Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΙΤΣΑΚ Οδηγός Χρηµατοδότησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΙΤΣΑΚ Οδηγός Χρηµατοδότησης"

Transcript

1 ΙΤΣΑΚ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος

2 Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Το Σ του ΙΤΣΑΚ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Των άρθρων 20 και 21 του Νόµου 3044/2002 (ΦΕΚ 187/Α/2002) περί «Μεταφοράς Συντελεστή όµησης και ρυθµίσεων άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων» Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων» (Άρθρο 20 Σύσταση ΕΑΣΠ- ΟΣΕΠ) και Άρθρο 21 (Σύσταση Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας στο ΙΤΣΑΚ). 2. Του Νόµου 2771/1999 (ΦΕΚ 280/Α/1999) περί «Ειδικών Λογαριασµών και άλλων διατάξεων» 3. Του άρθρου 10 παρ. 4α του Νόµου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) περί «Σύνδεσης Έρευνας και Τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες διατάξεις». 4. Του άρθρου 12 του Νόµου 1349/1983 περί «Σύστασης Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 52/Α/83). 5. Του Π 77/1989 (ΦΕΚ 135/Α/89) περί «Οργανισµού του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ)» 6. Το άρθρο 8 της (ΦΕΚ 1857/ ) ΚΥΑ 16γ/1017/5/475/Γ «Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ)» η οποία προβλέπει την κατάρτιση του οδηγού «χρηµατοδότησης» µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών ΕΠΕ. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι την έκδοση του «Οδηγού χρηµατοδότησης» του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών, αποκαλούµενου στο εξής «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» αποτελούµενου από τα ακόλουθα άρθρα : -2-

3 Άρθρο 1 Σκοπός και Γενικές αρχές του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας Σκοπός του Λογαριασµού είναι : Η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή εκτός του Κρατικού Προϋπολογισµού και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για την διενέργεια ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, καθώς και έργων συνεχιζόµενης κατάρτισης, έργων για την παροχή επιστηµονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών και έργων υποδοµής Η εκπόνηση ειδικών µελετών σύµφωνα µε τα γνωστικά ερευνητικά αντικείµενα του ΙΤΣΑΚ. Η εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων, εργαστηριακών αναλύσεων µε ανανέωση αναβάθµιση επέκταση υπάρχοντος εξοπλισµού. Η παροχή γνωµοδοτήσεων σε θέµατα που εµπίπτουν στους σκοπούς του ΙΤΣΑΚ, η σύνταξη προδιαγραφών και κανονισµών για λογαριασµό τρίτων, Η έκδοση δηµοσιευµάτων και η εκτύπωση πάσης φύσεως σχετικού έντυπου υλικού, τα οποία άπτονται των γνωστικών-ερευνητικών αντικειµένων του ΙΤΣΑΚ. Η οργάνωση και συµµετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια και η οργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων προβολής και δηµοσιότητας του ΙΤΣΑΚ Η οργάνωση άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που άπτονται στο σκοπό και την φύση του ΙΤΣΑΚ ως Ερευνητικού Κέντρου και συµβάλλουν στη σύνδεση της έρευνας µε την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το ΙΤΣΑΚ αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Ερευνητικά Κέντρα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και µε άλλους φορείς του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα ή µε ειδικούς επιστήµονες. Γενικές αρχές του Λογαριασµού είναι : 1. Το ΙΤΣΑΚ ενθαρρύνει τόσο τη βασική έρευνα, όσο και τις τεχνολογική ή εφαρµοσµένη έρευνα, όπως ορίζεται στο Ν. 1514/85 και την εν συνεχεία τροποποιήσεων του καθώς και την παροχή επιστηµονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών ή και µετάδοση γνώσης µε εξωτερική χρηµατοδότηση. Ενθαρρύνει -3-

4 επίσης την ανάληψη ερευνητικών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται, ή εκτελούνται σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς, ιδιωτικούς φορείς κ.λ.π. 2. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες ακολουθούν βασικούς κανόνες δεοντολογίας και ακαδηµαϊκής ηθικής. Τα ερευνητικά προγράµµατα και η παροχή υπηρεσιών πρέπει να συνδέονται µε το ευρύτερο επιστηµονικό αντικείµενο του Ερευνητικού Κέντρου 3. Για τις εγκαταστάσεις και την υποδοµή παροχής υπηρεσιών του ΙΤΣΑΚ πρέπει να διαµορφωθεί κόστος χρήσης και συντελεστής απορρόφησης εµµέσων από άµεσα κόστη µε πρόταση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση του Σ του Ερευνητικού Κέντρου, µε βάση σχετική έκθεση ορκωτού, εντός 12 µηνών από την έγκριση του παρόντος Οδηγού Χρηµατοδότησης και η έκθεση θα επικαιροποιείται κάθε χρόνο. 4. Η βασική, εφαρµοσµένη και τεχνολογική έρευνα, καθώς και η ανάληψη ερευνητικών, ή τεχνολογικών έργων, ή παροχή υπηρεσιών γίνεται µέσω του Ερευνητικού Κέντρου. 5. Οι ερευνητικές και επιστηµονικές δραστηριότητες πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και τα επιστηµονικά αποτελέσµατα να δηµοσιεύονται έγκαιρα, ώστε να γίνονται γνωστά στα µέλη της επιστηµονικής κοινότητας και το κοινωνικό σύνολο. Εξαιρούνται τα προγράµµατα εξωτερικής χρηµατοδότησης για τα οποία ο φορέας έχει θέσει ως προϋπόθεση υλοποίησης της συνεργασίας περιορισµούς στη δηµοσίευση των επιστηµονικών, ή τεχνολογικών αποτελεσµάτων για ορισµένο χρόνο, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται η κατάθεση αίτησης ευρεσιτεχνίας. Άρθρο 2 Πόροι του Λογαριασµού Πηγές Χρηµατοδότησης Α. Πόροι του Λογαριασµού είναι: 1. Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από : την Ευρωπαϊκή Ένωση ή φορείς και οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΓΓΕΤ, ΟΑΣΠ, -4-

5 ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας, ιεθνείς οργανισµούς και Ερευνητικά Κέντρα, Κυβερνητικά όργανα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής Μη κυβερνητικές οργανώσεις της ηµεδαπής και της αλλοδαπής Κλαδικούς φορείς Ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες της ηµεδαπής και της αλλοδαπής. 2. Ειδικές εισφορές, επιχορηγήσεις και χρηµατοδοτήσεις από : Κυβερνήσεις Εταιρίες του δηµόσιου τοµέα και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής Αλλους δηµόσιους φορείς ιεθνείς οργανισµούς Ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες ωρεές κάθε είδους µε πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου. 3. Έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, από τη διάθεση εκδόσεων, από εµπορική εκµετάλλευση ευρεσιτεχνιών, δανεισµό τεχνολογικού εξοπλισµού, χρόνο χρήσης υπολογιστικής ισχύος, από παροχή εξειδικευµένης τεχνογνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν από χρηµατοδοτούµενα διά του Λογαριασµού έργα και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Λογαριασµού, καθώς και τυχόν συµµετοχή σε επιχειρήσεις µε σκοπό την εφαρµογή και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας. 4. Έσοδα από τόκους κεφαλαίων των χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών προγραµµάτων, τα οποία προστίθενται στα ποσά παρακράτησης, δεν αποδίδονται στα επιµέρους ερευνητικά προγράµµατα και κατατίθενται σε έντοκους τραπεζικούς λογαριασµούς, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται από τον φορέα χρηµατοδότησης. 5. Κάθε είδους δάνεια. 6. Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούµενα διά του Λογαριασµού έργα. Το ύψος των κρατήσεων που επιβάλλονται σε κάθε έργο που διαχειρίζεται ο Λογαριασµός ορίζεται σε ποσοστό 15% του Προϋπολογισµού προ ΦΠΑ, Το ποσοστό αυτό µπορεί να µειώνεται για την -5-

6 περίπτωση έργων που αφορούν την προµήθεια εξοπλισµού (π.χ. ανάπτυξη Εθνικού ικτύου Σεισµογράφων), µετά από απόφασή του.σ. του ΙΤΣΑΚ εφόσον το επιτρέπει ο φορέας χρηµατοδότησης του έργου Αύξηση του ποσοστού τούτου, αν το επιτρέπει ο σχετικός Προϋπολογισµός του έργου, επιτρέπεται µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του Σ του ΙΤΣΑΚ και τη σύµφωνη γνώµη του επιστηµονικού υπευθύνου του Έργου για την κάλυψη αναπτυξιακών αναγκών. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Λογαριασµός του ΙΤΣΑΚ διαχειρίζεται έργο στην υλοποίηση του οποίου συµµετέχουν περισσότεροι φορείς σε κοινοπραξία µε το ΙΤΣΑΚ ή στο οποίο το ΙΤΣΑΚ συµµετέχει ως υπεργολάβος, το ως άνω ποσοστό των κρατήσεων θα επιµετρηθεί στον προϋπολογισµό του έργου που αναλογεί στο τµήµα εκείνο του έργου που εκπονείται από το Ερευνητικό Κέντρο, εκτός αν για το ποσοστό αυτό άλλως ορίζεται από τον φορέα χρηµατοδότησης του έργου αυτού. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Λογαριασµός του ΙΤΣΑΚ διαχειρίζεται έργο για την υλοποίηση του οποίου αναθέτει τµήµα αυτού σε άλλο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο δυνάµει συµβάσεως υπεργολαβίας, το ως άνω ποσοστό των κρατήσεων επί του προϋπολογισµού του έργου που διαχειρίζεται ο Λογαριασµός του ΙΤΣΑΚ θα επιµετρηθεί στο 100% του προϋπολογισµού που αναλογεί στο τµήµα εκείνο του έργου που εκπονείται από το ΙΤΣΑΚ και στο 50% της υπεργολαβίας που τυχόν συνάψει το ΙΤΣΑΚ για την υλοποίηση του όλου έργου που θα έχει ανατεθεί σ αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται για το ποσοστό αυτό από τον φορέα χρηµατοδότησης του έργου αυτού. Οι αναθέσεις υπεργολαβιών από το ΙΤΣΑΚ δεν µπορούν να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 25% του Προϋπολογισµού του Ερευνητικού Κέντρου, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Σ αυτού. Ειδικότερα για τα ερευνητικά έργα που χρηµατοδοτούνται από τα έσοδα του «Λογαριασµού» δεν γίνεται καµία παρακράτηση Β. Επιλέξιµες δαπάνες, χρονοδιαγράµµατα δαπανών και ποσοστό κρατήσεων γενικών εξόδων (overheads), όπως προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στον -6-

7 Προυπολογισµό κάθε ερευνητικού έργου ή έργου παροχής υπηρεσιών, ο οποίος αποφασίζεται και εγκρίνεται από το Σ του ΙΤΣΑΚ µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών (ΕΠΕ), σύµφωνα µε τις ανάγκες του ερευνητικού προγράµµατος, τις πάγιες αναπτυξιακές ανάγκες του ΙΤΣΑΚ και τους όρους χρηµατοδότησης του κάθε ερευνητικού προγράµµατος. Επίσης ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας καλύπτει και τις δαπάνες προετοιµασίας της πρότασης, µετά από εισήγηση της ΕΠΕ Γ. Οι πηγές χρηµατοδότησης είναι: α) ηµόσιες υπηρεσίες και φορείς του δηµοσίου τοµέα του εσωτερικού και του εξωτερικού. β) ΓΓΕΤ, ΟΑΣΠ, ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ηµεδαπής γ) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προσώπων που δεν συνιστούν νοµικά πρόσωπα (π.χ. κοινοπραξίες κλπ) του εσωτερικού ή εξωτερικού. δ) Ευρωπαϊκή Ένωση και ιεθνείς Οργανισµοί ε) Πόροι του ΙΤΣΑΚ στα πλαίσια του παρόντος Ειδικού Λογαριασµού κονδυλίων έρευνας είναι και οι οποιασδήποτε προέλευσης χρηµατοδοτήσεις για την λειτουργία της Γραµµατείας της ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ στο πλαίσιο των ανατεθειµένων σε αυτήν αρµοδιοτήτων από το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197 Α ). στ) Το ΙΤΣΑΚ δύναται να συµµετέχει µέσω της ΕΑΣΠ ΟΣΕΠ σε ερευνητικά προγράµµατα, τα οποία και µπορεί να διαχειρίζεται δια του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας, σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197 Α ). ζ) Το πλεόνασµα του Λογαριασµού µπορεί να κατανεµηθεί και να διατεθεί από την Επιτροπή Ερευνών για αναπτυξιακούς σκοπούς του ΙΤΣΑΚ µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών προς το.σ., η οποία εισήγηση θα συνοδεύεται από ειδική έκθεση δραστηριότητας και αναλυτικό -7-

8 προϋπολογισµό δαπάνης προκειµένου να λάβει την έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου Άρθρο 3 Όργανα ιοικήσεως και ιαχειρίσεως του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας Το Σ του ΙΤΣΑΚ είναι το κύριο αποφασιστικό όργανο διοίκησης µε γενική αρµοδιότητα και αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση του λογαριασµού. Η διοίκηση και η διαχείριση του Λογαριασµού ασκείται κυριαρχικά από το Σ του ΙΤΣΑΚ. Το Σ δύναται να αναθέτει αρµοδιότητες διοικητικής ή διαχειριστικής φύσεως ή και αµφότερες στην Επιτροπή Ερευνών. Οι αποφάσεις του Σ ή της Επιτροπής Ερευνών κατά περίπτωση εκτελούνται από την Γραµµατεία, εποπτευόµενη από τον Γενικό ιευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου. Οι ειδικότερες αρµοδιότητες της ΕΠΕ και της Γραµµατείας είναι : Άρθρο 4 Γραµµατεία 1. Η Γραµµατεία στελεχώνεται, ανάλογα µε τις ανάγκες της, από µόνιµο ή επί συµβάσει προσωπικό του ΙΤΣΑΚ. Ο υπεύθυνος της Γραµµατείας της Επιτροπής ορίζεται από το.σ. του ΙΤΣΑΚ για συγκεκριµένη διάρκεια, η οποία µπορεί να ανανεώνεται µε απόφαση του Σ του ΙΤΣΑΚ. Ο υπεύθυνος της Γραµµατείας πρέπει να είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. µε ικανή προϋπηρεσία στον χειρισµό θεµάτων διοικητικής και οικονοµικής φύσεως. 2. Η Γραµµατεία έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες : 2.1. Καταρτίζει τον ετήσιο οικονοµικό προϋπολογισµό και απολογισµό του Λογαριασµού. Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός και απολογισµός υποβάλλεται στη συνέχεια προς έλεγχο και αξιολόγηση στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΓΛΚ) ταυτόχρονα µε τον προϋπολογισµό του Ερευνητικού Κέντρου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280/Α/99). -8-

9 2.2. Παρέχει κάθε αναγκαία ενηµέρωση προς τα Υπουργεία ΥΠΟ.ΜΕ. Ι., Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθώς και άλλους ενδιαφερόµενους, µε εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις ιασφαλίζει τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Λογαριασµού τηρώντας τα προβλεπόµενα από τον Κ.Β.Σ. και προβαίνει στην πληρωµή των δαπανών µετά από εντολή του Επιστηµονικού Υπεύθυνου κάθε έργου, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται ρητά στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έργου Ελέγχει την πραγµατοποίηση και δικαιολόγηση όλων των δαπανών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των ερευνητικών, τεχνολογικών και λοιπών προγραµµάτων, ή έργων κ.λ.π. οι οποίες γίνονται στα πλαίσια των κείµενων διατάξεων Ενηµερώνει την ΕΠΕ η οποία και εισηγείται προς το Σ του ΙΤΣΑΚ, για τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στο Λογαριασµό, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους Επεξεργάζεται, σε συνεργασία µε την επιτροπή ερευνών η οποία και εισηγείται στο Σ του ΙΤΣΑΚ πηγές χρηµατοδότησης του Λογαριασµού και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηµατικών πόρων του Λογαριασµού Φροντίζει για την ενηµέρωση των κατά περίπτωση σχετικών φορέων σχετικά µε προγράµµατα ή πηγές χρηµατοδότησης που έρχονται σε γνώση του Ενηµερώνει την ΕΠΕ η οποία και εισηγείται στο Σ του ΙΤΣΑΚ την πρόσληψη προσωπικού, σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ερευνών, για τη στελέχωση της Γραµµατείας και για την διαχείριση ερευνητικών προγραµµάτων, µε σύµβαση µίσθωσης έργου ή εργασίας, εντός των πλαισίων των κείµενων διατάξεων ιατηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των χρηµατοδοτούµενων µέσω του Λογαριασµού προγραµµάτων και έργων Συνεργάζεται µέσω της ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ στο πλαίσιο των ανατεθειµένων σ αυτήν αρµοδιοτήτων από το άρθρο 20 παρ. 1. του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197 Α ). -9-

10 2.11. Υποστηρίζει την Επιτροπή Ερευνών και εισηγείται για θέµατα της αρµοδιότητάς της Μεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Σ του ΙΤΣΑΚ που αφορούν θέµατα του Ειδικού Λογαριασµού. Άρθρο 5 Επιτροπή Ερευνών 1. Η Επιτροπή Ερευνών συγκροτείται µε απόφαση του.σ. του ΙΤΣΑΚ. Η Επιτροπή είναι πενταµελής και απαρτίζεται από : 1.1. Τον Πρόεδρο του Σ του Ερευνητικού Κέντρου, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Ερευνών. Απόντος ή κωλυοµένου του προέδρου του Σ του ΙΤΣΑΚ χρέη Προέδρου της Επιτροπής ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Σ του Ερευνητικού Κέντρου Ενα µέλος του Σ του ΙΤΣΑΚ µαζί µε τον αναπληρωτή του που ορίζονται από το Σ του Ερευνητικού Κέντρου Τον Γενικό ιευθυντή του ΙΤΣΑΚ ή τον Αναπληρωτή Γενικό ιευθυντή, εφόσον δεν έχει πληρωθεί η θέση του Γενικού ιευθυντή ο οποίος αναπληρώνεται όταν απουσιάζει ή κωλύεται από τον αντικαταστάτη του ύο Προϊσταµένους ιευθύνσεων µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι προτείνονται από το σύνολο των ερευνητών του Ερευνητικού Κέντρου Γραµµατέας της Επιτροπής είναι ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµού. 2. Η θητεία των µελών της Επιτροπής Ερευνών είναι τριετής. 3. Αρµοδιότητες Επιτροπής Ερευνών είναι : 3.1. ύναται να επεξεργάζεται και να εισηγείται στο.σ. θέµατα ερευνητικής πολιτικής καθώς και να µεριµνά για την ισόρροπη ανάπτυξη του Ινστιτούτου Επεξεργάζεται και εισηγείται στο Σ του ΙΤΣΑΚ το συντονισµό των ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών έργων που χρηµατοδοτούνται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού, καθώς και για τη λήψη µέτρων για την εξασφάλιση πόρων του Λογαριασµού. -10-

11 3.3. Επεξεργάζεται και εισηγείται στο Σ του ΙΤΣΑΚ τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηµατοδότησης, πληρωµής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσµάτων των ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών έργων και γενικά των αναλαµβανοµένων στα πλαίσια της παρούσας και των γενικών διατάξεων έργων ηµοσιεύει, σε συνεργασία µε την Γραµµατεία, ετησίως, ειδικό πληροφοριακό υλικό µε τα αποτελέσµατα των ερευνητικών έργων που χρηµατοδοτούνται από τον Ειδικό Λογαριασµό και ειδικότερα : Κατάλογο των εν ενεργεία προγραµµάτων µε συνοπτικά στοιχεία για τους σκοπούς και τους στόχους, συνεργαζόµενες οµάδες, προϋπολογισµούς, διάρκεια υλοποίησης, φορείς χρηµατοδότησης κ.λ.π. Αριθµός και ειδικότητες προσωπικού που ασχολούνται µε τα προγράµµατα Εξοπλισµός που αποκτήθηκε Υλοποιήσιµοι στόχοι, επιστηµονικά ανακοινώσεις, ευρεσιτεχνίες κ.λ.π.) επιτεύγµατα ( ηµοσιεύσεις, Αλλες συναφείς δραστηριότητες., όπως παροχές υπηρεσιών, εγκαταστάσεις νέων µονάδων κ.λ.π. Το εν λόγω πληροφοριακό υλικό εκδίδεται σε ηλεκτρονική µορφή και δηµοσιεύεται σε ειδική σελίδα (ιστότοπο) του Ειδικού Λογαριασµού του Ερευνητικού Κέντρου, καθώς και σε σχετικό ιστότοπο του προγράµµατος ιαύγεια. Με απόφαση του Σ του Ερευνητικού Κέντρου το παραπάνω υλικό µπορεί να εκδίδεται και σε έντυπη µορφή και να δηµοσιοποιείται καταλλήλως µε δηµοσίευση σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης Επεξεργάζεται και εισηγείται στο Σ του ΙΤΣΑΚ σύµφωνα µε τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηµατοδότηση ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών έργων από το Λογαριασµό Επεξεργάζεται και εισηγείται στο Σ του ΙΤΣΑΚ τον Οδηγό Χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού, κάθε µελλοντική τροποποίηση αυτού, καθώς και τον τρόπο διάθεσης προϊόντων που προέρχονται από ερευνητικά έργα (ευρεσιτεχνίες, προγράµµατα λογισµικού, κατασκευές κτλ.) ως και τις αµοιβές των εχόντων πνευµατικά δικαιώµατα επ αυτών. Ο Οδηγός -11-

12 και ο κανονισµός καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών επεξεργάζονται από την ΕΠΕ και εγκρίνονται µε απόφαση του Σ του Ερευνητικού Κέντρου Επεξεργάζεται και εισηγείται στο Σ του ΙΤΣΑΚ µελέτες, εργασίες ή υπηρεσίες µε αµοιβή για εξυπηρέτηση των σκοπών της και την προαγωγή της έρευνας, µετά από τεκµηρίωση της σκοπιµότητας Αποφασίζει για την τακτική αξιολόγηση του µονίµου προσωπικού της Γραµµατείας κατά τα ισχύοντα στον ηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα Συντάσσει σε συνεργασία µε τη Γραµµατεία και καταθέτει για έγκριση από το Σ ειδική έκθεση σκοπιµότητας για την κατανοµή και διάθεση τυχόν πλεονάσµατος του Λογαριασµού για αναπτυξιακούς σκοπούς του ΙΤΣΑΚ. Άρθρο 6 ιαδικασία υποβολής, αποδοχής, υλοποίησης ερευνητικών, τεχνολογικών και επιµορφωτικών προγραµµάτων Α. Ο τρόπος ανάληψης, εκτέλεσης και παράδοσης των αποτελεσµάτων των ερευνητικών- επιµορφωτικών και τεχνολογικών προγραµµάτων και έργων διέπεται από τους κανόνες της εκάστοτε σύµβασης. Β. Η οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών επιµορφωτικών και τεχνολογικών προγραµµάτων των έργων γίνεται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού του Ερευνητικού Κέντρου. 1. ιαδικασία Υποβολής Προτάσεων 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Προτάσεις υποβάλλονται από το Ερευνητικό και Τεχνικό προσωπικό του ΙΤΣΑΚ. Προτάσεις µπορούν να υποβάλλουν και Ερευνητές εκτός ΙΤΣΑΚ όπως ο όρος ορίζεται σύµφωνα µε την σύσταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και έναν κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών (2005/251/ΕΨ). Απαραίτητη θεωρείται η συµµετοχή στην πρόταση τουλάχιστον ενός Ερευνητή του ΙΤΣΑΚ ο οποίος θα αντικαταστήσει των Ερευνητή -12-

13 που υποβάλλει την πρόταση σε περίπτωση της µη τελικής συµµετοχής του τελευταίου στο πρόγραµµα λόγω ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή εφόσον απαιτείται από την προκήρυξη του ερευνητικού έργου ή αν το επιθυµεί ο επιστηµονικά υπεύθυνος ερευνητής, οι προτάσεις υποβάλλονται µέσω του ΕΛΚΕ του ΙΤΣΑΚ. Σε αυτή την περίπτωση οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς προς τον Πρόεδρο της ΕΠΕ του ΙΤΣΑΚ και να κατατίθενται στην Γραµµατεία του ΕΛΚΕ, σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν την τελευταία ηµέρα της προκήρυξης στην οποία εντάσσονται, το οποίο καθορίζεται µε απόφαση της Γραµµατείας του ΕΛΚΕ. Το κείµενο της πρότασης πρέπει να συνοδεύεται από εισήγηση του Επιστηµονικά Υπεύθυνου του προγράµµατος, η οποία να περιλαµβάνει τις συµβατικές δεσµεύσεις που πιθανόν να χρειαστεί να αναλάβει το ΙΤΣΑΚ, και ειδικότερα πιθανή χρήση εξοπλισµού και χώρων του ΙΤΣΑΚ, και πιθανό ποσό δανεισµού. Η πρόταση που υποβάλλεται ελέγχεται από την Γραµµατεία του ΕΛΚΕ ως προς την εγκυρότητα των οικονοµικών στοιχείων καθώς και την σωστή συµπλήρωση των εντύπων. Η Γραµµατεία προβαίνει στην οικονοµική και διοικητική αξιολόγηση της πρότασης την οποία και προωθεί εγγράφως µαζί µε την πρόταση στον Πρόεδρο της ΕΠΕ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Για την παροχή της έγκρισης από την ΕΠΕ συνεκτιµώνται τα παρακάτω : Εάν το πρόγραµµα έρευνας προωθεί τη δηµιουργία νέας γνώσης, ή τεχνολογικής εφαρµογής Εάν εντάσσεται στην ερευνητική πολιτική του ΙΤΣΑΚ Εάν είναι συµβατό µε το γνωστικό αντικείµενο του Ερευνητικού Κέντρου Εάν δεσµεύονται χώροι, προσωπικό κλπ. για την υλοποίησή του. Εάν περιέχει ρεαλιστικά οικονοµικά στοιχεία, από τα οποία να τεκµηριώνεται η δυνατότητα εκπόνησης του προγράµµατος -13-

14 Εάν δεν υπάρχει πρόβληµα δεοντολογίας και ηθικής του αντικειµένου της πρότασης. Αποδοχή Προγραµµάτων Προκειµένου για προγράµµατα, έργα, µελέτες, ή παροχές υπηρεσιών µε εξωτερική χρηµατοδότηση, ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος µετά την έγκριση του ερευνητικού προγράµµατος υποβάλλει στην Γραµµατεία του ΕΛΚΕ του ΙΤΣΑΚ το πλαίσιο συνεργασίας µε το φορέα χρηµατοδότησης (σύµβαση, ή ανάθεση καθώς επίσης και συνοπτική περιγραφή του έργου, συνολικό προϋπολογισµό, ανάλυση του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης κλπ.). Η τελική αποδοχή υλοποίησης της πρότασης γίνεται από το Σ του ΙΤΣΑΚ µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και µε αυτήν εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να υπογράψει το πλαίσιο συνεργασίας µε το φορέα χρηµατοδότησης. Η τελική σύµβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΙΤΣΑΚ ως νοµίµως εκπροσωπούντα το Ερευνητικό Κέντρο. Γενικά Άρθρο 7 ιαχείριση προγραµµάτων Η διαχείριση των προγραµµάτων γίνεται από την Γραµµατεία Ειδικού Λογαριασµού σύµφωνα µε τα συµβόλαια, ή τις σχετικές αποφάσεις. Προκειµένου για προγράµµατα µε εξωτερική χρηµατοδότηση ( ηµόσιο, Ευρωπαϊκή Ενωση, κλπ.) ο επιστηµονικός υπεύθυνος οφείλει να τηρεί το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης που επιβάλλεται από την αντίστοιχη σύµβαση. Για τροποποιήσεις ή αποκλίσεις τόσο στον Προϋπολογισµό ή στο Χρονοδιάγραµµα του έργου απαιτείται έγγραφη επιβεβαίωση του επιστηµονικού υπεύθυνου του προγράµµατος, εκτός εάν αλλιώς ορίζεται από τον φορέα χρηµατοδότησης. Στην έγγραφη επιβεβαίωση του επιστηµονικού υπεύθυνου του προγράµµατος θα σηµειώνονται οι τροποποιήσεις ή αποκλίσεις από τον αρχικά εγκριθέντα προϋπολογισµό καθώς και αποκλίσεις από το χρονοδιάγραµµα., Κατ ακολουθία θα δηλώνεται και η έγγραφη τροποποίηση της σύµβασης -14- ή η

15 τροποποίηση απόφασης του χρηµατοδότη φορέα. Η διαδικασία αυτή γίνεται µε ευθύνη και φροντίδα του Επιστηµονικού Υπεύθυνου του προγράµµατος και τα σχετικά έγγραφα διαβιβάζονται στη Γραµµατεία. 1. Έναρξη και λήξη της διαχείρισης ενός έργου. Η διάρκεια κάθε έργου αναφέρεται πάντα στο Συµβόλαιο, ή στη σχετική απόφαση. Η χρονική όµως αυτή διάρκεια δεν συµπίπτει πάντοτε µε τη διαχειριστική του ολοκλήρωση Η έναρξη της διαχείρισης προϋποθέτει : Απόφαση έγκρισης, ή Συµβόλαιο (για τα έργα της ΕΕ το συµβόλαιο να έχει υπογραφή τουλάχιστον από το κύριο φορέα υλοποίησης) Καταχώρηση όλων των στοιχείων του έργου, από τον επιστηµονικό υπεύθυνο, στο σχετικό έντυπο της Γραµµατείας Η λήξη της διαχείρισης επέρχεται : Για τα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσα άλλα έχουν Κοινοτική, ή Ελληνική χρηµατοδότηση εκτός του ΙΤΣΑΚ ένα (1) χρόνο µετά την αποπληρωµή από τον χρηµατοδότη φορέα στη διάρκεια του οποίου πρέπει να έχουν υλοποιηθεί όλες οι υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις ειδικών προβληµάτων, που δεν επιτρέπουν την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων, ο χρόνος παρατείνεται ύστερα από αίτηµα του Επιστηµονικού Υπευθύνου και εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών προς το Σ του Ερευνητικού Κέντρου. Τα τυχόν θετικά υπόλοιπα των έργων, που σύµφωνα µε την απόφαση, ή το συµβόλαιο έχουν λήξει και έχουν εγκριθεί και πληρωθεί όλες οι δαπάνες οι οποίες αναφέρονται στην τελική έκθεση κόστους και έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις, µεταφέρονται µετά από τη λήξη του έργου µε µέριµνα της Γραµµατείας και γραπτή εντολή του Επιστηµονικού Υπεύθυνου σε νέα εσωτερικά έργα τα οποία εγκρίνονται από το Σ του ΙΤΣΑΚ ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών. Σε -15-

16 κάθε αντίθετη περίπτωση τα τυχόν θετικά υπόλοιπα µεταφέρονται στο αποθεµατικό του ΕΛΚΕ. Τα έργα αυτά διαρκούν µέχρι τρία (3) χρόνια. Μετά την πάροδο της 3ετίας και εφόσον παρουσιάζουν θετικά υπόλοιπα αυτά µεταφέρονται στο αποθεµατικό του Λογαριασµού. 2. Επιλέξιµες δαπάνες Στις περιπτώσεις που δεν ορίζεται σαφώς από το συµβόλαιο, υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης των επιλεξίµων δαπανών του έργου σε ποσοστά που γίνονται αποδεκτά από τον χρηµατοδότη φορέα. Στις περιπτώσεις αυτές η αναπροσαρµογή των ποσών γίνεται από την Γραµµατεία ύστερα από έγγραφη πρόταση του Επιστηµονικού Υπεύθυνου. 3. Προκαταβολές εξόδων Για την αντιµετώπιση διαφόρων εκτάκτων και επειγουσών αναγκών των προγραµµάτων παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης προκαταβολής ύστερα από εντολή του Επιστηµονικού Υπεύθυνου. Η λογιστική τακτοποίηση της προκαταβολής γίνεται µε φροντίδα και ευθύνη του Επιστηµονικού Υπεύθυνου και την προσκόµιση των δικαιολογητικών απόδοσης. Ο Υπόλογος κάθε προκαταβολής οφείλει να την τακτοποιήσει µέσα στο οικονοµικό έτος στο οποίο την έλαβε µε τελική ηµεροµηνία την 20 εκεµβρίου έκαστου έτους. 4. ανεισµοί 4.1 Πρόγραµµα υποστήριξης ερευνητικών έργων ηµιουργείται πρόγραµµα «Υποστήριξη Ερευνητικών Έργων». Σκοπός του έργου είναι η οικονοµική υποστήριξη και η διευκόλυνση µε δανεισµό των ερευνητικών προγραµµάτων - έργων που διαχειρίζεται η Γραµµατεία, από τα πλεονάσµατα του Λογαριασµού, κατά τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 16γ/1017/5/475/Γ/

17 Το έργο αυτό θα πιστώνεται µε απόφαση του.σ. µετά από εισήγηση της ΕΠΕ, κάθε έτος µε ποσοστό επί των βεβαιωµένων, από τον Ορκωτό Ελεγκτή, εσόδων της Γραµµατείας. Στο τέλος κάθε έτους θα γίνεται απολογισµός του έργου από την Γραµµατεία του ΕΛΚΕ και θα µεταφέρονται στην επόµενη οικονοµική χρήση τόσο το νέο υπόλοιπο του έργου όσο και τυχόν οφειλές προς το έργο από Επιστηµονικά Υπεύθυνους Έργων. Ο δανεισµός γίνεται ως ακολούθως : απαιτείται αίτηµα του Επιστηµονικού Υπεύθυνου, έγκριση του.σ. ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ερευνών και εισήγηση του Υπευθύνου της Γραµµατείας του Λογαριασµού. Το ποσό δανείου επανέρχεται µε την πρώτη εισροή, στο πρόγραµµα «Υποστήριξη ερευνητικών έργων». Η διάρκεια της δανειοδότησης δεν µπορεί να υπερβεί τους 9 µήνες. Παράταση µπορεί να δοθεί µόνο µε απόφαση του.σ., µετά από πρόταση της Επιτροπής Ερευνών και εισήγηση του Υπευθύνου της Γραµµατείας του Λογαριασµού. Η µη έγκαιρη επιστροφή του δανείου µπορεί να οδηγήσει σε αναστολή εκτέλεσης εντολών πληρωµής από τη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού. 4.2 Αναπλήρωση και αντικατάσταση Επιστηµονικού Υπευθύνου Σε κάθε περίπτωση πρότασης ή αποδοχής προγράµµατος από το ΙΤΣΑΚ θα πρέπει να ορίζεται και ο αναπληρωτής του Επιστηµονικού Υπευθύνου, ο οποίος και θα ορίζεται αυτόµατα αντικαταστάτης του σε περίπτωση αποχώρησης του εκτός αν αλλιώς ορίζεται από τον οδηγό διαχείρισης του συγκεκριµένου προγράµµατος. Η Γραµµατεία οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως την χρηµατοδοτούσα αρχή. Άρθρο 8 Πραγµατοποίηση και δικαιολόγηση δαπανών Απασχόληση Μετακινήσεις -17-

18 Γενικά Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΙΤΣΑΚ Η πραγµατοποίηση και δικαιολόγηση των δαπανών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραµµάτων και έργων, ή µελετών που χρηµατοδοτούνται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού ενεργείται σύµφωνα µε τα ακόλουθα. Για την πραγµατοποίηση κάθε δαπάνης απαιτείται εντολή από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο και πρόβλεψή της στον προϋπολογισµό του έργου. Η πληρωµή γίνεται µε βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (τιµολόγια, αποδείξεις, ΠΥ και λοιπά νόµιµα παραστατικά) σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ., τα οποία τηρεί η Γραµµατεία για κάθε πραγµατοποιούµενη δαπάνη και χωριστά για κάθε έργο. Τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται στην Γραµµατεία του Λογαριασµού. το ανώτατο πριν την 20 η του επόµενου µήνα από αυτόν που αναγράφεται στο σχετικό τιµολόγιο. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα δικαιολογούνται. Ειδικότερα : 1. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 1.1 Απασχόληση συνεργατών µε σύµβαση ανάθεσης έργου για την υποστήριξη εκτέλεσης ερευνητικών προγραµµάτων Σε έργα ερευνητικών προγραµµάτων του ΙΤΣΑΚ µπορούν να απασχοληθούν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες για τους Ειδικούς Λογαριασµούς διατάξεις, συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων ανάλογα µε τις ανάγκες υποστήριξης και λειτουργίας αυτών. Η επιλογή γίνεται από τον επιστηµονικά υπεύθυνο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και αποφασίζεται από το Σ του Ερευνητικού Κέντρου. Σε κάθε περίπτωση συµβάσεων µε ποσό άνω των 1.001,00 ανά έργο και ανά οικονοµικό έτος ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος οφείλει να δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου την σχετική πρόθεση ανάληψης µε σαφώς καθορισµένα τόσο τα προσόντα, το αντικείµενο, η χρονική διάρκεια αλλά και το ποσό της σύµβασης εκτός αν αλλιώς ορίζεται από τον οδηγό διαχείρισης του συγκεκριµένου προγράµµατος. Οι ανάγκες αυτές καθορίζονται κατά περίπτωση ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τα οικονοµικά χρονικά πλαίσια του κάθε έργου. -18-

19 1.2 Απασχόληση συνεργατών - εκτός έδρας µετακινήσεις. Σε εκτέλεση του εγκεκριµένου προγράµµατος µπορούν να απασχοληθούν τόσο εργαζόµενοι στο ΙΤΣΑΚ όσο και εξωτερικοί συνεργάτες. Οι εξωτερικοί συνεργάτες µπορούν να εκτελούν εκτός έδρας µετακινήσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, µε τις ίδιες διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό του ΙΤΣΑΚ αρκεί να προβλέπεται τόσο στην σύµβαση του Προγράµµατος όσο και µεταξύ του Συνεργάτη και του ΙΤΣΑΚ. Η µετακίνηση τους θα πραγµατοποιείται µετά από εντολή του Επιστηµονικά Υπεύθυνου η οποία και θα κατατείθεται στην Γραµµατεία. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.1 Επιµίσθια σε Ερευνητές µέλη ΕΠ και Ειδικούς Επιστήµονες µε υπαλληλική σχέση και λοιπό προσωπικό του ΙΤΣΑΚ. Τα επιµίσθια όταν αυτά προβλέπονται από το πρόγραµµα / φορέα χρηµατοδότησης καταβάλλονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε αποφάσεις του Σ του Ερευνητικού Κέντρου. Προϋποθέσεις χορήγησης επιµισθίων Να είναι υπάλληλος του ΙΤΣΑΚ ή µέλος ΕΠ σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή να είναι ερευνητής σε ερευνητικό κέντρο, ή υπάλληλος µε οποιαδήποτε υπαλληλική σχέση του ηµοσίου ή ευρύτερου ηµοσίου τοµέα, ή να κατέχει αντίστοιχη θέση σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε (ορίζεται εφ εξής ως Ερευνητής) Να προβλέπονται οι συγκεκριµένες αµοιβές προσωπικού στον προϋπολογισµό του εγκεκριµένου προγράµµατος στο οποίο συµµετέχουν. 3. ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ -19-

20 Οι δαπάνες για µετακινήσεις του προσωπικού του ΙΤΣΑΚ και των συνεργαζοµένων µε αυτό, στα πλαίσια της υλοποίησης και υποστήριξης των προγραµµάτων έχουν ως ακολούθως : 3.1 Ταξίδια εσωτερικού Ηµερήσια αποζηµίωση : µέχρι 70 ευρώ; (υπολογίζονται µε συντελεστή 100% οι ηµέρες αναχώρησης και επιστροφής) εκτός εάν αυτή ορίζεται διαφορετικά από τον φορέα χρηµατοδότησης ιανυκτέρευση : Καταλύµατα Α ή Β κατηγορίας, ανάλογα µε τη γεωγραφική περιοχή και την οικονοµική δυνατότητα του προγράµµατος Οδοιπορικά : Εισιτήριο αεροπλάνου οικονοµικής θέσης Εισιτήριο πλοίου, ή τρένου Α θέσης 10% προσαύξηση επί του εισιτηρίου για µικροέξοδα µόνο µε αποδείξεις. χιλιοµετρική αποζηµίωση 0,30 ευρώ το χιλιόµετρο Όταν υπάρχει διαδροµή µε διόδια, ο µετακινούµενος πρέπει απαραίτητα να την επιλέγει και να αποζηµιώνεται µε την αξία των διοδίων προσκοµίζοντας τις αποδείξεις τους. ενοικίαση αυτοκινήτου ΙΧ µπορεί να γίνει µετά από πρόταση του επιστηµονικού υπευθύνου του έργου και έγκριση του ιευθυντή του Κέντρου. Η χιλιοµετρική αποζηµίωση δεν θα καταβάλλεται. Θα καλύπτεται µόνο η αγορά καυσίµων µε τιµολόγιο. Εγγραφή συνεδρίων Συµµετοχή σε συνέδρια Οταν πρόκειται για συµµετοχή σε οργανωµένο συνέδριο ή επιστηµονική συνάντηση καλύπτονται τα έξοδα εγγραφής και διαµονής που προτείνουν οι οργανωτές ανεξάρτητα κατηγορίας ξενοδοχείου. 3.2 Ταξίδια εξωτερικού Ηµερήσια αποζηµίωση : µέχρι 100 Ευρώ για όλους (υπολογίζονται µε συντελεστή 100% οι ηµέρες αναχώρησης και επιστροφής) εκτός εάν αυτή ορίζεται διαφορετικά από τον φορέα χρηµατοδότησης Οδοιπορικά : Εισιτήριο αεροπλάνου οικονοµικής θέσης -20-

21 Εισιτήριο πλοίου ή τρένου Α θέσης Εγγραφή συνεδρίων Συµµετοχή σε συνέδρια ιεθνείς Συναντήσεις Οταν πρόκειται για συµµετοχή σε οργανωµένο συνέδριο ή διεθνή συνάντηση καλύπτονται τα έξοδα εγγραφής και διαµονής που προτείνουν οι οργανωτές ανεξάρτητα κατηγορίας ξενοδοχείου. 3.3 Εκδοση προκαταβολών µετακινήσεων Η Γραµµατεία δύναται να χορηγήσει στον δικαιούχο κατά την αναχώρηση προκαταβολή έναντι των προβλεποµένων δαπανών µετακίνησης. Για την εκκαθάριση των εξόδων µετακίνησης απαιτούνται πρωτότυπα παραστατικά δαπανών (θεωρηµένα τιµολόγια, ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, απόδειξη βεβαίωση συνεδρίου κ.λ.π.), τα οποία θα πρέπει να αποδίδονται το αργότερο σε τρεις εβδοµάδες από την επιστροφή του δικαιούχου. Οπωσδήποτέ όµως πριν το τέλος της οικονοµικής χρήσης ή την λήξη του Ερευνητικού Έργου. 3.4 Αναπροσαρµογή Αποζηµιώσεων Οδοιπορικών Η ηµερήσια αποζηµίωση για µετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, προσωπικού του ΙΤΣΑΚ ή συνεργατών καθώς και η χιλιοµετρική αποζηµίωση µπορούν να αυξοµειώνονται µε απόφαση του.σ. του Ερευνητικού Κέντρου. 3.5 Αποζηµιώσεις Οδοιπορικών εντός έδρας Θεσπίζεται αποζηµίωση οδοιπορικών εξόδων 0,30 ανα χιλιόµετρο για µετακινήσεις εντός έδρας στο πνεύµα που τέτοιες δίνονται στα πλαίσια της παραγράφου 2, του άρθρου 7 του Νόµου 2685/1999 που αφορά «Κάλυψη δαπανών µετακινούµενων υπαλλήλων εντός και εκτός έδρας και άλλες διατάξεις». Οι δαπάνες αυτές είναι σύννοµες µε την ΚΥΑ 16γ/1017/5/475/Γ (ΦΕΚ 1857/Β/2004) περί «Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ)» και συγκεκριµένα το άρθρο 6, παρ. 7 εδάφιο β, που ορίζει τις µετακινήσεις του προσωπικού του ΙΤΣΑΚ και όπου αναφέρει τα εξής «Οι µετακινήσεις των µελών της οµάδας εκτέλεσης του έργου στο εσωτερικό και στο -21-

22 εξωτερικό που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του, πραγµατοποιούνται µέσα στα όρια που έχει εγκρίνει το.σ. του ΙΤΣΑΚ και µε µοναδικό δικαιολογητικό την απόφαση περί εγκρίσεως της προτάσεως για εκτέλεση του έργου αυτού, χωρίς τη µεσολάβηση οποιαδήποτε άλλου οργάνου». Η µετακίνηση θα γίνεται ως εξής : 1. Ο ιευθυντής θα υπογράφει το αίτηµα της Γραµµατείας του ΕΛΚΕ, µέσω του «ΕΝΤΥΠΟΥ Α» για το προσωπικό του ΙΤΣΑΚ. Τα παραπάνω υπέχουν θέση αδείας και υπηρεσιακής ενηµέρωσης του /κου Τµήµατος του ΙΤΣΑΚ για τον υπάλληλο που µετακινείται. 2. Η πληρωµή όλων των δαπανών που αφορούν στις δαπάνες µετακινήσεις, στις εντός έδρας οδοιπορικά έξοδα, θα γίνεται από την Γραµµατεία του ΕΛΚΕ, µε την συµπλήρωση του «ΕΝΤΥΠΟΥ Γ». Άρθρο 9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι προµήθειες αναλώσιµων, υλικών οργάνων, µηχανηµάτων, επίπλων και σκευών, εργαστηριακού εξοπλισµού και βιβλίων, περιοδικών, συγγραµµάτων συνδροµών σε βάσεις δεδοµένων, CD ROM, οπτικοακουστικού υλικού κλπ. καθώς και η εκτέλεση εργασιών οποιουδήποτε είδους που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων, όπως αυτές προβλέπονται στον αντίστοιχο προϋπολογισµό που περιέχεται στην εγκριτική απόφαση του Σ του Ερευνητικού Κέντρου, πραγµατοποιούνται µετά από εντολή του Επιστηµονικού Υπευθύνου του έργου, µε µέριµνα και ευθύνη του προσωπικού της Γραµµατείας. 1. Συµπλήρωση αιτήσεων προµήθειας Οι αιτήσεις προµήθειας που υποβάλλονται στη Γραµµατεία για υλοποίηση θα πρέπει να συµπληρώνονται µε πληρότητα, σαφήνεια και ακόµα να αναφέρονται σε οµοειδή υλικά και να συνοδεύονται, όταν απαιτείται, από πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές. Στην προβλεπόµενη δαπάνη σε ευρώ θα πρέπει να συνυπολογίζονται τα έξοδα και οι φόροι (ΦΠΑ, δασµοί, έξοδα εκτελωνισµού, έξοδα µεταφοράς, κλπ.).τα υπό -22-

23 προµήθεια όργανα υποδοµής πρέπει να συµπεριλαµβάνονται και να προβλέπονται στα επιστηµονικά προγράµµατα. Ειδικότερα για τις αιτήσεις προµήθειας ειδών από το εξωτερικό, η περιγραφή των ειδών και οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι στην Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα. Η περιγραφή στην ελληνική γλώσσα είναι απαραίτητη για να γίνεται ο έλεγχος της επιλεξιµότητας της δαπάνης, η ανεύρεση και κατάταξη στο αρχείο ειδών, µητρώο παγίων και η ένταξη στη σωστή κατηγορία ΦΠΑ που ανήκει το είδος.αν ο υπολογισµός συγκεκριµένων φόρων (π.χ. έξοδα εκτελωνισµού, κλπ.) δέν µπορεί να γίνει εκ των προτέρων µε ακρίβεια, η προβλεπόµενη δαπάνη θα πρέπει να καλύπτει την προεκτίµηση των σχετικών φόρων. Αν απαιτείται από το φορέα χρηµατοδότησης, τα υπό προµήθεια όργανα υποδοµής πρέπει να συµπεριλαµβάνονται και να προβλέπονται στην αρχική ή αναθεωρηµένη πρόταση του προγράµµατος 2. ικαιοδοσία υπογραφών επιστηµονικού Οι αιτήσεις προµήθειας, τα πρωτόκολλα παραλαβής υποχρεωτικά υπογράφονται από τον επιστηµονικό υπεύθυνο και τον Προϊστάµενο της Γραµµατείας καθώς και την αντίστοιχη επιτροπή προµηθειών που έχει ορισθεί από το ΙΤΣΑΚ. Οι διοικητικές και οικονοµικές βεβαιώσεις της Γραµµατειας (π.χ. φόρου) υπογράφονται από τον Υπεύθυνο της Γραµµατείας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις όπως οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας συνυπογράφει ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος του Έργου και ο Πρόεδρος του.σ.. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Προµήθειες ή εκτελέσεις έργων ή παροχή υπηρεσιών δαπάνης µικρότερες των ,99 Ευρώ γίνονται µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τα τρέχοντα όρια που ορίζει η Ελληνική Νοµοθεσία εκτός και αν αλλιώς ορίζεται από τις διατάξεις του σχετικού ερευνητικού προγράµµατος. Η προµήθεια µε απευθείας ανάθεση γίνεται µε φροντίδα του Επιστηµονικά Υπεύθυνου και της Γραµµατείας, Όσον αφορά την εκτέλεση των υπηρεσιών, αυτή βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο Επιστηµονικά Υπεύθυνο. Η πληρωµή της δαπάνης γίνεται από την Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού και τη σύµφωνη γνώµη του επιστηµονικού υπεύθυνου του έργου και συνοδεύεται από εντολή αίτηση προµήθειας, πρωτότυπο τιµολόγιο, δελτίο -23-

24 αποστολής, πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση, φορτωτικά έγγραφα στην περίπτωση προµήθειας από το εξωτερικό, και ό,τι άλλο διοικητικό ή οικονοµικό έγγραφο ζητηθεί από την Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού. 2. Προµήθειες ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού από ,00 Ευρώ έως ,00 Ευρώ, γίνονται µε την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, όπως αυτή προβλέπεται από τη νοµοθεσία περί προµηθειών του ηµοσίου και της κοινής υπουργικής απόφασης 16γ/017/5/475 του Ειδικού Λογαριασµού του Ερευνητικού Κέντρου.Η προµήθεια γίνεται µε φροντίδα της Γραµµατείας, µε την προσκόµιση τεκµηριωµένης και επαρκώς αιτιολογηµένης έκθεσης υπογεγραµµένη από τον επιστηµονικό υπεύθυνο. Η πληρωµή της δαπάνης γίνεται από την Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού και τη σύµφωνη γνώµη του επιστηµονικού υπεύθυνου του έργου και συνοδεύεται από εντολή αίτηση προµήθειας, πρωτότυπο τιµολόγιο, δελτίο αποστολής, πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση, φορτωτικά έγγραφα στην περίπτωση προµήθειας από το εξωτερικό, και όποιο άλλο δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από την Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού. 3. Προµήθειες ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού από ,01 Ευρώ και άνω, γίνονται µε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισµό κατά τα διαλαµβανόµενα από την νοµοθεσία περί προµηθειών του ηµοσίου ή τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες και της κοινής υπουργικής απόφασης ΙΤΣΑΚ. 16γ/017/5/475 του Ειδικού Λογαριασµού του Η προµήθεια γίνεται µε φροντίδα της Γραµµατείας, µε την προσκόµιση τεκµηριωµένης και επαρκώς αιτιολογηµένης έκθεσης υπογεγραµµένη από τον επιστηµονικό και την ανάθεση εγκρίνει το Σ του Ερευνητικού Κέντρου. Η πληρωµή της δαπάνης γίνεται από την Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού, συνυπογράφεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΙΤΣΑΚ µε τη σύµφωνη γνώµη του επιστηµονικού υπεύθυνου του έργου και συνοδεύεται από εντολή αίτηση προµήθειας, πρωτότυπο τιµολόγιο, δελτίο αποστολής, πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση, φορτωτικά έγγραφα στην περίπτωση προµήθειας από το εξωτερικό, και όποιο άλλο δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από την Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού. Τα ανωτέρω ποσά επικαιροποιούνται µε απόφαση του Σ του ΙΤΣΑΚ και χωρίς την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης αυτής, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στις σχετικές κείµενες διατάξεις, όπως κάθε φορά αυτές ισχύουν. -24-

25 Τα µη αναλώσιµα υλικά, κάθε είδους, των οποίων η προµήθεια πραγµατοποιείται για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων και σε βάρος των πιστώσεων του Λογαριασµού, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του ΙΤΣΑΚ και καταγράφονται στο βιβλίο διακίνησης υλικού του ΙΤΣΑΚ. Μετά το πέρας των έργων για τις ανάγκες των οποίων αποκτήθηκαν, τα υλικά αυτά διατίθενται σύµφωνα µε απόφαση του Σ του Ερευνητικού Κέντρου, που λαµβάνεται µετά από πρόταση της ΕΠΕ. Β. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : Οι µισθώσεις ακινήτων, µεταφορικών µέσων και εργαστηριακού ή µηχανικού εξοπλισµού που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των χρηµατοδοτούµενων έργων, όπως αυτές καθορίζονται στην εγκριτική απόφαση του Σ του ΙΤΣΑΚ µέσα στα πλαίσια του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου, πραγµατοποιούνται µε τον ακόλουθο τρόπο : 1. Οι αστικές µισθώσεις ακινήτων τρίτων, που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων έργων, όπως αυτές καθορίζονται στην εγκριτική απόφαση του Σ του ΙΤΣΑΚ µέσα στα πλαίσια του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου, συνάπτονται κατά τις διατάξεις του 3130/ (ΦΕΚ Α76) όπως αυτό ισχύει σήµερα.. Η µίσθωση γίνεται µε φροντίδα της Γραµµατείας, µε την προσκόµιση τεκµηριωµένης και επαρκώς αιτιολογηµένης έκθεσης υπογεγραµµένη από τον επιστηµονικό υπεύθυνο και την ανάθεση εγκρίνει το Σ του ΙΤΣΑΚ µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών. Η πληρωµή της δαπάνης γίνεται από την Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού και τη σύµφωνη γνώµη του επιστηµονικού υπεύθυνου του έργου και συνοδεύεται από εντολή αίτηση µίσθωσης, πρωτότυπο τιµολόγιο, πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση, και ό,τι άλλο ζητηθεί από την Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού. 2. Οι συµβάσεις µισθώσεων παγίων αγαθών, συµπεριλαµβανοµένων και των χρηµατοδοτικών µισθώσεων (leasing) µε εκµισθωτές προµηθευτές υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Κεφαλαίου Γ του Ειδικού Λογαριασµού και κατά τις σχετικές διακρίσεις, σύµφωνα µε τη γενική ρύθµιση του άρθρου 1, παρ. 2 του ν.2286/1995. Η µίσθωση γίνεται µε φροντίδα της Γραµµατείας, µε την -25-

26 προσκόµιση τεκµηριωµένης και επαρκώς αιτιολογηµένης έκθεσης υπογεγραµµένης από τον επιστηµονικό υπεύθυνο και την ανάθεση εγκρίνει το Σ του ΙΤΣΑΚ µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών. Η πληρωµή της δαπάνης γίνεται από την Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού και τη σύµφωνη γνώµη του επιστηµονικού υπεύθυνου του έργου και συνοδεύεται από εντολή αίτηση µίσθωσης, πρωτότυπο τιµολόγιο, πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση, και ό,τι άλλο ζητηθεί από την Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού. Γ. Φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθµίσεις. Οι φορολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις επί των εσόδων και πληρωµών των Ειδικών Λογαριασµών ρυθµίζονται µε βάση τη γενική νοµοθεσία και τις εγκυκλίους των Υπουργείων Οικονοµίας και Οικονοµικών. Τα έργα που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση απαλλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ, σύµφωνα την ισχύουσα νοµοθεσία.. Ταµειακή και Τραπεζική ιαχείριση του Λογαριασµού Συγκεκριµένα η Οικονοµική Ταµειακή και Τραπεζική ιαχείριση του ΕΛΚΕ ορίζεται ως εξής: i) Έκδοση Γραµµατίων Είσπραξης, Χρηµατικών Ενταλµάτων Πληρωµής και Προπληρωµής του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλιών Ερευνάς (ΕΛΚΕ) του ΙΤΣΑΚ. Τα παραστατικά των δαπανών που απορρέουν από την δραστηριότητα των Ερευνητικών Προγραµµάτων του ΙΤΣΑΚ ή από τις δαπάνες λειτουργίας του ΕΛΚΕ θα συγκεντρώνονται στην Γραµµατεία. Αυτή θα προβαίνει στον έλεγχο των παραστατικών των δαπανών και στην συνέχεια θα εκδίδει το αντίστοιχο Γραµµάτιο Είσπραξης ή Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής (Χ.Ε.Π.) ή Προπληρωµής (Χ.Ε.Πρ.) υπογεγραµµένο από τον Υπεύθυνο της Γραµµατείας ή τον Αναπληρωτή του καθώς και από τον Πρόεδρο του.σ. του ΙΤΣΑΚ ή τον αναπληρωτή του ή από µέλος της ΕΠΕ µετά από σχετική ειδική εξουσιοδότηση του.σ. του ΙΤΣΑΚ. -26-

27 ii) Έκδοση επιταγών, εντολών πληρωµής και Εγγυητικών Επιστολών του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλιών Ερευνάς (ΕΛΚΕ) του ΙΤΣΑΚ. Η πληρωµή των παραπάνω Χρηµατικών Ενταλµάτων Πληρωµής και Προπληρωµής θα γίνεται είτε µε την έκδοση επιταγών της εκάστοτε Τραπέζης µε την οποία συνεργάζεται ο Ειδικός Λογαριασµός του ΙΤΣΑΚ είτε µε την έκδοση Εσωτερικής Εντολής Ηλεκτρονικής Πληρωµής που θα διενεργείται στην περίπτωση όπου ο συναλλασσόµενος θα τηρεί λογαριασµό στην εκάστοτε Τράπεζα µε την οποία συνεργάζεται ο Ειδικός Λογαριασµός του ΙΤΣΑΚ Σε περίπτωση όπου ο συναλλασσόµενος δεν τηρεί λογαριασµό στην εκάστοτε Τραπέζης µε την οποία συνεργάζεται ο Ειδικός Λογαριασµός του ΙΤΣΑΚ η Εσωτερική Εντολή Ηλεκτρονική Πληρωµή θα διενεργείται µε χρέωση του συναλλασσόµενου. Όσον αφορά την έκδοση όλων των επιταγών και των Εγγυητικών Επιστολών, η Επιτροπή Ερευνών εισηγείται την υπογραφή τους ως εξής: Οι επιταγές να εκδίδονται µε υπογραφή του Υπεύθυνο της Γραµµατείας ή τον Αναπληρωτή του και του προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, µε αναπληρωτή τον, έναν από τους προισταµένους ιευθύνσεων που έχει την ιδιότητα του µέλους της ΕΠΕ. Οι Εγγυητικές Επιστολές καθώς και οι αντίστοιχες Συµβάσεις Ενεχυρίασης Κατάθεσης του Λογαριασµού όψεως που τηρεί ο ΕΛΚΕ του ΙΤΣΑΚ στην Τράπεζα Πειραιώς µε αρ. λογ να εκδίδονται µε υπογραφή του Προέδρου του.σ.. iii) Ηλεκτρονικό Σύστηµα Πληρωµών και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης των Τραπεζικών Λογαριασµών του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλιών Ερευνάς (ΕΛΚΕ) του ΙΤΣΑΚ µέσω της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της εκάστοτε Τραπέζης µε την οποία συνεργάζεται ο Ειδικός Λογαριασµός του ΙΤΣΑΚ και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών µέσω του παραπάνω συστήµατος. Η χρησιµοποίηση του συστήµατος ορίζεται ως εξής: 1. Για τη διενέργεια συναλλαγών, για ποσά ανεξαρτήτου χρηµατικού ποσού, απαιτείται η από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση δύο (2) απόρρητων -27-

28 προσωπικών κωδικών αναγνώρισης, εκ των οποίων ο ένας πρέπει να ανήκει στον Υπεύθυνο της Γραµµατείας ή τον Αναπληρωτή του και ο δεύτερος στον πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών ή στον αναπληρωτή του µέλος της ΕΠΕ. 2. Την χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης του Υπεύθυνο της Γραµµατείας ή του Αναπληρωτή του για τις εξής συναλλαγές : Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας Αιτήσεις - τροποποιήσεις εντολών πάγιας εξόφλησης λογαριασµών (π.χ. ΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π) Αιτήσεις για έκδοση νέου µπλοκ επιταγών Αναλυτική κίνηση λογαριασµών (statements) 3. Στον Πρόεδρο του.σ. του ΙΤΣΑΚ και πρόεδρο της ΕΠΕ ο οποίος µε την πληκτρολόγηση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστηµα της εκάστοτε Τραπέζης µε την οποία συνεργάζεται ο Ειδικός Λογαριασµός του ΙΤΣΑΚ, θα έχει πρόσβαση µέσω της επιλογής Ιστορικό Ενεργειών σε όλες τις συναλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί µέσω του συστήµατος της εκάστοτε Τραπέζης µε την οποία συνεργάζεται ο Ειδικός Λογαριασµός του ΙΤΣΑΚ ανά εξουσιοδοτηµένο χρήστη ( Internal Auditor ) Άρθρο 10 ιάδοση των αποτελεσµάτων των ερευνών 1. Ολα τα ερευνητικά προγράµµατα, που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Ερευνας, δηµοσιεύονται, εφόσον αποφασιστεί από την Επιτροπή Ερευνών σε ειδική ηλεκτρονική έκδοση ανά διετία. 2. Η ειδική έκδοση περιλαµβάνει : Τον τίτλο του ερευνητικού προγράµµατος Τις ιευθύνσεις και τους συνεργαζόµενους φορείς. Τον επιστηµονικώς υπεύθυνο και την ιδιότητά του Την πηγή χρηµατοδότησης και το ποσό που χορηγήθηκε Το χρόνο έναρξης και τη διάρκεια της έρευνας -28-

29 Συνοπτική παρουσίαση του σκοπού του προγράµµατος και των αποτελεσµάτων 3. Με τη λήξη του ερευνητικού προγράµµατος συντάσσεται από τον επιστηµονικώς υπεύθυνο της έρευνας τελική έκθεση µε τα αποτελέσµατα του ερευνητικού έργου. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει ειδικό εµπεριστατωµένο κεφάλαιο για τις ενδεχόµενες δυνατότητες και προϋποθέσεις εφαρµογής των αποτελεσµάτων στην πράξη. Αντίτυπα της έκθεσης αποστέλλονται : Στον φορέα χρηµατοδότησης Στην επιτροπή ερευνών Η Γραµµατεία διατηρεί αρχείο µε τις τελικές εκθέσεις των ερευνητικών προγραµµάτων, τα αποτελέσµατα των οποίων, µπορεί να αποστέλλει σε ενδιαφερόµενους φορείς (Υπουργεία, ερευνητικά ιδρύµατα κ.λ.π.) είτε δωρεάν είτε έναντι αµοιβής, µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και σύµφωνη γνώµη του επιστηµονικώς υπευθύνου µπορεί να αποστέλλει σε ενδιαφερόµενους φορείς (Υπουργεία, ερευνητικά ιδρύµατα κ.λ.π.) εφόσον έχει δοθεί η έγκριση του τελικού δικαιούχου. 4. Οι δαπάνες για την διάδοση των αποτελεσµάτων της έρευνας και µέχρι της τελικής εκθέσεως πρέπει να προβλέπονται στον προϋπολογισµό. 5. Τα αποτελέσµατα του ερευνητικού έργου µπορεί να ανακοινωθούν σε συνέδρια του εσωτερικού ή εξωτερικού, σε σεµινάρια ή συµπόσια και να γίνουν αντικείµενο συζητήσεων σε ειδικές ηµερίδες. 6. Ειδικές ρυθµίσεις µεταξύ του φορέα που χρηµατοδοτεί την έρευνα και του επιστηµονικώς υπευθύνου, λαµβάνονται υπόψη και κρίνονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Ερευνών. 7. Ευρεσιτεχνίες- Πνευµατικές Ιδιοκτησίες Το ΙΤΣΑΚ είναι δυνατό να καλύψει µέρος ή όλο το ποσό για την απόκτηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή πνευµατικής ιδιοκτησίας. Το ποσό της δαπάνης επιστρέφεται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας από την εκµετάλλευση της εφεύρεσης εκ µέρους του ερευνητή εφευρέτη. -29-

30 Τα έσοδα που προέρχονται από την εµπορική εκµετάλλευση ευρεσιτεχνιών, βαρύνονται µε ποσοστό 40% ετησίως υπέρ του Λογαριασµού εφόσον προέκυψαν από προγράµµατα που διεξήχθησαν µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας, και µε ποσοστό 10% εφόσον δεν προήλθαν από ερευνητικό πρόγραµµα, αλλά ο ερευνητής είχε ενισχυθεί οικονοµικά από την Επιτροπή Ερευνών. Έκτος αν αλλιώς προβλέπεται στην εκάστοτε σύµβαση χρηµατοδότησης του συγκεκριµένου έργου. 8. Το ΙΤΣΑΚ είναι δυνατό να συµβάλει στη χρηµατοδότηση εκδόσεων που θα περιέχονται τα αποτελέσµατα ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο ερευνητικών προγραµµάτων. Το ποσό της δαπάνης αυτής επιστρέφεται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας από τον εκδότη, συγγραφέα, χρηµατοδοτηθέντα ερευνητή. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει από τον χρηµατοδοτηθέντα εκδότη ποσοστό µέχρι 30% από την εµπορική εκµετάλλευση της έκδοσης της οποίας σκοπός ήταν η διάδοση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Άρθρο 11 Οικονοµικός έλεγχος 1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του Λογαριασµού και ο έλεγχος του ισολογισµού του πραγµατοποιείται κάθε χρόνο από ορκωτό ελεγκτή του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών, που ορίζεται µε απόφαση του.σ. του ΙΤΣΑΚ. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το Λογαριασµό. 2. Ο έλεγχος των δαπανών θα ενεργείται µε βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, δηλαδή τα σχετικά τιµολόγια και αποδείξεις των προµηθευτών ή δελτία παροχής υπηρεσιών, τα οποία θα τηρεί η Γραµµατεία για κάθε πραγµατοποιούµενη δαπάνη, και χωριστά για κάθε εκτελούµενο έργο. 3. Το διαχειριστικό έτος του Λογαριασµού συµπίπτει µε το οικονοµικό έτος. 4. Ο ορκωτός ελεγκτής που ασκεί τον τακτικό έλεγχο οικονοµικής διαχείρισης του Λογαριασµού υποβάλλει έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισµό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Η έκθεση υποβάλλεται στο.σ. του ΙΤΣΑΚ, -30-

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΙΙ-5 η /Φ/17402/84 Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών. (ΦΕΚ 931/Β/31-12-84) Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 26 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦ.1 Γενική Εφορεία ΚΕΦ.2 Περιφερειακή Οργάνωση Επαρχιακές Εφορείες Τοπικές Εφορείες Καθήκοντα και υποχρεώσεις Επαρχιακών και Τοπικών Εφόρων ιαδικασία ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκό ελος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5605 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Τ.Κ.37003 Σκό ελος Τηλ.24243-50101 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4135, 18.7.2007 Ν. 103(Ι)/2007 Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 760 (Αριθµός πρακτικού 24) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της κ.κ. Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης. Εγγύηση 2 ετών W 670 GR

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης. Εγγύηση 2 ετών W 670 GR Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης Εγγύηση 2 ετών 1 9 8 7 6 5 4 3 10 1/2 16 17 11/12 15 13 18 14 2 3 4 α A β B 5 6 7 1 2 8 9 a b 10 11 14 15 16 12 20 13 a 4 3 b 14 5 19 4 3 2 1 8 2 3 4 6 7 C 13 14

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. σελ.29 3.10 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ σελ. 30 3.11 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ σελ. 31

Π ΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. σελ.29 3.10 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ σελ. 30 3.11 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ σελ. 31 Π ΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 3 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ σελ 4 2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ σελ. 4 2.2 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ σελ. 4 2.3 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ σελ.4 2.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4039 (ΦΕΚ Α 15/02/02/2012) Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό

Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Για τα δεσποζόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημερ. Ανάρτησης: 05/01/2015 ΠΟΛ. 1002 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6859, 6893 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως.

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως. 1 Αθλητικό παράπτωµα Αθλητικός χώρος «Αθλητικό παράπτωµα» σηµαίνει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αντικείµενη προς τους εν Κύπρο κρατούντες ή διεθνείς κανόνες ή κανονισµούς ή την διεθνή αθλητική δεοντολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Καλλιθέα 22/07/2014 Αριθ. Απόφασης :545 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομική ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών & Αποθηκών ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, ΑΡΜΟΔΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061 ήµος Αµαρίου Ρεθύµνης. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πληροφ.: Β. Φασουλάς Τηλ/νο : 28333 40000-11 FAX : 28333 22246 e-mail: kyaf2006@yahoo.

ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061 ήµος Αµαρίου Ρεθύµνης. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πληροφ.: Β. Φασουλάς Τηλ/νο : 28333 40000-11 FAX : 28333 22246 e-mail: kyaf2006@yahoo. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Φωτεινή : 7/6/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 307 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣ: Ταχ. /νση: Αγία Φωτεινή ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας.

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας. Ι. Γενικά Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 322/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 2014 για την επιβολή ειδικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 3-4 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι σήµαινε για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους δύναµης στους Αιγός Ποταµούς;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008. Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008. Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008 Τάξη /Τµήµα : Α Ονοµατεπώνυµο :. Χρόνος : 1 Ώρα ( 60 Λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936 ΕΤΟΣ 1936 ΝΕΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ : Κυπριάδης Ανδρέας : Βούλγαρης Κωνσταντίνος : Μανδηλαράς Γεώργιος : Σίµος Γεώργιος : Κουµερτάς Ματθαίος Λεγάκης Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για νεοδιόριστο συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Ε Φθιώτιδας. ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου και άλλα

Πληροφορίες για νεοδιόριστο συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Ε Φθιώτιδας. ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου και άλλα Πληροφορίες για νεοδιόριστο συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Ε Φθιώτιδας Οι παρακάτω πληροφορίες έχουν δηµοσιευτεί σε πολλά sites: ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου και άλλα Πολλά από τα στοιχεία έχουν δηµοσιευτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

2. Στόχοι Ενδεικτικοί στόχοι Kοινωνικού Γραμματισμού.

2. Στόχοι Ενδεικτικοί στόχοι Kοινωνικού Γραμματισμού. 1. Ταυτότητα ενότητας 1.Θέμα: Ρατσισμοί και διακρίσεις 2. Προτεινόμενες τάξεις: Γ -ΣΤ 3. Δημιουργός/οί: Άγγελος Χατζηνικολάου. Επεξεργασία: Τριανταφυλλιά Κωστούλη 4. Διάρκεια (σε διδακτικές ώρες): 8-10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Ταχ.Κώδικας : 106 74, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Σας διαβιβάζουμε τις με αριθμ.πρωτ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ / ΠΟΛ.1033/27

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 1 of 8 14/05/2009 9:03 πμ ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 ΘΕΜΑ: Γενική Ενημέρωση Έτους 2006 Για την ενημέρωση των Συνεταίρων επί των δραστηριοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: 1036819/642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο Ο παρών κανονισµός άρδευσης αφορά στην άρδευση των κτηµάτων της περιοχής, που βρίσκονται στα όρια του ήµου Αµφίπολης, που εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr

Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr 2 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Με το ν. 2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248 Α ) έγινε κωδικοποίηση του νόμου του ΦΠΑ. Λόγω της αλλαγής που επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 1. Ειδικοί σκοποί Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ηµοτικού σχολείου η Γεωγραφία είναι ενταγµένη στο µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος και µετατρέπεται σε αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

2. ηµήτριο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη

2. ηµήτριο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη Εγκληµατική Οργάνωση Νο1 Η αστυνοµία έχει εντοπίσει 12 από τους τουλάχιστον 13 φερόµενους ως µέλη της, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα στα πλαίσια του αυτόφωρου. Πρόκειται, σύµφωνα µε τη σχηµατισθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός, ειδικές χρήσεις νερού 7 Άρθρο 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής δικαιώματα..7 Άρθρο 3 Σχέση του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

...105 ...109...111...112 - ...117 9....118...119 ...130 1. ...133...136 10. ...138...146

...105 ...109...111...112 - ...117 9....118...119 ...130 1. ...133...136 10. ...138...146 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...i ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ...7 1. Επιχειρήσεων των ΟΤΑ µέχρι τον Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων του 1954...7 Α. Νοµική µορφή των επιχειρήσεων...7

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για την ΠΕ για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες

Εκπαιδευτικό υλικό για την ΠΕ για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Εκπαιδευτικό υλικό για την ΠΕ για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες Ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες Ο όρος ειδικές ανάγκες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 55 56 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2327 (ΦΕΚ 156/31-7-1995 τεύχος Α ) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Εθνικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: 27934 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15 ΕΡΓΟ: «ιαµόρφωση ανακατασκευή πεζοδροµίων στην.ε. Έδεσσας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Παίζω, παίζεις, παίζει, παίζουμε ευρωπαϊκά

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Παίζω, παίζεις, παίζει, παίζουμε ευρωπαϊκά ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παίζω, παίζεις, παίζει, παίζουμε ευρωπαϊκά ΟΝ/ΜΟ: Σοφία Ανδρέου Σχολείο διεξαγωγής του προγράμματος: 5 ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας Περίοδος διεξαγωγής: Μάρτιος 2014 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ~ 1 ~ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Λόγω διάλυσης της Βουλής δεν αποτελεί: α) Αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από αυτή, δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο Νόµος: 2110/92 Κύρωση της από 29 Ιουνίου 1990 τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 που κυρώθηκε µε το ν. 1818/1988, σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος. (ΦΕΚ 206/Α/29-12-92)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε."

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. 1. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144 IANOYAΡΙΟΣ 2012 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ Εφαρμόζεται από 1.1.2007 αλλά και για προηγούμενα χρόνια εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι επιεικέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 16 / 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20.000 ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20.000 ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20.000 ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕΤΡΟ 112 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λεωφ. Βουλιαγμένης & Δωδεκανήσου 3 174 56 Άλιμος Αθήνα ΤΗΛ: 210 9933888

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις συμμετοχής, ύψος της χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο, σύναψη σύμβασης και διαδικασία παρακολούθησης και πληρωμής παρόχων, για τη λειτουργία του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία 455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αρθρο 17. Επιβολή φόρου Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, φόρος με την ονομασία «φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων»,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ Τ.Έ,Ι % Λ ( Β β Λ λ ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ i m r ^ A β ο τι< ΣΤ Ί Ί ζ^ { ^ ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 2 Πίνακας περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισµού... 5 Νοµικό Πλαίσιο... 7 ΜΕΡΟΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-3233027 FAX: 210-3239091 FAX: 210-3242218

FAX: 210-3233027 FAX: 210-3239091 FAX: 210-3242218 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜ. Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2007 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. οικ.:10819 /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΠΙΧ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα