Υπόθεση \'Πόθεν έσχες\' Σχολιασμός: Σδούγκος Άλκης, Τζεφεράκου Κανέλλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπόθεση \'Πόθεν έσχες\' Σχολιασμός: Σδούγκος Άλκης, Τζεφεράκου Κανέλλα"

Transcript

1 Νομολογία 1802/2004 Ελ. Συνέδριο Τζεφεράκου Κανέλλα Υπόθεση \'Πόθεν έσχες\' Σχολιασμός: Σδούγκος Άλκης, Τζεφεράκου Κανέλλα ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ V Αριθμός Απόφασης: 1802/2004 Υπόθεση Πόθεν Έσχες Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 1 0 Απριλίου 2003 με την ακόλουθη σύνθεση: Χρήστος Χριστοφιλόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τμήματος, Κωνσταντίνος Κανδρής και Διονύσιος Λασκαράτος, Σύμβουλοι, Χρυσούλα Καραμαδούκη και Σταμάτιος Πουλής (εισηγητής), Πάρεδροι (με συμβουλευτική ψήφο). Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας: Παρέστη ο Αντεπίτροπος Ιωάννης Σμπυρούνιας ως νόμιμος αναπληρωτής του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, ο οποίος είχε κώλυμα, Γραμματέας: Ευστράτιος Τζερμιαδιανός, υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α'). Για να δικάσει την από 8 Φεβρουαρίου 2002, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου την 1η Απριλίου 2002 και παραπέμφθηκε, με την 21461/ πράξη της Γραμματέως του Τμήματος αυτού, λόγω αρμοδιότητας (άρθρα 7 παρ. 5 εδ. β' του π.δ. 774/1980 και 2 παρ. 3 του π.δ. 1225/1981), στο παρόν (V) Τμήμα, αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας για καταλογισμό του κατοίκου ο οποίος παραστάθηκε δια της Δικηγόρου την οποία διόρισε με το 3203/2003 πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον Υπουργό των Οικονομικών, ο οποίος παρέστη δια του Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Νικολάου Καραγιώργη. Με την αίτησή του αυτή ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας ζητεί να καταλογιστεί ο καθ ' ου ο πρώην Διευθυντής Τελωνείου και ήδη συνταξιούχος, με το ποσό των δραχμών, διότι κατά τον έλεγχο από Οικονομικό Eπιθεωρητή των Δηλώσεων Περιουσιακής του Κατάστασης ετών 1999 και 2000, δεν αποδείχθηκε η νόμιμη προέλευση περιουσιακού οφέλους του ανωτέρω ισόποσου με αυτό για το οποίο ζητείται ο καταλογισμός του. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε το Δικαστήριο άκουσε: Τον Αντεπίτροπο της Eπικρατείας και τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου, που ζήτησαν την παραδοχή και την πληρεξούσιο του καθ ' ου, η οποία ζήτησε την απόρριψη της υπό κρίση αιτήσεως Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη. Αφού μελέτησε τη δικογραφία Σκέφθηκε κατά το νόμο παρόντων των ανωτέρω μελών Αποφάσισε τα ακόλουθα: 1. Επειδή με την υπό κρίση, από , αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, που ασκείται κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 26 παρ. 6 και 29 παρ. 1 και 3 του ν. 2429/1996, ζητείται ο καταλογισμός του καθ' ου με το ποσό των δραχμών, διότι κατά τον έλεγχο, από τον Επιθεωρητή της Δνσης Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών Χρ. Κακαράτσιο, των Δηλώσεων Περιουσιακής του Κατάστασης ετών και δεν αποδείχθηκε η νόμιμη προέλευση περιουσιακού οφέλους, που απέκτησε ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της δημόσιας υπηρεσίας του, ίσης αξίας με το ποσό για το οποίο ζητείται ο καταλογισμός του. Η αίτηση αυτή, για την οποία δεν απαιτείται η καταβολή τελών χαρτοσήμου (σχ. άρθ. 2 του Κ.Ν.Τ. Χαρτοσήμου) και παραβόλου (σχ. άρθ. 61 παρ. 1 του π.δ. 1225/81), έχει ασκηθεί εμπροθέσμως και κατά τα λοιπά νομοτύπως. Επομένως, πρέπει να εξετασθεί ως προς το παραδεκτό και το κατ' ουσία βάσιμο αυτής κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων. 2. Επειδή, με τις διατάξεις του Συντάγματος ορίζεται, στο άρθρο 94 παρ. 1, ότι "στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές διαφορές, όπως νόμος ορίζει, με την επιφύλαξη τω αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου" και στο άρθρο 98 παρ. 1 ότι "στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: α) γ) ο έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και των

2 οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται στον προβλεπόμενο από το εδάφιο α' έλεγχο στ) η εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή συντάξεων καθώς και με τον έλεγχο των λογαριασμών του εδαφίου γ' ζ) η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δημοσίων υπαλλήλων καθώς και των υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για κάθε ζημία που από δόλο ή αμέλεια προκλήθηκε στο Κράτος, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου". Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων συνάγεται ότι στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγονται πρωτογενώς, ήτοι χωρίς να απαιτείται η έκδοση ειδικού κατά περίπτωση νόμου, οι διαφορές που ανακύπτουν κατά τον έλεγχο των λογαριασμών των δημοσίων κ.λπ. υπολόγων, οι διαφορές εκ της απονομής συντάξεων καθώς και οι διαφορές που αναφέρονται στην ευθύνη των δημοσίων κ.λ.π. υπαλλήλων για την προκαλουμένη σε βάρος του Δημοσίου και των λοιπών δημοσίων νομικών προσώπων, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, ζημία. Άλλες διοικητικές διαφορές, οι οποίες όμως πρέπει να είναι συναφείς με τις ήδη ανατεθείσες από το Σύνταγμα στο Ελεγκτικό Συνέδριο υποθέσεις (βλ. και Α.Ε.Δ. 5/1999) και να προσιδιάζουν με τη φύση το δικαστηρίου ως του κατεξοχήν οργάνου επιφορτισμένου με τον έλεγχο και τη διαφάνεια της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος (βλ. και άρθρο 98 παρ. 1 περ. β, του Συντάγματος), μπορούν να ανατεθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο με ειδικό νόμο. Τέτοιες διαφορές είναι και αυτές που αναφύονται κατά τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των υποκειμένων στη σχετική υποχρέωση προσώπων, καθόσον αφενός μεν οι διαφορές αυτές άπτονται, προεχόντως, της διαφάνειας ως προς τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, για τον έλεγχο της οποίας το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τα ως άνω εκτεθέντα, είναι το κατεξοχήν εκ I του Συντάγματος αρμόδιο δικαστικό όργανο, αφετέρου δε είναι συναφείς με αυτές της αστικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων, καθόσον από το νομοθέτη τεκμαίρεται, μαχητώς, ότι το καταλογιστέο ποσό αντιπροσωπεύει μέρος τουλάχιστον της προσγενομένης εις βάρος του Δημοσίου ζημίας ή, το αυτό, μέρος τουλάχιστον του αποκτηθέντος παράνομου περιουσιακού ωφέλους από τον υποκείμενο σε έλεγχο, η δε επιβολή του καταλογισμού αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ζημίας αυτής, που ο ελεγχόμενος προκάλεσε με παράνομες πράξεις και παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Κατ' ακολουθίαν, νομίμως ο κοινός νομοθέτης αναθέτει την εκδίκαση των αναφυομένων ως άνω διαφορών στο Ελεγκτικό Συνέδριο (βλ. και άρθρο 11 του προϊσχύσαντος νόμου 1738/1987 και άρθρο 6 του νέου νομοθετήματος περί του ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ν. 3213/ ). 3. Επειδή, με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 26 του ν. 2429/1996, οι οποίες αντικατέστησαν τις αντιστοίχου περιεχομένου διατάξεις των άρθρων 6 έως 12 του ν. 1738/1987, αφενός μεν προσδιορίζονται οι κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων, των κρατικών λειτουργών καθώς και των λοιπών προσώπων, που υποχρεούνται στην υποβολή ετήσιας δήλωσης περί της περιουσιακής τους καταστάσεως, αφετέρου δε ιδρύονται όργανα ελέγχου και επαληθεύσεως των δηλώσεων αυτών. Ειδικότερα, για μεν το πολιτικό προσωπικό ο έλεγχος των δηλώσεων διενεργείται από Κοινοβουλευτική Επιτροπή, για τους λοιπούς δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου συνεπικουρούμενο από άλλους δικαστικούς λειτουργούς (βλ. και το προϊσχύσαν άρθ. 8 του ν. 1738/1987), για τους υπαλλήλους δε του Υπουργείου Οικ:ονομικών- εξαιρουμένων των Γενικών Διευθυντών- από τους οικονομικούς επιθεωρητές του παραπάνω Υπουργείου (σχ. άρθρο 2 παρ. 21 του ν. 2343/1995). Περαιτέρω, στο άρθρο 26 παρ. 6 του ιδίου νόμου (2429/1996), ορίζεται ότι μετά το πέρας του ελέγχου της δηλώσεως περιουσιακής κατάστασης συντάσσεται πόρισμα και ότι αν συντρέχει περίπτωση καταλογισμού κατά την παρ. 1 του άρθρου 29, το πόρισμα αποστέλλεται στο Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αν ανακύπτει περίπτωση ποινικής ευθύνης το πόρισμα αποστέλλεται στο αρμόδιο για την άσκηση ποινικής δίωξης όργανο", ενώ στο άρθρο 29 ότι 1. Καταλογίζεται σε βάρος του ελεγχομένου χρηματικό ποσό ισάξιο με το περιουσιακό όφελος, το οποίο απέκτησε ο ίδιος, ο σύζυγός του ή ανήλικο τέκνο του και του οποίου η προέλευση δεν δικαιολογείται. 2. Σε περίπτωση ποινικής καταδίκης κατά την παρ. 1 του άρθρου 27 καταλογίζεται σε βάρος του καταδικασθέντος χρηματικό ποσό ίσο με το περιουσιακό όφελος που αποκόμισε, εφόσον αυτό δεν υπόκειται σε δήμευση κατά την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου. 3.Ο καταλογισμός ο οποίος προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 γίνεται υπέρ του Δημοσίου από το αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις". Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις συνάγονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: α) ο νομοθέτης, επιδιώκοντας τον περιορισμό της διαφθοράς στο δημόσιο εν γένει βίο και την πάταξη των αθέμιτων, επί ζημία του δημοσίου, συναλλαγών από κρατικούς λειτουργούς και δημόσιους υπαλλήλους, θέσπισε και οργάνωσε μια διαδικασία ελέγχου της περιουσιακής καταστάσεως των προσώπων αυτών, οι οποίοι, κατέχοντες κρίσιμες θέσεις στον κρατικό

3 μηχανισμό, δύνανται, επωφελούμενοι της ιδιότητάς τους, να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε τρίτους αθέμιτο περιουσιακό όφελος. Για το λόγο αυτό ο νομοθέτης αφενός μεν επέβαλε στις ως άνω κατηγορίες προσώπων την υποχρέωση για ετήσια υποβολή δηλώσεων περί των κατεχομένων από τα πρόσωπα αυτά κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, αφετέρου δε θέσπισε τα προαναφερθέντα όργανα ελέγχου και επαληθεύσεως των δηλώσεων αυτών, β) σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν δύναται να δικαιολογηθεί η προέλευση περιουσιακών στοιχείων, που αποκτήθηκαν από τον ελεγχόμενο ή τα μέλη της οικογένειάς του (σύζυγο και ανήλικα τέκνα) κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, προβλέπονται εις βάρος του τελευταίου ποινικές και αστικές (χρηματικές} κυρώσεις, γ) οι αστικές (χρηματικές) κυρώσεις συνίστανται στον καταλογισμό του ελεγχομένου με χρηματικό ποσό ισάξιο του περιουσιακού οφέλους, του οποίου δεν δικαιολογείται η νόμιμη προέλευση. Κατά συνέπεια, το αδικαιολόγητο της προέλευσης των περιουσιακών στοιχείων που απέκτησε ο ελεγχόμενος κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, σε συνδυασμό με το ότι εκ της κατοχής κρίσιμης θέσης στον κρατικό μηχανισμό ηδύνατο να επωφεληθεί της ιδιότητάς του, τεκμαίρεται από το νομοθέτη ότι το μη δυνάμενο να δικαιολογηθεί περιουσιακό όφελος προέρχεται από τη διάπραξη αθέμιτων εις βάρος και επί ζημία του Δημοσίου συναλλαγών και δ) την εκδίκαση των αναφυομένων διαφορών εκ της τεκμαιρομένης κατά τα ως άνω εις βάρος του Δημοσίου ζημίας, ο νομοθέτης αναθέτει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο επιλαμβάνεται αυτών κατόπιν σχετικής αιτήσεως του υπηρετούντος σ' αυτό Γενικού Επιτρόπου της Eπικρατείας. Κατ' ακολουθίαν, αρμοδίως το Δικαστήριο τούτο, κατόπιν της από σχετικής αιτήσεως του Γενικού Επιτρόπου της Eπιρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιλαμβάνεται της υπό κρίση διαφοράς. 4. Επειδή, στο άρθρο 2 παρ. 20 και 21 του ν. 2343/1995, ορίζεται ότι οι διατάξεις του ν. 1783/1987 "περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης "και ήδη, κατόπιν της αντικαταστάσεώς τους, οι διατάξεις του ν. 2429/1996, "εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, (παρ. 20), οι οποίοι ''υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού ή προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών" και ότι "οι παραπάνω διευθύνσεις διαβιβάζουν τις δηλώσεις αυτές για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Οικονομικής Επιθεώρησης" (παρ. 21), ενώ στο άρθρο 2 του παραπάνω νόμου (2343/1995), με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών υπηρεσία με τον τίτλο Οικονομική Επιθεώρηση, διαλαμβάνεται ότι κύρια αποστολή της υπηρεσίας αυτής είναι α) δ) ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, εκτός των Γενικών Διευθυντών. Επομένως, ο προβαλλόμενος από τον καθ ου, με το από Υπόμνημα, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Τμήματος στις , ισχυρισμός ότι ο έλεγχος των δηλώσεων της περιουσιακής του καταστάσεως και η σύνταξη του σχετικού πορίσματος έπρεπε να διενεργηθεί από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και όχι από Οικονομικό Eπιθεωρητή, είναι κατά νόμο αβάσιμος και απορριπτέος, καθόσον ειδικώς για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών-πλην των Γενικών Διευθυντών- προβλέπεται ότι ο έλεγχος των δηλώσεων περί της περιουσιακής τους καταστάσεως διενεργείται από Οικονομικό Επιθεωρητή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Eπιθεώρησης του ως άνω Υπουργείου. Συνακόλουθα, δοθέντος ότι ο καθ' ου η αίτηση διετέλεσε προϊστάμενος του Τελωνείου, ήτοι ήταν προϊστάμενος αυτοτελούς οργανικής μονάδας του Υπουργείου Οικονομικών διαθέτων αποφασιστικές αρμοδιότητες (σχ. άρθρα 7 του π.δ. 127/1989 και 4 και 379 του π.δ. 551/1989) υποχρεούτο στην υποβολή δηλώσεων περί της περιουσιακής του καταστάσεως (σχ. άρθ. 2 παρ. 20 περ. α' του ν. 2343/1995), οι οποίες αρμοδίως, κατά τα προεκτεθέντα, ελέχθησαν από Οικονομικό Επιθεωρητή, υποβληθέντος εν συνεχεία του εκπονηθέντος πορίσματος στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 5.Επειδή, από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου και ιδίως την Πορισματική Έκθεση του Οικονομικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Οικονομικών Χρ. Κακαράτσιου και τις δηλώσεις περιουσιακής καταστάσεως ετών και του καθ' ου η παρούσα αίτηση προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: ο καθ' ου, ο οποίος ήταν υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών και κατά τα έτη και διετέλεσε προϊστάμενος του Τελωνείου υπέβαλε μετά της συζύγου του στην υπηρεσία του τις από και 7-6 δηλώσεις περί της περιουσιακής του καταστάσεως. Σύμφωνα με τις δηλώσεις αυτές, ο καθ' ου μετά της συζύγου του είχαν κατά τον κρίσιμο χρόνο στην κυριότητά τους τα ακόλουθα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία: α) διαμέρισμα 80 τ.μ. κείμενο στη ΘεσΙνίκη, αγορασθέν το έτος 1 β) αγροτεμάχιο στην τ.μ. αγορασθέν το έτος 19, γ) ισόγεια υπερυψωμένη εξοχική κατοικία εμβαδού τ.μ. στο ως άνω αγροτεμάχιο, την οποία ανήγειραν κατά τα έτη 19.. μέχρι και 19 δ) δύο αγροτεμάχια ιδιοκτησίας του καθ' ου στο αποκτηθέντα εκ κληρονομίας από τον αποβιώσαντα πατέρα του, ε) προικώο διαμέρισμα, ιδιοκτησίας της συζύγου του καθ' ου. στη Θες/νίκη, εμβαδού τ.μ., στ) δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, το πρώτο μάρκας μοντέλο έτους 1 και το δεύτερο μάρκας αγορασθέν στη Γερμανία το έτος

4 19, συνολικού αντιτίμου (αξία αγοράς, εισαγωγικές επιβαρύνσεις), κατά την φορολογική δήλωση του καθ ' ου για το οικον. έτος 19, δραχμών και ζ) καταθέσεις στις Τράπεζες συνολικού ύψους είκοσι ενός περίπου εκατομμυρίων δραχμών. Κατά τον έλεγχο όμως των παραπάνω δηλώσεων από τον Οικονομικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Οικονομικών Χρ. Κακαράτσιο, διαπιστώθηκε ότι αυτές (δηλώσεις) ήσαν ανακριβείς. Ειδικότερα, στην από δήλωση περιουσιακής κατάστασης δεν δηλώθηκαν χρεόγραφα (μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου ) ύψους δραχμών, τα οποία αγοράστηκαν στις 24-2-l999 (σχ. το Απόρρητο Νο έγγραφo της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Οικονομικό Επιθεωρητή) με κίνηση του υπ' αριθ. λογαριασμού της Κατ/μα στον οποίο (λογαριασμό) συνδικαιούχοι ήσαν ο καθ ' ου μετά της συζύγου του. Στην από δήλωση περιουσιακής κατάστασης δεν δηλώθηκε η υπ' αριθ. μερίδα χαρτοφυλακίου στην με Αμοιβαία Κεφάλαια (prime-a- ) συνολικού ύψους δραχμών (σχ. το Απόρρητον υπ' αριθ. έγγραφο της παραπάνω Τράπεζας προς τον Οικονομικό Eπιθεωρητή). Το ανωτέρω χρηματικό ποσό κατά κύριο λόγο σχηματίστηκε κατόπιν μεταφοράς, στις στην Τράπεζα (σχ. το έγγραφο με το επισυναπτόμενο σ' αυτό αντίγραφο κίνησης λογαριασμού της του ποσού των δραχμών από τον ως άνω υπ' αριθ. κοινό λογαριασμό στην ο οποίος, κατά τα προαναφερθέντα, δεν είχε επίσης δηλωθεί. Το ανωτέρω ποσό μεταφέρθηκε αρχικώς (21- ) σε δύο λογαριασμούς Ταμιευτηρίου της, με το προϊόν των οποίων αγοράστηκαν τραπεζικά προϊόντα ( και αξίας δραχμών. Στις 8 ) ανοίχθηκε και τρίτος λογαριασμός στην παραπάνω Τράπεζα, ο οποίος ήταν στο όνομα της συζύγου του καθ' ου και των δύο ενήλικων τέκνων του (ο καθ' ου φέρεται να μην είναι συνδικαιούχος του λογαριασμού) και στις, ήτοι την προηγουμένη ημέρα της υποβολής από τον καθ' ου της δηλώσεως περιουσιακής καταστάσεως για το έτος 2000, μεταφέρθηκαν τα υπόλοιπα των δύο πρώτων λογαριασμών στον τρίτο, στον οποίο ο καθ' ου δεν φαίνεται να συμμετέχει (σχ. τα αντίγραφα κίνησης των ως άνω λογαριασμών, που η παραπάνω Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2343/1995, παρέδωσε στον Οικονομικό Eπιθεωρητή Χρ. Κακαράτσιο). 6. Κατόπιν των διαπιστώσεων αυτών και δη της υποβολής ανακριβών δηλώσεων, ο Οικονομικός Επιθεωρητής με το έγγραφό του, ζήτησε από τον καθ' ου να του προσκομίσει στοιχεία περί της νόμιμης κτήσης και προέλευσης των μη δηλωθέντων ως άνω χρηματικών ποσών. Ο ανωτέρω, στην από επιστολή του (αριθ. πρωτ. Οικ. Eπιθεώρησης ) προς τον Οικονομικό Επιθεωρητή, μη κάνοντας ουδεμία αναφορά στους λόγους για τους οποίους δεν συμπεριέλαβε τα ως άνω χρηματικά ποσά (αμοιβαία κεφάλαια κλπ.) στις δηλώσεις της περιουσιακής του καταστάσεως, ισχυρίσθηκε ότι τα ποσά αυτά αποτελούσαν περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του προερχόμενα από άτυπες δωρεές του πεθερού του προς αυτήν (σύζυγο) και ειδικότερα από αγορά κρατικών ομολόγων στις και συνολικούς ύψους δραχμών καθώς και από αγορά εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου (ΕΓΕΔ) στις αξίας αγοράς δραχμών. Πλην, εκ των ποσών αυτών, μόνο η αγορά των ΕΓΕΔ, στις , αποδεικνύετο εκ των υποβληθέντων από τον καθ' ου στοιχείων ότι προήρχετο από τον υπ' αριθ. λογαριασμό, που ο πεθερός του τηρούσε στην Κατόπιν αυτού, ο Οικονομικός Eπιθεωρητής προέβη στον έλεγχο, για το διάστημα από μέχρι και , του συνόλου των δηλώσεων φόρου εισοδήματος και των λογαριασμών, που ο καθ' ου τηρούσε στις τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Κατά τον εν λόγω έλεγχο διαπιστώθηκαν, ως προς την αγορά των κρατικών ομολόγων ύψους δραχμών, τα ακόλουθα: στις η σύζυγος του καθ' ου προέβη στην αγορά των με αριθ. τίτλου κρατικών ομολόγων από κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας αξίας αγοράς δραχμών. Την νόμιμη προέλευση των χρημάτων για την αγορά των ομολόγων αυτών αποδέχεται ο Οικον. Eπιθεωρητής, αφού χρησιμοποιήθηκαν, την ίδια ημερομηνία με την αγορά, διαθέσιμα ύψους και δραχμών από τους υπ' αριθ. και λογαριασμούς στην Τράπεζα και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, αντιστοίχως, που τηρούσε ο καθ' ου μετά της συζύγου του. Ακολούθως, στις η σύζυγος του καθ' ου αγόρασε τα με αριθ. Τίτλου και κρατικά ομόλογα αξίας αγοράς και στις τα με αριθ. Τίτλου και αξίας αγοράς δραχμών, με συνδικαιούχο και στις δύο περιπτώσεις τον καθ' ου. Για την αγορά των εν λόγω κρατικών ομολόγων συνολικής αξίας δραχμών χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει διαθέσιμα τραπεζικών λογαριασμών, στους οποίους συνδικαιούχοι ήσαν ο καθ' ου και η σύζυγός του. Ειδικότερα, από τον 211/ λογαριασμό στην Τράπεζα το ποσό των (στις ) δραχμών και από τον λογαριασμό στο... τα ποσά των (στις ), και (στις ), ήτοι συνολικές αναλήψεις για την αγορά των παραπάνω κρατικών ομολόγων ποσού δραχμών. Ενόψει των δραχμών ( ) μεταξύ των κρατικών ομολόγων και των αναλήψεων από τους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς, ο Οικον. Επιθεωρητής, με το έγγραφό του, κάλεσε τον καθ' ου να του προσκομίσει στοιχεία για την προέλευση του ποσού της

5 διαφοράς. Ο ανωτέρω, στην από επιστολή του (αριθ. πρωτ. Οικ. Επιθεώρησης Κεντρικής Μακεδονίας 483/ ) προς τον Οικονομικό Επιθεωρητή επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι προήρχοντο από διαθέσιμα του πεθερού του. Πλην, ο Οινοκ. Επιθεωρητής, αφού προέβη σε έλεγχο και των τραπεζικών λογαριασμών του πεθερού του εκκαλούντος, κατά τον οποίο (έλεγχο) δεν διαπιστώθηκε, για το κρίσιμο χρονικό διάστημα από 1-1- μέχρι 31-1-, η ανάληψη σημαντικών χρηματικών ποσών ή η μεταφορά τους σε λογαριασμούς του εκκαλούντος ή της συζύγου του ούτε δε η οικονομική κατάσταση του πεθερού του, ο οποίος ήταν χαμηλοσυνταξιούχος του Δημοσίου και χωρίς εισοδήματα από άλλες πηγές (βλ. φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα οικον.έτη 1993 έως 1997), δικαιολογούσε την κτήση των ποσών αυτών, απέρριψε τους ισχυρισμούς του εκκαλούντος θεωρώντας ότι το ποσό των δραχμών δεν προήρχετο από εμφανείς πηγές. Kατόπιν αυτού, δοθέντος ότι ο καθ'ου αφενός μεν απέκρυψε, κατά τα ως άνω, μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, αφετέρου δε δεν αποδείχθηκε η νόμιμη προέλευση του ποσού των δραχμών, με την υπό κρίση αίτηση ζητείται ο καταλογισμός του με το ισόποσο του μη δυναμένου να αποδειχθεί η νόμιμη προέλευσή του χρηματικού ποσού. 7. Επειδή ο καθ' ου, στο από Υπόμνημά του, ισχυρίζεται ότι η νόμιμη προέλευση του ανωτέρω χρηματικού ποσού αποδεικνύεται από την από δήλωση περιουσιακών στοιχείων που συνεπέβαλε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 του v, 2019/1992, με τη δήλωση φόρου εισοδήματος για το ΟΙΚΟΥ. έτος 1992 (εισοδήματα 1991). Στις παραγρ. 1 και 2 του παραπάνω άρθρου και νόμου διαλαμβάνεται ότι οι φορολογούμενοι "δύνανται να υποβάλλουν μαζί με την οικεία δήλωση αυτού του έτους και δήλωση των κινητών περιουσιακών τους στοιχείων, τα οποία είχαν στην κυριότητά τους την 1η Ιανουαρίου Η ως άνω δήλωση είναι προαιρετική και γίνεται υποχρεωτικώς δεκτή από τον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, χωρίς να αναζητηθεί από αυτόν η προέλευση ή ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρονται σε αυτήν, όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτ. ζ' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955", ήτοι την εφαρμογή των διατάξεων περί προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης βάσει τεκμαρτών δαπανών. Η κανονιστική ισχύς των ως άνω διατάξεων περιορίζεται αποκλειστικώς σε ζητήματα φορολογίας εισοδήματος, όπως εξάλλου ρητώς ορίζεται σ' αυτές, ότι δηλαδή αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων περί του προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος βάσει τεκμαρτών δαπανών. Συνεπώς, η δήλωση περιουσιακών στοιχείων, με βάση τις διατάξεις αυτές, δεν καθιστά νόμιμη αφεαυτή την προέλευση των δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων και συνακόλουθα δεν απαλλάσσει τον δηλώσαντα των διατάξεων περί πόθεν έσχες. Επειδή, στην παρούσα αίτηση του Γενικού Επιτρόπου, η οποία αποτελεί το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο, καθώς και στην Πορισματική 'Έκθεση του Οικον. Eπιθεωρητή, δεν συνεκτιμάται συνολικώς η περιουσιακή και οικονομική κατάσταση του καθ' ου ώστε να προσδιορισθούν τα ενδεχομένως μη δικαιολογημένης προέλευσης περιουσιακά του στοιχεία, αλλά ζητείται ο καταλογισμός του αποκλειστικώς και μόνο διότι αγόρασε κρατικά ομόλογα ποσού δρχ. χρησιμοποιώντας από τα διαθέσιμα των τραπεζικών του λογαριασμών μόνο το ποσό των δρχ., εκλαμβανομένου του υπολοίπου ποσού των δρχ. ως προερχομένου από μη εμφανείς και μη νόμιμης προέλευσης πηγές. Συνεπώς, το Δικαστήριο τούτο περιορίζεται στον έλεγχο της νομιμότητας και βασιμότητας των υποστηριζομένων στην υπό κρίση αίτηση, μη δυναμένου ούτε να συνεκτιμήσει συνολικώς την περιουσιακή κατάσταση του καθ' ου ούτε να αμφισβητήσει το πρώτον τη νομιμότητα της προέλευσης των λοιπών περιουσιακών του στοιχείων, πέραν δηλαδή του ποσού για το οποίο ζητείται ο καταλογισμός του. Κατ' ακολουθίαν, τα δηλωθέντα από τον καθ' ου, ως ανήκοντα σ' αυτόν κατά το έτος, κινητά περιουσιακά στοιχεία, εφόσον δεν αμφισβητήθηκε η νομιμότητα της προέλευσής τους, δύνανται να ληφθούν υπόψιν για να δικαιολογηθεί η προέλευση του ποσού των δραχμών που, κατά τα ανωτέρω, χρησιμοποιήθηκε για την αγορά κρατικών ομολόγων και εκ του οποίου μόνο το ποσό των προέρχεται, κατά τον Οικον. Επιθεωρητή, από εμφανείς πηγές. 8. Ο καθ' ου η παρούσα αίτηση στο Υπόμνημά του, με το οποίο συνυποβάλλει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της από δηλώσεως περιουσιακών του στοιχείων στη Δ.Ο.Υ., ισχυρίζεται ότι το δηλωθέν από αυτόν σε ανύποπτο χρόνο (φορολογική δήλωση έτους 1992) και χωρίς να είναι προϊστάμενος καμίας υπηρεσίας ποσό των δρχ. υπερκαλύπτει το κατά τον Οικον.Επιθεωρητή μη αποδεικνυομένης προέλευσης ποσό των δρχ. Πλην, εκ των δηλωθέντων ως άνω από τον καθ' ου ποσών, τα αναφερόμενα με αύξοντα αριθμό α', β', γ' και δ' τα οποία αφορούν, αντιστοίχως, καταθέσεις χρηματικών ποσών στο ύψους δρχ (αριθ. Λογαριασμού ) στην Τράπεζα ποσού (αριθ. λογαρ. ) και δρχ. (αριθ. λογαρ. ) καθώς και αγορά

6 ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ύψους δρχ., ελήφθησαν υπόψιν και συνυπολογίσθηκαν από τον Οικ. Επιθεωρητή. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται λεπτομερώς στην Πορισματική Έκθεση, αλλά και προκύπτει από τα αντίγραφα της κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών του καθ' ου, που βρίσκονται στο φάκελο της δικογραφίας, τα ανωτέρω ποσά αποτελούν προϊόν ελεγχθέντων τραπεζικών λογαριασμών και τελικώς χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ομολόγων ύψους δρχ., τη νομιμότητα της προέλευσης των οποίων, όπως αναφέρεται και παραπάνω, αποδέχθηκε ο Οικ. Επιθεωρητής, καθώς και για το σχηματισμό του ποσού των δρχ., που ο Οικ. Επιθεωρητής, θεωρώντας νόμιμη την προέλευσή του, αφαίρεσε από το συνολικό ποσό των Το δηλωθέν όμως περιουσιακό στοιχείο με αύξοντα αριθμό ε, που αφορά στην αγορά, στις , από τον καθ ου τεσσάρων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας δρχ., πρέπει να συνυπολογισθεί προκειμένου να δικαιολογηθεί η προέλευση, κατά το ανάλογο μέτρο, του ποσού των δρχ., καθόσον μάλιστα στην Πορισματική Έκθεση αναφέρεται (σελίς 9) ότι στις άνοιξαν (ο καθ' ου μετά της συζύγου του) στην Τράπεζα τον υπ' αριθ. λογαριασμό, τον οποίο έκλεισαν στις με υπόλοιπο δρχ., " για την τύχη του οποίου δεν βρέθηκαν στοιχεία αλλά ούτε καν ενδείξεις. Προφανώς χρησιμοποιήθηκε για άλλους σκοπούς και όχι για επένδυση". Είναι όμως πρόδηλο, ενόψει των κοινών ημερομηνιών κλεισίματος του λογαριασμού και αγοράς των τεσσάρων εντόκων γραμματίων ( ), ότι το προϊόν του ως άνω λογαριασμού χρησιμοποιήθηκε για την αγορά των εντόκων γραμματίων, ονομαστικής αξίας οκτώ εκατομμυρίων ( ) δρχ. Συνεπώς, δοθέντος ότι ούτε ο Οικον. Επιθεωρητής ούτε στην υπό κρίση αίτηση αμφισβητείται η νομιμότητα της προέλευσης του προϊόντος του παραπάνω λογαριασμού, που στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για την αγορά των εντόκων γραμματίων, το ανωτέρω ποσό τυγχάνει συνυπολογιστέο προκειμένου να δικαιολογηθεί η νομιμότητα της προέλευσης, κατά το αντίστοιχο μέτρο, του ποσού των δρχ. Επομένως, εκ του ποσού αυτού, για το οποίο ζητείται ο καταλογισμός του καθ' ου, πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των δρχ. 9. Κατ' ακολουθίαν των παραπάνω, δοθέντος ότι ο καθ' ου αφενός μεν απέκρυψε, κατά την υποβολή των δηλώσεων περί της περιουσιακής του καταστάσεως για τα έτη και μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, αφετέρου δε εκ του συνολικού ποσού των δραχμών, για το οποίο ζητείται ο καταλογισμός του, αποδείχθηκε ότι ποσό δρχ. προήρχετο εκ της εξαργυρώσεως εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ), νομιμότητα προέλευσης των οποίων δεν αμφισβητείται, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να περιοριστεί το καταλογιστέο ποσό στο ύψος των έξι εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα μιάς ( ) δραχμών (19.708,50 ευρώ), ενώ η δικαστική δαπάνη, την καταψήφιση της οποίας εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ζητά ο καθ' ου με το Υπόμνημά του, ενόψει της εν μέρει νίκης και εν μέρει ήττας των διαδίκων, πρέπει να συμψηφιστεί (άρθρα 123 του π.δ. 1225/1981 και 178 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 1 του ν. 2915/2001). Για τους λόγους αυτούς Δέχεται εν μέρει την από αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της Eπικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Καταλογίζει εις βάρος του κατοίκου και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων οκτώ και 0,50 ευρώ ( ,50). Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, την 1 η Απριλίου Ο IΙΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΟΥΛΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ Δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στις 1η Ιουλίου 2004 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔIΑΝΟΣ Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ

7 Α. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Κατά τον έλεγχο, από τον Επιθεωρητή της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης του υπουργείου Οικονομικών, της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ετών 1999 και 2000, πρώην Διευθυντής Τελωνείου, νυν συνταξιούχος, δεν απέδειξε τη νόμιμη προέλευση του περιουσιακού οφέλους των δραχμών και κατόπιν τούτου, ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας ζητεί με αίτησή του τον καταλογισμό του καθ ου και ο πληρεξούσιος του καθ ου την απόρριψή της. Β. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Το Ελεγκτικό Συνέδριο αρχικά εξετάζει αν έχει αρμοδιότητα να εκδικάσει τη διαφορά που ανακύπτει κατά τον έλεγχο λογαριασμών προσώπων που καθορίζουν περιοριστικά ειδικοί νόμοι, βασιζόμενο στα άρ. 94 και 98 παρ. 1 του Συντάγματος. Η συγκεκριμένη διαφορά προκύπτει κατά τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης που υποχρεούνται να υποβάλλουν κρατικοί λειτουργοί και υπάλληλοι, σύμφωνα με τα άρ. 26 και 29 του Ν. 2424/1996 και ιδίως το άρ. 6 του Ν. 3213/2003, στο πλαίσιο ελέγχου και διαφάνειας κατά τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Με τις παραπάνω διατάξεις προσδιορίζεται ότι οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών εξαιρουμένων των Γενικών Διευθυντών- ελέγχονται για την ετήσια δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης από τους οικονομικούς επιθεωρητές του ανωτέρω υπουργείου. Η διαπίστωση περιουσιακού οφέλους που δε δικαιολογείται οδηγεί σε καταλογισμό σε βάρος του υπαλλήλου ποσού ισάξιου με το όφελος αυτό. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει των στοιχείων που διέθετε και τον συμψηφισμό στον οποίο προχώρησε, κατέληξε στο καταλογισμό του ποσού των στον συγκεκριμένο υπάλληλο. Γ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Η συγκεκριμένη απόφαση επικαλείται τις συνταγματικές διατάξεις, προκειμένου να θεμελιώσει την αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εκδικάσει την επίδικη διαφορά που ανέκυψε από τη δήλωση πόθεν έσχες πρώην Διευθυντή Τελωνείου, αρμοδιότητα που καταρχήν απονέμει ο κοινός νόμος (άρ. 6 Ν. 3213/2003). Από τις διατάξεις του άρ. 98 παρ. 1 περ. α), γ), στ) και ζ) του Συντάγματος προκύπτει πως το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το κατ εξοχήν αρμόδιο δικαστήριο για να κρίνει τις διαφορές που ανακύπτουν από την κατάχρηση δημοσίου χρήματος και ως συναφής υπόθεση θα πρέπει να θεωρηθεί και αυτή της ψευδούς ή ανεπαρκούς δήλωσης πόθεν έσχες, καθώς άλλωστε ως τέτοια την καθιερώνει ο παραπάνω νόμος (σε συνδυασμό με τα άρ. 26 και 29 του Ν. 2429/1996). Πράγματι, οι αρμοδιότητες που απονέμει το Σύνταγμα στο Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι περιοριστικές, δεδομένης της διάταξης του άρ. 98 παρ. 2 του Σ. και της χρησιμοποίησης του όρου ιδίως στο άρ. 98 παρ. 1 του Συντάγματος. Αξίζει να σημειωθεί πως το δικαστήριο, στο σκεπτικό του, διαπιστώνει πως αδυνατεί να προβεί σε συνολικό έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης του καθ ου, καθώς και να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της προέλευσης των λοιπών περιουσιακών του στοιχείων. Για τη θεμελίωση του ισχυρισμού του αυτού, το δικαστήριο επισημαίνει πως περιορίζεται από το αίτημα αλλά και τα στοιχεία που παρείχε ο Οικονομικός Επιθεωρητής στην αίτησή του προς το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η δήλωση πόθεν έσχες αποτελεί περιορισμό του δικαιώματος της προσωπικότητας που κατοχυρώνεται στο άρ. 5 παρ. 1 του Συντάγματος και ιδίως του δικαιώματος στην ελεύθερη οικονομική ανάπτυξη. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως και ο πρώην τελωνειακός, έχουν αυξημένες έναντι του κράτους υποχρεώσεις, στο πλαίσιο της ειδικής κυριαρχικής σχέσης κράτους υπαλλήλου και του αιτήματος για διαφάνεια στο δημόσιο τομέα. Ως εκ τούτου ο περιορισμός της οικονομικής ελευθερίας είναι νόμιμος, αφού προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του κοινού δικαίου περιοριστικά και με σαφήνεια. Λήμματα: Αρμοδιότητα, έλεγχος περιουσιακής κατάστασης, πόθεν έσχες, οικονομική ελευθερία. Άρθρα: Σ5, Σ94, Σ98. Νομολογία: Άμεσα σχετιζόμενη νομολογία δεν υπάρχει. Αξιοσημείωτη είναι η υπόθεση που αφορά σε παράλειψη υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες δημάρχων: Εφ. Πατρ. 1/2000. Πηγές: Κώδικας Νομικού Βήματος.

8

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών).

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών). EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 13/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της.14./03/2012.. της..4/2012.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 8 ν. 3610/2007

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 8 ν. 3610/2007 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1040228/645/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ 1070 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2011 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 30 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος]

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] Περίληψη : Σκοπός της οριοθέτησης (μη πλεύσιμου) ποταμού ή του ρέματος, είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης του ενόψει του χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Φιλολογίας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 194/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Ι. Η καταγγελία Προς 1. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου dimotikosymvoulio@cityofathens.gr 2. Διεύθυνση Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 940/2008 ΑΠ ( 459311) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αυτοκινητικό ατύχημα. Προϋποθέσεις ευθύνης για αποζημίωση. Μόνη η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν στοιχειοθετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 2960/1996

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 2960/1996 ΠολΠρωτΑθ 2960/1996 Προστασία καταναλωτή. Τηλεπικοινωνίες. ΟΤΕ. Χρέωση για αποτυχημένες κλήσεις. Έννοια προμηθευτή. Έγερση συλλογικής αγωγής. Ευθύνη παραγωγού, προϋποθέσεις. (.) Κατά την διάταξη του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ιωάννα Τουρή την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Ιανουάριος 2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος Λαλένης, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Πρώτο Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων με αριθμ. 54

Άρθρο Πρώτο Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων με αριθμ. 54 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘ. 54 (Δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1279 Β /20 5 2014) ΤΙΤΛΟΣ: Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 54: «Αντικατάσταση συμπλήρωση διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 23 η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 131 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 116 20030516 Τέθηκε σε ισχύ: 17.01.2002 Ημ.Υπογραφής: 30.04.2003 Τίτλος Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. /νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 10184 Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Μπαξεβάνη Κ. Λιάκος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) προϊσταμένων στον ΟΑΕΕ εξακολουθούν να θεωρούνται προϊστάμενοι για το υπόλοιπο της θητείας τους και τα καθήκοντα τους καθορίζονται από τον Διοικητή του Οργανισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91

E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91 E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91 Ο περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6163 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505364 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 3ΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TJ3Y/ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ^ΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ε μ π ο Ε οε ιο τ ε χ ν ε ς ΤνΕΥΘΕΡΟγΜΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 3ΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TJ3Y/ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ^ΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ε μ π ο Ε οε ιο τ ε χ ν ε ς ΤνΕΥΘΕΡΟγΜΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΕΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ I ΜΗΜΑ ΛΟ ΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε I ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3ΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TJ3Y/ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ^ΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ε μ π ο Ε οε ιο τ ε χ ν ε ς ΤνΕΥΘΕΡΟγΜΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΕΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2272 6 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση συγκρότηση Α και Β Υπηρεσιακών Συμ βουλίων στο Υπουργείο Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( Δ.Π.Χ.Α.) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 3-11 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή....12-14 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ----------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ Το ταξίδι δίνει νόημα στην ζωή μας ή η αισθανόμαστε πως με το ταξίδι αποκτά νόημα η ζωή μας; Ο εξωτερικός κόσμος δίνει νόημα στην ζωή μας ή εμείς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Εξάλειψη της Ανιθαγένειας 1

Σύμβαση για την Εξάλειψη της Ανιθαγένειας 1 Σύμβαση για την Εξάλειψη της Ανιθαγένειας 1 Υπογράφηκε στην Νέα Υόρκη στις 30 Αυγούστου 1961 Έναρξη ισχύος : 13 Δεκεμβρίου 1975 σύμφωνα με το άρθρο 18 Κείμενο : Έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών A/CONF.9/15,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποχαρακτηρισμός και επανοριοθέτηση Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας στην περιοχή Τσαΐρι Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου»

Θέμα: «Αποχαρακτηρισμός και επανοριοθέτηση Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας στην περιοχή Τσαΐρι Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου 64 Τ.Κ. : 54631, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ. : 2310-221726 Φαξ : 2310-265468 Ιστοσελίδα : www.geotee-kma.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά μετά την ψήφιση του νέου νόμου (Ν.3851/2010) για τις ΑΠΕ

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά μετά την ψήφιση του νέου νόμου (Ν.3851/2010) για τις ΑΠΕ Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά μετά την ψήφιση του νέου νόμου (Ν.3851/2010) για τις ΑΠΕ 1. Τι καινούργιο φέρνει ο νέος νόμος; Ο νέος νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1925 28 ης Οκτωβρίου 4 τ.κ. 10677 ΑΘΗΝΑ. Τηλ.2103815177 fax.2103801207 Μάρτη 2014 Αθήνα 6 ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑ Εφιαλτικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια εργασίας: Ιωάννης Τραγουδάρας Αριθμός Μητρώου 1340200200524

Επιμέλεια εργασίας: Ιωάννης Τραγουδάρας Αριθμός Μητρώου 1340200200524 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής-Τομέας Δημοσίου Δικαίου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 εαρινό εξάμηνο Διδάσκων: Καθηγητής Α. Δημητρόπουλος Επιμέλεια εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 233 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ X. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4857719 ΦΑΞ: E mail:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4857719 ΦΑΞ: E mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 20-10-2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 13194 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Συστημάτων και Μετρήσεων (Γενικής Ηλεκτροτεχνίας) Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Β.Ε.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 106 82, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 2103304120-1-2, FAX: 2103825322, email: info@obes.gr Αθήνα 08-11-2011 (τέταρτη έκδοση) ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι.- 1. Συνοπτικός τίτλος. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ. - ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΌΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΣΕΙΣΜΟ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΌΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΣΕΙΣΜΟ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 6 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΌΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΣΕΙΣΜΟ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΛΦΑ Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Α. Διάρθρωση τμημάτων Τα τμήματα όλων των τάξεων δημιουργούνται με κύριο κριτήριο να είναι ομοιογενή από άποψη επιδόσεων των μαθητών. Δίνεται δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2047 Θεσ/νίκη, 15 Ιουνίου 2015

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2047 Θεσ/νίκη, 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 10 η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς

Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς 1 Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Μπροστά μας έχουμε μια νέα εποχή για την αυτοδιοίκηση. Μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη Σύνοψη συμπερασμάτων Η οικονομική κρίση και ύφεση σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τις ασκούμενες πολιτικές της εσωτερικής υποτίμησης, ιδιαίτερα, στον Νότο, θέτει τις ευρωπαϊκές ελίτ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) δεσμίδων

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτίμηση της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη.

Η εκτίμηση της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη. Η εκτίμηση της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη. Η περίπτωση του νομού Μεσσηνίας. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘ: ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ευχαριστίες Στα πλαίσια εκπόνησης της εργασίας θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. 406 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. Φερεντίνος Σπύρος Σχολ. Σύμβουλος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ H επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΠΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ; ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερι κής Υπηρεσίας του Δήμου Κισάμου....

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Θέμα: Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Υπό του φοιτητή: Κωνσταντίνου Κατσάνη Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μαγούλιος Σέρρες 2009 Η ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕ.ΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΡYΔΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Δ (προχωρημένο) Πρώτη διδακτική πρόταση Το θηλυκό μυαλό των επιχειρήσεων Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικες Διδακτικός στόχος: κατανόηση αυθεντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01001501507970024 6279 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 15 Ιουλίου 1997 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 174. Τροποποίηση π.δ. 186/95 "Προστασίατων εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.)

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία - Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ Αιφνιδιασμένη η Δυτική κοινή γνώμη παρακολουθεί αμήχανα τις ραγδαίες εξελίξεις στην Ουκρανία και αγωνιά για τις επιπτώσεις μίας πολιτικής και στρατιωτικής κλιμακώσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ* ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΠ1ΛΙΑΓΚΟΠΟΥΑΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574186 Φ.337.1/153301 Σ.2645 (ΦΕΚ 2310 τ. Β'/8-8-2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 21-05 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/2457 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμοί και Σχολεία. ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 105-106

Σεισμοί και Σχολεία. ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 105-106 Σεισμοί και Σχολεία Κεχαγιάς Στέργιος, Διευθυντής του 3ου 6/θ Δ.Σ Ελευθερούπολης, μετεκπαιδευμένος στο πρόγραμμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών και των Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: 8947 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν άδεια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόµου αυξάνονται οι έµµεσοι φόροι για την άµεση αντιµετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» 1. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο 3133/2003, οι διατάξεις τυπικών νόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2832 22 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ορεστιάδα 11-07-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ31/2960/08-10-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.

Γ31/2960/08-10-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. 1 Αριθμ. Πρωτ.... Γ31/2960/08-10-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. 1.Σύμφωνα με τον Α.Ν.1846/51 «Περί Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Mέρος Α' Διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Ι. Γενικό μέρος. Άρθρο 1. Εφαρμογή διατάξεων Ποινικού Κώδικα.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Mέρος Α' Διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Ι. Γενικό μέρος. Άρθρο 1. Εφαρμογή διατάξεων Ποινικού Κώδικα. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)» Mέρος Α' Διατάξεις ουσιαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Γ.Ν.Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Γ.Ν.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Γ.Ν.Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Γ.Ν.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Γ.Ν.Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Γ.Ν.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Βιτωράκη Ανδριάνα. Ιδιωτικοποίηση και Συνταγματικά Δικαιώματα ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Προπτυχιακή Εργασία. Βιτωράκη Ανδριάνα. Ιδιωτικοποίηση και Συνταγματικά Δικαιώματα ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Προπτυχιακή Εργασία Βιτωράκη Ανδριάνα Ιδιωτικοποίηση και Συνταγματικά Δικαιώματα ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΙΟΣ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2131311572, 2131311604, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/12/2014 με αριθμ. 31 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ακαδημίας 27, 4 ος όροφος Τηλέφωνα : 210 3675286 Fax : 210 3615166 URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης : 24 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 36-44, Τ.Κ. 162 33 ΒΥΡΩΝΑΣ Βύρωνας, 24/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 28690 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ-ΕΔΡΑ Το σωματείο φέρει την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, έχει έμβλημα ένα ποτήρι γευστολόγησης κρασιού, ένα τσαμπί σταφύλι και ένα φύλλο αμπελιού.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1230 Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης Τ.Κ. : 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ Τηλέφωνο : 210 4802552

ΠΟΛ:1230 Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης Τ.Κ. : 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ Τηλέφωνο : 210 4802552 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ I.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική?

Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική? Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική? Δρ. Διευθυντής, Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ... 4 Α.1. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Κοινωνικά Ομόλογα... 4 Α.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 353-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ.

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ. Τεύχος 33 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ο.Α.Ε.Δ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.pim.gr Ε.Π.Α. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους. Δυόμισι χρόνια μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και την

ΘΕΜΑ: Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους. Δυόμισι χρόνια μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και την Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : οικ. 22090 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οκόσμοςτωνζώων. Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός (Π.Ε.70)

Οκόσμοςτωνζώων. Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός (Π.Ε.70) Οκόσμοςτωνζώων., Εκπαιδευτικός (Π.Ε.70) Τα Αρθρόποδα Τα Αρθρόποδα είναι η μεγαλύτερη συνομοταξία ζώων στο ζωικό βασίλειο. Περίπου το 80% όλων των ειδών ζώων που ζουν σήμερα, είναι αρθρόποδα. Έχουν εξωσκελετό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γιώργος Κακούρης Μυτιλήνη, Φεβρουάριος 2005 1 1. Η Βιολογική ποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 Ένα από τα μέτρα που προβλέπονται από το Ν. 3845/2010 για την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών και τρόπου πληρω μής των οικονομικών ενισχύσεων που προβλέ πονται στην υπ αριθμ. 47121/1.8.2006

Διαβάστε περισσότερα