"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ""

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Συστήνεται αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα, η οποία διέπεται από τους παρακάτω όρους και συμφωνίες: ΑΡΘΡΟ 2: ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ / ΛΟΓΟΤΥΠΟ Η επωνυμία της Εταιρείας είναι "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και ο διακριτικός της τίτλος "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Στις συναλλαγές με την αλλοδαπή, όπου απαιτείται, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί ως επωνυμία και διακριτικό τίτλο την πιστή μετάφραση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου αντίστοιχα της παραγράφου 2.1 του παρόντος άρθρου στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα. Ενδεικτικά, στην Αγγλική η επωνυμία της Εταιρείας θα έχει ως εξής: " AGRONOMISTS OF THE WORLD NON-PROFIT CIVIL SOCIETY" και ο διακριτικός τίτλος της: " AGRONOMISTS OF THE WORLD " Το λογότυπο της Εταιρείας περιλαμβάνει την απεικόνιση της υδρογείου σφαίρας που στο άνω μέρος της καλύπτεται από ένα δισχιδές πράσινο φύλλο και από πάνω ένα στρογγυλό σημείο, που παραπέμπει στις έννοιες της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης, της προστασίας του πλανήτη από την κλιματική αλλαγή και της ευημερίας των λαών, μαζί με την επωνυμία στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σελ. 1 από 1

2 ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη, αρχίζει δε από τη δημοσίευση του καταστατικού σύστασης αυτής στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών Η Εταιρεία συστήνεται με προοπτική να διαρκέσει όσο χρόνο χρειασθεί, ώστε να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στο οικείο άρθρο ή να διαπιστωθεί, ότι οι σκοποί αυτοί έχουν καταστεί ανέφικτοι. Το γεγονός αυτό διαπιστώνει και αποφασίζει μόνον η Συνέλευση των Εταίρων, με απόλυτη πλειοψηφία. ΑΡΘΡΟ 4: ΕΔΡΑ 4.1. Η Εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής. Τα γραφεία της εταιρείας θα βρίσκονται σε χώρο που θα μισθώσει εντός της δημοτικής περιφέρειας της έδρας της. Η Εταιρεία μπορεί να αλλάζει γραφεία στα όρια της έδρας της, χωρίς να απαιτείται γι αυτό τροποποίηση του καταστατικού Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, μπορούν να δημιουργηθούν παραρτήματα και υποκαταστήματα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και να μεταφερθεί η έδρα της Εταιρείας σε άλλη περιοχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού, τηρουμένων των απαιτούμενων διατυπώσεων του Νόμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ. ΑΡΘΡΟ 5 ΣΚΟΠΟΙ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Διεθνής ρόλος Μεταξύ των κύριων σκοπών της εταιρείας είναι: Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών, προκειμένου να συντελέσουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αυτών των χωρών. Η ανάληψη δράσεων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε αναπτυσσόμενες και υπό μετάβαση χώρες. Τα Σελ. 2 από 2

3 προγράμματα και οι δράσεις αυτές θα έχουν σκοπό να συμβάλλουν στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των περιοχών καθώς και των πληθυσμών τους, ιδιαίτερα των πλέον μειονεκτικών ομάδων με στόχο να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην απόκτηση γνώσης, στην αύξηση της απασχόλησης, στην αντιμετώπιση της πείνας και του υποσιτισμού και στη μετάβαση στην ελεύθερη αγορά. Οι δράσεις και τα προγράμματα αυτά θα καλύπτουν τους τομείς της επισιτιστικής βοήθειας, της διεθνούς ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής συνεργασίας και ιδιαίτερα τους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της φτώχειας, της αγροτικής δραστηριότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης, επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και της οικονομικής, κοινωνικής και αγροτικής ανάπτυξης. Γεωργία Η προώθηση μιας εναλλακτικής γεωργίας, όπως αυτή υπαγορεύεται από τους κανόνες της ορθής γεωργικής πρακτικής, με παράλληλη πολιτική αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και υιοθέτησης πρακτικών προς όφελος του παραγωγού και του καταναλωτή. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου με παράλληλη αναβάθμιση του φυσικού και του αγροτικού τοπίου. Διατήρηση της βιοποικιλότητας, εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και διαμόρφωση των συνθηκών για να παραμείνει ο αγροτικός πληθυσμός στην ύπαιθρο. Επάνοδος στην πρακτική του «Γεωπόνου Εφαρμογών» κατά το πρότυπο του extension service μέσω του οποίου θα διοχετεύονται οι επιστημονικές, τεχνολογικές και γεωργοοικονομικές εξελίξεις από την εφαρμοσμένη έρευνα στον αγρότη. Εφαρμογή των μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης, της γεωργίας ακριβείας και ορθολογικής εκμετάλλευσης του εθνικού πλούτου, με σεβασμό στη γεωργική βιοποικιλότητα και το ευρύτερο περιβάλλον. Διαμόρφωση νοοτροπίας αγροτικής επιχειρηματικότητας συνδεδεμένης με την αειφόρο ανάπτυξη αναδεικνύοντας πράσινες καινοτομίες και τεχνολογίες παράλληλα με την παραγωγή αγαθών. Ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής προβάλλοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα προς την κατεύθυνση «επείγουσας εξισορρόπησης» του γεωργικού εμπορικού ισοζυγίου σε θετικά επίπεδα. Διαμόρφωση συγκριτικού πλεονεκτήματος και προστιθέμενης αξίας προωθώντας δράσεις σήμανσης ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικά) για τα γεωργικά προϊόντα. Ενίσχυση του εισοδήματος του αγρότη με παράλληλο οικονομικό και ποιοτικό όφελος του καταναλωτή με προτάσεις Σελ. 3 από 3

4 και δράσεις «εξυγίανσης» και «εκπολιτισμού» του δικτύου διακίνησης προϊόντων μέσα από την εφαρμογή μεθόδων «ιχνηλασιμότητας» και ελέγχων κατά προϊόν, ανάδειξη, ενίσχυση και επιβράβευση της ποιότητας. Διαμόρφωση πλαισίου εξορθολογισμού του συστήματος διαμόρφωσης του αγροτικού εισοδήματος (επιδοτήσεις- αποζημιώσεις-εμπορική αξία) έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο δίχτυ προστασίας του αγροτικού εισοδήματος από διάφορους κινδύνους (κλιματική αλλαγή, οικονομικές κρίσεις, διατροφικές κρίσεις, υπερπαραγωγή, εσωτερική αγορά, κ.α.) αναπτύσσοντας παράλληλα μια αντίληψη ποιοτικής και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας στους αγρότες. Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός του αγροτοσυνδικαλιστικού κινήματος και της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας με τη δημιουργία συνεταιρισμών νέας γενιάς για τη διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του αγρότη και του καταναλωτή. Διατροφή Στήριξη και προώθηση της υγιεινής διατροφής (με έμφαση στη Μεσογειακή δίαιτα) και επαναπροσδιορισμός των διατροφικών συνηθειών και αναγκών του πληθυσμού σε συνδυασμό με το περιεχόμενο και τη δυναμική της εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής αγαθών (οργανικής & συμβατικής) σε όφελος του αγροτικού κόσμου και του καταναλωτή. Επιμόρφωση και υποβοήθηση κοινωνικών ομάδων σε θέματα καλλιέργειας ειδών πρώτης ανάγκης στον αστικό και περιαστικό χώρο και της σχέσης υγιεινής διατροφής με την πρόληψη και αποφυγή νοσημάτων (παχυσαρκία, ζαχαροδιαβήτης, καρδιαγγειακά νοσήματα, κλπ). Διερεύνηση των δυνατοτήτων εξεύρεσης και επέκτασης του κοινωνικού ρόλου της πρωτογενούς παραγωγής & του μεταποιητικού τομέα, πέραν του εμπορικού, προς ενίσχυση των ασθενέστερων τάξεων του πληθυσμού σε συστηματικότερη βάση με είδη πρώτης ανάγκης, κατά γεωγραφικό ή διοικητικό διαμέρισμα και εισοδηματική κατάσταση. Περιβάλλον Προστασία, αειφόρος διαχείριση & αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα των νέων. Προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, των καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών και ανάπτυξη Σελ. 4 από 4

5 των κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων για την εναρμόνιση της οικονομικής δραστηριότητας με την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων του τόπου. Εδραίωση της πεποίθησης ότι η εκπαίδευση για το περιβάλλον, το πράσινο και την αειφορία αποτελεί «αναγκαία παιδεία» για κάθε ενεργό πολίτη. Συμβουλευτική και μελετητική δραστηριότητα με σκοπό την υποβοήθηση στη διαχείριση του Περιβάλλοντος με την ευρεία έννοια των παραμέτρων που το συνθέτουν, ήτοι υπέδαφος, έδαφος, νερό, αέρας, χλωρίδα, πανίδα. Φυσικό και Αστικό Τοπίο Ενεργοποίηση κατά της υποβάθμισης του φυσικού χώρου, μελέτη και προώθηση αναπλάσεων του περιαστικού και αστικού τοπίου κάθε κλίμακας. Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών αποκατάστασης υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων και προώθηση της επιστημονικής αναδάσωσης μέσα από ειδικές μελέτες και ορθολογικό σχεδιασμό με την αναγκαία βοτανική προσαρμοστικότητα στις βιοκλιματικές απαιτήσεις του τόπου, σε συνεχώς μεταβαλλόμενες και πολλάκις απρόβλεπτες συνθήκες. Προώθηση της κτήσης και ανάκτησης ανοικτών χώρων στον αστικό ιστό με σκοπό τη διαμόρφωση πράσινων κηλίδων, συνδέσμων και δικτύων ενεργούς και παθητικής αναψυχής προς μια νέα διάσταση και δομή πόλης στην οποία θα έχει προκαθοριστεί σαφώς η διάσταση και ο ρόλος του ανοικτού χώρου σε σχέση με το δομημένο περιβάλλον, ως κοινωνικό αγαθό περιβαλλοντικής υγείας αλλά σε ανεπάρκεια. Προώθηση πράσινων τεχνολογιών ( π.χ. φυτεμένα δώματα ) στον αστικό ιστό για εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών. ΑΡΘΡΟ 6: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ Η δράση της Εταιρείας δεν εξαρτάται από κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η Εταιρεία επιχειρεί την προώθηση και επίτευξη των καταστατικών σκοπών της με δράσεις και μέσα όπως τα κατωτέρω. Η παράθεση των μέσων είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική: Η διοργάνωση εκδηλώσεων επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου (ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, cross meetings) με θέματα αγροδιατροφικού και περιβαλλοντικού τομέα. Η ανάθεση, ανάληψη και διεξαγωγή μελετών, ερευνητικών έργων, εφαρμογών και επιδεικτικών έργων με τη συνεργασία των εταίρων και μελών Σελ. 5 από 5

6 της εταιρείας και άλλων φορέων (ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια κ.α.) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς της εταιρείας. Η ανάπτυξη και εκτέλεση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης αγροτών, συνεταιριστών και επαγγελματιών του αγροτικού χώρου. Η έκδοση και διάθεση εντύπων, μελετών, εργασιών, αποτελεσμάτων ερευνών και προτάσεων πολιτικής για τον ευρύτερο αγροδιατροφικό και περιβαλλοντικό τομέα. Η ανάπτυξη ανοικτού διαλόγου και ηλεκτρονικής διαβούλευσης για όλα τα θέματα ενδιαφέροντος της εταιρείας μέσα από την ιστοσελίδα της. Η δημιουργία αρχείου πληροφοριών και η λειτουργία επιτροπών μελέτης και παρακολούθησης θεμάτων για όλους τους πυλώνες (πράσινο, περιβάλλον, βιοποικιλότητα, οργανική γεωργία, υγιεινή διατροφή πληθυσμού, οικονομία, κοινωνία, θεσμικό πλαίσιο κλπ.) που στηρίζουν ισότιμα την αειφόρο ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με εθνικές και ευρωπαϊκές δομές του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή οργανισμούς καθώς και άτομα που επιδιώκουν τους ίδιους ή συγγενείς σκοπούς. Η δημιουργία κέντρου τεκμηρίωσης ερευνητικών προγραμμάτων (ΚΕ.ΤΕ.Π.) σε θέματα αγροτικά, περιβάλλοντος, πρασίνου και εξοικονόμησης φυσικών πόρων με την δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης ανταλλαγή πληροφόρησης (forum). και διεθνής Η διενέργεια κάθε άλλης νόμιμης και συναφούς δραστηριότητας που προωθεί τους σκοπούς της Εταιρείας Η δημιουργία ηλεκτρονικού, έντυπου η και άλλου μέσου ενημέρωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 7: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των. χιλιάδων ευρώ (..) Το Εταιρικό Κεφάλαιο αποτελείται από Εταιρικά Μερίδια, το καθένα από τα οποία ορίζεται ισόποσο των πεντακοσίων ευρώ ( 500). Σελ. 6 από 6

7 7.3. Το ως άνω ποσό του κεφαλαίου κατεβλήθη από τους αναφερόμενους στο άρθρο 26 του παρόντος αρχικούς εταίρους Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων είναι δυνατή η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου είτε ισομερώς από τους αρχικούς εταίρους (με αύξηση της αξίας του εταιρικού μεριδίου και σύγχρονη τροποποίηση των παραγράφων 7.1 και 7.2 του παρόντος) είτε με είσοδο νέων εταίρων (και σύγχρονη τροποποίηση της παραγράφου 7.1 του παρόντος) είτε με συνδυασμό αμφοτέρων των μεθόδων. ΑΡΘΡΟ 8: ΠΟΡΟΙ 8.1. Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας μπορούν να προέρχονται από: α) Δωρεές, χορηγίες και εισφορές των Εταίρων, β) Δωρεές και χορηγίες των μελών της Εταιρείας και τρίτων. γ) Ευρωπαϊκές, διεθνείς και εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μελετών και προγραμμάτων, δ) Δωρεές, επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες υπηρεσίες, τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), Πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας (interreg) καθώς και δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ε) Έσοδα από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που παρέχονται για την υποστήριξη των σκοπών της Εταιρείας, στ) Κάθε εισόδημα, του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της Εταιρείας, το Νόμο και τα χρηστά ήθη Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Κατά συνέπεια, τα έσοδά της θα διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε καμία περίπτωση δεν θα διανέμονται κέρδη στους Εταίρους, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και κατά την οποτεδήποτε λύση της Εταιρείας Η μοναδική κατηγορία καταβολών που δύναται να γίνει προς Εταίρους ή άλλα πρόσωπα εντεταλμένα σχετικώς από την Εταιρεία, είναι ποσά αποζημίωσης ή ελάχιστης αμοιβής για ανάληψη και διαχείριση προγραμμάτων, όπως αυτά που αναφέρονται στο οικείο άρθρο περί των σκοπών της Εταιρείας. Σελ. 7 από 7

8 8.4. Η ετήσια εισφορά προς την Εταιρεία ορίζεται κάθε φορά από τη Συνέλευση των Εταίρων και δεν μπορεί να υπερβεί το 50% της αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 9: ΑΡΧΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 26 του παρόντος, οι οποίοι στο εξής και για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας, θα αναφέρονται ως «Αρχικοί Εταίροι». ΑΡΘΡΟ 10: ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ Επιτρέπεται η είσοδος νέων Εταίρων στην Εταιρεία. Προϋπόθεση για την είσοδο νέων εταίρων στην εταιρεία είναι η προηγούμενη πρόταση ενός τουλάχιστον εν ενεργεία Εταίρου και έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη Συνέλευση των Εταίρων. Η Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και εκτάκτως προς το σκοπό αυτό, μετά από κλήση και εισήγηση του Προέδρου, και πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση της σχετικής αίτησης εισόδου του νέου Εταίρου στην Εταιρεία Σε κάθε περίπτωση εισόδου νέου Εταίρου, το ποσοστό της εταιρικής συμμετοχής του θα είναι ένα Εταιρικό Μερίδιο (ισόποσο προς την αξία που αναφέρεται στην παράγραφο 7.2 του παρόντος). Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή οποιουδήποτε Εταίρου με κλάσμα Μεριδίου Η εγγραφή νέου Εταίρου γνωστοποιείται στις αρμόδιες Αρχές σύμφωνα με το Νόμο Κάθε Εταίρος δύναται ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσει από την Εταιρεία γνωστοποιώντας την απόφασή του με έγγραφη δήλωση προς τον Πρόεδρο, η οποία γνωστοποιείται υποχρεωτικώς προς όλους τους υπόλοιπους εταίρους της Εταιρείας. Ο αποχωρών Εταίρος παραιτείται της αξίωσης επιστροφής, εκχώρησης ή συμψηφισμού της κεφαλαιακής του συνεισφοράς, καθώς και της εγέρσεως άλλης οικονομικής ή μη αξίωσης κατά της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, όπως επίσης και όταν Εταίρος κηρυχθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή αποβιώσει ή κηρυχθεί σε αφάνεια καθώς και σε λοιπές ανάλογες περιπτώσεις, το εταιρικό του μερίδιο περιέρχεται στην Εταιρεία, η δε ψήφος του χάνεται και αφαιρείται από το συνολικό αριθμό ψήφων. Σελ. 8 από 8

9 10.5. Σε κάθε περίπτωση αποχώρησης, θανάτου, αφάνειας, κήρυξης σε δικαστική συμπαράσταση κάποιου Εταίρου και εφόσον οι εναπομείναντες Εταίροι είναι τουλάχιστον δύο (2), η Εταιρεία δεν λύεται, αλλά συνεχίζει το έργο της Στην περίπτωση που κάποιος Εταίρος αποβιώσει ή κηρυχθεί σε αφάνεια, οι διάδοχοί του δεν κληρονομούν την εταιρική του μερίδα, ούτε και αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα στην περιουσία της Εταιρείας. Και στην περίπτωση αυτή, η ψήφος του Εταίρου χάνεται και αφαιρείται από το συνολικό αριθμό ψήφων Η εταιρική μερίδα είναι αμεταβίβαστη Κάθε Εταίρος παραιτείται του δικαιώματός του να καταγγείλει την εταιρεία. Αν παρά ταύτα ένας Εταίρος προβεί σε καταγγελία, αυτή συμφωνείται ότι θα αφορά αποκλειστικά και μόνο τη δική του συμμετοχή στην Εταιρεία και θα συνεπάγεται τη μονομερή αποχώρησή του από την Εταιρεία, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα λύεται αλλά θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών Εταίρων. ΑΡΘΡΟ 11: ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, κατά την έννοια του Άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα και η ευθύνη των Εταίρων για τυχόν χρέη και υποχρεώσεις της περιορίζεται αποκλειστικά και εξαντλείται στο ποσό της κεφαλαιακής τους συνεισφοράς. ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Όλοι οι Εταίροι έχουν δικαίωμα ψήφου. Το δικαίωμα αυτό ασκείται κατ αναλογία προς τα Εταιρικά Μερίδια, με την έννοια ότι κάθε Εταιρικό Μερίδιο παρέχει στον Εταίρο το δικαίωμα μιας (1) ψήφου Όλοι οι Εταίροι μετέχουν στη Συνέλευση των Εταίρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο κατωτέρω Οι Εταίροι έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται αυτοπροσώπως για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να λαμβάνουν γνώση των βιβλίων της εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 13: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Οι οικονομικές υποχρεώσεις κάθε Εταίρου είναι οι εξής: (α) Αρχική εφάπαξ εισφορά με την οποία συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο. Σελ. 9 από 9

10 (β) Οι ετήσιες εισφορές, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά από τη συνέλευση των Εταίρων και υπό τον περιορισμό της παραγράφου 8.4 του παρόντος. Μη καταβολή της ετήσιας εισφοράς συνεπάγεται διαγραφή του Εταίρου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οπότε εφαρμόζονται κατά τα λοιπά, όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος σε σχέση με την αποχώρηση Εταίρου Κάθε Εταίρος υποχρεούται να συμβάλλει στο μέτρο των προσωπικών, επιστημονικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων του στην εξυπηρέτηση των σκοπών και την υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας. Κανένας Εταίρος δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του η ξένο λογαριασμό πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της Εταιρείας (α) Μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων, καθώς και (β) συστηματική παραβίαση του Καταστατικού της Εταιρείας ή (γ) συστηματική απουσία από τις τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις και τις λοιπές δραστηριότητες της Εταιρείας, δημιουργούν λόγο αποπομπής Εταίρου, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίησή του, για να εκφέρει τις απόψεις του. Η αποπομπή πρέπει να αποφασιστεί από τη Συνέλευση με αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των εταιρικών μεριδίων. ΑΡΘΡΟ 14: ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ Η Εταιρεία για την επίτευξη, προώθηση και υποστήριξη των σκοπών της μπορεί να έχει Μέλη και να διατηρεί μητρώο Μελών, τηρώντας τις κείμενες διατάξεις περί διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων Τα μέλη μπορούν να μετέχουν σε ημερίδες, σεμινάρια, διαλέξεις, συναντήσεις, συνέδρια, εκδρομές, επισκέψεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που διοργανώνει η Εταιρεία ή στις οποίες αυτή συμμετέχει. Επίσης δύνανται να λαμβάνουν μέρος στα Προγράμματα που αναλαμβάνει η Εταιρεία, με τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που θα θέτει κάθε φορά ο Πρόεδρος της Εταιρείας. Τα μέλη της εταιρείας επιτρέπεται να παρίστανται και να παρακολουθούν στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας Τα μέλη Θα συμμετέχουν σε δράσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία. Σελ. 10 από 10

11 Θα δικαιούνται να υποβάλουν στην εταιρεία προτάσεις θεματολογίας και δράσεων. Θα είναι αποδέκτες των πληροφοριών που αφορούν στην εταιρεία και τη δράση της (έντυπων και ηλεκτρονικών) Θα είναι προτεινόμενοι εταίροι σε τυχόν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 15: ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τα όργανα της εταιρείας είναι: α) Η Συνέλευση των Εταίρων β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας γ) Ο Πρόεδρος (και Διαχειριστής) δ) Ο Γραμματέας ΑΡΘΡΟ 16: Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Γενικά Συνεδριάσεις Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για κάθε υπόθεση που την αφορά. Συγκαλείται: α) τακτικά από τον Πρόεδρο της Εταιρείας στην αρχή κάθε έτους και συγκεκριμένα, το τρίτο (3ο) Σάββατο κάθε Ιανουαρίου και ώρα πρωινή στο γραφείο της έδρας της Εταιρείας και β) εκτάκτως, με απόφαση του Προέδρου ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν το ζητήσει το ήμισυ τουλάχιστον των Εταίρων με έγγραφη και αιτιολογημένη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο. Η πρόσκληση για έκτακτη γενική συνέλευση γνωστοποιείται στους εταίρους τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη σύγκλησή της. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε εταίρου και με σύγχρονη ανάρτηση στον διαδυκτιακό τόπο της Εταιρείας. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα, ο χώρος και η ημερήσια διάταξη. Η Συνέλευση των Εταίρων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα τα 2/3 των εταίρων της. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, τότε η συνέλευση επαναλαμβάνεται, χωρίς άλλη πρόσκληση, μετά από μια εβδομάδα στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όσοι εταίροι και αν παρίστανται. Σελ. 11 από 11

12 Στη Συνέλευση των Εταίρων μετέχουν οι εταίροι αυτοπροσώπως. Επιτρέπεται σε Εταίρο να εξουσιοδοτήσει άλλον Εταίρο για να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, υπό την προϋπόθεση ότι η εξουσιοδότηση θα έχει θεωρηθεί ως προς την υπογραφή του εξουσιοδοτούντος από ΚΕΠ ή αρμόδια αρχή Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, εκτός αν ορίζεται αλλιώς ειδικότερα. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της εταιρείας Για τις συνεδριάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων και τις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά, τα οποία, αφού καταχωρηθούν στο βιβλίο πρακτικών, διανέμονται σε αντίγραφα σε κάθε Εταίρο, εφόσον ζητηθούν Αρμοδιότητες Η Συνέλευση των Εταίρων: (α) κατευθύνει τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την οικονομική πορεία της Εταιρείας, (β) εγκρίνει την κατάρτιση του πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων. (γ) Αποφασίζει: i. για τη λύση ή τη συνέχιση της Εταιρείας, ii. για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, iii. για το ύψος των εισφορών, υπό τον περιορισμό της παραγράφου 8.4 του παρόντος. iv. για την είσοδο νέων Εταίρων, v. για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, vi. για τη θέσπιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, vii. για την αλλαγή της έδρας της Εταιρείας, viii. για την επίλυση διαφωνιών των Εταίρων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ix. για την ερμηνεία των όρων του καταστατικού, x. για τα δικαιώματα των Εταίρων, xi για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του επόμενου έτους, xii. για τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό του επόμενου έτους, Σελ. 12 από 12

13 xiii. για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και τριών αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί να ανακαλεί αιτιολογημένα την εκλογή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγοντας συγχρόνως νέο. ix. για την εκλογή Γραμματέα και Ταμία της Εταιρείας. Γραμματέας και Ταμίας μπορούν να εκλεγούν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι. x. για την εκλογή, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως επίτιμων μελών ή επίτιμων Προέδρων της εταιρείας, ατόμων (εταίρων ή μη) που με οποιοδήποτε εξαιρετικά σημαντικό τρόπο συμβάλλουν στους σκοπούς της εταιρείας ή συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις που άπτονται των σκοπών της εταιρείας. Επίτιμα μέλη ή επίτιμοι Πρόεδροι της εταιρείας μπορούν να ορίζονται και εξέχουσες προσωπικότητες, που συμμερίζονται, στηρίζουν και προβάλλουν δημοσίως με τις απόψεις τους, τους σκοπούς της εταιρείας. xi. για κάθε άλλο σημαντικό θέμα, που υπάρχει διαφωνία και αφορά στη λειτουργία και στους σκοπούς της εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σύνθεση και θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εννιά (9) συμβούλους Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για διετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, που δεν μπορεί να ξεπεράσει την τριετία Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν στην εταιρεία, μέσα στα πλαίσια πάντοτε του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το άρθρο 16.2 ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτικές για τον Πρόεδρο της εταιρείας. Σελ. 13 από 13

14 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, παρόντος του Προέδρου της εταιρείας, να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (μέλος του ή εταίρο της εταιρείας), την άσκηση συγκεκριμένης εξουσίας ή αρμοδιότητας καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε απόλυτα συγκεκριμένο θέμα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο Η θέση αποχωρούντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καταλαμβάνεται, με απόφαση των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από αναπληρωματικό μέλος, κατά τη σειρά της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση. Αν εξαντληθούν και τα αναπληρωματικά μέλη, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση προς αναπλήρωση του ελλείποντος ή των ελλειπόντων μελών και για το μέχρι το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου χρονικό διάστημα Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκλησή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και με αποστολή e- mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και με σύγχρονη ανάρτηση στον διαδυκτιακό τόπο της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή Σελ. 14 από 14

15 αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεως Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της εταιρείας Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και Σελ. 15 από 15

16 των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, αναρτώνται περιληπτικά στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, εκτός αν συντρέχει ειδικός λόγος (π.χ. προσωπικά δεδομένα κτλ) να μην αναρτηθεί συγκεκριμένη απόφαση Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή το νόμιμο αναπληρωτή του. ΑΡΘΡΟ 18: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γενικά Ο Πρόεδρος είναι και Διαχειριστής της Εταιρείας και εκλέγεται υποχρεωτικά ένας εκ των Εταίρων αυτής με διετή θητεία. Κατ εξαίρεση, για την περίοδο από την ίδρυση της εταιρείας και μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου 2012, ορίζεται ο αναφερόμενος στο άρθρο 20 του παρόντος. Σε περίπτωση άρνησης ή μόνιμης αδυναμίας του εκάστοτε Προέδρου να εκτελέσει τα καθήκοντά του, η Συνέλευση των Εταίρων δύναται με απόφασή της να εκλέξει άλλον Εταίρο, είτε για περιορισμένο χρονικό διάστημα είτε για μια νέα διετία. Η απόφαση για την εκλογή Προέδρου λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 των παρισταμένων στη γενική συνέλευση εταιρικών μεριδίων και αν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται χωρίς νέα πρόσκληση το αμέσως επόμενο Σάββατο, οπότε εκλέγεται αυτός που πλειοψηφεί σχετικά μεταξύ των υποψηφίων. Αν και πάλι για οποιοδήποτε λόγο δεν εκλεγεί Πρόεδρος, ο παλαιός Πρόεδρος συνεχίζει προσωρινά τα καθήκοντά του μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου από Γενική Συνέλευση, που συγκαλεί εντός 5 εβδομάδων κ.ο.κ. Αν ο Πρόεδρος αδυνατεί οριστικά να εκτελέσει τα καθήκοντά του, τα καθήκοντα του Προέδρου περιέρχονται στον Αντιπρόεδρο, που συγκαλεί Γενική Συνέλευση εντός μηνός με θέμα την εκλογή νέου Προέδρου Καθήκοντα Ως Πρόεδρος, συγκαλεί τη Συνέλευση των Εταίρων, διευθύνει τις συνεδριάσεις της, ενημερώνει τους Εταίρους και τους φίλους για την πορεία των Σελ. 16 από 16

17 υποθέσεων της Εταιρείας γραπτώς ή προφορικώς και είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Ως Διαχειριστής, ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης που ανάγεται στους σκοπούς και στο αντικείμενο της Εταιρείας. Ενδεικτικά, υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων, ανοίγει και κινεί τραπεζικούς ή άλλους λογαριασμούς στο όνομα της εταιρείας, καταβάλλει και εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό κλπ., παραδίδει και παραλαμβάνει κινητά, χορηγεί αποδείξεις και εκδίδει και παραλαμβάνει επιταγές, συναλλαγματικές ή γραμμάτια, αποκτά και διαχειρίζεται ακίνητη περιουσία στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, στο πλαίσιο πάντοτε της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων. Έχει την ταμειακή διαχείριση της Εταιρείας και διενεργεί αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων ή αξιών σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Ο Διαχειριστής μπορεί να εξουσιοδοτεί εγγράφως ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο εταίρο της εταιρείας, να ενεργήσει εφ άπαξ μία συγκεκριμένη πράξη διαχείρισης της εταιρείας. Μπορεί επίσης να εξουσιοδοτήσει τον ταμία της εταιρείας να ενεργεί εφ άπαξ ή τακτικώς οποιαδήποτε πράξη ταμιακής διαχείρισης της εταιρείας. Ο Διαχειριστής λογοδοτεί στη Συνέλευση των Εταίρων για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων αυτής Ως Εκπρόσωπος: Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα. Συμβάλλεται με συνεργάτες ή προμηθευτές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας. Εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε κάθε αρχή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμμετέχει για λογαριασμό της Εταιρείας σε γενικές συνελεύσεις εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία, επενδύει την περιουσία της Ο Αντιπρόεδρος έχει όλα τα καθήκοντα του Προέδρου όταν ο τελευταίος κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο να τα ασκήσει. ΑΡΘΡΟ 19: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γενικά Σελ. 17 από 17

18 Ο Γραμματέας της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά Εταίρος της και εκλέγεται από τη γενική συνέλευση με διετή θητεία. Σε περίπτωση άρνησης ή μόνιμης αδυναμίας του Γραμματέα να εκτελέσει τα καθήκοντά του, η Συνέλευση των Εταίρων δύναται με απόφασή της να εκλέξει άλλον Εταίρο, είτε για περιορισμένο χρονικό διάστημα είτε για μια νέα διετία. Η απόφαση αυτή πρέπει να ληφθεί με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των εταιρικών μεριδίων Καθήκοντα Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών της Συνέλευσης, των βιβλίων της εταιρείας υπό τις οδηγίες του Προέδρου καθώς και για την τήρηση - ενημέρωση του Μητρώου των Μελών της Εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 20: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ Από την ίδρυση της εταιρείας και μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου 2012, ορίζονται με την παρούσα σύμβαση: (α) Ως Πρόεδρος της Εταιρείας, ο Μίλτος Τσόγκας (β) Ως Αντιπρόεδρος της Εταιρείας, ο Μιχάλης Στογιάννος (γ) Ως Γραμματέας της Εταιρείας, ο Σταμάτης Σεκλιζιώτης (δ) Ως Ταμίας της Εταιρείας, η Κερασίνα Ραυτοπούλου (ε) Ως Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, ο Δημήτρης Αντωνόπουλος (στ) Ως Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, ο Κωνσταντίνος Γιωτάκης (ζ) Ως Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, ο Γιώργος Μπόκας (η) Ως Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, η Έλλη Παγκάλου (θ) Ως Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, ο Νίκος Πανόπουλος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 21: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη χρήση, θα αρχίσει από την ίδρυση της εταιρείας και θα λήξει την Σελ. 18 από 18

19 ΑΡΘΡΟ 22: ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Η Εταιρεία, όταν με οποιοδήποτε τρόπο λυθεί, θα εκκαθαρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 777 έως 783 του Αστικού Κώδικα. Εκκαθαριστής ορίζεται ο Πρόεδρος, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν διαφορετικά. Τυχόν κινητή ή ακίνητη περιουσία κατά τη διάλυση του νομικού προσώπου περιέρχεται, αφαιρουμένων των αρχικών εισφορών των Εταίρων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε άλλο νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. ΑΡΘΡΟ 23: ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 741 έως 784). Τροποποίηση του παρόντος θα γίνεται μόνο εγγράφως κατά τα προβλεπόμενα από το Νόμο. ΑΡΘΡΟ 24: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών από την εταιρική σχέση είναι, σύμφωνα και με το άρθρο 27 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τα δικαστήρια των Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 25: ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Το παρόν συνιστά το Καταστατικό της Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την Επωνυμία «ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» Το Καταστατικό αποτελείται από είκοσι έξι (26) άρθρα, έχει έκταση είκοσι (20) σελίδων και συντάχθηκε σε πέντε (5) ισότυπα, που υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Ο καθένας εξ αυτών έλαβε από ένα, ενώ ένα θα τηρείται στο αρχείο της Εταιρείας, ένα θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ένα θα κατατεθεί στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών για την κατά νόμο δημοσίευση. Σελ. 19 από 19

20 ΑΡΘΡΟ 26 ΑΡΧΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ Οι αρχικοί εταίροι της εταιρείας είναι οι εξής: 1. κάτοικος.. οδός.. ΑΦΜ.. 2. κάτοικος.. οδός.. ΑΦΜ.. 3. κάτοικος.. οδός.. ΑΦΜ.. 4. κάτοικος.. οδός.. ΑΦΜ. 5. κάτοικος.. οδός.. ΑΦΜ 6. κάτοικος.. οδός.. ΑΦΜ 7. κάτοικος.. οδός.. ΑΦΜ 8. κάτοικος.. οδός.. ΑΦΜ 9. κάτοικος.. οδός.. ΑΦΜ 10. κάτοικος.. οδός.. ΑΦΜ Το παρόν υπογράφηκε από τους Αρχικούς Εταίρους και ιδρυτές στην έδρα της Εταιρείας την Μαρτίου 2010 και θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή του. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Σελ. 20 από 20

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Ιδρύεται στην Αθήνα αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα)

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία της εταιρίας Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε»

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» Α ρ θ ρ ο 1 Σύσταση - Επωνυμία Έδρα Συνιστάται στην Αθήνα Σύνδεσμος με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Α ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 ο Σύσταση Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αριθμ.Πρωτ Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αριθμ.Πρωτ. 1155 Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα : Αποφάσεις της 77 ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Συνάδελφοι Η 77 η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. ενέκρινε τις καταστατικές αλλαγές που εισηγήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ =========================================

ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ========================================= ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ========================================= ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΑΡΘΡΟΥ 784 ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα Συστήνεται Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Συντομογραφίες: ΕΡΤ : Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε., όπως ορίζεται από το ν. 4324/2015. ΣΚΕ : Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου, όπως ορίζονται από το ν. 4324/2015.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ. 3-11 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ 18-22 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε».Με την από

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ διαδίκτυο κ)η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ~5 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ HLe 2 Στην Αθήνα σήμερα την 6 Ιουνίου 2012 οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι: 1. Η Torroneo Tina Annett του Rolf, κάτοικος Αιγάλεω Νικηφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 24/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 24/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 24/27-10-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 461/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Μητρώο Φορέων Πολιτισμού Δήμου Καλαμαριάς. Καλαμαριά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 1. Επωνυµία, έδρα και οικονοµικό έτος Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο α. Ο Σύλλογος φέρει την επωνυµία Σύλλογος για την υποστήριξη της ανοικοδόµησης της Εκκλησίας του Προφήτη Ηλία Φραγκφούρτης-Μάϊν α. Σ., -κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα