Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο"

Transcript

1 Νόµος: 2110/92 Κύρωση της από 29 Ιουνίου 1990 τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 που κυρώθηκε µε το ν. 1818/1988, σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος. (ΦΕΚ 206/Α/ ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, η από 29 Ιουνίου 1990 τροποποίηση του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987, που κυρώθηκε µε το ν. 1818/1988, σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΟΙΒΑ Α ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Α. Παράγραφοι του Προοιµίου 1. Η έκτη παράγραφος του Προοιµίου του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται ως εξής: Αποφασισµένα να προστατέψουν τη στοιβάδα του όζοντος, λαµβάνοντας προληπτικά µέτρα για να ελέγξουν δίκαια όλες τις παγκόσµιες εκποµπές στοιχείων, που την καταστρέφουν, µε απώτερο στόχο την εξάλειψή τους µε βάση τις εξελίξεις της επιστηµονικής γνώσης, λαµβάνοντας υπόψη τεχνικούς και οικονοµικούς παράγοντες και έχοντας κατά νου τις αναπτυξιακές ανάγκες των αναπτυσσόµενων χωρών, 2. Η έβδοµη παράγραφος του Προοιµίου του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται ως εξής: Αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται ειδική πρόβλεψη για να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες των αναπτυσσόµενων χωρών, συµπεριλαµβανόµενης της εξασφάλισης πρόσθετων χρηµατοδοτικών πόρων και πρόσβασης σε σχετικές τεχνολογίες, έχοντας κατά νου ότι το µέγεθος των απαραίτητων κονδυλίων είναι προβλέψιµο και τα κονδύλια αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά την ικανότητα της παγκόσµιας κοινότητας να αντιµετωπίσει το επιστηµονικά διαπιστωµένο πρόβληµα της καταστροφής του όζοντος και των επιβλαβών συνεπειών της, 3. Η ένατη παράγραφος του Προοιµίου του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται ως εξής: Εκτιµώντας τη σηµασία που έχει η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα, ανάπτυξη και µεταφορά εναλλακτικών τεχνολογιών σχετικών µε τον έλεγχο και τη µείωση των εκποµπών των ουσιών, που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος, έχοντας κατά νου ιδιαίτερα τις ανάγκες των αναπτυσσόµενων χωρών, Β. Άρθρο 1: Ορισµοί 1. Η παράγραφος 4 του Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται από την επόµενη παράγραφο: «4. Σαν ελεγχόµενη ουσία νοείται η ουσία, που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α ή το Παράρτηµα Β του παρόντος Πρωτοκόλλου, είτε βρίσκεται αυτούσια, είτε σε µείγµα. Η

2 έννοια περιλαµβάνει τα ισοµερή κάθε τέτοιας ουσίας, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στο σχετικό Παράρτηµα, αλλά εξαιρείται κάθε ελεγχόµενη ουσία ή µείγµα, που περιέχεται σε βιοµηχανικό προϊόν εκτός του δοχείου που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά ή αποθήκευση αυτής της ουσίας.» 2. Η παράγραφος 5 του Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται από την επόµενη παράγραφο: «5. Σαν Παραγωγή νοείται η ποσότητα των ελεγχόµενων ουσιών, που παράγεται, µειωµένη κατά την ποσότητα, που καταστρέφεται µε τεχνικές µεθόδους, που θα εγκριθούν από τα Συµβαλλόµενα Μέρη και επίσης µειωµένη κατά την ποσότητα, που χρησιµοποιείται εξ ολοκλήρου σαν υλικό τροφοδοσίας για την παραγωγή άλλων χηµικών ουσιών. Η ποσότητα που ανακυκλώνεται και επαναχρησιµοποιείται δεν θα λογίζεται σαν παραγωγή.» 3. Προστίθεται στο Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου η ακόλουθη παράγραφος: «9. Σαν "Μεταβατική ουσία" νοείται κάθε ουσία του Παραρτήµατος Γ του παρόντος Πρωτοκόλλου, είτε βρίσκεται αυτούσια, είτε σε µείγµα. Η έννοια περιλαµβάνει τα ισοµερή κάθε τέτοιας ουσίας, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στο Παράρτηµα Γ, αλλά εξαιρείται κάθε µεταβατική ουσία ή µείγµα, που περιέχεται σε βιοµηχανικό προϊόν, εκτός του δοχείου που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά ή αποθήκευση αυτής της ουσίας.» Γ. Άρθρο 2, παράγραφος 5 Η παράγραφος 5 του Άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται από την επόµενη παράγραφο: «5. Κάθε Μέρος µπορεί, για µια οιαδήποτε ή περισσότερες περιόδους ελέγχου, να µεταφέρει σε άλλο Μέρος οποιοδήποτε τµήµα του υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής σύµφωνα µε τα άρθρα 2Α µέχρι 2Ε, µε την προϋπόθεση άτι το σύνολο των υπολογιζόµενων επιπέδων παραγωγής και των δύο ενδιαφερόµενων Μερών για κάθε οµάδα ελεγχόµενων ουσιών δεν θα υπερβαίνει τα επίπεδα παραγωγής, που έχουν καθορισθεί απ' αυτά τα άρθρα για την οµάδα αυτή. Κάθε τέτοια µεταφορά παραγωγής θα γνωστοποιείται στη Γραµµατεία από το καθένα από τα ενδιαφερόµενα Μέρη, που θα δηλώνουν τους όρους αυτής της µεταφοράς και την περίοδο ισχύος της.». Άρθρο 2. παράγραφος 6 Στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 µετά τις λέξεις "ελεγχοµένων ουσιών", την πρώτη φορά που αυτές απαντώνται στο κείµενο, παρεµβάλλονται οι επόµενες λέξεις: "του Παραρτήµατος Α ή του παραρτήµατος Β" Ε. Άρθρο 2, παράγραφος 8 στοιχείο α) Στην παράγραφο 8 στοιχείο α) του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου µετά τις λέξεις "παρόν άρθρο", όπου αυτές απαντώνται στο κείµενο, προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: "και τα άρθρα 2Α µέχρι 2Ε" ΣΤ. Άρθρο 2, παράγραφος 9 στοιχείο α) σηµείο 1) Στην παράγραφο 9 στοιχείο α) σηµείο 1) του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου µετά τις λέξεις "στο Παράρτηµα Α" προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: "και/ή στο Παράρτηµα Β" Ζ. Άρθρο 2, παράγραφος 9 στοιχείο α) σηµείο 2) Στην παράγραφο 9 στοιχείο α) σηµείο 2) του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου διαγράφονται οι ακόλουθες λέξεις: "από τα επίπεδα του 1986" Η. Άρθρο 2, παράγραφος 9 στοιχείο γ)

3 Στην παράγραφο 9 στοιχείο γ) του Άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου διαγράφονται οι ακόλουθες λέξεις: "που αντιπροσωπεύουν το πενήντα τοις εκατό τουλάχιστον της συνολικής κατανάλωσης σε ελεγχόµενες ουσίες των Συµβαλλοµένων Μερών" και αντικαθίστανται ως εξής: "που αντιπροσωπεύουν πλειοψηφία στα παρόντα και ψηφίζοντα Μέρη, που υπάγονται στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και πλειοψηφία στα παρόντα και ψηφίζοντα Μέρη που δεν υπάγονται στην περίπτωση αυτή. Θ. Άρθρο 2, παράγραφος 10 στοιχείο β) Η παράγραφος 10 στοιχείο β) του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου διαγράφεται και η παράγραφος 10 στοιχείο α) του άρθρου 2 γίνεται παράγραφος 10. Ι. Άρθρο 2, παράγραφος 11 Στην παράγραφο 11 του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου µετά τις λέξεις "του παρόντος άρθρου" προστίθενται οι λέξεις: "και των άρθρων 2Α µέχρι 2Ε" και µετά τις λέξεις "στο παρόν άρθρο" προστίθενται οι λέξεις: "και στα άρθρα 2Α µέχρι 2Ε" ΙΑ. Άρθρο 2Γ: Άλλοι πλήρως αλογονωµένοι χλωροφθοράνθρακες Στο πρωτόκολλο προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι σαν άρθρο 2Γ: " Άρθρο 2Γ " Άλλοι πλήρως αλογονωµένοι χλωροφθοράνθρακες 1. Κάθε Μέρος µεριµνά ώστε κατά τη δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1993, και εφεξής κατά κάθε δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόµενο επίπεδό του κατανάλωσης των ελεγχόµενων ουσιών της Οµάδας Ι του Παραρτήµατος Β να µην υπερβαίνει, ετήσια, το ογδόντα τοις εκατό του υπολογιζόµενου επιπέδου κατανάλωσής του κατά το Κάθε Μέρος, που παράγει µία ή περισσότερες απ' αυτές τις ουσίες, µεριµνά ώστε το υπολογιζόµενο επίπεδό του παραγωγής αυτών των ουσιών κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους να µην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το ογδόντα τοις εκατό του υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής του κατά το Ωστόσο, προκειµένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής του µπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 10% του υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής του κατά το Κάθε Μέρος µεριµνά ώστε, κατά τη δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1997, και εφεξής κατά κάθε δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόµενο επίπεδά του κατανάλωσης των ελεγχόµενων ουσιών της Οµάδας Ι του Παραρτήµατος Β να µην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 15% του υπολογιζόµενου επιπέδου του κατανάλωσης κατά το Κάθε Μέρος, που παράγει µια ή περισσότερες απ' αυτές τις ουσίες, µεριµνά ώστε, κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους, το υπολογιζόµενο επίπεδό του παραγωγής των ουσιών αυτών να µην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 15% του υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής του κατά το Ωστόσο, προκειµένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής του µπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 10% του υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής του κατά το Κάθε Μέρος µεριµνά ώστε, κατά τη δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2000 και εφεξής κατά κάθε δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόµενο επίπεδό του κατανάλωσης των ελεγχόµενων ουσιών της Οµάδας Ι του Παραρτήµατος Β να µην υπερβαίνει το µηδέν. Κάθε µέρος, που παράγει µια ή περισσότερες απ' αυτές τις ουσίες, µεριµνά ώστε, κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους, το υπολογιζόµενο επίπεδό του παραγωγής αυτών των ουσιών να µην υπερβαίνει το µηδέν. Ωστόσο, προκειµένου να ικανοποιούνται οι

4 βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής του µπορεί να υπερµνει αυτό το όσχο το πολύ κατά το 15% του υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής του κατά το ΙΒ. Άρθρο 2 : Τετραχλωράνθρακας Στο Πρωτόκολλο προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι σαν Άρθρο 2 : Άρθρο 2 : Τετραχλωράνθρακας 1. Κάθε Μέρος µεριµνά ώστε, κατά τη δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1995 και εφεξής κατά κάθε δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόµενο επίπεδό του κατανάλωσης της ελεγχόµενης ουσίας της Οµάδας ΙΙ του Παραρτήµατος Β να µην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 15% του υπολογιζόµενου επιπέδου κατανάλωσής του κατά το Κάθε Μέρος, που παράγει την ουσία αυτή, µεριµνά ώστε, κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους, το υπολογιζόµενο επίπεδό του παραγωγής της ουσίας να µην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 15% του υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής του κατά το Ωστόσο, προκειµένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής του µπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 10% του υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής του κατά το Κάθε Μέρος µεριµνά ώστε, κατά τη δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2000 και εφεξής κατά κάθε δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόµενο επίπεδό του κατανάλωσης της ελεγχόµενης ουσίας της Οµάδας ΙΙ του Παραρτήµατος Β να µην υπερβαίνει το µηδέν. Κάθε Μέρος, που παράγει την ουσία αυτή, µεριµνά ώστε, κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους, το υπολογιζόµενο επίπεδό του παραγωγής της ουσίας να µην υπερβαίνει το µηδέν. Ωστόσο, προκειµένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής του µπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 15% του υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής του κατά το ΙΓ. Άρθρο 2Ε : 1, 1, 1 τριχλωροαιθάνιο (µεθυλοχλωροφόρµιο) Στο Πρωτόκολλο προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι σαν Άρθρο 2Ε: Άρθρο 2Ε : 1,1,1 τριχλωροαιθάνιο (µεθυλοχλωροφόρµιο) 1. Κάθε Μέρος µεριµνά ώστε, κατά τη δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1993, και εφεξής κατά κάθε δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόµενο επίπεδό του κατανάλωσης της ελεγχόµενης ουσίας της Οµάδας ΙΙΙ του Παραρτήµατος Β να µην υπερβαίνει σε ετήσια βάση, το υπολογιζόµενο επίπεδο κατανάλωσής του κατά το Κάθε Μέρος, που παράγει αυτήν την ουσία, µεριµνά ώστε, κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους, το υπολογιζόµενο επίπεδό του παραγωγής της ουσίας να µην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το επίπεδο παραγωγής του κατά το Ωστόσο, προκειµένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής του µπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 10% του υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής του κατά το Κάθε Μέρος µεριµνά ώστε, κατά τη δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1995, και εφεξής κατά κάθε δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόµενο επίπεδό του κατανάλωσης της ελεγχόµενης ουσίας της Οµάδας ΙΙΙ του Παραρτήµατος Β να µην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 70% του υπολογιζόµενου επιπέδου κατανάλωσής του κατά το Κάθε Μέρος, που παράγει αυτήν την ουσία, µεριµνά ώστε, κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους, το υπολογιζόµενο επίπεδό του παραγωγής της ουσίας να µην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 70% του υπολογιζόµενου επιπέδου κατανάλωσής του κατά το Ωστόσο, προκειµένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που

5 υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής του µπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 10% του υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής του κατά το Κάθε Μέρος µεριµνά ώστε, κατά τη δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2000, και εφεξής, κατά κάθε δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόµενο επίπεδό του κατανάλωσης της ελεγχόµενης ουσίας της Οµάδας ΙΙΙ του Παραρτήµατος Β να µην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 30% του υπολογιζόµενου επιπέδου κατανάλωσης του κατά το Κάθε Μέρος, που παράγει αυτήν την ουσία, µεριµνά ώστε, κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους, το υπολογιζόµενο επίπεδό του παραγωγής της ουσίας να µην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 30% του υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής του κατά το Ωστόσο, προκειµένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής του µπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 10% του υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής του κατά το Κάθε Μέρος µεριµνά ώστε, κατά τη δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2005, και εφεξής, κατά κάθε δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόµενο επίπεδό του κατανάλωσης της ελεγχόµενης ουσίας της Οµάδας ΙΙΙ του Παραρτήµατος Β να µην υπερβαίνει το µηδέν. Κάθε Μέρος, που παράγει αυτήν την ουσία, µεριµνά ώστε, κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους, το υπολογιζόµενο επίπεδό του παραγωγής της ουσίας να µην υπερβαίνει το µηδέν. Ωστόσο, προκειµένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής του µπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 15% του υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής του κατά το Τα Μέρη θα επανεξετάσουν, κατά το 1992, τη δυνατότητα υλοποίησης ενός ταχύτερου προγράµµατος µειώσεων απ' αυτό, που καθορίζεται στο παρόν άρθρο. Ι. Άρθρο 3 : Υπολογισµός των επιπέδων ελέγχου 1. Στο Άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου µετά τις λέξεις "των άρθρων 2" προστίθενται τα κάτωθι: "2Α µέχρι 2Ε," 2. Στο Άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου µετά τις λέξεις "στο Παράρτηµα Α" κάθε φορά, που αυτές απαντώνται στο κείµενο, προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: "ή στο Παράρτηµα Β" ΙΕ. Άρθρο 4: Έλεγχος του εµπορίου µε µη-μέλη 1.Οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 4 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες παραγράφους: "1. Από την 1η Ιανουαρίου 1990, κάθε Μέρος θα απαγορεύει την εισαγωγή των ελεγχόµενων ουσιών του Παραρτήµατος Α από κάθε Κράτος, που δεν συµµετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο. 1α. Μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος αυτής της παραγράφου κάθε Μέρος θα απαγορεύει την εισαγωγή ελεγχόµενων ουσιών του Παραρτήµατος Β από κάθε Κράτος, που δεν συµµετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο. 2. Από την 1η Ιανουαρίου 1993, κάθε Μέρος θα απαγορεύει την εξαγωγή κάθε ελεγχόµενης ουσίας του Παραρτήµατος Α σε κάθε Κράτος, που δεν συµµετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο. 2α. Ένα χρόνο µετά την έναρξη ισχύος αυτής της παραγράφου και εφεξής, κάθε Μέρος θα απαγορεύει την εξαγωγή κάθε ελεγχόµενης ουσίας του Παραρτήµατος Β σε κάθε Κράτος, που δεν συµµετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο. 3. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1992, τα Μέρη θα συντάξουν, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 10 της Συνθήκης, ένα παράρτηµα µε κατάλογο των προϊόντων, που περιέχουν τις ελεγχόµενες ουσίες του Παραρτήµατος Α. Τα Μέρη, που δεν θα έχουν προβάλει αντιρρήσεις στο παράρτηµα σύµφωνα µε τις διαδικασίες αυτές, θα απαγορεύσουν, µέσα σε ένα χρόνο από

6 την έναρξη ισχύος του παραρτήµατος, την εισαγωγή αυτών των προϊόντων από κάθε Κράτος, που δεν συµµετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο. 3α. Μέσα σε τρία χρόνια από την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, τα Μέρη θα συντάξουν, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 10 της Συνθήκης, ένα παράρτηµα µε κατάλογο των προϊόντων, που περιέχουν τις ελεγχόµενες ουσίες του Παραρτήµατος Β. Τα Μέρη, που δεν θα έχουν προβάλει αντιρρήσεις στο παράρτηµα σύµφωνα µε τις διαδικασίες αυτές, θα απαγορεύσουν, µέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του παραρτήµατος, την εισαγωγή αυτών των προϊόντων από κάθε Κράτος, που δεν συµµετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο. 4. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1994, τα Μέρη θα καθορίσουν τη δυνατότητα να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν την εισαγωγή, από Κράτη, που δεν συµµετέχουν στο παρόν Πρωτόκολλο, προϊόντων, που παράγονται µε ελεγχόµενες ουσίες του Παραρτήµατος Α, αλλά δεν τις περιέχουν. Αν αυτό θεωρηθεί εφικτό, τα Μέρη θα συντάξουν, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 10 της Συνθήκης, παράρτηµα µε κατάλογο τέτοιων προϊόντων. Τα Μέρη, που δεν θα έχουν προβάλει αντιρρήσεις στο παράρτηµα σύµφωνα µε τις διαδικασίες αυτές, θα απαγορεύσουν, µέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του παραρτήµατος, την εισαγωγή αυτών των προϊόντων από κάθε Κράτος, που δεν συµµετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο. 4α. Μέσα σε πέντε χρόνια από την έναρξη ισχύος αυτής της παραγράφου, τα Μέρη θα καθορίσουν τη δυνατότητα να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν την εισαγωγή από Κράτη, που δεν συµµετέχουν στο παρόν Πρωτόκολλο, προϊόντων, που παράγονται µε ελεγχόµενες ουσίες του Παραρτήµατος Β, αλλά δεν τις περιέχουν. Αν αυτό θεωρηθεί εφικτό, τα Μέρη θα συντάξουν, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 10 της Συνθήκης, παράρτηµα µε κατάλογο τέτοιων προϊόντων. Τα Μέρη, που δεν θα έχουν προβάλει αντιρρήσεις στο παράρτηµα σύµφωνα µε τις διαδικασίες αυτές θα απαγορεύσουν ή θα περιορίσουν, µέσα σ' ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του παραρτήµατος, την εισαγωγή αυτών των προϊόντων από κάθε Κράτος, που δεν συµµετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο. 5. Κάθε Μέρος αναλαµβάνει στον υψηλότερο πρακτικά δυνατό βαθµό να αποθαρρύνει την εξαγωγή τεχνολογίας για την παραγωγή και χρήση ελεγχόµενων ουσιών σε κάθε Κράτος, που δεν συµµετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο. 2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται από την επόµενη παράγραφο: "8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι εισαγωγές, που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 1α, 3, 3α, 4 και 4α, και οι εξαγωγές, που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 2α, µπορεί να επιτρέπονται από, και προς, κάθε Κράτος, που δεν συµµετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο, αν αυτό το Κράτος θεωρηθεί σε Σύνοδο των Μερών ότι έχει πλήρως συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 2, των άρθρων 2Α µέχρι 2Ε και του παρόντος άρθρου και έχει γι' αυτό υποβάλει τα στοιχεία, όπως καθορίζονται στο άρθρο Στο άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου προστίθεται η επόµενη παράγραφος σαν παράγραφος 9: «9. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος "Κράτος, που δεν συµµετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο" θα περιλαµβάνει, ως προς µια συγκεκριµένη ελεγχόµενη ουσία, Κράτη ή οργανισµούς περιφερειακής οικονοµικής Ολοκλήρωσης, που δεν έχουν συµφωνήσει να δεσµεύονται από τα µέτρα ελέγχου, που εφαρµόζονται γι' αυτήν την ουσία». ΙΣΤ. άρθρο 5: Ιδιαίτερη θέση των αναπτυσσόµενων χωρών Το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται απο το ακόλουθο κείµενο: "1. Κάθε Μέρος, που είναι αναπτυσσόµενη χώρα και έχει ετήσιο υπολογιζόµενο επίπεδο κατανάλωσης ελεγχόµενων ουσιών του Παραρτήµατος Α µικρότερο από 0,3 χιλιόγραµµα ανά κάτοικο κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου γι' αυτό, ή κατά οιονδήποτε χρόνο εφεξής και µέχρι την 1η Ιανουαρίου 1999, δικαιούται, για να καλύψει τις βασικές εσωτερικές ανάγκες του, να καθυστερήσει για δέκα χρόνια τη συµµόρφωσή του προς τα µέτρα ελέγχου, όπως ορίζονται στα άρθρα 2Α µέχρι 2Ε.

7 2. Ωστόσο, κάθε Μέρος, που υπάγεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν πρέπει να υπερβαίνει ούτε το ετήσιο υπολογιζόµενο επίπεδο κατανάλωσης των ελεγχόµενων ουσιών του Παραρτήµατος Α των 0,3 χιλιογράµµων ανά κάτοικο ούτε το ετήσιο υπολογιζόµενο επίπεδο κατανάλωσης των ελεγχόµενων ουσιών του Παραρτήµατος Β των 0,2 χιλιογράµµων ανά κάτοικο 3. Κατά την εφαρµογή των µέτρων ελέγχου, που καθορίζονται στα άρθρα 2Α µέχρι 2Ε, κάθε Μέρος, που υπάγεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δικαιούται να χρησιµοποιεί: α) Για τις ελεγχόµενες ουσίες του Παραρτήµατος Α είτε τον ετήσιο µέσο όρο των υπολογιζόµενων επιπέδων κατανάλωσής του κατά την περίοδο 1995 έως 1997 συµπεριλαµβανοµένου είτε το υπολογιζόµενο επίπεδο κατανάλωσης των 0,3 χιλιογράµµων ανά κάτοικο, όποιο είναι χαµηλότερο σαν βάση για να προσδιορισθεί η συµµόρφωσή του προς τα µέτρα ελέγχου. β) Για τις ελεγχόµενες ουσίες του Παραρτήµατος Β, το µέσο όρο του ετήσιου υπολογιζόµενου επιπέδου κατανάλωσής του για την περίοδο 1998 έως 2000 συµπεριλαµβανοµένου ή το υπολογιζόµενο επίπεδο κατανάλωσης των 0,2 χιλιογράµµων ανά κάτοικο, όποιο είναι χαµηλότερο, σαν βάση για να προσδιορισθεί η συµµόρφωσή του προς τα µέτρα ελέγχου. 4. Εάν ένα Μέρος, που υπάγεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή πριν καταστούν εφαρµόσιµες γι αυτό οι υποχρεώσεις µέτρων ελέγχου των άρθρων 2Α έως 2Ε, διαπιστώσει ότι δεν µπορεί να αποκτήσει επαρκή ποσότητα των ελεγχόµενων ουσιών, µπορεί να το γνωστοποιήσει στη Γραµµατεία. Η Γραµµατεία θα διαβιβάσει αµέσως τη γνωστοποίηση στα Μέρη, που θα εξετάσουν το θέµα στην επόµενη Σύνοδό τους και θα αποφασίσουν για την κατάλληλη ενέργεια, που πρέπει να γίνει. 5. Η ανάπτυξη της δυνατότητας για εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, να συµµορφώνονται µε τα µέτρα ελέγχου, που περιλαµβάνονται στα άρθρα 2Α µέχρι 2Ε και η εφαρµογή τους από τα Μέρη αυτά θα εξαρτηθεί από την εφαρµογή στην πράξη της οικονοµικής συνεργασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 και τη µεταφορά τεχνολογίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10Α. 6. Κάθε Μέρος, που υπάγεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου µπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, να γνωστοποιήσει γραπτά στη Γραµµατεία ότι, αφού έλαβε όλα τα πρακτικά µέτρα, δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει κάποια ή όλες τις υποχρεώσεις, που περιλαµβάνονται στα άρθρα 2Α µέχρι 2Ε λόγω της ανεπαρκούς εφαρµογής των άρθρων 10 και 10Α. Η Γραµµατεία θα διαβιβάσει αµέσως αντίγραφο της γνωστοποίησης στα Μέρη, που θα εξετάσουν το θέµα στην επόµενη Σύνοδό τους, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και θα αποφασίσουν για τις κατάλληλες ενέργειες, που πρέπει να γίνουν. 7. Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου µεταξύ της γνωστοποίησης και της Συνόδου των Μερών, όπου θα αποφασισθούν οι κατάλληλες ενέργειες, που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 6, ή κατά τη διάρκεια µιας επιπλέον περιόδου εφόσον η Σύνοδος των Μερών το αποφασίσει, δεν θα κινηθούν οι διαδικασίες µη τήρησης των διατάξεων, που αναφέρονται στο άρθρο 8, εναντίον του Μέρους, που υπέβαλε τη γνωστοποίηση. 8. Σύνοδος των Μερών, το αργότερο το 1995, θα επανεξετάσει την κατάσταση των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής στην πράξη της οικονοµικής συνεργασίας και της µεταφοράς τεχνολογίας σ' αυτά, και θα εγκρίνει τις απαραίτητες αναθεωρήσεις σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα των µέτρων ελέγχου, που θα εφαρµοσθεί στα Μέρη αυτά. 9. Οι αποφάσεις των Μερών, που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 6 και 7 του παρόντος άρθρου, θα λαµβάνονται σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία, που εφαρµόζεται για τη λήψη αποφάσεων κατά το άρθρο 10. ΙΖ. Άρθρο 6: Εκτίµηση και απολογισµός των µέτρων ελέγχου

8 Στο άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου µετά τις λέξεις "στο Άρθρο 2", προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: "και στα άρθρα 2Α µέχρι 2Ε και της κατάστασης της σχετικής µε την παραγωγή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές των µεταβατικών ουσιών της Οµάδας Ι του Παραρτήµατος Γ". ΙΗ. άρθρο 7: Υποβολή Στοιχείων Το άρθρο 7 το Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κάθε Μέρος υποβάλλει στη Γραµµατεία, µέσα σε τρεις µήνες από την προσχώρησή του, στατιστικά στοιχεία για την παραγωγή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές του κάθε ελεγχόµενης ουσίας του Παραρτήµατος Α για το 1986 ή την καλύτερη δυνατή εκτίµηση αυτών των στοιχείων, όταν δεν τα διαθέτει αυτούσια. 2. Κάθε Μέρος υποβάλλει στη Γραµµατεία στατιστικά στοιχεία για την παραγωγή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές του κάθε ελεγχόµενης ουσίας του Παραρτήµατος Β και κάθε µεταβατικής ουσίας της Οµάδας Ι του Παραρτήµατος Γ, για το 1989 ή την καλύτερη δυνατή εκτίµηση αυτών των στοιχείων όταν δεν τα διαθέτει αυτούσια, το αργότερο τρεις µήνες µετά την ηµεροµηνία, που τίθενται σε ισχύ γι' αυτό το Μέρος οι ρυθµίσεις του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τις ουσίες του Παραρτήµατος Β. 3. Κάθε Μέρος υποβάλλει στη Γραµµατεία στατιστικά στοιχεία για την ετήσια παραγωγή του (όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1) και ξεχωριστά για - τις ποσότητες, που χρησιµοποιήθηκαν σαν υλικό τροφοδοσίας - τις ποσότητες που καταστράφηκαν µε τεχνολογίες, που έχουν εγκριθεί από τα Μέρη - τις εισαγωγές και τις εξαγωγές προς χώρες, που είναι ή δεν είναι συµβαλλόµενα µέρη αντίστοιχα κάθε ελεγχόµενης ουσίας των Παραρτηµάτων Α και Β, καθώς επίσης και κάθε µεταβατικής ουσίας της Οµάδας Ι του Παραρτήµατος Γ, για το έτος, που κατά τη διάρκειά του τέθηκαν σε ισχύ οι ρυθµίσεις οι σχετικές µε τις ουσίες του παραρτήµατος Β και εφεξής για κάθε χρόνο. Τα στοιχεία υποβάλλονται το αργότερο µετά εννέα µήνες από το τέλος του χρόνου, όπου αναφέρονται. 4. Για τα Μέρη, που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 8 στοιχείο α) του άρθρου 2, οι απαιτήσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών πληρούνται εάν η σχετική οργάνωση περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης παρέχει στοιχεία για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές µεταξύ της οργάνωσης και κρατών, που δεν είναι µέλη της οργάνωσης αυτής.» ΙΘ. άρθρο 9: Έρευνα, ανάπτυξη, ενηµέρωση του κοινού και ανταλλαγή πληροφοριών Το στοιχείο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται ως ακολούθως: α) τις καλύτερες τεχνολογίες για τη βελτίωση του περιορισµού, της ανάκτησης, της ανακύκλωσης ή της καταστροφής των ελεγχόµενων και των µεταβατικών ουσιών ή για τη µείωση των εκποµπών τους µε άλλο τρόπο, Κ. άρθρο 10: Χρηµατοδοτικός µηχανισµός Το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου αντικαθίστανται ως εξής: «άρθρο 10: Χρηµατοδοτικός µηχανισµός 1. Τα Μέρη δηµιουργούν µηχανισµό για τους σκοπούς εξασφάλισης χρηµατοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς τεχνολογιών, προς τα Μέρη, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου, για να καταστήσουν δυνατή τη συµµόρφωσή τους µε τα µέτρα ελέγχου, όπως καθορίζονται στα άρθρα 2Α µέχρι 2Ε του Πρωτοκόλλου. Ο µηχανισµός αυτός, στον οποίο οι συνεισφορές θα προστίθενται σε άλλες χρηµατοδοτικές µεταβιβάσεις προς τα Μέρη, που υπάγονται σ' αυτήν την παράγραφο, θα καλύπτει όλες τις συµφωνηµένες πρόσθετες δαπάνες των Μερών αυτών, ώστε να µπορέσουν

9 να συµµορφωθούν στα µέτρα ελέγχου του Πρωτοκόλλου. Ενδεικτικός κατάλογος των κατηγοριών πρόσθετων δαπανών θα αποφασισθεί σε Σύνοδο των Μερών. 2. Ο δηµιουργούµενος µηχανισµός σύµφωνα µε την παράγραφο 1 θα περιλαµβάνει Πολυµερές Ταµείο. Ενδέχεται επίσης να περιλαµβάνει άλλα µέσα πολυµερούς, περιφερειακής και διµερούς συνεργασίας. 3. Το Πολυµερές Ταµείο: α) καλύπτει, µε δωρεές ή µε δάνεια µε ευνοϊκούς όρους, ανάλογα µε την περίπτωση και σύµφωνα µε κριτήρια, που θα αποφασισθούν από τα Μέρη, τις συµφωνηµένες πρόσθετες δαπάνες, β) χρηµατοδοτεί λειτουργίες γραφείου συµψηφισµού, που: 1) βοηθά τα Μέρη, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, να προσδιορίζουν τις ανάγκες τους για συνεργασία, µε ειδικές µελέτες για κάθε χώρα και άλλης µορφής τεχνική συνεργασία, 2) διευκολύνει την τεχνική συνεργασία, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες, που έχουν προσδιορισθεί, 3) διανέµει, όπως καθορίζεται στο άρθρο 9, πληροφόρηση και σχετικό υλικό, και οργανώνει σεµινάρια εργασίας (work shops), εκπαιδευτικές συναντήσεις και άλλες σχετικές δραστηριότητες, προς όφελος των Μερών εκείνων, που είναι αναπτυσσόµενες χώρες, και 4) διευκολύνει και παρακολουθεί άλλες µορφές πολυµερούς, περιφερειακής και διµερούς συνεργασίας, που προσφέρονται στα Μέρη εκείνα, που είναι αναπτυσσόµενες χώρες, γ) χρηµατοδοτεί τις γραµµατειακές υπηρεσίες του Πολυµερούς Ταµείου και τις σχετικές δαπάνες στήριξης. 4. Το Πολυµερές Ταµείο λειτουργεί µε την εξουσιοδότηση των Μερών, που αποφασίζουν για τη γενική του πολιτική. 5. Τα Μέρη συνιστούν Εκτελεστική Επιτροπή για να αναπτύσσει και να παρακολουθεί την εφαρµογή των ειδικών επιχειρησιακών πολιτικών, των κατευθυντήριων γραµµών και των διοικητικών ρυθµίσεων, περιλαµβανοµένης της εκταµίευσης πόρων, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του Πολυµερούς Ταµείου. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα φέρει σε πέρας τα καθήκοντα και τις ευθύνες της, τις καθοριζόµενες από την εντολή της, όπως συµφωνείται από τα Μέρη, µε τη συνεργασία και τη βοήθεια της ιεθνούς Τράπεζας για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη ( ιεθνούς Τράπεζας), του Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον του Προγράµµατος Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών ή άλλων κατάλληλων οργανισµών ανάλογα µε τους αντιστοίχους τοµείς δικαιοδοσίας τους. Τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, που επιλέγονται µε βάση µια ισόρροπη αντιπροσώπευση των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, και των Μερών, που δεν υπάγονται σ' αυτήν, επικυρώνονται από τα Μέρη. 6. Το Πολυµερές Ταµείο χρηµατοδοτείται µε συνεισφορές των Μερών, που δεν υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, σε µετατρέψιµο νόµισµα ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, σε είδος και/ή σε εθνικό νόµισµα, στη βάση της κλίµακας εκτιµήσεων των Ηνωµένων Εθνών. Ενθαρρύνονται οι συνεισφορές άλλων Μερών. ιµερής και, σε ειδικές περιπτώσεις συµφωνηµένες µε απόφαση των Μερών, περιφερειακή συνεργασία µπορεί µέχρι κάποιο ποσοστό και σύµφωνα µε κριτήρια καθοριζόµενα µε απόφαση των Μερών, να θεωρηθεί σαν συνεισφορά στο Πολυµερές Ταµείο, µε την προϋπόθεση ότι µία τέτοιου είδους συνεργασία, τουλάχιστον: α) Σχετίζεται αυστηρά µε τη συµµόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου. β) εξασφαλίζει πρόσθετους πόρους, και γ) καλύπτει συµφωνηµένες πρόσθετες δαπάνες. 7. Τα Μέρη αποφασίζουν για τον προϋπολογισµό του προγράµµατος του Πολυµερούς Ταµείου για κάθε δηµοσιονοµική περίοδο και για το ποσοστό των συνεισφορών του κάθε Μέρους σ' αυτό. 8. Οι πόροι του Πολυµερούς Ταµείου εκταµιεύονται µε τη σύµφωνη γνώµη του επωφελούµενου Μέρους. 9. Οι αποφάσεις των Μερών, που αφορούν το παρόν άρθρο, λαµβάνονται οµόφωνα, όποτε αυτά είναι δυνατόν. Εάν όλες οι προσπάθειες για την επίτευξη οµόφωνης απόφασης έχουν

10 εξαντληθεί και δεν επιτευχθεί συµφωνία, οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 2/3 των Μερών, που είναι παρόντα και ψηφίζουν εφόσον αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 και είναι παρόντα και ψηφίζουν και συγχρόνως την πλειοψηφία των Μερών, που δεν υπάγονται στο άρθρο αυτό και είναι παρόντα και ψηφίζουν. 10. Ο χρηµατοδοτικός µηχανισµός, που δηµιουργείται στο παρόν άρθρο δεν προκαταλαµβάνει οποιεσδήποτε µελλοντικές ρυθµίσεις, που µπορεί να προκύψουν σε σχέση µε άλλα περιβαλλοντικά θέµατα. ΚΑ. άρθρο 10Α: Μεταφορά τεχνολογίας Το επόµενο άρθρο προστίθεται στο Πρωτόκολλο σαν άρθρο 10Α: Άρθρο 10Α : Μεταφορά τεχνολογίας Κάθε Μέρος λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα, σύµφωνα µε τα προγράµµατα τα υποστηριζόµενα από το χρηµατοδοτικό µηχανισµό, ώστε να διασφαλίζεται ότι: α) τα καλύτερα διαθέσιµα και περιβαλλοντικά ασφαλή υποκατάστατα και οι σχετικές τεχνολογίες µεταφέρονται ταχύτατα στα Μέρη, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, και β) οι µεταφορές του στοιχείου α) γίνονται µε δίκαιες και τις πλέον ευνοικές συνθήκες. ΚΒ. άρθρο 1-1 : Σύνοδοι των Μερών Στο Άρθρο 11 του Πρωτοκόλλου η παράγραφος 4 στοιχείο ζ) αντικαθίσταται ως εξής: "ζ) Η εκτίµηση, σύµφωνα µε το άρθρο 6, των µέτρων ελέγχου και της κατάστασης σχετικά µε τις µεταβατικές ουσίες," ΚΓ. άρθρο 17: Μέρη που προσχωρούν µετά την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου Στο άρθρο 17 µετά τις λέξεις "στα άρθρα 2" προστίθενται τα κάτωθι: "2Α έως 2Ε". Κ. άρθρο 19 : Αποχώρηση Το άρθρο 19 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε Μέρος µπορεί να αποχωρήσει από το παρόν Πρωτόκολλο, γνωστοποιώντας αυτό εγγράφως στο Θεµατοφύλακα οποτεδήποτε µετά την πάροδο τεσσάρων χρόνων εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2Α. Κάθε τέτοια αποχώρηση αρχίζει να ισχύει ένα χρόνο µετά τη λήψη από το Θεµατοφύλακά της γνωστοποίησης ή κατά οποιαδήποτε µετέπειτα ηµεροµηνία, που ενδεχόµενα ορίζεται στη γνωστοποίηση της αποχώρησης.»

11 ΚΕ. Παραρτήµατα Στο Πρωτόκολλο προστίθενται τα ακόλουθα Παραρτήµατα : Παράρτηµα Β Ελεγχόµενες ουσίες Οµάδα Ουσία υναµικό καταστροφής όζοντος Οµάδα Ι CF 3 Cl (CFC-13) 1,0 C 2 FCl 5 (CFC-111) 1,0 C 2 F 2 Cl 4 (CFC-112) 1,0 C 3 FCl 7 (CFC-211) 1,0 C 3 F 2 Cl 6 (CFC-212) 1,0 C 3 F 3 Cl 5 (CFC-213) 1,0 C 3 F 4 Cl 4 (CFC-214) 1,0 C 3 F 5 Cl 3 (CFC-215) 1,0 C 3 F 6 Cl 2 (CFC-216) 1,0 C 3 F 7 Cl (CFC-217) 1,0 Οµάδα ΙΙ CCl 4 τετραχλωράνθρακας 1,1 Οµάδα ΙΙΙ C 2 H 3 Cl 3 * 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο (µεθυλοχλωροφόρµιο) (*) Ο τύπος αυτός δεν αναφέρεται στο 1,1,2-τριχλωροαιθάνιο 0,1 Οµάδα Οµάδα Ι CHFCl 2 CHF 2 Cl CH 2 FCl C 2 HFCl 4 C 2 HF 2 Cl 3 C 2 HF 3 Cl 2 C 2 HF 4 Cl C 2 H 2 FCl 3 C 2 H 2 F 2 Cl 2 C 2 H 2 F 3 Cl C 2 H 3 FCl 2 C 2 H 3 F 2 Cl C 2 H 4 FCl C 3 HFCl 6 C 3 HF 2 Cl 5 C 3 HF 3 Cl 4 C 3 HF 4 Cl 3 C 3 HF 5 Cl 2 C 3 HF 6 Cl C 3 H 2 FCl 5 C 3 H 2 F 2 Cl 4 C 3 H 2 F 3 Cl 3 C 3 H 2 F 4 Cl 2 Παράρτηµα Γ Μεταβατικές ουσίες Ουσία (HCFC-21) (HCFC-22) (HCFC-31) (HCFC-121) (HCFC-122) (HCFC-123) (HCFC-124) (HCFC-131) (HCFC-132) (HCFC-133) (HCFC-141) (HCFC-142) (HCFC-151) (HCFC-221) (HCFC-222) (HCFC-223) (HCFC-224) (HCFC-225) (HCFC-226) (HCFC-231) (HCFC-232) (HCFC-233) (HCFC-234)

12 C 3 H 2 F 5 Cl C 3 H 3 FCl 4 C 3 H 3 F 2 Cl 3 C 3 H 3 F 3 Cl 2 C 3 H 3 F 4 Cl C 3 H 4 FCl 3 C 3 H 4 F 2 Cl 2 C 3 H 4 F 3 Cl C 3 H 5 FCl 2 C 3 H 5 F 2 Cl C 3 H 6 FCl (HCFC-235) (HCFC-241) (HCFC-242) (HCFC-243) (HCFC-244) (HCFC-251) (HCFC-252) (HCFC-253) (HCFC-261) (HCFC-262) (HCFC-271) ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1. Η παρούσα Τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1992 µε την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον είκοσι επίσηµα έγγραφα επικύρωσης αποδοχής ή έγκρισης της Τροποποίησης έχουν κατατεθεί από Κράτη ή οργανισµούς περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης, που είναι Μέρη του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις Ουσίες που Καταστρέφουν τη Στοιβάδα του όζοντος. Σε περίπτωση, που η προϋπόθεση αυτή δεν πληρούται µέχρι την ηµεροµηνία αυτήν, η Τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ την ενενηκοστή ηµέρα από την ηµεροµηνία, κατά την οποία θα πληρούται. 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, κάθε επίσηµο έγγραφο, που κατατίθεται από οργανισµό περιφερειακής ολοκλήρωσης δεν θεωρείται πρόσθετο εκείνων, που κατατίθενται από Κράτη-Μέλη του οργανισµού αυτού. 3. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Τροποποίησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, θα τίθεται σε ισχύ για κάθε άλλο Μέρος του Πρωτοκόλλου την ενενηκοστή ηµέρα από την ηµεροµηνία κατάθεσης του νόµιµου εγγράφου του επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 της τροποποίησης του Πρωτοκόλλου. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. Αθήνα, 28 εκεµβρίου 1992 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΒΙΡ. ΤΣΟΥ ΕΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤ. ΜΑΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

13 Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 29 εκεµβρίου 1992 Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥ Α-ΜΠΕΝΑΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, ιεκπ. στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναµόρφωση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Φεβρουαρίου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 105 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ

KΕΦΑΛΑΙΟ 105 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ KΕΦΑΛΑΙΟ 105 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρα 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία 3. Εγκριµένα λιµάνια 4. ιευθυντής 5. ιευθυντής έχει εξουσίες αστυνοµικού 6. Απαγορευµένοι µετανάστες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4135, 18.7.2007 Ν. 103(Ι)/2007 Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ο β ΜΑΙ^ΒΚ' ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦ.1 Γενική Εφορεία ΚΕΦ.2 Περιφερειακή Οργάνωση Επαρχιακές Εφορείες Τοπικές Εφορείες Καθήκοντα και υποχρεώσεις Επαρχιακών και Τοπικών Εφόρων ιαδικασία ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008. Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008. Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008 Τάξη /Τµήµα : Α Ονοµατεπώνυµο :. Χρόνος : 1 Ώρα ( 60 Λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

" # $ % &' " # $ & ( &.186/92 ' 5,9,24,25 38 ).2523/97.1809/88 3301/04. * $ $' + ' www.gsis.gr/ / '!/,-.1043. ( $,.. $, * /. /

 # $ % &'  # $ & ( &.186/92 ' 5,9,24,25 38 ).2523/97.1809/88 3301/04. * $ $' + ' www.gsis.gr/ / '!/,-.1043. ( $,.. $, * /. / 8.4.2005..334 :! " # $ % &' " # $ & ( &.186/92 ' 5,9,24,25 38 ).2523/97.1809/88 3301/04. * $ $' + ' www.gsis.gr/ / '!/,-.1043. ( $,.. $, * /. / ( 0 1( 22, 546 23,.2310-221.127, 270.968 fax 2310-263.139,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας)

Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας) Συγκροτήθηκε από τους ικαστές Σοφία Καλούδη Πρόεδρο Πρωτοδικών-εισηγήτρια, Γεώργιο Ξυνόπουλο και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3681 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Μάλτας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος. ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1: Α. ΦΟΡΕΑΣ: του εντός του 2 ου Έτους µετά την Ίδρυση και εντός του 3 ου Έτους µετά την Ίδρυση Επιχείρηση που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ 48% (12,012 ώρες) 41% (2.996) 52% (12,828 ώρες) Πίνακας 1 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πίνακας 2 59% (4.260)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 1569 Έτος: 1985 ΦΕΚ: Α 183 19851025 Τέθηκε σε ισχύ: 25.10.1985 Ηµ.Υπογραφής: 21.10.1985 Τίτλος ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν. 122(Ι)/2003 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3742, 25.7.2003 737 Ν. 122(Ι)/2003 Ο περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµος του 2003, εκδίδεται µε δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ, 7 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ, 7 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ, 7 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) Άρθρο 1 - Γενικές διατάξεις 1. Το άρθρο 1 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

Μαρξ, Κ. (2007). "Κριτική του προγράµµατος της Γκότα", σ. 37.

Μαρξ, Κ. (2007). Κριτική του προγράµµατος της Γκότα, σ. 37. «( ) Ίση λαϊκή εκπαίδευση; Τι να φαντάζονται µ αυτά τα λόγια; Πιστεύουν ότι µπορεί στη σηµερινή κοινωνία (και µονάχα µε δαύτην έχουν να κάνουν) να είναι η εκπαίδευση ίση για όλες τις τάξεις; Ή ζητάνε να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 55 56 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2327 (ΦΕΚ 156/31-7-1995 τεύχος Α ) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Εθνικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 10 / 2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 138.737 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. (Το Παράρτηµα 3 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Υπουργικής Απόφασης 11308/16-11- 2010)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. (Το Παράρτηµα 3 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Υπουργικής Απόφασης 11308/16-11- 2010) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 (Το Παράρτηµα 3 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Υπουργικής Απόφασης 11308/16-11- 2010) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ και ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Ορισµοί 3.1 Γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 2 Πίνακας περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισµού... 5 Νοµικό Πλαίσιο... 7 ΜΕΡΟΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Κεφ. 350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του 1994 18(Ι) του 1996 24(Ι) του 2007 63(Ι) του 2007 9(Ι) του 2012 199(I) του 2012 105(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. «Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» Άρθρο Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3299/2004 1. Στο άρθρο 1 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα)

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Κεφάλαιο 3 4 (από µετάφραση) Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να γνωρίσουν το µέγεθος της αξιοπιστίας του Αγησιλάου και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις Αρ. 1 Ίδρυση Αποστολή 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται αυτοτελής Υπηρεσία με τον τίτλο «Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται ως αιώνας των µεγαλύτερων και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 Ν. 108(Ι)/2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ«ΚΥΠΡΙΑ 2014»

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ«ΚΥΠΡΙΑ 2014» ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ«ΚΥΠΡΙΑ 2014» Το ιεθνές Φεστιβάλ «Κύπρια 2014», θα πραγµατοποιηθεί κατά τους µήνες Σεπτέµβριο και Οκτώβριο 2014. Στόχος του Φεστιβάλ είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2168/1993 / Α-147 Οπλα-Πυροµαχικά- Εκρηκτικές ύλες-κλπ.θέµατα Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 'Αρθρο 1

Ν 2168/1993 / Α-147 Οπλα-Πυροµαχικά- Εκρηκτικές ύλες-κλπ.θέµατα Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 'Αρθρο 1 Ν 2168/1993 / Α-147 Οπλα-Πυροµαχικά- Εκρηκτικές ύλες-κλπ.θέµατα ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2168.Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως.

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως. 1 Αθλητικό παράπτωµα Αθλητικός χώρος «Αθλητικό παράπτωµα» σηµαίνει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αντικείµενη προς τους εν Κύπρο κρατούντες ή διεθνείς κανόνες ή κανονισµούς ή την διεθνή αθλητική δεοντολογία

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 154(I)/2015 Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙΝΟΙ Ο.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΑΑΣ ΚΕΦΑΑΟΝΙΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΙΤΣΑΚ Οδηγός Χρηµατοδότησης

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΙΤΣΑΚ Οδηγός Χρηµατοδότησης ΙΤΣΑΚ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2011-1- Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Το Σ του ΙΤΣΑΚ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής του Δήμου Βέροιας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-201 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθµατα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα) Μαθµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Καθίδρυση Αστυνομίας Κύπρου. 4. Εξουσίες Υπουργού. 5. Συγκρότηση Αστυνομίας. 6. Εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΑΤΑΓΗ: Α.Π.Σ. 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960 Περί υποδείξεως και εφαρµογής προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και µέσων πυροπροστασίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΑΤΑΓΗ: Α.Π.Σ. 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960 Περί υποδείξεως και εφαρµογής προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και µέσων πυροπροστασίας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΑΤΑΓΗ: Α.Π.Σ. 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960 Περί υποδείξεως και εφαρµογής προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και µέσων πυροπροστασίας Έχοντες υπ όψει: ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ. : ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, κατ'

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Ευαγγελάτο, Πρωτοδίκη-Εισηγητή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός, ειδικές χρήσεις νερού 7 Άρθρο 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής δικαιώματα..7 Άρθρο 3 Σχέση του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 21.11.2012 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Σε ποιο επιµελητήριο υποχρεούνται να εγγράφονται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936 ΕΤΟΣ 1936 ΝΕΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ : Κυπριάδης Ανδρέας : Βούλγαρης Κωνσταντίνος : Μανδηλαράς Γεώργιος : Σίµος Γεώργιος : Κουµερτάς Ματθαίος Λεγάκης Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr

Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr 2 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Με το ν. 2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248 Α ) έγινε κωδικοποίηση του νόμου του ΦΠΑ. Λόγω της αλλαγής που επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΙΙ-5 η /Φ/17402/84 Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών. (ΦΕΚ 931/Β/31-12-84) Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 26 του

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στ. σήµερα την οι υπογραφόµενοι στο παρόν: α). του., κάτοικος, οδός, κάτοχος του Α Τ.., µε ΑΦΜ. και OΥ β). του., κάτοικος, οδός, κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα