ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α"

Transcript

1 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ" που εδρεύει, στην Καρδίτσα. Άρθρο 2 ο Σκοποί του Συλλόγου είναι: α) Η κοινή προσπάθεια και συνεργασία των µελών αυτού για την αναγνώριση του έργου των µελών του. β) Η ενίσχυση και ο συντονισµός όλων των µεµονωµένων προσπαθειών ατοµικής πρωτοβουλίας, που τείνουν στον ανωτέρω σκοπό. γ) Η ανύψωση του πολιτιστικού και εργασιακού επιπέδου µε την ίδρυση γραφείου διαρκούς ενηµέρωσης, κωδικοποίησης εγκυκλίων - διατάξεων, πληροφόρησης, οργάνωσης µε βάσει τα νέα δεδοµένα, για την καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών των µελών που σχετίζονται µε τις.ο.υ. του Νοµού Καρδίτσας και τις διάφορες υπηρεσίες. δ) Η δηµιουργία λέσχης και εντευκτηρίου για την καλύτερη ψυχαγωγία και επικοινωνία των µελών του συλλόγου. Οι παραπάνω σκοποί είναι ενδεικτικοί. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να θεσµοθετηθεί κάθε δραστηριότητα που αποβλέπει στην βελτίωση της επαγγελµατικής θέσης των µελών του συλλόγου. Άρθρο 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Μέλη του συλλόγου γίνονται όλοι όσοι έχουν έναρξη επιτηδεύµατος ελευθερίου επαγγέλµατος λογιστή - φοροτέχνη - οικονοµολόγου από την αρµόδια.ο.υ. Άρθρο 4 ο Όποιος επιθυµεί να γίνει µέλος του Συλλόγου υποβάλλει αίτηση στο.σ. συνοδευόµενη από αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύµατος. Το.Σ. δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση µε αιτιολογηµένη απόφαση του που λαµβάνεται κατά πλειοψηφία µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της.

2 2 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Άρθρο 5 ο Τα µελή του συλλόγου διαγράφονται εάν καθυστερούν την συνδροµή τους επί τρίµηνο, µε απόφαση του.σ., αφού πρώτα κληθούν εγγράφως από το.σ. για την εντός 15 ηµερών καταβολή των καθυστερουµένων συνδροµών, µε απόφαση δε της Γ.Σ. κατόπιν προτάσεως του.σ. ή του 1/5 των µελών για την επανειληµµένη παράβαση του καταστατικού και των αποφάσεων των Γ.Σ. και για εν γένει συµπεριφορά αντίθετη προς τους σκοπούς του Συλλόγου ή παρακώλυση της λειτουργίας του. Επανεγγραφή διαγραφέντος µέλους στο σύλλογο επιτρέπεται µόνο κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο επανεγγραφόµενος πρέπει να καταβάλλει όλες τις προ της διαγραφής του καθυστερούµενες στον σύλλογο εισφορές. Άρθρο 6 ο Οι οικονοµικές υποχρεώσεις των µελών είναι: α) Για την εγγραφή στον Σύλλογο δραχµές (5.000) β) Για ετήσια συνδροµή δραχµές (30.000) γ) Τις ετήσιες εισφορές που καθορίζει η Γ.Σ. για την ευόδωσησυγκεκριµένων εργασιών και σκοπών όπως αυτή θα ορίζει µε την νόµιµη απαρτία. δ) Οι έκτακτες εισφορές ορίζονται και επιβάλλονται µε απόφαση του..σ., αφορούν την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του συλλόγου και την επίτευξη των οριζοµένων σκοπών. Άρθρο 7 ο Τα µέλη του Συλλόγου έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό. Ειδικά κάθε µέλος µπορεί να συµµετέχει στις συνελεύσεις, να ζητά ενηµέρωση από το.σ., να συµµετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Σύλλογο όπως ειδικά ορίζεται. Για την υποβολή υποψηφιότητας κατά τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη οργάνων του Συλλόγου, κάθε αίτηση προς το.σ. πρέπει να συνοδεύεται µε αντίγραφο της έναρξης, επιτηδεύµατος και αντίγραφο της καταβολής των εισφορών (τακτικών και εκτάκτων). Άρθρο 8 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο Σύλλογος διοικείται από πενταµελές [5µελές] ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται εκ των τακτικών µελών αυτού δια µυστικής ψηφοφορίας σε ηµέρα και χώρο που καθορίζεται από την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση. Το σύστηµα εκλογής είναι αυτό της απλής αναλογικής. Το εκλεγόµενο ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση εντός οκτώ [8] ηµερών από της εκλογής του, συγκροτείται δε σε σώµα και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα και τον Ταµία αυτού. Η θητεία του.σ. είναι διετής αρχοµένη την 1η Μαρτίου µετά την εκλογή έτους και λήγουσα στο τέλος του Φεβρουαρίου του µεθεποµένου έτους. Το προσωρινό.σ. υποχρεούται εντός εξαµήνου από την αναγνώριση του Συλλόγου να προκηρύξει εκλογές για ανάδειξη.σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3 3 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Άρθρο 9 ο Το.Σ. συνέρχεται τακτικά µεν µία φορά το µήνα και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη, κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή τον τριών µελών του, βρίσκεται δε σε απαρτία παρόντων τριών τουλάχιστον εκ των µελών αυτού, οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων συµβούλων. Τα µέλη του.σ. είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό, καθώς επίσης και για τις λαµβανόµενες αποφάσεις του.σ. Μέλος του.σ. το οποίο παραιτήθηκε ή πέθανε ή παύθηκε, αντικαθίσταται από το επιλαχόν αναπληρωµατικό µέλος. Εάν κάποιο µέλος του.σ. απουσιάσει αδικαιολογήτως επί τρεις συνεχείς; συνεδριάσεις αυτού, µπορεί να παυθεί µε απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως κατόπιν προτάσεως του.σ. Η αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντοτε µε απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως.Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, καλείται, η Γενική Συνέλευση για την εκλογή αντικαταστατού του παραιτηθέντος µέλους. Άρθρο 10 ο Ο πρόεδρος του.σ. εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως καθώς και σε κάθε Αρχή, τον Σύλλογο, προεδρεύει των εκάστοτε Γεν. Συνελεύσεων, πλην των συνερχοµένων για αρχαιρεσίες και λογοδοσία του.σ., διευθύνει αυτές, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών, υπογράφει µαζί µε τον Γραµµατέα τα έγγραφα και τα χρηµατικά εντάλµατα, ελέγχει τις εργασίες του Συλλόγου και την διαχείριση του Ταµείου, υπογράφει µαζί µε τον Γραµµατέα όλα εν γένει τα έγγραφα και εντάλµατα πληρωµής, ως και τα πρακτικά του.σ. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Άρθρο 11 ο Ο Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά του.σ. και της Γεν. Συνελεύσεως, διεξάγει την αλληλογραφία, προσυπογράφει και σφραγίζει τα εξερχόµενα έγγραφα και εντάλµατα πληρωµής, συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του.σ., Φυλάσσει το Αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου, τηρεί το Μητρώο των µελών και το Πρωτόκολλο του Συλλόγου και υπογράφει µετά του Προέδρου. Τον Γραµµατέα απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ένας εκ των συµβούλων που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Άρθρο 12 ο Ο Ταµίας διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, εισπράττει τις συνδροµές των µελών, διαχειρίζεται το ταµείο του Συλλόγου, ενεργεί τις διάφορες εισπράξεις δια διπλοτύπων αποδείξεων, τις πληρωµές βάσει ενταλµάτων, τηρεί τα βιβλία του Ταµείου τα οποία αριθµούνται και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα, καταθέτει επ ονόµατι του Συλλόγου σε µία από τις αναγνωρισµένες Τράπεζες τα µετρητά χρήµατα του Συλλόγου, όταν αυτά υπερβαίνουν το ποσό των δραχµών. Υποχρεούται δε να καταθέτει τα χρήµατα σε αναγνωρισµένη Τράπεζα που θα υποδείξει το.σ. µε απόφαση του. Με απόφαση του.σ. µπορεί να αποσύρει ολόκληρο ή µέρος των κατατεθέντων χρηµάτων µε εντάλµατα τα οποία θα είναι προσυπογραµµένα από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραµµατέα. Στο τέλος κάθε τριµηνίας ο Ταµίας υποβάλλει στο.σ. κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Συλλόγου και κατάλογο εκείνων των µελών που καθυστερούν τις συνδροµές του Συλλόγου. Τον Ταµία απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ένα εκ των µελών του.σ. κατόπιν αποδείξεως αυτού. Άρθρο 13 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

4 4 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Οι Γενικές Συνελεύσεις των µελών είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές συνελεύσεις γίνονται µία φορά το χρόνο, το µήνα Φεβρουάριο, έκτακτα δε όταν το.σ. κρίνει αυτό αναγκαίο ή κατόπιν αιτήσεως προς τούτο του 1/5 των µελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο, στην αίτηση δε πρέπει να αναγράφονται τα θέµατα της Γεν. Συνελεύσεως, οπότε η σύγκληση της Γεν. Συνελεύσεως είναι υποχρεωτική για το.σ. και πρέπει, να γίνει εντός µηνός από την ηµέρα της υποβολής της αιτήσεως. Άρθρο 14 ο Στην Τακτική Γενική Συνέλευση το.σ. ενηµερώνει την Τακτική Γενική Συνέλευση για τον Προϋπολογισµό του νέου έτους και ζητεί την έγκριση αυτού από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Στη Γεν. Συνέλευση διενεργείται διαχειριστική και διοικητική λογοδοσία τόσο εκ µέρους του.σ. όσο και εκ µέρους της εξελεγκτικής επιτροπής. Τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του.σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, διενεργεί τριµελής εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται εκ.των τακτικών µελών του Συλλόγου µε µυστική ψηφοφορία. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται κάθε δύο χρόνια. Κάθε µέλος που έχει δικαίωµα ψήφου µπορεί να θέσει µέχρι δύο σταυρούς προτίµησης για κάθε όργανο. Άρθρο 15 ο Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται υπό την εποπτεία και επίβλεψη της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται µε µυστική ψηφοφορία, πριν από την έναρξη των αρχαιρεσιών. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο.σ., µε αίτηση του ενδιαφερόµενου, µέχρι την προηγούµενη ηµέρα των εκλογών. Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει τον κατάλογο των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών, προΐσταται της διενεργείας των εκλογών, ενεργεί την διαλογή των ψήφων και καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας. Εντός οκτώ [8] ηµερών από την ηµέρα της ψηφοφορίας καλεί σε κοινή συνεδρίαση τα µέλη του παλαιού και του νέου.σ. για την παράδοση και την παραλαβή. Η θητεία του νέου.σ. αρχίζει την 1η Μαρτίου του έτους της εκλογής. Άρθρο 16 ο Η Γενική συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/2+1 των τακτικών µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου και είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα. Μη κατορθωθείσης απαρτίας κατά την πρώτη πρόσκληση η συνέλευση επαναλαµβάνεται στον ίδιο τόπο και χρόνο την αντίστοιχη ηµέρα της επόµενης εβδοµάδας µε τα ίδια θέµατα οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία εάν παρευρίσκεται το 1/3 των τακτικών µελών του Συλλόγου. Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία τότε συγκαλείται τρίτη Γεν. Συνέλευση, εντός δέκα ηµερών οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα του αριθµού των παρευρισκοµένων. Άρθρο 17 ο Σε κάθε Γενική Συνέλευση ορίζονται εκ των προτέρων τα θέµατα που θα συζητηθούν καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέµα ορισθεί από την πλειοψηφία της Γ.Σ. Άρθρο 18 ο Η Γεν. Συνέλευση συγκαλείται από το.σ. γνωστοποιείται δε σε όλα τα µέλη προ πέντε ηµερών δια δηµοσιεύσεως στον ηµερήσιο τύπο, αναγράφονται δε όλα τα θέµατα της Γεν. Συνέλευσης. Άρθρο 19 ο Οι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, η οποία για ζητήµατα που αφορούν αρχαιρεσίες,

5 5 of 6 18/2/2013 3:27 µµ εµπιστοσύνη προς το.σ., έγκριση της λογοδοσίας και προσωπικά εν γένει ζητήµατα είναι µυστική, αλλιώς δι ονοµαστικής κλήσεως ή και δι' ανατάσεως των χειρών των µελών, εφόσον η αποδοχή αυτής είναι ολοφάνερη και δεν υπάρχει αντίρρηση. Άρθρο 20 ο Για τη λήψη αποφάσεως περί τροποποιήσεως του καταστατικού ή περί της διαλύσεως του Συλλόγου, απαιτείται η παρουσία του ηµίσεως τουλάχιστον εκ των µελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) εκ των παρόντων µελών. Άρθρο 21 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του.σ. και της περιουσίας του Συλλόγου, ανατίθεται σε τριµελή εκ των µελών Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από την ίδια εκλογική διαδικασία που εκλέγεται και το.σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του.σ. και του Ταµία, ελέγχει δε τα διοικητικά και διαχειριστικά βιβλία. ικαιούται να εξετάζει έγγραφα και τα Βιβλία του Συλλόγου και να ζητεί την επίδειξη του περιεχοµένου του ταµείου. Συντάσσει αναλυτική έκθεση περί της διαχειρίσεως του περιεχοµένου του Ταµείου και του.σ. για κάθε έτος και υποβάλλει αυτήν στην Τακτική Γεν. Συνέλευση του µηνός Φεβρουαρίου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει την ίδια θητεία µε το.σ. και κατά την πρώτη µετά την εκλογή συνεδρίαση, εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Άρθρο 22 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Πόροι του Συλλόγου είναι: 1) το δικαίωµα εγγραφής, 2) οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των µελών, 3) οι δωρεές και τα κληροδοτήµατα τρίτων, 4) κάθε έσοδο από χοροεσπερίδες κ.λπ., 5) τόκοι εκ των κατατεθειµένων χρηµάτων του συλλόγου και γενικά οποιαδήποτε εισφορά υπέρ αυτού. Άρθρο 23 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα, η οποία γύρω γύρω φέρει τον τίτλο του συλλόγου και στο κέντρο το έτος ίδρυσής του. Όλα τα Βιβλία του συλλόγου, οι διπλότυπες αποδείξεις και τα πρακτικά του.σ. ή της Γ.Σ., πρέπει να φέρουν την σφραγίδα του Συλλόγου. Ο σύλλογος έχει τα παρακάτω Βιβλία: α) Βιβλίο Μητρώου Μελών β) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

6 6 of 6 18/2/2013 3:27 µµ γ) Βιβλίο Πρακτικών ιοικητικού Συµβουλίου δ. Βιβλίο Πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής ε) Βιβλίο Ταµείου στ) Βιβλίο (πρωτόκολλο) Αλληλογραφίας. Τα παραπάνω βιβλία αριθµούνται και θεωρούνται από τον Γραµµατέα του Πρωτοδικείου Καρδίτσας, πριν αρχίσουν να χρησιµοποιούνται. Άρθρο 24 ο Αυτοί που προσφέρουν στο ταµείο του Συλλόγου ποσά άνω των δραχµών, ανακηρύσσονται δωρητές και αναγράφονται στους ειδικούς πίνακες του συλλόγου. Άρθρο 25 ο Κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται ή δεν ρυθµίζεται από το παρόν καταστατικό, λύεται µε απόφαση της Γενικής συνέλευσης αφού τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και των λοιπών νόµων περί σωµατείων. Άρθρο 26 ο Ο σύλλογος διαλύεται αυτοδικαίως εάν τα µέλη αυτού µειωθούν κάτω των 20. Με την διάλυση του συλλόγου, η τύχη της περιουσίας του ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Κ. Άρθρο 27 ο Το παρόν καταστατικό αναγνώσθηκε στο σύνολό του και ψηφίσθηκε και επικυρώθηκε κατά την συνεδρίαση των ιδρυτικών αυτού µελών και υπογράφεται από όλους. Καρδίτσα Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο των τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στις Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Επωνυμία σφραγίδα: Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΙ Ιδρύεται Σωµατείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός Άρθρο 1 Ιδρύεται επαγγελµατικό Σωµατείο, µε έδρα τ.., υπό την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ (ή ΞΕΝΟ ΟΧΩΝ)..» (.), του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ Άρθρο 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ α) Ιδρύεται Σύλλογος µε την επωνυµία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ β) Έδρα του Συλλόγου ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΕΦ. Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Από τα παρακάτω αναφερόµενα Σωµατεία ιδρύθηκε κατά το έτος 1970 Οµοσπονδία υπό τον τίτλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό και επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΟΛΟΓΩΝ", τον διακριτικό τίτλο "Π.Κ..", και

Διαβάστε περισσότερα