ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : Γενικά - ιάταξη της ύλης του Κεφαλαίου. 1. Οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλες τις άδειες απουσίας µε εξαιρέσεις, όπου ειδικώς αναφέρεται, καθορίζονται στα επόµενα άρθρα Ν 1902 έως και Ν Οι χορηγούµενες άδειες απουσίας στο στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. και τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Κεφαλαίου, τα καθορίζοντα τις ειδικές διατάξεις που διέπουν την χορήγηση και τα συναφή θέµατα διά κάθε κατηγορία έχουν ως εξής : α. Άδειες εξόδου : Ειδικές διατάξεις, Άρθρο 1912 β. Προφορικές : " " " 1913 γ. Κανονικές : " " " 1914 δ. Αναρρωτικές : " " " 1915 ε. Ειδικές : " " " Η αναφεροµένη σε µερικά άρθρα του παρόντος Κεφαλαίου σχετική Μόνιµη ιαταγή ΓΕΝ ως ρυθµίζουσα περαιτέρω λεπτοµέρειες δια επιµέρους θέµατα αδειών απουσίας στρατιωτικού προσωπικού, είναι ενιαία Μόνιµη ιαταγή ΓΕΝ µε τίτλο "Περί αδειών στρατιωτικού προσωπικού". Άρθρο : Έναρξη - λήξη των αδειών (πλήν αδειών εξόδου) 1. Οι ηµέρες άδειας υπολογίζονται ηµερολογιακός. Ως ηµέρα αδείας θεωρείται το χρονικό διάστηµα από την ώρα ενάρξεως της πρωινής εργασίας σύµφωνα µε τον πίνακα υπηρεσίας της µονάδος, µέχρι την ίδια ώρα της εποµένης ηµερολογιακής ηµέρας. 2. Σε ειδικά έντυπα αδείας γράφεται η ηµεροµηνία ενάρξεως και λήξεως της αδείας. 3. Τα φύλλα αδειών δίνονται στους δικαιουµένους αδείας, µετά την παύση εργασίας την προηγούµενη ηµέρα από την ηµέρα ενάρξεως της αδείας τους. Σε εκείνους που δεν δικαιούνται άδεια εξόδου, δίνονται την ώρα ενάρξεως της πρωινής εργασίας της ηµεροµηνίας που αρχίζει η άδειά τους.

2 Εάν υπάρξει ανάγκη χορηγήσεως της αδείας προ της παύσεως εργασίας τότε αυτή λογίζεται ότι αρχίζει από την ώρα ενάρξεως της πρωινής εργασίας της ίδιας ηµέρας. 4. Η άδεια απουσίας λήγει την ηµέρα που συµπληρώνεται ο αριθµός των ηµερών της αδείας και την ώρα ενάρξεως της πρωινής εργασίας της ηµέρας λήξεως της αδείας, ή την ώρα που είναι γραµµένη στο φύλλο της αδείας. Άρθρο : Καταχώρηση αδειών. Όλες οι άδειες απουσίας, πλην των αδειών εξόδου, καταχωρούνται στις µηνιαίες αναφορές των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών που τις χορηγούν, καθώς επίσης και στα βιβλιάρια Μητρώου εκείνου του προσωπικού διά το οποίο αυτά προβλέπονται. Άρθρο : Υποχρεώσεις των αδειούχων. Οι αδειούχοι δηλώνουν στη µονάδα τους τη διεύθυνση τους στην διάρκεια της αδείας τους ώστε να είναι εξασφαλισµένη η έγκαιρη παρουσίασή τους σε περίπτωση που ανακληθούν. Εάν αλλάξουν τόπο διαµονής θα πρέπει να ειδοποιήσουν σχετικώς την µονάδα τους και να δώσουν την νέα τους διεύθυνση. Ειδικές διατάξεις επί του θέµατος αυτού ισχύουν διά τις άδειες εξόδου. Άρθρο : Σύνολο ηµερών αδείας στρατευµένων θητείας. Το σύνολο των ηµερών κανονικής αδείας και ειδικών αδειών, που είναι δυνατόν να δοθούν στο προσωπικό στρατευµένης θητείας κατά την διάρκεια της κανονικής του θητείας, όπως επίσης και η συνολική διάρκεια της κανονικής αδείας, των ειδικών αδειών και της αναρρωτικής αδείας, που υπολογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµύνης η οποία υλοποιείται µε σχετική Μόνιµη ιαταγή ΓΕΝ. Άρθρο : Απαγόρευση αδειών. Απαγορεύεται η χορήγηση αδειών, εκτός αναρρωτικών και αδειών εξόδου, στις ακόλουθες περιπτώσεις : α. Στους Αξιωµατικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωµατικούς και Ναύτες της εφεδρείας οι οποίοι καλούνται διά λόγους ασκήσεως µετεκπαιδεύσεως και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη διαταγή της προσκλήσεως τους.

3 β. ιά χρονικό διάστηµα προ της ηµέρας διενεργείας βουλευτικών εκλογών και µε τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ισχύων Εκλογικός Νόµος και υλοποιεί σχετική διαταγή του Υπουργού Εθνικής Αµύνης. γ. Εκτός των ως άνω περιπτώσεων είναι δυνατόν κατόπιν διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αµύνης και του ΓΕΝ, λόγω ειδικών συνθηκών, να απαγορευθεί η χορήγηση ορισµένων ή όλων των αδειών απουσίας σε όλη την επικράτεια ή σε µέρος αυτής. Στην διαταγή καθορίζονται και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η χορήγηση αδείας απουσίας σε περιπτώσεις απολύτου και επειγούσης ανάγκης. Άρθρο : Ανάκληση αδειών. 1. Ανάκληση αδειών είναι η διαδικασία διακοπής της αδείας στρατιωτικού προσωπικού µε εντολή των προϊσταµένων Αρχών και η επάνοδος του στις µονάδες του µέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται από τις σχετικές διαταγές. Οι λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν την ανάκληση αδειών δύνανται να είναι ειδικές συνθήκες ή απολύτως σοβαρές, επείγουσες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες. 2. ιαταγή ανακλήσεως δύνανται να εκδόσουν : α. Ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης δι' ορισµένες ή όλες τις άδειες απουσίας που έχουν χορηγηθεί στο στρατιωτικό προσωπικό. β. Το ΓΕΝ δι' όλες τις άδειες απουσίας κάθε στρατιωτικού του Π.Ν., του οποίου η παρουσία στη µονάδα του κρίνεται απαραίτητη, εκτός από τις αναρρωτικές, τις εκπαιδευτικές και τις άδειες που έχουν χορηγηθεί από τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης. γ. Η Αρχή που χορήγησε την κανονική άδεια µόνο διά την άδεια που αυτή χορήγησε και διά την αντιµετώπιση εκτάκτων και εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών, µετά από έγκριση του προϊσταµένου αυτής κλιµακίου. δ. Ο προϊστάµενος µονάδος διά τις προφορικές άδειες που έχει χορηγήσει, όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας επιβάλλουν την λήψη αυτού του µέτρου. ε. Η ανάκληση των ειδικών αδειών (πλην εκπαιδευτικών) δύναται να γίνει από τους αρµόδιους που ορίζονται σε κάθε περίπτωση στη σχετική Μόνιµη ιαταγή ΓΕΝ. 3. Το επιτρεπτό χρονικό διάστηµα διά των επιστροφή των αδειούχων στις µονάδες τους, από την γνωστοποίηση της εντολής ανακλήσεως, µέχρι την παρουσιασή τους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια, αναλόγως των περιπτώσεων : α. Σε περίπτωση αδείας εξόδου η οποία χορηγείται εντός της 4ώρου ετοιµότητος Π.Πλοίου και Ν.Υπηρεσίας, εντός της περιοχής της έδρας των,

4 ή σε οποιοδήποτε αγκυροβόλιο του Π. Πλοίου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4ωρο. β. Σε περιπτώσεις ανακλήσεως προφορικής, κανονικής ή της επιδεχοµένης ανάκληση ειδικής αδείας, το επιτρεπτό διάστηµα είναι το 24ωρο, πέραν του χρόνου ταξειδίου, εάν η εντολή προς τον αδειούχο είναι "Να παρουσιασθεί το ταχύτερων δυνατόν", και το 12ωρο, πέραν του χρόνου ταξιδιού, εάν η εντολή είναι "Να παρουσιασθεί αµέσως". 4. Άρνηση εκτελέσεως της ανακλήσεως από αδειούχους, ή µη πλήρως δικαιολογηµένη καθυστέρηση παρουσιάσεώς τους στις µονάδες τους, έχει πειθαρχικές ή/και ποινικές επιπτώσεις στους παραβάτες. 5. Στρατιωτικός που ανακαλείται από αναρρωτική άδεια αναλαµβάνει υπηρεσία, αφού προηγουµένως εξετασθεί από την Ανωτάτη Ναυτική Υγειονοµική Επιτροπή και διαπιστωθεί η καταστασή της υγείας του και η δυνατότης του δι' ανάληψη υπηρεσίας. Άρθρο : Παράταση αδειών. 1. Παράταση διαρκείας της αδείας απουσίας δίδεται µόνο σε απόλυτη ανάγκη στον στρατιωτικό που θα την ζητήσει. Η αίτηση δια παράταση πρέπει να υποβάλλεται εγκαίρως, ώστε σε περίπτωση µη εγκρίσεως της ο αιτήσας να δύναται να επιστρέψει στην µονάδα του χωρίς υπέρβαση της ηµεροµηνίας λήξεως της αδείας του. 2. Αν, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στρατιωτικός δεν έλαβε εγκαίρως απάντηση διά παράταση, είναι υποχρεωµένος να παρουσιασθεί στην µονάδα του εµπροθέσµως. Υπέρβαση της ηµεροµηνίας λήξεως της αδείας µε την δικαιολογία αναµονής απαντήσεως στην αίτηση διά παράταση, δεν είναι αποδεκτή. 3. Στους ευρισκοµένους σε προφορική άδεια δεν δίδεται παράταση ούτε άλλη προφορική άδεια απουσίας, αλλά δύναται να δοθεί κανονική που υπολογίζεται από την λήξη της χορηγηθείσης προφορικής άδειας. Άρθρο 1909: Υπέρβαση αδείας - αυθαίρετη απουσία. 1. Στρατιωτικοί του Π.Ν. οι οποίοι δεν επανέρχονται εγκαίρως στην µονάδα τους µετά την λήξη οποιασδήποτε χορηγηθείσης αδείας απουσίας καθώς και εκείνοι που απουσίασαν αυθαιρέτως (χωρίς (άδεια), εφόσον δεν δικαιολογήσουν επαρκώς την υπέρβαση της αδείας τους ή την αυθαίρετη απουσία τους, τιµωρούνται πειθαρχικώς, αναλόγως του χρόνου και των συνθηκών της υπερβάσεως της αδείας τους ή της πραγµατοποιήσεως της αυθαίρετης απουσίας τους, αν η απουσία τους δεν υπερβαίνει τις προθεσµίες που ορίζονται από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα διά την ποινική τους δίωξη.

5 2. Εκείνοι οι οποίοι υπερβαίνουν τις προθεσµίες που ορίζονται από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, διώκονται διά λιποταξία άσχετα αν η υπέρβαση της αδείας τους ή η αυθαίρετη απουσία τους υπήρξε δικαιολογηµένη. 3. Οι ηµέρες υπερβάσεως οποιασδήποτε αδείας απουσίας ή εκείνες της αυθαίρετης απουσίας διά τις οποίες δόθηκε επαρκής δικαιολογία από τον στρατιωτικό, αν δεν υπερβαίνουν τις προθεσµίες που ορίζονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, λογίζονται µε διαταγή του ιοικητού της µονάδος ως ηµέρες κανονικής αδείας απουσίας. Αυτή υπολογίζεται ως σύνολο των ηµερών υπερβάσεως της αδείας ή της αυθαίρετης απουσίας και των ηµερών της χορηγηθείσης αδείας. 4. Οι ηµέρες υπερβάσεως οποιασδήποτε αδείας απουσίας ή αυθαίρετης απουσίας που δεν δικαιολογήθηκαν πλήρως από τον στρατιωτικό υπολογίζονται ως "ηµέρες αγνοίας". 5. ιά ηµέρες αγνοίας άνω των 10 εντός µηνός ο στρατιωτικός δεν δικαιούται αποδοχές. Όλες οι ηµέρες αγνοίας, ανεξαρτήτως αριθµού, δεν υπολογίζονται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και επι πλέον αφαιρούνται από το σύνολο της κανονικής αδείας που δικαιούται το προσωπικό στρατευµένων θητείας. 6. Η διαδικασία αναζητήσεως και διώξεως των παραβατών υπερβάσεως αδείας και αυθαίρετης απουσίας ρυθµίζεται µε διαταγή του ΓΕΝ. Άρθρο 1910: Ασθένεια στρατιωτικού ευρισκοµένου σε άδεια. 1. Στην περίπτωση ασθενείας στρατιωτικού που ευρίσκεται σε άδεια µακριά από την έδρα της µονάδος του εφαρµόζονται τα ακόλουθα: α. Ο στρατιωτικός εξετάζεται στο Ναυτικό Νοσοκοµείο του τόπου στον οποίον ευρίσκεται ή όταν αυτό είναι µακρά στο πλησιέστερο Στρατιωτικό ή µη Νοσοκοµείο ή εν ανάγκη εξετάζεται από ιδιώτη ιατρό. β. Αν κριθεί ασθενής, µε βάση την ιατρική γνωµάτευση, καθορίζεται το χρονικό διάστηµα που απαιτείται διά νοσηλεία. γ. Το Νοσοκοµείο οφείλει να γνωστοποιήσει στην µονάδα του στρατιωτικού το περιστατικό της ασθενείας και τον αριθµό των ηµερών της αναγκαίας νοσηλείας. Αν η εξέταση έχει γίνει από ιδιώτη ιατρό, ο ασθενής ειδοποιεί σχετικώς την µονάδα του και γνωστοποιεί τα ανωτέρω στην Ναυτική, Στρατιωτική ή Αστυνοµική αρχή του τόπου της αδείας του, η οποία είναι υποχρεωµένη να διαβιβάσει τα σχετικά στη µονάδα του ασθενούς.

6 δ. Ευθύς µετά την επιστροφή στην µονάδα του ο στρατιωτικός παραδίδει τα σχετικά βεβαιωτικά του περιστατικού της ασθενείας και των ηµερών νοσηλείας που χορηγήθηκαν. 2. Περισσότερες λεπτοµέρειες διά την περίπτωση αυτή καθορίζονται µε Μόνιµη ιαταγή ΓΕΝ. Άρθρο : Χορήγηση αδειών δια το εξωτερικό. 1. Οι άδειες του άρθρου Ν 1901 είναι δυνατόν να δοθούν και δια το εξωτερικό, εκτός από τις άδειες εξόδου, τις προφορικές και ωρισµένες από τις ειδικές. 2. Οι άδειες δια το εξωτερικό χορηγούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική Μόνιµη ιαταγή ΓΕΝ, στην οποία ρυθµίζονται επίσης και θέµατα αδειών του στρατιωτικού προσωπικού που δια εκπαιδευτικούς ή υπηρεσιακούς λόγους υπηρετεί στο εξωτερικό. 3. Ο ιοικητής Ναυτικής υνάµεως η οποία καταπλέει σε λιµένες εξωτερικού χορηγεί άδειες εξόδου ή και κατά την κρίση του προφορικές µετά την ελεύθερη επικοινωνία, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο Ν Άρθρο : Άδειες εξόδου. 1. Οι άδειες εξόδου χορηγούνται στο στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. µε διάρκεια µέχρι 48 ωρών. Χορηγούνται δια την περιοχή της έδρας της Ν. Υπηρεσίας ή του µονίµου αγκυροβολίου ή αγκυροβολίου του Πλοίου και οι αδειούχοι δεν πρέπει να αποµακρύνονται σε απόσταση µεγαλύτερη από αυτή που εξασφαλίζει την επιστροφή τους στο Πλοίο (ή την Ν. Υπηρεσία µέσα στην ισχύουσα τετράωρη ετοιµότητα απόπλου των Π. Πλοίων και θέσεως των Ν.Υπηρεσιών σε κατάσταση πλήρους στελεχώσεως. Η γεωγραφική περιοχή έδρας είναι συνήθως τα όρια του Νοµού εντός του οποίου εδρεύει η Ναυτική Υπηρεσία ή έχει µόνιµο αγκυροβόλιο το Π. Πλοίο, εκτός αν άλλως καθορίζεται από το ΓΕΝ ή τον τοπικό ιοικητή. 2. Ο ιοικητής Ν. υνάµεως που καταπλέει σε αγκυροβόλιο άλλο του µονίµου, καθορίζει αναλόγως των συνθηκών, κατά την κρίση του, την περιοχή και τον χρόνο δια τα οποία ισχύει η άδεια εξόδου. 3. Η άδεια εξόδου σε Ν. Υπηρεσίες και κατά την συνήθη εν όρµω Υπηρεσία στα Π.Πλοία, δίδεται µετά την παύση εργασίας και λήγει την ώρα ενάρξεως της πρωινής εργασίας της εποµένης ηµέρας. Ο ιοικητής Ν. υνάµεως ή Κυβερνήτης µεµονωµένου Πλοίου που καταπλέει σε µη µόνιµο αγκυροβόλιο δύναται κατά την κρίση του να χορηγήσει άδεια εξόδου "άµα κατάπλω". ια τον επανάπλου σε µόνιµο αγκυροβόλιο ισχύουν επί του προκειµένου οι διαταγές των οικείων ιοικητών µεγάλων ιοικήσεων ή των Ναυτικών ιοικητών στους οποίους διοικητικώς υπάγεται η Ν. ύναµη ή το

7 µεµονωµένο Πλοίο. 4. Οι άδειες εξόδου του προσωπικού στρατευµένων θητείας σηµειώνονται σε ειδικό έντυπο το οποίο δίδεται στον αδειούχο την ώρα χορηγήσεως της αδείας εξόδου και επιστρέφεται από αυτόν στο αρµόδιο γραφείο της µονάδος του, αµέσως µετά την επάνοδό του. Άρθρο 1913: Άδειες προφορικές 1. Προφορικές άδειες είναι οι άδειες απουσίας (µικράς διαρκείας) που δύνανται να χορηγούνται στο στρατιωτικό προσωπικό, µόνιµο και στρατευµένων θητείας, µε διάρκεια από µία µέχρι 10 ηµέρες τµηµατικά ή στο σύνολό τους. 2. ικαίωµα χορηγήσεως προφορικών αδειών και δια το προσωπικό που υπάγεται αµέσως υπό τις διαταγές τους έχουν : α. Οι ανώτατοι Αξιωµατικοί µέχρι 10 ηµέρες. β. Οι Πλοίαρχοι ιοικητές µέχρι 8 ηµέρες. γ. Οι άλλοι ανώτεροι Αξιωµατικοί µέχρι 6 ηµέρες. δ. Οι κατώτεροι Αξιωµατικοί µέχρι 4 ηµέρες. 3. Απαγορεύεται η χορήγηση σε στρατιωτικό ταυτόχρονο περισσοτέρων από µια προφορικών αδειών ή διαδοχικά χωρίς διακοπή. 4. Οι ακόλουθες διατάξεις πρέπει να τηρούνται δια την χορήγηση των προφορικών αδειών : α. Οι Αξιωµατικοί, πλήν των Επικούρων και Εφέδρων, και οι µόνιµοι και εθελοντές και εθελοντές µακράς θητείας Υπαξιωµατικοί δύνανται να ζητήσουν εντός του αυτού ηµερολογιακού έτους προφορική άδεια συνολικώς µέχρι 10 ηµερών. Οι άδειες χορηγούνται από τους ιοικητές των µονάδων, µετά από συνεκτίµηση της αιτιολογηµένης ανάγκης του αιτούντος και των αναγκών της υπηρεσίας. Οι Αξιωµατικοί και Ανθυπασπιστές αιτούν ιεραρχικά την άδεια από τον ιοικητή της µονάδος τους. Οι Υπαξιωµατικοί την αιτούν στην αναφορά Υπάρχου ή υποδιοικητού, ο οποίος λαµβάνει υπ'όψη και την γνώµη των αµέσως προίσταµένων τους. β. Το προσωπικό στρατευµένων θητείας (Επίκουροι Σηµαιοφόροι, Εφεδροι εκ κληρωτών, Υπαξιωµατικοί και Ναύτες) λαµβάνει προφορική άδεια (άδεια µικράς διαρκείας) σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ειδικών αδειών του προσωπικού στρατευµένων θητείας, οι οποίες ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις χορηγήσεως και τα όρια σε δικαιούµενες ηµέρες κατά την διάρκεια της θητείας τους, όπως αυτές καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµύνης, που υλοποιείται µε την σχετική Μόνιµη ιαταγή ΓΕΝ.

8 Άρθρο 1914: Άδειες κανονικές. 1. Γενικές διατάξεις. α. Κανονικές άδειες είναι οι άδειες απουσίας που χορηγούνται στο µόνιµο και στρατευµένων θητείας προσωπικό διαρκείας µέχρι 30 ηµερών. β. Η χορήγηση των κανονικών αδειών γίνεται µε βάση τον ετήσιο προγραµµατισµό τους σε κάθε µονάδα. Η χορήγησή τους κατανέµεται σε όλη τη διάρκεια του έτους ώστε να αποφεύγεται η συµφόρησή τους στους θερινούς µήνες. Προς ευκολία του προγραµµατισµού η ελαχίστη χορηγουµένη κάθε φορά κανονική άδεια να µην είναι κατά το δυνατό µικρότερη των επτά ηµερών. γ. ια την χορήγηση κανονικών αδειών στους Κυβερνήτες Π.Πλοίων ισχύουν τα ακόλουθα : (1) Χορηγούνται κατ' αρχήν, όταν τα πλοία τους ευρίσκονται σε ακινησία. Σε όλες τις άλλες περιόδους δύνανται να χορηγηθούν κανονικές άδειες µικράς διάρκειας µεταξύ ηµεροµηνιών προγραµµατισµένου πλού. (2) εν ζητούνται κανονικές άδειες δια το εξωτερικό, πλην δικαιολογηµένων εξαιρετικών περιπτώσεων. (3) Κατά την διάρκεια απουσίας Κυβερνήτου σε κανονική άδεια ορίζεται από τον αρµόδιο προϊστάµενο ιοικητή κατάλληλος αντικαταστάτης αυτού, όπως ορίζεται στο άρθρο Ν Άδειες κανονικές µονίµου προσωπικού και εθελοντών Ανθυπασπιστών και Υπαξιωµατικών. α. Το προσωπικό αυτό δικαιούται κάθε χρόνο 30 ηµέρες κανονικής αδείας δια το εσωτερικό ή το εξωτερικό. β. Τα Π.Πλοία και οι Ν.Υπηρεσίες χορηγούν υποχρεωτικά την ανωτέρω άδεια και στις περιπτώσεις που δεν την ζήτησαν οι δικαιούµενοι, κατόπιν προγραµµατισµού και κατανοµής εντός του ηµερολογιακού έτους, όπως στην ανωτέρω παράγραφο 1 β. γ. Η µη χορήγηση ή ο περιορισµός κανονικής αδείας που έχει εγκριθεί επιτρέπεται µόνο δια την αντιµετώπιση εκτάκτων και εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών και µετά από έγκριση του προισταµένου κλιµακίου της µονάδος που είναι αρµοδία δια την χορήγηση. Οι στρατιωτικοί οι οποίοι στερούνται της αδείας τους δια τους ως άνω λόγους, δικαιούνται αποζηµίωση µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. Η καταβολή της αποζηµιώσεως θα δικαιολογείται µόνο στην περίπτωση στρατιωτικού επιφορτισµένου µε καθήκοντα ειδικής φύσεως και εφ'όσον δεν προβλέπεται από ισχύοντες κανονισµούς η αντικατάστασή του, ή αυτή δεν είναι δυνατή κατ'απαραίτητη βεβαίωση του προισταµένου κλιµακίου.

9 δ. Στρατιωτικοί οι οποίοι έχουν ανάγκη να λάβουν περισσότερη από την δικαιουµένη στο ηµερολογιακό έτος κανονική άδεια δια σοβαρή, επείγουσα και αιτιολογηµένη ανάγκη, δύνανται να αιτήσουν µέρος της κανονικής αδείας του εποµένου έτους. Αυτή χορηγείται κατά την κρίση του αρµοδίου δια την έγκριση προϊσταµένου τους, µετά από συνεκτίµηση του σοβαρού και επείγοντος της προσωπικής ανάγκης και των αναγκών της Υπηρεσίας. ε. εν είναι υποχρεωτική η χορηγήση της κανονικής άδειας των 30 ηµερών στο στρατιωτικό προσωπικό, κατά τις ακόλουθες περιπτώσεις : (1) Σε όσους υπηρετούν στο εξωτερικό δι' οποιοδήποτε λόγο. (2) Σε όσους νοσηλεύονται ή είναι σε αναρρωτική άδεια ή διαθεσιµότητα δι' οποιαδήποτε αιτία µετά την 30η Νοεµβρίου. (3> Σε όσους απέκτησαν την ιδιότητα του µονίµου "εν ενεργεία" ή του εθελοντού στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. (4) Σε όσους εκπαιδεύονται σε στρατιωτικές σχολές ή σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, εφ' όσον το πρόγραµµα της εκπαιδεύσεώς τους δεν προβλέπει την χορήγηση αδείας και η εκπαίδευση δεν έχει τελειώσει µέχρι το τέλος εκεµβρίου. (5) Σε όσους αποστρατεύονται, εφ' όσον µέχρι την αποστρατεία τους δεν έχουν λάβει την κανονική τους άδεια. στ. Ο προγραµµατισµός και η χορήγηση κανονικών αδειών στους Αξιωµατικούς Ιατρούς ρυθµίζονται στη σχετική Μόνιµη ιαταγή ΓΕΝ. ζ. Οι άδειες λουτροθεραπείας συµψηφίζονται στην κανονική. 3. Αδειες κανονικές του προσωπικού στρατευµένων θητείας. α. Στους Επικούρους, Εφέδρους εκ κληρωτών Αξιωµατικούς και στους στρατευµένους θητείας Υπαξιωµατικούς και Ναύτες χορηγείται κανονική άδεια µετά το πέρας της βασικής και ειδικής τους εκπαιδεύσεως. β. Το σύνολο της δικαιουµένης κατά την θητεία των ανωτέρω κανονικής αδείας, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµύνης η οποία υλοποιείται στη σχετική ιαταγή του ΓΕΝ. γ. Οι κανονικές άδειες του προσωπικού στρατευµένων θητείας προγραµµατίζονται όπως του υπολοίπου στρατιωτικού προσωπικού. δ. Το προσωπικό στρατευµένων θητείας δύναται να αιτήσει κανονική άδεια δια το εξωτερικό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο Ν 1911 του παρόντος Κεφαλαίου.

10 Άρθρο 1915: Άδειες αναρρωτικές. 1. Γενικές διατάξεις. α. Αναρρωτικές άδειες είναι οι άδειες απουσίας οι οποίες χορηγούνται στο µόνιµο και προσωπικό στρατευµένων θητείας µετά από νοσοκοµειακή νοσηλεία. β. ικαίωµα χορηγήσεως αναρρωτικών αδειών έχουν : (1) Η Ανωτάτη Ναυτική Υγειονοµική Επιτροπή (ΑΝΥΕ). (2) Το Ναυτικό Νοσοκοµείο στο οποίο νοσηλεύθηκε ο ασθενής, µε βάση τη σχετική γνωµάτευση της Υγειονοµικής Επιτροπής Αναρρωτικών Αδειών (ΥΕΑΑ) του Νοσοκοµείου αυτού. γ. Η ΑΝΥΕ στην πρώτη περίπτωση και ο ιευθυντής του οικείου Νοσοκοµείου στη δεύτερη, έχουν υποχρέωση να διαβιβάσουν αντίγραφα της γνωµατεύσεως τους στις µονάδες που υπηρετούν αυτοί που πήραν την άδεια, µε κοινοποίηση το ΓΕΝ διά τους αδειούχους Αξιωµατικούς και την µεγάλη ιοίκηση στην οποία υπάγονται διά το υπόλοιπο στρατιωτικό προσωπικό. δ. Ως ηµεροµηνία ενάρξεως της αναρρωτικής αδείας λογίζεται η εποµένη ηµέρα της συνεδριάσεως της επιτροπής (ΑΝΥΕ ή ΥΕΑΑ) στην οποία αποφασίσθηκε η χορηγησή της. ε. Οι αναρρωτικές άδειες χορηγούνται συνολικά και όχι τµηµατικά και κατ' αρχήν δεν ανακαλούνται παρά µόνο µετά από λήψη γενικών µέτρων και µετά διαταγή του Υπουργού Εθνικής Αµύνης. Οι ενέργειες µετά από ανάκληση στρατιωτικού σε αναρρωτική άδεια αναφέρονται στο άρθρο Ν 1907 του παρόντος Κεφαλαίου. στ. ια τις άδειες νοσηλείας ή θεραπείας στο εξωτερικό ισχύουν οι διατάξεις του σχετικού ιατάγµατος "περί νοσοκοµειακής περιθάλψεως". 2. Άδειες αναρρωτικές µονίµου προσωπικού. α. Οι αναρρωτικές άδειες των Αξιωµατικών (πλην Επίκουρων και Εφέδρων εκ κληρωτών) και των µονίµων και εθελοντών Υπαξιωµατικών διακρίνονται σε : (1) Συνήθεις αναρρωτικές, οι οποίες είναι διαρκείας µέχρι δύο (2) µηνών και διά τις οποίες ισχύουν τα καθοριζόµενα στο παρόν άρθρο. (2) Μακρές αναρρωτικές, οι οποίες είναι διαρκείας άνω των δύο (2) µηνών και δια τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις των οικείων νόµων "Περί καταστάσεως Αξιωµατικών" και "Περί καταστάσεως Ανθυπασπιστών και Υπαξιωµατικών", δεδοµένου ότι η µακρά αναρρωτική άδεια αποτελεί

11 κατάσταση του εν ενεργεία στρατιωτικού που τίθεται εκτός υπηρεσίας από νόσο ή τραυµατισµό. β. Οι Αξιωµατικοί και Ανθυπασπιστές λαµβάνουν αναρρωτική άδεια συνήθη ή µακρά µόνο από την ΑΝΥΕ. γ. Οι µόνιµοι και εθελοντές Υπαξιωµατικοί, λαµβάνουν συνήθη αναρρωτική από την Υγειονοµική Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών (ΥΕΑΑ) του Νοσοκοµείου στο οποίο νοσηλεύθηκαν και συνήθη ή µακρά από την ΑΝΥΕ, όταν παραπέµπονται διά κρίση της σωµατικής τους ικανότητος. 3. Άδειες αναρρωτικές προσωπικού στρατευµένων θητείας. α. Οι αναρρωτικές άδειες του προσωπικού στρατευµένης θητείας, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι Επίκουροι και Έφεδροι εκ κληρωτών Αξιωµατικοί, ρυθµίζονται από τις διατάξεις του ισχύοντος νόµου "Περί στρατολογίας". β. Οι συνήθεις αναρρωτικές άδειες χορηγούνται από την ΥΕΑΑ των Ναυτικών Νοσοκοµείων. Άρθρο 1916: Άδειες ειδικές. 1. Στις ειδικές άδειες ανήκουν : α. Οι εκπαιδευτικές. β. Εγκυµοσύνης τοκετού. γ. Επικίνδυνης εργασίας. δ. Ειδικές άδειες προσωπικού στρατευµένων θητείας. (φοιτητών/ σπουδαστών, αγροτών, θεοµηνιών, δια οικογενειακούς λόγους, τιµητικές). 2. ιά κάθε µία των ως άνω κατηγοριών ισχύουν τα ακόλουθα: α. Οι εκπαιδευτικές άδειες. (1) ύνανται να χορηγηθούν στους µονίµους Αξιωµατικούς και µονίµους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωµατικούς διά ειδική εκπαίδευση σε επιστήµη, κλάδο ή θέµατα της ειδικότητός του στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό και διά χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δύο (2) ετών. (2) Χορηγούνται εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν και σύµφωνα µε τους οικείους ισχύοντες νόµους "Περί καταστάσεως Αξιωµατικών" και "Περί Ανθυπασπιστών Υπαξιωµατικών" και συνεπάγονται τις από τους ως άνω νόµους προβλεπόµενες υποχρεώσεις επιπλέον παραµονής στις τάξεις του Π.Ν.

12 β. Άδειες εγκυµοσύνης - τοκετού. (1) Αξιωµατικοί Νοσηλεύτριες και µόνιµες και εθελόντριες Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί λαµβάνουν µε αίτησή τους ή και αυτεπαγγέλτως άδεια εγκυµοσύνης - τοκετού. (2) Η διάρκεια της αδείας δι' όλες τις ανωτέρω ρυθµίζεται από τις σχετικές διατάξεις που αφορούν τις Αξιωµατικούς Νοσηλεύτριες. γ. Άδειες επικίνδυνης εργασίας. (1) Χορηγούνται στο µόνιµο και στρατευµένο στρατιωτικό προσωπικό που εκτελεί ως κύριο έργο αυτό του χειριστού ακτινολογικών µηχανηµάτων, εµφανιστών ακτινολογικών εργαστηρίων και ραδιοφυσικών εργαστηρίων (χειριστών ραδιοισοτόπων). (2) Η διάρκεια αδείας και οι λεπτοµέρειες χορηγήσεως της καθορίζονται στη σχετική Μόνιµη ιαταγή ΓΕΝ. δ. Ειδικές άδειες προσωπικού στρατευµένων θητείας. (1) Η χορήγηση των αδειών, τα όρια των ηµερών εκάστης και η συνολική διάρκεια των δυναµένων να χορηγηθούν κατά την διάρκεια της πραγµατικής υπηρεσίας των στρατευµένων θητείας, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµύνης την οποία υλοποιεί η σχετική Μόνιµη ιαταγή ΓΕΝ. 3. Ειδικώς η εκ των ανωτέρω ειδικών αδειών του προσωπικού στρατευµένων θητείας που αφορά στους φοιτητές και σπουδαστές δύναται να δοθεί και στους µονίµους Αξιωµατικούς, µονίµους και εθελοντές Ανθυπασπιστές, Υπαξιωµατικούς και µέχρις 14 ηµερών, διά κάθε ηµερολογιακό έτος. Η άδεια χορηγείται προκειµένου να συµµετάσχουν στις εξετάσεις, εφόσον η φοίτησή τους σε ανώτατες/ανώτερες σχολές έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία ή η εγγραφή τους σε αυτές έγινε πριν από την καταταξή τους. Το δικαίωµα διά λήψη αυτής της αδείας δύναται να ανακληθεί εάν έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις το επιβάλλουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: /19086/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: /19086/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. Πρωτ.: 2415.9/19086/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /νση Π.Ε &.Ε. Εκ/σης ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - - - - - Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη, Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες. Οι άδειες χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες και αυτές είναι: Μικρότερες του 24ωρου

Άδειες. Οι άδειες χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες και αυτές είναι: Μικρότερες του 24ωρου Άδειες Κατά τη διάρκεια της θητείας σου, φυσικά θα πάρεις και άδειες από το στρατόπεδο για να πας να δεις τους δικούς σου. Οι περισσότεροι στρατιώτες περιμένουν πώς και πώς την ημέρα που θα πάρουν την

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

878 Κ.Δ.Π. 307/93 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1993

878 Κ.Δ.Π. 307/93 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1993 E.E. Παρ. ΙΠ (I) Αρ. 2844,17.12.93 878 Κ.Δ.Π. 307/93 Αριθμός 307 Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 1993, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2501. Μεγάλο και µικρό πένθος. Λαµβανόµενα µέτρα. 1. Τα ακόλουθα µέτρα λαµβάνονται από τα Π.Πλοία και τις Ν.Υπηρεσίες, όπου αυτά είναι δυνατόν να εκτελεσθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/3.12.2001) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 10 και 53

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ Άρθρο 0401: Κλιµάκωση της ιοικήσεως στο Π.Ν. 1. Μετά τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης και τον Αναπληρωτή Υπουργό ή/ και Υφυπουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΗΣ ΠΕΜ-ΟΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΗΣ ΠΕΜ-ΟΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΗΣ ΠΕΜ-ΟΤΑ "Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Μουσικών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης". (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β KΛAΔOΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τηλ.(εξωτ.) 210 657 5152 Φ. 400/ 4/ 491450 Σ. 371 (ΦΕΚ 219/ 31-01-2017, τ. Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα για τις άδειες ίδρυσης φαρμακείου σε φαρμακοποιούς και ιδιώτες Πέμπτη, 12 Ιούλιος :20

Προεδρικό Διάταγμα για τις άδειες ίδρυσης φαρμακείου σε φαρμακοποιούς και ιδιώτες Πέμπτη, 12 Ιούλιος :20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΠΔΔ Αριθμ. Πρωτ. 3920/12-7-2018 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Θέμα: «Έκδοση Π.Δτος για το ιδιοκτησιακό» Εκδόθηκε το υπ αριθμόν 64 Προεδρικό

Διαβάστε περισσότερα

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο 11/01/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 172

Ρέθυµνο 11/01/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυµνο 11/01/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 172 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :2831077929,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ. Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ. Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ2/31895/19-03-2009 ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με άδειες εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ Άρθρο 0701: Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Οι διατάξεις που αναπτύσσονται στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται κυρίως στον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

1422 Κ.Δ.Π. 303/95. Αριθμός 303 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1994

1422 Κ.Δ.Π. 303/95. Αριθμός 303 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1994 E.E. Παρ. ΙΠ(Ϊ) Αρ. 3024,15.12.95 1422 Κ.Δ.Π. 303/95 Αριθμός 303 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1994 48 του 1963 10 του 1979 35 του 1990 233 του 1991 74(1) του 1992 66(1) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 1 «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/132/317922

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ: 04/04/2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: Φ37/40 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κων/νου 8 Τ.Κ. : 10241 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25 / 2 / 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/239/339968

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Θ Ε Μ Α : ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 31 / 08 / 2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 10.02.1986 Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1986 Τίτλος Αρθρου: Διάκριση αδειών. Λήμματα: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης,Αδειες προσωπικού,διάκριση

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 10.02.1986 Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1986 Τίτλος Αρθρου: Διάκριση αδειών. Λήμματα: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης,Αδειες προσωπικού,διάκριση ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 27 Έτος: 1986 ΦΕΚ: Α 11 19860210 Τέθηκε σε ισχύ: 10.02.1986 Ημ.Υπογραφής: 14.01.1986 Τίτλος: Αδειες Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος το παράβολο για τα ΚΕΠΑ αλλαγές και στα προνοιακά επιδόματα

Τέλος το παράβολο για τα ΚΕΠΑ αλλαγές και στα προνοιακά επιδόματα Τέλος το παράβολο για τα ΚΕΠΑ αλλαγές και στα προνοιακά επιδόματα Διευκρινήσεις, που αφορούν τον τρόπο που θα μπορούν να ελεγχθούν τα ΆΆτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ),

Διαβάστε περισσότερα

Φ.400/34/292616/Σ4753/ (ΦΕΚ 2808/ τ.β) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΕΘΑ ΚΑΙ ΑΝΥΕΘΑ

Φ.400/34/292616/Σ4753/ (ΦΕΚ 2808/ τ.β) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΕΘΑ ΚΑΙ ΑΝΥΕΘΑ Φ.400/34/292616/Σ4753/31-8-2016(ΦΕΚ 2808/6-9-2016 τ.β) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΕΘΑ ΚΑΙ ΑΝΥΕΘΑ Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού,

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 27/1986 (Α -11) Άδειες προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και ηµόσιας Τάξης.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 27/1986 (Α -11) Άδειες προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και ηµόσιας Τάξης. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 27/1986 (Α -11) Άδειες προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και ηµόσιας Τάξης. Σελ. 330 Π.. 27/1986 «Άδειες προσωπικού.υπουργείου. ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Λ Α Σ Ι Θ Ι Ο Υ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Λ Α Σ Ι Θ Ι Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ερυθρού Σταυρού 47 - Τ.Κ. 72100 - Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλ. και Φαξ: 28410 83009 e-mail: easy_las@yahoo.gr ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Λ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κάθε χρόνο το Ίδρυμα Ωνάση ανακοινώνει υποτροφίες σε διάφορες χώρες, ειδικεύσεις και επίπεδα σπουδών, ανάλογα με το στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρέωση για υπηρεσία στην Εφεδρεία εκπληρώνεται στις Μονάδες της Εθνικής Φρουράς υποχρεωτικά μέχρι τη συμπλήρωση

Η υποχρέωση για υπηρεσία στην Εφεδρεία εκπληρώνεται στις Μονάδες της Εθνικής Φρουράς υποχρεωτικά μέχρι τη συμπλήρωση Στρατολογικά Θέματα Στρατιωτικές Υποχρεώσεις Στρατιωτική Θητεία Σύμφωνα με τον «Περί Εθνικής Φρουράς Νόμο του 2011», όλοι οι άρρενες πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο : 1501. Αντικειµενική και αµερόληπτη µεταχείριση. Κάθε ανώτερος ασκεί τα καθήκοντα του µε αντικειµενικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 31089/28-08-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ: Περιγραφή εργασίας Ώρες απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 69(I)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 4 33/ 2011 Α ΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ. Στο άρθρο 38:Κανονικές Άδειες

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ. Στο άρθρο 38:Κανονικές Άδειες ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μέρος 2 ο Συνεχίζοντας τις προτάσεις µας για την τροποποίηση του Κώδικα ικαστικών Υπαλλήλων παρουσιάζουµε σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης Ε.Σ.Σ.Ε. /21.12.2018 Ε.Σ.Σ.Ε. /21.12.2018 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τους όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας»

ΘΕΜΑ: «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας» Αθήνα, 1/4/2016 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 2105215294, 293,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικά Άρθρο 2 Κανονική Άδεια Άρθρο 3 Τιμητική Άδεια

Άρθρο 1 Γενικά Άρθρο 2 Κανονική Άδεια Άρθρο 3 Τιμητική Άδεια Άρθρο 1 Γενικά Στους οπλίτες, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς (ΔΕΑ), επίκουρους αξιωματικούς και έφεδρους αξιωματικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, για εκπλήρωση της στρατεύσιμης και πρόσθετης στρατιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 7/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 7/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 7/19-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδοντοτεχνιτών Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων Στην Αθήνα σήμερα την 18 Ιουλίου 2000 στα γραφεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΗ, 31 Αυγούστου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ Α Ν Ν Α Τ Σ Ι Τ Ο Υ Ρ Α Δ Ι Κ Η Γ O Ρ Ο Σ D E S S Δ Ι Κ Α Ι Ο Τ Η Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Ι. Σ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012

βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ασκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 αποφασίζουμε: Κ.Υ.Α. αριθμ. 19676-19/05/2012 - Ασκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 8/ Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 8/ Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας Πίνακας περιεχομένων Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 8/1.4.2016 Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας Αθήνα, 1/4/2016 Αριθμ. Πρωτ. Μ62/67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1 ΦΕΚ 127 Α Νόµος υπ άριθ 324/1976 Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας Άρθρο 1 Προέλευση Κατάταξη 1. όκιµοι έφεδροι αξκοί ανήκοντες εις τα Όπλα, το Σώµα Εφοδιασµού -Μεταφορών και εις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 08/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικό πλαίσιο. Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Απριλίου 2008

Θεσµικό πλαίσιο. Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Απριλίου 2008 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 21 Απριλίου 2008 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γνώμη σχετική με την προσωρινή απουσία φαρμακοποιού από το φαρμακείο του.

Θέμα: Γνώμη σχετική με την προσωρινή απουσία φαρμακοποιού από το φαρμακείο του. Προς τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ημαθίας Θέμα: Γνώμη σχετική με την προσωρινή απουσία φαρμακοποιού από το φαρμακείο του.... Σχετικά με το ερώτημα σας έχω τη παρακάτω γνώμη. 1 / 9 Λαμβάνοντας υπ όψιν τα όσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέλη της Τράπεζας διαχωρίζονται σε «τακτικά» και «αρωγά» α) Τακτικά μέλη ονομάζονται όσοι προσφέρουν αίμα τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο

Τα μέλη της Τράπεζας διαχωρίζονται σε «τακτικά» και «αρωγά» α) Τακτικά μέλη ονομάζονται όσοι προσφέρουν αίμα τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Τράπεζα Αίματος του συλλόγου φοιτητών Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

µετά το πέρας του Γ Εξαµήνου και πριν την εγγραφή στο Εξάµηνο 2 η Θαλάσσια Εκπαιδευτική Περίοδος : 1 η Ιουλίου 15 η Φεβρουαρίου

µετά το πέρας του Γ Εξαµήνου και πριν την εγγραφή στο Εξάµηνο 2 η Θαλάσσια Εκπαιδευτική Περίοδος : 1 η Ιουλίου 15 η Φεβρουαρίου Ορισµοί Ακαδηµαϊκό Έτος : 1 η Σεπτεµβρίου 31 Αυγούστου ιδακτικό Έτος : 1 η Σεπτεµβρίου 5 Ιουλίου Χειµερινό Εξάµηνο : 1 η Οκτωβρίου 31 η Ιανουαρίου ιδακτικά Εξάµηνα Α, Β, Ε Εαρινό Εξάµηνο : 16 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, εννέα 9 υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα,14/7/2017. Αρ.Πρωτ.: Β4Γ/Γ55/12/οικ.30432

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα,14/7/2017. Αρ.Πρωτ.: Β4Γ/Γ55/12/οικ.30432 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 18-7-2017 Αθήνα,14/7/2017 Αρ.Πρωτ.: Β4Γ/Γ55/12/οικ.30432 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) 864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Ολόκληρη η προκήρυξη των θέσεων Αν δεν έχεις τον Acrobat Reader κάνε click στο εικονίδιο και στο παράθυρο που θα ανοίξει διάλεξε "Ανοιγμα" Επικοινωνία Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η µε αρ.19/2014 Εγκύκλιος

Σχετ.: Η µε αρ.19/2014 Εγκύκλιος ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 26/11/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.πρωτ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π51/37 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ.62 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. /νση : Αγ.Κων/νου 8 Προς: (102 41)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΑ (Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί)

ΔΕΑ (Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί) Στον στρατό εκτός από τους απλούς στρατιώτες υπάρχουν και κληρωτοί αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, δηλαδή στρατιώτες οι οποίοι υπηρετούν την θητεία τους και τους έχει απονεμηθεί βαθμός. Σίγουρα το να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ:

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4δ Πίνακα Αποδεκτών Τηλ. (Εσωτ.) 3216 Φ.414.12/1/319339 ΚΟΙΝ.: Σ. 1764 Αθήνα, 26 Φεβ 16 ΘΕΜΑ: Αποστρατείες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟ/ΕΝΑΡΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟ/ΕΝΑΡΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Νέος τρόπος υπολογισµού της προσαύξησης του ποσού της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 και σχετικών οδηγιών. ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 36/2007

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιών.. µε θέµα «ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Υπηρεσιών.. µε θέµα «ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης ΠΡΟΣΦΥΓΗ (άρθρ. 227 επ. σε συνδ. µε άρθρ. 238 του Ν. 3852/2010) Tου. υπαλλήλου της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ΚΑΤΑ Της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ.400/113/217291 Σ. 7291 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Προκήρυξη για την Μετάταξη Εθελοντών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2014 Αθήνα, 21-01-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/590/29-01-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα