Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ."

Transcript

1 Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος αθοπά ζςγκεκπιμένη ζήπαγγα ηος αςηοκινηηοδπόμος. Ο Πίνακαρ 1 δίνει ηα ζηοισεία πος ζςγκενηπώζαηε για ηο ζσεδιαζμό ηος έπγος. Κυδ. Γπαζηηπιόηηηα Πποαπ. Γιάπκεια (εβδομάδερ) Πόποι Απαιηούμενορ Απιθμόρ πόπυν Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1 Β Γ Δνηοπιζμόρ κινδύνυν από βιβλιογπαθία Δνηοπιζμόρ ζηαηιζηικών ζηοισείυν αηςσημάηυν Α ζηέλεσορ 1 Α 4 ζηέλεσορ Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ 0,5 Δ Ποιοηική ανάλςζη κινδύνυν 50%Γ εξ. ζηέλεσορ 1 Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. ζηέλεσορ Ζ Μέηπα ανηιμεηώπιζηρ ολοκλήπυζη παπαδοηέος Δ, Ε επικεθαλήρ εξ. ζηέλεσορ 0,5 Πίνακαρ 1: Σηοισεία μελέηηρ ανάλςζηρ κινδύνος Ο επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ αμείβεηαι με 000 / εβδ., ηα εξειδικεςμένα ζηελέση με 100 /εβδ. και ηα ζηελέση με 700 /εβδ. Τα γενικά έξοδα ηηρ ομάδαρ ζαρ (γπαμμαηειακή ςποζηήπιξη, γπαθεία κλπ) είναι 400 /εβδ. Θευπείζηε όηι όλα ηα έξοδά ζαρ γίνονηαι ζε εβδομαδιαία βάζη. Με ηην έναπξη ηος έπγος θα ειζππάξεηε μια πποκαηαβολή και ηα ςπόλοιπα με ηην ολοκλήπυζη ηος παπαδοηέος. 1/ Σσεδιάζηε ηο διάγπαμμα Gantt ηος έπγος. / Σσεδιάζηε ηο διάγπαμμα ηυν σπημαηοποών ηος έπγος 3/ Αν ζηο ηαμείο ηηρ επισείπηζηρ ςπάπσοςν απσικά , ποια εβδομάδα θα σπειαζηείηε να πάπεηε δάνειο για να είζηε ηςπικόρ ζηιρ οικονομικέρ ςποσπεώζειρ ζαρ.

2 Άσκηση cash flow tunnel Λύση άσκησης Απάνηηζη ερωηήμαηος 1/ Σρεδηάζηε ην δηάγξακκα Gantt ηνπ έξγνπ: Τν δηάγξακκα Gantt ηνπ έξγνπ δίλεηαη ζην Στήμα 1: Στήμα 1: Γηάγξακκα Gantt Απάνηηζη ζηο ερώηημα / Σρεδηάζηε ην δηάγξακκα ησλ ρξεκαηνξνώλ ηνπ έξγνπ Σύκθσλα κε ηε ζεσξία, γηα ηελ απάληεζε ζην εξώηεκα απηό πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα εμήο βήκαηα: 1/ Επηιύοσκε ηο δίθησο ηοσ έργοσ / Στεκαηίδοσκε ηο δηάγρακκα Gantt θαη θαζορίδοσκε ηο πόηε αθρηβώς ζα εθηειεζηούλ οη δραζηερηόηεηες 3/ Υποιογίδοσκε ηο κολαδηαίο θόζηος (ΜΚ i ) γηα θάζε δραζηερηόηεηα i (MK i = KA i / d i όποσ d i ε δηάρθεηα εθηέιεζες ηες δραζηερηόηεηας I). 4/ Αλά τροληθή κολάδα εθηέιεζες ηοσ έργοσ αζροίδοσκε ηα κολαδηαία θόζηε ηωλ δραζηερηοηήηωλ ποσ εθηειούληαη, ηο έκκεζο θόζηος θαη αθαηρούκε ηστόλ εηζροές. 5/ Σσληάζζοσκε ηολ Πίλαθα τρεκαηοροώλ αλά τροληθή κολάδα εθηέιεζες ηοσ έργοσ θαη αζροηζηηθά. Τν πξώην βήκα απαηηείηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δε ζέινπκε απαξαίηεηα νη δξαζηεξηόηεηεο λα μεθηλήζνπλ ζην ES. Σε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα έπξεπε λα επηιύζνπκε ην δίθηπν ώζηε λα βξνύκε ηηο θξίζηκεο θαη κε θξίζηκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα απνθαζίζνπκε ηνπο πξαγκαηηθνύο ρξόλνπο ζηνπο νπνίνπο ζα ζέιακε λα εθθηλήζνπλ νη κε θξίζηκεο δξαζηεξηόηεηεο (νη θξίζηκεο ζα μεθηλνύλ αλαγθαζηηθά γηα λα κελ θαζπζηεξήζεη ην έξγν ζηα ES). Σηελ πεξίπησζή καο ζεσξνύκε όηη νη δξαζηεξηόηεηεο ζα εθηειεζηνύλ ζην ES. 1

3 Τν δεύηεξν βήκα είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ δηαγξάκκαηνο Gantt θαη ππάξρεη έηνηκν από ην πξνεγνύκελν εξώηεκα. Σηε ζπλέρεηα (βήκα 3) ζέινπκε λα βξνύκε ην κνλαδηαίν θόζηνο θάζε δξαζηεξηόηεηαο. Γηα δηεπθόιπλζε ζρεκαηίδνπκε ηνλ Πίνακα 1. Κόζηος εργαζίας/εβδ. (Μοναδιαίο) Σσνολικό Κόζηος εργαζίας Εργαζία εβδ. Πόροι Αριθμός /εβδ Α 1 επηθεθαιήο Β ζηέιερνο Γ 4 ζηέιερνο Γ 1 επηθεθαιήο 0, εμ. ζηέιερνο 100 Δ εμ. ζηέιερνο Ε 3 εμ. ζηέιερνο Ζ επηθεθαιήο 0, εμ. ζηέιερνο 100 Γεληθά έμνδα 400 /εβδ Πίνακας 1: Υπνινγηζκόο κνλαδηαίνπ θόζηνπο δξαζηεξηνηήησλ ζσνολικό κόζηος 8800 Γηα λα βξνύκε ην κνλαδηαίν θόζηνο ζηνλ Πίνακα 1 γηα θάζε εξγαζία: Βξίζθνπκε ηνπο εκπιεθόκελνπο πόξνπο Γηα θάζε πόξν πνιιαπιαζηάδνπκε ηνλ απαηηνύκελν αλά εβδνκάδα αξηζκό (αλάγθε ηεο δξαζηεξηόηεηαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πόξν) κε ην εβδνκαδηαίν θόζηνο ηνπ πόξνπ Αζξνίδνπκε ηα πξνθύπηνληα θόζηε γηα όινπο ηνπ πόξνπο αλά δξαζηεξηόηεηαο Τν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο πξνθύπηεη από ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπ κνλαδηαίνπ θόζηνπο κε ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη κπνξνύκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ άζθεζε απηή γηα επαιήζεπζε. Τα βήκαηα ηέζζεξα θαη πέληε ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίνακα. Σύκθσλα κε ηνλ Πίνακα, ην δηάγξακκα ρξεκαηνξνώλ δίλεηαη ζην Στήμα.

4 Πίλαθαο : Πίλαθαο ρξεκαηνξνώλ (ρξήκαηα ζε, δηάξθεηεο ζε εβδνκάδεο) Στήμα : Γηάγξακκα ρξεκαηνξνώλ 3

5 Απάνηηζη ζηο ερώηημα 3/ Αν ζηο ηαμείο ηης επιτείρηζης σπάρτοσν αρτικά , ποια εβδομάδα θα τρειαζηείηε να πάρεηε δάνειο για να είζηε ησπικός ζηις οικονομικές σποτρεώζεις ζας. Τν πξώην ρξνληθό ζεκείν ζην νπνίν ηα ζσξεπηηθά θόζηε (εθξνέο) μεπεξλνύλ ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο ( ) είλαη ην ηέινο ηεο 8 εο εβδνκάδαο. Σπλεπώο, ην δάλεην ζα απαηηεζεί λα ην πάξνπκε θάπνηα ζηηγκή ζηελ 8 ε εβδνκάδα. 4