. διπλασιαστεί. β. τριπλασιαστεί. γ. εξαπλασιαστεί.

13 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 13 Β1. Ο κινητήρας ενός αυτοκινήτου Α παράγει 1000 J σε 20 s ενώ ο κινητήρας ενός αυτοκινήτου Β παράγει 200 J σε 2 s. Αν η ισχύς του αυτοκινήτου Α είναι P A και η ισχύς του αυτοκινήτου Β είναι P Β, τότε ισχύει ότι α. P A > P Β. β. P A < P Β. Β2. Από την άκρη ταράτσας τριώροφης πολυκατοικίας αφήνουμε ταυτόχρονα να πέσουν ελεύθερα δύο σώματα Α και Β, για τα οποία ισχύει ότι η μάζα του Α είναι πενταπλάσια της μάζας του Β. Αν η μόνη δύναμη που επιδρά στα σώματα είναι το βάρος τους, τότε στο έδαφος α. θα φτάσει πρώτο το σώμα Α. β. και τα δύο σώματα Α και Β θα φτάσουν ταυτόχρονα. γ. θα φτάσει πρώτο το σώμα Β.

14 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 14 Β1. Για δύο κινούμενα σώματα Α και Β που κινούνται ευθύγραμμα δίνεται ο ακόλουθος πίνακας τιμών: t (s) x A (m) x B (m) Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση εκτελεί το α. σώμα Α. β. σώμα Β. Β2. Ένα μικρό σώμα πέφτει εκτελεί ελεύθερη πτώση και σε ύψος h από το έδαφος έχει δυναμική ενέργεια 80 J. Αν τη στιγμή που θα φτάσει στο έδαφος έχει κινητική ενέργεια 100 J, τότε στο ύψος h η κινητική του ενέργεια είναι α. 20 J. β. 80 J. γ. 180 J.

15 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 15 Β1. Για δύο κινούμενα σώματα Α και Β που κινούνται ευθύγραμμα και ομαλά δίνεται ο ακόλουθος πίνακας τιμών: t (s) x A (m) x B (m) Μεγαλύτερη ταχύτητα έχει το α. σώμα Α. β. σώμα Β. Β2. Σε ακίνητο αρχικά σώμα ασκείται σταθερή δύναμη μέτρου F και το σώμα αφού διανύσει διάστημα S αποκτά κινητική ενέργεια Κ. Αν η δύναμη διπλασιαστεί, το σώμα αποκτά την ίδια κινητική ενέργεια Κ αφού διανύσει διάστημα ίσο με α. S 2. β. 2S. γ. S/2.

16 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 16 Β1. Όταν ένα σωμάτιο που κινείται σε ευθεία γραμμή μετατοπισθεί από τη θέση x 1 = -15 cm στη θέση x 2 = -5 cm, τότε η μετατόπισή του είναι ίση με α. -10 cm. β. +10 cm. Β2. Δύο δυνάμεις έχουν μέτρα F 1 και F 2, είναι κάθετες μεταξύ τους και ισχύει για τα μέτρα τους ότι F 1 = 6F και F 2 = 8F. Η συνισταμένη τους θα είναι ίση με α. 2F. β. 10F. γ. 14F.

17 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 17 Β1. Δύο σώματα Α και Β με μάζες αντίστοιχα m A και m B, όπου m A > m B, αφήνονται ταυτόχρονα να πέσουν ελεύθερα από το ίδιο ύψος και στον ίδιο τόπο. Με μεγαλύτερη ταχύτητα θα φτάσει στο έδαφος το α. σώμα Α. β. σώμα Β. Β2. Ένα σώμα που κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο επίπεδο δέχεται τριβή ολίσθησης μέτρου 20 Ν. Η κινητική ενέργεια του σώματος όταν θα έχει διανύσει διάστημα 5 m θα έχει α. αυξηθεί κατά 100 J. β. μείνει σταθερή. γ. ελαττωθεί κατά 100 J.

18 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 18 Β1. Δύο σώματα Α και Β, με μάζες αντίστοιχα m A = m και m B = 2m, αφήνονται ταυτόχρονα να πέσουν ελεύθερα από το ίδιο ύψος και στον ίδιο τόπο. Αν Κ A και Κ Β αντίστοιχα οι κινητικές τους ενέργειες όταν φτάνουν στο έδαφος, θα ισχύει ότι α. Κ A = 2Κ Β. β. Κ Β = 2Κ A. Β2. Η γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο για ένα σώμα που κινείται ευθύγραμμα απεικονίζεται στο διάγραμμα. Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση το χρονικό διάστημα α. t 2 t 3. β. t 3 t 4. γ. t 4 t 5.

19 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 19 Β1. Σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και η εξίσωση ταχύτητάς του είναι: υ = 4 + 2t (S.I.). Η επιτάχυνση του σώματος είναι ίση με α. 4 m/s 2. β. 2 m/s 2. Β2. Σώμα μάζας m κινείται με ταχύτητα υ και αποκτά κινητική ενέργεια Κ. Αν η μάζα του σώματος υποδιπλασιαστεί και η ταχύτητά του διπλασιαστεί, τότε η κινητική του ενέργεια θα α. διπλασιαστεί. β. παραμείνει ίδια. γ. υποδιπλασιαστεί.

20 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 20 Β1. Σώμα εκτελεί ελεύθερη πτώση. Το έργο του βάρους του είναι α. θετικό. β. αρνητικό. Β2. Σε καλά γυαλισμένο δάπεδο σπρώχνεται με δύναμη μέτρου F μια κολώνα πάγου μάζας m αποκτώντας επιτάχυνση μέτρου α. Αν η δύναμη διπλασιαστεί και η μάζα του σώματος υποδιπλασιαστεί, τότε η επιτάχυνση της κολώνας πάγου θα α. διπλασιαστεί. β. παραμείνει ίδια. γ. υποδιπλασιαστεί.

21 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 21 Β1. Σώμα κινείται ευθύγραμμα και η ταχύτητά του σε συνάρτηση με τον χρόνο κίνησής του δίνεται από το ακόλουθο διάγραμμα: Η κίνηση του σώματος είναι α. ευθύγραμμη ομαλή. β. ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη. Β2. Σε ακίνητο σώμα ασκούνται δύο αντίρροπες δυνάμεις με μέτρα F 1 = 15 N και F 2 = 5 N. Όταν το σώμα θα έχει μετακινηθεί υπό την επίδρασή τους κατά 100 m, η κινητική ενέργεια που θα έχει αποκτήσει θα είναι ίση με α. 500 J. β J. γ J.

22 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 22 Β1. Δίνεται ο ακόλουθος πίνακας τιμών ενός σώματος που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Να μεταφέρετε στην κόλλα απαντήσεων τον πίνακα και να συμπληρώσετε τις τιμές του. Β2. Σε ακίνητο αρχικά σώμα ασκείται μεταβλητή δύναμη της οποίας η γραφική παράσταση σε συνάρτηση με τη θέση του σώματος δίνεται από το διάγραμμα. Η κινητική ενέργεια του σώματος όταν θα βρίσκεται στη θέση x = 4 m θα είναι ίση με α. 10 J. β. 20 J. γ. 30 J.

23 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 23 Β1. Ομάδα μαθητών εκτέλεσε στο σχολικό εργαστήριο πείραμα μελέτης της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης σώματος. Επιτάχυναν αμαξίδιο και με τη βοήθεια ηλεκτρικού χρονομετρητή πήραν χαρτοταινία που αφορούσε το πείραμά τους, όπου η κάθε κουκίδα αντιστοιχούσε σε χρονικό διάστημα 0,02 s. Κατόπιν, σημείωσαν σ αυτήν μία γραμμή σε κάθε 10 στιγμοαποστάσεις, ώστε να κόψουν την χαρτοταινία σε χρονικά διαστήματα Δt = 0,2 s και να σχεδιάσουν γραφική παράσταση για την κίνηση που μελέτησαν. Η χαρτοταινία, μετά τις παρεμβάσεις των μαθητών, είναι η ακόλουθη: Η γραφική τους παράσταση εικονίζεται παρακάτω, όμως ξέχασαν να σημειώσουν το φυσικό μέγεθος του κατακόρυφου άξονα. Το φυσικό μέγεθος στον κατακόρυφο άξονα είναι η α. θέση. β. ταχύτητα. Β2. Σώμα κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δάπεδο όταν αρχίζει να ασκείται σ αυτό τριβή μέτρου 20N. Το έργο της τριβής όταν το σώμα μετακινηθεί κατά 20 m θα είναι α J. β. μηδέν. γ J.

24 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 24 Β1. Δύο μαθητές Α και Β συζητούν για ένα θέμα Φυσικής. Ο μαθητής Α λέει στον Β: «Για να υπολογίσουμε στην ελεύθερη πτώση την ταχύτητα του σώματος όταν φτάνει στο έδαφος χρειάζεται να γνωρίζουμε το ύψος από το οποίο αφέθηκε να πέσει ελεύθερα, την επιτάχυνση βαρύτητας και την μάζα του». Ο μαθητής Β, αφού σκέφτηκε λίγο, είπε: «Δεν χρειάζεται να ξέρουμε τη μάζα του». Η άποψη του μαθητή Β είναι α. σωστή. β. λανθασμένη. Β2. Δίνονται οι ακόλουθες γραφικές παραστάσεις α, β, γ: Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση απεικονίζεται στο διάγραμμα α. διάγραμμα α. β. διάγραμμα β. γ. διάγραμμα γ.

25 ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 25 Β1. Ένας μαθητής παρατηρεί τις χαρτοταινίες που έλαβε η ομάδα του στο σχολικό εργαστήριο για την κίνηση τριών αμαξιδίων α, β, γ και λέει στα υπόλοιπα παιδιά: «Κανένα από τα τρία αμαξίδια δεν κινήθηκε ευθύγραμμα και ομαλά». Μια συμμαθήτριά του κοιτά τις χαρτοταινίες που φαίνονται παρακάτω και σχολιάζει: «Δεν έχεις δίκιο, ένα κινήθηκε». Το σχόλιο της μαθήτριας είναι α. σωστό. β. λανθασμένο. Β2. Ένα ποδήλατο και ένα αυτοκίνητο συγκρούονται μετωπικά. Τότε α. μεγαλύτερη δύναμη δρα πάνω στο ποδήλατο. β. μεγαλύτερη δύναμη δρα πάνω στο αυτοκίνητο. γ. οι δυνάμεις μεταξύ των δύο σωμάτων είναι ίσες.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Φυσική Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Ε.Γ. ΛΕΜΕΣΟΥ Ιστοσελίδα: www.ekf.org.cy e-mail: searmata@cytanet.com.cy Τηλ.: 99463031 Φαξ: 25817601 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Να εξηγήσετε τα παρακάτω φαινόμενα με βάση την αρχή διατήρησης της ορμής: α) ανάκρουση του όπλου και β) κίνηση πυραύλου. 2. Γιατί ο πυροσβέστης

Διαβάστε περισσότερα

φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος

φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος 1 Ένα στερεό εκτελεί μεταφορική κίνηση όταν: α) η τροχιά κάθε σημείου είναι ευθεία γραμμή β) όλα τα σημεία του έχουν ταχύτητα που μεταβάλλεται με το χρόνο γ) μόνο το κέντρο μάζας του διαγράφει ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα

3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελαστικής και της πλαστικής παραμόρφωσης;

3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελαστικής και της πλαστικής παραμόρφωσης; 4.3 Κεφάλαιο 3: Η ΝΕΥΤΩΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 4.3.1 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Να περιγράψετε ένα φαινόμενο στο οποίο αλλάζει η κινητική κατάσταση του σώματος και να προσδιορίσετε το αίτιο της αλλαγής. 2. Μια

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ Β Β Ένας αλεξιπτωτιστής που έχει μαζί με τον εξοπλισμό του συνολική μάζα Μ, πέφτει από αεροπλάνο που πετάει σε ύψος Η Αφού ανοίξει το αλεξίπτωτο, κινούμενος για κάποιο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗ. Ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗ. Ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2014 Α ΛΥΚΕΙΥ: ΦΥΣΙΚΗ Διαγωνίσματα 13-14 Θεματικό πεδίο: 1 ο Διαγώνισμα Ευθύγραμμη κίνηση Ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 14 Διάρκεια Ώρες ΘΕΜΑ 1 5 μονάδες Α. Ερωτήσεις κλειστού τύπου (4x5= Μονάδες) 1. Αν το πουλί-δρομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 014 Ε_3.ΦλΓΑΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ & ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Φυσικής Α Λυκείου

Θεωρία Φυσικής Α Λυκείου Αγαπητέ μαθητή, Εισαγωγή και Περιεχόμενα Στα χέρια σου κρατάς τις σημειώσεις για το μάθημα της Φυσικής. Αυτές οι σημειώσεις θα σε βοηθήσουν να έχεις συνοπτικά μια γενική ιδέα της φυσικής Α Λυκείου (ή PCB).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα