ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε περίπτωση τυχόν αντιθέσεώς τους προς διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων νόµων ή διαταγµάτων που εκδόθηκαν επί τη βάσει αυτών, κατισχύουν πάντοτε οι τελευταίες. Άρθρο 0602: Ιεραρχία καθηκόντων και βαθµών. 1. Την κλιµάκωση της ιοικήσεως στο Π.Ν. εξυπηρετεί η ιεραρχία των βαθµών. Η ιεραρχία των βαθµών είναι η σειρά των βαθµών. Οι βαθµοφόροι του Π.Ν. ανάλογα µε την θέση τους στην ιεραρχία των βαθµών έχουν µεταξύ τους την σχέση του ανωτέρου ή του κατωτέρου. 2. Η ιεραρχία των καθηκόντων είναι η κλιµάκωση της ιοικήσεως. Οι βαθµοφόροι του Π.Ν., ανάλογα µε την θέση τους στην ιεραρχία των καθηκόντων έχουν µεταξύ τους την σχέση του διοικούντος/προϊσταµένου ή διοικουµένου/υφισταµένου. 3. Η ιεραρχία των βαθµών πρέπει να ευρίσκεται σε αρµονία µε την ιεραρχία των καθηκόντων. Η ιεραρχία των καθηκόντων είναι η βάση που προσδιορίζει τους αριθµούς του αναγκαίου σε κάθε βαθµό προσωπικού ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια επάνδρωση των ιοικήοεων, των Πολεµικών Πλοίων, των Ν. Υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων του Π.Ν. 4. Μεταξύ οµοιοβάθµων, συνδεοµένων δια σχέσεως διοικητικής υπαγωγής ή εξαρτήσεως, η αρχαιότης υπέχει την ίδια ισχύ την οποία έχει και η διαφορά βαθµού. Άρθρο 0603: Η κλιµάκωση της ιοικήσεως στη ιοικητική Οργάνωση του Π.Ν. 1. Η κλιµάκωση της ιοικήσεως στο Π.Ν. έχει ως εξής: Υπουργός Εθνικής Αµύνης. Αναπληρωτής Υπουργός ή και Υφυπουργοί Εθν. Αµύνης. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

2 ιοικητής Μεγάλης ιοικήσεως. ιοικητής Ν.Συγκροτήµατος ιοικητής Οµάδος πλοίων ιοικητής ιοικ.ναυτικών περιοχών. ιοικητής Μοίρας (Πολεµικών πλοίων). Κυβερνήτης Πολ. Πλοίου ιοικητής Ν. Υπηρεσίας. 2. Η κλιµάκωση της ιοικήσεως στο εσωτερικό των Επιτελείων του ΓΕΝ, των µεγάλων ιοικήσεων, των ιοικήσεων Ναυτικών υνάµεων, Ν. Συγκροτηµάτων, ιοικήσεων περιοχών, Πολεµικών Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών καθορίζεται στο Βο Μέρος των ιατάξεων Π.Ν. και οι λεπτοµέρειες ρυθµίζονται στους οικείους Κανονισµούς Οργανώσεως και Λειτουργίας και τα οικεία βιβλία µάχης δια τα Πολεµικά πλοία. Άρθρο 0604: Ιεραρχία του στρατιωτικού προσωπικού. 1. Το στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. ανήκει σε µία από τις τέσσερις ενότητες βαθµών: α. Αξιωµατικοί. β. Ανθυπασπιστές. γ. Υπαξιωµατικοί. δ. Ναύτες. 2. Οι Αξιωµατικοί και Υπαξιωµατικοί διακρίνονται περαιτέρω σε βαθµούς. 3. Οι Ανθυπασπιστές αποτελούν ενδιάµεση βαθµίδα µεταξύ Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών. 4. Οι ανωτέρω κατηγορίες ισχύουν και δια το γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. Άρθρο 0605: Οι βαθµοί. 1. Η ιεραρχία των βαθµών όπως καθορίζεται στους σχετικούς Νόµους και ιατάξεις έχει ως εξής:

3 α. Αξιωµατικοί (1) Ανώτατοι (2) Ανώτεροι (3) Κατώτεροι Ναύαρχος Πλοίαρχος Υποπλοίαρχος Αντιναύαρχος Αντιπλοίαρχος Ανθυποπλοίαρχος Υποναύαρχος Πλωτάρχης Σηµαιοφόρος Αρχιπλοίαρχος β. Ανθυπασπιστές γ. Υπαξιωµατικοί Αρχικελευστής Επικελευστής Κελευστής ίοπος δ. Ναύτης 2. Η απονοµή των βαθµών και η προαγωγή σε οποιονδήποτε από αυτούς ρυθµίζονται λεπτοµερώς από τους ισχύοντες νόµους. Άρθρο 0606: Είσοδος και Κατάταξη εις το Π.Ν. 1. Το στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. (άνδρες και γυναίκες) διακρίνεται σε µονίµους, εθελοντές και στρατευµένους θητείας ανάλογα µε τον τρόπο εισόδου ή κατατάξεως αυτού, ο οποίος προβλέπεται από τους νόµους. ""2. Μόνιµοι είναι εκείνοι που εισέρχονται στο Π.Ν. δια να σταδιοδροµήσουν σε αυτό και προέρχονται από τους απόφοιτους των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (AΣΕΙ),τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (ΣΣΥ) ή από απευθείας Κατάταξη ή σπό µονιµοποίηση από τις δύο άλλες κατηγορίες που περιγράφονται στις κατωτέρω παραγράφους 3 και 4. Νόµος ορίζει τη σταδιοδροµία, ιεραρχία και προαγωγές των µονίµων Αξιωµατικών και Ανθυπασπιστών-Υ-παξιωµατικών αντιστοίχως, που προέρχονται από τις ως άνω στρατιωτικές σχολές, προβλέπει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο µονιµοποιήσεως του προσωπικού εκ των άλλων κατηγοριών που περιγράφονται κατωτέρω και ρυθµίζει τα θέµατα της

4 σταδιοδροµίας αυτών."" ***Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 7 του Π..80/ Εθελοντές είναι εκείνοι που κατατάσσονται εθελοντικώς στο Π.Ν. και αναλαµβάνουν την υποχρέωση να υπηρετήσουν δι' ορισµένο χρονικό διάστηµα, όπως προβλέπεται από τον νόµο. Ειδικώς οι εθελοντές που αναλαµβάνουν υποχρέωση ορισµένου χρόνου παραµονής στο Π.Ν., δύνανται µετά την λήξη αυτού του διαστήµατος, να σταδιοδροµήσουν ως εθελοντές µακράς θητείας µε εξέλιξη και επετηρίδες όπως προβλέπεται από τον νόµο. 4. Στρατευµένοι θητείας είναι: α. Εκείνοι που κατατάσσονται στο Π.Ν., µετά από πρόσκληση σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο "περί Στρατολογίας", δια να υπηρετήσουν την θητεία τους. Από αυτούς, οι Αξιωµατικοί ονοµάζονται Επίκουροι και οι υπόλοιποι κληρωτοί. Αν µετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους παραµείνουν υπό τα όπλα, ονοµάζονται "Έφεδροι παρατεταµένοι θητείας" αντιστοίχως. β. Αυτοί που ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία ή επιστρατεύονται ανάλογα µε την κατηγορία από την οποία προέρχονται ονοµάζονται "Έφεδροι εξ εφεδρείας" και "κληρωτοί εξ εφεδρείας". "5. Οι µαθητές της Σχολής Ναυτικών οκίµων και των Σχολών Μονίµων Υπαξιωµατικών του Π.Ν. είναι στρατιωτικοί και διέπονται από τα καθοριζόµενα στους Νόµους / Οργανισµούς των Σχολών, υπάγονται σε αυτές τις ιατάξεις του Π.Ν., εφόσον δεν αντιτίθενται προς τους οικείους Νόµους Οργανισµούς των ως άνω Σχολών". ***Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω το άρθρο 7 του Π..80/1998 "6. Οι µαθητές της Σχολής Ναυτικών οκίµων και οι µαθητές των Σχολών Μονίµων Υπαξιωµατικών Ναυτικού, είναι Στρατιωτικοί από της Ορκωµοσίας των, ενώ οι κληρωτοί, εθελοντές ή έφεδροι που γίνονται δεκτοί στη Στρατιωτική Υπηρεσία, είναι Στρατιωτικοί από την κατάταξη τους και πριν ακόµα ορκισθούν." ***Η παρ.6 προστέθηκε µε το άρθρο 8 του Π..80/1998 Άρθρο 0607: Οι Αξιωµατικοί του Π.Ν. "1.Οι Αξιωµατικοί του Πολεµικού Ναυτικού (Π.Ν.) διακρίνονται σε: α. Μάχιµους

5 β. Μηχανικούς γ. Σωµάτων (1) Οικονοµικού (2) Υγειονοµικού, που περιλαµβάνει τις γενικές ειδικότητες Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρµακοποιών και Νοσηλευτικής. δ. Πληρωµάτων Στόλου, που Περιλαµβάνει τις γενικές ειδικότητες υπηρεσιών και Τεχνών, που προέρχονται από τις αντίστοιχες ειδικότητες-τέχνες Ανθυπασπιστών. ε. Ειδικής µονιµότητας χειριστών Ελικοπτέρων" "2. Μάχιµοι Αξιωµατικοί του Π.Ν. είναι αυτοί που αποφοίτησαν από το τµήµα Μαχίµων της Σχολής Ναυτικών οκίµων και εκπαιδεύτηκαν για κυβερνήτες πολεµικών πλοίων. Μηχανικοί Αξιωµατικοί του Π.Ν. είναι αυτοί που αποφοίτησαν από το τµήµα Μηχανικών της Σχολής Ναυτικών οκίµων και εκπαιδεύτη καν για ιευθυντές Μηχανών Πολεµικών Πλοίων. Οι παραπάνω υπηρετούν κυρίως σε πλοία και διατηρούν την ιδιότητα του Μάχιµου και Μηχανικού Αξιωµατικού, στην οποία βασικά εκπαιδεύτηκαν, εφόσον δεν την έχουν απολέσει για λόγους υγείας ή από άλλη αιτία." "3. Για τους Αξιωµατικούς του Π.Ν. τηρούνται οι επετηρίδες Μαχίµων, Μηχανικών, Οικονοµικού, Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρµακοποιών, Νοσηλευτικής, Πληρωµάτων Στόλου Υπηρεσιών, Πληρωµάτων Στόλου Τεχνών και Φόρων (καταργούµενη µετά την εξάντληση των υπηρετούντων) και ειδικής µονιµότητας χειριστών Ελικοπτέρων, µε νοµοθετηµένες κατά βαθµό θέσεις δια κάθε µία.'ετσι δια τους Αξιωµατικούς του Πολεµικού Ναυτικού υπάρχουν οι ακόλουθες επετηρίδες: α. Μαχίµων. β. Μηχανικών. γ. Οικονοµικών. δ. Ιατρών. ε. Οδοντιάτρων. στ. Φαρµακοποιών ζ. Νοσηλευτικής η. Πληρωµάτων Στόλου υπηρεσιών.

6 θ. Πληρωµάτων Στόλου Τεχνών. ι. Φάρων (µέχρις εξαντλήσεως της). ια. Ειδικής µονιµότητας χειριστών Ελικοπτέρων." ***Οι παρ.1,2 και 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 9 του Π..80/1998 Άρθρο: Αρχαιότης µεταξύ Αξιωµατικών του Π.Ν. 1. Η αρχαιότης Αξιωµατικών του Π.Ν. σε κάθε βαθµό τηρουµένων των αναγραφοµένων στην κατωτέρω παράγραφο 2 και στο άρθρο Ν 0609 προσδιορίζεται από την χρονολογία αποκτήσεως του βαθµού. Ως χρονολογία αποκτήσεως του βαθµού λογίζεται η χρονολογία υπογραφής του Προεδρικού διατάγµατος µε το οποίο απονεµήθηκε ο βαθµός ή, σε περίπτωση αναδροµικής προαγωγής, η χρονολογία που καθορίζεται µέσα σε αυτό. 2. Ανεξάρτητα από τη χρονολογία αποκτήσεως του βαθµού: α. Οι Αξιωµατικοί Μάχιµοι και Μηχανικοί είναι αρχαιότεροι των λοιπών οµοιοβάθµων τους. β. Οι Αξιωµατικοί Μηχανικοί Θεωρούνται νεότεροι των οµοιοβάθµων τους Μαχίµων αξιωµατικών που ονοµάσθηκαν το ίδιο έτος Αξιωµατικοί. γ. Οι Αξιωµατικοί Πληρωµάτων Στόλου είναι νεότεροι των λοιπών οµοιοβάθµων τους. δ. Οι µόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί είναι αρχαιότεροι των οµοιοβάθµων τους που ανακαλούνται ως µόνιµοι εξ εφεδρείας στην ενεργό υπηρεσία. Άρθρο: Αρχαιότης νεοκατασοµένων µονίµων Αξιωµατικών. "1. Η αρχαιότης µεταξύ των Αξιωµατικών που αποφοιτούν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (A.Σ.Ε.Ι.) καθορίζεται από τη σειρά επιτυχίας τους κατά την αποφοίτησή τους από τις σχολές αυτές, η οποία είναι χωριστή δια τους Μαχίµους, τους Μηχανικούς και κατά κατηγορία η γενική ειδικότητα διά τους λοιπούς Αξιωµατικούς του Π.Ν. που προέρχονται από αντίστοιχες στρατιωτικές σχολές. Η οριστική σειρά αρχαιότητας των ανωτέρω Αξιωµατικών διά τους οποίους προβλέπεται από το νόµο υποχρεωτική φοίτηση σε Σχολεία στους βαθµούς του Σηµ/ρου και Ανθυποπλοιάρχου, διαµορφώνεται µετά την αποφοίτησή τους και από αυτά. Ο τρόπος κατά τον οποίο υπολογίζονται οι βαθµολογίες των οικείων Ανωτάτων

7 Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και των ως άνω Σχολείων υποχρεωτικής φοιτήσεως καθορίζεται από το Νόµο.". "2. Οι Σηµαιοφόροι που αποφοιτούν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (A.Σ.Ε.Ι.) καθίστανται αρχαιότεροι εκείνων που ονοµάστηκαν ή προήχθησαν ενωρίτερα από αυτούς αλλά µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος.",. ***Οι παρ.1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 10 του Π..80/ Οι κατατασσόµενοι απευθείας κατόπιν διαγωνισµού µε βαθµό ανώτερο του Σηµαιοφόρου και οι τυχόν µονιµοποιούµενοι σε καιρό πολέµου τάσσονται µετά τους οµοιοβάθµους τους που υπηρετούν κατά την χρονολογία υπογραφής του σχετικού Προεδρικού ιατάγµατος. 4. Η αρχαιότης την οποία κατά τις ανωτέρω παραγράφους αποκτούν οι Αξιωµατικοί στον βαθµό µε τον οποίο εισέρχονται στην αντίστοιχη κατηγορία ή γενική ειδικότητα διατηρείται καθ' όλη την σταδιοδροµία τους, εκτός αν επέλθουν µεταβολές από λόγους που αναφέρονται στους Νόµους "περί Ιεραρχίας και Προαγωγών Αξιωµατικών" και "περί καταστάσεως Αξιωµατικών". Άρθρο 0610: Προέλευση Ανθυπασπιστών - Υπαξιωµατικών. 1. Οι µόνιµοι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί προέρχονται σύµφωνα µε τους οικείους νόµους από: "α. Αποφοίτηση εκ των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (Σ.Σ.Υ.)."" ***Η περ.α'αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 11 του Π..80/1998 β. Μονιµοποίηση εθελοντών ή εφέδρων Υπαξιωµατικών. γ. Απευθείας κατάταξη κατόπιν διαγωνισµού ιδιωτών ή κληρωτών στον βαθµό του Κελευστού. 2. Οι µόνιµοι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί αποτελούν το Σώµα των Πληρωµάτων Στόλου και ακολουθούν τις επετηρίδες όπως καθορίζονται από τον Νόµο. 3. Οι εθελοντές/εθελόντριες µακράς θητείας Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί προέρχονται από εθελοντές/εθελόντριες ορισµένης υποχρεώσεως, µετά την συµπλήρωση της αναληφθείσης αρχικής υποχρεώσεως, όπως προβλέπεται από τον νόµο και ακολουθούν σύµφωνα µε αυτόν τις

8 επετηρίδες: α. Κοινή επετηρίδα εθελοντών µακράς θητείας ανεξαρτήτως ειδικότητος ή τέχνης. β. Κοινή επετηρίδα εθελοντριών µακράς θητείας ανεξαρτήτως ειδικότητος ή τέχνης. 4. Οι εθελοντές/εθελόντριες Υπαξιωµατικοί ορισµένης υποχρεώσεως εισέρχονται στο Π.Ν. όπως προβλέπεται από τον οικείο νόµο, που προσδιορίζει και τα έτη της υποχρεώσεως. Μετά την λήξη της υποχρεώσεως τους δύνανται να παραµείνουν µε τον βαθµό τον οποίο φέρουν ως εθελοντές/εθελόντριες µακράς θητείας εντασσόµενοι στις αντίστοιχες επετηρίδες εθελοντών/εθελοντριών µακράς θητείας της προηγούµενης παραγράφου 3 διά σταδιοδροµία και εξέλιξη µέχρι τον βαθµόν του Ανθυπασπιστού όπως ο νόµος ορίζει. Άρθρο 0611: Αρχαιότης Ανθυπασπιστών Υπαξιωµατικών. 1. Η αρχαιότης των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωµατικών σε κάθε βαθµό προσδιορίζεται από το χρόνο αποκτήσεως του βαθµού. Ως χρονολογία αποκτήσεως του βαθµού λογίζεται η χρονολογία υπογραφής της διοικητικής πράξεως ονοµασίας ή µονιµοποιήσεως ή προαγωγής στο βαθµό ή προκειµένου περί αναδροµικής προαγωγής, η χρονολογία η καθοριζόµενη στη διοικητική πράξη. 2. Ανεξαρτήτως από την χρονολογία αποκτήσεως του βαθµού: "α. Εκείνοι οι Υπαξιωµατικοί που αποφοιτούν από τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (Σ.Σ.γ.) καθίστανται αρχαιότεροι από τους µη προερχόµενους από Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (Σ.Σ.Υ.) όµοιο βάθµους τους, οι οποίοι ονοµάσθηκαν µόνιµοι Υπαξιωµατικοί σε χρόνο προγενέστερο αλλά ευρισκόµενο µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος". ***Η περ.2α αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 12 του Π..80/1998 β. Οι µόνιµοι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί είναι αρχαιότεροι όλων των µη µονίµων οµοιοβάθµων τους, ως και των οµοιοβάθµων τους που ανακαλούνται στην ενέργεια από την εφεδρεία. γ. Οι Υπαξιωµατικοί εθελοντές/εθελόντριες µακράς θητείας είναι αρχαιότεροι των οµοιοβάθµων τους εθελοντών/εθελοντριών ωρισµένης υποχρεώσεως. δ. Οι Υπαξιωµατικοί εθελοντές/εθελόντριες ωρισµένης υποχρεώσεως είναι αρχαιότεροι των οµοιοβάθµων τους κληρωτών.

9 Άρθρο : Αρχαιότης νεοκατατασσοµένων µονίµων Υπαξιωµατικών. "1. Η αρχαιότης µεταξύ των Υπαξιωµατικών που αποφοιτούν από τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (Σ.Σ.Υ) καθορίζεται από την οριστική σειρά επιτυχίας κατά την αποφοίτησή τους". ***Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 13 του Π..80/ Η αρχαιότης µεταξύ των απ' ευθείας κατόπιν διαγωνισµού κατατασσόµενων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωµατικών ρυθµίζεται βάσει της σειράς επιτυχίας τους στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση υποχρεωτικής φοιτήσεως αυτών σε Στρατιωτική Σχολή ή Κέντρο Εκπαιδεύσεως, η αρχαιότης ρυθµίζεται από το µέσο όρο των βαθµολογιών του διαγωνισµού και της τελικής επιδόσεως στην οικεία Σχολή ή Κέντρο. Αυτοί καθίστανται νεότεροι των υπηρετούντων οµοιοβάθµων τους. 3. Οι µονιµοποιούµενοι τάσσονται µετά τους υπηρετούντες οµοιοβάθµους τους στην επετηρίδα της γενικής ειδικότητος στην οποία µέλλουν να εξελιχθούν. Ειδικότερα οι µονιµοποιούµενες εθελόντριες ακολουθούν επετηρίδα σύµφωνα µε το άρθρο Ν Η αρχαιότης την οποία σύµφωνα µε τα ανωτέρω αποκτούν οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί στο βαθµό εισόδου στο Σώµα των µονίµων Υπαξιωµατικών, διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους, εκτός αν επέλθουν µεταβολές από λόγους που αναφέρονται εις τους Νόµους "περί Ιεραρχίας και Προαγωγών Ανθυπασπιστών και Υπαξιωµατικών" και "περί καταστάσεως Ανθυπασπιστών και Υπαξιωµατικών".

Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5

Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5 Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5 ΦΕΚ Α' 219/1996 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2439 Ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 14 Ιουνίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 81 Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ : κ.κ. Α/ΓΕΣ-Α/ΓΕΝ-Α/ΓΕΑ ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-Β1 Νομοθεσία ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Τηλεφ. 210 6571037 Φ. 450/57/202501 Σ. 423 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ν. 2936/01 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166 Α /25-7-01), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν.3036/02 (ΦΕΚ 171 Α /23-7-02) και το Ν.3648/08 (ΦΕΚ 38 Α /29-2-08 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 24 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3883 Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων Θέματα διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΦΕΚ 1631/1-7-2013, τ. Β') ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Φ.411/253437 Σ. 2358 ΑΠΟΦΑΣΗ «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ -1- ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Η αποστολή του Στρατού είναι, να εξασφαλίζει την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2201. Γενικές διατάξεις. 1. Στα καθοριζόµενα περί τιµών στις ιατάξεις του Π.Ν. το ρήµα "αποδίδω" χρησιµοποιείται διά να δείξει τις επιβαλλόµενες ενέργειες από τον πρώτον απονέµοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ/3β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚ 20-1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ... 3 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 4 33/ 2011 Α ΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 29 Φεβρουαρίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3648 Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Καλοδήµος. 1

http://sep4u.gr Καλοδήµος. 1 Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων. (ΣΣΑΣ) Πλήθωνος Γεµιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962190-1-2 2310-216948. Ποια είναι τα τµήµατα της Σχολής; Η Σχολή διαιρείται σε δύο πτέρυγες εκ των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ 11527, Αθήνα Αμπελόκηποι (Γραφεία ΠΟΑΣΥ), FAX 2107770682 ηλεκτρονική διεύθυνση: www. sysmed.gr e-mail: info@sysmed.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Άρθρο : 1401. Γενικά. Τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο αυτό θέτουν τις γενικές αρχές και επισηµαίνουν τις βασικές υποχρεώσεις στρατιωτικής αγωγής και συµπεριφοράς του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο : 1501. Αντικειµενική και αµερόληπτη µεταχείριση. Κάθε ανώτερος ασκεί τα καθήκοντα του µε αντικειµενικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_. «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_. «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_ «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Ενηµερώθηκε :19.01.2011 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996 (ΦΕΚ Α'- 251/25.10-01.11.1996) Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..380/1996 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002) Τελευταία ενηµέρωση: 18/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002) Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, µετάταξη και εξέλιξη αστυνοµικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2085/1992 Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 15/ 1986 (ΦΕΚΑ 8 /13-01/05-02-1986)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 15/ 1986 (ΦΕΚΑ 8 /13-01/05-02-1986) Τελευταία ενηµέρωση την : 22/1/2013 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 15/ 1986 (ΦΕΚΑ 8 /13-01/05-02-1986) Αξιολόγηση προσόντων και ατοµικά βιβλιάρια του αστυνοµικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. (1) ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Άρθρο: 1101. Ο Κυβερνήτης και η πλήρης ευθύνη του. 1. Το Πολεµικό Πλοίο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 0404 των ιατάξεων Π.Ν., αποτελεί το κύτταρο της Ναυτικής υνάµεως,

Διαβάστε περισσότερα

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους. ΣτΕ.Ολ 2193/2014 Αναδρομική μείω ση αποδοχώ ν εν ενεργεία στρατιω τικώ ν τω ν ενόπλω ν δυνάμεω ν - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρω σης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -. Αντισυνταγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Της 27 Φεβρουαρίου 2004

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Της 27 Φεβρουαρίου 2004 ΕL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες 27 Φεβρουαρίου 2004 C(2004) 577 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Της 27 Φεβρουαρίου 2004 Σχετικά µε τροποποίηση της απόφασης C(2002) 1559 της 30 Απριλίου 2002 όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 411/150326/Σ.1373 Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, απο σπάσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα