Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;"

Transcript

1 Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι ομαλή κυκλική, το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας παραμένει σταθερό ίσο με: υ = ω R () y υ R m Για τη στροφορμή του σώματος υπολογισμένη ως προς το κέντρο του κύκλου Ο,, έχουμε ( p mυ x είναι το διάνυσμα της ορμής): R p R mυ m(r υ) π (mr υsin ) kˆ mr υkˆ () όπου kˆ το μοναδιαίο διάνυσμα κάθετο στο επίπεδο xy με φορά έξω από τη σελίδα. Άρα, από τη σχέση () διαπιστώνουμε ότι αφενός μεν διατηρείται το μέτρο της στροφορμής, αφού m R υ = σταθερό, αφετέρου δε διατηρείται η διεύθυνση και η φορά της, δηλαδή το διάνυσμα της στροφορμής! Στο εξής όταν λέμε ότι διατηρείται η στροφορμή θα εννοούμε το διάνυσμα της στροφορμής (μέτρο, διεύθυνση και φορά). Συμπέρασμα Σώμα που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση έχει σταθερή στροφορμή ως προς άξονα που περνά από το κέντρο της τροχιάς. Προσοχή Παρατηρήστε ότι ενώ το διάνυσμα της ορμής, p m υ, αλλάζει συνεχώς διεύθυνση (με το μέτρο του mυ=σταθερό) η στροφορμή διατηρείται. Αν η φορά κίνησης του σώματος αλλάξει από δεξιόστροφη σε αριστερόστροφη τότε και η φορά του διανύσματος της στροφορμής αλλάζει.

2 Άσκηση Δυο σώματα με μάζα m και m συνδέονται με ιδανικό νήμα μέσω μιας πραγματικής τροχαλίας όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Οι επιφάνειες είναι λείες και η τροχαλία μπορεί να θεωρηθεί ως δακτύλιος ακτίνας R και μάζας Μ. Ζητείται η επιτάχυνση του συστήματος και οι τάσεις στα άκρα του νήματος. Το σύστημα κινείται όπως φαίνεται στο σχήμα. υ Mg m g υ m g Απάντηση Για διδακτικούς σκοπούς παρουσιάζουμε δυο τρόπους λύσης: I. Με χρήση του δευτέρου νόμου του Νεύτωνα. II. Με χρήση των εννοιών εξωτερικής ροπής και στροφορμής. Τρόπος Σχεδιάζουμε τα διαγράμματα ελευθέρου σώματος για τις μάζες m, m και την τροχαλία:

3 N N T T T m g T Mg m g Μάζα m Τροχαλία Μάζα m Προσέξτε ότι αφού η τροχαλία είναι πραγματική, οι τάσεις στο οριζόντιο και στο κάθετο τμήμα του ιδανικού νήματος είναι διαφορετικές κατά μέτρο, δηλαδή Τ Τ. Όμως σε κάθε τμήμα του νήματος (οριζόντιο η κάθετο) οι τάσεις στα άκρα πρέπει να είναι ίσου μέτρου και αντίθετης φόρας αφού το μήκος του νήματος δεν μπορεί να μεταβληθεί (μη εκτατό νήμα). Ακριβώς γι αυτό το λόγο οι οριζόντιες τάσεις που ασκούνται στο σώμα m και στην τροχαλία συμβολίζονται με Τ και έχουν αντίθετη φορά. Ίδια λογική ισχύει και για τις τάσεις Τ με σημεία εφαρμογής το σώμα μάζας m και την τροχαλία. Οι δυνάμεις στην τροχαλία είναι: το βάρος της Mg και η κάθετη αντίδραση από το σημείο στήριξης, Ν, που εφαρμόζονται στο κέντρο της, Ο. Επίσης, οι δυο τάσεις νήματος Τ και Τ, που εφαρμόζονται σε σημεία της περιφέρειας του δακτυλίου (θυμηθείτε ότι η τροχαλία θεωρείται δακτύλιος). Εφαρμόζουμε τους νόμους της δυναμικής και έχουμε: T m α () m g T m α () T (3) R - T R I αγ α γ α/r (4)

4 Παρατήρηση Αξίζει να δούμε αναλυτικά το πως προκύπτει η εξίσωση (3). R T τ T R T τ α γ Για την τροχαλία, η οποία εκτελεί περιστροφική κίνηση, εφαρμόζουμε την μορφή Στ Ια γ ( τ : ροπή, Ι: ροπή αδράνειας, α : γωνιακή επιτάχυνση) και υπολογίζουμε τις γ ροπές ως προς το κέντρο, Ο, της τροχαλίας. Επομένως, οι δυνάμεις Mg και Ν ως προς το σημείο Ο έχουν μηδενική ροπή, ενώ για τις τάσεις Τ και Τ έχουμε ότι οι αντίστοιχες ροπές τους τ και τ είναι: τ R Τ RΤ (- k) ˆ και τ ˆ R Τ RΤ k όπου ˆk είναι το μοναδιαίο διάνυσμα κάθετο στη σελίδα με φορά προς τα έξω. Επίσης, ισχύει ότι α α kˆ διότι η τροχαλία περιστρέφεται δεξιόστροφα και θυμηθείτε ότι η γ γ φορά της γωνιακής επιτάχυνσης προκύπτει από τον αντίχειρα του δεξιού χεριού κλείνοντας τα υπόλοιπα δάκτυλα κατά τη φορά της κίνησης Σημείωση: Στις σχέσεις (), (), (3) και (4) χρησιμοποιούμε το ίδιο α αφού το νήμα είναι ιδανικό και συνεπώς οι αποστάσεις που διανύουν τα m και m στον ίδιο χρόνο είναι ίσες, άρα τα σώματα m και m έχουν και ίσες ταχύτητες και επιταχύνσεις. Επίσης, τόσο η γραμμική ταχύτητα όσο και η γραμμική επιτάχυνση των σημείων της περιφέρειας της ράβδου είναι ίσες κατά μέτρο με εκείνες των σωμάτων m και m, από όπου προκύπτει η σχέση (4).

5 Με δεδομένο ότι για την τροχαλία-δακτύλιο προκύπτει ότι: I MR από τις σχέσεις (3) και (4) α ( T T ) R MR α M T T (5) R Αντικαθιστώντας στη σχέση (5) τις τιμές για τα μεγέθη Τ κι Τ των εξισώσεων () και () λαμβάνουμε: m α M m (g α) mα α (M m m ) mg α g (6) M m m Τέλος, οι τιμές για τις τάσεις νήματος Τ και Τ προκύπτουν από τις σχέσεις () και () αντικαθιστώντας το α από την εξίσωση (6). Τρόπος ΙΙ Αρχικά υπολογίζουμε τη συνολική ροπή των εξωτερικών δυνάμεων που για το σύστημα μάζες m, m και τροχαλία είναι οι εξής: m g, N, Mg,N και m g. Σημειώστε ότι οι τάσεις Τ και Τ είναι οι εσωτερικές δυνάμεις του συστήματος. Εφαρμόζουμε το νόμο της δυναμικής για σύστημα σωμάτων: dt τ (7) εξ dt Όπου τ η συνολική ροπή των εξωτερικών δυνάμεων και η συνολική στροφορμή εξ T του συστήματος. Ως προς το κέντρο της τροχαλίας,, η ροπή των δυνάμεων Mg και Ν είναι μηδενική. Επίσης, τ N τ (αφού m g και έχουν κοινό σημείο εφαρμογής) επομένως mg N παραμένει μόνο η ροπή του βάρους m g, δηλαδή θα έχουμε ότι: τ m gr (8) εξ Θα υπολογίσουμε τώρα τη συνολική στροφορμή του συστήματος ως προς τον άξονα κάθετο στο επίπεδο της τροχαλίας που περνά από το κέντρο της. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τη στροφορμή των μαζών m και m που εκτελούν μεταφορική κίνηση καθώς και τη στροφορμή της τροχαλίας που κάνει περιστροφική κίνηση. Έχουμε ότι:

6 Στροφορμή m : r mυ r mυ sin θ kˆ όπου kˆ το μοναδιαίο διάνυσμα κάθετο στη B φ Α m υ R R θ r m υ Για την τροχαλία ισχύει: r σελίδα με φορά προς τα έξω. Παρατηρείστε ότι sin θ Α R, άρα: r R m υkˆ Στροφορμή m : r mυ ότι sin φ Β R, οπότε: r R m υkˆ υ υ 3 Iω I kˆ MR kˆ R R MR υkˆ r m υ sin φkˆ και έχουμε (αφού υ ωr ) () Συνεπώς έχουμε ότι: 3 (m υ R m υ R M υ R)kˆ (m m T M) υr kˆ () Παρατηρούμε ότι η ροπή του βάρους m g (δείτε σχέση 8) είναι: r m g R m gkˆ τm g (3) Τελικά, από τις σχέσεις (7), () και (3) λαμβάνουμε: m Rg d dt (m m M) υ R m Rg (m m M)R dυ dt α m m m g M που είναι ίδια με τη σχέση (6) όπως περιμένουμε. Σημείωση: Στην περίπτωση ιδανικής τροχαλίας, θέτουμε Μ= και λύνουμε το αντίστοιχο πρόβλημα (κάντε το ως επαλήθευση).

7 Άσκηση 3 Μελέτη τραμπάλας: ένα απλό παράδειγμα από την καθημερινή εμπειρία Θεωρείστε δύο ανθρώπους με μάζες m και m, όπου m >m, που κάνουν τραμπάλα. Η τραμπάλα σε καλή προσέγγιση θεωρείται ως ομογενής ράβδος μήκους και μάζας M που περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από άξονα που περνά από το κέντρο της, Ο. Επομένως, η ροπή αδράνειας της τραμπάλας ως προς το σημείο Ο είναι Ι Μ =Μ /. Θα βρούμε εκφράσεις για τις συναρτήσεις α) (ω), στροφορμή σε σχέση με τη γωνιακή ταχύτητα, β) α γ (θ), γωνιακή επιτάχυνση ως προς τη γωνία που σχηματίζει η τραμπάλα με την οριζόντιο, και γ) πως θα γίνει να ισορροπήσει η τραμπάλα. Απάντηση α) Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε τη σχέση = Ιω. Άρα, θα πρέπει να υπολογίσουμε τη ροπή αδράνειας του συστήματος τραμπάλα, μάζα m και μάζα m ως προς τον άξονα που περνά από το και είναι κάθετος στο επίπεδο της σελίδας. Θα ισχύει ότι: Ι=Ι Μ +Ι m +Ι m () και θεωρώντας τους δύο ανθρώπους ως σημεία σε απόσταση / από τον άξονα θα έχουμε: I και m m ( / ) I m m ( / ) δηλαδή: I = M / +(m +m ) /4 () Τελικά, η ζητούμενη σχέση =(ω) θα είναι: = /4 (M/3 + m + m ) ω (3) β) Για να βρούμε τη σχέση α γ (θ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το νόμο της δυναμικής εκφρασμένο για την περιστροφική κίνηση: τ Ι α εξ γ (4)

8 όπου οι εξωτερικές δυνάμεις στο σύστημα τραμπάλα-άνθρωποι είναι τα τρία βάρη τους Mg,m g και m g. Σημείωση: Οι δυνάμεις κάθετης αντίδρασης μεταξύ ανθρώπων και τραμπάλας είναι εσωτερικές δυνάμεις στο σύστημα τραμπάλα-άνθρωποι και εμφανίζονται πάντα ως ζεύγη δράσης-αντίδρασης. Για παράδειγμα, η κάθετη αντίδραση που δέχεται η μάζα m από την τραμπάλα είναι ίση και αντίθετη από την κάθετη αντίδραση που δέχεται η τραμπάλα από τη μάζα m. r θ m g r Mg m g Ως προς το σημείο η ροπή του βάρους Μg είναι μηδενική (αφού το διάνυσμα Mg αρχίζει από το ) άρα: τ τ εξ m τm (5) όπου θεωρώντας ως kˆ το μοναδιαίο διάνυσμα κάθετο στη σελίδα και με φορά προς τα έξω θα έχουμε ότι: π r m g m g sin( θ)kˆ m g cos θ τm kˆ (6) r mg m π g sin( θ) ( kˆ) m τm g cos θkˆ (7)

9 Από τις σχέσεις (5)-(7) λαμβάνουμε: τεξ g cos θ (m m ) (8) που σε συνδυασμό με τις σχέσεις () και (4) δίνει τελικά τη ζητούμενη σχέση: α γ gcos θ (m m ) (9) M ( m m ) 3 Σχόλιο Παρατηρείστε ότι αφού m -m > έχουμε α γ > που σημαίνει ότι η τραμπάλα περιστρέφεται δεξιόστροφα, όπως διαισθητικά αναμένουμε. Όταν m -m < (δηλαδή m >m ) τότε η φορά της περιστροφής αλλάζει. γ) Για να ισορροπήσει η τραμπάλα θα πρέπει α γ = που σημαίνει ισοδύναμα ότι τ εξ. Αυτή η τελευταία συνθήκη, μαζί με την F εξ, αποτελούν ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την ισορροπία στερεού σώματος, όπως θα δείτε στο επόμενο κεφάλαιο. Από τη σχέση (9) διαπιστώνουμε ότι, όταν οι άνθρωποι κάθονται στα άκρα της τραμπάλας θα έχουμε α γ = μόνο αν m =m. Όμως, αφού στην περίπτωση μας m >m, θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στις σχέσεις των ροπών (6) και (7) και να δούμε πότε τ m τ m. Γενικά, για αποστάσεις r και r των μαζών m και m από το μέσο της τραμπάλας Ο έχουμε ότι: τm r m gcos θkˆ και τm r m g cos θkˆ Επομένως : τm m τ g cos θ (r m r m ) () που οδηγεί στη συνθήκη (για να ισχύει ότι τ τ ): m m r () m r m

10 Αφήνοντας τον άνθρωπο μικρότερης μάζας m στο άκρο της τραμπάλας (r =/) βρίσκουμε: r m m που σημαίνει ότι r /, αφού m /m <, επομένως ο βαρύτερος άνθρωπος θα πρέπει να μετακινηθεί προς το κέντρο. Άσκηση 4 Ομογενής ράβδος μήκους και μάζας Μ βρίσκεται σε οριζόντιο λείο επίπεδο και είναι αρχικά ακίνητη. Σφαίρα μάζας m κινείται πάνω στο ίδιο επίπεδο προς τα δεξιά με ταχύτητα υ και συγκρούεται με τη ράβδο στο ανώτερο άκρο της. Μετά την κρούση, που θεωρούμε ελαστική, η σφαίρα εξακολουθεί να κινείται στην ίδια διεύθυνση με ταχύτητα υ, το κέντρο της ράβδου κινείται με ταχύτητα V, ενώ ταυτόχρονα η ράβδος περιστρέφεται αριστερόστροφα με γωνιακή ταχύτητα ω. Με δεδομένα τα μεγέθη, M, m και υ, να υπολογισθούν τα μεγέθη υ, V και ω μετά την κρούση. m υ m υ Ο V ω Απάντηση

11 Θεωρούμε τη ράβδο και τη σφαίρα ως ένα σύστημα σωμάτων. Παρατηρούμε ότι η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων στο σύστημα είναι μηδέν και ότι η συνολική ροπή των εξωτερικών δυνάμεων είναι επίσης μηδέν. Συνεπώς τα φυσικά μεγέθη ορμής, στροφορμής και μηχανικής ενέργειας του συστήματος παραμένουν σταθερά. Για σκεφθείτε αν.. μπορείτε να δικαιολογήσετε τα παραπάνω; γίνεται να έχουμε μηδενική συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων και μη μηδενική συνολική ροπή των εξωτερικών δυνάμεων; Δώστε παραδείγματα. Διατήρηση ορμής: p Α p τ mυ mυ MV () Διατήρηση στροφορμής: Όπως πάντα, αρχικά θα χρειαστεί να πάρουμε ένα σημείο αναφοράς που καλό θα ήταν να είναι σταθερό. Σαν τέτοιο θεωρούμε το κέντρο της ράβδου στην αρχική της θέση,. Ως προς το σημείο η αρχική τιμή της στροφορμής, A, είναι: Α r m υ r m υ sin φ( kˆ) m υ kˆ () Για τον υπολογισμό της σχέσης () χρησιμοποιήθηκαν τα εξής: kˆ : μοναδιαίο διάνυσμα κάθετο στη σελίδα με φορά προς τα έξω. r sin φ (B) από το τρίγωνο ΟΑΒ. στο A συνεισφέρει μόνο η σφαίρα μιας και η ράβδος είναι αρχικά ακίνητη. A r υ φ B Ο Στην τελική στροφορμή, τ, συνεισφέρουν τόσο η σφαίρα όσο και η ράβδος. Για τη σφαίρα έχουμε ότι:

12 m r m υ r m υ sin θ ( kˆ) m υ kˆ r θ υ αφού r sin θ / (βλ. παραπάνω) Για τη ράβδο η τελική στροφορμή είναι: R V Μ R MV I ω I ω( kˆ) Προσέξτε ότι η στροφορμή της ράβδου έχει όρους λόγω της μεταφορικής και της περιστροφικής της κίνησης. Απλά, στην παρούσα περίπτωση ο όρος της μεταφορικής κίνησης είναι, κάτι που δεν ισχύει γενικά! Τελικά, έχουμε ότι: τ (I ω m υ)( κˆ ) οπότε η αρχή διατήρησης της στροφορμής Α δίνει: Τ (3) m υ m υ Iω (4) Διατήρηση ενέργειας Εδώ έχουμε μόνο κινητική ενέργεια αφού οι κινήσεις των σωματιδίων του συστήματος γίνονται σε οριζόντιο επίπεδο. Αρχικά είναι : ΕΑ m υ (5) ενώ για την τελική ενέργεια έχουμε ότι: Ε τ m υ MV I ω (6) αφού η ράβδος έχει κινητική ενέργεια λόγω μεταφοράς και λόγω περιστροφής. Τελικά: m υ (7) m υ MV I ω

13 Οι σχέσεις (), (4) και (7) αποτελούν ένα (δυστυχώς) μη γραμμικό σύστημα τριών εξισώσεων με 3 άγνωστους. Για όποιον ενδιαφέρεται η αναλυτική λύση υπάρχει παρακάτω. Από την επίλυση του συστήματος βρίσκουμε τις ποσότητες υ, V και ω. Προαιρετικά: Επίλυση συστήματος άσκησης (4) m υ m υ m υ Έχουμε τις παρακάτω εξισώσεις με αγνώστους τα υ, V και ω: mυ MV () m υ I ω () m υ ΜV I ω m υ m υ MV I (3) ω Από τη σχέση (): m(υ m(υ υ) υ) MV V (4) M και αντικαθιστώντας στη (): m(υ MV υ ) I ω MV Iω ω (5) I Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (4) και (5) στη σχέση (3) έχουμε: m υ m υ m (υ υ) M V mυ M I M 4 I m (υ υ υ υ) M m (υ υ m υ M 4 I M υ υ ) m m m m m υ m υ υ υ υ υ (υ υ υ υ ) M M M 4 I υ m m m υ (m ) υ ( M 4 I M m υ 4 I ) υ m m ( M 4 I m)

14 Από τις λύσεις του τριώνυμου λαμβάνουμε το υ και αντικαθιστώντας στη σχέση (4) υπολογίζουμε το V και κατόπιν από την (5) το ω. Άσκηση 5 Μελέτη κίνησης σβούρας Όσοι έχουν δοκιμάσει να περιστρέψουν μία σβούρα παρατηρούν ότι ενώ η σβούρα γυρίζει πολύ γρήγορα γύρω από τον άξονα συμμετρίας της, ταυτόχρονα ο ίδιος άξονας της σβούρας που σχηματίζει γωνία θ με την κατακόρυφο εκτελεί κυκλική κίνηση γύρω από την κατακόρυφο. Η κίνηση αυτή ονομάζεται κίνηση μετάπτωσης. Στόχος της άσκησης είναι ακριβώς η μελέτη της κίνησης μετάπτωσης. Απάντηση Ας ξεκινήσουμε απαντώντας αρχικά στο ερώτημα γιατί η σβούρα δεν πέφτει αμέσως παρότι ο άξονας της σχηματίζει γωνία θ με την κατακόρυφο. Είναι σίγουρο ότι η σβούρα θα έπεφτε αμέσως αν δεν περιστρεφόταν. Λόγω της περιστροφής της γύρω από τον άξονα της, η στροφορμή της σβούρας έχει σα διεύθυνση τον άξονα της συμμετρίας της. Συνεπώς, αν η σβούρα έπεφτε αμέσως (ακαριαία) θα έπρεπε να είχαμε μια τεράστια εξωτερική ροπή (μάλιστα σχεδόν άπειρη) λόγω του νόμου της δυναμικής τ d / dt, αφού dt=. Σχόλιο από την καθημερινή εμπειρία Σκεφθείτε ότι έχουμε παρόμοιο παράδειγμα και για τη μεταφορική κίνηση που είναι ο άνθρωπος πάνω σε ένα ποδήλατο. Ενώ γενικά είναι εύκολο να ισορροπούμε όταν προχωρούμε με κάποια ταχύτητα, δηλαδή όταν υπάρχει ορμή, είναι αρκετά δυσκολότερο να ισορροπήσουμε πάνω σε ένα ακίνητο ποδήλατο. Δηλαδή, το ότι όλοι μαθαίνουμε να ποδηλατούμε οφείλεται στην αρχή διατήρησης της ορμής! Για παράδειγμα, λόγω του δεύτερου νόμου της δυναμικής στη μορφή F dp / dt αν πέφταμε αμέσως από ένα κινούμενο ποδήλατο θα είχαμε ξαφνικά την εμφάνιση μιας πολύ μεγάλης εξωτερικής δύναμης, αφού για dp πεπερασμένο και dt έχουμε ότι F.

15 Ας δούμε τώρα από πλευράς φυσικής το πώς περιγράφουμε την κίνηση της σβούρας! Όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, ο άξονας συμμετρίας της σβούρας σχηματίζει γωνία φ με τον κατακόρυφο άξονα z και, ταυτόχρονα, η σβούρα περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω γύρω από τον άξονα της. Οι εξωτερικές δυνάμεις που ασκούνται στη σβούρα είναι το βάρος της, Mg, και η κάθετη αντίδραση από το οριζόντιο δάπεδο Ν στο σημείο επαφής σβούρας-εδάφους. Θεωρούμε ότι το σημείο επαφής παραμένει σταθερό κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε στην πράξη. Ως προς το σημείο επαφής έχουμε ότι η συνολική ροπή είναι: Στ C Mg r M g sin φrˆ εξ () z ω Ν y C r φ Mg όπου rˆ το μοναδιαίο άνυσμα στη διεύθυνση του ορίζουν τα ανύσματα C και Στ εξ T εξ Mg. Συνεπώς, το διάνυσμα x που είναι κάθετο στο επίπεδο που τ βρίσκεται πάνω στο εξ οριζόντιο επίπεδο xy. Δεδομένου ότι I ω είναι φανερό ότι // C και επομένως το διάνυσμα της εξωτερικής ροπής είναι κάθετο στη στροφορμή. Δηλαδή από τη σχέση τ εξ d / dt συμπεραίνουμε ότι d // τεξ //(xy). Επομένως καταλήξαμε στο ότι d. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν αλλάζει το μέτρο της στροφορμής (που διατηρείται) παρά μόνο η διεύθυνση της! Παρατήρηση : Η κατάσταση αυτή μοιάζει με την ομαλή κυκλική κίνηση όπου το μέτρο της ταχύτητας είναι σταθερό ενώ αλλάζει μόνο η διεύθυνση της. Εδώ τώρα η ορμή p mυ έχει εφαπτομενική διεύθυνση (αυτής της ταχύτητας) ενώ αφού F dp / dt και η μόνη δύναμη είναι η κεντρομόλος που είναι κάθετη στην ταχύτητα θα έχουμε ότι dp p.

16 Άρα αφού θα έχουμε ότι: z d φ dθ d το διάνυσμα της στροφορμής περιστρέφεται γύρω από τον κατακόρυφο άξονα, μάλιστα με σταθερή γωνιακή ταχύτητα μετάπτωσης ω μ διαγράφοντας κώνο με γωνία φ. d αφού d θα είναι sin dθ dθ () Από τις σχέσεις () και () λαμβάνουμε: d dθ dθ r M g sin φ r M g sin φ ωm (3) dt dt dt I ω τεξ Η παραπάνω σχέση (3) μας δίνει τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του άξονα της σβούρας γύρω από τον κατακόρυφο άξονα. Μάλιστα, η γωνιακή ταχύτητα ω Μ ονομάζεται συχνότητα μετάπτωσης. Παρατηρήσεις Στο δεξί μέλος της σχέσης (3) όλες οι ποσότητες που εμφανίζονται είναι σταθερές, δηλαδή και η συχνότητα μετάπτωσης είναι σταθερή. Στην πράξη όμως η σβούρα πέφτει τελικά διότι υπάρχουν δυνάμεις τριβής που έχουμε αγνοήσει στην ανάλυση μας. Για την εξαγωγή της σχέσης (3) αντικαταστήσαμε για τη στροφορμή της σβούρας την ποσότητα Ιω, θεωρήσαμε δηλαδή ότι =Ιω. Αυτή η συνθήκη ισχύει μόνο αν αγνοήσουμε τη συνεισφορά της κίνησης του κέντρου μάζας της σβούρας στη στροφορμή της. Η προσέγγιση αυτή έχει ισχύ μόνο αν ω Μ <<ω. Τώρα, παρατηρώντας

17 τη σχέση (3) διαπιστώνουμε ότι πράγματι για πολύ μεγάλα ω η τιμή της συχνότητας μετάπτωσης γίνεται πολύ μικρή. Η κίνηση μετάπτωσης βρίσκει πληθώρα εφαρμογών σε τομείς όπως η πυρηνική φυσική, η αεροδιαστημική και η ιατρική. Για παράδειγμα, το σύστημα πλοήγησης διαστημοπλοίων στηρίζεται σε γυροσκόπια που περιγράφονται από την ανάλυση της άσκησης. Στην πυρηνική φυσική, κάθε πυρήνας χαρακτηρίζεται από τη στροφορμή του και σε παρουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου παρουσιάζει μοναδική συχνότητα μεταπτώσεως. Το φαινόμενο αυτό με τη σειρά του βρίσκει εφαρμογές σε σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους της πυρηνικής ιατρικής (π.χ. μαγνητική τομογραφία) και αποτελεί τη βάση της φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR).

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Σταματόπουλος «Αρχές Διατήρησης» vs «Νόμοι του Νεύτωνα»

Νίκος Σταματόπουλος «Αρχές Διατήρησης» vs «Νόμοι του Νεύτωνα» «Αρχές Διατήρησης» vs «Νόμοι του Νεύτωνα» Ερώτημα 1 ο : Ποιες από αυτές τις «αρχές» είναι όντως αρχές και ποιες δεν είναι; Ερώτημα 2 ο : Ποιο έχει μεγαλύτερη ισχύ; η «αρχή» ή ο «νόμος»; Ερώτημα 3 ο : Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ Η κίνηση των πλανητών είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης 2 κινήσεων: μίας περιστροφής γύρω από τον Ήλιο, η περίοδος της οποίας μας δίνει το έτος κάθε πλανήτη, και πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στα στερεά σώματα Πριν δούμε την μεθοδολογία, ας θυμηθούμε ότι : Για να εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε.) για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς Στην Εισαγωγή στη Μηχανική, πριν το Κεφάλαιο 1, είδαµε ότι ο εύτερος Νόµος του Νεύτωνα ισχύει µόνο για αδρανειακούς παρατηρητές, δηλαδή για παρατηρητές που είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 05 2011

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 05 2011 Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 0 05 011 ΘΕΜΑ Α Α1. Σωστό το γ. Α. Σωστό το β. Α3. Σωστό το γ. Α4. Σωστό το γ. Α.5. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις Φυσική Β Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 42-63) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό έτος μόνο με 150 ευρώ! Μελέτη όπου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά Δ. Ευταξιόπουλος 14 Φεβρουαρίου 01 Περιεχόμενα 1 Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό μέσο άπειρων διαστάσεων 5 1.1 Τάσεις και παραμορφώσεις...................... 5 1. Ο νόμος Hooke για

Διαβάστε περισσότερα

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές 1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές Διάλεξη 5 η Παραδείγματα: (1) Δύο σώματα είναι δεμένα με σχοινί όπως στο σχήμα. Στο πρώτο σώμα μάζας m 1 = 2Κg ασκούμε δύναμη F = 4N. Αν η μάζα του σώματος (2) είναι m 2

Διαβάστε περισσότερα

Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Γ Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ U ίβ»ι I ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση Αύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τροχιές σωμάτων σε πεδίο Βαρύτητας. Γιώργος Νικολιδάκης

Τροχιές σωμάτων σε πεδίο Βαρύτητας. Γιώργος Νικολιδάκης Τροχιές σωμάτων σε πεδίο Βαρύτητας Γιώργος Νικολιδάκης 9/18/2013 1 Κωνικές Τομές Είναι καμπύλες που σχηματίζονται καθώς επίπεδα τέμνουν με διάφορες γωνίες επιφάνειες κώνων. Παραβολή Έλλειψη -κύκλος Υπερβολή

Διαβάστε περισσότερα