Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης"

Transcript

1 Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης 2013 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις 1 έως 4 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Για ένα σώμα που κινείται σε ευθεία γραμμή δίνεται στο διπλανό σχήμα το διάγραμμα θέσης - χρόνου. Στις χρονικές στιγμές t 1 και t 2 το κινητό x έχει ταχύτητες μέτρων υ 1 και υ 2, αντίστοιχα, για τα οποία ισχύει: α. υ 1 < υ 2. β. υ 1 = υ 2. γ. υ 1 > υ 2. t 1 t 2 t δ. Η γραφική παράσταση δεν επαρκεί για να συγκρίνουμε τα υ 1 και υ 2. (Μονάδες 5) 2. Σύμφωνα με τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα (νόμος Δράσης-Αντίδρασης) α. πρώτα ασκείται η Δράση και μετά η Αντίδραση β. οι δυνάμεις Δράση-Αντίδραση ενεργούν στο ίδιο σώμα γ. οι δυνάμεις Δράση-Αντίδραση έχουν συνισταμένη μηδέν δ. οι δυνάμεις Δράση-Αντίδραση ενεργούν σε διαφορετικά σώματα (Μονάδες 5) 3. Σ ένα σώμα που εκτελεί ελεύθερη πτώση: α. ασκούνται δυο δυνάμεις, το βάρος του και η αντίσταση του αέρα. β. η επιτάχυνσή του είναι σταθερή. γ. η μηχανική του ενέργεια μειώνεται. δ. η συνισταμένη των δυνάμεων είναι μηδέν (Μονάδες 5) 4. Αν διπλασιάσουμε την ταχύτητα ενός σώματος η κινητική του ενέργεια θα α. διπλασιασθεί β. τετραπλασιασθεί. γ. παραμείνει σταθερή. δ. υποδιπλασιασθεί. (Μονάδες 5) 5. Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμιά και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ αν είναι λανθασμένη (Μονάδες 5) α) Η μονάδα μέτρησης του βάρους στο S.I. είναι το 1 Kg. β) Η βαρυτική δύναμη που ασκεί η Γη στην Σελήνη είναι μεγαλύτερη από την βαρυτική δύναμη που ασκεί η Σελήνη στην Γη. γ) Όσο μεγαλύτερο είναι το εμβαδόν δυο επιφανειών που τρίβονται τόσο μεγαλύτερη είναι η τριβή ολίσθησης μεταξύ τους. δ) Η μέγιστη τιμή της στατικής τριβής ονομάζεται οριακή τριβή. ε) Αν σε ένα σώμα που κινείται καταργηθούν ταυτόχρονα όλες οι δυνάμεις που ασκούνται πάνω του το σώμα θα συνεχίσει να κινείται με σταθερή ταχύτητα.

2 ΘΕΜΑ Β B1. Σε ένα ακίνητο σώμα μάζας m = 2Kg ασκούνται δύο αντίρροπες μεταξύ τους δυνάμεις με μέτρα F 1 =10Ν και F 2 =4N. Το μέτρο α της επιτάχυνσης που αποκτά το σώμα ισούται με : α) 0 β) 3 m/s 2 γ) 7 m/s 2 (Μονάδες 3) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (Μονάδες 10) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Β2. Το σώμα του σχήματος έχει βάρος μέτρου Β και κινείται σε οριζόντιο μη λείο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα όταν δέχεται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=B/2 όπως στο σχήμα. O συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου ισούται με: i) μ=0,5 ii) μ=1 iii) μ=0,2 υ =σταθ F Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (Μονάδες 3) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 9) ΘΕΜΑ Γ Στο διπλανό σχήμα δίνεται το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου για ένα κινητό που κινείται ευθύγραμμα. 20 υ(m/s) Γ1. Να χαρακτηρίσετε τα είδη των κινήσεων που εκτελεί δίνοντας πλήρη στοιχεία για αυτές (διάρκεια, αρχική ταχύτητα, επιτάχυνση ή επιβράδυνση) 5 (Μονάδες 6) t(s) 10 Γ2. Να υπολογίσετε την μετατόπιση του κινητού σε κάθε φάση της κίνησής του. (Μονάδες 6) Γ3. Να υπολογίσετε το μέτρο της μέσης ταχύτητας για όλη τη διάρκεια της κίνησής του. (Μονάδες 6) Γ4. Να κατασκευάσετε το διάγραμμα θέσης-χρόνου (x-t) σε βαθμολογημένο σύστημα αξόνων αν δίνεται ότι την χρονική στιγμή t=0 το κινητό βρίσκεται στη θέση x=0. (Μονάδες 7)

3 ΘΕΜΑ Δ Ένα σώμα μάζας 1kg, ηρεμεί σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο (Θέση Α). Κάποια στιγμή δέχεται την επίδραση μιας σταθερής δύναμης μέ- υ=0 υ (Δ) h τρου F=5N, που σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία φ (Α) (Β) (Γ) (ημφ=0,6, συνφ=0,8) προς τα πάνω. Στη διάρκεια της κίνησής 25m του δέχεται τριβή ολίσθησης μέτρου 2Ν. Τη στιγμή που έχει μετατοπιστεί κατά 25m (Θέση Γ) η δύναμη F καταργείται και το σώμα συναντά λείο κεκλιμένο επίπεδο όπου εισέρχεται χωρίς μεταβολή της ταχύτητάς του. Στο λείο κεκλιμένο επίπεδο το σώμα κινείται επιβραδυνόμενο και σταματά στιγμιαία στη θέση Δ. Δίνεται g=10 m/s 2. Δ1. Να αντιγράψετε στην κόλλα σας το διπλανό σχήμα, να αναφέρετε και να σχεδιάσετε στη θέση Β όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα. (Μονάδες 4) Δ2. Να υπολογίσετε τα έργα όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα κατά τη μετατόπισή του από το σημείο Α ως το σημείο Γ. (Μονάδες 7) Δ3. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος στο σημείο Γ. (Μονάδες 7) Δ4. Να υπολογίσετε το ύψος h από το έδαφος του σημείου Δ του κεκλιμένου επιπέδου στο οποίο το σώμα σταματά στιγμιαία. (Μονάδες 7)

4 2012 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις 1 έως 4 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ένα παιδί κάθεται σε μια καρέκλα. Η αντίδραση της δύναμης του βάρους του είναι η δύναμη που ασκείται από το παιδί: (Μονάδες 5) α) στην καρέκλα. β) στο έδαφος. γ) στην ατμόσφαιρα. δ) στη Γη. 2. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: (Μονάδες 5) α) το διάστημα είναι αντιστρόφως ανάλογο του χρόνου. β) η επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν την ίδια φορά. γ) η επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν αντίθετες φορές. δ) ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας μειώνεται. 3. Από την κλίση της γραφικής παράστασης θέσης - χρόνου (x-t) μπορούμε να υπολογίσουμε: α) την επιτάχυνση του σώματος. (Μονάδες 5) β) την ταχύτητα του σώματος. γ) την μετατόπιση του σώματος. δ) τη μάζα του σώματος. 4. Το έργο μιας σταθερής δύναμης F α. είναι ίσο με μηδέν όταν η δύναμη είναι κάθετη στη μετατόπιση. (Μονάδες 5) β. είναι πάντα θετικό. γ. έχει μονάδα μέτρησης στο S.I. το 1W (Watt). δ. είναι διανυσματικό μέγεθος 5. Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμιά και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ αν είναι λανθασμένη (Μονάδες 5) α) H δράση και η αντίδραση έχουν διαφορετικά μέτρα. β) Αδράνεια ονομάζουμε τη ιδιότητα των σωμάτων να αντιστέκονται στη μεταβολή της κινητικής τους κατάστασης. γ) Σε σώμα που η ταχύτητά του αυξάνεται με σταθερό ρυθμό η συνισταμένη δύναμη είναι ίση με μηδέν. δ) Η τριβή ολίσθησης είναι ανάλογη του εμβαδού των τριβόμενων επιφανειών. ε) Η μονάδα μέτρησης της ισχύος στο S.I. είναι το 1W (Watt) ΘΕΜΑ Β Β1. Σε κεκλιμένο επίπεδο ένα σώμα Α είναι ακίνητο και ένα σώμα Β κατέρχεται με σταθερή ταχύτητα. Η συνισταμένη των δυνάμεων είναι : α. Μεγαλύτερη στο Α.

5 β. Μεγαλύτερη στο σώμα Β. γ. Ίδια και στα δύο σώματα. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (Μονάδες 3) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 9) B2. Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0, στο σώμα ασκείται μία οριζόντια δύναμη μέτρου F=20N με αποτέλεσμα μετά από μετατόπιση Δx το σώμα να αποκτά κινητική ενέργεια Κ=100J. Η μετατόπιση Δx ισούται με : α) 10m β) 50m γ) 5m Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (Μονάδες 3) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 10) ΘΕΜΑ Γ Ένα σώμα μάζας m εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t=0 πάνω σε μη λείο οριζόντιο δάπεδο. Η ταχύτητα του σώματος μεταβάλλεται όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. Γ1. Να υπολογίσετε το μέτρο α της επιβράδυνσης του κινητού. (Μονάδες 8) Γ2. Να υπολογίσετε την μετατόπισή του από τη χρονική στιγμή 10 υ(m/s) t=0 μέχρι να σταματήσει. (Μονάδες 8) Γ3. Να υπολογίστε το συντελεστή της τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του δαπέδου. (Μονάδες 9) Δίνεται g=10m/s 2. 5 t(s) ΘΕΜΑ Δ Ένα σώμα Σ μάζας m = 2Kg ισορροπεί με τη βοήθεια μη εκτατού κατακόρυφου νήματος, σε ύψος h πάνω από οριζόντιο δάπεδο όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Ως επίπεδο αναφοράς της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας θεωρούμε το οριζόντιο δάπεδο. Επίσης δίνεται g=10m/s 2 Σ. Δ1. Αφού αντιγράψετε το σχήμα στην κόλλα σας να αναφέρετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα, να τις σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τα μέτρα τους. (Μονάδες 6) h Κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα. Το σώμα πέφτει και φτάνει στο ο- ριζόντιο δάπεδο με ταχύτητα μέτρου υ=20m/s. U βαρ =0 Η αντίσταση από τον αέρα θεωρείται αμελητέα. Δ2. Να υπολογίσετε τη μηχανική ενέργεια του σώματος τη στιγμή που φτάνει στο δάπεδο. (Μονάδες 6) Δ3. Να υπολογίσετε το ύψος h. (Μονάδες 7) Δ4. Να υπολογίσετε το μέτρο υ 1 της ταχύτητας του σώματος Σ όταν βρίσκεται σε ύψος h 1 =15m από το δάπεδο. (Μονάδες 7)

6 ΘΕΜΑ 1 ο ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τις ερωτήσεις 1 έως 4 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η επιτάχυνση στην ευθύγραμμα ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση: (Μονάδες 5) α) Είναι μονόμετρο μέγεθος. β) Είναι ίση με το ρυθμό μεταβολής της θέσης. γ) Έχει πάντα την κατεύθυνση της μεταβολής της ταχύτητας. δ) Αυξάνεται με το χρόνο. 2. Δύο σώματα Α και Β με μάζες m A και m Β ισορροπούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Για τις μάζες των δύο σωμάτων ισχύει η σχέση m A > m Β. Αν στα δύο σώματα ασκηθούν δύο ίσες οριζόντιες δυνάμεις τότε: (Μονάδες 5) α. Το σώμα Α θα αποκτήσει μεγαλύτερη επιτάχυνση. β. Το σώμα Β θα αποκτήσει μεγαλύτερη επιτάχυνση. γ. Τα δύο σώματα αποκτούν ίσες επιταχύνσεις. δ. Τα δύο σώματα διανύουν σε ίσους χρόνους ίσα διαστήματα 3. Σταθερή δύναμη F ασκείται σε σώμα που κινείται ευθύγραμμα σχηματίζοντας γωνία θ με την μετατόπιση x. Το έργο της δύναμης υπολογίζεται από τον τύπο: (Μονάδες 5) α) F x β) W F W F F x γ) F x W F δ) W F F 4. Κατά την ελεύθερη πτώση ενός σώματος από μικρό ύψος (Μονάδες 5) α) Η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλή. β) Η επιτάχυνση αυξάνεται. γ) Η δυναμική ενέργεια διατηρείται σταθερή. δ) Η μηχανική ενέργεια διατηρείται σταθερή. 5. Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμιά και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ αν είναι λανθασμένη (Μονάδες 5) α. Από το διάγραμμα επιτάχυνσης χρόνου, ενός σώματος που κινείται ευθύγραμμα, με τη βοήθεια του εμβαδού μπορούμε να υπολογίσουμε την μετατόπιση του. β. Αν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός τότε το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα. γ. Η μονάδα μέτρησης της ισχύος στο S.I. είναι το 1J (Joule) δ. Η τριβή ολίσθησης σε ένα σώμα που κινείται σε οριζόντιο δάπεδο είναι ανεξάρτητη της ταχύτητάς του. ε. Αν σε ένα σώμα ασκούνται μόνο συντηρητικές δυνάμεις η κινητική του ενέργεια διατηρείται.

7 Θέμα 2 ο Α. Σε ένα σώμα μάζας m ασκούνται δύο κάθετες μεταξύ τους δυνάμεις F 1 και F 2 με μέτρα F 1 και F 2 αντίστοιχα. Η επιτάχυνση του σώματος έχει μέτρο : 2 2 F1 F F F F1 F2 α) β) γ) m m m Α1. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. (Μονάδες 3) Α2. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 10) Β. Ένα σώμα μάζας m όταν κινείται με ταχύτητα υ έχει κινητική ενέργεια Κ. Αν η ταχύτητά του διπλασιασθεί τότε η κινητική του ενέργεια θα : α) διπλασιασθεί β) τετραπλασιασθεί δ) παραμείνει σταθερή. Γ1. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. (Μονάδες 3) Γ2. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 9) Θέμα 3 ο Ένα κιβώτιο με άμμο έχει συνολική μάζα m=5 Kg. Όταν τού ασκούμε σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=10N κινείται με σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο δάπεδο. Δίνεται g=10m/s 2. α) Να αποδείξετε ότι μεταξύ του κιβωτίου και του δαπέδου υπάρχει τριβή και να υπολογίσετε το μέτρο της Τ. (Μονάδες 7) β) Να υπολογίσετε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μ. (Μονάδες 6) Ακινητοποιούμε το κιβώτιο αφαιρούμε μια ποσότητα άμμου έτσι ώστε η συνολική μάζα του να γίνει μισή (m =2,5Kg) και καθώς είναι ακίνητο του ασκούμε πάλι την ίδια δύναμη F. γ) Να υπολογίστε την επιτάχυνση με την οποία θα κινηθεί. (Μονάδες 6) δ) Να υπολογίσετε την κινητική τού ενέργεια μετά από χρόνο 2s. (Μονάδες 6)

8 Θέμα 4 ο Σώμα μάζας m=2kg ισορροπεί στο σημείο (Α) λείου κεκλιμένου επίπεδο γωνίας κλίσης φ (ημφ=0,6, συνφ=0,8) με τη βοήθεια νήματος που είναι παράλληλο στο κεκλιμένο επίπεδο. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s 2. (A) h φ (Β) Α1) Αντιγράψετε το σχήμα στην κόλα σας αναφέρετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και σχεδιάστε τις. (Μονάδες 5) Α2) Πάνω στο σχήμα να αναλυθεί το βάρος σε δύο συνιστώσες μία παράλληλη και μια κάθετη προς το κεκλιμένο επίπεδο και να υπολογιστούν τα μέτρα Β x και Β y των δύο αυτών συνιστωσών. (Μονάδες 5) Α3) Να υπολογιστεί το μέτρο Τ της τάσης του νήματος. (Μονάδες 5) Β) Κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα και το σώμα αρχίζει να κινείται προς τα κάτω. Β1) Να υπολογιστεί το μέτρο α της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα. (Μονάδες 5) Β2) Όταν το σώμα φτάνει στη βάση του λείου κεκλιμένου επιπέδου έχει ταχύτητα μέτρου υ Β =10m/s. Να υπολογιστεί το ύψος h του σημείου (Α) από το οριζόντιο επίπεδο. (Μονάδες 5)

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΘΕΜΑ 1 Ο 1. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση ενός σώματος : Μονάδες 7 α. Η επιτάχυνση αυξάνεται. β. Το διάστημα είναι ανάλογο του χρόνου. γ. Διανύονται ίσα διαστήματα σε ίσους χρόνους. δ. το μέτρο της ταχύτητας είναι ανάλογο του χρόνου. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 2. Για τα μεγέθη της στήλης Α του παρακάτω πίνακα να συμπληρώσετε στη στήλη Β το γράμμα Μ αν πρόκειται για μονόμετρο μέγεθος ή το γράμμα Δ αν πρόκειται για διανυσματικό. Μονάδες 5 Στήλη Α Έργο Χρόνος Δύναμη Ενέργεια Ταχύτητα Στήλη Β 3. Να κάνετε τις αντιστοιχήσεις των μεγεθών της στήλης Α με τις μονάδες τους στη στήλη Β. Μονάδες 5 Στήλη Α Στήλη Β 1. Έργο (W) α. m/s 2 2. Ταχύτητα (u) β. N 3. Δύναμη (F) γ. J 4. Μετατόπιση (Δx) δ. Kg. m/s 5. Επιτάχυνση (α) ε. m/s 4. Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμιά και δίπλα τη λέξη στ. m ΣΩΣΤΟ αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ αν είναι λανθασμένη Μονάδες 8 α. Αν ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα η συνισταμένη δύναμη είναι μηδέν. β. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση η επιτάχυνση είναι ανάλογη του χρόνου. γ. Η τριβή ολίσθησης είναι ανάλογη της ταχύτητας του σώματος. δ. Κατά την ελεύθερη πτώση ενός σώματος η κινητική του ενέργεια αυξάνεται.

10 ΘΕΜΑ 2 Ο Α. Θεωρούμε ότι στο έδαφος η βαρυτική δυναμική ενέργεια είναι μηδέν. Σε ύψος h από το έδαφος ένα σώμα μάζας m έχει δυναμική ενέργεια U. Αν ανεβάσουμε το σώμα σε ύψος 2h από το έδαφος τότε η δυναμική του ενέργεια: α) Θα γίνει 2U. β) Θα γίνει U/2 γ) Θα παραμείνει ίση με U Α1. Επιλέξτε την σωστή απάντηση. Μονάδες 4 Α2. Δικαιολογήστε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β. Σε σώμα μάζας m ασκείται δύναμη μέτρου F οπότε το σώμα αποκτά επιτάχυνση μέτρου α. Αν σε σώμα διπλάσιας μάζας ασκηθεί δύναμη διπλάσιου μέτρου τότε αυτό θα αποκτήσει επιτάχυνση μέτρου : α. α β. 2α γ. α/2 Β1. Επιλέξτε την σωστή απάντηση. Μονάδες 4 Β2. Δικαιολογήστε την επιλογή σας. Μονάδες 9 ΘΕΜΑ 3 Ο Σώμα μάζας m=2 Kg αφήνεται να πέσει από μεγάλο ύψος. Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/s 2. Για την χρονική στιγμή t=3s να βρεθούν: α. Το μέτρο υ της ταχύτητάς του. Μονάδες 12 β. Η κινητική του ενέργεια K. Μονάδες 13

11 ΘΕΜΑ 4 Ο Ένα κιβώτιο μάζας m=5 Kg ηρεμεί σε μη λείο οριζόντιο δάπεδο. T Ν F Κάποια χρονική στιγμή t=0 δέχεται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=30N. Μετά από χρόνο t=2s έχει αποκτήσει ταχύτητα μέ- B τρου υ=10m/s. α. Να υπολογιστεί το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος Μονάδες 8 β. Να υπολογισθεί το μέτρο της συνισταμένης δύναμης Μονάδες 8 γ. Να υπολογίσετε το μέτρο της τριβής ολίσθησης Μονάδες 9

12 ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1 έως 3 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το διπλανό διάγραμμα δείχνει πώς μεταβάλλεται με το χρόνο η θέση x Α x δύο κινητών Α και B που κινούνται ευθύγραμμα. Τι από τα παρακάτω ισχύει; (Μονάδες 5) Β α. Μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του Α. β. Μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του Β. γ. Οι δύο ταχύτητες είναι ίσες. t δ. Τα στοιχεία δεν επαρκούν για να απαντήσουμε. 2. Ποιο από τα παρακάτω σχήματα ανταποκρίνεται στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση; a a a a =0 (Α) (Β) (Γ) (Δ) α) Το Α. β) Το Β. γ) Το Γ. δ) Το Δ. (Μονάδες 5) 3. Κατά την ελεύθερη πτώση ενός σώματος διατηρείται σταθερή η : (Μονάδες 5) α) Ορμή β) Κινητική Ενέργεια γ) Δυναμική Ενέργεια δ) Μηχανική ενέργεια. 4. Να αντιστοιχήσετε τα παρακάτω φυσικά μεγέθη με τις μονάδες τους γράφοντας τον αριθμό κάθε στοιχείου της στήλης Α και δίπλα το γράμμα του στοιχείου που τού αντιστοιχεί από την στήλη Β. (Ένα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει) (Μονάδες 5) Στήλη Α Στήλη Β 1. Έργο (W) α) m/s 2. Ορμή (p) β) m/s 2 3. Δύναμη (F) γ) m 4. Μετατόπιση (Δx) δ) J 5. Επιτάχυνση (α) ε) Kg m/s στ) Ν 5. Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμιά και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ αν είναι λανθασμένη (Μονάδες 5) α. Για σύστημα σωμάτων που αποτελείται από έναν μαθητή και ένα βιβλίο που κρατάει στα χέρια του το βάρος του βιβλίου είναι εξωτερική δύναμη. β. Το έργο μιας συντηρητικής δύναμης σε οποιαδήποτε διαδρομή είναι μηδέν. γ. Ο συντελεστής τριβής εξαρτάται από το εμβαδόν των τριβόμενων επιφανειών. δ. Όταν ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του είναι μηδέν. ε. Το έργο δύναμης είναι μέγεθος μονόμετρο.

13 Θέμα 2 ο Α. Σε σώμα που ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο αρχίζει να ασκείται οριζόντια δύναμη με σταθερή κατεύθυνση της οποίας το μέτρο μεταβάλλεται με το χρόνο όπως δείχνει το διάγραμμα. Τότε το σώμα: α. Θα εκτελέσει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. β. Θα εκτελέσει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. γ. Θα συνεχίσει να ηρεμεί Επιλέξτε τη σωστή απάντηση (Μονάδες 4) Δικαιολογήστε την απάντησή σας. (Μονάδες 9) Β. Σώμα μάζας m 1 που κινείται με ταχύτητα μέτρου υ 1 συγκρούεται με άλλο σώμα μάζας m 2 =m 1 /2 που κινείται αντίρροπα. Μετά την κρούση δημιουργείται συσσωμάτωμα (πλαστική κρούση) το ο- ποίο παραμένει ακίνητο στο σημείο της σύγκρουσης. Για το μέτρο υ 2 της ταχύτητας του δεύτερου σώματος ισχύει : α) υ 2 =υ 1 β) υ 2 =2υ 1 γ) υ 2 =υ 1 /2 Επιλέξτε τη σωστή απάντηση (Μονάδες 4) Δικαιολογήστε την απάντησή σας. (Μονάδες 8) F t Θέμα 3 ο Το διπλανό διάγραμμα δείχνει πως μεταβάλλεται το μέτρο της ταχύτητας ενός σώματος που κινείται ευθύγραμμα. α) Να αναγνωριστούν τα είδη των κινήσεων που εκτελεί το σώμα και οι αντίστοιχες χρονικές διάρκειες. (Μονάδες 9) β) Να υπολογιστεί το συνολικό διάστημα που διάνυσε το σώμα στα 40s της κίνησης. (Μονάδες 8) γ) Να υπολογιστεί το μέτρο της μέσης ταχύτητας στα 40s της κίνησης. (Μονάδες 8) Θέμα 4 ο Σώμα μάζας m=2kg αφήνεται ελεύθερο σε λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ=30 ο. Το σημείο στο οποίο το αφήνουμε βρίσκεται σε ύψος h=5m από το οριζόντιο επίπεδο όπως φαίνεται στο σχήμα. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/s 2 καθώς και ημ30 ο = 1 2. (A) υ=0 h 20 φ υ(m/s) t(s) (B) x ολ υ=0 (Γ) Α) Α1) Να βρεθεί η συνιστώσα B x του βάρους που είναι παράλληλη στο κεκλιμένο επίπεδο. (Μονάδες 6) Α2) Να υπολογιστεί το μέτρο α της επιτάχυνσης που αποκτά το σώμα. (Μονάδες 6) Α3) Να υπολογιστεί το μέτρο υ Β της ταχύτητας με την οποία φτάνει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου. (Μονάδες 6) Β) Με την ταχύτητα που έχει το σώμα στο σημείο Β ξεκινά την κίνησή του στο οριζόντιο επίπεδο. Αφού διανύσει απόσταση x ολ =5m σταματά λόγω τριβών. Να υπολογιστεί το μέτρο Τ της τριβής μεταξύ του σώματος και του οριζόντιου επιπέδου. (Μονάδες 7)

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΘΕΜΑ 1 Ο 1. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση ενός σώματος : Μονάδες 7 α. Η επιτάχυνση αυξάνεται. β. Το διάστημα είναι ανάλογο του χρόνου. γ. Διανύονται ίσα διαστήματα σε ίσους χρόνους. δ. το μέτρο της ταχύτητας είναι ανάλογο του χρόνου. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 2. Για τα μεγέθη της στήλης Α του παρακάτω πίνακα να συμπληρώσετε στη στήλη Β το γράμμα Μ αν πρόκειται για μονόμετρο μέγεθος ή το γράμμα Δ αν πρόκειται για διανυσματικό. Μονάδες 5 Στήλη Α Ορμή Χρόνος Δύναμη Ενέργεια Ταχύτητα Στήλη Β 3. Να κάνετε τις αντιστοιχήσεις των μεγεθών της στήλης Α με τις μονάδες τους στη στήλη Β. Μονάδες 5 Στήλη Α Στήλη Β 1. Έργο (W) α. m/s 2 2. Ταχύτητα (u) β. N 3. Δύναμη (F) γ. J 4. Μετατόπιση (Δx) δ. Kg. m/s 4. Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμιά και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ αν είναι 5. Επιτάχυνση (α) ε. m/s λανθασμένη στ. m Μονάδες 8 α. Αν ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα η συνισταμένη δύναμη είναι μηδέν. β. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση η επιτάχυνση είναι ανάλογη του χρόνου. γ. Η τριβή ολίσθησης είναι ανάλογη της ταχύτητας του σώματος. δ. Κατά την ελεύθερη πτώση ενός σώματος η κινητική του ενέργεια αυξάνεται.

15 ΘΕΜΑ 2 Ο Α. Ένα σώμα μάζας m κινείται με ταχύτητα μέτρου υ οπότε η ορμή του έχει μέτρο p. Αν το μέτρο της ταχύτητάς του διπλασιασθεί τότε το μέτρο της ορμής του θα : α. παραμείνει σταθερό β. διπλασιασθεί γ. τετραπλασιασθεί Α1. Επιλέξτε την σωστή απάντηση. Μονάδες 4 Α2. Δικαιολογήστε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β. Σε σώμα μάζας m ασκείται δύναμη μέτρου F οπότε το σώμα αποκτά επιτάχυνση μέτρου α. Αν σε σώμα διπλάσιας μάζας ασκηθεί δύναμη διπλάσιου μέτρου τότε αυτό θα αποκτήσει επιτάχυνση μέτρου : α. α β. 2α γ. α/2 Β1. Επιλέξτε την σωστή απάντηση. Μονάδες 4 Β2. Δικαιολογήστε την επιλογή σας. Μονάδες 9 ΘΕΜΑ 3 Ο Σώμα μάζας m=2 Kg αφήνεται να πέσει από μεγάλο ύψος. Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/s 2. Για την χρονική στιγμή t=3s να βρεθούν: α. Το μέτρο υ της ταχύτητάς του. Μονάδες 8 β. Το μέτρο p της ορμής του. Μονάδες 8 γ. Η κινητική του ενέργεια K. Μονάδες 9 ΘΕΜΑ 4 Ο Ένα κιβώτιο μάζας m=5 Kg ηρεμεί σε μη λείο οριζόντιο δάπεδο. T Ν F Κάποια χρονική στιγμή t=0 δέχεται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=30N. Μετά από χρόνο t=2s έχει αποκτήσει ταχύτητα μέ- B τρου υ=10m/s. α. Να υπολογιστεί το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος Μονάδες 8 β. Να υπολογισθεί το μέτρο της συνισταμένης δύναμης Μονάδες 8 γ. Να υπολογίσετε το μέτρο της τριβής ολίσθησης Μονάδες 9

16 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1 έως 3 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας α. αυξάνεται. β. είναι μηδέν. γ. είναι σταθερός δ. μειώνεται Μονάδες 5 2. Δύο σώματα μάζας m και 2m αφήνονται να πέσουν ελεύθερα από το ίδιο ύψος και στον ίδιο τόπο. Αν η αντίσταση του αέρα θεωρηθεί αμελητέα τότε... α. θα πέσουν ταυτόχρονα στο έδαφος β. το σώμα με μάζα 2m θα φτάσει πρώτο στο έδαφος. γ. το σώμα με μάζα m θα φτάσει πρώτο στο έδαφος. δ. δεν επαρκούν τα δεδομένα για να απαντήσουμε για το ποιο σώμα θα φτάσει πρώτο στο έδαφος Μονάδες 5 3. Όταν η ταχύτητα ενός σώματος διπλασιάζεται, τότε διπλασιάζεται και η... α. η επιτάχυνσή του β. η ορμή του γ. η μάζα του δ. η κινητική του ενέργεια Μονάδες 5 4. Για κάθε στοιχείο της στήλης Α να γράψετε τον αριθμό του και δίπλα το γράμμα του στοιχείου που του αντιστοιχεί από την στήλη Β. (Ένα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει) Μονάδες 5 Στήλη Α Στήλη Β 1. Έργο (W) α. m/s 2 2. Ταχύτητα (υ) β. N 3. Δύναμη (F) γ. J 4. Μετατόπιση (Δx) δ. Kg m/s 5. Επιτάχυνση (α) ε. m/s στ. m

17 5. Για καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν να γράψετε το γράμμα της και δίπλα την λέξη ΣΩΣΤΟ αν είναι σωστή ή ΛΑΘΟΣ αν είναι λανθασμένη. Μονάδες 5 α. Η επιτάχυνση είναι διανυσματικό φυσικό μέγεθος. β. Όταν μια δύναμη είναι κάθετη στην μετατόπιση το έργο της είναι μηδέν. γ. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης έχει μονάδα μέτρησης το 1Ν (Newton). δ. Η τριβή ολίσθησης εξαρτάται από τη φύση των επιφανειών που έρχονται σε επαφή. ε. Η δυναμική ενέργεια είναι διανυσματικό μέγεθος. ΘΕΜΑ 2ο 1. Ο εργάτης του σχήματος τραβά προς το μέρος του το κιβώτιο με τη βοήθεια του σχοινιού ασκώντας σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F και το κιβώτιο κινείται με σταθερή ταχύτητα. Τότε μεταξύ του κιβωτίου και του εδάφους α) Υπάρχει τριβή μέτρου F. β) Υπάρχει τριβή μέτρου μικρότερου από F. γ) Υπάρχει τριβή μέτρου μεγαλύτερου από F. δ) Δεν υπάρχει τριβή. F Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. (Μονάδες 2) και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 6) 2. Ένα σώμα αφήνεται να πέσει ελεύθερα από ύψος h (σημείο Α) όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν Ε είναι η μηχανική ενέργεια, U η δυναμική ενέργεια και Κ η κινητική ενέργεια του σώματος Θέση Α Β Ε U 100J Κ 30J Α Β υ=0 να συμπληρώσετε τα κενά στον Γ 40J Γ U=0 πίνακα και να τον μεταφέρετε συμπληρωμένο Δ Δ στην κόλλα σας. Αντιστάσεις στην κίνηση και τριβές δεν υπάρχουν. Η μοναδική δύ- ναμη που ασκείται στο σώμα είναι το βάρος. Σημείο αναφοράς για την δυναμική ενέργεια (U=0) είναι το έδαφος (σημείο Δ). Μονάδες 9 3. Βλήμα μάζας m =1kg που κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υ, σφηνώνεται σε σώμα μάζας M=9kg που ισορροπεί σε λείο οριζόντιο ε- πίπεδο. Αμέσως μετά την πλαστική κρούση, το συσσωμάτωμα που δημιουργείται αποκτά ταχύτητα V=6m/s. Η ταχύτητα υ του βλήματος πριν την κρούση είχε μέτρο: α. 6 m/s β. 30 m/s γ. 60m/s υ υ=0 V Πριν Μετά Να επιλέξετε την σωστή απάντηση (Μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.(μονάδες 6)

18 ΘΕΜΑ 3 ο Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση ταχύτηταςχρόνου ενός οχήματος που κινείται ευθύγραμμα. Α. Να προσδιορίσετε τα είδη των κινήσεων. Μονάδες 8 Β. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση σε κάθε φάση της κίνησης. Μονάδες 8 Γ. Να υπολογίσετε τη συνολική μετατόπιση του κινητού από την χρονική στιγμή t=0 ως την χρονική στιγμή t=6s. Μονάδες υ(m/s) t(s) ΘΕΜΑ 4 ο Σώμα μάζας m=4kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,2. Στο σώμα ασκείται τη χρονική στιγμή t o =0 s οριζόντια δύναμη, που έχει σταθερό μέτρο F=20 N. Το σώμα αρχίζει να κινείται τη χρονική στιγμή t o =0 s. Δίνεται: g=10m/s 2. Α. Να υπολογίσετε: α. τη δύναμη τριβής ολίσθησης. Μονάδες 6 β. την επιτάχυνση με την οποία θα κινηθεί το σώμα. Μονάδες 5 γ. το έργα όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα από την χρονική στιγμή t o =0 s έως t 1 =2s. Μονάδες 7 B. Τη χρονική στιγμή t 1 =2 s, παύει να ασκείται η δύναμη F. Να υπολογίσετε το διάστημα που θα διανύσει το σώμα από την χρονική στιγμή t o =0 s μέχρι να σταματήσει. Μονάδες 7

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1 ως 3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μιας και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Στην ελεύθερη πτώση ενός σώματος : α. Η επιτάχυνση αυξάνεται. β. Το διάστημα είναι ανάλογο του χρόνου. γ. Διανύονται ίσα διαστήματα σε ίσους χρόνους. δ. το μέτρο της ταχύτητας είναι ανάλογο του χρόνου. Μονάδες 5 2. Το 1 Newton είναι ίσο με α) 1Kg.s β) 1Kg.m/s 2 γ) 1Kg.m δ) 1Kg.m/s Μονάδες 5 3. Σώμα μάζας m κινείται σε οριζόντιο επίπεδο. Η τριβή θα αυξηθεί αν α) Αυξήσουμε την ταχύτητα του σώματος β) Αυξήσουμε το εμβαδόν της τριβόμενης επιφάνειας. γ) Λειάνουμε το επίπεδο. δ) Αυξήσουμε τη μάζα του σώματος. Μονάδες 5 4. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της κάθε πρότασης και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ για κάθε σωστή πρόταση και τη λέξη ΛΑΘΟΣ για κάθε λανθασμένη. Η ορμή ενός σώματος : α) είναι μονόμετρο μέγεθος β) είναι διανυσματικό μέγεθος γ) έχει την κατεύθυνση της ταχύτητας δ) έχει την κατεύθυνση της επιτάχυνσης ε) εξαρτάται από την αδράνεια του σώματος. 5. Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας τα μεγέθη της στήλης Α με τις μονάδες της στήλης Β. Στήλη Α Στήλη Β α. Χρόνος 1. m/s β. ταχύτητα 2. J γ. μετατόπιση 3. m δ. δύναμη 4. s ε. Δυναμική ενέργεια 5. N Μονάδες 5

20 ΘΕΜΑ 2 Ο 1. Στο σώμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που αυτό δέχεται. Οι δυνάμεις Ν, Β Ν έχουν σχέση δράσης αντίδρασης; α) ΝΑΙ β) ΟΧΙ Επιλέξτε την σωστή απάντηση. Μονάδες 2 B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας Μονάδες 7 2. Ένας αλεξιπτωτιστής πέφτοντας τελικά αποκτά σταθερή ταχύτητα. Τότε α. το βάρος του είναι μηδέν β. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. γ. Η αντίσταση του αέρα είναι ίση σε μέτρο με το βάρος δ. Το βάρος είναι μεγαλύτερο από την αντίσταση του αέρα επειδή πέφτει ο αλεξιπτωτιστής. Διαλέξτε την σωστή απάντηση Μονάδες 2 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας Μονάδες 6 3. Δύο σώματα αφήνονται να πέσουν ελεύθερα από το ίδιο ύψος και στον ίδιο τόπο. Αν οι μάζες είναι m και 2m και η αντίσταση του αέρα αμελητέα τότε : α. θα πέσουν ταυτόχρονα στο έδαφος β. Το σώμα με μάζα 2m θα φτάσει πρώτο γ. Το σώμα με μάζα m θα φτάσει πρώτο. δ. Δεν ξέρουμε. Διαλέξτε την σωστή απάντηση Μονάδες 2 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας Μονάδες 6 ΘΕΜΑ 3 Ο Σώμα μάζας m=1kg εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω με υ ο =20m/s. Να βρείτε: α. τη δυναμική και την κινητική ενέργεια τις χρονικές στιγμές 1s και 2s. Μονάδες 12 β. ποια η μηχανική και ποια η δυναμική ενέργεια όταν το σώμα κατεβαίνοντας έχει ταχύτητα 10m/s. Δίνεται g=10 m/s 2 και θέση μηδενικής δυναμικής ενέργειας το έδαφος Μονάδες 13 ΘΕΜΑ 4 Ο Ένα κιβώτιο μάζας 5Kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο και δέχεται οριζόντια δύναμη F=30N. Μετά από χρόνο t=2s έχει αποκτήσει ταχύτητα T Ν F 10m/s. α. Να υπολογιστεί η τιμή της επιτάχυνσης του σώματος Μονάδες 8 B β. Να δικαιολογήσετε γιατί υπάρχει δύναμη τριβής και να υπολογίσετε την τιμή της, Μον.8 γ. Να υπολογίσετε την τιμή του συντελεστή τριβής ολίσθησης. Μονάδες 9 Δίνεται g=10m/s 2.

ΘΕΜΑ Α. Αρχή 1 ης Σελίδας

ΘΕΜΑ Α. Αρχή 1 ης Σελίδας Αρχή 1 ης Σελίδας ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις 1 έως 4 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Για ένα σώμα που κινείται σε ευθεία γραμμή δίνεται στο διπλανό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία: Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A.1 Μια διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Στις ερωτήσεις Α 1 έως Α 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α. Στις ερωτήσεις Α 1 έως Α 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 03/05/05 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α έως Α 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ. Ονοματεπώνυμο Τμήμα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ. Ονοματεπώνυμο Τμήμα Σ ε λ ί δ α 1 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ονοματεπώνυμο Τμήμα ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α.1-Α.4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή θεμάτων 3 & 4

Συλλογή θεμάτων 3 & 4 Συλλογή θεμάτων 3 & 4 1)Η ταχύτητα ενός κινητού μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. 20 u(m/s) α. Αφού περιγράψετε την κίνηση του κινητού, να υπολογίσετε τη συνολική του μετατόπιση.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 013-014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Τεστ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Επαναληπτικό Τεστ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό Τεστ 3. ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 Ο Στις ερωτήσεις 1- να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Ευθύγραμμη κίνηση Δυναμική σε μία διάσταση Δυναμική στο επίπεδο Θέμα Α 1) Μέτρο της αδράνειας των σωμάτων είναι: i) Η ταχύτητα. ii) Η επιτάχυνση. iii) Το βάρος. iv) Η μάζα.

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Δυναμιική.. Θέμα 1 ο 1. Συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση. H αρχή της αδράνειας λέει ότι όλα ανεξαιρέτως τα σώματα εκδηλώνουν μια τάση να διατηρούν την... 2. Ένα αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε μιας και

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Προτεινόμενα Θέματα Α Λυκείου Φεβρουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Προτεινόμενα Θέματα Α Λυκείου Φεβρουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α Προτεινόμενα Θέματα Α Λυκείου Φεβρουάριος 014 Φυσική ΘΕΜΑ Α γενικής παιδείας Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. Το έργο ως φυσικό µέγεθος εκφράζει: α) την ενέργεια που έχει ένα σώµα κατά τη διάρκεια της κίνησής του. β) το ρυθµό µε τον οποίο µια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:..

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:.. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:.. ΘΕΜΑ Α Α. Α1) Σε σώμα που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά επενεργεί δύναμη με τις ιδιότητες της αριστερής στήλης. Αντιστοιχίστε τις ιδιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Ο άνθρωπος ξεκινά τη στιγμή t=0 από τη θέση x=50 m και όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα κινείται προς τα αριστερά. Στη συνέχεια σε κάθε σημειωμένη θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 014 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-12-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΘΕΜΑ A Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης, Αλέξανδρος Στοιχειός

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης, Αλέξανδρος Στοιχειός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 04-05 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /03/05 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης, Αλέξανδρος Στοιχειός ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική ΜΕΡΟΣ 1 : Ευθύγραμμες Κινήσεις 1. Να επαναληφθεί το τυπολόγιο όλων των κινήσεων - σελίδα 2 (ευθύγραμμων και ομαλών, ομαλά μεταβαλλόμενων) 2. Να επαναληφθούν όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. α) η επιτάχυνση του σώματος έχει κατεύθυνση αντίθετη από την κατεύθυνση της ταχύτητας.

ΦΥΣΙΚΗ. α) η επιτάχυνση του σώματος έχει κατεύθυνση αντίθετη από την κατεύθυνση της ταχύτητας. Α Λυκείου 14 / 04 / 019 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις A1 A4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Ένα σώμα αφήνεται να πέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. m γ. Η μονάδα μέτρησης της επιτάχυνσης στο S.I είναι το 1.

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. m γ. Η μονάδα μέτρησης της επιτάχυνσης στο S.I είναι το 1. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τρίτη 8 Απριλίου 04 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α - Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Ποια από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ F 2 F 3 F 1 F 4

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ F 2 F 3 F 1 F 4 1. F 2 F 3 F 1 F 4 Στο σώμα του παραπάνω σχήματος βάρους Β = 20Ν ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς τα δεξιά κατά 2m να υπολογισθεί

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο μάθημα

γραπτή εξέταση στο μάθημα 3η εξεταστική περίοδος από 9/03/5 έως 9/04/5 γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Θ Ε Μ Α Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 ο Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό 1 έως 3 καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015 Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015 Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 3/1/017 ΕΩΣ 05/01/018 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ 1. Στο σώμα του σχήματος έχει βάρος Β = 20Ν είναι ακίνητο και του ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ. Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ. Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 07 Ε_3.Φλ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη Απριλίου 07 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α - Α4 να γράψετε να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης Παρατήρηση: Σε όλες τις ασκήσεις του φυλλαδίου τα αντικείμενα θεωρούμε ότι οι δυνάμεις ασκούνται στο κέντρο μάζας των αντικειμένων έτσι ώστε αυτά κινούνται μόνο μεταφορικά, χωρίς να μπορούν να περιστραφούν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Β, Δ Νόμοι Newton Τριβή.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Β, Δ Νόμοι Newton Τριβή. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Β, Δ Νόμοι Newton Τριβή. ΘΕΜΑΤΑ Β. Στις πιο κάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 1. Σε κύβο Α μάζας m ασκείται συνισταμένη δύναμη μέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ F ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΘΕΜΑ 1 Ο : Α1. Σε ένα υλικό σημείο ενεργούν τέσσερις δυνάμεις. Για να ισορροπεί το σημείο θα πρέπει: α. Το άθροισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β-1. Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

ΘΕΜΑ Β-1. Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. ΘΕΜΑ Β-1 Β1. Από την ταράτσα του λευκού πύργου ύψους h = 15 m αφήνεται να πέσει ελεύθερα ένα μικρό σώμα και τελικά φτάνει στο έδαφος σε χρονικό διάστημα Δt = s. Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Αν η επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/12/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Καραβοκυρός Χρήστος ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή ασκούνται πάνω του οι οριζόντιες δυνάμεις που εμφανίζονται στο σχήμα. Δίνονται F 1 =8 3N, F 2 =14N, F 3

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία - Γ Νόμος Newton. 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S

Ισορροπία - Γ Νόμος Newton. 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S Ισορροπία - Γ Νόμος Newton 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S Ζεύγος σωμάτων που αλληλεπιδρούν Δράση - Αντίδραση 2) Να βρεθούν οι δυνάμεις που εξασκούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός F 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του.

Διαβάστε περισσότερα

2. Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε προσανατολισμένη ευθεία, ομαλά. Οι ταχύτητες των αυτοκινήτων είναι αντίστοιχα, A

2. Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε προσανατολισμένη ευθεία, ομαλά. Οι ταχύτητες των αυτοκινήτων είναι αντίστοιχα, A ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ - 1 Ος,2 Ος ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ Ημερομηνία: 22/12/14 Διάρκεια διαγωνίσματος: 120 Υπεύθυνος καθηγητής: Τηλενίκης Ευάγγελος ΖΗΤΗΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-6

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1 έως 5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1 έως 5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1 έως 5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1.1. Ένα τρένο συγκρούεται με ένα μικρό αυτοκίνητο.το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 25 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 3 Απριλίου, 2011 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) θέματα. 2) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 013-014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Α. γ. F 2 =F 2 2. Μονάδες 5

Θέμα Α. γ. F 2 =F 2 2. Μονάδες 5 4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : A ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 13/6/2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ Δ. - ΔΙΟΛΑΤΖΗΣ Γ. Θέμα Α Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ορµή ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ομαλή κυκλική κίνηση-κρούσεις

ομαλή κυκλική κίνηση-κρούσεις ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Β Λυκείου Ύλη:Οριζόντια βολή- Γεν. Παιδεία ομαλή κυκλική κίνηση-κρούσεις 8 -- Θέμα ο : ) Ένα σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση και η επιβατική του ακτίνα διαγράφει γωνία

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

3 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 3 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 08 Διάρκεια Εξέτασης ώρες Ονοματεπώνυμο. ΘΕΜΑ Α: Στις ερωτήσεις Α ως και Α4 επιλέξτε την σωστή απάντηση: Α.Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα ισχύει όταν ένα σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία: Σάββατο 4 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Μέτρο της αδράνειας των σωμάτων είναι: α. η ταχύτητα. β. η μάζα. γ. η επιτάχυνση.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια επιφάνεια,

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια επιφάνεια, 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια επιάνεια, 1. Θα σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω του και θα τις αναλύουμε σε άξονες χ και y. 2. Αού στον κατακόρυο

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 2012

Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 2012 Λύκειο Αγίου Νικολάου Σχολική χρονιά 011 01 Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 01 Μάθημα: Φυσική Τάξη: Α Ενιαίου Λυκείου Ημερομηνία: 5/5/01 Διάρκεια: ώρες Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα :... 1. Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 07 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη Απριλίου 07 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α - Α4 να γράψετε να γράψετε στο απαντητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ A ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις ημιτελείς προτάσεις Α 1 -Α 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΘΕΜΑ 1 Ο : Α1. Σε ένα υλικό σημείο ενεργούν τέσσερις δυνάμεις. Για να ισορροπεί το σημείο θα πρέπει: α. Το άθροισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει Σ=0 ή Σ x =0 και Σ y =0 B. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια επιάνεια, 1. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Δt 1 x=υo t+ α t 1.2 Εξισώσεις κίνησης

Δt 1 x=υo t+ α t 1.2 Εξισώσεις κίνησης ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2014 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10.45-12.45 Ονοματεπώνυμο Μαθητή/τριας:.......

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. ΘΕΜΑ 2 ο. ΘΕΜΑ 3 ο. ΘΕΜΑ 4 ο ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ. 1. Να διατυπωθούν οι τρεις νόμοι του Νεύτωνα.

ΘΕΜΑ 1 ο. ΘΕΜΑ 2 ο. ΘΕΜΑ 3 ο. ΘΕΜΑ 4 ο ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ. 1. Να διατυπωθούν οι τρεις νόμοι του Νεύτωνα. ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Να διατυπωθούν οι τρεις νόμοι του Νεύτωνα. ΘΕΜΑ 2 ο 1. Να διατυπώσετε το νόμο της παγκόσμιας έλξης. 2. Τι είναι το έργο και τι η ενέργεια; 3. Πως ορίζετε η μέση διανυσματική ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Περί Γνώσεως ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

Περί Γνώσεως ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. Περί Γνώσεως ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. Ονοματεπώνυμο Τμήμα 1 ος Κύκλος Επαναληπτικών Διαγωνισμάτων A ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Γενικής Παιδείας Καθηγητής Γ.Φ.ΣΙΩΡΗΣ Επιτηρητής Αίθουσα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 015-016 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/01/016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης Απαντήσεις ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α. ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HOOKE 1. Να σχεδιάσετε δύο αντίρροπες δυνάμεις F 1=5N και F 2=15N με κλίμακα 1cm/2,5N και να βρείτε την συνισταμένη τους. (Απ.: 10

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ - ΤΡΙΒΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει ΣF=0 ή ΣF x=0 και ΣF y=0 B. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Από σημείο Α κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης ρίχνεται προς τα πάνω, στη διεύθυνση του επιπέδου σώμα μάζας m = 2kgr με αρχική ταχύτητα u o = 20 m/sec. Αν δεν υπάρχουν τριβές να βρείτε: α)την αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Περι-Φυσικής. Θέµα Α. ιαγώνισµα - Ενεργειακά εργαλεία στην Μηχανική. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % (α) µόνο από το µέτρο της δύναµης.

Περι-Φυσικής. Θέµα Α. ιαγώνισµα - Ενεργειακά εργαλεία στην Μηχανική. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % (α) µόνο από το µέτρο της δύναµης. ιαγώνισµα - Ενεργειακά εργαλεία στην Μηχανική Ηµεροµηνία : 31 Μάρτη 2013 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α.1 Α.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση (4 5 = 20 µονάδες ) Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Καραβοκυρός Χρήστος

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Καραβοκυρός Χρήστος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Καραβοκυρός Χρήστος ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις A1 A4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Στις παρακάτω προτάσεις A1 A4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 09/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ A Στις παρακάτω προτάσεις A1 A4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 8 ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΒΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ 8 ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 8 ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΒΗ 1. Σώμα μάζας m=2kg είναι ακίνητο πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη F με φορά προς τα δεξιά. Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. γ) Δ 64 J δ) 64%]

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. γ) Δ 64 J δ) 64%] 1. Μικρή σφαίρα Σ1, μάζας 2 kg που κινείται πάνω σε λείο επίπεδο με ταχύτητα 10 m/s συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Σ2 μάζας 8 kg. Να υπολογίσετε: α) τις ταχύτητες των σωμάτων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 7/12/2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 7/12/2014 ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 www.syghrono.gr ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 7/12/2014 ΖΗΤΗΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

των δύο σφαιρών είναι. γ.

των δύο σφαιρών είναι. γ. ΘΕΜΑ B Σφαίρα µάζας κινούµενη µε ταχύτητα µέτρου υ συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε ακίνητη σφαίρα ίσης µάζας Να βρείτε τις σχέσεις που δίνουν τις ταχύτητες των δύο σφαιρών, µετά την κρούση, µε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Θέµα Α. Τελική Εξέταση Φυσικής Α Λυκείου Κυριακή 11 Μάη 2014 Σύνολο Σελίδων : (7) Ονοµατεπώνυµο: S.I. δίνεται από την σχέση υ = 4t

Περι - Φυσικής. Θέµα Α. Τελική Εξέταση Φυσικής Α Λυκείου Κυριακή 11 Μάη 2014 Σύνολο Σελίδων : (7) Ονοµατεπώνυµο: S.I. δίνεται από την σχέση υ = 4t Ονοµατεπώνυµο: Τελική Εξέταση Φυσικής Α Λυκείου Κυριακή 11 Μάη 2014 Σύνολο Σελίδων : (7) Βαθµολογία % Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α.1 Α.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση (4 5 = 20 µονάδες ) Α.1. Ενα αυτοκίνητο κινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Σώμα μάζας m=10κg κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση δύναμης με μέτρο F=100Ν που σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία φ=30 ο. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Θέµα Α. ιαγώνισµα - Ενεργειακά εργαλεία στην Μηχανική. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % (α) µόνο από το µέτρο της δύναµης.

Περι - Φυσικής. Θέµα Α. ιαγώνισµα - Ενεργειακά εργαλεία στην Μηχανική. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % (α) µόνο από το µέτρο της δύναµης. ιαγώνισµα - Ενεργειακά εργαλεία στην Μηχανική Ηµεροµηνία : 16 Μάρτη 2014 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α.1 Α.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση (4 5 = 20 µονάδες ) Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου. Καραβοκυρός Χρήστος

Φυσική Α Λυκείου. Καραβοκυρός Χρήστος Φυσική Α Λυκείου 04-03 - 08 Καραβοκυρός Χρήστος ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Σώμα μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Πέμπτη 0 Απριλίου 017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ - ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΟΡΜΗ) ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 4

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ - ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΟΡΜΗ) ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 4 ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ - ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΟΡΜΗ) ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 4 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ-1 Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Δ3. Δ4.

ΘΕΜΑ Δ-1 Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Δ3. Δ4. ΘΕΜΑ Δ-1 Ένα σώμα μάζας m = 1kg κινείται ευθύγραμμα πάνω σε οριζόντιο επίπεδο περνώντας από ένα σημείο Α του επιπέδου, στη θέση x0 = 0, με ταχύτητα u0 = 10m/s. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης σώματος και

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015 Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Η επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει το : (ϐ) πόσο γρήγορα µεταβάλλεται η ταχύτητά του. Α.2. Οταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Σωστό ή λάθος: Η στιγμιαία ταχύτητα: α. εκφράζει τη μεταβολή της μετατόπισης β. εκφράζει το ρυθμό μεταβολής της θέσης κατά μία δεδομένη χρονική στιγμή γ. αναφέρεται σε μία δεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ Οριζόντια βολή: Είναι η κίνηση (παραβολική τροχιά) που κάνει ένα σώμα το οποίο βάλλεται με οριζόντια ταχύτητα U 0 μέσα στο πεδίο βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου υναµική Υλικού Σηµείου

ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου υναµική Υλικού Σηµείου ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου υναµική Υλικού Σηµείου Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες Κυριακή 24 Μάρτη 2019 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 1 Ο. σε ένα άλλο σηµείο M. α. 10cm β. 14cm γ. -14cm δ. 6cm Μονάδες 5

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 1 Ο. σε ένα άλλο σηµείο M. α. 10cm β. 14cm γ. -14cm δ. 6cm Μονάδες 5 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210 4903576) ΤΑΞΗ...Α ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1) Το διπλανό διάγραµµα παριστά τη θέση ενός σώµατος που κινείται σε ευθύγραµµα, σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Μεγαλύτερη ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1 A' ΛΥΚΕΙΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Το µέτρο της µετατόπισης

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη 8 Απρίλη 2015 υναµική - Ενέργεια

ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη 8 Απρίλη 2015 υναµική - Ενέργεια ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη 8 Απρίλη 2015 υναµική - Ενέργεια Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Κρούσεις. Ομάδα Γ. Κρούσεις Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση Κρούση και τριβές Κεντρική ανελαστική κρούση

Κρούσεις. Ομάδα Γ. Κρούσεις Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση Κρούση και τριβές Κεντρική ανελαστική κρούση . Ομάδα Γ. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. Μια πλάκα μάζας Μ=4kg ηρεμεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=250ν/m, το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος. Εκτρέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στερεό (Μέχρι Ροπή Αδράνειας) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α)Σε κάθε μια από τις ερωτήσεις (1-4) να σημειώσετε στο τετράδιό σας τη σωστή απάντηση.

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στερεό (Μέχρι Ροπή Αδράνειας) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α)Σε κάθε μια από τις ερωτήσεις (1-4) να σημειώσετε στο τετράδιό σας τη σωστή απάντηση. ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στερεό (Μέχρι Ροπή δράνειας) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜ 1 Ο : )Σε κάθε μια από τις ερωτήσεις (1-4) να σημειώσετε στο τετράδιό σας τη σωστή απάντηση. 1. Για ένα ζεύγος δυνάμεων Η ροπή του, εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα