ΑΔΑ: Β4ΣΙ9-2Σ5. Mαροφςι, Αρ. Πρωτ /Σ5 Βαθμόσ προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΣΙ9-2Σ5. Mαροφςι, 12-11-2012 Αρ. Πρωτ. 141173/Σ5 Βαθμόσ προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ,"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕNIKH ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΕΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Α, ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ Σαχ. Δ/νςθ: Αν. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: Ιςτοςελίδα: Πλθροφορίεσ: ΜΑΡΟΤΙ Κλθςιάρθ Διμθτρα Σθλζφωνο: FAX: Mαροφςι, Αρ. Πρωτ /Σ5 Βαθμόσ προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ : Κατάργηςη και διατήρηςη κενών οργανικών θζςεων πολιτικοφ προςωπικοφ με ςχζςη εργαςίασ δημοςίου δικαίου Τπηρεςιών και Φορζων του πρώην Τπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων και νυν Τπουργείου Παιδείασ και Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Αθλητιςμοφ, κατ εφαρμογή τησ παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν.4024/2011, όπωσ ιςχφει. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Σθ διάταξθ τθσ παρ. 1α του άρκρου 33 του Ν.4024/2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπροκζςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ » (ΦΕΚ 226 Αϋ), όπωσ ιςχφει. 2. Σο άρκρο 3 του Π.Δ.85/2012 «ϋιδρυςθ και μετονομαςία Τπουργείων, μεταφορά και κατάργθςθ υπθρεςιϊν» (ΦΕΚ 141 Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ.1 του άρκρου 1 του Π.Δ.88/2012 (ΦΕΚ 143 Αϋ) και Π.Δ.98/2012 (ΦΕΚ 160 Αϋ). 3. Σο Π.Δ.96/2012 (ΦΕΚ 154 Αϋ). 4. Σισ Διαπιςτωτικζσ Πράξεισ κατάργθςθσ κενϊν οργανικϊν κζςεων πολιτικοφ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου δικαίου Τπθρεςιϊν και Φορζων του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. κατϋ εφαρμογι τθσ παρ. 1α του άρκρου 33 του Ν.4024/2011, όπωσ ιςχφει: α) α/Σ5/ (ΦΕΚ 614/Βϋ/2012) του πρϊθν Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., β) / (ΦΕΚ 2730 Β ) τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν, γ) 5832/ (ΦΕΚ 2761 Β ) του Οργανιςμοφ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.), δ) 15718/ (ΦΕΚ 2727 Β ) τθσ ιβιτανιδείου Δθμόςιασ χολισ Σεχνϊν και Επαγγελμάτων, ε) 171/ (ΦΕΚ 3125 Βϋ) του Δθμόςιου Πρότυπου Παιδικοφ Γυμναςτθρίου Καιςαριανισ, ςτ) 978/ (ΦΕΚ 2999 Β ) του Σαμείου Διοικιςεωσ και 1

2 Διαχειρίςεωσ Πανεπιςτθμιακϊν Δαςϊν, η) Φ2γ/381/ (ΦΕΚ 3279 Βϋ) του Σαμείου Διοικιςεωσ και Διαχειρίςεωσ Αγροκτιματοσ Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν Φ2γ/267/ (ΦΕΚ 2389 Βϋ) όμοια πράξθ, θ) 818/ (ΦΕΚ 3193 Βϋ) τθσ Πανεπιςτθμιακισ Φοιτθτικισ Λζςχθσ του Α.Π.Θ., όπωσ τροποποιικθκε με τθν 3238/ (ΦΕΚ 2537 Βϋ) όμοια πράξθ και κ) Φ.3/22869/ΔΔΟ/ (ΦΕΚ 3264 Β ) του Διεπιςτθμονικοφ Οργανιςμοφ Αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), όπωσ διορκϊκθκε με το ΦΕΚ 2378/Βϋ/ Σουσ Οργανιςμοφσ των Τπθρεςιϊν και Φορζων του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. των περιλαμβανομζνων ςτθν παροφςα, όπωσ ιςχφουν. 6. Σα ςχετικά ζγγραφα των Τπθρεςιϊν και Φορζων του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. των περιλαμβανομζνων ςτθν παροφςα. 7. Σισ ανάγκεσ διατιρθςθσ κενϊν οργανικϊν κζςεων των Τπθρεςιϊν και Φορζων του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. των περιλαμβανομζνων ςτθν παροφςα. 8. Σο γεγονόσ ότι από τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ Καταργοφμε και διατθροφμε κενζσ οργανικζσ κζςεισ μόνιμου προςωπικοφ Τπθρεςιϊν και Φορζων του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, κατά κατθγορία και κλάδο, οι οποίεσ υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων ςτουσ οικείουσ οργανιςμοφσ οργανικϊν κζςεων, ωσ εξισ: 1. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΤ Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Kαταργοφμε ςυνολικά εκατό (100) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά εκατόν ςαράντα δφο (142) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, λόγω: α) αποχϊρθςθσ μεγάλου αρικμοφ διοικθτικϊν υπαλλιλων τθν τελευταία διετία , β) υποςτιριξθσ τθσ νζασ διοικθτικισ δομισ ςτο πλαίςιο αναδιοργάνωςθσ των δθμοςίων υπθρεςιϊν και ανακατανομισ των οργανικϊν κζςεων βάςει του Ν.4024/2011 και γ) των αυξανόμενων αναγκϊν που δθμιουργεί θ θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ βάςει Ν.3986/2011, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΕ4 ΣΑΣΙΣΙΚΟΛΟΓΩΝ 0 5 ΠΕ9 ΜΕΣΑΦΡ. -ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 0 21 ΣΕ2 ΤΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0 11 ΣΕ4 ΛΟΓΙΣΙΚΟ 0 1 ΣΕ5 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 0 7 ΣΕ6 ΑΝΑΛΤΣΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 0 47 ΔΕ2 ΔΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΩΝ 44 0 ΔΕ4 ΧΕΔΙΑΣΩΝ 20 0 ΔΕ8 ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΚΣ. ΜΙΚΡΟΦ ΔΕ10 ΤΝΣΗΡ. ΕΓΚΑΣΑΣΑ. 0 4 ΔΕ11 ΤΝΣΗΡ. ΚΣΙΡ-ΕΠΙΠΛΩΝ 0 3 ΔΕ12 ΤΝΣ. ΜΗΧΑΝ. ΓΡΑΦ. 0 1 ΔΕ13 ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜ.ΕΡΓ. 5 0 ΔΕ14 ΜΕΣΑΦΡΑΣΩΝ 2 0 ΤΕ2 ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ ΤΝΟΛΟ

3 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Kαταργοφμε ςυνολικά τρείσ (3) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά είκοςι εννζα (29) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, για τθν αποδοτικότερθ λειτουργία τθσ Τπθρεςίασ δεδομζνου του διευρυμζνου πλζγματοσ αρμοδιοτιτων βάςει των διατάξεων του άρκρου 3 παρ. 2ε του Ν.2909/2001 και του Ν. 3879/2010, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 0 13 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 0 1 ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 0 5 ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 0 3 ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0 1 ΔΕ ΔΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΩΝ 1 0 ΔΕ ΣΕΧΝΙΚΟΤ 0 3 ΤΕ ΦΤΛΑΚΩΝ-ΝΤΧΣΟΦΤΛΑΚΩΝ 1 0 ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΣΩΝ 1 0 ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ Kαταργοφμε ςυνολικά δζκα τζςςερισ (14) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά δζκα εννζα (19) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, λόγω τθσ άμεςθσ ςχζςθσ των ειδικοτιτων αυτϊν με τα προγράμματα που υλοποιοφνται από τθ Γενικι Γραμματεία Νζασ Γενιάσ, ενϊ μία (1) κζςθ του κλάδου ΔΕ Σθλεφωνθτϊν εμπίπτει ςτθν εξαίρεςθ τθσ περ.κ τθσ παρ.8 του αρ.1 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Αϋ), ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΕ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΩΝ 3 0 ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 0 10 ΣΕ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 2 0 ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 0 2 ΣΕ ΔΙΔΑΚΑΛΩΝ 1 0 ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 0 5 ΔΕ ΣΤΠΟΓΡΑΦΙΑ 1 0 ΔΕ ΔΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΩΝ 6 0 ΔΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 0 1 ΔΕ ΣΗΛΕΦΩΝΗΣΩΝ 0 1 ΤΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 1 0 ΤΝΟΛΟ

4 4. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Διατθροφμε όλεσ τισ κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, ήτοι εννζα (9), για τθν κάλυψθ υπθρεςιακϊν αναγκϊν, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 0 1 ΠΕ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0 2 ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 0 1 ΔΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η/Τ 0 3 ΔΕ ΧΕΔΙΑΣΩΝ 0 1 ΤΝΟΛΟ ζωσ 17. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Kαταργοφμε ςυνολικά χίλιεσ πεντακόςιεσ τριάντα μία (1531) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά δφο χιλιάδεσ οκτακόςιεσ πενήντα τρείσ (2853) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, εκ των οποίων τισ ςαράντα μία (41) κατ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ περ. α τθσ παρ. 1α του άρκρου 33 του Ν. 4024/2011 και τισ υπόλοιπεσ λόγω α) τθσ νζασ δομισ των Περιφερειακϊν Δ/νςεων Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ και των Δ/νςεων Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ με τθ μεταφορά αρμοδιοτιτων από τθν Κεντρικι Διοίκθςθ, β) τθσ αποςτελζχωςθσ των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν από διοικθτικό προςωπικό λόγω αυτοδίκαιθσ απόλυςθσ, παραίτθςθσ και προςυνταξιοδοτικισ διακεςιμότθτασ, γ) του περιοριςμοφ του αρικμοφ των αποςπαςμζνων εκπαιδευτικϊν ςτισ Περιφερειακζσ Τπθρεςίεσ του Τπουργείου, γ) τθσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ των ςχολικϊν ενοτιτων και των μεγάλων ςχολικϊν μονάδων ςτο πλαίςιο των επικείμενων νομοκετικϊν πρωτοβουλιϊν για το Νζο χολείο, δ) τθσ υποςτιριξθσ των νζων δομϊν των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν με βοθκθτικό προςωπικό (κλθτιρεσ - επιςτάτεσ), ε) τθσ δυνατότθτασ μετάταξθσ εκπαιδευτικϊν ςε κζςεισ διοικθτικϊν οι οποίοι ζχουν κρικεί κατάλλθλοι και απαραίτθτοι για τθν υποςτιριξθ του διοικθτικοφ ζργου των υπθρεςιϊν. Ειδικότερα ςτο πλαίςιο τθσ αυςτθρισ δθμοςιονομικισ πολιτικισ, οι προςλιψεισ διοικθτικοφ προςωπικοφ μζχρι το ζτοσ 2015 ζχουν ουςιαςτικά αναςταλεί και οι ωσ άνω μετατάξεισ είναι ο μόνοσ τρόποσ ςτελζχωςθσ των υπθρεςιϊν με προςωπικό υψθλϊν προςόντων και ςτ) τθσ κάλυψθσ των αναγκϊν μθχανογράφθςθσ, μιςκοδοςίασ και εκςυγχρονιςμοφ των υπθρεςιϊν με τθν εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και τθσ ζνταξθσ τουσ ςτο Ενιαίο φςτθμα Πλθρωμϊν. Αναλυτικά: 4

5 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ Kαταργοφμε ςυνολικά επτακόςιεσ είκοςι τρείσ (723) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά εξακόςιεσ εξήντα τζςςερισ (664) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, εκ των οποίων οι δεκαπζντε (15) κλάδου ΔΕ1 Διοικητικοφ εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ τθσ περ. α τθσ παρ. 1α του άρκρου 33 του Ν. 4024/2011, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΚΕΝΕ ΔΙΑΣΗΡΟΤΜΕΝΕ ΚΕΝΕ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 12 0 ΠΕ ΠΛΗΡ 0 15 ΣΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΕ ΠΛΗΡ 9 54 ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 8 1 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΔΕ2 ΔΑΚΣ 13 0 ΔΕ ΠΡΟ Η/Τ (ΕΙΔ ΧΕΙΡ Η/Τ) ΤΕΟ6 ΚΑΘ 0 1 ΤΕ1 ΚΛΗΣ/ ΕΠΙΣ/ΦΤΛ/ΝΤΚΣ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ Kαταργοφμε ςυνολικά δζκα (10) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά διακόςιεσ οκτώ (208) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, εκ των οποίων οι δφο (2) κλάδου ΔΕ1 Διοικητικοφ και δφο (2) κλάδου ΤΕ1 Κλητ/Επιςτ/Φυλ/Νυκτ εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ τθσ περ. α τθσ παρ. 1α του άρκρου 33 του Ν. 4024/2011, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΕ ΠΛΗΡ 0 10 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 0 2 ΣΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 0 23 ΣΕ ΠΛΗΡ 0 13 ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 0 5 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 0 68 ΔΕ2 ΔΑΚΣ 10 0 ΔΕ ΠΡΟ Η/Τ (ΕΙΔ ΧΕΙΡ Η/Τ) 0 5 ΤΕ1 ΚΛΗΣ/ ΕΠΙΣ/ΦΤΛ/ΝΤΚΣ 0 82 ΤΝΟΛΟ

6 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Kαταργοφμε ςυνολικά διακόςιεσ πενήντα τζςςερισ (254) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά τετρακόςιεσ εξήντα επτά (467) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, εκ των οποίων οι τζςςερισ (4) κλάδου ΔΕ1 Διοικητικοφ εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ τθσ περ. α τθσ παρ. 1α του άρκρου 33 του Ν. 4024/2011, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΕ ΠΛΗΡ 0 14 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3 5 ΣΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 0 94 ΣΕ ΠΛΗΡ 0 38 ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 0 5 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΔΕ2 ΔΑΚΣ 13 0 ΔΕ ΠΡΟ Η/Τ (ΕΙΔ ΧΕΙΡ Η/Τ) 0 12 ΤΕ1 ΚΛΗΣ/ ΕΠΙΣ/ΦΤΛ/ΝΤΚΣ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Kαταργοφμε ςυνολικά εννζα (9) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά εκατόν ςαράντα οκτώ (148) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, εκ των οποίων οι δφο (2) κλάδου ΔΕ1 Διοικητικοφ εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ τθσ περ. α τθσ παρ. 1α του άρκρου 33 του Ν. 4024/2011, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΕ ΠΛΗΡ 0 8 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 0 ΣΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 0 15 ΣΕ ΠΛΗΡ 0 9 ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 4 0 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 0 55 ΔΕ2 ΔΑΚΣ 4 0 ΔΕ ΠΡΟ Η/Τ (ΕΙΔ ΧΕΙΡ Η/Τ) 0 4 ΤΕ1 ΚΛΗΣ/ ΕΠΙΣ/ΦΤΛ/ΝΤΚΣ 0 57 ΤΝΟΛΟ

7 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΠΕΙΡΟΤ Kαταργοφμε ςυνολικά εξήντα τρεισ (63) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά εκατό (100) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, εκ των οποίων η μία (1) κλάδου ΔΕ1 Διοικητικοφ εμπίπτει ςτισ εξαιρζςεισ τθσ περ. α τθσ παρ. 1α του άρκρου 33 του Ν. 4024/2011, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΔΙΑΣΗΡΟΤΜΕΝΕ ΚΕΝΕ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3 0 ΠΕ ΠΛΗΡ 0 8 ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 0 ΣΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 0 18 ΣΕ ΠΛΗΡ 0 10 ΔΕ2 ΔΑΚΣ 8 0 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 0 60 ΔΕ ΠΡΟ Η/Τ (ΕΙΔ ΧΕΙΡ Η/Τ) 0 4 ΤΕ1 ΚΛΗΣ/ΕΠΙΣ/ΦΤΛ/ΝΤΚΣ 50 0 ΤΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ Kαταργοφμε ςυνολικά εκατόν τριάντα τρείσ (133) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά εκατόν εξήντα τζςςερισ (164) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, εκ των οποίων η μία (1) κλάδου ΔΕ1 Διοικητικοφ εμπίπτει ςτισ εξαιρζςεισ τθσ περ. α τθσ παρ. 1α του άρκρου 33 του Ν. 4024/2011, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΔΙΑΣΗΡΟΤΜΕΝΕ ΚΕΝΕ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 4 0 ΠΕ ΠΛΗΡ 0 6 ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 0 ΣΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΕ ΠΛΗΡ 9 14 ΔΕ2 ΔΑΚΣ 8 0 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΔΕ ΠΡΟ Η/Τ (ΕΙΔ ΧΕΙΡ Η/Τ) 0 4 ΤΕ1 ΚΛΗΣ/ΕΠΙΣ/ΦΤΛ/ΝΤΚΣ ΤΝΟΛΟ

8 11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Kαταργοφμε ςυνολικά τριάντα τρεισ (33) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά διακόςιεσ εξήντα μία (261) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, εκ των οποίων οι δφο (2) κλάδου ΔΕ1 Διοικητικοφ εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ τθσ περ. α τθσ παρ. 1α του άρκρου 33 του Ν. 4024/2011, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 4 0 ΠΕ ΠΛΗΡ 0 6 ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3 0 ΣΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 0 34 ΣΕ ΠΛΗΡ 0 24 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΔΕ ΠΡΟ Η/Τ (ΕΙΔ ΧΕΙΡ Η/Τ) 0 5 ΔΕ2 ΔΑΚΣ 11 0 ΤΕ1 ΚΛΗΣ/ΕΠΙΣ/ΦΤΛ/ΝΤΚΣ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Kαταργοφμε ςυνολικά εβδομήντα επτά (77) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά εκατόν εβδομήντα εννζα (179) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, εκ των οποίων οι δφο (2) κλάδου ΔΕ1 Διοικητικοφ εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ τθσ περ. α τθσ παρ. 1α του άρκρου 33 του Ν. 4024/2011, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 0 21 ΠΕ ΠΛΗΡ 0 10 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3 0 ΣΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΕ ΠΛΗΡ 3 12 ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 0 5 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΔΕ2 ΔΑΚΣ 8 0 ΔΕ ΠΡΟ Η/Τ (ΕΙΔ ΧΕΙΡ Η/Τ) 0 4 ΤΕ1 ΚΛΗΣ/ΕΠΙΣ/ΦΤΛ/ΝΤΚΣ ΤΝΟΛΟ

9 13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Kαταργοφμε ςυνολικά δζκα πζντε (15) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά διακόςιεσ τριάντα ζξι (236) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, εκ των οποίων οι δφο (2) κλάδου ΔΕ1 Διοικητικοφ εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ τθσ περ. α τθσ παρ. 1α του άρκρου 33 του Ν. 4024/2011, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΔΙΑΗΣΡΟΤΜΕΝΕ ΚΕΝΕ ΠΕ ΠΛΗΡ 0 10 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 0 2 ΣΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 0 30 ΣΕ ΠΛΗΡ 0 14 ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 0 3 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 0 72 ΔΕ2 ΔΑΚΣ 15 0 ΔΕ ΠΡΟ Η/Τ (ΕΙΔ ΧΕΙΡ Η/Τ) 0 5 ΤΕ1 ΚΛΗΣ/ΕΠΙΣ/ΦΤΛ/ΝΤΚΣ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ Kαταργοφμε ςυνολικά ςαράντα δφο (42) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά διακόςιεσ είκοςι τζςςερισ (224) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, εκ των οποίων οι δφο (2) κλάδου ΔΕ1 Διοικητικοφ εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ τθσ περ. α τθσ παρ. 1α του άρκρου 33 του Ν. 4024/2011, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 0 ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 0 18 ΠΕ ΠΛΗΡ 0 9 ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3 0 ΣΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 0 36 ΣΕ ΠΛΗΡ 0 17 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΔΕ2 ΔΑΚΣ 3 0 ΔΕ ΠΡΟ Η/Τ (ΕΙΔ ΧΕΙΡ Η/Τ) 0 6 ΤΕ1 ΚΛΗΣ/ΕΠΙΣ/ΦΤΛ/ΝΤΚΣ ΤΝΟΛΟ

10 15. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ Kαταργοφμε ςυνολικά εξήντα δφο (62) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά πενήντα επτά (57) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, εκ των οποίων οι δφο (2) κλάδου ΔΕ1 Διοικητικοφ εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ τθσ περ. α τθσ παρ. 1α του άρκρου 33 του Ν. 4024/2011, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΚΕΝΕ ΔΙΑΣΗΡΟΤΜΕΝΕ ΚΕΝΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 0 9 ΠΕ ΠΛΗΡ 0 9 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3 0 ΣΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 13 3 ΣΕ ΠΛΗΡ 0 2 ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 0 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 9 22 ΔΕ2 ΔΑΚΣ 3 0 ΔΕ ΠΡΟ Η/Τ (ΕΙΔ ΧΕΙΡ Η/Τ) 4 2 ΤΕ1 ΚΛΗΣ/ΕΠΙΣ/ΦΤΛ/ΝΤΚΣ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Kαταργοφμε ςυνολικά εκατόν τζςςερισ (104) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά ςαράντα εννζα (49) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, εκ των οποίων μία (1) κλάδου ΣΕ1 Διοικητικοφ και μία (1) κλάδου ΔΕ1 Διοικητικοφ εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ τθσ περ. α τθσ παρ. 1α του άρκρου 33 του Ν. 4024/2011, ωσ εξισ: ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΗΡΟΤΜΕΝΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΚΕΝΕ ΚΕΝΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 0 13 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 4 0 ΠΕ ΠΛΗΡ 0 4 ΣΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 9 7 ΣΕ ΠΛΗΡ 6 9 ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 5 0 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΔΕ2 ΔΑΚΣ 3 0 ΔΕ ΠΡΟ Η/Τ (ΕΙΔ ΧΕΙΡ Η/Τ) 0 3 ΤΕ1 ΚΛΗΣ/ΕΠΙΣ/ΦΤΛ/ΝΤΚΣ 53 3 ΤΝΟΛΟ

11 17. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Kαταργοφμε ςυνολικά ζξι (6) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά ενενήντα ζξι (96) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, εκ των οποίων οι δφο (2) κλάδου ΔΕ1 Διοικητικοφ εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ τθσ περ. α τθσ παρ. 1α του άρκρου 33 του Ν. 4024/2011, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 0 8 ΠΕ ΠΛΗΡ 0 7 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 0 2 ΣΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 0 13 ΣΕ ΠΛΗΡ 0 4 ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 0 2 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 0 20 ΔΕ ΠΡΟ Η/Τ (ΕΙΔ ΧΕΙΡ Η/Τ) 0 3 ΔΕ2 ΔΑΚΣ 6 0 ΤΕ06 ΚΑΘ 0 1 ΤΕ1 ΚΛΗΣ/ΕΠΙΣ/ΦΤΛ/ΝΤΚΣ 0 36 ΤΝΟΛΟ

12 18. ζωσ 33. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ Kαταργοφμε ςυνολικά δζκα ζξι (16) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά τριάντα δφο (32) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, για τθ ςτελζχωςθ τουσ με μόνιμο προςωπικό, ωσ εξισ: 18. 1ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 19. 2ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 20. 3ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 21. 1ο ΠΕΚ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 22. 2ο ΠΕΚ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 12

13 23. ΠΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 24. ΠΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 25. ΠΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 26. ΠΕΚ ΚΑΒΑΛΑ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 27. ΠΕΚ ΚΟΖΑΝΗ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 13

14 28. ΠΕΚ ΛΑΜΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 29. ΠΕΚ ΛΑΡΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 30. ΠΕΚ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 31. ΠΕΚ ΠΑΣΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 32. ΠΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 14

15 33. ΠΕΚ ΣΡΙΠΟΛΗ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 34. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Kαταργοφμε ςυνολικά δζκα τζςςερισ (14) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο προςωπικοφ και διατθροφμε ςυνολικά είκοςι οκτώ (28) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο προςωπικοφ, εκ των οποίων μία (1) κζςθ ΠΕ Ειδικοφ Σεχνικοφ Επιςτιμονα, μία (1) κζςθ ΠΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ και μία (1) κζςθ ΣΕ Μθχανικϊν κατ εφαρμογι τθσ περ. α τθσ παρ. 1α του άρκρου 33 του Ν. 4024/2011 και τισ υπόλοιπεσ λαμβάνοντασ υπ όψιν τισ πρόςκετεσ αρμοδιότθτεσ και υποχρεϊςεισ τθσ Ελλθνικισ Επιτροπισ Ατομικισ Ενζργειασ, οι οποίεσ απορρζουν από πρόςφατεσ και επικείμενεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, νζα Ευρωπαϊκά και Διεκνι πρότυπα αςφάλειασ κακϊσ και επιταγζσ που προκφπτουν από τθν επικφρωςθ Διεκνϊν υμβάςεων, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ 0 6 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 0 3 ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 13 ΔΕ ΣΕΧΝΙΚΟΤ 7 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 4 2 ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΣΩΝ 1 0 ΤΕ ΦΤΛΑΚΩΝ-ΝΤΧΣΟΦΤΛΑΚΩΝ 0 1 ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Kαταργοφμε όλεσ τισ κενζσ οργανικζσ κζςεισ κατά κατθγορία και κλάδο, ιτοι δζκα τρεισ (13), ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΕ Α2 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3 0 ΠΕ Α2 ΣΟΤΡΚ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 0 ΠΕ Α2 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 1 0 ΠΕ Α2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1 0 ΠΕ Α2 ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 0 ΠΕ Α3 ΩΜ. ΑΓΩΓΗ 1 0 ΠΕ Α3 ΣΕΧΝΙΚΩΝ 1 0 ΔΕ Β1 ΓΡΑΦΕΑ 2 0 ΔΕ Γ1 ΕΠΙΣΑΣΗ 1 0 ΔΕ ΤΝΣΗΡΗΣΗ ΚΣΙΡΙΩΝ 1 0 ΤΝΟΛΟ

16 36. ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Kαταργοφμε ςυνολικά μία (1) κενι οργανικι κζςθ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά δφο (2) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, για τθ ςτελζχωςι του με μόνιμο προςωπικό, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΔΕ ΔΕ 2 ΔΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ - ΓΤΜΝΑΙΑ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗ Κ.Τ. ΣΟΤ Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Kαταργοφμε όλεσ τισ κενζσ οργανικζσ κζςεισ κατά κατθγορία και κλάδο, ιτοι ενενήντα εννζα (99), ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 21 0 ΔΕ2 ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ 11 0 ΔΕ3 ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ 10 0 ΔΕ4 ΜΑΓΕΙΡΩΝ 25 0 ΤΕ1 ΕΠΙΜΕΛΗΣΩΝ 12 0 ΤΕ2 ΕΠΙΣΑΣΩΝ 6 0 ΤΕ3 ΚΛΗΣΗΡΩΝ 4 0 ΤΕ7 ΜΑΓΕΙΡΩΝ 10 0 ΤΝΟΛΟ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑ Διατθροφμε όλεσ τισ κενζσ οργανικζσ κζςεισ κατά κατθγορία και κλάδο, ιτοι εννζα (9), για τθν επαρκι ςτελζχωςι τθσ με μόνιμο προςωπικό, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 0 2 ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 0 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 0 1 ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΣΩΝ 0 2 ΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ 0 2 Κλάδοσ ΕΦΗΜΕΡΙΟΤ 0 1 ΤΝΟΛΟ

17 39. ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ Διατθροφμε όλεσ τισ κενζσ οργανικζσ κζςεισ κατά κατθγορία και κλάδο, ιτοι οκτώ (8), απαραίτθτεσ για τθν επαρκι ςτελζχωςι τθσ με μόνιμο προςωπικό, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 0 2 ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 0 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 0 2 ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΣΩΝ 0 2 Κλάδοσ ΕΦΗΜΕΡΙΟΤ 0 1 ΤΝΟΛΟ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Kαταργοφμε ςυνολικά πζντε (5) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά δϊδεκα (12) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, εκ των οποίων θ μία (1) ΠΕ Διοικητικοφ-Οικονομικοφ εμπίπτει ςτισ εξαιρζςεισ τθσ περ. β τθσ παρ. 1α του άρκρου 33 του Ν. 4024/2011. Οι υπόλοιπεσ διατθροφμενεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν επαρκι ςτελζχωςθ τθσ Ακαδθμίασ με μόνιμο προςωπικό, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 0 5 ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1 0 ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 0 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 0 2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 0 ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΣΩΝ 1 2 ΤΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 1 2 Κλάδοσ ΕΦΗΜΕΡΙΟΤ 1 0 ΤΝΟΛΟ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Διατθροφμε όλεσ τισ κενζσ οργανικζσ κζςεισ κατά κατθγορία και κλάδο, ιτοι δώδεκα (12), απαραίτθτεσ για τθν επαρκι ςτελζχωςι τθσ με μόνιμο προςωπικό, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 0 4 ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΙΚΟ 0 2 ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΣΩΝ 0 3 ΤΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ 0 2 Κλάδοσ ΕΦΗΜΕΡΙΟΤ 0 1 ΤΝΟΛΟ

18 42. ΙΒΙΣΑΝΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ Kαταργοφμε ςυνολικά οκτώ (8) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά δζκα εννζα (19) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, απαραίτθτεσ για τθ εφρυκμθ λειτουργία του Ιδρφματοσ (δεν υπθρετεί κανζνασ υπάλλθλοσ ςτουσ κλ. ΣΕ4- Πλθροφορικισ, ΣΕ6-Κοινωνικισ Εργαςίασ, ΔΕ3-Βιβλιοκθκαρίων, ΔΕ4-Προςωπικοφ Η/Τ, ΤΕ2- Προςωπικοφ Κακαριότθτασ και ΤΕ3-Εργατϊν, κάλυψθ αναγκϊν φφλαξθσ και διεκπεραίωςθσ εργαςιϊν τθσ χολισ με προςωπικό ΤΕ1-Επιμελθτϊν και ςτελζχωςθ του Σεχνικοφ Γραφείου με προςωπικό κλ.σε2- Μθχανικϊν και ΔΕ5-Σεχνιτϊν), ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΣΕ2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 1 ΣΕ4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 0 1 ΣΕ6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 0 1 ΔΕ3 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 0 1 ΔΕ4 ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η/Τ 0 4 ΔΕ5 ΣΕΧΝΙΚΩΝ 3 3 ΤΕ1 ΕΠΙΜΕΛΗΣΩΝ 4 5 ΤΕ2 ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 0 2 ΤΕ3 ΕΡΓΑΣΩΝ 0 1 ΤΝΟΛΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Kαταργοφμε ςυνολικά είκοςι (20) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά είκοςι δφο (22) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, λόγω ελλιποφσ ςτελζχωςθσ, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 2 4 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1 1 ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 1 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0 1 ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 1 ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3 2 ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 1 ΔΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η/Τ 2 4 ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΣΩΝ 4 3 ΤΕ ΝΤΚΣΟΦΤΛΑΚΩΝ 1 1 ΤΕ ΚΗΠΟΤΡΩΝ 0 1 ΤΝΟΛΟ

19 44. ΔΗΜΟΙΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ Kαταργοφμε ςυνολικά δφο (2) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο και διατθροφμε ςυνολικά δφο (2) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο, για τθν λειτουργία του φορζα με μόνιμο προςωπικό, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΕ11 ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 2 ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 0 ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΩΝ Διατθροφμε όλεσ τισ κενζσ οργανικζσ κζςεισ κατά κατθγορία και κλάδο, ιτοι πζντε (5), για τθ ςτελζχωςθ του Σαμείου Διοικιςεωσ και Διαχείριςθσ Πανεπιςτθμιακϊν Δαςϊν με επιςτθμονικό προςωπικό για τθν εποπτεία και διαχείριςθ των δαςϊν Περτουλίου Σρικάλων και Σαξιάρχθ Χαλκιδικισ, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΕ ΔΑΟΛΟΓΙΚΟΤ 0 4 ΔΕ ΔΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΩΝ 0 1 ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΓΡΟΚΣΗΜΑΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Kαταργοφμε ςυνολικά δφο (2) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο προςωπικοφ και διατθροφμε ςυνολικά τρεισ (3) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο προςωπικοφ, για τθν κάλυψθ υπθρεςιακϊν αναγκϊν του φορζα, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 2 1 ΔΕ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 0 1 ΤΕ ΚΛΗΣΗΡΩΝ 0 1 ΤΝΟΛΟ

20 47. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΕΧΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Kαταργοφμε ςυνολικά τριάντα (30) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο προςωπικοφ και διατθροφμε ςυνολικά εκατόν είκοςι (120) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο προςωπικοφ, για τθν κάλυψθ αναγκϊν και ειδικότερα για τουσ κλάδουσ ΔΕ Μαγείρων, ΤΕ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων-Θυρωρϊν και ΤΕ Προςωπικοφ Παραγωγισ και Διανομισ υςςιτίου λόγω ςυνταξιοδοτιςεων, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΗΡΟΤΜΕΝΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΚΕΝΕ ΚΕΝΕ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 3 5 ΠΕ ΙΑΣΡΩΝ-ΙΑΣΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ 1 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 0 1 ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ 3 2 ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 2 ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 0 1 ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ 1 0 ΔΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 2 4 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 18 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ 8 5 ΔΕ ΚΗΠΟΤΡΙΚΗ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 1 0 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ 0 3 ΤΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟ. ΦΤΛΑΚΩΝ-ΝΤΧΣΟΦΤΛΑΚΩΝ-ΘΤΡΩΡΩΝ 3 12 ΤΕ ΠΡΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΙΣΙΟΤ 3 65 ΤΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΚΔΟΕΩ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Kαταργοφμε όλεσ τισ κενζσ οργανικζσ κζςεισ κατά κατθγορία και κλάδο, ιτοι δώδεκα (12), ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 1 0 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4 0 ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 0 ΔΕ ΣΤΠΟΓΡΑΦΙΑ 2 0 ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΣΩΝ 2 0 ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 1 0 ΤΝΟΛΟ

21 49. ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΙΣΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Kαταργοφμε ςυνολικά τζςςερισ (4) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο προςωπικοφ και διατθροφμε ςυνολικά ζντεκα (11) κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο προςωπικοφ, για τθν κάλυψθ, ςε μόνιμθ βάςθ, αναγκϊν διοικθτικισ και πλθροφορικισ υποςτιριξθσ του φορζα, ωσ εξισ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΕ ΜΕΣΑΦΡΑΣΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 1 1 ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΜΜΕ 0 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 0 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ειδικότητασ χεδιαςμοφ και Εφαρμογών 0 1 ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 0 1 ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ 1 2 ΔΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η/Τ 1 2 ΤΝΟΛΟ 4 11 Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟ ΜΑΝΙΣΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΡΒΑΝΙΣΟΠΟΤΛΟ 21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ υγγροφ 83,11745 Ακινα, Σ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ακινα, 15/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ (Δ12)

ΠΟΛ 1065 Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ (Δ12) ΠΟΛ 1065 ΘΕΜΑ: Κοινοποίθςθ οριςμζνων διατάξεων του άρκρου 5 του ν. 4038/2012 «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015» (ΦΕΚ 14 Α702.02.2012),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων υπηρεσιών προς τους αστέγους».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: «Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4186/2013 (Α 193)»

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: «Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4186/2013 (Α 193)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ Ταχ. Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 258 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων για την μίσθωση ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02. 09. 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 1322. Γενική Διεύθυνση Αλιείας Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας Συγγρού 150

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02. 09. 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 1322. Γενική Διεύθυνση Αλιείας Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας Συγγρού 150 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Σακελλαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-7-2009 Αριθμ.πρωτ.710 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 και 24 ν.3763/2009. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1066343/536/πολ.1088/3-7-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003275608 2015-11-10

15PROC003275608 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 10-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1864 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1196

Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1196 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1196 [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 5 Οκτωβρίου 2015 Ταχ. /νση : Πλ. Νίκης 1 Αριθµ. πρωτ. : 55.994 Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο : 24613

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2174 Θεσ/νίκη, 23 Ιουνίου 2015

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2174 Θεσ/νίκη, 23 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Σο τοπίο ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ Οργανικά κενά- Τπεραρικμίεσ Πίνακεσ με όλα τα ςτοιχεία ανά ειδικότθτα

Σο τοπίο ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ Οργανικά κενά- Τπεραρικμίεσ Πίνακεσ με όλα τα ςτοιχεία ανά ειδικότθτα Ακινα 4-05-2011 Σο τοπίο ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ κενά- Πίνακεσ με όλα τα ςτοιχεία ανά ειδικότθτα υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι Για να ζχετε πλιρθ εικόνα για το πϊσ διαμορφϊνεται το «τοπίο» ςτθν Πρωτοβάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 174 55 Πληροφ: Λιναράκη Άννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV001765722 2013-12-06

13SYMV001765722 2013-12-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Θέσπιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Εξέταση της από 29-1-2013 ένστασης της εταιρείας «ΒΡΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 01-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές αυτές θα ισχύσουν από τις φετινές μεταθέσεις. Θωμάς Βαγενάς

Οι περιοχές αυτές θα ισχύσουν από τις φετινές μεταθέσεις. Θωμάς Βαγενάς Βαγενάς Θωμάς Αντιπρόεδρος Α Συλλόγου Πειραιά «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ» tomvagenas@gmail.com Αθήνα 27/11/ 2012 τηλ. 6977088699 Οι νέες περιοχές μετάθεσης για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Υπ. Απόφαςθ 7001/Γ2 (ΦΕΚ 1562/27-06-2011) 1) Ειςαγωγή Η ςφγχρονθ κοινωνικι, οικονομικι, πολιτιςμικι και πολιτικι πραγματικότθτα ςτισ κοινωνίεσ δυτικοφ τφπου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 25/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 417/2014 Περίληψη «Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ Στις Σέρρες σήμερα την 4 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 34/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 34/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 ΘΕΜΑ : «Υποβολή των όρων λήψης τοκοχρεολυτικού δανείου για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο: 2810 379315 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12, Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Π. Καραγεώργος Θ. Σιάππας Τηλέφωνο :2231350922

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 2.12.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:146821 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γ.Ν.Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧ1-ΔΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧ1-ΔΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΝΟΜΟΙ 1. Ν. 679/77 (Α 245) «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». Περιλαμβάνονται διατάξεις για τη σύσταση των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ TOY NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ TOY NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ TOY NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 1950/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 1950/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. δ/νση: 85100 Ρόδος Τ.Θ. 138 - Ρόδος Πληροφορίες:ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τηλέφωνο: (22410)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 23/01-12-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΨΙΜΑ ΓΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΕ

ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΨΙΜΑ ΓΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τ.ΠΕ. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΨΙΜΑ ΓΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΕ ΑΡ. ΠΡΨΣ.: 909/Δ/13

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5 ης Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5 ης Ιουλίου 2015. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr, Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr Αργοστόλι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003433734 2015-12-04

15PROC003433734 2015-12-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 4-12-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2159 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 166 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 166 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 166 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». ΕΛΛΗ ΝΙΚΗ Δ ΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙ ΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ' Μαρούσι, 12-05-2014 - Αρ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 19/28.4.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΥΡΗ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΝΕΑ ΑΡ 17/13 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών που προορίζονται για χρήση από τα μέλη τους

ΘΕΜΑ: Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών που προορίζονται για χρήση από τα μέλη τους Αθήνα, 27.2.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 09/10/ 2015 Αριθ. πρωτ. 1818 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 19-11-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ21/7104 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27/08/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: 87631/ΔΟΔ 5184 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Δ.Ε. Ταχ.Δ/νση: Νίκης 5-7 Τ.Κ.: 101 80 Πληροφορίες: Σ. Δημάκης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες : Αικ.Ριζάκη Τηλέφωνο: 210-3443966 e-mail : depps@minedu.gov.gr

Τ.Κ. Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες : Αικ.Ριζάκη Τηλέφωνο: 210-3443966 e-mail : depps@minedu.gov.gr ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. & Δ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 03/02/2014 Αριθμ. Πρωτ.: Γ1/14987 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΕΚ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2924 της 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2924 της 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 75(Ι)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2924 της 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1994 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 3-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5414 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τµήµα : Τοπογραφίας Εποικισµού & Αναδασµού Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:13-6-2013 Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 4258 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Προς: Α.Σ.Ε.Π Δ/νση:Παν. Τσαλδάρη 18 Πουλίου 6 Πληροφ. :Τζουμανίκας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι, 22-11-2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 25032 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ EΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 24/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. οικ. ΣΥΡ 1304 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΦΑΣ ΦΕΚ 73 Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1600 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kαθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων εξετάσεων, που αποδεικνύουν την

Διαβάστε περισσότερα

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι:

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14ης.01.2015 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2011/6984-05/11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου",

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2011/6984-05/11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λάρισα, 13-3-2013 Α.Π.: 839 7 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002327954 2014-10-08

14PROC002327954 2014-10-08 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πληροφορίες: Σοφία Μαρκοπούλου Ταχ.Δ/νση: Μεταμορφώσεως Σωτήρος Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη Τηλέφωνο: 27223-60131 Fax.: 27220-22752 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2014-2015».

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2014-2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΓΧ-ΧΤΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΜΓΧ-ΧΤΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 26 Μαΐου 2015 Αριθ. Τεύχους: 236. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 26 Μαΐου 2015 Αριθ. Τεύχους: 236. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πίνακας περιεχομένων ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 2Κ/2015): Πλήρωση 465 θέσεων Π.Ε Εφοριακών, στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών... 3 Δήμος Χαϊδαρίου: Πρόσληψη 15 ατόμων... 4 Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Τηλ. 210- Αθήνα... Αριθμ. Πρωτ:... ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φαρκαδόνα 7/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 150 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φαρκαδόνα 7/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 150 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φαρκαδόνα 7/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 150 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2015 Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας διακηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 23310 71725 e-mail: 11eba@culture.gr

FAX : 23310 71725 e-mail: 11eba@culture.gr Αρ. Πρωτ: 3624 Βέροια, 22-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Αντ. Καµάρα 3 59100 Βέροια Τηλ : 23310 29737 FAX : 23310 71725 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ελευσίνα: 6/10/2015 Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ελευσίνα: 6/10/2015 Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ελευσίνα: 6/10/2015 Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.πρωτ:256 ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΥΡΟΥΝΑΚΕΙΟΥ) ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 24.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03.

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 24.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03. Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 914 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η 22 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Η 22 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 22 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΣΟΥΛΙΟΥ 44- Αρχοντικό Τζαβέλα Τ. Κ. 30300- Ναύπακτος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 /ΔΕΚΟ 1350 Δ/ΝΣΗ ΔΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τμήμα:Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ταχ. Δ/νση: Β.Σοφία 135

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΕΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΕΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ Αριθμός Μελέτης: 84 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιγκουίνοι ( καταςκευι από τθ Β ϋτάξθ)

Πιγκουίνοι ( καταςκευι από τθ Β ϋτάξθ) Πιγκουίνοι ( καταςκευι από τθ Β ϋτάξθ) Λίγεσ μζρεσ πριν κλείςουν τα ςχολεία αςχολθκικαμε με μια ακόμα καταςκευι. Πιραμε υλικά "άχρθςτα", όπωσ άδεια πλαςτικά μπουκάλια, και τα μεταμορφϊςαμε ςε...πιγκουίνουσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 12 63100 Πολύγυρος Αρμόδιος: Β. Κότσυφα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aποφαση 256276: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης των δράσεων: Ι.Γ.α: Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων Ι.Γ.β: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 24/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για το θέμα των Διαθεσιμοτήτων-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Προϋπολογισμός: 100.914,00 με Φ.Π.Α. 23%. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Προϋπολογισμός: 100.914,00 με Φ.Π.Α. 23%. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Προϋπολογισμός: 100.914,00 με Φ.Π.Α. 23%. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΙΔ. ΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ΠΛ. Ρήγα Φεραίου αρ.1 Πληροφορίες: κ. Γ. Γεωργάκο Τηλέφωνο: 2421350106 Fax:2421097610 Ηλεκτρονική δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα