ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ"

Transcript

1 Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 1873 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Σμήμα Γπαθείο : Οικ. Γιασείπιζηρ : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ: Σ. Εακςνθινόρ Γ/νζη : Αγπάθυν 3-5 Σασ. Κώδικαρ: Σηλέθυνο : Φαξ : Πρόζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος για ηη ζύναυη ζσμβάζεφν εργαζίας οριζμένοσ τρόνοσ για ηην σλοποίηζη με ίδια μέζα ηοσ σποέργοσ 1 «Επαναζσεδιαζμόρ και ανάπηςξη ηος ΕΑΝ ζηα νοζοκομεία και ηιρ ιδιωηικέρ κλινικέρ ηηρ σώπαρ» ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ «Ανάπηςξη ηος Εθνικού Απσείος Νεοπλαζιών» με κωδικό MIS Τν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.), ην νπνίν απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ κε έδξα ηελ Αζήλα, έρνληαο ππφςε: Τν άξζξν 26 ηνπ Ν. 2071/1992: Ίδξπζε Κ.Δ.Δ.Λ Τν Π.Γ. 358/1992: Οξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηεο Κ.Δ.Δ.Λ Τελ Υ1/αθ.5028/2001- ΦΔΚ 831Β / : Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Δ.Δ.Λ. Τν άξζξν. 20 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ 176/Α1-11/7/2005) Μεηνλνκαζία Κ.Δ.Δ.Λ. ζε ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. θαη ε παξ. 2 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ «Τν Δζληθφ Αξρείν Νενπιαζηψλ, ην νπνίν ππαγφηαλ ζηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγείαο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, εληάζζεηαη ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.». Τελ αξηζκ. ΓΥ1δ / (ΦΔΚ 398/ Τ.Υ.Ο.Γ.Γ.) απφθαζε ηνπ

2 Υπνπξγνχ Υγείαο γηα ηνλ δηνξηζκφ Γ.Σ. ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., φπσο απηή ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. ΓΥ1δ/νηθ / , ΓΥ1δ/νηθ / , ΓΥ1δ/νηθ / , ΓΥ1δ νηθ / , ΓΥ/νηθ. 1091/ θαη ΓΥ1δ/νηθ / απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο Τν Ν. 3205/ 2003 (/ΦΔΚ 297 Α / ) «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Τ.Α., κνλίκσλ ζηειερψλ ησλ ελφπισλ Γπλάκεσλ θαη αληίζηνηρσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θαη Ληκεληθνχ Σψκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3833/ 2010 (ΦΔΚ 40 Α / ) «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο» θαη κε ην Ν. 3845/ 2010 (ΦΔΚ 65 Α / ) «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν». Τν Ν. 2690/ 1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 45 Α /1999) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη Τν Ν (ΦΔΚ /Α/ )( 23α) άξζξνπ 3 Κεθ. Β ) «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» Τν Ν.4024/2011 «Σπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο Τν Ν. 4110/2013 άξζξν 23 2 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ απηφο επέθεξε ζηνλ ΚΦΑΣ Τελ κε αξ. πξση. 9446/Φ /ΔΣΠΑ επηβεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ θνξέα, απφ ηελ Δηδηθή Υπεξεζία Τνκέα Υγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Τν Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν » (ΦΔΚ 267/Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3840/ 2010 (ΦΔΚ 53 Α / ) «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δ.Σ.Π.Α θαη άιιεο δηαηάμεηο». Τελ ππ αξηζκ 14053/ΔΥΣ 1749/ (ΦΔΚ 540/Β/ ) Υπνπξγηθή Απφθαζε Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απφθαζεο 5058/ΔΥΘΥ 138 (ΦΔΚ 292/Β/ ), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Τν Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Σπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξάμεσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλ. 1828/2006 (έγγξαθν ππ αξηζκ 23105/ΓΓΑΑΠ 4632/ ), σο ηζρχεη. Τνλ Οδεγφ Υινπνίεζεο Πξάμεσλ Με Ίδηα Μέζα ζην πιαίζην ηνπ Δ. Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 2

3 Γπλακηθνχ » Τελ κε αξ. 16 αλνηρηή πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Τνκέα Υγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» , κε αξηζκ. πξση. 2429/ Τν άξζξν 20 παξ. 2 Ν. 3370/2005, ΦΔΚ Α 176/ , «Τν Δζληθφ Αξρείν Νενπιαζηψλ, ην νπνίν ππαγφηαλ ζηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγείαο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, εληάζζεηαη ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.». Τελ ππ αξηζκ. ΥΑ Γ.Π.νηθ / απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αληηθαηάζηαζε ηεο ΥΑ 56495/ κε ζέκα «Έγθξηζε απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο θαη πξνηεξαηφηεηαο δξάζεσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο πνιηηηθψλ πνπ πξνάγνπλ ηε δεκφζηα πγεία» Τελ ππ αξηζκ. 594/ Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ» ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ζην Θεκαηηθφ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 13,14 θαη 15. Ζ πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν. Τελ κε αξηζκ. πξση. 4442/ ε ηξνπνπνίεζε ηεο νξηδφληηαο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ» κε θσδηθφ MIS Τελ κε αξ. πξση. 4729/ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ» κε θσδηθφ MIS ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» Τελ κε αξ. πξση. 5204/ αλνηρηή πξφζθιεζε (θσδηθφο 2) γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε » γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ κε ηε βειηίσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ» Τελ κε αξ. πξση. 5269/ έληαμε ηεο νξηδφληηαο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ» κε θσδηθφ MIS ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε » Τελ ππ. αξηζκ. 5302/Φ. Πξνεγθ _1/ δηαηχπσζε γλψκεο ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Τνκέα Υγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ην ζρέδην απφθαζεο πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν «Δπαλαζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΑΝ ζηα Ννζνθνκεία θαη ηηο Ηδησηηθέο Κιηληθέο ηεο ρψξαο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ» Τελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ηεο 16 εο / ζπλεδξίαζεο 3

4 ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ ζρεδίνπ απφθαζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Υπνέξγνπ 1 κε ηίηιν «Δπαλαζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΑΝ ζηα λνζνθνκεία θαη ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο ηεο ρψξαο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ» Κ Α Λ Δ Ι Δ Ν Γ Ι Α Φ Δ Ρ Ο Μ Δ Ν Ο Τ Γ Ι Α Τ Ν Δ Ρ Γ Α Ι Α Μ Δ «Τ Μ Β Α Η Δ Ρ Γ Α Ι Α Ο Ρ Ι Μ Δ Ν Ο Τ Υ Ρ Ο Ν Ο Τ» φπσο πξνβνχλ ζηελ ππνβνιή αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο θαηφπηλ ζχλαςεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν «Δπαλαζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΑΝ ζηα λνζνθνκεία θαη ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο ηεο ρψξαο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ» ηνπ Δ.Π. «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε». Τν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν (ΔΚΤ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΔΡΓΟΤ Αληηθείκελν Τπνέξγνπ Τν ππνέξγν αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ (ΔΑΝ), ην νπνίν είλαη ε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο λέεο πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ φισλ ησλ ειηθηψλ παλειιαδηθά απφ πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο ηνπ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Τνκέα. Τν ΔΑΝ απνηειεί ηελ θχξηα πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηε ράξαμε εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθήο γηα ηνλ θαξθίλν. 4 Με ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή ησλ λενπιαζκάησλ θαη ηελ εμαγσγή αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ κε πιεζπζκηαθή αλαθνξά, ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη απφ φια ηα λνζνθνκεία ηνπ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Τνκέα ηεο ρψξαο. Ζ θαηαγξαθή δηεμάγεηαη απφ πγεηνλνκηθνχο ππαιιήινπο, θπξίσο επηζθέπηεοξηεο πγείαο, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ήδε ζηα λνζνθνκεία σο κφληκν πξνζσπηθφ, ηνπο ιεγφκελνπο «επηκειεηέο θαηαγξαθήο» ή «θαηαγξαθείο». Οη θαηαγξαθείο έρνπλ ηελ επζχλε ζπγθέληξσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην ΔΑΝ, ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξεζή ηνπο ζην εληαίν ινγηζκηθφ πξφγξακκα θαη ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπλεξγαζία κε ηηο Ογθνινγηθέο Δπηηξνπέο ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ησλ Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ. Οη θαηαγξαθείο βξίζθνληαη ζε απεπζείαο επηθνηλσλία θαη ζχλδεζε κε ην Γξαθείν ηνπ ΔΑΝ ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημή ηνπο θαη ζπλερή εθπαίδεπζή ηνπο.

5 Τν ΔΑΝ ιεηηνπξγεί κε άδεηα απφ ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία πεξί δηαθχιαμεο ηνπ απνξξήηνπ θαη ρεηξηζκνχ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ. Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ ππνέξγνπ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ θπξίσο ζηφρνπ ηνπ πεξηιακβάλνπλ: Ζ εηήζηα θαηαγξαθή ησλ λέσλ πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ, Ζ παξαθνινχζεζε ηεο, θαηά αηηίαο, λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο απφ θαξθίλν δηαρξνληθά θαη γεσγξαθηθά, Ζ θαηαλνµή ησλ πεξηπηψζεσλ αλά ζηάδην δηάγλσζεο ηεο λφζνπ θαη ε παξνρή εθηηκήζεσλ ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο λφζνπ, Ζ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ αξρηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ, Ζ παξαθνινχζεζε ηεο έθβαζεο ηεο λφζνπ θαη ε δηαζχλδεζή ηνπ κε ηελ ΔΛΣΤΑΤ, ηνλ ΔΟΠΥΥ, θαη, κειινληηθά, ηνλ Υγεηνλνκηθφ Φάξηε, Ζ δηαζχλδεζή ηνπ κε ηα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ-πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ (screening) ελάληηα ζηνλ θαξθίλν, Ζ ζχληαμε θαη δεκνζίεπζε εηήζηαο έθζεζεο αλαθνξάο ζην Υπνπξγείν Υγείαο γηα ηε ζπρλφηεηα, ζλεζηκφηεηα, θαη πνξεία ηνπ θαξθίλνπ ζηελ Διιάδα, Ζ δηεμαγσγή θαη πξνψζεζε ηεο έξεπλαο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηεο γλψζεο φζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ, ζηε δηάγλσζή ηνπο θαη ζηε θπζηθή ηνπο εμέιημε, θαζψο θαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο ζεξαπείαο γηα ηε βειηίσζε ησλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη ηελ παξνρή αλαβαζκηζκέλεο θαη πνηνηηθά δηαζθαιηζκέλεο ζεξαπείαο θαη πεξίζαιςεο, Ζ παξνρή εθπαίδεπζεο, νδεγηψλ, βνήζεηαο θαη θάζε ζπλδξνκή πξνο ηνπο θαηαγξαθείο ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ηηο Ογθνινγηθέο Δπηηξνπέο ησλ Ννζνθνκείσλ (ΟΔΝ) ηνπ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Τνκέα κε ζθνπφ ηελ πην απνηειεζκαηηθή επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, Ζ παξνρή ηεθκεξησκέλεο, ζπλερνχο θαη επαξθνχο πιεξνθφξεζεο ζε θνξείο θαη επηζηήκνλεο πγείαο, νκάδεο εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ην γεληθφ πιεζπζκφ ζρεηηθά κε ηνλ θαξθίλν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε ηεο λφζνπ, Ζ παξνρή αλψλπκσλ θαη ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, φπσο WHO, IACR ζην πιαίζην αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, 5 Τν Υπνέξγν 1 «Δπαλαζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΑΝ ζηα Ννζνθνκεία θαη ηηο Ηδησηηθέο Κιηληθέο ηεο ρψξαο» πεξηιακβάλεη ηηο εμήο επηκέξνπο δξάζεηο: i. Γξάζε 1: Απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ηηο θαθνήζεηο λενπιαζίεο

6 ii. Γξάζε 2: Σρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ ΔΑΝ ζηεξηδφκελε ζε δηεζλή πξφηππα iii. Γξάζε 3: Δθπαίδεπζε λέσλ Κσδηθνπνηεηψλ, ππνζηήξημε δηθηχνπ θαηαγξαθέσλ θαη θσδηθνπνίεζε ησλ θαηαγξαθφκελσλ λενπιαζηψλ iv. Γξάζε 4: Δθπαίδεπζε Καηαγξαθέσλ v. Γξάζε 5: Δθπαίδεπζε Μφληκνπ Πξνζσπηθνχ ΔΑΝ vi. Γξάζε 6: Δθπφλεζε Μειεηψλ vii. Γξάζε 7: Δπηζηεκνληθή Παξαθνινχζεζε Έξγνπ viii. Γξάζε 8: Σρεδηαζκφο, θαη αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ (quality control). ix. Γξάζε 9: Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO/IEC 27000:2009 x. Γξάζε 10: Λνηπέο Υπεξεζίεο ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΩΝ Με ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, πξνζθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, αθνχ κειεηήζνπλ ηε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ππνβάιινληαο αίηεζε (βι. παξάξηεκα Η) θαιπθζνχλ νη αθφινπζεο ζέζεηο: ΚΩΓ. ΘΔΗ ΔΠ- ΒΙΟ- 1 ΔΠ- ΒΙΟ- 2 ΔΠ-ΚΩ ΤΠ- ΤΓ-1 ΤΠ-ΤΓ- 2 ΔΠ-ΔΙΠ ΔΠ-ΚΑΣ γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΘΔΗ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ Βηνζηαηηζηηθφο Βηνζηαηηζηηθφο Κσδηθνπνηεηήο Σηέιερνο ππνζηήξημεο δηθηχνπ Σηέιερνο ππνζηήξημεο δηθηχνπ Δηδηθφο πιεξνθνξηθήο Καηαγξαθέαο Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ Υπνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ Υπνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ Δμαξηεκέλε εξγαζία πιήξνπο απαζρφιεζεο Δμαξηεκέλε εξγαζία πιήξνπο απαζρφιεζεο Δμαξηεκέλε εξγαζία πιήξνπο απαζρφιεζεο Δμαξηεκέλε εξγαζία πιήξνπο απαζρφιεζεο Δμαξηεκέλε εξγαζία πιήξνπο απαζρφιεζεο Δμαξηεκέλε εξγαζία πιήξνπο απαζρφιεζεο Δμαξηεκέλε εξγαζία πιήξνπο απαζρφιεζεο ΑΡΙΘ. ΑΣΟΜΩΝ Δηδηθφηεξα, ηα απαηηνχκελα θαζψο θαη ηα πξφζζεηα πξνζφληα γηα ηηο αλσηέξσ ζέζεηο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα:

7 Βηνζηαηηζηηθόο (ΚΩΓ.: ΔΠ- ΒΙΟ-1) Αντικείμενο εργασίας: Ο βηνζηαηηζηηθφο ζα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ επηθχξσζε δεδνκέλσλ, ζηελ αλάιπζε θαη αλάπηπμε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ θαξθίλνπ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ πιεζπζκηαθά αξρεία θαηαγξαθήο θαη ζηελ έθδνζε απαηηνχκελσλ αλαθνξψλ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Θα ζπκβάιιεη ζηε ζπγγξαθή ησλ εθζέζεσλ θαη ηξηκεληαίσλ δειηίσλ πξνφδνπ ηεο πξάμεο, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηνπο θαηαγξαθείο, θαη ησλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ ζην πιαίζην ηεο πξάμεο κε βάζε ηα ζπιιερζέληα ζηνηρεία. Τα πξνζφληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ ζα ππνβάινπλ πξφηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) ζέζεο ηνπ (βην)ζηαηηζηηθνχ κε ΚΩΓ.: ΔΠ-ΒΙΟ-1 αλαθέξνληαη αθνινχζσο: Διάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα : 1. Πηπρίν ΑΔΗ Σηαηηζηηθήο 2. Πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο 3. Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ Ζ/Υ Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ: 1. Γηεηήο επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ επεμεξγαζία / ζηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ πγείαο 2. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζηε Σηαηηζηηθή ή Βηνζηαηηζηηθή 3. Πνιχ θαιή γλψζε ρξήζεο ζηαηηζηηθψλ παθέησλ (θαηά πξνηίκεζε STATA ή R ) 4. Δκπεηξία ζηηο ζχλζεηεο αλαδεηήζεηο βηβιηνγξαθίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη δηαδηθηπαθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ 5. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ή/θαη ζπκκεηνρή/ αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ζρεηηθά κε δεδνκέλα πγείαο 7 Σην ζηάδην ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο νη ππνςήθηνη ζα αμηνινγεζνχλ, κεηαμχ άιισλ, ζε πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά πνιιαπιά θαζήθνληα, ζην νκαδηθφ πλεχκα εξγαζίαο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ζε δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο θαη αληαπφθξηζεο ζε ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα. Βηνζηαηηζηηθόο (ΚΩΓ.: ΔΠ-ΒΙΟ-2)

8 Αντικείμενο εργασίας: Ο βηνζηαηηζηηθφο ζα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ αλάιπζε θαη αλάπηπμε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ θαξθίλνπ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ πιεζπζκηαθά αξρεία θαηαγξαθήο θαη ζηελ έθδνζε απαηηνχκελσλ αλαθνξψλ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Θα ζπκβάιιεη ζηελ ζπγγξαθή ησλ εθζέζεσλ θαη ηξηκεληαίσλ δειηίσλ πξνφδνπ ηεο πξάμεο, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηνπο θαηαγξαθείο, θαη ησλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ ζην πιαίζην ηεο πξάμεο κε βάζε ηα ζπιιερζέληα ζηνηρεία. Τα πξνζφληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) ζέζεο ηνπ βηνζηαηηζηηθνχ κε ΚΩΓ.: ΔΠ-ΒΙΟ-2 αλαθέξνληαη αθνινχζσο: Διάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα: 1. Πηπρίν ΑΔΗ Σηαηηζηηθήο 2. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζηε Βηνζηαηηζηηθή ή Δπηδεκηνινγία 3. Πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 4. Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ Ζ/Υ Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ: 1. Τνπιάρηζηνλ δηεηήο επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο Βηνζηαηηζηηθήο, θαηά πξνηίκεζε ζηνλ ηνκέα ηνπ θαξθίλνπ 2. Δκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ θαηά πξνηίκεζε ζηνλ ηνκέα ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ θαξθίλνπ 3. Πνιχ θαιή γλψζε ρξήζεο ζηαηηζηηθψλ παθέησλ (θαηά πξνηίκεζε STATA ή R) 4. Δκπεηξία ζηε ρξήζε ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (GIS) γηα ηελ παξαγσγή ραξηψλ θαη ηελ αλάιπζε γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ 5. Δκπεηξία ζηηο ζχλζεηεο αλαδεηήζεηο βηβιηνγξαθίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη δηαδηθηπαθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ 6. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ή/θαη ζπκκεηνρή/ αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ 8 Σην ζηάδην ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο νη ππνςήθηνη ζα αμηνινγεζνχλ, κεηαμχ άιισλ, ζε πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά πνιιαπιά θαζήθνληα, ζην νκαδηθφ πλεχκα εξγαζίαο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ζε δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο θαη αληαπφθξηζεο ζε ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα.

9 Κσδηθνπνηεηήο (ΚΩΓ.: ΔΠ-ΚΩ) Αντικείμενο εργασίας: Έλα βαζηθφ ηκήκα ηνπ έξγνπ ηνπ ΔΑΝ απνηειεί ε θσδηθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ζηε δηάγλσζε θαξθίλνπ, δειαδή ε κεηάθξαζε ηεο ηαηξηθήο νξνινγίαο ζε ηππνπνηεκέλνπο θσδηθνχο ζχκθσλα κε ηελ 3 ε αλαζεψξεζε ηεο Γηεζλνχο Ταμηλφκεζεο ησλ Ογθνινγηθψλ Ννζεκάησλ (ICD-O-3). Οη θσδηθνπνηεηέο ζα έρνπλ σο κία απφ ηηο βαζηθέο ηνπο αξκνδηφηεηεο ηε δηαρείξηζε ησλ ζπκπιεξσκέλσλ ειεθηξνληθψλ εληχπσλ θαηαγξαθήο λενπιαζκάησλ θαη ηελ θσδηθνπνίεζή ηνπο θαζψο θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, εθπαίδεπζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ ησλ θαηαγξαθέσλ ζε ζέκαηα θαηαγξαθήο. Θα ζπκκεηέρνπλ ζηελ νξγάλσζε θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εκεξίδσλ θαη ησλ εκεξίδσλ δεκνζηφηεηαο, ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ. Τα πξνζφληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε γηα ηελ θάιπςε ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ ηνπ θσδηθνπνηεηή κε ΚΩΓ. ΔΠ-ΚΩ αλαθέξνληαη αθνινχζσο: Απαηηνχκελα πξνζφληα (Πηπρία Δκπεηξία Γεμηφηεηεο): 1. Πηπρίν ΑΔΗ Βηνινγίαο ή Βηνρεκείαο 2. Πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 3. Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ Ζ/Υ 9 Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ: 1. Τνπιάρηζηνλ εμάκελε εξγαζηαθή εκπεηξία ζε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαγξαθή λενπιαζκάησλ ή/θαη επεμεξγαζία-θσδηθνπνίεζε δεδνκέλσλ ηζηνινγηθψλ-θπηηαξνινγηθψλ εθζέζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Σπζηήκαηα Ταμηλφκεζεο Νφζσλ (π.ρ. ICD-O-3) 2. Καιή γλψζε ζηελ αλαηνκία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο (καζήκαηα ζηε γεληθή ή εηδηθή παζνινγηθή αλαηνκηθή) 3. Σπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζην αληηθείκελν ηεο επηδεκηνινγίαο ή επηδεκηνινγίαο θαξθίλνπ 4. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ή/θαη ζπκκεηνρή/ αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ 5. Δκπεηξία ζηηο ζχλζεηεο αλαδεηήζεηο βηβιηνγξαθίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη δηαδηθηπαθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ Σην ζηάδην ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο νη ππνςήθηνη ζα αμηνινγεζνχλ, κεηαμχ άιισλ, ζε

10 πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά πνιιαπιά θαζήθνληα, ζην νκαδηθφ πλεχκα εξγαζίαο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ζε δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο θαη αληαπφθξηζεο ζε ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα. ηέιερνο ππνζηήξημεο δηθηύνπ (ΚΩΓ.: ΤΠ- ΤΓ-1) Αντικείμενο εργασίας: Τν ζηέιερνο ππνζηήξημεο δηθηχνπ ζα ζπληνλίδεη θαη ζα ππνζηεξίδεη ην δίθηπν ησλ θαηαγξαθέσλ θαη ζα απνηειεί ηνλ ελδηάκεζν θξίθν αλάκεζα ζηνπο θαηαγξαθείο, νη νπνίνη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηα λνζνθνκεία θαη ηδησηηθέο θιηληθέο θαη ηα ζηειέρε ηνπ ΔΑΝ (θσδηθνπνηεηέο, βηνζηαηηζηηθνχο θιπ) ζηε θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΔΑΝ. Τν ζηέιερνο ππνζηήξημεο ζα ζπκκεηέρεη ελεξγά θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηεο πξάμεο ζην ζπληνληζκφ θαη εθηέιεζε ησλ δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ζα ζπκβάιιεη ζηε ζπγγξαθή ησλ θεηκέλσλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ. Τα πξνζφληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) ζέζεο κε ΚΩΓ. ΤΠ-ΤΓ-1 αλαθέξνληαη αθνινχζσο: Απαηηνχκελα πξνζφληα: 1. Πηπρίν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Δπηθνηλσλία 2. Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ ζε ηνκέα επηθνηλσλίαο 3. Πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 4. Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ Ζ/Υ θαη πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ (π.ρ. MS Office Powerpoint) 10 Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ: 1. Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ ζην πεδίν ηεο Υγείαο 2. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζην πεδίν ηεο Υγείαο 3. Δξγαζηαθή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε έξγσλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ ή ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 4. Γλψζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ, θαλνληζηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ηνπ Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΣΠΑ) Σην ζηάδην ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο νη ππνςήθηνη ζα αμηνινγεζνχλ, κεηαμχ άιισλ, ζε

11 πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά πνιιαπιά θαζήθνληα, ζην νκαδηθφ πλεχκα εξγαζίαο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ζε δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο θαη αληαπφθξηζεο ζε ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα. ηέιερνο ππνζηήξημεο δηθηύνπ (ΚΩΓ.: ΤΠ-ΤΓ-2) Αντικείμενο εργασίας: Τν 2 ν ζηέιερνο ππνζηήξημεο δηθηχνπ (ΚΩΓ.: ΥΠ-ΣΥΓ-2) ζα αλαιάβεη ηελ επηκέιεηα φισλ ησλ αλαθνξψλ/εθζέζεσλ ηνπ ΔΑΝ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ εκεξίδσλ εθπαίδεπζεο ησλ θαηαγξαθέσλ ζην ζπληνληζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαγξαθέσλ. Θα ζπκκεηέρεη ελεξγά θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηεο πξάμεο ζην ζπληνληζκφ θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Τα πξνζφληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) ζέζεο κε ΚΩΓ. ΤΠ-ΤΓ-2 αλαθέξνληαη αθνινχζσο: Απαηηνχκελα πξνζφληα: 1. Απφθνηηνο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 2. Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ζε ππνζηήξημε αλάινγσλ δηθηχσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 3. Πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 4. Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ Ζ/Υ (π.ρ. Word, Excel θαη ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ) 11 Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ: 1. Δκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε ηεο νξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ θαη ζπλεδξίσλ 2. Δκπεηξία ζηελ νξγάλσζε γξαθείνπ Σην ζηάδην ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο νη ππνςήθηνη ζα αμηνινγεζνχλ, κεηαμχ άιισλ, ζε πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά πνιιαπιά θαζήθνληα, ζην νκαδηθφ πλεχκα εξγαζίαο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ζε δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο θαη αληαπφθξηζεο ζε ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα.

12 Δηδηθόο πιεξνθνξηθήο (ΚΩΓ.: ΔΠ-ΔΙΠ) Αντικείμενο εργασίας: Ο εηδηθφο πιεξνθνξηθήο ζα αλαιάβεη ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθηπαθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ λενπιαζκάησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΔΑΝ. Θα επηθνηλσλεί κε ηνπο ρξήζηεο (θαηαγξαθείο) θαη εηδηθνχο φπνπ θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αλάιπζε θαη ηελ επίιπζε ινγηζκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ εθαξκνγψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ αιιά θαη εμνπιηζκνχ (ηερληθνχ). Θα ζπκκεηέρεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζε ηερληθά ζέκαηα θαζψο θαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξάμεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Τα πξνζφληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) ζέζεο εηδηθνχ πιεξνθνξηθήο κε ΚΩΓ. ΔΠ-ΔΙΠ αλαθέξνληαη αθνινχζσο: Απαηηνχκελα πξνζφληα: 1. Πηπρίν ΑΔΗ Πξνγξακκαηηζηψλ Υπνινγηζηψλ, Γηαρεηξηζηψλ Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ θαη Σπζηεκάησλ Υπνινγηζηψλ ή άιισλ ζπλαθψλ επηζηεκψλ 2. Πεληαεηήο εξγαζηαθή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάιπζεο πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 3. Πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 12 Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ: 1. Γλψζε θαη εκπεηξία ζε SQL, PL/SQL 2. Δκπεηξία ζε δηαρείξηζε δηαθνκηζηή Microsoft SQL (επηζπκεηφ Microsoft Certified Solutions Associate MCSA SQL) 3. Δκπεηξία ζε δηαρείξηζε δηαθνκηζηή Windows 2008 (επηζπκεηφ Microsoft Certified Solutions Associate MCSA Windows Server 2008) 4. Δκπεηξία ζε δηαρείξηζε webserver (iis, apache), XAMPP θαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP 5. Δκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάιπζε πξνγξακκάησλ θαη ηνλ έιεγρν απνδνρήο (ρξήζηε) 6. Δκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ βάζεο δεδνκέλσλ (Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ), ζρεδηαζκφο/κειέηε βάζεο δεδνκέλσλ, απνθαηάζηαζε/αλάθηεζε αξρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κέζνδνη θαη ηερληθέο αζθάιεηαο βάζεο δεδνκέλσλ, πξφηππα/πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζίεο θπζηθνχ ειέγρνπ

13 7. Δκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ/κειέηε ινγηθψλ θαη θπζηθψλ δηθηχσλ, αξρηηεθηνληθή δηαδηθηχσλ/νπ θαη ελδνδηθηχσλ/νπ, πνιηηηθή, ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο δηθηχσλ, ξχζκηζε, ζπληήξεζε θαη δηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο Σην ζηάδην ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο νη ππνςήθηνη ζα αμηνινγεζνχλ, κεηαμχ άιισλ, ζε πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά πνιιαπιά θαζήθνληα, ζην νκαδηθφ πλεχκα εξγαζίαο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ζε δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο θαη αληαπφθξηζεο ζε ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα. Καηαγξαθέαο (ΚΩΓ.: ΔΠ-ΚΑΣ) Αντικείμενο εργασίας: Τν δίθηπν ησλ θαηαγξαθέσλ ζηα λνζνθνκεία ζα εληζρπζεί απφ δεθαηξείο (13) θαηαγξαθείο, νη νπνίνη ζα δξάζνπλ ππνζηεξηθηηθά ζε εηδηθά, παλεπηζηεκηαθά θαη πνιχ κεγάια λνζνθνκεία ηεο ρψξαο. Σπγθεθξηκέλα ζα απαζρνιεζνχλ νθηψ (8) θαηαγξαθείο ζηελ Αζήλα, δχν (2) θαηαγξαθείο ζηε Θεζζαινλίθε, έλαο (1) θαηαγξαθέαο ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, έλαο (1) θαηαγξαθέαο ζηελ Πάηξα θαη έλαο (1) θαηαγξαθέαο ζην Ζξάθιεην Κξήηεο. Οη θαηαγξαθείο ζα ζπκβάιινπλ ζην έξγν ησλ κφληκσλ θαηαγξαθέσλ πνπ έρνπλ νξηζζεί ζηα λνζνθνκεία θαη ζα αλαιάβνπλ λα βνεζήζνπλ θαη λα πξνάγνπλ ην έξγν ηεο θαηαγξαθήο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ ηνπο. Οη θαηαγξαθείο ζα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο πξνφδνπ θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ κφληκσλ θαηαγξαθέσλ ησλ λνζνθνκείσλ ηεο ππεπζπλφηεηάο ηνπο. 13 Τα πξνζφληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε γηα ηελ θάιπςε δεθαηξηψλ (13) ζέζεσλ θαηαγξαθέα κε ΚΩΓ. ΔΠ-ΚΑΣ αλαθέξνληαη αθνινχζσο: Απαηηνχκελα πξνζφληα: 1. Πηπρίν ΤΔΗ Δπηζθεπηψλ Υγείαο ή TE Ννζειεπηψλ 2. Γηεηήο εξγαζηαθή εκπεηξία ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο 3. Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο 4. Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 5. Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ Ζ/Υ Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ: 1. Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ επηδεκηνινγία ή ηε δεκφζηα πγεία

14 2. Δθπαίδεπζε ή/ θαη εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο Υγείαο θαη θαηά πξνηίκεζε ζε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαγξαθή λενπιαζκάησλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο αξρείσλ λενπιαζηψλ ή επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θαξθίλνπ Σην ζηάδην ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο νη ππνςήθηνη ζα αμηνινγεζνχλ, κεηαμχ άιισλ, ζε πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά πνιιαπιά θαζήθνληα, ζην νκαδηθφ πλεχκα εξγαζίαο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ζε δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο θαη αληαπφθξηζεο ζε ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα. ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ : Τελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ή ηζαγέλεηα θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο έρεη ηζαγέλεηα θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξέπεη απαξαίηεηα λα γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη δηαπηζηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Π.Γ. 50/2001 (ΦΔΚ Α 39), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θάζε θνξά. Δθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (αθνξά ηνπο άλδξεο) ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο ή εθφζνλ έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο, λα έρνπλ εθπιεξψζεη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο ζηξαηνινγηθήο λνκνζεζίαο, άνπιε ζεηεία ή ελαιιαθηηθή πνιηηηθή θνηλσληθή ππεξεζία. 14 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Ζ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεη απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο, ε νπνία έρεη ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν ζηάδηα: Α) Σηάδιο Σςγκπιηικήρ Αξιολόγηζηρ Δικαιολογηηικών Υποψηθίων. Ζ επηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηνπο ππνςεθίνπο σο πξνο ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη ηα ζπλεθηηκψκελα πξνζφληα φπσο απηά αλαγξάθνληαη αλά εηδηθφηεηα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Ζ επηηξνπή ζα δχλαηαη λα δεηήζεη θάζε ζπκπιήξσζε θαη δηεπθξίληζε ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή πξνζθφκηζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ θξίλεη απαξαίηεηε. Δπηζεκαίλεηαη όηη ππνςήθηνη, νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηα ειάρηζηα απαηηνύκελα πξνζόληα, ζα απνθιείνληαη απηνκάησο από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. Β) Σηάδιο Πποζωπικήρ Σςνένηεςξηρ. Ζ επηηξνπή ζα δηελεξγήζεη πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ησλ επηιερζέλησλ ζην πξψην ζηάδην. Σην πιαίζην απηφ, ε επηηξνπή ζα δχλαηαη λα εθαξκφζεη πξνθνξηθή ή/θαη γξαπηή δνθηκαζία γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηακφξθσζε ζσζηήο γλψκεο γηα ηηο εηδηθέο γλψζεηο, ηελ εκπεηξία, ηελ

15 πξνζσπηθφηεηα, ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηνπο αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο πνπ ζα θιεζνχλ λα πινπνηήζνπλ ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο θαη ζε αληηζηνηρία κε ηα δεινχκελα ζην βηνγξαθηθφ ηνπο πξνζφληα, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηεο Πξάμεο. ΟΡΟΙ ΜΗ ΑΠΟΓΟΥΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Γελ ιακβάλνληαη ππφςε πξνηάζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ελδηαθεξφκελνπο πνπ: 1. Έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ' ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. 2. Έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πεξίπησζεο α', έζησ θαη αλ ην αδίθεκα έρεη παξαγξαθεί. 3. Λφγσ θαηαδίθεο, έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή. 4. Τεινχλ ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππφ επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) ή θαη ππφ ηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο Γελ είλαη πγηείο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3528/2007 (ΦΔΚ Α' 26). 6. Έρνπλ απνιπζεί, εμαηηίαο πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ Οη ελδηαθεξφκελνη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο πξνηεξαηφηεηαο θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ, σο εμήο: ΠΠί ίίλλααθθααοο θθξξη ηηηηεεξξί ίίσλλ ααμμη ηηννιιόόγγεεζζεεοο γγη ηηαα ηηεε ζζέέζζεε ηηννππ ΒΒη ηηννζζηηααηηη ηηζζηηη ηηθθννύύ (ΔΔΠΠ- ( -ΒΒΙ ΙΙΟ- -11) ) α/α Κξηηήξην αμηνιόγεζεο Βαζκνινγία 1 Πηπρίν ΑΔΗ Σηαηηζηηθήο 2 Πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο 3 Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ Ζ/Υ

16 4 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Έσο 45 5 Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ Έσο Γηεηήο επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ επεμεξγαζία / ζηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ πγείαο 2. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζηε Σηαηηζηηθή ή Βηνζηαηηζηηθή 3. Πνιχ θαιή γλψζε ρξήζεο ζηαηηζηηθψλ παθέησλ (θαηά πξνηίκεζε STATA ή R ) 4. Δκπεηξία ζηηο ζχλζεηεο αλαδεηήζεηο βηβιηνγξαθίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη δηαδηθηπαθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ 5. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ή/θαη ζπκκεηνρή/ αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ζρεηηθά κε δεδνκέλα πγείαο ΠΠί ίίλλααθθααοο θθξξη ηηηηεεξξί ίίσλλ ααμμη ηηννιιόόγγεεζζεεοο γγη ηηαα ηηεε ζζέέζζεε ηηννππ ΒΒη ηηννζζηηααηηη ηηζζηηη ηηθθννύύ (ΔΔΠΠ- ( -ΒΒΙ ΙΙΟ- -22) ) α/α Κξηηήξην αμηνιόγεζεο Μέγηζηε βαζκνινγία 1 Πηπρίν ΑΔΗ Σηαηηζηηθήο 16 2 Μεηαπηπρηαθφο Τίηινο Σπνπδψλ ζηε Βηνζηαηηζηηθή ή Δπηδεκηνινγία 3 Πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 4 Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ Ζ/Υ 5 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Έσο 50 6 Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ 1. Τνπιάρηζηνλ δηεηήο επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο Βηνζηαηηζηηθήο, θαηά πξνηίκεζε ζηνλ ηνκέα ηνπ θαξθίλνπ 2. Δκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ θαηά πξνηίκεζε ζηνλ ηνκέα ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ θαξθίλνπ 3. Πνιχ θαιή γλψζε ρξήζεο ζηαηηζηηθψλ παθέησλ (θαηά πξνηίκεζε STATA ή R) Έσο

17 4. Δκπεηξία ζηε ρξήζε ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (GIS) γηα ηελ παξαγσγή ραξηψλ θαη ηελ αλάιπζε γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ 5. Δκπεηξία ζηηο ζχλζεηεο αλαδεηήζεηο βηβιηνγξαθίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη δηαδηθηπαθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ 6. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ή/θαη ζπκκεηνρή/ αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ΠΠί ίίλλααθθααοο θθξξη ηηηηεεξξί ίίσλλ ααμμη ηηννιιόόγγεεζζεεοο γγη ηηαα ηηεε ζζέέζζεε ηηννππ ΚΚσδδη ηηθθννππννη ηηεεηηήή (ΔΔΠΠ- ( -ΚΚΩ) ) α/α Κξηηήξην αμηνιόγεζεο Βαζκνινγία 1 Πηπρίν ΑΔΗ Βηνινγίαο ή Βηνρεκείαο 2 Πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 3 Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ Ζ/Υ 4 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Έσο 45 5 Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ Έσο Τνπιάρηζηνλ εμάκελε εξγαζηαθή εκπεηξία ζε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαγξαθή λενπιαζκάησλ ή/θαη επεμεξγαζία-θσδηθνπνίεζε δεδνκέλσλ ηζηνινγηθψλθπηηαξνινγηθψλ εθζέζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Σπζηήκαηα Ταμηλφκεζεο Νφζσλ (π.ρ. ICD-O-3) 2. Καιή γλψζε ζηελ αλαηνκία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο (καζήκαηα ζηε γεληθή ή εηδηθή παζνινγηθή αλαηνκηθή) 3. Σπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζην αληηθείκελν ηεο επηδεκηνινγίαο ή επηδεκηνινγίαο θαξθίλνπ 4. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ή/θαη ζπκκεηνρή/ αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ 5. Δκπεηξία ζηηο ζχλζεηεο αλαδεηήζεηο βηβιηνγξαθίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη δηαδηθηπαθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ 40 ΠΠί ίίλλααθθααοο θθξξη ηηηηεεξξί ίίσλλ ααμμη ηηννιιόόγγεεζζεεοο γγη ηηαα ηηεε ζζέέζζεε ηηννππ ηηεειιέέρρννπποο ππππννζζηηήήξξη ηημμεεοο δδη ηηθθηηύύννππ (ΤΤΠΠ- ( -ΤΤΓΓ- -11) ) α/α Κξηηήξην αμηνιόγεζεο Μέγηζηε βαζκνινγία 1 Πηπρίν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Δπηθνηλσλία

18 2 Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ ζε ηνκέα επηθνηλσλίαο 3 Πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 4 Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ Ζ/Υ θαη πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ (π.ρ. MS Office Powerpoint) 5 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Έσο 35 6 Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ 1. Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ ζην πεδίν ηεο Υγείαο 2. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζην πεδίν ηεο Υγείαο 3. Δξγαζηαθή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε έξγσλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ ή ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 4. Γλψζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ, θαλνληζηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ηνπ Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΣΠΑ) Έσο ΠΠί ίίλλααθθααοο θθξξη ηηηηεεξξί ίίσλλ ααμμη ηηννιιόόγγεεζζεεοο γγη ηηαα ηηεε ζζέέζζεε ηηννππ ηηεειιέέρρννπποο ΤΤππννζζηηήήξξη ηημμεεοο ΓΓη ηηθθηηύύννππ (ΤΤΠΠ- ( -ΤΤΓΓ- -22) ) α/α Κξηηήξην αμηνιόγεζεο Βαζκνινγία 1 Απφθνηηνο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 2 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ζε ππνζηήξημε αλάινγσλ δηθηχσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 3 Πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 4 Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ Ζ/Υ (π.ρ. Word, Excel θαη ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ) 5 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Έσο 30

19 6 Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ 1. Δκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε ηεο νξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ θαη ζπλεδξίσλ 2. Δκπεηξία ζηελ νξγάλσζε γξαθείνπ Έσο ΠΠί ίίλλααθθααοο θθξξη ηηηηεεξξί ίίσλλ ααμμη ηηννιιόόγγεεζζεεοο γγη ηηαα ηηεε ζζέέζζεε ηηννππ ΔΔη ηηδδη ηηθθννύύ ΠΠιιεεξξννθθννξξη ηηθθήήοο (ΔΔΠΠ- ( -ΔΔΙ ΙΙΠΠ) ) α/α Κξηηήξην αμηνιόγεζεο Μέγηζηε βαζκνινγία 1 Πηπρίν ΑΔΗ Πξνγξακκαηηζηψλ Υπνινγηζηψλ, Γηαρεηξηζηψλ Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ θαη Σπζηεκάησλ Υπνινγηζηψλ ή άιισλ ζπλαθψλ επηζηεκψλ 2 Πεληαεηήο εξγαζηαθή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάιπζεο πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 3 Πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 4 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Έσο 50 5 Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ 1. Γλψζε θαη εκπεηξία ζε SQL, PL/SQL 2. Δκπεηξία ζε δηαρείξηζε δηαθνκηζηή Microsoft SQL (επηζπκεηφ Microsoft Certified Solutions Associate MCSA SQL) 3. Δκπεηξία ζε δηαρείξηζε δηαθνκηζηή Windows 2008 (επηζπκεηφ Microsoft Certified Solutions Associate MCSA Windows Server 2008) 4. Δκπεηξία ζε δηαρείξηζε webserver (iis, apache), XAMPP θαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP 5. Δκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάιπζε πξνγξακκάησλ θαη ηνλ έιεγρν απνδνρήο (ρξήζηε) 6. Δκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ βάζεο δεδνκέλσλ (Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ), ζρεδηαζκφο/κειέηε βάζεο δεδνκέλσλ, απνθαηάζηαζε/ αλάθηεζε αξρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κέζνδνη θαη ηερληθέο αζθάιεηαο βάζεο δεδνκέλσλ, πξφηππα/πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζίεο θπζηθνχ ειέγρνπ 7. Δκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ/κειέηε ινγηθψλ θαη θπζηθψλ δηθηχσλ, αξρηηεθηνληθή δηαδηθηχσλ/νπ θαη ελδνδηθηχσλ/νπ, πνιηηηθή, ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο δηθηχσλ, ξχζκηζε, ζπληήξεζε θαη δηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο Έσο

20 ΠΠί ίίλλααθθααοο θθξξη ηηηηεεξξί ίίσλλ ααμμη ηηννιιόόγγεεζζεεοο γγη ηηαα ηηεε ζζέέζζεε ηηννππ ΚΚααηηααγγξξααθθέέαα ( ΔΔΠΠ- -ΚΚΑΑΣΣ) ) α/α Κξηηήξην αμηνιόγεζεο Μέγηζηε βαζκνινγία 1 Πηπρίν ΤΔΗ Δπηζθεπηψλ Υγείαο ή TE Ννζειεπηψλ 2 Γηεηήο εξγαζηαθή εκπεηξία ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο 3 Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο 4 Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 5 Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ Ζ/Υ 6 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Έσο 30 7 Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ Έσο Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ επηδεκηνινγία ή ηε δεκφζηα πγεία 2. Δθπαίδεπζε ή/ θαη εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο Υγείαο θαη θαηά πξνηίκεζε ζε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαγξαθή λενπιαζκάησλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο αξρείσλ λενπιαζηψλ ή επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θαξθίλνπ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (βι. παξάξηεκα Η) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο ή ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ηαπηφηεηαο, θσηνηππία ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ, δειαδή απηψλ ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ, θαζψο θαη ε θσηνγξαθία.

21 Δπηθπξσκέλε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή λφκηκεο απαιιαγήο απφ απηέο, πξνθεηκέλνπ πεξί αλδξψλ. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο (φπνπ απαηηείηαη) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο (φπνπ απαηηείηαη) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (φπνπ απαηηείηαη) Δπηθπξσκέλε βεβαίσζε κφληκε θαηνηθίαο (φπνπ απαηηείηαη) Παξαηεξήζεηο: - Πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο απφ μέλε ρψξα ππνβάιινληαη απφ ηνλ ππνςήθην επηθπξσκέλα απφ ηελ νηθεία πξνμεληθή αξρή ηεο Διιάδαο θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα. - Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ κε ηνπο ηίηινπο ηνπο θαη ηνπο ηίηινπο ησλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ζηα νπνία δεκνζηεχηεθαλ. - Γηα ηελ απφδεημε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα πνπ απηή απνθηήζεθε ή πξνυπεξεζία ή ζπζηαηηθή επηζηνιή ή ππεχζπλε δήισζε επηθπξσκέλε ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία. ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ Τν κέζν κεληαίν κηζζνινγηθφ θφζηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ θξαηήζεσλ εηζθνξψλ έθηαθησλ απνδνρψλ), θάζε ελδηαθεξφκελνπ πνπ ζα επηιεγεί γηα απαζρφιεζε είλαη ζχκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ (Ν 4093/20 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4024/2011) φπσο απηφ ηζρχεη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.: 21 ΚΩΓ. ΘΔΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΘΔΗ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠ-ΒΙΟ-1 Βηνζηαηηζηηθφο Δπηζηεκνληθφ Δμαξηεκέλε εξγαζία πξνζσπηθφ πιήξνπο απαζρφιεζεο ΔΠ-ΒΙΟ-2 Βηνζηαηηζηηθφο Δπηζηεκνληθφ Δμαξηεκέλε εξγαζία πξνζσπηθφ πιήξνπο απαζρφιεζεο ΔΠ-ΚΩ Κσδηθνπνηεηήο Δπηζηεκνληθφ Δμαξηεκέλε εξγαζία πξνζσπηθφ πιήξνπο απαζρφιεζεο ΔΠ-ΤΓ-1 Σηέιερνο Υπνζηεξηθηηθφ Δμαξηεκέλε εξγαζία ππνζηήξημεο πξνζσπηθφ πιήξνπο απαζρφιεζεο δηθηχνπ ΓΠ-ΤΓ-2 ΓΠ-ΤΓ-2 ΔΠ-ΔΙΠ Βνεζεηηθφ Σηέιερνο ππνζηήξημεο δηθηχνπ Καηαγξαθέαο Δηδηθφο πιεξνθνξηθήο Υπνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ Δμαξηεκέλε εξγαζία πιήξνπο απαζρφιεζεο Δμαξηεκέλε εξγαζία πιήξνπο απαζρφιεζεο Δμαξηεκέλε εξγαζία πιήξνπο απαζρφιεζεο

22 ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ Οη επηιεγέληεο ζα εξγαζηνχλ κε Σχκβαζε Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Φξφλνπ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη σο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξάμεο, ήηνη ζηηο 30/11/2015, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Υπνέξγνπ 1 «Δπαλαζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΑΝ ζηα λνζνθνκεία θαη ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο ηεο ρψξαο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ» κε θσδηθφ MIS ηνπ Δ.Π. «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε ». ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (ζε θιεηζηφ θάθειν) είηε απηνπξνζψπσο είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Αγξάθσλ 3-5, Μαξνχζη, Τ.Κ Σηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 22 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΗΜΑΝΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Α Ι Σ Η Η Κζντρο Ελζγχου Και Πρόληψησ Νοςημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Αγράφων 3-5, 15123, Μαροφςι Για την: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη ςφναψη ςυμβάςεων εργαςίασ οριςμζνου χρόνου για την υλοποίηςη με ίδια μζςα του υποζργου 1 «ΕΠΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΕΑΝ ΣΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΙΔΙΩΣΙΚΕ ΚΛΙΝΙΚΕ ΣΗ ΧΩΡΑ» ςτο πλαίςιο τησ πράξησ «Ανάπτυξη του Εθνικοφ Αρχείου Νεοπλαςιϊν» με αριθμ. πρωτ../ /../2014. τοιχεία αποςτολζα:.. Ν Α Μ Η Ν Α Ν Ο Ι Χ Θ Ε Ι Α Π Ο Σ Η Ν Σ Α Χ Τ Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Η Τ Π Η Ρ Ε Ι Α ή Σ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α

23 Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. κέρξη ηηο 22/04/2014 θαη ψξα 15:00. Ζ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (θαξηέια Πξνθεξχμεηο/Γηαγσληζκνί) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Τνκέα Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (θαξηέια Έξγα/Πξνθεξχμεηο Έξγσλ Γηθαηνχρσλ) Με ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ησλ βηνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ ηνπο νη ελδηαθεξόκελνη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, θαζώο θαη όηη ε δηαδηθαζία δύλαηαη κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα δηαθνπεί, αλαβιεζεί ή επαλαιεθζεί κε ηα ίδηα ή θαη άιιν πεξηερόκελν ρσξίο λα κπνξεί λα ππάξμεη νηαδήπνηε αμίσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Η Πξόεδξνο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Οκ. Καζεγήηξηα Σδέλε Κνπξέα - Κξεκαζηηλνύ 23

24 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟΣΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚ ΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ: Δπώνςμο : Όνομα : Όνομα παηπόρ : Απιθμόρ ηηλεθώνος οικίαρ ή κινηηού : Δ-mail : Ζμεπομηνία γέννηζηρ : Τπηκοόηηηα : ηπαηιυηική θηηεία (για ηοςρ άνδπερ) : Απαλλαγή Οικογενειακή καηάζηαζη : Άγαμορ Έγγαμορ Δκπληπυμένη από :... /... /... έυρ :. /... / Τποβάλυ ηην ππόηαζή μος για ηον Κυδικό Θέζηρ: ηλώνυ ςπεύθςνα όηι: Α) αποδέσομαι ηοςρ όποςρ ηηρ με απ. ππυη. / ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ςποβολή ππόηαζηρ για ηον Κυδικό Θέζηρ: Β) διαθέηυ όλα ηα δικαιολογηηικά πος αποδεικνύοςν όζα αναθέπυ ζηην παπούζα (ζε ππυηόηςπα ή επίζηµα ανηίγπαθα) Γ) για ηην ανάλητη ηος έπγος και ηην είζππαξη ηηρ ζςμθυνηθείζαρ αµοιβήρ δεν ζςνηπέσει κανένα κώλςµα ζηο ππόζυπό µος και ζε ανηίθεηη πεπίπηυζη, θα θπονηίζυ για ηην άπζη κάθε κυλύµαηορ για ηο ζκοπό αςηό, εθόζον η παπούζα ππόηαζή µος γίνει δεκηή. Ζμεπομηνία:. /. /2014 Ονομαηεπώνςμο Τπογπαθή

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Σμήμα Γπαθείο : Οικ. Γιασείπιζηρ : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ: Σ. Εακςνθινόρ Γ/νζη : Αγπάθυν 3-5 Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ Μαρούσι, 17/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 3391 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Σμήμα Γπαθείο : Οικ. Γιασείπιζηρ : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ: Σ. Εακςνθινόρ Γ/νζη : Αγπάθυν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ- Μαρούσι, 27-01-2015 Αρ. Πρωτ.: 554/δις ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Τμήμα Γπαθείο : Οικ. Γιασείπιζηρ : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Μαρούσι, 12-03-2015 Αρ. Πρωτ.: 1336 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Τμήμα Γπαθείο : Οικ. Γιασείπιζηρ : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ: Τ. Εακςνθινόρ Γ/νζη : Αγπάθυν

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε : Γ/λζε: Αγξάθσλ 3-5 Μαξνχζη, 11/07/2013

Σαρ. Γηεχζπλζε : Γ/λζε: Αγξάθσλ 3-5 Μαξνχζη, 11/07/2013 Σαρ. Γηεχζπλζε : Γ/λζε: Αγξάθσλ 3- Μαξνχζη, 11/07/2013 Σαρ. Κψδηθαο : 1123 Αξ. Πξση.310 Πιεξνθνξίεο: θνο Σ. Εαθπλζηλφο Σειέθσλν : (+30) 210.2.12.890 Fax : (+30) 210.2.12.831 E-mail: euprogramms@keelpno.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 5/9/2014 Αρ. Πρωτ.:4801

Μαρούσι, 5/9/2014 Αρ. Πρωτ.:4801 Μαρούσι, 5/9/2014 Αρ. Πρωτ.:4801 Τμήμα : Οικ. Γιασείπιζηρ Γπαθείο : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ: Τ. Εακςνθινόρ Γ/νζη : Αγπάθυν 3-5 Τασ.Κώδικαρ: 15123 Τηλέθυνο : 210 5212890 Φαξ : 210 5212831

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 954

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 954 Μαρούσι, 17-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 954 Τμήμα : Οικ. Γιασείπιζηρ Γπαθείο : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ:Τ. Εακςνθινόρ Γ/νζη : Αγπάθυν 3-5 Τασ.Κώδικαρ: 15123 Τηλέθυνο : 210 5212890 Φαξ : 210 5212831

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Π5469ΗΕΑ-3ΕΦ. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση Αζήλα, 30/09/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248

ΑΔΑ: 45Π5469ΗΕΑ-3ΕΦ. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση Αζήλα, 30/09/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 5510 Αζήλα, 30/09/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248 Θέμα: Απνδνρή ηνπ Πξαθηηθνύ Νν. 7 ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δλίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Αξ. Πξση.1279 Μαξνύζη, 2-6-2016 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο δξάζεοκε ηίηιν «Άκεζε ελίζρπζε ηεο αληαπόθξηζεο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο εμαηηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοζη /10/2014. Νέα λειηοσργικόηηηα - Βεληιώζεις

Έκδοζη /10/2014. Νέα λειηοσργικόηηηα - Βεληιώζεις Έκδοζη 2.89.31 08/10/2014 Η έκδοζη 2.89.31, περιλαμβάνει : Βεληιώζεις Καηάζηαζη Υπερφριών (Ε8) Αναγγελία πρόζληυης (Ε3) 08/10/2014 1 Βεληιώζεις Καηάζηαζη Υπερφριών (Ε8) Επεηδή ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

Πξόζθιεζε Δθδάισζεο ΔλδηαθΫξνληνο γηα ηε ζύλαςε ζπκβϊζεσλ. Ϋξγνπ γηα ηελ πινπνέεζε ηεο. ΓξΪζεο 1.2 «Γέθηπν Ιαηξώλ θαη Ϊιισλ επαγγεικαηηθώλ πγεέαο»,

Πξόζθιεζε Δθδάισζεο ΔλδηαθΫξνληνο γηα ηε ζύλαςε ζπκβϊζεσλ. Ϋξγνπ γηα ηελ πινπνέεζε ηεο. ΓξΪζεο 1.2 «Γέθηπν Ιαηξώλ θαη Ϊιισλ επαγγεικαηηθώλ πγεέαο», Δ/νζη: Αγπάθων 3-5 Τασ. Κώδικαρ: 15123 Μαρούσι 11/03/2014 Αρ. Πρωτ. 1396 Πληποθοπίερ: Τηλέμασορ Ζακςνθινόρ Τηλέθωνο:210 5212890 Fax: 210 5212831 Πξόζθιεζε Δθδάισζεο ΔλδηαθΫξνληνο γηα ηε ζύλαςε ζπκβϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

κ ε θ σ δ η θ ό M I S 4 6 5 6 5 2 η ν π Δ. Π. «Δ θ π α ί δ ε π ζ ε θ α η Γ η α Β ί ν π Μ ά ζ ε ζ ε»

κ ε θ σ δ η θ ό M I S 4 6 5 6 5 2 η ν π Δ. Π. «Δ θ π α ί δ ε π ζ ε θ α η Γ η α Β ί ν π Μ ά ζ ε ζ ε» Ταρ. Γηεύζπλζε: Αγξάθσλ 3-5, Μαξνύζη Μαξνύζη, 28 / 8 / 2014 Ταρ. Κώδηθαο : 15123 Αξ. Πξση. 4655 Πιεξνθνξίεο: Τκήκα Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλόηεηα Τειέθσλν : 210 5212006 Fax :210 5212100 Π ξ ό ζ θ ι ε ζ ε Δ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία 8.3.2016 A8-0046/319 319 Άρθρο 34 παράγραθος 1 ζηοιχείο δ (δ) 14 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δώωλ από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) θαη γ). (δ) 10 έηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0249/119. Τροπολογία. Mireille D'Ornano εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0249/119. Τροπολογία. Mireille D'Ornano εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 21.10.2015 A8-0249/119 119 Αιηιολογική ζκέψη 11 (11) Πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε νηθνλνκηθά απνδνηηθή επίηεπμε ηωλ εζληθώλ δεζκεύζεωλ γηα κείωζε ηωλ ηωλ εθπνκπώλ, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα έρνπλ δηθαίωκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Μαξνύζη, 21-4-2016 Αξ. Πξση. 959 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο δξάζεο κε ηίηιν «Άκεζε ελίζρπζε ηεο αληαπόθξηζεο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ ΚΕΦ..3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ Οπιζμόρ απόλςηηρ ηιμήρ: Σηνλ άμνλα ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ζεσξνύκε έλαλ αξηζκό α πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην ζεκείν Α. Η απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Α από ηελ αξρή Ο, δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Μαξνύζη, 11/03/2016 Αξ. Πξση. 547 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο δξάζεο κε ηίηιν «Άκεζε ελίζρπζε ηεο αληαπόθξηζεο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι) ΑΘΗΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Αγ. Σππξίδσλνο, 122 10 ΑΙΓΑΛΔΩ Σειέθωλν : 210 5385174

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΛ-ΙΩΕ Α Π Ο Φ Α Η

ΑΔΑ: 4Α8ΥΛ-ΙΩΕ Α Π Ο Φ Α Η ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Δ.Κ.Σ. Σατ. Γ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Ν. Κηυισιά 17-04-2018 ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Απιθ.ππωτ.: 6789 Γ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Έθδνζε /11/2014. Νέα ιεηηνπξγηθόηεηα - Βειηηώζεηο

Έθδνζε /11/2014. Νέα ιεηηνπξγηθόηεηα - Βειηηώζεηο Έθδνζε 2.89.33 19/11/2014 Η έθδνζε 2.89.33, πεξηιακβάλεη : Βειηηώζεηο Εμαγωγή αξρείνπ XML γηα ηελ ππνβνιή ηωλ εληύπωλ Ε5, Ε8, Ε9 Αξρείν πιεξωκώλ Web Banking γηα Εζληθή Τξάπεδα Νέα επηινγή Φπζηθό Πξόζωπν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/92. Τροπολογία. Sylvie Goddyn εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/92. Τροπολογία. Sylvie Goddyn εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF 21.10.2015 A8-0046/92 92 Σημείο 8 (8) Οη βηηακίλεο, ηα αλόξγαλα ζπζηαηηθά θαη άιιεο νπζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο ή γηα πξνζζήθε ζε ηξόθηκα φπσο ηα παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ κε αξηζκ. πξση. 14053/ΔΤ1749/27-03-2008 (ΦΔΚ 540/Β/2008) Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

2. Σελ κε αξηζκ. πξση. 14053/ΔΤ1749/27-03-2008 (ΦΔΚ 540/Β/2008) Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΒΑΛΑ Σαρ. Γ/ζε: Καζζάλδξνπ 1 65403 Καβάια Σει. / Fax: 251.0223747 e-mail: empsykav@otenet.gr Καβάια, 12 Απγνχζηνπ 2015 Αξ. Πξση. 1569 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩ Η ΚΑΙ ΘΡΗ ΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩ Η ΚΑΙ ΘΡΗ ΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ Ταρ. Γηεύζπλζε: Αγξάθσλ 3-5, Μαξνύζη Μαξνύζη, 28/03/204 Ταρ. Κώδηθαο : 523 Αξ. Πξση. 0 Πιεξνθνξίεο: Τκήκα Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλόηεηα Τειέθσλν : 20 522006 Fax :20 52200 Π π ό ζ κ λ η ζ η Δ κ δ ή λ υ ζ η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1 ΘΕΡΙΝΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΕΡΟ Ι 1. Να γίλνπλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ παξαθάησ ζπλαξηήζεσλ. t ( i) e ( ii) ln( ) ( iii). Να βξεζεί ην Π.Ο., ν ηύπνο ηεο αλίζηξνθεο θαη ην Π.Τ. ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03. Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03. Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03 Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf Ζιίαο Χαηδεζενδσξίδεο Οθηώβξηνο / Ννέκβξηνο 2004 Τη είλαη ην δίθηπν Wulf Δπίπεδν ζην νπνίν κπνξνύκε λα αλαπαξαζηήζνπκε ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies

Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies Γξ. Γεώξγηνο Αζεκόπνπινο Πεξηερόκελα Δηζαγωγή Σε πνηνπο απεπζύλεηαη Τη πεξηιακβάλεη Γηαδηθαζία Φξνλνδηάγξακκα Δπόκελεο δξάζεηο Technopolis

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Ε Ι Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Τ Γ Ι Α Τ Ν Ε Ρ Γ Α Ι Α Ω Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι Τ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ε Μ Ε «Τ Π Η Ρ Ε Ι Α Κ Η Α Ν Ε Ξ Α Ρ Σ Η Ι Α»

Κ Α Λ Ε Ι Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Τ Γ Ι Α Τ Ν Ε Ρ Γ Α Ι Α Ω Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι Τ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ε Μ Ε «Τ Π Η Ρ Ε Ι Α Κ Η Α Ν Ε Ξ Α Ρ Σ Η Ι Α» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ Απ.Ππωη. 1999/5-7 Αθήνα, 13/07/2012 Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Δ Κ Γ Η Λ Χ Η Δ Ν Γ Ι Α Φ Δ Ρ Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω46ΨΧ6Τ-7ΑΘ. Αξ. Πξση. Δ.Η.Π.: 1178 Αξ. Πξση. Γηαχγεηαο: 494 Αζήλα, 25/04/2014

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω46ΨΧ6Τ-7ΑΘ. Αξ. Πξση. Δ.Η.Π.: 1178 Αξ. Πξση. Γηαχγεηαο: 494 Αζήλα, 25/04/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Αξ. Πξση. Δ.Η.Π.: 1178 Αξ. Πξση. Γηαχγεηαο: 494 Αζήλα, 25/04/2014 Ππόζκληζη Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ για ςποβολή

Διαβάστε περισσότερα