ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» β) Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο ήμος Ιλίου Αττικής, οδός Θεοτόκου 2. γ) Η σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή. Στην περιφέρεια γράφεται η επωνυμία του και στο κέντρο η χρονολογία ιδρυσής του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ - ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Οι σκοποί του Σωματείου είναι κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικοί και είναι οι παρακάτω: 1) Η επεξεργασία και η προώθηση του θεσμού της υποστηριζόμενης εργασίας στην ελεύθερη αγορά και η

2 ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε σχέση με το θεσμό αυτό. 2) Η διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών σε σχέση με την υποστηριζόμενη εργασία. 3) Η ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των εταίρων μας. 4) Η ενεργός συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υποστηριζόμενης Εργασίας (European Union of Supported Employment). Άρθρο 3ο Για την επίτευξη των σκοπών του το Σωματείο αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα. Ειδικώτερα οι δραστηριότητες που αναπτύσσει είναι: 1) Η προαγωγή και αναβάθμιση των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανεύρεση, εκπαίδευση και απασχόληση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) και άλλων μειονεκτουσών ομάδων σε θέσεις εργασίας. 2) Η εκπόνηση προγραμμάτων σχετικών με την υποστηριζόμενη εργασία των ΑμεΑ και άλλων μειονεκτουσών ομάδων. 3) Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών που ασχολούνται με την εύρεση εργασίας των ΑμεΑ και άλλων μειονεκτουσών ομάδων. 4) Η συνεργασία με άλλους φορείς (πανεπιστημιακούς, κρατικούς, ιδιωτικούς, διεθνείς, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κ.λ.π.) για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου. 5) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η συνεργασία με κυβερνητικές υπηρεσίες, πανεπιστήμια, κολέγια, τοπικές αυτοδιοικήσεις και άλλες υπηρεσίες, φορείς ή άτομα πάνω σε θέματα

3 που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τους βασικούς σκοπούς του Σωματείου. 6) Η επιμέλεια της έκδοσης περιοδικών και άλλων εντύπων και η προώθηση και χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας. 7) Η παροχή υποτροφιών σε Έλληνες επιστήμονες προκειμένου να ενημερωθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε τομείς που αφορούν την υποστηριζόμενη εργασία των ΑμεΑ και άλλων μειονεκτουσών ομάδων. 8) Η ανάπτυξη γενικά κάθε δραστηριότητας που εξυπηρετεί την επίτευξη των σκοπών του. Άρθρο 4ο ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Πόροι του Σωματείου είναι: α) οι εισφορές εγγραφής των μελών. β) οι τακτικές συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών. Το ύψος των εισφορών και συνδρομών, καθώς κάθε τυχόν αυξομείωσή τους καθορίζονται με απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς. γ) οι εισπράξεις από διάφορες δραστηριότητες του Σωματείου, σύμφωνα με τους σκοπούς του. δ) οι κάθε είδους δωρεές, παροχές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς το Σωματείο. ε) οι κάθε φύσεως επιχορηγήσεις από δημόσιες η δημοτικές υπηρεσίες, από διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λ.π.

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΑ - ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ Άρθρο 5ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Το Σωματείο συγκροτείται από τακτικά και επίτιμα μέλη. α) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όσοι ασχολούνται επιστημονικά η κοινωνικά με το χώρο των ΑΜΕΑ και μειονεκτουσών ομάδων και την αγορά εργασίας. β) Επίτιμα μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του ιοικητικού Συμβουλίου, όσοι πρόσφεραν στο Σωματείο εξαιρετικές υπηρεσίες στην προσπάθεια πραγμάτωσης των σκοπών του, καθώς και άτομα των οποίων η συμβολή θεωρείται ότι θα συμβάλλει στην προώθηση των σκοπών αυτών. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να εκφράζουν τη γνώμη τους στις Γενικές Συνελεύσεις, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου και εκλογής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 6ο ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ α) Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση στο ιοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό αναφερόμενο στις δραστηριότητες του. Στην αίτηση πρέπει επί πλέον να δηλώνει ότι γνωρίζει το Καταστατικό και αποδέχεται τους σκοπούς του Σωματείου.

5 β) Η εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου, μετά από αξιολόγηση των υποβαλλομένων στοιχείων. Αν αυτό αρνείται να πραγματοποιήσει την εγγραφή ή την καθυστερεί πάνω από δέκα πέντε (15) μέρες, το νέο μέλος καταφεύγει στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση του, που υποχρεωτικά εισάγεται σ αυτή από το ιοικητικό Συμβούλιο, η οποία και αποφασίζει κυριαρχικά. γ) Η εγγραφή των επίτιμων μελών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.β του παρόντος. Άρθρο 7ο ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ α.- Το ιοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει μέλος που: 1) Καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του πάνω από ένα χρόνο. 2) Αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του Σωματείου, αρνείται να συμμορφωθεί στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ιοικητικού Συμβουλίου ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωση τους. 3) Αδικαιολόγητα και συστηματικά δεν συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου. 4) Χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία, δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για την εκλογή οργάνων του Σωματείου. β.- Μέλος διαγράφεται επίσης για σπουδαίο λόγο, με δικαιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα μνημονεύσει το παράπτωμα και που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τον ¾ από τα τακτικά μέλη και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων, ύστερα από πρόταση του ιοικητικού Συμβουλίου. γ.- Μέλος που για οποιοδήποτε λόγο, διαγράφεται με απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά την διαγραφή του Γενική Συνέλευση και να ζητήσει την ακύρωση της. Αν η Γενική Συνέλευση ακυρώσει

6 τη διαγραφή, θεωρείται πως ποτέ δεν έγινε. Το θέμα προτάσσεται της Ημερήσιας ιάταξης και σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης διαγραφής, το μέλος συμμετέχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, υπό τον όρο της ταμειακής του τακτοποίησης. Προϋπόθεση συζήτησης της αίτησης του μέλους από τη Γενική Συνέλευση είναι η καταβολή των συνδρομών μέχρι την ημέρα της διαγραφής. Στην περίπτωση της διαγραφής λόγω μη καταβολής των συνδρομών, η πλήρης εξόφλησή τους συνεπάγεται αυτόματα και χωρίς άλλη διατύπωση την ακύρωση της απόφασης της διαγραφής. Άρθρο 8ο ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ α) Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σωματείο μετά από δήλωση στο ιοικητικό Συμβούλιο, η όποια πρέπει να συνοδεύεται και από την καταβολή των μέχρι την ημέρα εκείνη συνδρομών. β) Τα μέλη και μετά την αποχώρηση τους ευθύνονται για υποχρεώσεις, που είχαν αναληφθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης αποχώρησης τους. Άρθρο 9ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ α.- Τα τακτικά μέλη του Σωματείου είναι υποχρεωμένα: 1) Να καταβάλουν ανελλιπώς τη συνδρομή τους, όπως αυτή ορίζεται με το Καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η του ιοικητικού Συμβουλίου, είτε τακτική είτε έκτακτη. 2) Να παρακολουθούν από κοντά τις δραστηριότητες του Σωματείου και να συμμετέχουν πρόθυμα και ενεργά σε όλες τις προσπάθειες για την κατάκτηση και πραγμάτωση των σκοπών του.

7 3) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, να προσέρχονται πρόθυμα στα καλέσματα του ιοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα και από Γενικές Συνελεύσεις, να συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα σε τυχόν ομάδες δουλειάς που καταρτίζουν τα όργανα του Σωματείου και γενικά να βοηθούν με κάθε τρόπο το ιοικητικό Συμβούλιο στο έργο του. 4) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου. Άρθρο 10ο ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα: 1) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ελέγχου στα θέματα της Ημερήσιας ιάταξης και ψήφου στις αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία. 2) Να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου. 3) Να ζητούν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά του παρόντος Καταστατικού. Τα επίτιμα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα τακτικά εκτός του δικαιώματος της ψήφου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 11ο Όργανα του Σωματείου είναι: 1) Η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.). 2) Το ιοικητικό Συμβούλιο (.Σ.) και 3) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

8 Α- Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 12 ο Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό σε άλλα όργανα του Σωματείου. Ειδικότερα και ενδεικτικά: 1) Εγκρίνει η καταψηφίζει τα πεπραγμένα του ιοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση πεπραγμένων της Ελεγκτικής Επιτροπής. 2) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Σωματείου. 3) Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών, όπου απαιτείται απόφασή της, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού και ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου. 4) Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία τους το ιοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου. 5) Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου. Άρθρο 13ο ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ α) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ιοικητικό Συμβούλιο τακτικά μεν δύο φορές το χρόνο, έκτακτα δε, όταν το ιοικητικό Συμβούλιο το θεωρεί αναγκαίο ή αν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. β) Το ιοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση, που μέλη του ζητούν τη σύγκληση. Η άρνηση του δε ή η ολιγωρία

9 του πάνω από δέκα πέντε (15) μέρες αποτελεί και σπουδαίο λόγο έκπτωσής του. γ) Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν την καθορισμένη μέρα πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης και να αναγράφει οπωσδήποτε τα προς συζήτηση θέματα ως και τον τόπο πραγματοποίησης της. δ) Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις για θέματα, που δεν είναι γραμμένα στην Ημερήσια ιάταξη. Μόνο σε περίπτωση σύγκλησης της έκτακτης και επείγουσας Γενικής Συνέλευσης παρακάμπτονται, κατά την κρίση του ιοικητικού Συμβουλίου, οι παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση που τα μέλη ζητούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένα να συμπεριλάβουν στην αίτηση προς το ιοικητικό Συμβούλιο και τα προς συζήτηση θέματα. ε) Στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συμβουλίου. Η Γραμματεία εξυπηρετείται από μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου. Στις τακτικές όμως Γενικές Συνελεύσεις εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ορίζονται δύο (2) Γραμματείς για την τήρηση των Πρακτικών. Άρθρο 14ο ΑΠΑΡΤΙΑ α) Η Γενική Συνέλευση, τακτική η έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ αυτή το ½ συν 1 (ένα δεύτερο και ένας) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από 2-15 ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ αυτή το 1/3 (ένα τρίτο) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στην επανάληψη αυτή της σύγκλησης δεν είναι απαραίτητη η αποστολή νέας πρόσκλησης αλλά είναι δυνατή η μνεία στην

10 αρχική πρόσκληση της ακριβούς ημέρας και ώρας επανάληψης, σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γενικές Συνέλευσης και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση. β) Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ αυτή 2/3 (δύο τρίτα) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μέσα σε 2-15 ημέρες, οπότε είναι η παρουσία του ½ (ενός δευτέρου) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Άρθρο 15ο α) Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαίωμα λόγου και ψήφου στα θέματα της Ημερήσιας ιάταξης έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου και μόνο. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να δοθεί ο λόγος σε πρόσωπα μη μέλη, αλλά ειδικής κατάρτισης, αν κριθεί αναγκαίο να φωτιστεί η Συνέλευση σε συγκεκριμένο θέμα της Ημερήσιας ιάταξης. Άρθρο 16ο ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ α) Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία 1/2 συν 1 (ένα δεύτερο συν ένας) των παρόντων μελών και είναι άκυρες αν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της τρίτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 14 του Καταστατικού, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία των ¾ (τριών τετάρτων) των παρόντων μελών. β) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής.

11 γ) Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία, που αναφέρεται σε εκλογές ιοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων στη δευτεροβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη ιοίκηση και προσωπικά ζητήματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ανάλογα με την περίπτωση. Άρθρο 17ο ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ α.- Μετά τη συγκέντρωση των μελών στο χώρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τη διαπίστωση της απαρτίας εκλέγεται με πρόταση του Προέδρου η του Αντιπροέδρου του ιοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και επιλέγονται δύο Γραμματείς αυτής. Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει τη ιεύθυνση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, δίδει και αφαιρεί το λόγο στους ομιλητές και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. β.- Οι Γραμματείς τηρούν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία και προσυπογράφουν μαζί με τον Πρόεδρο. γ.- Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται από τριμελή, το λιγότερο Εφορευτική Επιτροπή που συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο κάθε συνδυασμού η συνδικαλιστικής παράταξης, με τους αναπληρωτές τους, η οποία και προεδρεύεται από ικαστικό Αντιπρόσωπο. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παραδίδει τη διεύθυνση στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία και έχει πια την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. δ.- Μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων οι Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούν τα πρακτικά της Γ.Σ. τα αποτελέσματα τα των εκλογών, κλείνουν τα πρακτικά αυτά και αφού υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τους ίδιους, τα παραδίδουν στο απερχόμενο.σ. για να τα παραδώσει με

12 τη σειρά του στο νέο ιοικητικό Συμβούλιο, όταν έρθει η ώρα της παράδοσης. Άρθρο 18ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Η εκλογή των οργάνων του Σωματείου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Β. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 19ο Το Σωματείο διοικεί ιοικητικό Συμβούλιο επταμελές, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με διετή θητεία η οποία αρχίζει από την εκλογή του και λήγει με την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου. Άρθρο 20ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ α) Το ιοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου απαρτίζεται από τους: 1) Πρόεδρο, 2) Αντιπρόεδρο, 3) Γενικό Γραμματέα, 4) Ταμία, 5) Ειδικό Γραμματέα και 6) από δύο (2) μέλη. β) Η συγκρότηση σε Σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλείται γι αυτό το σκοπό, μέσα σε εφτά ημέρες από την εκλογή του από το σύμβουλο που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου Συμβούλου. γ) Για την κατανομή των αξιωμάτων (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γ.Γραμματέας) χρειάζεται μυστική ψηφοφορία, Εάν δεν υπάρξει από καμία παράταξη απόλυτη πλειοψηφία, η μυστική ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 2 φορές. Εάν και τότε δεν γίνει κατανομή, στην 3 η ψηφοφορία

13 ο Πρόεδρος βγαίνει από το ψηφοδέλτιο με τους περισσότερους σταυρούς. Ο αντιπρόεδρος από το δεύτερο ψηφοδέλτιο και ο Γ.Γραμματέας από το τρίτο ψηφοδέλτιο. Άρθρο 21ο ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Μετά τη συγκρότηση σε Σώμα του Νέου ιοικητικού Συμβουλίου γίνεται παράδοση της διοίκησης από το παλιό.σ. και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο για την παράδοση του ταμείου και του υλικού του Σωματείου. Άρθρο 22ο ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ α) Το ιοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τους τουλάχιστον τρία (3) μέλη και να παρευρίσκονται 4 τουλάχιστον. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος η αναβάλει την έκτακτη σύγκληση του ιοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από πέντε (5) ημέρες, τότε καλούν το.σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση. β) Την ημερήσια ιάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους τις απόψεις των υπόλοιπων μελών του.σ. γ) Το ιοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται η πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, σε φανερή ψηφοφορία, επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος, ενώ σε μυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται τρεις (3) φορές και αν δεν υπάρξει πλειοψηφία τελικά δεν λαμβάνεται απόφαση για το θέμα αυτό, το οποίο έρχεται πάλι σε συζήτηση σε άλλη συνεδρίαση.

14 δ) Μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις, χάνει το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος. ε) Σ όλες τις συνεδριάσεις του.σ. τακτικές και έκτακτες, τηρούνται πρακτικά στο ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδριάσεως ή το αργότερα πριν από την επομένη συνεδρίαση. Άρθρο 23ο ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το ιοικητικό Συμβούλιο: 1) Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. 2) Παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία που ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους. 3) Συγκροτεί επιτροπές από μέλη του Σωματείου για τη μελέτη και την προώθηση διαφόρων θεμάτων. 4) Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Σωματείου. 5) Εγγράφει ή διαγράφει μέλη, πάντα μέσα στα Καταστατικά πλαίσια. 6) ιαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και γενικά προβαίνει σ όλες τις πράξεις, που είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία του Σωματείου. Άρθρο 24ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αντικατάσταση μελών του.σ. γίνεται:

15 α) Σε περίπτωση που μέλος του.σ. πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος. β) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί από το.σ. μέλος του Προεδρείου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σ όλες τις θέσεις, εκτός του Προέδρου. γ) Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση. δ) Κάθε παραίτηση μέλους του.σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή αν σε δέκα πέντε (15) μέρες δεν αποφασίσει το.σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης. στ) Σε περίπτωση που παραιτούνται πέντε (5) μέλη και αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, τότε τα μέλη του.σ. που απομένουν περιορίζονται σε εντελώς απαραίτητες πράξεις και ενέργειες διοίκησης. Άρθρο 25ο ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ α) Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του.σ., συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου. Εκπροσωπεί το Σύλλογό ενώπιον παντός δικαστηρίου και σ όλες τις σχέσεις του με τρίτους, είτε πρόσωπα είτε οργανώσεις, επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, διοικητικές κ.λ.π. αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο. β) Εκπροσωπεί το Σύλλογο στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες. γ) Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών. δ) Συγκαλεί το ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες και διευθύνει τις συζητήσεις.

16 Άρθρο 26ο ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ α) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει σ όλες του τις αρμοδιότητες. β) Μπορεί ν αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Πρόεδρου, που μπορεί να αναθέτει αυτός με απόφαση του, που καταχωρείται στα Πρακτικά των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 27ο ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάγει τα αρχεία και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, συντάσσει τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του.σ. και των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων. Άρθρο 28ο ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ο Ειδικός Γραμματέας τηρεί το βιβλίο Μητρώου των μελών του Σωματείου. Συντάσσει του ειδικούς καταλόγους πριν από τις αρχαιρεσίες για το.σ. και την Ε.Ε. και τους Αντιπροσώπους. Βοηθάει στην διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα σε κάθε περίπτωση απουσίας του. Άρθρο 29ο ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ Έχει την εποπτεία επιμέλεια και την ευθύνη των οικονομικών του Σωματείου, εισπράττει τη συνδρομή των μελών και κάθε

17 άλλη εισφορά. ιατηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης. Εισηγείται στο.σ. στο τέλος κάθε μήνα την έγκριση των γενομένων δαπανών και φροντίζει για την έγκριση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού δαπανών. Αναλαμβάνει τις καταθέσεις του Σωματείου ύστερα από απόφαση του.σ. και ενεργεί καταθέσεις για λογαριασμό του Σωματείου. Άρθρο 30ο ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. Πέρα από τα γενικά τους καθήκοντα τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή εργασία τους ανατεθεί με απόφαση του.σ. Γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άρθρο 31ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ- ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ε. α) Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη με αντίστοιχα αναπληρωματικά. Εκλέγεται όπως ακριβώς και το.σ. και για την ίδια με αυτό θητεία. Έχει σαν έργο τον έλεγχο των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του.σ. και είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της ιοίκησης του Σωματείου, που καταχωρείται στα Πρακτικά. β) Η Ε.Ε. συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών της ένα Πρόεδρο κι ένα Γραμματέα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

18 Άρθρο 32ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ α.- Το Καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που βρίσκεται σε απαρτία για το σκοπό αυτό αν παρευρίσκονται σ αυτή τα 2/3 (δύο τρίτα) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των ¾ (τριών τετάρτων) των παρόντων. β.- Σε περίπτωση μη απαρτίας επαναλαμβάνεται η Γ. Συνέλευση μέσα σε 10 ημέρες οπότε χρειάζεται το ½ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Άρθρο 33ο ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται μόνο από Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά γι αυτό το σκοπό και η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ αυτή τα 2/3 (δύο τρίτα) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των ¾ (τριών τετάρτων) των παρόντων. Η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και την τύχη της περιουσίας του Σωματείου. Άρθρο 34ο Ο, τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις των Νόμων και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του ιοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ άρθρο και στο σύνολο του από τα Ιδρυτικά μέλη του που υπογράφουν παρακάτω. Ίλιον

19

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) -1- Άρθρο 1ο Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ- ΣΦΡΑΓΙ Α α) Ιδρύεται στη Λευκωσία Φοιτητική Ένωση µε την επωνυµία «Φοιτητική Ένωση Intercollege Λευκωσίας ( Φ.ΕΝ.Ι.Λ

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» Στο Κρυονέρι Κορινθίας σήμερα 12/11/2010 συνήλθαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αβραμίδης Ιωάννης, Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΗ, Κερκίνη Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα