ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : Γενικά - ιάταξη της ύλης του Κεφαλαίου. 1. Οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλες τις άδειες απουσίας µε εξαιρέσεις, όπου ειδικώς αναφέρεται, καθορίζονται στα επόµενα άρθρα Ν 1902 έως και Ν Οι χορηγούµενες άδειες απουσίας στο στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. και τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Κεφαλαίου, τα καθορίζοντα τις ειδικές διατάξεις που διέπουν την χορήγηση και τα συναφή θέµατα διά κάθε κατηγορία έχουν ως εξής : α. Άδειες εξόδου : Ειδικές διατάξεις, Άρθρο 1912 β. Προφορικές : " " " 1913 γ. Κανονικές : " " " 1914 δ. Αναρρωτικές : " " " 1915 ε. Ειδικές : " " " Η αναφεροµένη σε µερικά άρθρα του παρόντος Κεφαλαίου σχετική Μόνιµη ιαταγή ΓΕΝ ως ρυθµίζουσα περαιτέρω λεπτοµέρειες δια επιµέρους θέµατα αδειών απουσίας στρατιωτικού προσωπικού, είναι ενιαία Μόνιµη ιαταγή ΓΕΝ µε τίτλο "Περί αδειών στρατιωτικού προσωπικού". Άρθρο : Έναρξη - λήξη των αδειών (πλήν αδειών εξόδου) 1. Οι ηµέρες άδειας υπολογίζονται ηµερολογιακός. Ως ηµέρα αδείας θεωρείται το χρονικό διάστηµα από την ώρα ενάρξεως της πρωινής εργασίας σύµφωνα µε τον πίνακα υπηρεσίας της µονάδος, µέχρι την ίδια ώρα της εποµένης ηµερολογιακής ηµέρας. 2. Σε ειδικά έντυπα αδείας γράφεται η ηµεροµηνία ενάρξεως και λήξεως της αδείας. 3. Τα φύλλα αδειών δίνονται στους δικαιουµένους αδείας, µετά την παύση εργασίας την προηγούµενη ηµέρα από την ηµέρα ενάρξεως της αδείας τους. Σε εκείνους που δεν δικαιούνται άδεια εξόδου, δίνονται την ώρα ενάρξεως της πρωινής εργασίας της ηµεροµηνίας που αρχίζει η άδειά τους.

2 Εάν υπάρξει ανάγκη χορηγήσεως της αδείας προ της παύσεως εργασίας τότε αυτή λογίζεται ότι αρχίζει από την ώρα ενάρξεως της πρωινής εργασίας της ίδιας ηµέρας. 4. Η άδεια απουσίας λήγει την ηµέρα που συµπληρώνεται ο αριθµός των ηµερών της αδείας και την ώρα ενάρξεως της πρωινής εργασίας της ηµέρας λήξεως της αδείας, ή την ώρα που είναι γραµµένη στο φύλλο της αδείας. Άρθρο : Καταχώρηση αδειών. Όλες οι άδειες απουσίας, πλην των αδειών εξόδου, καταχωρούνται στις µηνιαίες αναφορές των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών που τις χορηγούν, καθώς επίσης και στα βιβλιάρια Μητρώου εκείνου του προσωπικού διά το οποίο αυτά προβλέπονται. Άρθρο : Υποχρεώσεις των αδειούχων. Οι αδειούχοι δηλώνουν στη µονάδα τους τη διεύθυνση τους στην διάρκεια της αδείας τους ώστε να είναι εξασφαλισµένη η έγκαιρη παρουσίασή τους σε περίπτωση που ανακληθούν. Εάν αλλάξουν τόπο διαµονής θα πρέπει να ειδοποιήσουν σχετικώς την µονάδα τους και να δώσουν την νέα τους διεύθυνση. Ειδικές διατάξεις επί του θέµατος αυτού ισχύουν διά τις άδειες εξόδου. Άρθρο : Σύνολο ηµερών αδείας στρατευµένων θητείας. Το σύνολο των ηµερών κανονικής αδείας και ειδικών αδειών, που είναι δυνατόν να δοθούν στο προσωπικό στρατευµένης θητείας κατά την διάρκεια της κανονικής του θητείας, όπως επίσης και η συνολική διάρκεια της κανονικής αδείας, των ειδικών αδειών και της αναρρωτικής αδείας, που υπολογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµύνης η οποία υλοποιείται µε σχετική Μόνιµη ιαταγή ΓΕΝ. Άρθρο : Απαγόρευση αδειών. Απαγορεύεται η χορήγηση αδειών, εκτός αναρρωτικών και αδειών εξόδου, στις ακόλουθες περιπτώσεις : α. Στους Αξιωµατικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωµατικούς και Ναύτες της εφεδρείας οι οποίοι καλούνται διά λόγους ασκήσεως µετεκπαιδεύσεως και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη διαταγή της προσκλήσεως τους.

3 β. ιά χρονικό διάστηµα προ της ηµέρας διενεργείας βουλευτικών εκλογών και µε τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ισχύων Εκλογικός Νόµος και υλοποιεί σχετική διαταγή του Υπουργού Εθνικής Αµύνης. γ. Εκτός των ως άνω περιπτώσεων είναι δυνατόν κατόπιν διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αµύνης και του ΓΕΝ, λόγω ειδικών συνθηκών, να απαγορευθεί η χορήγηση ορισµένων ή όλων των αδειών απουσίας σε όλη την επικράτεια ή σε µέρος αυτής. Στην διαταγή καθορίζονται και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η χορήγηση αδείας απουσίας σε περιπτώσεις απολύτου και επειγούσης ανάγκης. Άρθρο : Ανάκληση αδειών. 1. Ανάκληση αδειών είναι η διαδικασία διακοπής της αδείας στρατιωτικού προσωπικού µε εντολή των προϊσταµένων Αρχών και η επάνοδος του στις µονάδες του µέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται από τις σχετικές διαταγές. Οι λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν την ανάκληση αδειών δύνανται να είναι ειδικές συνθήκες ή απολύτως σοβαρές, επείγουσες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες. 2. ιαταγή ανακλήσεως δύνανται να εκδόσουν : α. Ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης δι' ορισµένες ή όλες τις άδειες απουσίας που έχουν χορηγηθεί στο στρατιωτικό προσωπικό. β. Το ΓΕΝ δι' όλες τις άδειες απουσίας κάθε στρατιωτικού του Π.Ν., του οποίου η παρουσία στη µονάδα του κρίνεται απαραίτητη, εκτός από τις αναρρωτικές, τις εκπαιδευτικές και τις άδειες που έχουν χορηγηθεί από τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης. γ. Η Αρχή που χορήγησε την κανονική άδεια µόνο διά την άδεια που αυτή χορήγησε και διά την αντιµετώπιση εκτάκτων και εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών, µετά από έγκριση του προϊσταµένου αυτής κλιµακίου. δ. Ο προϊστάµενος µονάδος διά τις προφορικές άδειες που έχει χορηγήσει, όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας επιβάλλουν την λήψη αυτού του µέτρου. ε. Η ανάκληση των ειδικών αδειών (πλην εκπαιδευτικών) δύναται να γίνει από τους αρµόδιους που ορίζονται σε κάθε περίπτωση στη σχετική Μόνιµη ιαταγή ΓΕΝ. 3. Το επιτρεπτό χρονικό διάστηµα διά των επιστροφή των αδειούχων στις µονάδες τους, από την γνωστοποίηση της εντολής ανακλήσεως, µέχρι την παρουσιασή τους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια, αναλόγως των περιπτώσεων : α. Σε περίπτωση αδείας εξόδου η οποία χορηγείται εντός της 4ώρου ετοιµότητος Π.Πλοίου και Ν.Υπηρεσίας, εντός της περιοχής της έδρας των,

4 ή σε οποιοδήποτε αγκυροβόλιο του Π. Πλοίου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4ωρο. β. Σε περιπτώσεις ανακλήσεως προφορικής, κανονικής ή της επιδεχοµένης ανάκληση ειδικής αδείας, το επιτρεπτό διάστηµα είναι το 24ωρο, πέραν του χρόνου ταξειδίου, εάν η εντολή προς τον αδειούχο είναι "Να παρουσιασθεί το ταχύτερων δυνατόν", και το 12ωρο, πέραν του χρόνου ταξιδιού, εάν η εντολή είναι "Να παρουσιασθεί αµέσως". 4. Άρνηση εκτελέσεως της ανακλήσεως από αδειούχους, ή µη πλήρως δικαιολογηµένη καθυστέρηση παρουσιάσεώς τους στις µονάδες τους, έχει πειθαρχικές ή/και ποινικές επιπτώσεις στους παραβάτες. 5. Στρατιωτικός που ανακαλείται από αναρρωτική άδεια αναλαµβάνει υπηρεσία, αφού προηγουµένως εξετασθεί από την Ανωτάτη Ναυτική Υγειονοµική Επιτροπή και διαπιστωθεί η καταστασή της υγείας του και η δυνατότης του δι' ανάληψη υπηρεσίας. Άρθρο : Παράταση αδειών. 1. Παράταση διαρκείας της αδείας απουσίας δίδεται µόνο σε απόλυτη ανάγκη στον στρατιωτικό που θα την ζητήσει. Η αίτηση δια παράταση πρέπει να υποβάλλεται εγκαίρως, ώστε σε περίπτωση µη εγκρίσεως της ο αιτήσας να δύναται να επιστρέψει στην µονάδα του χωρίς υπέρβαση της ηµεροµηνίας λήξεως της αδείας του. 2. Αν, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στρατιωτικός δεν έλαβε εγκαίρως απάντηση διά παράταση, είναι υποχρεωµένος να παρουσιασθεί στην µονάδα του εµπροθέσµως. Υπέρβαση της ηµεροµηνίας λήξεως της αδείας µε την δικαιολογία αναµονής απαντήσεως στην αίτηση διά παράταση, δεν είναι αποδεκτή. 3. Στους ευρισκοµένους σε προφορική άδεια δεν δίδεται παράταση ούτε άλλη προφορική άδεια απουσίας, αλλά δύναται να δοθεί κανονική που υπολογίζεται από την λήξη της χορηγηθείσης προφορικής άδειας. Άρθρο 1909: Υπέρβαση αδείας - αυθαίρετη απουσία. 1. Στρατιωτικοί του Π.Ν. οι οποίοι δεν επανέρχονται εγκαίρως στην µονάδα τους µετά την λήξη οποιασδήποτε χορηγηθείσης αδείας απουσίας καθώς και εκείνοι που απουσίασαν αυθαιρέτως (χωρίς (άδεια), εφόσον δεν δικαιολογήσουν επαρκώς την υπέρβαση της αδείας τους ή την αυθαίρετη απουσία τους, τιµωρούνται πειθαρχικώς, αναλόγως του χρόνου και των συνθηκών της υπερβάσεως της αδείας τους ή της πραγµατοποιήσεως της αυθαίρετης απουσίας τους, αν η απουσία τους δεν υπερβαίνει τις προθεσµίες που ορίζονται από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα διά την ποινική τους δίωξη.

5 2. Εκείνοι οι οποίοι υπερβαίνουν τις προθεσµίες που ορίζονται από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, διώκονται διά λιποταξία άσχετα αν η υπέρβαση της αδείας τους ή η αυθαίρετη απουσία τους υπήρξε δικαιολογηµένη. 3. Οι ηµέρες υπερβάσεως οποιασδήποτε αδείας απουσίας ή εκείνες της αυθαίρετης απουσίας διά τις οποίες δόθηκε επαρκής δικαιολογία από τον στρατιωτικό, αν δεν υπερβαίνουν τις προθεσµίες που ορίζονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, λογίζονται µε διαταγή του ιοικητού της µονάδος ως ηµέρες κανονικής αδείας απουσίας. Αυτή υπολογίζεται ως σύνολο των ηµερών υπερβάσεως της αδείας ή της αυθαίρετης απουσίας και των ηµερών της χορηγηθείσης αδείας. 4. Οι ηµέρες υπερβάσεως οποιασδήποτε αδείας απουσίας ή αυθαίρετης απουσίας που δεν δικαιολογήθηκαν πλήρως από τον στρατιωτικό υπολογίζονται ως "ηµέρες αγνοίας". 5. ιά ηµέρες αγνοίας άνω των 10 εντός µηνός ο στρατιωτικός δεν δικαιούται αποδοχές. Όλες οι ηµέρες αγνοίας, ανεξαρτήτως αριθµού, δεν υπολογίζονται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και επι πλέον αφαιρούνται από το σύνολο της κανονικής αδείας που δικαιούται το προσωπικό στρατευµένων θητείας. 6. Η διαδικασία αναζητήσεως και διώξεως των παραβατών υπερβάσεως αδείας και αυθαίρετης απουσίας ρυθµίζεται µε διαταγή του ΓΕΝ. Άρθρο 1910: Ασθένεια στρατιωτικού ευρισκοµένου σε άδεια. 1. Στην περίπτωση ασθενείας στρατιωτικού που ευρίσκεται σε άδεια µακριά από την έδρα της µονάδος του εφαρµόζονται τα ακόλουθα: α. Ο στρατιωτικός εξετάζεται στο Ναυτικό Νοσοκοµείο του τόπου στον οποίον ευρίσκεται ή όταν αυτό είναι µακρά στο πλησιέστερο Στρατιωτικό ή µη Νοσοκοµείο ή εν ανάγκη εξετάζεται από ιδιώτη ιατρό. β. Αν κριθεί ασθενής, µε βάση την ιατρική γνωµάτευση, καθορίζεται το χρονικό διάστηµα που απαιτείται διά νοσηλεία. γ. Το Νοσοκοµείο οφείλει να γνωστοποιήσει στην µονάδα του στρατιωτικού το περιστατικό της ασθενείας και τον αριθµό των ηµερών της αναγκαίας νοσηλείας. Αν η εξέταση έχει γίνει από ιδιώτη ιατρό, ο ασθενής ειδοποιεί σχετικώς την µονάδα του και γνωστοποιεί τα ανωτέρω στην Ναυτική, Στρατιωτική ή Αστυνοµική αρχή του τόπου της αδείας του, η οποία είναι υποχρεωµένη να διαβιβάσει τα σχετικά στη µονάδα του ασθενούς.

6 δ. Ευθύς µετά την επιστροφή στην µονάδα του ο στρατιωτικός παραδίδει τα σχετικά βεβαιωτικά του περιστατικού της ασθενείας και των ηµερών νοσηλείας που χορηγήθηκαν. 2. Περισσότερες λεπτοµέρειες διά την περίπτωση αυτή καθορίζονται µε Μόνιµη ιαταγή ΓΕΝ. Άρθρο : Χορήγηση αδειών δια το εξωτερικό. 1. Οι άδειες του άρθρου Ν 1901 είναι δυνατόν να δοθούν και δια το εξωτερικό, εκτός από τις άδειες εξόδου, τις προφορικές και ωρισµένες από τις ειδικές. 2. Οι άδειες δια το εξωτερικό χορηγούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική Μόνιµη ιαταγή ΓΕΝ, στην οποία ρυθµίζονται επίσης και θέµατα αδειών του στρατιωτικού προσωπικού που δια εκπαιδευτικούς ή υπηρεσιακούς λόγους υπηρετεί στο εξωτερικό. 3. Ο ιοικητής Ναυτικής υνάµεως η οποία καταπλέει σε λιµένες εξωτερικού χορηγεί άδειες εξόδου ή και κατά την κρίση του προφορικές µετά την ελεύθερη επικοινωνία, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο Ν Άρθρο : Άδειες εξόδου. 1. Οι άδειες εξόδου χορηγούνται στο στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. µε διάρκεια µέχρι 48 ωρών. Χορηγούνται δια την περιοχή της έδρας της Ν. Υπηρεσίας ή του µονίµου αγκυροβολίου ή αγκυροβολίου του Πλοίου και οι αδειούχοι δεν πρέπει να αποµακρύνονται σε απόσταση µεγαλύτερη από αυτή που εξασφαλίζει την επιστροφή τους στο Πλοίο (ή την Ν. Υπηρεσία µέσα στην ισχύουσα τετράωρη ετοιµότητα απόπλου των Π. Πλοίων και θέσεως των Ν.Υπηρεσιών σε κατάσταση πλήρους στελεχώσεως. Η γεωγραφική περιοχή έδρας είναι συνήθως τα όρια του Νοµού εντός του οποίου εδρεύει η Ναυτική Υπηρεσία ή έχει µόνιµο αγκυροβόλιο το Π. Πλοίο, εκτός αν άλλως καθορίζεται από το ΓΕΝ ή τον τοπικό ιοικητή. 2. Ο ιοικητής Ν. υνάµεως που καταπλέει σε αγκυροβόλιο άλλο του µονίµου, καθορίζει αναλόγως των συνθηκών, κατά την κρίση του, την περιοχή και τον χρόνο δια τα οποία ισχύει η άδεια εξόδου. 3. Η άδεια εξόδου σε Ν. Υπηρεσίες και κατά την συνήθη εν όρµω Υπηρεσία στα Π.Πλοία, δίδεται µετά την παύση εργασίας και λήγει την ώρα ενάρξεως της πρωινής εργασίας της εποµένης ηµέρας. Ο ιοικητής Ν. υνάµεως ή Κυβερνήτης µεµονωµένου Πλοίου που καταπλέει σε µη µόνιµο αγκυροβόλιο δύναται κατά την κρίση του να χορηγήσει άδεια εξόδου "άµα κατάπλω". ια τον επανάπλου σε µόνιµο αγκυροβόλιο ισχύουν επί του προκειµένου οι διαταγές των οικείων ιοικητών µεγάλων ιοικήσεων ή των Ναυτικών ιοικητών στους οποίους διοικητικώς υπάγεται η Ν. ύναµη ή το

7 µεµονωµένο Πλοίο. 4. Οι άδειες εξόδου του προσωπικού στρατευµένων θητείας σηµειώνονται σε ειδικό έντυπο το οποίο δίδεται στον αδειούχο την ώρα χορηγήσεως της αδείας εξόδου και επιστρέφεται από αυτόν στο αρµόδιο γραφείο της µονάδος του, αµέσως µετά την επάνοδό του. Άρθρο 1913: Άδειες προφορικές 1. Προφορικές άδειες είναι οι άδειες απουσίας (µικράς διαρκείας) που δύνανται να χορηγούνται στο στρατιωτικό προσωπικό, µόνιµο και στρατευµένων θητείας, µε διάρκεια από µία µέχρι 10 ηµέρες τµηµατικά ή στο σύνολό τους. 2. ικαίωµα χορηγήσεως προφορικών αδειών και δια το προσωπικό που υπάγεται αµέσως υπό τις διαταγές τους έχουν : α. Οι ανώτατοι Αξιωµατικοί µέχρι 10 ηµέρες. β. Οι Πλοίαρχοι ιοικητές µέχρι 8 ηµέρες. γ. Οι άλλοι ανώτεροι Αξιωµατικοί µέχρι 6 ηµέρες. δ. Οι κατώτεροι Αξιωµατικοί µέχρι 4 ηµέρες. 3. Απαγορεύεται η χορήγηση σε στρατιωτικό ταυτόχρονο περισσοτέρων από µια προφορικών αδειών ή διαδοχικά χωρίς διακοπή. 4. Οι ακόλουθες διατάξεις πρέπει να τηρούνται δια την χορήγηση των προφορικών αδειών : α. Οι Αξιωµατικοί, πλήν των Επικούρων και Εφέδρων, και οι µόνιµοι και εθελοντές και εθελοντές µακράς θητείας Υπαξιωµατικοί δύνανται να ζητήσουν εντός του αυτού ηµερολογιακού έτους προφορική άδεια συνολικώς µέχρι 10 ηµερών. Οι άδειες χορηγούνται από τους ιοικητές των µονάδων, µετά από συνεκτίµηση της αιτιολογηµένης ανάγκης του αιτούντος και των αναγκών της υπηρεσίας. Οι Αξιωµατικοί και Ανθυπασπιστές αιτούν ιεραρχικά την άδεια από τον ιοικητή της µονάδος τους. Οι Υπαξιωµατικοί την αιτούν στην αναφορά Υπάρχου ή υποδιοικητού, ο οποίος λαµβάνει υπ'όψη και την γνώµη των αµέσως προίσταµένων τους. β. Το προσωπικό στρατευµένων θητείας (Επίκουροι Σηµαιοφόροι, Εφεδροι εκ κληρωτών, Υπαξιωµατικοί και Ναύτες) λαµβάνει προφορική άδεια (άδεια µικράς διαρκείας) σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ειδικών αδειών του προσωπικού στρατευµένων θητείας, οι οποίες ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις χορηγήσεως και τα όρια σε δικαιούµενες ηµέρες κατά την διάρκεια της θητείας τους, όπως αυτές καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµύνης, που υλοποιείται µε την σχετική Μόνιµη ιαταγή ΓΕΝ.

8 Άρθρο 1914: Άδειες κανονικές. 1. Γενικές διατάξεις. α. Κανονικές άδειες είναι οι άδειες απουσίας που χορηγούνται στο µόνιµο και στρατευµένων θητείας προσωπικό διαρκείας µέχρι 30 ηµερών. β. Η χορήγηση των κανονικών αδειών γίνεται µε βάση τον ετήσιο προγραµµατισµό τους σε κάθε µονάδα. Η χορήγησή τους κατανέµεται σε όλη τη διάρκεια του έτους ώστε να αποφεύγεται η συµφόρησή τους στους θερινούς µήνες. Προς ευκολία του προγραµµατισµού η ελαχίστη χορηγουµένη κάθε φορά κανονική άδεια να µην είναι κατά το δυνατό µικρότερη των επτά ηµερών. γ. ια την χορήγηση κανονικών αδειών στους Κυβερνήτες Π.Πλοίων ισχύουν τα ακόλουθα : (1) Χορηγούνται κατ' αρχήν, όταν τα πλοία τους ευρίσκονται σε ακινησία. Σε όλες τις άλλες περιόδους δύνανται να χορηγηθούν κανονικές άδειες µικράς διάρκειας µεταξύ ηµεροµηνιών προγραµµατισµένου πλού. (2) εν ζητούνται κανονικές άδειες δια το εξωτερικό, πλην δικαιολογηµένων εξαιρετικών περιπτώσεων. (3) Κατά την διάρκεια απουσίας Κυβερνήτου σε κανονική άδεια ορίζεται από τον αρµόδιο προϊστάµενο ιοικητή κατάλληλος αντικαταστάτης αυτού, όπως ορίζεται στο άρθρο Ν Άδειες κανονικές µονίµου προσωπικού και εθελοντών Ανθυπασπιστών και Υπαξιωµατικών. α. Το προσωπικό αυτό δικαιούται κάθε χρόνο 30 ηµέρες κανονικής αδείας δια το εσωτερικό ή το εξωτερικό. β. Τα Π.Πλοία και οι Ν.Υπηρεσίες χορηγούν υποχρεωτικά την ανωτέρω άδεια και στις περιπτώσεις που δεν την ζήτησαν οι δικαιούµενοι, κατόπιν προγραµµατισµού και κατανοµής εντός του ηµερολογιακού έτους, όπως στην ανωτέρω παράγραφο 1 β. γ. Η µη χορήγηση ή ο περιορισµός κανονικής αδείας που έχει εγκριθεί επιτρέπεται µόνο δια την αντιµετώπιση εκτάκτων και εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών και µετά από έγκριση του προισταµένου κλιµακίου της µονάδος που είναι αρµοδία δια την χορήγηση. Οι στρατιωτικοί οι οποίοι στερούνται της αδείας τους δια τους ως άνω λόγους, δικαιούνται αποζηµίωση µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. Η καταβολή της αποζηµιώσεως θα δικαιολογείται µόνο στην περίπτωση στρατιωτικού επιφορτισµένου µε καθήκοντα ειδικής φύσεως και εφ'όσον δεν προβλέπεται από ισχύοντες κανονισµούς η αντικατάστασή του, ή αυτή δεν είναι δυνατή κατ'απαραίτητη βεβαίωση του προισταµένου κλιµακίου.

9 δ. Στρατιωτικοί οι οποίοι έχουν ανάγκη να λάβουν περισσότερη από την δικαιουµένη στο ηµερολογιακό έτος κανονική άδεια δια σοβαρή, επείγουσα και αιτιολογηµένη ανάγκη, δύνανται να αιτήσουν µέρος της κανονικής αδείας του εποµένου έτους. Αυτή χορηγείται κατά την κρίση του αρµοδίου δια την έγκριση προϊσταµένου τους, µετά από συνεκτίµηση του σοβαρού και επείγοντος της προσωπικής ανάγκης και των αναγκών της Υπηρεσίας. ε. εν είναι υποχρεωτική η χορηγήση της κανονικής άδειας των 30 ηµερών στο στρατιωτικό προσωπικό, κατά τις ακόλουθες περιπτώσεις : (1) Σε όσους υπηρετούν στο εξωτερικό δι' οποιοδήποτε λόγο. (2) Σε όσους νοσηλεύονται ή είναι σε αναρρωτική άδεια ή διαθεσιµότητα δι' οποιαδήποτε αιτία µετά την 30η Νοεµβρίου. (3> Σε όσους απέκτησαν την ιδιότητα του µονίµου "εν ενεργεία" ή του εθελοντού στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. (4) Σε όσους εκπαιδεύονται σε στρατιωτικές σχολές ή σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, εφ' όσον το πρόγραµµα της εκπαιδεύσεώς τους δεν προβλέπει την χορήγηση αδείας και η εκπαίδευση δεν έχει τελειώσει µέχρι το τέλος εκεµβρίου. (5) Σε όσους αποστρατεύονται, εφ' όσον µέχρι την αποστρατεία τους δεν έχουν λάβει την κανονική τους άδεια. στ. Ο προγραµµατισµός και η χορήγηση κανονικών αδειών στους Αξιωµατικούς Ιατρούς ρυθµίζονται στη σχετική Μόνιµη ιαταγή ΓΕΝ. ζ. Οι άδειες λουτροθεραπείας συµψηφίζονται στην κανονική. 3. Αδειες κανονικές του προσωπικού στρατευµένων θητείας. α. Στους Επικούρους, Εφέδρους εκ κληρωτών Αξιωµατικούς και στους στρατευµένους θητείας Υπαξιωµατικούς και Ναύτες χορηγείται κανονική άδεια µετά το πέρας της βασικής και ειδικής τους εκπαιδεύσεως. β. Το σύνολο της δικαιουµένης κατά την θητεία των ανωτέρω κανονικής αδείας, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµύνης η οποία υλοποιείται στη σχετική ιαταγή του ΓΕΝ. γ. Οι κανονικές άδειες του προσωπικού στρατευµένων θητείας προγραµµατίζονται όπως του υπολοίπου στρατιωτικού προσωπικού. δ. Το προσωπικό στρατευµένων θητείας δύναται να αιτήσει κανονική άδεια δια το εξωτερικό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο Ν 1911 του παρόντος Κεφαλαίου.

10 Άρθρο 1915: Άδειες αναρρωτικές. 1. Γενικές διατάξεις. α. Αναρρωτικές άδειες είναι οι άδειες απουσίας οι οποίες χορηγούνται στο µόνιµο και προσωπικό στρατευµένων θητείας µετά από νοσοκοµειακή νοσηλεία. β. ικαίωµα χορηγήσεως αναρρωτικών αδειών έχουν : (1) Η Ανωτάτη Ναυτική Υγειονοµική Επιτροπή (ΑΝΥΕ). (2) Το Ναυτικό Νοσοκοµείο στο οποίο νοσηλεύθηκε ο ασθενής, µε βάση τη σχετική γνωµάτευση της Υγειονοµικής Επιτροπής Αναρρωτικών Αδειών (ΥΕΑΑ) του Νοσοκοµείου αυτού. γ. Η ΑΝΥΕ στην πρώτη περίπτωση και ο ιευθυντής του οικείου Νοσοκοµείου στη δεύτερη, έχουν υποχρέωση να διαβιβάσουν αντίγραφα της γνωµατεύσεως τους στις µονάδες που υπηρετούν αυτοί που πήραν την άδεια, µε κοινοποίηση το ΓΕΝ διά τους αδειούχους Αξιωµατικούς και την µεγάλη ιοίκηση στην οποία υπάγονται διά το υπόλοιπο στρατιωτικό προσωπικό. δ. Ως ηµεροµηνία ενάρξεως της αναρρωτικής αδείας λογίζεται η εποµένη ηµέρα της συνεδριάσεως της επιτροπής (ΑΝΥΕ ή ΥΕΑΑ) στην οποία αποφασίσθηκε η χορηγησή της. ε. Οι αναρρωτικές άδειες χορηγούνται συνολικά και όχι τµηµατικά και κατ' αρχήν δεν ανακαλούνται παρά µόνο µετά από λήψη γενικών µέτρων και µετά διαταγή του Υπουργού Εθνικής Αµύνης. Οι ενέργειες µετά από ανάκληση στρατιωτικού σε αναρρωτική άδεια αναφέρονται στο άρθρο Ν 1907 του παρόντος Κεφαλαίου. στ. ια τις άδειες νοσηλείας ή θεραπείας στο εξωτερικό ισχύουν οι διατάξεις του σχετικού ιατάγµατος "περί νοσοκοµειακής περιθάλψεως". 2. Άδειες αναρρωτικές µονίµου προσωπικού. α. Οι αναρρωτικές άδειες των Αξιωµατικών (πλην Επίκουρων και Εφέδρων εκ κληρωτών) και των µονίµων και εθελοντών Υπαξιωµατικών διακρίνονται σε : (1) Συνήθεις αναρρωτικές, οι οποίες είναι διαρκείας µέχρι δύο (2) µηνών και διά τις οποίες ισχύουν τα καθοριζόµενα στο παρόν άρθρο. (2) Μακρές αναρρωτικές, οι οποίες είναι διαρκείας άνω των δύο (2) µηνών και δια τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις των οικείων νόµων "Περί καταστάσεως Αξιωµατικών" και "Περί καταστάσεως Ανθυπασπιστών και Υπαξιωµατικών", δεδοµένου ότι η µακρά αναρρωτική άδεια αποτελεί

11 κατάσταση του εν ενεργεία στρατιωτικού που τίθεται εκτός υπηρεσίας από νόσο ή τραυµατισµό. β. Οι Αξιωµατικοί και Ανθυπασπιστές λαµβάνουν αναρρωτική άδεια συνήθη ή µακρά µόνο από την ΑΝΥΕ. γ. Οι µόνιµοι και εθελοντές Υπαξιωµατικοί, λαµβάνουν συνήθη αναρρωτική από την Υγειονοµική Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών (ΥΕΑΑ) του Νοσοκοµείου στο οποίο νοσηλεύθηκαν και συνήθη ή µακρά από την ΑΝΥΕ, όταν παραπέµπονται διά κρίση της σωµατικής τους ικανότητος. 3. Άδειες αναρρωτικές προσωπικού στρατευµένων θητείας. α. Οι αναρρωτικές άδειες του προσωπικού στρατευµένης θητείας, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι Επίκουροι και Έφεδροι εκ κληρωτών Αξιωµατικοί, ρυθµίζονται από τις διατάξεις του ισχύοντος νόµου "Περί στρατολογίας". β. Οι συνήθεις αναρρωτικές άδειες χορηγούνται από την ΥΕΑΑ των Ναυτικών Νοσοκοµείων. Άρθρο 1916: Άδειες ειδικές. 1. Στις ειδικές άδειες ανήκουν : α. Οι εκπαιδευτικές. β. Εγκυµοσύνης τοκετού. γ. Επικίνδυνης εργασίας. δ. Ειδικές άδειες προσωπικού στρατευµένων θητείας. (φοιτητών/ σπουδαστών, αγροτών, θεοµηνιών, δια οικογενειακούς λόγους, τιµητικές). 2. ιά κάθε µία των ως άνω κατηγοριών ισχύουν τα ακόλουθα: α. Οι εκπαιδευτικές άδειες. (1) ύνανται να χορηγηθούν στους µονίµους Αξιωµατικούς και µονίµους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωµατικούς διά ειδική εκπαίδευση σε επιστήµη, κλάδο ή θέµατα της ειδικότητός του στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό και διά χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δύο (2) ετών. (2) Χορηγούνται εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν και σύµφωνα µε τους οικείους ισχύοντες νόµους "Περί καταστάσεως Αξιωµατικών" και "Περί Ανθυπασπιστών Υπαξιωµατικών" και συνεπάγονται τις από τους ως άνω νόµους προβλεπόµενες υποχρεώσεις επιπλέον παραµονής στις τάξεις του Π.Ν.

12 β. Άδειες εγκυµοσύνης - τοκετού. (1) Αξιωµατικοί Νοσηλεύτριες και µόνιµες και εθελόντριες Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί λαµβάνουν µε αίτησή τους ή και αυτεπαγγέλτως άδεια εγκυµοσύνης - τοκετού. (2) Η διάρκεια της αδείας δι' όλες τις ανωτέρω ρυθµίζεται από τις σχετικές διατάξεις που αφορούν τις Αξιωµατικούς Νοσηλεύτριες. γ. Άδειες επικίνδυνης εργασίας. (1) Χορηγούνται στο µόνιµο και στρατευµένο στρατιωτικό προσωπικό που εκτελεί ως κύριο έργο αυτό του χειριστού ακτινολογικών µηχανηµάτων, εµφανιστών ακτινολογικών εργαστηρίων και ραδιοφυσικών εργαστηρίων (χειριστών ραδιοισοτόπων). (2) Η διάρκεια αδείας και οι λεπτοµέρειες χορηγήσεως της καθορίζονται στη σχετική Μόνιµη ιαταγή ΓΕΝ. δ. Ειδικές άδειες προσωπικού στρατευµένων θητείας. (1) Η χορήγηση των αδειών, τα όρια των ηµερών εκάστης και η συνολική διάρκεια των δυναµένων να χορηγηθούν κατά την διάρκεια της πραγµατικής υπηρεσίας των στρατευµένων θητείας, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµύνης την οποία υλοποιεί η σχετική Μόνιµη ιαταγή ΓΕΝ. 3. Ειδικώς η εκ των ανωτέρω ειδικών αδειών του προσωπικού στρατευµένων θητείας που αφορά στους φοιτητές και σπουδαστές δύναται να δοθεί και στους µονίµους Αξιωµατικούς, µονίµους και εθελοντές Ανθυπασπιστές, Υπαξιωµατικούς και µέχρις 14 ηµερών, διά κάθε ηµερολογιακό έτος. Η άδεια χορηγείται προκειµένου να συµµετάσχουν στις εξετάσεις, εφόσον η φοίτησή τους σε ανώτατες/ανώτερες σχολές έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία ή η εγγραφή τους σε αυτές έγινε πριν από την καταταξή τους. Το δικαίωµα διά λήψη αυτής της αδείας δύναται να ανακληθεί εάν έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις το επιβάλλουν.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 4 33/ 2011 Α ΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 87 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 6 10 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3 Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ του Π.Δ. 210/1992 «Κω δικοποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Άρθρο: 1101. Ο Κυβερνήτης και η πλήρης ευθύνη του. 1. Το Πολεµικό Πλοίο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 0404 των ιατάξεων Π.Ν., αποτελεί το κύτταρο της Ναυτικής υνάµεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_. «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_. «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_ «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Ενηµερώθηκε :19.01.2011 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996 (ΦΕΚ Α'- 251/25.10-01.11.1996) Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..380/1996 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο : 1501. Αντικειµενική και αµερόληπτη µεταχείριση. Κάθε ανώτερος ασκεί τα καθήκοντα του µε αντικειµενικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Της 27 Φεβρουαρίου 2004

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Της 27 Φεβρουαρίου 2004 ΕL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες 27 Φεβρουαρίου 2004 C(2004) 577 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Της 27 Φεβρουαρίου 2004 Σχετικά µε τροποποίηση της απόφασης C(2002) 1559 της 30 Απριλίου 2002 όπως

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ 11527, Αθήνα Αμπελόκηποι (Γραφεία ΠΟΑΣΥ), FAX 2107770682 ηλεκτρονική διεύθυνση: www. sysmed.gr e-mail: info@sysmed.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΦΕΚ 1631/1-7-2013, τ. Β') ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Φ.411/253437 Σ. 2358 ΑΠΟΦΑΣΗ «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 81 Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-09-10,τ.Α ) β. Φ.424/4/80443/Σ.68/03-02-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ «Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες» (ΦΕΚ 293/22-02-11 τ.

ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 81 Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-09-10,τ.Α ) β. Φ.424/4/80443/Σ.68/03-02-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ «Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες» (ΦΕΚ 293/22-02-11 τ. A ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠPΟΣ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ «ΙΗ, ΙΣΤ» ΚΟΙΝ: ΓΕΕΘΑ / ΣΣΝΣ- ΓΕΣ / ΣΛ ΓΕΝ /Β4/2 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Β - ΝΣΗ Β2 ΤΜΗΜΑ 2 Τηλ (εσωτ) 2221 Φ.415/ 430334 Σ. 126 Αθήνα, 18 Μαρ 11 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέος ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας

ΘΕΜΑ: Νέος ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών.

Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. ΝΟΜΟΣ - 1397-1983 Εθνικό σύστηµα υγείας. Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. 2. Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιµα σε κάθε πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2530 ΦΕΚ Α'

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2530 ΦΕΚ Α' ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2530 ΦΕΚ Α' 218/23.10.97 Υπηρεσιακή κατάσταση και αναµόρφωση µισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυµάτων της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 15/ 1986 (ΦΕΚΑ 8 /13-01/05-02-1986)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 15/ 1986 (ΦΕΚΑ 8 /13-01/05-02-1986) Τελευταία ενηµέρωση την : 22/1/2013 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 15/ 1986 (ΦΕΚΑ 8 /13-01/05-02-1986) Αξιολόγηση προσόντων και ατοµικά βιβλιάρια του αστυνοµικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. (1) ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανανέωση και επανασύνταξη του οδηγού πραγµατοποιήθηκε από την κα Κουλιάκη Κατερίνα, Κοινωνική Λειτουργό.

Η ανανέωση και επανασύνταξη του οδηγού πραγµατοποιήθηκε από την κα Κουλιάκη Κατερίνα, Κοινωνική Λειτουργό. Ο Οδηγός που ακολουθεί είναι ο ανανεωµένος οδηγός παροχών σαν συνέχεια του πρώτου που είχε σχεδιαστεί από την του ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ Οµίλου Εθελοντών κατά του καρκίνου βάσει των συχνότερων ερωτηµάτων των εξυπηρετούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01000190902990040* 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 9 Φεβρουαρίου 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2683 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Α: Α ΑΜ ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ : κ.κ. Α/ΓΕΣ-Α/ΓΕΝ-Α/ΓΕΑ ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-Β1 Νομοθεσία ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Τηλεφ. 210 6571037 Φ. 450/57/202501 Σ. 423 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π-Μ) ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΚΣ/ΑΕΝ) Συντάσσεται και εγκρίνεται κατ επιταγή του άρθρου 22 παρ. 3 του Νόμου 2638/98 (ΦΕΚ Α 204/2-9-1998) Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ..Κ.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο

Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ..Κ.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ..Κ.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 22/22-1-1993 ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα