Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0062 Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 (2015/2231(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014, έχοντας υπόψη το άρθρο 228 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη τα άρθρα 11, 19, 41, 42 και 43 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του 1, έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, έχοντας υπόψη το άρθρο 220 παράγραφος 2 δεύτερη και τρίτη περίοδο του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A8-0020/2016), A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 υποβλήθηκε επισήμως στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου στις 26 Μαΐου 2015 και ότι η Διαμεσολαβήτρια, Emily O Reilly, παρουσίασε την έκθεση στην Επιτροπή Αναφορών στις Βρυξέλλες στις 23 Ιουνίου 2015 B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Emily O Reilly επανεξελέγη Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη σύνοδο Oλομέλειάς του στο Στρασβούργο στις 16 Δεκεμβρίου ΕΕ L 113 της , σ. 15.

2 Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βασική προτεραιότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών και να εξασφαλίζει ότι το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση ανταποκρίνεται στα αυστηρότερα πρότυπα, όπως αναμένεται από τα θεσμικά και άλλα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διαδραματίζει καίριο ρόλο βοηθώντας τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταστούν περισσότερο ανοικτά, αποτελεσματικά και φιλικά προς τον πολίτη, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ένωση Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του Μαΐου 2015, η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε ποσοστό 40% και η έλλειψη εμπιστοσύνης σε ποσοστό 46% λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα εποπτείας και λογιστικού ελέγχου μεταξύ των θεσμικών οργάνων είναι απαραίτητη για τη βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των ευρωπαίων πολιτών Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 24 ΣΛΕΕ, «κάθε πολίτης της Ένωσης δύναται να απευθύνεται στον Διαμεσολαβητή που θεσμοθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 228» ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 228 ΣΛΕΕ εξουσιοδοτεί τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να διεξάγει έρευνες σχετικά με περιπτώσεις κακής διοίκησης στα πλαίσια της δράσης των θεσμικών ή λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών του καθηκόντων λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης» Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 43 του Χάρτη ορίζει πως: «Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος, έχει δικαίωμα να προσφεύγει στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων του» Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον πρώτο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, «Περίπτωση κακοδιοίκησης σημειώνεται όταν ένα δημόσιο όργανο παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με τον κανόνα ή την αρχή που το δεσμεύει» 1. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη βάση αυτή, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης υποχρεούνται όχι μόνο να τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις τους αλλά και να είναι προσανατολισμένα στην εξυπηρέτηση του πολίτη και να διασφαλίζουν ότι οι πολίτες αντιμετωπίζονται ορθά και απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων τους λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της χρηστής διοίκησης θα πρέπει να νοείται ως μια διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία βελτίωσης Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολίτες ζήτησαν τη βοήθεια των υπηρεσιών της Διαμεσολαβήτριας το 2014 λαμβάνοντας υπόψη ότι πολίτες έλαβαν συμβουλές 1 «Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Ετήσια έκθεση για το 1999» (ΕΕ C 260 της , σ. 1).

3 μέσω του διαδραστικού οδηγού στον ιστότοπό της λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 η Διαμεσολαβήτρια καταχώρισε καταγγελίες, ενώ έλαβε αιτήματα παροχής πληροφοριών Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το συνολικό αριθμό των καταγγελιών που διαχειρίστηκε η Διαμεσολαβήτρια, οι 736 ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ενώ οι όχι ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις καταγγελίες που διαχειρίστηκε, σε υποθέσεις η Διαμεσολαβήτρια παρείχε στον καταγγέλλοντα συμβουλές ή παρέπεμψε την υπόθεση, σε 621 υποθέσεις ο καταγγέλλων ενημερώθηκε ότι δεν ήταν εφικτό να του παρασχεθούν περαιτέρω συμβουλές και σε 325 υποθέσεις κινήθηκε έρευνα ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια κίνησε 342 έρευνες, εκ των οποίων οι 325 ήταν βάσει καταγγελιών και οι 17 ήταν αυτεπάγγελτες λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε 400 έρευνες, εκ των οποίων οι 13 ήταν αυτεπάγγελτες λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις έρευνες που περατώθηκαν, οι 335 υποβλήθηκαν από ιδιώτες και οι 52 από επιχειρήσεις, ενώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια διαβίβασε 772 καταγγελίες σε μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, συμπεριλαμβανομένων 86 καταγγελιών που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ διαβίβασε επίσης 144 στην Επιτροπή και 524 σε άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες έρευνες αφορούσαν την Επιτροπή (59,6%) και, στη συνέχεια, τους οργανισμούς της ΕΕ (13,7%), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (9,4%), άλλα θεσμικά όργανα (8,5%), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) (3,8%), το Κοινοβούλιο (3,5%) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (3,2%) ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις έρευνες που περάτωσε η Διαμεσολαβήτρια, το 21,5% αφορούσε αιτήματα παροχής πληροφοριών και πρόσβασης σε έγγραφα, το 19,3% αφορούσε τον ρόλο της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, το 19,3% αφορούσε διαγωνισμούς και διαδικασίες επιλογής, το 16% αφορούσε θεσμικά ζητήματα και ζητήματα πολιτικής, το 11,3% αφορούσε διοικητικά θέματα και κανονισμούς υπηρεσιακής κατάστασης, το 8,3% αφορούσε ανάθεση συμβάσεων ή επιχορηγήσεις και το 6% αφορούσε εκτέλεση συμβάσεων ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις έρευνες που περατώθηκαν, 133 υποθέσεις διευθετήθηκαν από το θεσμικό όργανο ή περατώθηκαν κατόπιν επίτευξης φιλικού διακανονισμού, ενώ σε 163 υποθέσεις η Διαμεσολαβήτρια θεώρησε ότι δεν δικαιολογείτο περαιτέρω έρευνα ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 76 υποθέσεις δεν διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 39 υποθέσεις διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση, ενώ σε 13 υποθέσεις χρησιμοποιήθηκε άλλος τρόπος για την περάτωση της υπόθεσης λαμβάνοντας υπόψη ότι στις υποθέσεις στις οποίες διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση η Διαμεσολαβήτρια εξέδωσε επικριτικές παρατηρήσεις σε 27 περιπτώσεις και σχέδια συστάσεων σε 12 περιπτώσεις

4 ΙΖ. ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια των περισσότερων ερευνών στις υποθέσεις που περατώθηκαν το 2014 ήταν μεταξύ 3 και 18 μηνών λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος χρόνος περάτωσης μιας έρευνας ήταν 11 μήνες λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα έχουν συμμορφωθεί με το 80% των προτάσεων της Διαμεσολαβήτριας λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα στα οποία απευθύνονται οι εν λόγω προτάσεις πρέπει να συμμορφωθούν με το υπόλοιπο 20% των προτάσεων ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών, η οποία μόνο το 2014 συγκέντρωσε αναφορές, αποτελεί σημαντική παράμετρο της θεσμικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρνοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο κοντά στους πολίτες λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ της Διαμεσολαβήτριας και της Επιτροπής Αναφορών θα βελτίωνε τον ελλιπή δημοκρατικό έλεγχο της δράσης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 1. εγκρίνει την ετήσια έκθεση για το 2014 που υπέβαλε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια 2. συγχαίρει την Emily O Reilly για την επανεκλογή της στη θέση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και για το εξαιρετικό της έργο στηρίζει τον στόχο της για παροχή βοήθειας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ στην προσπάθειά τους να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ θεωρεί ότι είχε καίρια σημασία να εστιάσει η Διαμεσολαβήτρια στη διαφάνεια ως εγγύηση της χρηστής διοίκησης 3. επιδοκιμάζει και υποστηρίζει πλήρως το γεγονός ότι η Διαμεσολαβήτρια κάνει μεγαλύτερη χρήση της εξουσίας της να κινεί στρατηγικές έρευνες αυτεπάγγελτα χαιρετίζει τον διορισμό Συντονιστή Αυτεπάγγελτων Ερευνών στην υπηρεσία της και τη θέσπιση νέων εσωτερικών κανόνων για την καταγγελία δυσλειτουργιών επιδοκιμάζει τη Διαμεσολαβήτρια για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει να αναδιοργανώσει την υπηρεσία της, πράγμα που έχει ήδη αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά της επιδοκιμάζει και στηρίζει τη φιλόδοξη προσέγγιση της Διαμεσολαβήτριας και την έγκριση της νέας πενταετούς στρατηγικής «Προς το 2019», η οποία εισάγει μία στρατηγικότερη προσέγγιση στην αντιμετώπιση συστημικών ζητημάτων και στην προώθηση της χρηστής διοίκησης 4. επικροτεί τις έρευνες που κίνησε η Διαμεσολαβήτρια το 2014, στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να προσδιοριστούν τα εξής σημαντικά θέματα: διαφάνεια εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, διαφάνεια στην άσκηση πιέσεων από ομάδες συμφερόντων και στις κλινικές δοκιμές, θεμελιώδη δικαιώματα, ζητήματα δεοντολογίας, συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ, έργα και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, καθώς και πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ 5. υπενθυμίζει ότι, διαχρονικά, το 20-30% των καταγγελιών αφορούσαν τη διαφάνεια και ότι τα συνηθέστερα ζητήματα διαφάνειας που εγείρονται είναι η άρνηση των θεσμικών οργάνων για παροχή πρόσβασης σε έγγραφα και/ή πληροφορίες θεωρεί ότι ο ανοικτός χαρακτήρας και η δυνατότητα πρόσβασης σε έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΣΛΕΕ και το άρθρο 42 του Χάρτη, αποτελούν ουσιώδες μέρος του συστήματος θεσμικών ελέγχων και ισορροπιών στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που προτίθενται να λάβουν η Επιτροπή και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προκειμένου να διασφαλίσουν ισότιμη, ταχεία και απλή πρόσβαση για όλους στα έγγραφα της ΕΕ σημειώνει με ικανοποίηση την

5 ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της διαδικτυακής δημοσίευσης του δημόσιου μητρώου εγγράφων καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να ερευνήσει τα ζητήματα διαφάνειας σχετικά με την έγκαιρη πρόσβαση του Κοινοβουλίου στα έγγραφα της Επιτροπής που αφορούν τις διαδικασίες επί παραβάσει και τη διαδικασία EU Pilot, ιδίως αν οι εν λόγω διαδικασίες συνδέονται με τις υπάρχουσες αναφορές θεωρεί αναγκαίο να προσδιοριστούν και να τεθούν σε εφαρμογή κατάλληλοι μηχανισμοί προκειμένου να διασφαλιστεί ένας αξιόπιστος διοργανικός διάλογος 6. προειδοποιεί ότι ακόμη δεν εφαρμόζονται δεόντως και αποτελεσματικά όλες οι διατάξεις που συνδέονται με τη Σύμβαση του Άαρχους και τους σχετικούς κανονισμούς της ((ΕΚ) αριθ. 1367/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1049/2001) εκτιμά ότι υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης στον τομέα της διαφάνειας όσον αφορά την Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά την ποσοτική και ποιοτική διαθεσιμότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε μεμονωμένους πολίτες και σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κατόπιν αίτησης που υποβάλλουν για πρόσβαση σε έγγραφα καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να διεξαγάγει έρευνα βάσει της εκτενούς αναφοράς αριθ. 0134/2012 η οποία υπεβλήθη σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα, με σκοπό τον εντοπισμό και την προσφυγή κατά πιθανής κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της εφαρμογής των εν λόγω κανονισμών από τα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα της ΕΕ 7. επικροτεί τις έρευνες της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με περιπτώσεις μεταπηδήσεως υψηλόβαθμων υπαλλήλων της ΕΕ στον ιδιωτικό τομέα επισημαίνει ότι η Διαμεσολαβήτρια έχει εξετάσει τις καταγγελίες πέντε ΜΚΟ και έχει ελέγξει 54 φακέλους της Επιτροπής ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να συμβάλει στην ανάπτυξη και τη θέσπιση σαφών και λεπτομερών κριτηρίων και μηχανισμών επιβολής, για να εντοπίζει, να ερευνά και, όπου είναι δυνατόν, να αποτρέπει συγκρούσεις συμφερόντων σε οποιοδήποτε επίπεδο των θεσμικών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της ΕΕ 8. θεωρεί ότι η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων υπερβαίνει το απλό ζήτημα της διαφάνειας, και ότι η διασφάλιση μιας ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης απαλλαγμένης από τέτοιες συγκρούσεις αποτελεί βασικό μέλημα στο πλαίσιο των προσπαθειών οικοδόμησης μιας πραγματικής ευρωπαϊκής δημοκρατίας και διαφύλαξης της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών, μεταξύ δημόσιων λειτουργών και σε όλο το φάσμα των θεσμικών οργάνων συνιστά στη Διαμεσολαβήτρια να λάβει υπόψη της, στο πλαίσιο των ερευνών της, τις διατάξεις της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς (UNCAC), τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων στον δημόσιο τομέα και τις ειδικές συστάσεις της Transparency International (Διεθνής Διαφάνεια) 9. σημειώνει ότι ως αποτέλεσμα των ερευνών της Διαμεσολαβήτριας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφα σχετικά με την είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποκάλυψε επιστολή προς την ιρλανδική κυβέρνηση σχετικά με τη χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησε τη σύσταση της Διαμεσολαβήτριας να δημοσιοποιήσει έγγραφα σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, αν και το έπραξε αφού είχε επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τη μεταρρύθμιση 10. επικροτεί την πρόοδο ως προς τον ανοικτό χαρακτήρα στις διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ μετά τις έρευνες της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη διαφάνεια σε αυτές τις συνομιλίες σημειώνει ότι το Συμβούλιο δημοσίευσε έκτοτε τις οδηγίες που χρησιμοποιεί η ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ και ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε

6 σχέδια για αύξηση της διαφάνειας στην άσκηση πιέσεων από ομάδες συμφερόντων και για διεύρυνση της πρόσβασης στα έγγραφα της ΤΤΙΡ επισημαίνει τις ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων για την TTIP 11. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει πολυάριθμες καταγγελίες ανώνυμων ομάδων και πολιτών σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την ΤΤΙΡ, πράγμα που δείχνει την έντονη ανησυχία του κοινού σχετικά με αυτό το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 12. διερωτάται μήπως οι μακροχρόνιες καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων επί ορισμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών στο Συμβούλιο, όπως η οριζόντια οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων, η οποία έχει παγώσει για περισσότερα από έξι έτη, ή η επικύρωση της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για τα άτομα με προβλήματα όρασης ή τα άτομα που έχουν πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων, εμπίπτουν στην κατηγορία της κακοδιοίκησης, δεδομένου ότι δημιουργούν στους ενδιαφερόμενους πολίτες αισθήματα απογοήτευσης απέναντι στα θεσμικά όργανα της ΕΕ προτρέπει το Συμβούλιο, και ιδίως τις εκεί σχηματιζόμενες μειοψηφίες αρνησικυρίας, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αφόρητων καταστάσεων προτείνει στη Διαμεσολαβήτρια να ερευνήσει το εν λόγω ζήτημα στο πλαίσιο του πεδίου αρμοδιοτήτων της 13. επικροτεί την αυξημένη και απαραίτητη εστίαση της Διαμεσολαβήτριας στη διαφάνεια στις δραστηριότητες άσκησης πιέσεων από ομάδες συμφερόντων και το έργο της προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός υποχρεωτικού μητρώου διαφάνειας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι προσπαθούν να επηρεάσουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ επικροτεί την έρευνά της σχετικά με τη σύνθεση και τη διαφάνεια των ομάδων εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή, ιδίως εκείνων που παρέχουν συμβουλές σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), στην οποία η ΕΕ δαπανά περισσότερο από το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της στηρίζει την προσέγγισή της και την ενθαρρύνει να συνεχίσει να παρακολουθεί τη διαφάνεια στη σύνθεση των εν λόγω ομάδων, με σκοπό τη διασφάλιση ισορροπημένης εκπροσώπησης στο ευρύ φάσμα των οικονομικών και μη οικονομικών ομάδων συμφερόντων σε όλους τους τομείς πολιτικής 14. επισημαίνει ότι περισσότερα από φορείς έχουν εγγραφεί εθελοντικά στο Μητρώο Διαφάνειας, πράγμα που αντανακλά την ποικιλία παραγόντων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με τους οποίους συνεργάζονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα επιδοκιμάζει τη στήριξη της Διαμεσολαβήτριας στο σχέδιο του Αντιπροέδρου Timmermans να καταστεί το μητρώο υποχρεωτικό επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2014, με την οποία υποχρεώνονται όλα τα μέλη της Επιτροπής και τα υψηλόβαθμα στελέχη της να δημοσιοποιούν όλες τις επαφές και τις συναντήσεις τους με ενδιαφερόμενους παράγοντες και ομάδες πίεσης επιμένει ότι το μητρώο πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ανθρώπινους και χρηματοοικονομικούς πόρους που διατίθενται στις ομάδες πίεσης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις περί ανοικτού χαρακτήρα και χρηστής διακυβέρνησης των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 15. ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να διατηρήσει την εγρήγορση και την αποφασιστικότητά της και να συνεχίσει να προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίζει

7 πλήρη διαφάνεια ως προς τα μέλη και τις συναντήσεις όλων των ομάδων εμπειρογνωμόνων, τις πλατφόρμες τεχνολογίας και τις αντίστοιχες υπηρεσίες υπενθυμίζει τους όρους που είχε θέσει το 2012 για την άρση του παγώματος του προϋπολογισμού για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων: 16. σημειώνει ότι το 2014 η Διαμεσολαβήτρια διαδραμάτισε βασικό ρόλο στον τομέα της διαφάνειας των δεδομένων κλινικών δοκιμών συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της προορατικής πολιτικής διαφάνειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) σημειώνει ότι τον Οκτώβριο του 2014 ο ΕΜΑ αποφάσισε να δημοσιεύει προορατικά τις εκθέσεις των κλινικών μελετών του ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο ο ΕΜΑ καθιστά διαθέσιμα τα δεδομένα κλινικών δοκιμών και να διασφαλίσει ότι τηρούνται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας 17. ζητεί από τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν μεγαλύτερη επιμέλεια στο πλαίσιο της υποχρεωτικής συνεργασίας τους με τη Διαμεσολαβήτρια 18. παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει να προωθεί τη διαφάνεια στις κλινικές δοκιμές, ιδίως στην αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων υπενθυμίζει ότι η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται στην προστιθεμένη αξία των καινοτόμων φαρμάκων και στο πραγματικό κόστος της έρευνας, προκειμένου να διευκολύνονται τα μοντέλα τιμολόγησης και χρηματοδότησης των κρατών μελών 19. καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει να προωθεί την πρωτοβουλία για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στις δραστηριότητες Ε+Α, εξασφαλίζοντας κατ αυτό τον τρόπο την πρόσβαση στην υγεία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας της 20. χαιρετίζει τον νέο κανονισμό της ΕΕ για τις κλινικές δοκιμές, ο οποίος απαιτεί να δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες για τις κλινικές δοκιμές σημειώνει ότι η Διεθνής Ημέρα Δικαιώματος στη Γνώση, που διοργάνωσε η Διαμεσολαβήτρια το 2014, ήταν αφιερωμένη στη διαφάνεια των δεδομένων κλινικών δοκιμών 21. επικροτεί την έρευνα που κίνησε η Διαμεσολαβήτρια για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, στόχος την οποίας ήταν η δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής εξάρτησης, και η μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 22. σημειώνει ότι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποτελεί το τρίτο σημαντικότερο πακέτο δημοσιονομικών επενδύσεων μετά την ΚΓΠ και τα διαρθρωτικά ταμεία, με προϋπολογισμό που αγγίζει σχεδόν τα εκατομμύρια EUR, και ότι είναι καίριας σημασίας για τη μελλοντική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να εξακολουθήσει να διασφαλίζει τη διαφάνεια σε ολόκληρη τη διαδικασία ανάλυσης και ανάθεσης έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» 23. καλεί τη Frontex να εξασφαλίσει τον σεβασμό της ευημερίας των επαναπατριζόμενων στη διάρκεια των πτήσεων επιστροφής και να εφαρμόζει σωστά τον κώδικα δεοντολογίας για τις κοινές επιχειρήσεις επιστροφής επικροτεί την έκκληση που απηύθυνε η Διαμεσολαβήτρια στη Frontex σχετικά με τη δημιουργία μηχανισμού για την κατάθεση μεμονωμένων καταγγελιών για πιθανές παραβιάσεις των θεμελιωδών

8 δικαιωμάτων καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να ερευνήσει περαιτέρω το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της υφιστάμενης κατάστασης του αυξανόμενου αριθμού προσφύγων στα σύνορα της ΕΕ 24. χαιρετίζει την έρευνα της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με το αν ανταποκρίνονται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στην υποχρέωσή τους να εισάγουν εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών υπενθυμίζει στα εννέα θεσμικά όργανα της ΕΕ στα οποία απευθύνθηκε η Διαμεσολαβήτρια, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, να της παράσχουν ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες που εφαρμόζουν ή προτίθενται να θεσπίσουν 25. συγχαίρει τη Διαμεσολαβήτρια για τις έρευνές της σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ιδίως στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) σημειώνει ότι το 2014 η Διαμεσολαβήτρια κάλεσε οργανωτές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να παράσχουν στοιχεία από την πείρα τους σχετικά με την ΕΠΠ με σκοπό τη βελτίωσή της επισημαίνει με ανησυχία ότι οι εκπρόσωποι των πλατφορμών προώθησης ζητούν καλύτερη εναρμόνιση και βελτίωση των διοικητικών μεθόδων συγκέντρωσης και καταχώρισης των υπογραφών αναμένει την υποβολή περαιτέρω εποικοδομητικών υποδείξεων, ιδίως όσον αφορά τους υφιστάμενους τεχνικούς περιορισμούς και τους περιορισμούς που συνδέονται με την προστασία των δεδομένων κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να κοινοποιήσει τις εμπειρίες της και να συμβάλει στην αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών (ΕΠΠ) 26. χαιρετίζει το ποσοστό συμμόρφωσης των θεσμικών οργάνων της ΕΕ προς της υποδείξεις της Διαμεσολαβήτριας, το οποίο ανέρχεται στο 80% εκφράζει την ανησυχία του για το συνεχιζόμενο ποσοστό μη συμμόρφωσης που ανέρχεται στο 20% έχει επίγνωση ότι οι υποδείξεις της Διαμεσολαβήτριας δεν είναι νομικά δεσμευτικές προτρέπει τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες να αντιδράσουν άμεσα, αποτελεσματικά και υπεύθυνα στις επικριτικές παρατηρήσεις και συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας στηρίζει τη Διαμεσολαβήτρια στις μελλοντικές της έρευνες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, με σκοπό να εντοπίσει πιθανά παραθυράκια στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, σε συνεργασία, όπου δει, με το Ελεγκτικό Συνέδριο, την OLAF και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου 27. υπενθυμίζει ότι ο Διαμεσολαβητής έχει επίσης την αρμοδιότητα, άρα και το καθήκον, να ελέγχει το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της φροντίδας να υπάρχει χρηστή διοίκηση προς όφελος των πολιτών της ΕΕ 28. συγχαίρει τη Διαμεσολαβήτρια για την πρωτοβουλία της, την παραμονή των ευρωπαϊκών εκλογών, να διοργανώσει διαδραστική εκδήλωση με τίτλο «η λίστα επιθυμιών σας για την Ευρώπη», σε μια προσπάθεια να τεθούν οι πολίτες στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων 29. ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει να προωθεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, των εθνικών και περιφερειακών διαμεσολαβητών και της Επιτροπής Αναφορών του ΕΚ αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή του Δικτύου όσον αφορά την προώθηση της ανταλλαγής

9 βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών σχετικά με το πεδίο αρμοδιοτήτων και εξουσιών των μελών του επισημαίνει ότι το 59,3% των καταγγελιών που εξετάστηκαν το 2014 ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιοτήτων κάποιου μέλους του Δικτύου καλεί την Επιτροπή Αναφορών να αποτελέσει περισσότερο ενεργό μέλος του Δικτύου και να ενισχύσει τη συνεργασία του με το Δίκτυο πάνω σε κοινές πολιτικές οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειώνει ότι το 2014 η Διαμεσολαβήτρια διαβίβασε 86 καταγγελίες στην επιτροπή αυτή 30. ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να ερευνήσει, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, τα προγράμματα και τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδότηση έργων που ως στόχο έχουν τη μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων 31. συμμερίζεται την άποψη της Διαμεσολαβήτριας ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία και ότι τα άτομα αυτά έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και μέσα επικοινωνίας παροτρύνει τα θεσμικά όργανα να διασφαλίσουν ότι τα εργασιακά περιβάλλοντα είναι ανοικτά, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία, ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικά και πλήρως στον πολιτικό και τον δημόσιο βίο 32. ζητεί να αυξηθεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του γραφείου της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας 33. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την παρούσα έκθεση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στους διαμεσολαβητές ή τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα των κρατών μελών.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0009 Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2013 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2119(INI)

ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2119(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 5.12.2013 2013/2119(INI) ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) (2013/2119 (INI))

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διενεργεί έρευνες για τη διαλεύκανση ενδεχομένων περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά τη δράση των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Αναφορών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Αναφορών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 29.10.2014 2014/2159(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2013 (2014/2159(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2326(INI) 25.2.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (2015/2326(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.4.2015 2014/2253(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 30η και 31η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (2014/2253(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0328/6. Τροπολογία. Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0328/6. Τροπολογία. Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 9.11.2017 A8-0328/6 6 Παράγραφος 14 14. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες όσον αφορά τις διαδικασίες EU Pilot που συνδέονται με τις ληφθείσες αναφορές,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0226 Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF για το 2014 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.9.2012 2011/2275(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (2011/2275(INI))

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0328/1. Τροπολογία. Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0328/1. Τροπολογία. Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 8.11.2017 A8-0328/1 1 Παράγραφος 14 14. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες όσον αφορά τις διαδικασίες EU Pilot που συνδέονται με τις ληφθείσες αναφορές,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2081(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2081(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 29.1.2015 2014/2081(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία. Margrete Auken εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία. Margrete Auken εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE A8-0331/7 7 Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα) ΙΒ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υψηλός βαθμός διαφάνειας έχει καίρια σημασία για να εμπεδωθεί η νομιμοποίηση και η εμπιστοσύνη ότι οι αποφάσεις βασίζονται στο συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2007/2251(INI) 4.3.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-22 Σχέδιο έκθεσης Jean-Pierre Audy (PE398.383v02-00) σχετικά με την ετήσια έκθεση 2006 της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2013/2241(DEC) 7.7.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1365/2016 9.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 1 του Κανονισμού σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2055(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2055(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2055(INI) 6.9.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον ρόλο των καταγγελτών (whistle-blowers) στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 04-09 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA(04)0043 Απαλλαγή 0: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2017)0174 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) 1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0237 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2019/0000(INI) 19.8.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2019/0000(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.10.2017 2017/2012(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(207)0409 Απαλλαγή 205: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0296/2017 10.5.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2076(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2076(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 18.6.2010 2010/2076(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 26 η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008) (2010/2076(INI))

Διαβάστε περισσότερα

8529/17 ΘΚ/ριτ/ΠΜ 1 DRI

8529/17 ΘΚ/ριτ/ΠΜ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0110 (COD) 8529/17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CODEC

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0133/11. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0133/11. Τροπολογία 11.9.2017 A8-0133/11 11 Παράγραφος 23 23. πιστεύει ότι επείγει η θέσπιση ενός κατάλληλου συστήματος ελέγχου των διαβιβάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχουν οι καταχωρισθέντες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(207)054 Απαλλαγή 205: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Επιτροπή Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2019/2036(BUD) 19.7.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

6014/16 ΕΚΜ/γπ/ΘΛ 1 DGG 2B

6014/16 ΕΚΜ/γπ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6014/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 12 Φεβρουαρίου 2016 Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2058(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2058(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2013/2058(INI) 7.2.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2013 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (2013/2058(ΙΝΙ)) Επιτροπή Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες P7_TA(204)030 Απαλλαγή 202: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 204 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Ομιλία προς την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2014

Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Ομιλία προς την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2014 Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Ομιλία προς την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2014 Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, έχω την τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(208)032 Απαλλαγή 206: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2059(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2059(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 2010/2059(INI) 2.7.2010 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009 (2010/2059(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

A8-0291/2 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0291/2 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 20.4.2017 A8-0291/2 Τροπολογία 2 Roberto Gualtieri εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση A8-0291/2016 Theodor Dumitru Stolojan Πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2018)0530 Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή δήλωση σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής και την ημερομηνία έγκρισης των οριστικών λογαριασμών της ΕΕ:

Κοινή δήλωση σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής και την ημερομηνία έγκρισης των οριστικών λογαριασμών της ΕΕ: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2017 L 80/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/556 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαρτίου 2017 ως προς τις λεπτομερείς διαδικασίες επιθεώρησης ορθής κλινικής πρακτικής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 536/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2049(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2049(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 10.7.2012 2012/2049(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2011 (2012/2049(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας: Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων:

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας: Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Η δήλωση αυτή αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο ερευνών για κρατικές ενισχύσεις που διενεργεί η Επιτροπή και άσκησης συναφών καθηκόντων προς το κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση κανονισμού (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 3.7.2018 A8-0227/ 001-018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-018 κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Ruža Tomašić Πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων A8-0227/2018 (COM(2017)0825 C8-0433/2017 2017/0334(COD))

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2080(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2080(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2014/2080(DEC) 2.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2051(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2051(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 2013/2051(INI) 5.6.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2012 2013/2051(INI) Επιτροπή Αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0154/2019 6.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2159(INI) Σχέδιο έκθεσης Jarosław Wałęsa (PE v04-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2159(INI) Σχέδιο έκθεσης Jarosław Wałęsa (PE v04-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 12.11.2014 2014/2159(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-66 Σχέδιο έκθεσης Jarosław Wałęsa (PE539.677v04-00) σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0024/1. Τροπολογία. Eleonora Evi, Rosa D Amato, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0024/1. Τροπολογία. Eleonora Evi, Rosa D Amato, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 6.2.2019 A8-0024/1 1 Αιτιολογική σκέψη B Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αναφοράς ενισχύει την ανταποκρισιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι των πολιτών και των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2177(DEC) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2177(DEC) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/2177(DEC) 15.12.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2019)0078 Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014/2006(INI) 20.1.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την αξιολόγηση της δικαιοσύνης στον τομέα της ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/000 TA Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/000 TA Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2014)0016 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/000 TA 2014 - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 12.2.2008 B6-0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-0005/2008 και B6-0006/2008 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2186(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2186(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.11.2013 2013/2186(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ. Πολίτες της ΕΕ: Τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας (2013/2186(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-2012/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-2012/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 7.5.2012 B7-2012/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο P7_TA(2014)0291 Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο 1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0328/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0328/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0328/2017 23.10.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2016 (2017/2126(INI)) Επιτροπή Αναφορών Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

A8-0156/5/αναθ.

A8-0156/5/αναθ. 4.4.2017 A8-0156/5/αναθ. 5/αναθ. Παράγραφος 6 6. επιδοκιμάζει τη συμφωνία της 28ης Μαρτίου 2017 με το Προεδρείο, σχετικά με το επίπεδο της κατάστασης προβλέψεων για το 2018 μειώνει το επίπεδο των δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2. ΤοκράτοςδικαίουείναιμίααπότιςβασικέςαξίεςπάνωστιςοποίεςεδράζεταιηΈνωση.

PUBLIC Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2. ΤοκράτοςδικαίουείναιμίααπότιςβασικέςαξίεςπάνωστιςοποίεςεδράζεταιηΈνωση. ConseilUE Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,12Δεκεμβρίου2014 (OR.en) 16862/14 LIMITE PUBLIC FREMP225 JAI1009 COHOM179 POLGEN191 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Προεδρία Αποδέκτης: Συμβούλιο αριθ.προηγ.εγγρ.:16637/1/14rev1fremp223jai1000cohom178polgen188

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0050/10. Τροπολογία. Josep-Maria Terricabras εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0050/10. Τροπολογία. Josep-Maria Terricabras εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 7.2.2019 A8-0050/10 10 Άρθρο 4 α (νέο) Άρθρο 4α Ο Διαμεσολαβητής δικαιούται επίσης να ξεκινά νέες έρευνες με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2017)0149 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο 1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

13865/18 ΘΚ/μκρ 1 ECOMP 1A

13865/18 ΘΚ/μκρ 1 ECOMP 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2018 (OR. en) 13865/18 ECOFIN 1012 STATIS 71 UEM 345 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 6 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2117(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2117(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2.10.2013 2013/2117(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης η αστική και διοικητική δικαιοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2080(INI) 5.7.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 2.12.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού σχετικά με το σχέδιο απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα:

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15508/16 AGRI 676 AGRILEG 197 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 28.11.2013 2013/2130(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για την εφαρμογή της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2007/2041(DEC) 5.2.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1

Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1 Κατευθυντήριες γραμμές 4/2018 σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 2018 Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0132/1. Τροπολογία. Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach εξ ονόματος της Ομάδας S&D

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0132/1. Τροπολογία. Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach εξ ονόματος της Ομάδας S&D 20.4.2016 A8-0132/1 1 Παράγραφος 8 8. σημειώνει, ωστόσο, ότι το 2014 δαπανήθηκαν συνολικά 8 277 556 EUR μόνο για αποζημιώσεις ταξιδίου και συνεδριάσεων των μελών και των αναπληρωματικών μελών της ΕτΠ συν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2007/2039(DEC) 5.2.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.8.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0760/2007, του Cosimo Fracasso, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με προειδοποίηση για διοξίνες στο Taranto

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4425 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD(2017) 479/2 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Προϋπολογισμών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Προϋπολογισμών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 28.8.2014 2014/2059(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων σχετικά με το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 8.9.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2057(INI) 22.7.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (2008/2057(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2018)0427 Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final 2014/0296 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2.10.2015 2014/2215(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2124(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2124(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 29.1.2015 2014/2124(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα