ΤΟ ΕΡΓΟ TOY R. M. DAWKINS. Βιβλιογραφική Συμβολή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΕΡΓΟ TOY R. M. DAWKINS. Βιβλιογραφική Συμβολή"

Transcript

1 ΤΟ ΕΡΓΟ TOY R. M. DAWKINS. Βιβλιογραφική Συμβολή Τον Μάιο του 1985 κλείνουν τριάντα χρόνια άπό τον θάνατο (1955) του Αγγλου φιλέλληνα, διακεκριμένου ελληνιστή καί πανεπιστημιακού καθηγητή Richard Μ. Dawkins1. Ή επέτειος αυτή καθιστά έπίκαιρη τήν άξιολόγηση τής προσφοράς του σέ διάφορους τομείς τής έλληνικής έπι- 1. Ο Dawkins γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1871 στό Kingston-on-Thames (Surrey) καί πέθανε στις 4 Μαίου 1955 στήν Οξφόρδη. Ήταν γιος αντιναυάρχου του Βρετανικού Ναυτικού. Στά μαθητικά του χρόνια ένδιαφέρθηκε για τή βοτανική, άλλά αργότερα, στό Λονδίνο, άρχισε σπουδές μηχανικής. Σύντομα όμως έγκατέλειψε τήν επιστήμη αυτή καί άσχολήθηκε μέ τή θεοσοφία, άκολουθώντας πολλούς Άγγλους, οί όποιοι είχαν γνωρίσει τήν ινδική φιλοσοφία καί θρησκεία τήν έποχή αύτή, πού οί Ινδίες ήταν αγγλική κτήση. Έμαθε τότε σανσκριτικά καί όλοκλήρωσε φιλολογικές σπουδές στό Emmanuel College τού Cambridge, όπου έμεινε ώς Εταίρος τού Κολλεγίου μέχρι τό Άπό τό 1906 έως τό 1914 ήταν διευθυντής τής Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής τής Αθήνας. Τό 1914 παραιτήθηκε άπό τή Σχολή καί άσχολήθηκε εντατικά μέ τήν έκδοση τού βιβλίου του Modern Greek in Asia Minor, τό όποιο κυκλοφόρησε τό Κατά τή διάρκεια τού πρώτου παγκόσμιου πολέμου ( ) υπηρέτησε στήν Κρήτη ώς άξιωματικός τού Βρετανικού Στόλου στά διαλείμματα τού πολέμου δέν παρέλειπε νά κάνει έρευνητικά ταξίδια σέ ελληνικούς τόπους (κυρίως στον Πόντο) γιά τήν έρευνα τών διαλέκτων καί τού πολιτισμού τους. Τό 1920 διορίστηκε καθηγητής τής μεσαιωνικής καί νεότερης έλληνικής γλώσσας καί φιλολογίας στό Exeter College τού Πανεπιστημίου τής Οξφόρδης, όπου δίδαξε μέχρι τό 1939 πού άποχώρησε μέ τή συμπλήρωση τού ορίου ήλικίας. Άπό τό 1939 καί μέχρι τόν θάνατό του (1955) έμενε στό lòto Κολλέγιο σέ χώρους πού τού είχε παραχωρήσει τό Πανεπιστήμιο. Βλ. περισσότερα γι αύτόν στά William Halliday, «Obituary: R. M. Dawkins», Folklore, 66 (1955), σσ Γ R. J. H. Jenkins, «Richard M. Dawkins: », Proceedings of the British Academy, 1955 (1956), σσ Robert Georges, «Richard M. Dawkins: A Commemorative Essay on the Tenth Anniversary of His Death», Folklore, 76 (1965), σσ Μηνάς Άλ. Άλεξιάδης, «Ό Richard Μ. Dawkins καί ή Δωδεκανησιακή Λαογραφία», Δωδώνη, 14:1 (1985), σσ

2 ΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ στήμης ( Αρχαιολογία, Γλωσσολογία, Φιλολογία καί κυρίως Λαογραφία)2. 3 Αλλά προέχει ή σύνταξη ενός πρώτου βιβλιογραφικού άπολογισμοΰ, σχετικού μέ τήν έλληνοκεντρική θεματική του Άγγλου έπιστήμονα. Αύτό έπιχειρεΐται στήν παρούσα εργασία. Ο Dawkins ασχολήθηκε ιδιαίτερα μέ τήν ερευνά καί μελέτη τής κοινωνίας, τών διαλέκτων καί τών λαϊκών διηγήσεων τών έλληνικών πληθυσμών τής Σίλλης, τής Καππαδοκίας, τών Φαράσων καί τού Πόντου1. Για τό σκοπό αύτό ταξίδεψε στίς παραπάνω περιοχές τέσσερις φορές, τό 1909, 1910, 1911 καί τό 1914, εκμεταλλευόμενος (τήν τελευταία φορά) ενα διάλειμμα του πρώτου παγκόσμιου πολέμου4. Καρπός τών έπίπονων έπιστημονικών ταξιδιών του ήταν 13 μελετήματα καί άρθρα μέ αποκορύφωμα τήν έκδοση τού πολύ σημαντικού βιβλίου του Modem Greek in Asia Minor, τό όποιο έκδόθηκε τό 1916 άπό τό Πανεπιστήμιο τού Cambridge5. 'Η συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης βιβλιογραφίας τού Dawkins δέν είναι εύκολο εγχείρημα. 'Ο ξένος έρευνητής, πολυμαθέστατος καί πολυγραφότατος, εκτός άπό τά αυτοτελή έργα του, δημοσίευσε μεγάλον αριθμό μελετημάτων καί άρθρων σέ διάφορα ελληνικά καί διεθνή (κάποτε δυσεύρετα) επιστημονικά περιοδικά, τιμητικούς τόμους καί έφημερίδες. ΓΓ αυτό έδώ δέν έπιδιώχθηκε ή βιβλιογράφηση τών έργασιών του οί όποιες σχετίζονται μέ θέματα τής διεθνούς επιστήμης καί λογοτεχνίας6, άλλά τέθηκε ώς στόχος ή συγκέντρωση καί αναφορά τών συναφών μέ τήν Ελλάδα δημοσιευμάτων του (πού είναι καί τά περισσότερα) σέ μιά πρώτη βιβλιογραφική προσέγγιση. 2. Μιά πρώτη άποτίμηση του λαογραφικοϋ έργου του, πού άναφέρεται στά Δωδεκάνησα, βλ. στο Μηνάς Άλ. Άλεξιάδης, ο.η. 3. Πβ. καί I. Άβραμάντης, «Ριχάρδος Ντώκινς», Ποντιακή 'Εστία, (1955), σσ Ν. Τοπαλΐδης, «Ντώκινς: Γιά μνημόσυνο», Ποντιακή 'Εστία, (1957), σσ Πρβλ. καί R. J. Η. Jenkins, ο.π., σσ Τό βιβλίο αύτό είναι πολύτιμο γιά τίς μικρασιατικές σπουδές. Ο Dawkins, οξυδερκής καί έπιδέξιος έρευνητής, είχε κατανοήσει καλά τήν άξια τής σπουδής τών διαλέκτων τής Μικρασίας. Γνώριζε καταρχήν πώς ή μετανάστευση μείωνε τόν ελληνικό πληθυσμό, ένώ παράλληλα ή διείσδυση τής τουρκικής γλώσσας στό λεξιλόγιο (κυρίως) άλλοίωνε ολοένα τίς τοπικές διαλέκτους. Γι αυτό θεώρησε άπαραίτητη τή σχετική ερευνά. 6. Γιά παράδειγμα δέν βιβλιογραφεϊται ή έργασία του γιά τόν Άγγλο συγγραφέα Norman Douglas, πού κυκλοφόρησε γιά πρώτη φορά στή Φλωρεντία τό 1933 καί ξαναεκδόθηκε στήν Αγγλία τό Γενικά πάντως πρέπει νά δεχθούμε ότι τά κείμενά του αύτά είναι εύάριθμα καί άσφαλώς όχι τά σημαντικότερα. Ο Dawkins υπήρξε ένας, μέ τήν πλατύτερη εκδοχή τού όρου, έλληνιστής.

3 ΤΟ ΕΡΓΟ TOY R.M. DAWKINS. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Οί έργασίες βιβλιογραφοϋνται κατά έπιστημονικούς κλάδους μέ χρονολογική σειρά. Καταχωροϋνται επίσης οί βιβλιοκρισίες καί τά βιβλιοκριτικά σημειώματα. Σέ παράρτημα δημοσιεύονται άρθρα (έγκυκλοπαιδικά καί μή), μελετήματα καί νεκρολογίες, πού γράφτηκαν γιά τον Άγγλο έπιστήμονα. Πανεπιστήμιο Ίωαννίνων ΜΗΝΑΣ ΑΛ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

4 ΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Ο Dawkins (μεσαία σειρά, καθιστάς στό μέσον) μέ "Αγγλους συναδέλφους του καί τον "Ελληνα Γιάννη Κατσαράκη (καθιστά μπροστά του). Φωτογραφία τοΰ 1907 ή (Φωτογραφικό Αρχείο Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών). 364

5 ΤΟ ΕΡΓΟ TOY R.M. DAWKINS. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βραχυγραφίες Αγωγή ABSA ΑΕπιθ. AJA Annuaire Inst.Phil. His tor. Or. S laves A Πόντου ΑΘΛΓΘ BCH ΒΜεταβυζ. BMag. BNJ BSL BYZ. BZ Cl.Journal CR ΔΑρχ. Δωδώνη EΔη μ. ΕΕΒΣ EHR 'Ελληνικά Enzy kl.märchens FL = Αγωγή. Εκπαιδευτικόν Οργανον του 'Ελληνικού Γυμνασίου Άμμοχώστου. Αμμόχωστος Κύπρου. = The Annual of the British School at Athens. Λονδίνο. = Άγγλοελληνική Επιθεώρηση. Τριμηνιαίο περιοδικό: λογοτεχνικό - κριτικό - φιλολογικό. Αθήνα. = American Journal of Archaeology. Concord, N.H. = Annuaire de l Institut de Philologie et d Histoire Orientales et Slaves. Βρυξέλλες. = Άρχεΐον Πόντου. Αθήνα. = Άρχεΐον του Θρακικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού. Αθήνα. = Bulletin de Correspondance Hellénique. Ecole française d Athènes. Παρίσι. = Βυζαντινά-Μεταβυζαντινά. A Journal of Byzantine and Modem Greek Studies. Νέα 'Υόρκη. = Burlington Magazine. Λονδίνο. = Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher. Αθήνα. = Bulletin de la Société Linguistique de Paris. Παρίσι. = Byzantion. Revue Internationale des Études Byzantines. Βρυξέλλες. = Byzantinische Zeitschrift. Λιψία - Μόναχο. = Classical Journal. Iowa. = The Classical Review. Λονδίνο. = Δωδεκανησιακόν Άρχεΐον. Αθήνα. = Δωδώνη. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος 'Ιστορίας καί Αρχαιολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Ίωαννίνων. = 'Ελληνική Δημιουργία. Αθήνα. = Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών. Αθήνα. = English Historical Review. Λονδίνο. = 'Ελληνικά. Φιλολογικόν. ιστορικόν καί λαογραφικόν περιοδικόν σύγγραμμα. Θεσσαλονίκη. = Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Βερολίνο - Νέα 'Υόρκη. = Folklore. The Journal of Folklore Society. Λονδίνο. 365

6 ΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ dotta Γνωμ. Hellas Herrn. JAF JHS JRS Kp.Xp. Κυπρ.Γράμμ. Κυπρ. Σπουδαί Κυπρ.Χρ. Κρίκος Λαογρ. Λεξικόν Έλευθερουόάκη Λεξικόν «Ήλιου» Λεξικόν «Πρωίας» Man Μ Ae ΜΕΕ Μικρ.Χρ. MLR NE NEE Νίσυρος Νόμπελ Π Παγκόσμιος Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λ αρούς ΠΕ ΠΚ dotta. Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache. Göttingen. Γνωμαγόρας. Μηνιαίο Νισυριακό Δελτίο του ομώνυμου Συλλόγου Νισυρίων Νέας Ύόρκης. Νέα Ύόρ- κη. Hellas. National Greek Weekly. Λονδίνο. Hermathena. Trinity College. Δουβλίνο. Journal of American Folklore. Ούάσινγκτον. The Journal of Hellenic Studies. Λονδίνο. The Journal of Roman Studies. Λονδίνο. Κρητικά Χρονικά. 'Ηράκλειον Κρήτης. Κυπριακά Γράμματα. Λευκωσία. Κυπριακοί Σπουδαί. Λελτίον τής 'Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Λευκωσία. Κυπριακά Χρονικά. Λάρνακα - Λευκωσία. Κρίκος. Μηνιαία έκδοση του Αποδήμου 'Ελληνισμού. Λονδίνο. Λαογραφία. Λελτίον τής 'Ελληνικής Λαογραφικής 'Εταιρείας. Αθήνα. Νέον Έπίτομον 'Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη: Μικρή Εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα. ΗΛΙΟΣ: Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν. Αθήνα. Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν. Έκδοση «Πρωίας». Αθήνα. The Journal of the Royal Anthropological Institute. Λονδίνο. Medium Aevum. Οξφόρδη. Μεγάλη 'Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια «Πυρσός». Αθήνα. Μικρασιατικά Χρονικά. Αθήνα. Modern Language Review. Λονδίνο. Νέα Εστία. Αθήνα. Νέα Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Χάρη Πάτση. Αθήνα. Ή Νίσυρος Εικονογραφημένη. Νέα 'Υόρκη. Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Γιοβάνη. Αθήνα. Παράρτημα. Νέα καί Παγκόσμιος Εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα. Γενική παγκόσμιος εγκυκλοπαίδεια μετά πλήρους λ.εξικοΰ τής ελληνικής γλώσσης. Αθήνα. Ποντιακή Εστία. Θεσσαλονίκη. Προσφυγικός Κόσμος. 'Εβδομαδιαία παμπροσφυγική έφημερίς. Αθήνα. 366

7 ΤΟ ΕΡΓΟ TOY R M. DAWKINS. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ PBA REG RH SFQ Spec. Stap.Mag. Trane. Phil. Soc. WF = Proceedings of the British Academy. Οξφόρδη. = Revue des Etudes Grecques. Παρίσι. = Revue Historique. Παρίσι. = Southern Folklore Quarterly. Φλόριδα. = Speculum. A Journal of Mediaeval Studies. Cambridge, Massachusetts. = The Stapeldon Magazine. Οξφόρδη. = Transactions of the Philological Society. Λονδίνο. = Western Folklore. Μπέρκλεϋ - Λός Άντζελες. 367

8 ΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ A. Αρχαιολογία (Βλ. καί λήμματα 72, 79, 106, 127, 129, 133, 149, 155, 158, 167, 175, 188) 1. Excavations at Palaikastro, II, ABSA, 9 ( ), σσ Marcus Niebuhr Tod, ABSA, 9 ( ), σσ Pottery from Zakro, JHS, 23 (1903), σσ Excavations at Palaikastro, III, ABSA, 10 ( ), σσ Mycenaean Vases at Torcello, JHS, 24 (1904), σσ A Visit to Skyros, ABSA, 11 ( ), σσ Excavations at Palaikastro, IV, (Plates VIII-XIV), ABSA, 11 ( ), σσ Excavations at Palaikastro, V, ABSA, 12 ( ), σσ Notes from Sporades, Astypalaea, Telos, Nisyros, Leros, ABSA, 12 ( ), σσ (μέ τή συνεργασία του Alan J. B. Wace). 10. Inscriptions from Bizye, ABSA, 12 ( ), σσ (μέ τή συνεργασία τοϋ F. W. Hasluck). 11. Laconia, II. Excavations at Sparta 1906, ABSA, 12 ( ), σσ Laconia: Excavations at Sparta 1907, ABSA, 13 ( ), σσ Laconia: Excavations at Sparta 1907, ABSA, 13 ( ), σσ Archaeology in Greece ( ), JHS, 27 (1907), σσ Laconia, I. Excavations at Sparta 1908, (Plates I-VI), ABSA, 14 ( ), σσ Archaeology in Greece - A Correction, JHS, 28 (1908), σ Archaeology in Greece ( ), JHS, 28 (1908), σσ Laconia, I. Excavations at Sparta 1909, (Plates I-X), ABSA, 15 ( ), σσ Archaeology in Greece ( ), JHS, 29 (1909), σσ Laconia, I. Excavations at Sparta 1910, (Plates I-VI), ABSA, 16 ( ), σσ

9 ΤΟ ΕΡΓΟ TOY R.M. DAWKINS. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 21. Archaeology in Greece ( ), JHS, 30 (1910), σσ The Excavations at Phylakopi in Melos, (Plates I-XIV), ABSA, 17 ( ), σσ (μέ τή συνεργασία του J. Ρ. Droop). 23. Byzantine Pottery from Sparta, ABSA, 17 ( ), σσ (μέ τή συνεργασία του J. Ρ. Droop). 24. Archaeology in Greece ( ), JHS, 31 (1911), σσ The Apollo Temple on Sikinos, ABSA, 18 ( ), σσ The Excavations of the Kamares Cave in Crete, ABSA, 19 ( ), σσ (μέ τή συνεργασία του Μ. L. W. Laistner). 27. Cruciform Fonts in the Aegean Area, ABSA, 19 ( ), σσ A Re-cut gem from Melos, Essays and Studies Presented to William Ridgeway on his 66th Birthday 6 August 1913, Cambridge 1913, σσ Excavations at Piati in Lasithi, Crete, (Plates I-VIII), ABSA, 20 ( ), σσ Unpublished objects from the Palaikastro Excavations, I. Supplem. Paper. The Annual of the British School at Athens 1923, 8o, σσ. 160 (μέ τή συνεργασία του R. C. Bosanquet). 31. The Sanctuary of Artemis Orthia at Sparta. Excavated and described by members of the British School at Athens The Hellenic Society, London 1929, σσ. 420 (with frontispiece, 208 plates, 148 illustrations in the text - έκδοτική επιμέλεια). Κρίση: V.W.-G., JHS, 50 (1930), σσ A Picture of the Battle of Lepanto, (plate I), JHS, 59 (1930), σσ Artemis Orthia: Some Additions and a Correction, JHS, 50 (1930), σσ A Note on the Excavation of the Sanctuary of Artemis Orthia, JHS, 50 (1930), σσ (μέ τή συνεργασία των J. Ρ. Droop, A. J. B. Wace). 35. An Inscription on the Land-walls of Constantinople, BYZ., 1 (1932), σσ The Colchicum Crocus at Knossos, Man, 39 (1939), σσ The Arrangement of Wall-paintings in the Monastery Churches of Mount Athos, ΒΜεταβυζ., 1 (1946), σσ ('Η εργασία αυτή άνατυπώθηκε καί στο The Orthodox Observer, 19 [1953], σ. 398 κέ.)

10 ΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Β. Γλωσσολογία (Βλ. καί λήμματα 35, 56, 65, 71, 76, 82, 95, 96, 105, 107, 108, 110, 122, 123, 132, 134, 137, 138, 142, 148, 152, 154, 156, 159; 162, 163, 164, 170, 174, 190, 196, 197, 205, 207, 214.) 38. Notes from Karpathos, ABSA, 10 ( ), σσ The Pronunciation of Θ and 5, CR, 20 (1906), σσ The Transliteration of Modern Greek, ABSA, 15 ( ), σσ Modern Greek in Asia Minor, JHS, 30 (1910), σσ Modern Greek in Asia Minor. A study of the Dialects of Siili, Cappadocia and Pharasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary. With a Chapter on the Subject-matter of the Folk-tales by W. Halliday. Cambridge, Cambridge University Press, 1916, 8o, σσ. XIV+695. Κρίσεις: E. Sidney Hartland, FL, 27 (1916), σσ A. Maidhof, BNJ, 4 (1923), σσ P. Kretschmer, Gioita, 13 (1924), σσ Cyprus and the Asia Minor Dialects of Asia Minor, Αφιέρωμα εις Γεώργιον N. Χατζιδάκιν, Έν Άθήναις 1921, σσ Notes on the Vocabulary of the Cypriot Chronicle of Leontios Makhairas, BNJ, 3 (1922), σσ The Greek Dialect of Cargese and its Disappearance, BNJ, 6 (1927), σσ Notes on the Study of the Modern Greek of Pontos, BYZ., 6 (1931), σσ The Vocabulary of the Mediaeval Cypriot Chronicle of Leontios Makhairas, Trane.Phil.Soc (1931), σσ Le génitif pluriel dans le dialecte moderne de Chypre, BCH, 56 (1932), σσ The Place-names of Later Greece. Reprinted from the Trane.Phil. Soc. 1933, London 1934, σσ Κρίσεις: K. Α(μαντος), 'Ελληνικά, 7 (1934), σσ Ρ. Kretschmer, Gioita, 26 (1938), σσ The Semantics of Greek Names for Plants, JHS, 56 (1936), σσ

11 ΤΟ ΕΡΓΟ TOY R.M. DAWKINS. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 51. The Pontic Dialect of Modern Greek in Asia Minor, Trane.Phil.Soc. 1937, σσ The Dialects of Modern Greek, Trane.Phil.Soc. 1940, σσ Greek Place-names, Proceedings of the Classical Association 1941, σσ The Greek Language in the Byzantine Period, στό: N. H. Baynes καί H. St. L. B. Moss, Byzantium: An Introduction to East Roman Civilization, Oxford 1948, σσ Γ. Φιλολογία (Βλ. καί λήμματα 42, 44, 78, 88, 91, 95, 96, 102, 105, 110, 122, 123, 128, 130, 134, 136, 141, 145, 146, 147, 157, 160, 172, 182, 197, 200, 201, 204, 214.) 55. A Cretan Apocalypse of the Virgin, BZ, 30 ( ), σσ Leontios Makhairas, Recital Concerning the Sweet Land of Cyprus entitled «Chronicle». Edited with a Translation and Notes. Oxford, Clarendon Press, 1932, vol. I, 8o, σσ. 685 vol. II, 8o, σσ Κρίσεις: M. Leroy, ΒΥΖ., 8 (1933), σσ F. Dölger, BZ, 33 (1933), σσ S. Runciman, CR, 47 (1933), σ A Study of a Cretan Translation, MAe, 28 (1933), σσ On a Hagiographical Source Used by Leontios Makhairas, Κυπρ.Χρ., 9 (1935), σσ Greeks and Northmen, Essays Presented to R. R. Marett on his Seventienth Birthday June 13, 1936, London 1936, σσ An Echo in the Norse Sagas of the Patzinak War of John II Komninos, Annuaire Inst.Phil.Histor.Or.Slaves, 5 (1937), σσ Modern Greek Oral Versions of Apollonios of Tyre, MLR, 37 (1942), σσ The Nature of the Chronicle of Leontios Makhairas. The Taylorian Lecture 1945, Oxford, Clarendon Press, 1945, 8o, σσ A Byzantine Carol in Honour of St. Basil, JHS, 66 (1946), σσ Tò κυπριακό χρονικό του Λεοντίου Μαχαιρά, ΑΕπιθ., 6:2 (1953), σσ

12 ΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 65. The Chronicle of George Boustronios , University of Melbourne Cyprus Expedition 1964, 4o, σσ. 84. Κρίσεις: P. Lemerle, RH, 236 (1966), σσ C. Proussis, Spec., 41 (1966), σσ K. Chatzipsaltis, JHS, 87 (1967), σσ Δ. Λαογραφία (Βλ. καί λήμματα 38, 41, 42, 55, 61, 63, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 135, 137, 138, 140, 152, 171, 173, 180, 191, 197, 199, 200, 201, 202, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216.) 66. Notes from Karpathos, ABSA, 9 (1902), σσ Greek and Cretan Epiphany Cußtoms, FL, 15 (1904), σ The Modern Carnival in Thrace and the Cult of Dionysus, JHS, 26 (1906), σσ Greek Embroideries, BMag., 26 (Νοέμβριος 1914), σσ , καί 27 (Δεκέμβριος 1914), σσ (μέ τή συνεργασία τοϋ Alan J. Β. Wace). 70. Catalogue of a Collection of Old Embroideries of the Greek Islands and the Turkey. The Burlington Fine Arts Club, London 1914, σχ. 4o, σσ. XXXVII+61 (μέ τή συνεργασία τοϋ Alan J. B. Wace). 71. The Twelve Months: A Folktale from Pontos, Aaoyp., 1 (1923), σσ Ancient Statues in Mediaeval Constantinople, FL, 35 (1924), σσ , Presidential Address: Folklore and Literature, FL, 40 (1929), σσ The Recent Study of Folklore in Greece, στό Papers and Transactions of the Jubilee Congress of the Folk-Lore Society, London 1930, σσ Presidential Address: Folk Memory in Crete, FL, 41 (1930), σσ Folk-tales from Sourmena and the Valley of Ophis, ΑΠόντου, 3 (1931), σσ The Massacres of Chios, JHS, 53 (1933), σ Letter-writing in Verse, JHS, 53 (1932), σσ

13 ΤΟ ΕΡΓΟ TOY R.M. DAWKINS. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 79. Σημειώσεις έκ τών Σποραδών. Μετάφραση άπό τα άγγλικά τών σελίδων πού άναφέρονται στή Νίσυρο, Γνωμ., 2:21 (1933), σ. 8, καί 3:27 (1934), σσ. 8-9 (με τή συνεργασία τοΰ Alan J. B. Wace). 80. Turco-christian Songs from Asia Minor, Annuaire Inst.Phil.Histor. Or.Slaves, 2 (1934), σσ Some Modern Greek Songs from Cappadocia, AJA, 38 (1934), σσ Κρίσεις: N. H. B(aynes), BZ, 34 (1934), σσ M. Leroy, ΒΥΖ., 11 (1936), σσ Αναστασίου Λεβίδου, Παροιμίαι έκ Φαράσων, Λαογρ., 11 ( ), σσ Κρίσεις: Ά. Άργαϊος, ΠΚ, έτος 8 ( ), άρ. 310, σ. 3. Ρ. Kretschmer, Gioita, 26 (1938), σ The Process of Traditions in Greece, ABSA, 37 ( ), σσ Alexander and the Water of Life, MAe, 6:3 (1937), σσ The Red Apple, ΑΘΛΓΘ: Επίμετρο, 6 (1940), σσ Folklore in Stories from the Dodecanese, FL, 53 (1942), σσ Soul and Body in the Folklore of Modern Greece, FL, 53 (1942), σσ The Art of Story-telling in the Dodecanese, BYZ., 16 ( ), σσ A Modern Greek Folktale and Comments, FL, 55 (1944), σσ Sponge-fishers of the Dodecanese and Crete, Hellas, 10 Μαρτίου 1944, σ Τό θρησκευτικόν δράμα εις τήν μεσαιωνικήν Κύπρον. Μετάφρασις Τ. Φιτικίδης, Αγωγή, 2 ( ), σσ Κρητική Άποκάλυψις τής Παναγίας, Κρ.Χρ., 2 (1948), σσ Some Remarks on Greek Folktales, FL, 59 (1948), σσ The Story of Griselda, FL, 60 (1949), σσ Forty-five Stories from the Dodekanese. Edited and Translated from the Mss of Jacob Zarraftis, Cambridge University Press, Cambridge 1950, σχ. 4o, σσ. XI Κρίσεις: Π. Καλλίνικος, NE, 48 (1950), σσ A. Mirambel, BSL, 46 (1950), σσ

14 ΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Αίμ. Χουρμούζιος, Ή Καθημερινή, 9 Φεβρουάριου Σ. Κυριακίδης, Λαογρ., 13 (1951), σσ A. Mirambel, REG, 64 (1951), σ Τ. Spencer, MLR, 46 (1951), σ Γ. Σπυριδάκης, ΕΕΒΣ, 21 (1951), σσ W. Stanford, Herrn., 1951, σσ A. Taylor, WF, 10 (1951), σσ E. Widstedt, FL, 52 (1951), σσ S. Gallacher, SFQ, 16 (1952). K. Προυσής, Κυπρ.Γράμμ., 17 (1952), σσ καί C. Trypanis, J HS, 73 (1953), σσ D. Georgacas, Cl Journal, 49 (1954), σ D. Lee-Demetracopoulou, JAF, 67 (1954), σσ K. Διαμαντής, ΔΑρχ., 1 (1955), σσ A. Καραναστάσης, ΔΑρχ., 1 (1955), σσ Λαϊκές ιστορίες (παραμύθια) άπό τήν 'Ιμέρα καί τή Σάντα, ΠΕ, έτος 2 (1951), τχ. 16, σσ ' τχ , σσ τχ , σσ τχ , σ τχ. 23, σ The Meaning of Folktales, FL, 62 (1951), σσ Τραγούδια των Δωδεκανήσων, Λαογρ., 13 (1951), σσ Recently Published Collections of Modern Folktales, ABSA, 46 (1951), σσ The Silent Princess, FL, 63 (1952), σσ In a Greek Village, FL, 64 (1953), σσ The World Below in Greek Folktales, ΕΕΒΣ, 23 (1953), σσ The Grateful Dead and the Poison Maid, Προσφορά εις Στίλπωνα Koριακίδην. Παράρτημα 'Ελληνικών, άρ. 4, Θεσσαλονίκη 1953, σσ The Two Bets: A Reconstructed Greek Folktale, Λαογρ., 15 (1953), σσ Modern Greek Folktales. Oxford, Clarendon Press, 1953, σχ. 8o, σσ. XXXVIII+491. Κρίσεις: F. Dölger, BZ, 46 (1953), σ Σ. Κυριακίδης, Λαογρ., 15 ( ), σσ Κ. Ρωμαίος, ξ,εβσ, 24 (1954), σσ Η. Rose, CR, 4 (1954), σ Β. Τ(ατάκης), Μικρ.Χρ., 6 (1955), σσ. 438^ Σημειώσεις έκ των Σποράδων. Μετάφρασις Λαζάρου Κ. Κοντοβέρου, Νίσυρος, 1:1 (1954), σσ

15 ΤΟ ΕΡΓΟ TOY R M. DAWKINS. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 107. The Boy s Dream. To όνειρο τού παιδιού (μέ ελληνική μετάφραση), Μικρ.Χρ., 6 (1955), σσ Του χωραφάτη τό φσαχότικο (Του γεωργού το παιδί - παραμύθι), Μικρ.Χρ., 6 (1955), σσ Γνώμες του Dawkins για τά ελληνικά παραμύθια, ΑΘΓΛΘ, 20 (1955), σ More Greek Folktales. Oxford, Clarendon Press, 1955, σχ. 8o, σσ. IX+178. Κρίσεις: K. Ρωμαίος, ΕΕΒΣ, 24 (1954), σσ Κ. Ρωμαίος, ΑΠόντου, 20 (1955), σσ The Man who went out to seek, Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier à T occasion du 25e anniversaire de leur arrivée en Grèce. I. II. III. (Collection de Γ Institut Français d Athènes, 92, 93, 94). Institut Français d Athènes , τόμ. I (1956), σσ E. 'Ιστορία (Βλ. καί λήμματα 9, 58, 60, 79, 106, 120, 124, 126, 131, 141, 143, 147, 150, 151, 165, 169, 172, 173, 179, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 216.) 112. The Crypto-christians of Turkey, BYZ., 8 (1933), σσ The Visit of King Sigurd the Pilgrim to Constantinople, Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, Άθήναι 1935, σσ The Monks of Athos, George Allen and Unwin Ltd., London 1936, σχ. 8o μικρό, 408+VI πίνακες. Κρίσεις: E. Every, The Christian East, 16 (1936), σσ G. H., JHS, 56 (1936), σσ H. Kitto, CR, 50 (1936), σσ M. Krivocheine, BYZ., 14 (1939), σσ The Catalan Company in the Traditions of Mount Athos, Estudis Univ. Catalans, 21 (1936), σσ The Later History of the Varangian Guard: Some Notes, JRS, 37 (1947), σσ The Icon of Serdenay. Παγκάρπεια. Mélanges H. Grégoire, Annuaire Inst.Phil.Histor.Or.Slaves, 9 (1949), σσ

16 ΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΣΤ. Διάφορα 118. The Flora of Chios, στό: Philip P. Argenti - H. J. Rose, The Folk- Lore of Chios, τόμ. B', Cambridge, Cambridge University Press, 1949, σσ (Appendix VIII) Obituary: Μ. M. Hasluck, FL, 60 (1949), σσ α. Obituary: W. H. D. Rouse, FL, ( ), σσ β. Obituary: J. L. Myres, FL, 65 (1954), σσ Έρημϊται επί τοϋ "Αθω (μετάφρασις Κ.Γ.Π.), ΕΑημ., 13 (1954), σσ Επιστολή προς τον διευθυντήν του Αρχείου Θράκης, ΑΘΓΛΘ, 20 (1955), σσ Ζ. Βιβλιοκρισίες 122. «Ν. Γ. Πολίτου, Μελέται περί τοΰ βίου καί τής γλώσσης τοϋ ελληνικού λαού, ύπό - Παροιμίαι, τόμ. Α', Έν Αθήναις 1899, σχ. 8ο, σσ. π'+600 τόμ. Β', Έν Αθήναις 1900, σχ. 8ο, σσ τόμ. Γ', Έν Αθήναις 1901, σχ. 8ο, σσ. 686 τόμ. Δ', Έν Αθήναις 1902, σχ. 8ο, σσ Βιβλιοθήκη Μαρασλή», JHS, 27 (1907), σ «Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Μέρος Α', σχ. 8ο, σσ. 628 Μέρος Β', σχ. 8ο, σσ , Έν Αθήναις 1904», JHS, 27 (1907), σ «Les Emprunts turcs dans le Grec vulgaire de Roumélie et spécialement d Adrianople. Par le P. Louis Ronzevalle, S. J. [Extrait du Journal Asiatique, 1911], Paris: Imprimerie Nationale. MDCCCCXII., pp. 178». JHS, 32 (1912), σσ «The Nomads of the Balkans, an Account of Life and Customs among the Vlachs of Northern Pindus. By A. J. B. Wace, M.A., and M. S. Thompson, M.A., pp. 332; 42 Illustrations and 2 Maps. London: Methuen & Co. 15», JHS, 35 (1915), σσ «Sanctuaires de Byzance. Recherches sur les anciens trésors des églises de Constantinople. By Jean Ebersolt, pp. 158, 24 Illustrations. Paris: E. Leroux 1921», JHS, 41 (1921), σσ «Mission archéologique de Constantinople. By Jean Ebersolt, pp. 70, 6 Illustrations in Text, 40 Plates. Paris: E. Leroux 1921», JHS, 41 (1921), σσ «Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher. Internationales wissenschaftliches Organ unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen. 376

17 ΤΟ ΕΡΓΟ TOY R.M. DAWKINS. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Herausgegeben von Dr Phil. Nikos A Bees (Βέης). Berlin- Wilmersdof, Weimarische Strasse, 19: Verlag der Byzantinisch- Neugriechischen Jahrbücher», JHS, 41 (1821), σσ «Dynamic Symmetry: The Greek Vase. By Jay Hambidge, pp. 161, with 16 Plates and numerous figures in the text. Yale: The University Press 1920» 2. «Dynamic Symmetry. A Criticism. By Edwin M. Blake, The Art Bulletin, illustrated Quarterly published by the College Art Association of America, voi. Ill, pp », JHS, 41 (1921), σσ «Chr. Zervos, Un philosophe néoplatonicien du ΧΓ siècle: Michel Psellos, sa vie, son oeuvre ses luttes philosophiques, son influence. Paris: E. Leroux 1920», EHR, 36 (1921), σσ «William Miller, Essays on the Latin Orient. 1921, σχ. 8o, σσ. 582», EHR, 37 (1922), σσ «Grammaire descriptive du Roméique littéraire. By Louis Roussel, pp. XIV+357. Bibliothèque des écoles françaises d Athènes et de Rome, Fascicule CXX. Paris, N. D. E. de Boccard», JHS, 43 (1923), σσ «Geometry of Greek Vases. Attic Vases in the Museum of Fine Arts Analysed According to the Principles of Proportion Discovered by Jay Hambidge. By L. D. Caskey, Curator of Classical Antiquities, pp. XI+235, with numerous diagrams in the text, Boston 1922», JHS, 43 (1923), σσ «Language and Philology. By Roland G. Kent, Ph.D., pp London: G. G. Harrap & Co. 1924», JHS, 45 (1925), σ «W. R. Halliday, Folkore Studies, Ancient and Modern. London 1924», FL, 36 (1925), σσ «Introduction à T étude critique du nom propre grec. By C. Autran. Fascicules I, II, III, pp Paris: P. Geuthner 1925», JHS, 46 (1926), σσ «Les Saracatsans, une Tribu nomade grecque. /. Etude linguistique, précédée d une notice ethnographique. Thèse présentée à la Faculté des Lettres de 1 Université de Copenhague par Carsten Höeg, pp. XX+312, Paris and Copenhagen 1925», JHS, 46 (1926), σσ «Carsten Höeg,Les Saracatsans, une Tribu nomade grecque, vol. IL Textes (Contes et Chansons), Vocabulaire technique verborum, pp. 212, Paris and Copenhagen 1926», JHS, 46 (1926), σ

18 ΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 139. «Byzantion: Revue internationale des études byzantines, pp. VIII Paris and Liège 1924», CR, 41 (1927), σ «Μ. Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, Δημοτικά τραγούδια Καρπάθου, Άθήναι 1928», JHS, 48 (1928), σσ «The Alexiad of the Princess Anna Comnena. Translated by Elizabeth A. S. Dawes, Kegan Paul, London 1928, 8o, pp. 439», EHR, 44 (1929), σσ «André Mirambel, Etude de quelques textes maniotes. Thèse complémentaire pour le doctorat ès lettres présentée à la faculté des lettres de Γ Université de Paris, par -. Collection de documents de linguistique, dirigée par Μ. M. Meillet et Vendryes II, Paris 1929, 8o, σσ. X + 110», BYZ., 5 ( ), σσ «Christianity and Islam under the Sultans. By the late F. W Hasluck. Edited by Margaret M. Hasluck, 2 vols, pp. IXIV+877. Oxford: Clarendon Press 1929», JHS, 50 (1930), σσ , καί BYZ., 6 (1931), σσ «Byzantinische Dichtung: ausgewählte Text mit Einleitung, Kritischem Apparat und Kommentar. Von Gustav Soyter, (Kommentierte griechische und lateinische Texte herausgegeben von J. Geffcken, 6), pp. XII+68. Heidelberg: Winter 1930», CR, 44 (1930), σσ «The Erotokritos of Vincenzo Kornaros, a Greek Romantic Epic By John Mavrogordato, M.A., with an Introduction by Stephen Gaselee, M.A., Fellow of Magdalene College, Cambridge, pp. VII+61. Frontispiece, an Illustration from the British Museum, Oxford University Press 1929», CR, 44 (1930), σ «The Cretan Plays: The Sacrifice of Abraham, Erophile, and Gyparis; also the Cretan Pastoral Poem, The Fair Shepherdess. Translated from the Greek by F. H. Marshall, M.A., with an introduction by John Mavrogordato, M.A., pp. VII+338. Oxford University Press 1929», CR, 44 (1930), σ «History and Cartulary of the Greek Monastery of St. Elias and St. Anastasius of Carbone. By Gertrude Robinson. I. History, pp. 80; being Orientalia Christiana, voi. XI-5 (Num. 44, Maio 1928). II. Cartulary, pp. 160 and pp. 200, being Orientalia Christiana, voi. XV-2 (Num. 53, Iunio-Iulio 1929), and voi. XIX-1 (Num. 62, Iulio- Augusto 1930). Frontispiece facsimiles and a map. Rome: Pont. Institutum orientalium studiorum», JHS, 50 (1930), σσ «Gerhard Rohlfs, Etymologisches Wörterbuch der unteritalienischen 378

19 ΤΟ ΕΡΓΟ TOY R.M. DAWKINS. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Gräzität, Mit 1 Karte. Halle (Saale) 1930, pp. XLVII+394», BYZ., 6 (1931), σσ «The Palace of Minos. By Sir Arthur Evans. Volume III: The great Transitional Age in the northern and eastern Sections of the Palace: the most brilliant Records of Minoan Art and the evidences of an advanced Religion, pp. XXIV+525; 367 figures in the text, plans, 13 coloured and 11 supplementary plates. (Section of the «Grand Staircase» and Plans and perspective drawing of the «Domestic Quarter» in pocket at the end of the volume). Macmillan & Co., London 1930», JHS, 51 (1931), σσ «La disparition du datif en grec (du Ier au Xe siècle). By J. Humbert, pp. XII+204. Paris: Champion 1930», JHS, 51 (1931), σσ «A. A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, vol. I (Univ. of Wisconsin Studies in the Social Sciences and History, number 13). Madison 1928, pp. 457 vol. II, Madison 1929, pp. 502», EHR, 46 (1931), σ «Λαογραφικά Σύμμικτα Καρπάθου, vol. I. By Μ. G. Mikhailidis- Nouaros, Athens 1932, pp. 400 with 32 illustrations», JHS, 52 (1932), σσ «Testi Cristiani con versione italiana a fronte: Introduzione e commento. Diretti da G. Manag orda. Florence: Testi Cristiani. II. Romano il Melode: Inni. A cura di Giuseppe Cammeli, pp. 407, III. Teodoreto: Terapia dei morbi pagani. A cura di Nicola Festa, pp. 365, IV. S. Massimo Confessore: La Mistagogia ed altri scritti. A cura di Raffaele Cantarella, pp. 292, 1931», CR, 46 (1932), σσ «Linguistique balkanique, problèmes et résultats. Par Kr. Sandeld, pp (Collection linguistique publiée par la Société de Linguistique de Paris. XXXI). Paris: Champion 1930». CR, 46 (1932), σσ «The Early Age of Greece. By Sir William Ridgeway. Vol. II. Edited by A. S. F. Gow and D. S. Robertson, pp. XXVIII+747. Cambridge University Press 1931», CR, 46 (1932), σσ «Beiträge zur Syntax der spätgriechischen Volkssprache. Von Herman Ljungvik, pp. VII+110. (Skrifter utgivna av K. Humanistika Veter-skaps-Samfundet i Uppsala, 27:3. Uppsala: Almqvist och Wikseil, Leipzig: Harrassowitz 1932)», CR, 46 (1932), σ «Michele Pellegrino, La Poesia di S. Gregorio Nazianzeno. (Publi- 379

20 ΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ cazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore. Serie quarta: Scienze filologiche. Volume XIII), pp Milan: Vita e Pensiero 1932», CR, 47 (1933), σσ «Lekythos; archäologische, sprachliche und religionsgeschichtliche Untersuchungen, von L. J. Elferink, pp. 96 with 8 plates. (Allard Pierson Stichting, Universiteit van Amsterdam. Archaeologischhistorische Bijdragen, uitgegeven door Professor Dr D. Cohen. II)! Amsterdam: Noord-hollandsche Uitgeversmij 1934», CR, 48 (1934), σ «Peter Vlasto, Greek Bilingualism and some Parallel Cases, pp. 86, Athens: Hestia 1933», JHS, 54 (1934), σσ «Ό ποιητής K. Π. Καβάφης (ό άνθρωπος καί το έργο του). Μελέτη. By T. Malanos, ρρ Athens, Εκδόσεις Γκοβόστη 1933», JHS, 54 (1934), σσ «The Expedition of the Florentines to Chios (1599). Described in Contemporary Diplomatic Reports and Military Dispatches. Edited with an Introduction by Philip P. Argenti, pp. 228, and 3 plates. London: John Lane», JHS, 54 (1934), σσ «Introduction à T étude du dialecte tsakonien. By Humbert Pernot. (Collection de Γ Institut Néo-hellénique de Γ Université de Paris, Tome II), pp. 550, Paris 1934», JHS, 54 (1934), σσ «Scavi linguistici nella Magna Grecia. By Gerhard Rohlfs, pp. XV+303, with I map. Rome: Collezione Meridionale Editrice 1933», JHS, 54 (1934), σσ «Ακαδημίας Αθηνών, Λεξικόν τής 'Ελληνικής Γλώσσης. A ' 'Ιστορικόν Λεξικόν τής Νέας 'Ελληνικής τής τε κοινώς όμιλουμένης καί των ιδιωμάτων. Τόμ. πρώτος: Α-ΑΜ, ρρ. πη' + 561, Έν Άθήναις 1933», JHS, 54 (1934), σσ «S. Runciman, Byzantine Civilization. Edward Arnold & Co., London 1933, pp. 320», EHR, 49 (1934), σσ «Oi Νεομάρτυρες. By Chrysostomos Papadopoulos, Archbishop of Athens and All Greece. 2nd edition, pp. 82. Athens: Phoenix 1934», JHS, 55 (1935), σ «The Palace of Minos : A Comparative Account of the Successive Stages of the Early Cretan Civilization as Illustrated by the Discoveries at Knossos. By Sir Arthur Evans. Vol. IV, in two parts, pp. 1018, with 966 figures in the text, coloured plates XXVII-XXXV, supplementary plates XLIII-LXIX, and four general plans. London: Macmillan & Co. 1935», JHS, 55 (1935), σσ

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Βογιατζόπουλος Σταμάτης Ιστορικό - Αρχαιολογικό Ιωαννίνων Ζ' Εξάμηνο Υπ.Καθ : Αν. Βλαχόπουλος, Μάθημα: Κρητομυκηναϊκή Θρησκεία Δεκέμβριος 2013 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση.

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ, ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Φίλιππος Φιλίππου Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τα νομίσματα του Μαρίου στην κλασική εποχή

Τα νομίσματα του Μαρίου στην κλασική εποχή ANNE DESTROOPER - GEORGIADES Τα νομίσματα του Μαρίου στην κλασική εποχή Η σημασία που είχε το Μάριο στην αρχαιότητα έχει πια αποδειχθεί 1. Αναφέρεται ως βασίλειο στην κλασική εποχή από τον Διόδωρο τον

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς.

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. TITΛOI ΣΠOY ΩN ιδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή AΠΘ, Tµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α'

Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α' Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α' Ενότητα 3: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Κατερίνα Γαρδίκα Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Η δημογραφική εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας 2 Αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001 Βυζαντινά Σύμμεικτα Τομ. 14, 2001 Αναζητώντας την εικόνα του Ελκομένου της Μονεμβασίας. Το χαμένο παλλάδιο της πόλης και η επίδρασή του στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου ΦΩΣΚΟΛΟΥ Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗ Α. ΠΛΑΚΩΤΗ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59.

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. Εισαγωγή Περί Μελέτης της Συγκίνησης Τα πάθη Μόνον αυτά δίνουν τη νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΟΡΛΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΟΡΛΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΟΡΛΙΡΑ Α. Προσωπικά Στοιχεία - Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. - Είναι από το 1969 παντρεμένος με τη Χριστίνα (Μ.Α. in Anthropology και Αγιογράφος). - Έχει δύο παιδιά, τον

Διαβάστε περισσότερα

Αντί-κείμενο: Μία αινιγματική ασύμμετρη δυάδα

Αντί-κείμενο: Μία αινιγματική ασύμμετρη δυάδα Απαρχές και Διαμόρφωση του Αντικειμένου Αντί-κείμενο: Μία αινιγματική ασύμμετρη δυάδα Βασίλης Δημόπουλος Εξετάζουμε το αντικείμενο ως το άλλο που κείται απέναντι στο «εγώ», κείμενο αντί αυτού, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ L' ANNÉE PHILOLOGIQUE 1924/1926 (I) - 2004 (LXXV) ΠΛΗΡΗΣ AUSTRALIAN JOURNAL OF 1981 (1:1) - 1988 (8:1) ΕΛΛΙΠΗΣ: Vol. 3(1) ΩΡΕΑ N.V.SMITH BULLETIN

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι βιβλίων από τη Θεματική Ενότητα «Περιοδικά» της βιβλιοθήκης της ΕΕΣΙ

Τίτλοι βιβλίων από τη Θεματική Ενότητα «Περιοδικά» της βιβλιοθήκης της ΕΕΣΙ Τίτλοι βιβλίων από τη Θεματική Ενότητα «Περιοδικά» της βιβλιοθήκης της ΕΕΣΙ 1 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1995 2 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1995 3 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΙΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕΥΠ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ OPT 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΦΩΚΑ (961)

Η ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΦΩΚΑ (961) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2005 Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήµιο Πατρών

Μάρτιος 2005 Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήµιο Πατρών Μάρτιος 2005 Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήµιο Πατρών http://www.lis.upatras.gr Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήµιο Πατρών L Année Philologique Εγχειρίδιο Χρήσης Μάρτιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Κυπριακά Περιοδικά Χρονιές ISBN / ISSN

Περιοδικό Κυπριακά Περιοδικά Χρονιές ISBN / ISSN Annual Report (Antiquities Dept.) 1933 Annual Report Of The Curator of Antiquities 1914 1916 Annual Report Of The Department of Antiquities 1979 1985, 1987 2008 Annual Report Of The Director of Antiquities

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμων. Τομ. 30, 2009. Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα

Μνήμων. Τομ. 30, 2009. Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα Μνήμων Τομ. 30, 2009 Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα ΒΛΑΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 10.12681/mnimon.43 Copyright 2009 To cite this

Διαβάστε περισσότερα

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens.

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens. Zisis Melissakis Dr. / Senior Researcher (B) Institute of Historical Research Department of Byzantine Research Phone: +30 210 7273641 Fax: +30 210 7273629 E-mail: zmelis@eie.gr Website: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibr/index-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Κύπρου ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Ελλάδας.

Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Κύπρου ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Ελλάδας. 27.2.2014 ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ KAI ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυμνο...1/10/2014 Αρ. Πρωτ.:...669 Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Ρέθυμνο...1/10/2014 Αρ. Πρωτ.:...669 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ GR 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ Ρέθυμνο...1/10/2014 Αρ. Πρωτ.:...669 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΠΡΑΞΗ Θέμα: «Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ :

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ : 1. ΑΓΙΑΣΟΣ Τόμοι : 10,11 2. ΑΕΡΟΠΟΣ Τεύχη : 73, 78, 83 ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ : 3. ΑΘΗΝΑ Τόμοι : 1(1889), 2(1890), 3(1891), 4(1892), 5(1893), 7(1895), 8(1896), 11(1899), 16-17(1904-05), 18-19(1906-07),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Να αναφέρετε ποιες από τις επόμενες ενώσεις θεωρούνται οργανικές και ποιες ανόργανες. α) Κ 2 CO 3, β) CH 4, γ) CH 2 CH 2, δ) H 2 O 2. Να γράψετε τους

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Τομ. 47, 2008 Της Μελωδίας το αίνιγμα. Ο μελωδός και η πάρεδρός του στον κώδικα Parisinus graecus 139 (φ. 1β) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 10.12681/dchae.603 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context The Bank of Cyprus Cultural Foundation in collaboration with the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus cordially invite you to attend the οpening ceremony of the international symposium

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Βαφέας Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 29 Ιουλίου 1970, Αθήνα Τηλέφωνο γραφείου: 28310-77206 E-mail: vafeas@fks.uoc.gr Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΙΟΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΙΟΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΙΟΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΡΗΤΗ ΤΟ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ Οι ανασκαφές στην αρχαία Φαιστό ξεκίνησαν το 1884 υπό την εποπτεία του Ιταλού αρχαιολόγου Frederico Halbherr και του

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s

Διαβάστε περισσότερα

Sports, Politics and Cultures

Sports, Politics and Cultures 1o Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο 3-5 Ιουλίου 2012, Αρχαία Ολυμπία Σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Σύμφωνα με την αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.12 και την Κ1-1484/12.6.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει εγγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Μέσω της υπηρεσίας IEEE Xplore παρέχεται πρόσβαση στα περιεχόμενα, στις περιλήψεις και στα πλήρη κείμενα (full text) άρθρων από επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ, ΜΑΝΟΥΗΛ Β' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ, ΜΑΝΟΥΗΛ Β' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ. I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘ. ΜΕΔΕΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ, ΜΑΝΟΥΗΛ Β' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία που

Διαβάστε περισσότερα

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο (Ηράκλειο, 21-23 Ιουνίου 2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME El Greco: Τhe Cretan Years International Conference (Heraklion, 21-23 June

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµ ιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τ µ ή µ α Ιστορίας & Αρχαιολογίας. Περιγραφή Μαθηµ άτων Εαρινού εξαµ ήνου 2012-13

Πανεπιστήµ ιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τ µ ή µ α Ιστορίας & Αρχαιολογίας. Περιγραφή Μαθηµ άτων Εαρινού εξαµ ήνου 2012-13 Πανεπιστήµ ιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τ µ ή µ α Ιστορίας & Αρχαιολογίας Μαθηµ άτων Εαρινού εξαµ ήνου 2012-13 Ρέθυµ νο, Φεβρουάριος 2013 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ(Εαρινό εξάµηνο 2012-2013) Τοµέας Αρχαίας και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος

Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος (Εκλεγμένος Λέκτορας, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ) kgogos@turkmas.uoa.gr ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΧΙΛΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΧΙΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΤΙΔΟΣΙΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΤΙΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΤΙΔΟΣΙΣ ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ (1995-2015) ΘΕΟΦΙΛΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια

Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια Οι προς δημοσίευση μελέτες υποβάλλονται για έγκριση στη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού σε έντυπη μορφή και σε CD. Η όλη προς έκδοση εργασία δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Καλή γνώση (i) G.C.E. O-Level Modern Greek με βαθμό C και άνω.

(γ) Καλή γνώση (i) G.C.E. O-Level Modern Greek με βαθμό C και άνω. ΑΠΟ ΕΚΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΧΕ ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕ Α (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ Μάρω Παντελίδου - Μαλούτα* ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ Η επιλογή της διερεύνησης των αντιλήψεων ενός δείγματος «μικρών εφήβων»* 1 για τις σχέσεις της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΕΙΑ ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΤ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ «ΦΕΡΑΙ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΡΗΓΑΣ» Βελεστίνο, 4-7 Οκτωβρίου 2012 MEΡΟΣ B ΡΗΓΑΣ

ΥΠΕΡΕΙΑ ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΤ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ «ΦΕΡΑΙ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΡΗΓΑΣ» Βελεστίνο, 4-7 Οκτωβρίου 2012 MEΡΟΣ B ΡΗΓΑΣ ΥΠΕΡΕΙΑ ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΤ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ «ΦΕΡΑΙ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΡΗΓΑΣ» Βελεστίνο, 4-7 Οκτωβρίου 2012 MEΡΟΣ B ΡΗΓΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΡΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Πλήρης απουσία του Παρθενώνα από τη δυτική Αναγέννηση όταν η Ακρόπολη ήταν παλάτι του Φλωρεντίνου δούκα Acciauoli Ο Παρθενώνας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ελλάδα, 9-16 Μαΐου 2005 ΟΤΑΝ ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΦΟΥΝΤΩΝΟΥΝ : Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΗ- ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Αθήνα, Ελλάδα, 9-16 Μαΐου 2005 ΟΤΑΝ ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΦΟΥΝΤΩΝΟΥΝ : Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΗ- ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΕΛΘΕ, ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΣΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΕ ΜΑΣ Ο Χριστός μας καλεί να γίνουμε κοινότητες συμφιλίωσης και θεραπείας Αθήνα, Ελλάδα, 9-16 Μαΐου 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Κ.Μ.: 211) Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-14 [Ε εξάμηνο - Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας Ο κόσμος του Βυζαντίου G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τέως Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Αύγ.-Σεπτ. 2007) Τέως Υπουργός Εσωτερικών (Αύγ.-Σεπτ. 2009)

Τέως Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Αύγ.-Σεπτ. 2007) Τέως Υπουργός Εσωτερικών (Αύγ.-Σεπτ. 2009) Σπυρίδων Ι. Φλογαΐτης Διδάκτωρ Νομικής, Διδάκτωρ Ιστορίας Diplômé de l'ecole Pratique des Hautes Etudes-IVème Section Επίτιμος Διδάκτωρ, NSPSPA, Βουκουρέστι, Ρουμανία Επίτιμος Διδάκτωρ, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γιάννα Κατσιαµπούρα Εξωτερική Επιστηµονική Συνεργάτης Τµήµα Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210 7273558 Fax: 210 7246212 E-mail: katsiampoura@eie.gr Website: www.hpdst.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1988: Πτυχίο Τµήµατος Φιλοσοφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. 29-31 Μαΐου 2009. Π ρ α κ τ ι κ ά ς)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. 29-31 Μαΐου 2009. Π ρ α κ τ ι κ ά ς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 29-31 Μαΐου 2009 Π ρ α κ τ ι κ ά ς) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Ο ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Λ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 145/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012 / Friday, 2 November 9.00 Έναρξη Συνεδρίου / Conference Inauguration Χαιρετισμός / Opening address David Landsman, British Ambassador to Greece / Βρετανός

Διαβάστε περισσότερα

SOURCES OF THE ILLUSTRATIONS

SOURCES OF THE ILLUSTRATIONS SOURCES OF THE ILLUSTRATIONS 1. ODD & EXTINCT : UNUSUAL GUITARS 1a/b page 280 in: Εις ανάμνησιν Στιγμών Ελκυστικών (Κείμενα γύρω από το ρεμπέτικο), Tόμoς B by Παναγιώτης Kουνάδης Κατάρτι, Athens, 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2009 ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2009 ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2009 ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κατά το σχολικό έτος 2008-2009 αποφοίτησαν συνολικά 147 μαθητές από το Κολλέγιο Ψυχικού, εκ των οποίων 50 από το

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Καραγιαννοπούλου

Χαρά Καραγιαννοπούλου ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θρησκεία και Διεθνής Πολιτική Χαρά Καραγιαννοπούλου Ε-mail:charakaragiannopoulou@yahoo.gr (Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας Ενότητα 5: Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Πρόγραμμα STUDIES ABROAD Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις PSAT, SAT I, SAT II, ACT Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις TOEFL, IELTS Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυδίκη Αντζουλάτου Ρετσίλα Καθηγήτρια Διαπολιτισμικές σπουδές με έμφαση στην αξιοποίηση και προώθηση του υλικού πολιτισμικού προϊόντος

Ευρυδίκη Αντζουλάτου Ρετσίλα Καθηγήτρια Διαπολιτισμικές σπουδές με έμφαση στην αξιοποίηση και προώθηση του υλικού πολιτισμικού προϊόντος Ευρυδίκη Αντζουλάτου Ρετσίλα Καθηγήτρια Διαπολιτισμικές σπουδές με έμφαση στην αξιοποίηση και προώθηση του υλικού πολιτισμικού προϊόντος Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφαρμογές των μαθηματικών θεωριών πολέμου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002628326 2015-03-10

15PROC002628326 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Δ. Χασιώτης Δικηγόρος - Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Νομικής Αθηνών

Κωνσταντίνος Δ. Χασιώτης Δικηγόρος - Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Νομικής Αθηνών ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ. ΑΥΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ COMICS * Ι. Εισαγωγή Κωνσταντίνος Δ. Χασιώτης Δικηγόρος - Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Νομικής Αθηνών «For who

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 11: Σωκράτης: η ειρωνεία της άγνοιας Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 11

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή........................................................... 11 1. Η πάλη των τάξεων............................................... 15 2. Ο πόλεμος των πόλεων............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙKΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 13/10

ΠΟΛΕΜΙKΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 13/10 ΠΟΛΕΜΙKΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 13/10 «Η ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΥΝΚΕΡΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (BRITISH EXPEDITIONARY FORCE).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΜΟΣ 32 (1977) ΜΕΡΟΣ Β' 2 - ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ, 1984 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΜΟΣ 32 (1977) ΜΕΡΟΣ Β' 2 - ΧΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, 2012

Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, 2012 «Ήδη από τον 3 ο π.χ. αιώνα η μνήμη της ανθρωπότητας στη Μεσόγειο λειτουργεί στα ελληνικά» (Jean Sirinelli, Τα παιδιά του Αλεξάνδρου, μετάφρ. Σ. Μπίνη-Σωτηροπούλου, εκδ. Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος, 2001, σ. 157.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & MΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Χριστίνα Μπάνου, επίκουρος καθηγήτρια cbanou@ionio.gr 1o μάθημα Α Εξάμηνο Ακαδ. Έτος: 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ*

ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ* ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ* Τον Όκτώβρη τοϋ 1978, σέ μιά έπιστημονική άποστολή στή σερραϊκή ύπαιθρο για τήν επισήμανση στοιχείων σχετικών μέ τήν ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE

THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE 2015 Γνωρίστε την gogreek Μια νέα ιδέα που προβάλλει και εκφράζει, την Ελληνική ιστορία, φιλοσοφία, μυθολογία, παράδοση και την υπεροχή της Ελληνικής μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ANNA ΤΖΟΤλΙΛ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Το λογοτεχνικό προϊόν, co; επικοινωνιακό γεγονός, (ος παράγωγο δηλαδή των συνθηκών που το πλαισιώνουν και του επιβάλλουν τους κώδικες της αληθοφάνειας του, εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 19/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 201/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεώνη Κολλυροπούλου Λέκτορας, Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά Kείμενα

Θεώνη Κολλυροπούλου Λέκτορας, Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά Kείμενα Θεώνη Κολλυροπούλου Λέκτορας, Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά Kείμενα Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Αγγελική ΜΕΞΙΑ Τόμος ΚΖ (2006) Σελ. 115-124 ΑΘΗΝΑ 2006 Αγγελική Μέξια ΔΥΟ ΜΑΡΜΆΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΈΣ ΠΑΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ* ^τη συλλογή γλυπτών του Μουσείου Μυστρά

Διαβάστε περισσότερα