ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. 31.12.2007"

Transcript

1 ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΑΕΕ» την 20 η Μαρτίου 2008 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση « Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία, ωστόσο δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. EIKONA HXOΣ A.E.E. ΑΡΜΑΕ 20843/06/Β /90/67 Έδρα: Συμεωνίδη 57, Θεσ/νίκη web:

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ...3 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ...4 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)...5 Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ...5 Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (έμμεση μέθοδος)...6 ΣΤ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ...7 Ζ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρία Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου - παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόμενος Φόρος εισοδήματος Επενδύσεις Λοιπές Απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Υποχρεώσεις από Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Δάνεια σε τράπεζες Αναλύσεις Στοιχείων Αποτελεσμάτων Ανάλυση Λειτουργικών Εξόδων Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη...27 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

3 Α ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε.» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε.» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και από το άρθρο 11α του Ν.3371/2005 (3) και το περιεχόμενό της είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. Αθήνα, 21 Μαρτίου 2008 Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

4 ΣΟΛ α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ τα ποσά είναι σε Σημείωση ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια , ,83 Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία , ,67 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 7 0,00 0,00 Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία , ,58 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις , ,89 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , ,97 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα , ,22 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις , ,24 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,76 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , ,22 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,19 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους μετόχους Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Υπέρ το άρτιο , ,02 Λοιπά αποθεματικά , ,53 Αποτελέσματα εις νέο , ,62 Σύνολο Καθαρής Θέσης , ,07 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Τραπεζών 19 0, ,00 Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρημ/κης μίσθωσης , ,62 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ,83 0,00 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία , ,20 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,82 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,74 Τρέχων φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσμα δάνεια , ,11 Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρημ/κης μίσθωσης , ,59 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,44 4

5 Σύνολο υποχρεώσεων , ,26 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων ,19 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) τα ποσά είναι σε Σημείωση Πωλήσεις , ,99 Κόστος πωλήσεων , ,25 Μικτό Κέρδος , ,74 Άλλα έσοδα , ,10 Έξοδα διοικήσεως 20 & , ,82 Έξοδα διαθέσεως 20 & , ,62 Άλλα έξοδα , ,72 Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) , ,45 Κέρδος / Ζημία προ φόρου , ,77 Φόρος εισοδήματος ,83 0,00 Καθαρό κέρδος / ζημία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες , ,77 Καθαρό κέρδος / ζημία χρήσεως , ,77 Αποδιδόμενο σε: Μετόχους μητρικής , ,77 Δικαιώματα μειοψηφίας Κέρδη / ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων Κέρδη / ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη / ζημίες κατά μετοχή αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής (βασικά) , , , , ,005-0,127 Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ τα ποσά είναι σε Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολα Υπόλοιπο , , , , ,96 Αποτελέσματα χρήσης , ,77 Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου , ,34 Υπόλοιπο , , , , ,07 Αποτελέσματα χρήσης , ,48 Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου , , ,00 Έξοδα αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου , ,66 1 βλ. παράγραφο 13 2 βλ. παράγραφο

6 Kαθαρό εισόδημα καταχωρημένο , ,00 απευθείας στην καθαρή θέση Υπόλοιπο , , , ,75 Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (έμμεση μέθοδος) τα ποσά είναι σε Σημείωση Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / Ζημίες προ φόρων , ,77 Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις , ,76 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων , ,00 Προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων , ,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,91 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων , ,89 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 9, , ,70 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , ,20 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα , ,91 Μείον: Καταβεβλημένοι φόροι 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,38 Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 5, , ,83 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 5, 6 0,00 0,00 Τόκοι εισπραχθέντες , ,46 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , ,37 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου , ,34 Εξοφλήσεις δανείων , ,51 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/κές μισθώσεις (χρεολύσια) , ,05 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) , ,90 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) , ,89 Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου , ,65 Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου , ,76 3 βλ. παράγραφο 7 6

7 ΣΤ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ α. Ο τύπος της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι «Με Σύμφωνη Γνώμη». β. Την παρούσα χρήση ( ) διενεργήθηκαν δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τη μεν πρώτη, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ,00 με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε αναλογία μίας νέας για κάθε μία παλιά μετοχή, τιμή διάθεσης 0,30 ανά μετοχή και την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 έκαστη, σύμφωνα με την απόφαση της από Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 412η / συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης, ενώ η τροποποίηση των άρθρων 5 & 6 του καταστατικού της εταιρίας εγκρίθηκε βάσει της από Κ2-1800/ απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διενεργήθηκε κατά την περίοδο και καλύφθηκε πλήρως (100%). Εκδόθηκαν νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 έκαστη. Τα αντληθέντα κεφάλαια (μείον τις δαπάνες έκδοσης ποσού ,00) καθαρού ποσού ,00 διατέθηκαν εντός του α' εξαμήνου του 2007 ως εξής: α) μείωση υποχρεώσεων προς προμηθευτές ,00 και β) κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης ,00, χωρίς να παρουσιάζουν ουδεμία απόκλιση σε σχέση με τα δηλωθέντα στο Ενημερωτικό Δελτίο της αύξησης. Κατά την δε δεύτερη, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ,00 με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε αναλογία μίας νέας για κάθε μία παλιά μετοχή, τιμή διάθεσης 0,50 ανά μετοχή και την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 έκαστη σύμφωνα με την απόφαση της από Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών ύψους ,00, πιστώθηκε στον λογαριασμό του Παθητικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 453η/ συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης, ενώ η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας εγκρίθηκε βάσει της από Κ / απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διενεργήθηκε κατά την περίοδο και καλύφθηκε πλήρως (100%). Εκδόθηκαν νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 έκαστη. Τα αντληθέντα κεφάλαια (μείον τις δαπάνες έκδοσης ποσού ,00) καθαρού ποσού ,00 διατέθηκαν εντός του β' εξαμήνου του 2007 ως εξής: α) αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων), ποσού ,00 και β) κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης ,00 χωρίς να παρουσιάζουν ουδεμία απόκλιση σε σχέση με τα δηλωθέντα στο Ενημερωτικό Δελτίο της 7

8 αύξησης. Πλέον, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ,00 διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 έκαστη. γ. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2004, ενώ έχει αιτηθεί τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2005 και 2006 (αρ. πρωτ. 3032/ και 3090/ αντίστοιχα). δ. Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ύψους ,96 για ασφάλεια τραπεζικών δανείων. ε. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές θα έχουν ασήμαντη επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. στ. Το προσωπικό της εταιρίας την 31 Δεκεμβρίου 2007 ανέρχονταν σε 131 άτομα, έναντι 114 ατόμων την 31η Δεκεμβρίου ζ. Η εταιρία τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2007 εγκαινίασε δύο νέα καταστήματα στην Αττική, το μεν πρώτο στην περιοχή της Καλλιθέας, το δε δεύτερο στην περιοχή της Γλυφάδας. Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2007, στο πλαίσιο περικοπής των λειτουργικών της δαπανών, διέκοψε την λειτουργία του υποκαταστήματος που διατηρούσε στην πόλη των Ιωαννίνων. η. Η εταιρία, την παρούσα εταιρική χρήση, καθώς πλέον οριστικοποιήθηκαν τα θετικά αποτελέσματά την , υπολόγισε για πρώτη φορά αναβαλλόμενη φορολογία και προέκυψε αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ποσού ,83. Λόγω της αναβαλλόμενης φορολογίας αφενός επιβαρύνθηκαν τα Αποτελέσματα Χρήσεως με φόρους ύψους ,83 και αφετέρου αυξήθηκε απευθείας η Καθαρή Θέση κατά το ποσό των ,00. θ. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: (1) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών: ,77. (2) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών: ,23. (3) Απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων: ,65. (4) Υποχρεώσεις: ,46. (5) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης: ,30. (6) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης: 0,00. (7) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης: 0,00. Οι συναλλαγές υπό τα στοιχεία (1), (2), (3), (4) αφορούν συναλλαγές της εταιρίας με την EXPERT ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. που αποτελεί και τον βασικό προμηθευτή της ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΑΕΕ. 8

9 Ζ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Η εταιρία με τη σημερινή της μορφή, προέκυψε από τη συγχώνευση της εταιρίας «ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ Α. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΑΕΕ» με την ομόρρυθμη εταιρία υπό την επωνυμία «Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και συστάθηκε με την υπ αριθμ /28/12/1989 συμβολαιογραφική πράξη στη Θεσσαλονίκη (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 28/8/1/1990). Στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών είναι καταχωρημένη με αριθμό 20843/06/Β/90/67 υπό την επωνυμία «ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ Α. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε.». Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ορίσθηκε νέα επωνυμία της εταιρίας, «ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε.» η οποία έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εμπορίου (ΦΕΚ 1183/02/03/99). Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού Συμεωνίδη 57. Σκοπός της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι η εμπορία τηλεοπτικών και ηχοπαραγωγικών συσκευών, ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσεως και ειδών οικιακής χρήσεως, η λειτουργία εργαστηρίου επισκευής ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών γενικά, καθώς και η ίδρυση και εκμετάλλευση σταθμού αυτοκινήτων. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2007 οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2006, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την 20 η Μαρτίου Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρία 2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Παρουσίασης (συγκεκριμένα σύμφωνα με το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Πρότυπο Παρουσίασης Νο 34). Οι λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού που εφαρμόστηκαν για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2007 είναι οι ίδιες με αυτές που εφαρμόστηκαν για τη σύνταξη των ελεγμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2006 (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης , οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση διαδικτύου: 9

10 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες. Δεν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Αποτίμηση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών Οι θυγατρικές και οι συγγενείς εταιρίες αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως. Μερίσματα που εισπράττονται από τις εταιρίες αυτές αναγνωρίζονται στα έσοδα με εξαίρεση την περίπτωση που τα μερίσματα προέρχονται από προς της απόκτησης κέρδη τα οποία καταχωρούνται σε μείωση των αξιών κτήσεως Πληροφόρηση κατά τομέα Οι δραστηριότητες της εταιρίας, δεδομένου ότι διενεργούνται αποκλειστικά στην Ελλάδα και είναι ομογενοποιημένες, θεωρούνται ως ένας τομέας Ενσώματα πάγια Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων μόνο αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρία και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα όπου γίνονται. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: κτίρια: χρόνια 4, αυτοκίνητα οχήματα: 8-12 χρόνια, μηχανογραφικός εξοπλισμός: 3-6 χρόνια. Οι υπολειμματικές αξίες για τα ενσώματα πάγια δεν αναγνωρίζονται. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κατά την πώληση των ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής του αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. 4 Κτίρια χρησιμοποιούμενα ως αποθήκες: χρόνια, ως καταστήματα: χρόνια 10

11 2.5. Αϋλα περιουσιακά στοιχεία α) Λογισμικό Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυμαίνεται από 3 έως 6 χρόνια β) Σήματα Τα εμπορικά σήματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυμαίνεται από 5 έως 8 χρόνια Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους ετησίως. Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας -μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος- και αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. Οι ζημίες απομείωσης, όταν προκύπτουν, καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσματα Αποθέματα Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ τρέχουσας (ρευστοποιήσιμης) και κτήσεως. Η τιμή κτήσεως προσδιορίζεται με βάση τη μέθοδο της Μέσης Σταθμικής Τιμής. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων, στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουμένων των τυχόν εξόδων πώλησης. Η εταιρία ελέγχει τα αποθέματα, για τυχόν απομείωση της αξίας τους και για βραδέως κινούμενα αποθέματα, σε μόνιμη βάση Απαιτήσεις από Πελάτες - Λοιπές απαιτήσεις Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται, αρχικά, στην εύλογη αξία τους, η οποία συμπίπτει με την οικονομική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημίες απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. 11

12 2.9. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες (μέχρι τρεις μήνες) επενδύσεις, οι οποίες είναι υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου Μετοχικό Κεφάλαιο Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται, μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απαίτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχείρησης που αποκτάται. Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών, μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση), εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημία από πώληση ιδίων μετοχών, καθαρό από άμεσα για τη συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση), εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια Δανεισμός Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου Μισθώσεις Μισθώσεις ενσωμάτων παγίων, όπου η εταιρία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές της ιδιοκτησίας, ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται, κατά τη σύναψη της μίσθωσης, με τη χαμηλότερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας των μισθωμένων ενσωμάτων παγίων και της παρούσης αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα κατανέμεται στην υποχρέωση και στο χρηματοοικονομικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα μισθώματα, καθαρή από το χρηματοοικονομικό κόστος, περιλαμβάνεται στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού. Τα ενσώματα πάγια που αποκτώνται με χρηματοδοτικές μισθώσεις αποσβένονται στην μικρότερη περίοδο, όπως αυτή καθορίζεται από την ωφέλιμη ζωή και το χρόνο μίσθωσης. 12

13 2.13. Αναβαλλόμενος Φόρος εισοδήματος Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά το χρόνο ανάκλησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Η εταιρία έως και την δεν υπολόγιζε αναβαλλόμενους φόρους λόγω μεγάλων φορολογικών ζημιών ενώ, από την παρούσα χρήση ( ) και στο εξής, θα υπολογίζεται αναβαλλόμενος φόρος καθότι στην παρούσα χρήση τα αποτελέσματα ήταν θετικά και προβλέπεται ότι η θετική πορεία της εταιρίας θα συνεχιστεί Παροχές στο προσωπικό α) Βραχυπρόθεσμες παροχές Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες. β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν προγράμματα καθορισμένων εισφορών και προγράμματα καθορισμένων παροχών, όπως αυτά καθορίζονται από το Ν.2112/1920. Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών συνίσταται στην παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, μειωμένη με την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της Προβεβλημένης Πιστούμενης Μονάδος (Project Unit Credit Method). Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την προεξόφληση και τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των συνταξιοδοτικών και εφάπαξ παροχών (προεξοφλητικό επιτόκιο) προσδιορίζεται με σημείο αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια αγορά ή αυτή έχει μικρό βάθος, προσδιορίζεται με σημείο αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2112/20, η εταιρία καταβάλλει αποζημιώσεις στους αποχωρούντες ή τους απολυόμενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, την ηλικία, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε ποσοστό 40% του σχετικού ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. 13

14 2.15. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από ανακτώμενους φόρους εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: α) Πωλήσεις αγαθών Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. Οι πωλήσεις των αγαθών, ως επί το πλείστον, γίνονται έως δώδεκα (12) άτοκες δόσεις. β) Παροχή υπηρεσιών Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. γ) Έσοδα από τόκους Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. δ) Μερίσματα Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της εταιρίας καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. ε) Έξοδα Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου - παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου α) Πιστωτικός κίνδυνος Η εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται: α) τοις μετρητοίς, β) μέσω πιστωτικών καρτών, γ) μέσω καταναλωτικών δανείων που συνάπτουν οι πελάτες από τράπεζες, καθώς και δανείων υπό την μορφή factoring, δ) μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών, ε) μέσω συναλλαγματικών / γραμματίων. Επισημαίνεται ότι, ο πιστωτικός κίνδυνος (ο κίνδυνος μη κανονικής και εμπρόθεσμης πληρωμής των δόσεων από τους πελάτες) των πιστωτικών καρτών, των καταναλωτικών δανείων και των δανείων τύπου factoring, βαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρία. Τονίζεται ότι, πολιτική της εταιρίας είναι η κατάργηση των λιανικών πωλήσεων μέσω συναλλαγματικών και γραμματίων και η μετακύλιση του πιστωτικού κινδύνου κατά 100% στις τράπεζες. β) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών ορίων. 14

15 γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων Η εταιρία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρία σε κίνδυνο ταμιακών ροών, ενώ δάνεια με σταθερό επιτόκιο την εκθέτουν σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. Στις τα μετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση θα είχαν διαμορφωθεί κατά ,57 ( ,83 το 2006) χαμηλότερα / υψηλότερα αν τα επιτόκια του Ευρώ ήταν κατά 50 μονάδες βάσης υψηλότερα / χαμηλότερα, με τις λοιπές μεταβλητές να παραμένουν σταθερές. Αυτό θα συνέβαινε κυρίως λόγω του υψηλότερου / χαμηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους για τραπεζικό δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο σε Ευρώ. 4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση, με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τις προσδοκίες για μελλοντικές εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσης της διοίκησης κρίνονται εύλογες, σύμφωνα με τα ισχύοντα Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές Η εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την διαμόρφωση μελλοντικών εξελίξεων, τάσεων και προοπτικών. Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την διαμόρφωση μελλοντικών εξελίξεων, τάσεων και προοπτικών που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους δώδεκα (12) μήνες. 5. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα ποσά είναι σε Οικόπεδα Κτίρια Μεταφορικά Μέσα Λοιπός Εξοπλισμός Σύνολο , , , ,45 Μείον: Σωρευμένες αποσβέσεις , , , ,62 Αναπόσβεστη αξία , , , ,83 Πλέον: Προσθήκες χρήσης , , , ,30 Μείον: Μειώσεις χρήσης , , , ,80 Πλέον: Μειώσεις αποσβεσθέντων , , , ,71 Μείον: Αποσβέσεις χρήσης , , , ,47 Αναπόσβεστη αξία , , , ,57 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο ,

16 Τα γήπεδα / οικόπεδα και τα κτίρια έχουν αποτιμηθεί σε αξίες που προέκυψαν κατόπιν εκτίμησης που πραγματοποιήθηκε από Διεθνή Εταιρία Εκτιμητών Ακινήτων την 31 η Δεκεμβρίου Συγκεκριμένα, προέκυψε διαφορά από την αναπόσβεστη αξία, ποσού ,75, κατά το οποίο αυξήθηκαν: α) η αναπόσβεστη αξία των γηπέδων / οικοπέδων και των κτιρίων και β) τα αποτελέσματα εις νέο. Στα οικόπεδα και κτίρια περιλαμβάνεται οικόπεδο και οι επ αυτών κτιριακές εγκαταστάσεις (αποθήκες) στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Εμ. Πανσενίδη αρ. 16, το οποίο μεταβιβάστηκε λόγω πώλησης και χρηματοδοτικής επανεκμίσθωσης με την υπ αριθμ. 6327/ Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης στην "EFG Eurobank-Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ" και στη συνέχεια η εταιρία, με την υπ' αρ. 6328/ Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης του συμβολαιογράφου Νάσλα Ν., είναι μισθώτρια του εν λόγω ακινήτου, με τους όρους και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στην παραπάνω σύμβαση. Τα μεταφορικά μέσα και ο λοιπός εξοπλισμός έχουν αποτιμηθεί στην αξία αγοράς τους, πλέον τις βελτιώσεις, μείον τις αποσβέσεις. 6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται τα εξής (τα ποσά είναι σε ): Άυλα περιουσιακά στοιχεία i) Αγορά σήματος «EXPERT» εντός του 2005 αξίας κτήσεως : ,00 Σωρευμένες αποσβέσεις έως : ,33 Αποσβέσεις έως : 6.200,00 Αναπόσβεστο υπόλοιπο : ,67 ii) Αγορά λογισμικού προγράμματος εντός του 2005 αξίας κτήσεως : 3.000,00 Σωρευμένες αποσβέσεις έως : 780,00 Αποσβέσεις έως : 600,00 Αναπόσβεστο υπόλοιπο : 1.620,00 Σύνολο αναπόσβεστων υπολοίπων (i & ii) ,67 7. Αναβαλλόμενος Φόρος εισοδήματος Η εταιρία, έως και την προηγούμενη εταιρική χρήση που έληξε στις , λόγω των μεγάλων φορολογικών και λογιστικών ζημιών που εμφάνιζε, δεν υπολόγιζε αναβαλλόμενους φόρους, όπως αναφέρεται και στις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης (σημείωση 2.13). Από την παρούσα εταιρική χρήση ( ), καθώς πλέον οριστικοποιήθηκαν τα θετικά αποτελέσματά την , υπολογίστηκε για πρώτη φορά, με συντελεστή φορολογίας 25%, αναβαλλόμενη φορολογία. Ως αποτέλεσμα αυτού, αφενός επιβαρύνθηκαν τα Αποτελέσματα Χρήσεως με φόρους ύψους ,83 και αφετέρου αυξήθηκε απευθείας η Καθαρή Θέση 16

17 κατά το ποσό των ,00. Οι κινήσεις των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας, πριν τον συμψηφισμό τους, έχουν ως εξής (τα ποσά είναι σε ): Αναβαλλόμενη φορολογία Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Ασώματες ακινητοποιήσεις 2.479,72 -- Υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία ,55 -- Απομείωση συμμετοχών ,19 -- Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε εκκαθάριση ,00 -- Χρηματοδοτικές μισθώσεις ,06 Αποσβέσεις παγίων από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ,77 -- Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων / υποχρεώσεων , ,06 Από τον συμψηφισμό των παραπάνω προκύπτει μια αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ποσού ,83. Το ποσό αυτό εμφανίζεται στην χρήση ως εξής: Φόροι εισοδήματος: ,83 Αύξηση καθαρής θέσης απευθείας λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας: ,00 8. Επενδύσεις Οι επενδύσεις της εταιρίας αφορούν την αγορά μετοχών της εταιρίας «EXPERT ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» αντί 29,34 ανά μετοχή, ήτοι συνολικής αξίας , Λοιπές Απαιτήσεις Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν τα εξής: i) Εγγυήσεις ενοικίων ,78 ii) Εγγυήσεις ΔΕΗ ,68 iii) Εγγυήσεις χρονομισθώσεων 3.512,88 iv) Λοιπές απαιτήσεις 1.173,88 Σύνολο: , Αποθέματα Τα αποθέματα (εμπορεύματα) της εταιρίας την 31 η Δεκεμβρίου 2007 είχαν ως εξής: τα ποσά είναι σε Εμπορεύματα , ,22 Το κόστος των αποθεμάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων για την χρήση ανέρχεται σε ,83, έναντι ,25 της χρήσης

18 Επισημαίνεται ότι, η εταιρία προέβη σε απομείωση των αποθεμάτων της κατά ,75 την χρήση Στην χρήση που έληξε στις διεγράφησαν αποθέματα τελευταίας πενταετίας. Την παρούσα χρήση, και λόγω των νέων δεδομένων που προέκυψαν (σημαντική πτώση των τιμών των τηλεοράσεων LCD, ταχύτερη αντικατάσταση προηγμένων τεχνολογικά προϊόντων, για παράδειγμα ψηφιακές κάμερες και φωτογραφικές μηχανές, DVD-R, προϊόντα κινητής τηλεφωνίας κλπ) μέρος των εμπορευμάτων διατρέχει πλέον τον κίνδυνο απαξίωσης πολύ πιο σύντομα και προκειμένου να υπάρξει ακριβέστερη εικόνα της πραγματικής αξίας των εμπορευμάτων που λόγω τους είδους τους απαξιώνονται τεχνολογικά, έγινε εκτίμηση των αποθεμάτων ξεχωριστά ανά είδος. 11. Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις της εταιρίας την 31 η Δεκεμβρίου 2007 είχαν ως εξής: Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις τα ποσά είναι σε Πελάτες , ,26 Επισφαλείς πελάτες / χρεώστες , ,10 Μείον προβλέψεις , ,00 Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες , ,95 Λοιπές απαιτήσεις από πωλήσεις , ,38 Γραμμάτια Εισπρακτέα , ,36 Γραμμάτια Επίδικα καθυστερημένα , ,06 Μείον προβλέψεις , ,00 Επιταγές Εισπρακτέες , ,92 Επιταγές Επίδικες σε καθυστέρηση , ,80 Μείον προβλέψεις , ,00 Επισφαλείς χρεώστες , ,22 Μείον προβλέψεις , ,00 Λοιπές Απαιτήσεις , ,19 Σύνολο , ,24 Στους επισφαλείς χρεώστες περιλαμβάνεται απαίτηση ποσού ,89 από προμηθευτή για αγορές αποθεμάτων, ο οποίος εντός του Σεπτεμβρίου 2005 ετέθη σε καθεστώς εκκαθάρισης και για τον οποίο έχει γίνει πρόβλεψη απώλειας συνολικού ποσού , Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρίας την 31 η Δεκεμβρίου 2007 είχαν ως εξής: 18

19 Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα τα ποσά είναι σε Διαθέσιμα στο Ταμείο , ,16 Διαθέσιμα στις Τράπεζες , ,75 Δεσμευμένες καταθέσεις , ,85 Σύνολο , , Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας την 31 η Δεκεμβρίου 2007 είχε ως εξής: Μετοχικό Κεφάλαιο Αριθμός μετοχών Κοινές μετοχές Μετοχικό κεφάλαιο ( ) Υπέρ το άρτιο ( ) Σύνολα ( ) , , , , , , , , , , , , * , , ,02 * Η εταιρία, βάσει της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προέβη σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ,00 με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία μίας νέας μετοχής για κάθε μία παλαιά και τιμή διάθεσης 0,30 ανά μετοχή. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διενεργήθηκε κατά την περίοδο και καλύφθηκε πλήρως. Εκδόθηκαν νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 έκαστη. Επίσης, η εταιρία, βάσει της από απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προέβη σε δεύτερη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ,00 (πλέον ,00 υπέρ το άρτιο ήτοι συνολικού ποσού ,00) με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία μίας νέας μετοχής για κάθε μία παλαιά και τιμή διάθεσης 0,50 ανά μετοχή. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διενεργήθηκε κατά την περίοδο και καλύφθηκε πλήρως. Εκδόθηκαν νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 έκαστη. Πλέον, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στα ,00 διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 έκαστη. 14. Αποθεματικά Τα αποθεματικά της εταιρίας την 31 η Δεκεμβρίου 2007 είχαν ως εξής: Αποθεματικά τα ποσά είναι σε Τακτικό αποθεματικό , ,80 Έκτακτα αποθεματικά , ,67 Αφορολόγητα αποθεματικά , ,06 Σύνολο , ,

20 Στα αφορολόγητα αποθεματικά εμπεριέχεται φόρος εισοδήματος ο οποίος θα καταβληθεί με την τυχόν διανομή. 15. Αποτελέσματα εις νέο Τα αποτελέσματα (ζημίες) εις νέο της εταιρίας την 31 η Δεκεμβρίου 2007 είχαν ως εξής: Αποτελέσματα εις νέο τα ποσά είναι σε Φόροι μεταφερόμενοι απευθείας στις ζημίες εις νέο Ζημίες προηγουμένων χρήσεων , ,51 Έξοδα αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου μεταφερόμενα απευθείας στα ίδια κεφάλαια * , ,34 Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση ,00 0,00 Κέρδη / Ζημίες χρήσης μετά φόρων , ,77 Σύνολο (ζημίες) , ,62 * Οι συγκεκριμένες δαπάνες αφορούν τις δύο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η μεν πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, βάσει της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ολοκληρώθηκε εντός του Φεβρουαρίου 2007, καλύφθηκε πλήρως και αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους ,00. Οι δαπάνες που σχετίζονται με την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε ,00. Η δεύτερη αύξηση, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, βάσει της από απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ολοκληρώθηκε εντός του Δεκεμβρίου 2007, καλύφθηκε πλήρως και αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια ύψους ,00. Οι δαπάνες που σχετίζονται με την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε , Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις της εταιρίας την 31 η Δεκεμβρίου 2007 είχαν ως εξής: Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις τα ποσά είναι σε Προμηθευτές , ,22 Επιταγές πληρωτέες προς προμηθευτές , ,69 Προκαταβολές πελατών , ,99 Υποχρεώσεις για φόρους & ασφαλιστικά προγράμματα , ,63 Δεδουλευμένα έξοδα 8.007, ,02 Λοιπές υποχρεώσεις , ,19 Σύνολο , ,

21 17. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2112/20 η εταιρία καταβάλλει αποζημιώσεις στους αποχωρούντες ή τους απολυόμενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, την ηλικία, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε ποσοστό 40% του σχετικού ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής στους εργαζόμενους καθορίστηκε από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της Προβεβλημένης Πιστούμενης Μονάδος (Project Unit Credit Method). Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: i. Πληθωρισμός: Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης του πληθωρισμού υπολογίστηκε σε 2,0% (σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης). ii. Μελλοντικές αυξήσεις μισθών: Ο ρυθμός αύξησης του ετήσιου μισθολογίου που λαμβάνεται υπόψη για την αποζημίωση υπολογίστηκε σε 4,0%. iii. Προεξοφλητικό επιτόκιο: Το επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των συνταξιοδοτικών και εφάπαξ παροχών προσδιορίστηκε στο 4,8%. Με βάση τα παραπάνω, οι παροχές στο προσωπικό διαμορφώνονται ως εξής: τα ποσά είναι σε Κατά την Παρούσα αξία Δέσμευσης Καθορισμένων Παροχών ,17 Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος 0,00 Κατάσταση αποθεματοποίησης ,17 Μη καταχωρημένο κόστος προϋπηρεσίας 0,00 Μη καταχωρημένα αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) ,83 Υποχρέωση καταχωρημένη στον Ισολογισμό ,35 Επισημαίνεται ότι οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού για τη χρήση του 2006 ανέρχονται την 31 η Δεκεμβρίου 2006 στο ποσό των ,20. Η αρνητική διαφορά ύψους ,15 ( , ,35) που προέκυψε σε σχέση με την υποχρέωση που καταχωρήθηκε από τον ανεξάρτητο αναλογιστή την 31 η Δεκεμβρίου 2007, καταχωρήθηκε στα «άλλα έξοδα» και επιβάρυνε τα ετήσια αποτελέσματα του Υποχρεώσεις από Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Οι υποχρεώσεις από Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης θα καταβληθούν ως εξής (ποσά σε ): 21

22 Ημερομηνία καταβολής Χρεολύσιο Τόκοι έως , ,27 έως , ,28 έως , ,54 έως , ,16 Σύνολο , ,25 Οι τόκοι θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα των χρήσεων στις οποίες θα καταβληθούν. 19. Δάνεια σε τράπεζες Τα τραπεζικά δάνεια της εταιρίας την 31 η Δεκεμβρίου 2007 είχαν ως εξής: Δάνεια σε τράπεζες τα ποσά είναι σε Μακροπρόθεσμα δάνεια 0, ,00 Βραχυπρόθεσμα δάνεια , ,11 Σύνολο , ,11 Η εταιρία, στο πλαίσιο της διάθεσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, συνολικού ύψους ,00 και σύμφωνα με τα δηλωθέντα στο εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της αύξησης και στην Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13 ης Ιουλίου 2007, τον Δεκέμβριο του 2007 διέθεσε κεφάλαια ύψους ,00 για την πληρωμή μέρους των τραπεζικών της υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, αποπληρώθηκαν τα μεσομακροπρόθεσμα (πενταετίας) δάνεια: α) της Εμπορικής Τράπεζας, ύψους ,00 και β) της Alpha Bank, ύψους ,00. Το εναπομένων βραχυπρόθεσμο δάνειο των χιλ. αφορά δάνειο με την μορφή ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού, το οποίο καλύπτεται με τις μελλοντικές δόσεις πιστωτικών καρτών (υπόλοιπα απαιτήσεων που έχει η εταιρία από εκκρεμείς δόσεις πιστωτικών καρτών). Τα επιτόκια των βραχυπρόθεσμων δανείων είναι κυμαινόμενα βάσει του EURIBOR πλέον ποσοστού (2%-2,5%) εξαρτώμενου από την οικονομική πορεία της εταιρίας. Για την ασφάλεια των τραπεζικών δανείων, επί των ακινήτων της εταιρίας, έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ύψους ,96. Επισημαίνεται ότι, οι εν λόγω υποθήκες και προσημειώσεις αφορούσαν στα δάνεια της Εμπορικής Τράπεζας και της Alpha Bank τα οποία αποπληρώθηκαν, όπως προαναφέρθηκε. 20. Αναλύσεις Στοιχείων Αποτελεσμάτων Παρατίθεται ο πίνακας αποτελεσμάτων για την χρήση : 22

23 Πίνακας Αποτελεσμάτων χρήσης 2007 τα ποσά είναι σε Πωλήσεις: Εμπορευμάτων , ,08 Υπηρεσιών , ,91 Σύνολο πωλήσεων , ,99 Κόστος πωλήσεων (αρχικό απόθεμα πλέον αγορές χρήσης μείον τελικό απόθεμα) , ,25 Μικτό κέρδος , ,74 Επί του κύκλου εργασιών (%) 26,5% 23,8% Άλλα έσοδα: Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών , ,09 Αντιλογισμός προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού 0, ,80 Αποζημιώσεις ασφαλίστρων από κλοπές 4.471,89 0,00 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων , ,21 Λοιπά έκτακτα έσοδα 100,07 700,00 Σύνολο άλλων εσόδων , ,10 Επί του κύκλου εργασιών (%) 0,8% 0,6% Λειτουργικά έξοδα: Έξοδα διοίκησης , ,82 Έξοδα διάθεσης , ,62 Σύνολο λειτουργικών εξόδων , ,44 Επί του κύκλου εργασιών (%) 21,8% 21,5% Έσοδα κεφαλαίων 5.501, ,46 Τόκοι & συναφή έξοδα: Τόκοι δανείων τραπεζών , ,85 Τόκοι δανείων Leasing , ,06 Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) , ,45 Επί του κύκλου εργασιών (%) 3,2% 4,3% Άλλα έξοδα : Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού ,15 0,00 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων , ,00 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων ,74-215,29 Αποζημιώσεις ενοικίων 0, ,96 Διάφορα πρόστιμα λοιποί φόροι εκτός εισοδήματος , ,57 Ζημιές από εκποίηση παγίων, μεταφ. μέσων & εξοπλισμού ,34 0,00 Λοιπά έκτακτα έξοδα , ,90 Σύνολο άλλων εξόδων , ,72 Επί του κύκλου εργασιών (%) 0,7% 1,5% Κέρδος / Ζημία χρήσης προ φόρου , ,77 Μείον φόροι ,83 0,00 Καθαρό κέρδος / ζημία χρήσης , ,77 Επί του κύκλου εργασιών (%) 0,2% -2,9% Καθαρό κέρδος / ζημία ανά μετοχή (βασικά) 5 0,005-0,127 5 Το κέρδος ανά μετοχή υπολογίστηκε βάσει του σταθμισμένου αριθμού των μετοχών, λαμβάνοντας υπόψη τις δύο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας οι οποίες ολοκληρώθηκαν η μεν πρώτη τον Φεβρουάριο του 2007 με την έκδοση νέων μετοχών, η δε δεύτερη τον Δεκέμβριο του 2007, με την έκδοση νέων μετοχών. Ο σταθμισμένος αριθμός των μετοχών για την χρήση διαμορφώνεται στις , έναντι την

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( Δ.Π.Χ.Α.) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31ης Δεκεμβρίου 2005 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2005) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΦΙΟΥ Αριθμ. Μελέτης : 979-4/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΙΩΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΜΕΛ: 74/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΜΕΛ: 74/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΜΕΛ: 74/2013 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Βελτίωση υποδομών κέντρου ενημέρωσης Σουφλίου και περιβάλλοντος χώρου. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: 3ο 2/θέσιο & 21ο 2/θέσιο Ολοήμερο Ν/Γ Αγρινίου, με τη μέθοδο της προκατασκευής

ΕΡΓΟ: 3ο 2/θέσιο & 21ο 2/θέσιο Ολοήμερο Ν/Γ Αγρινίου, με τη μέθοδο της προκατασκευής ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: 3ο 2/θέσιο & 21ο 2/θέσιο Ολοήμερο Ν/Γ Αγρινίου, με τη μέθοδο της προκατασκευής ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Κ. Καλλής Διευθύνων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Κ. Καλλής Διευθύνων Σύμβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «IN.MAINT. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 22 η Μαρτίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ:

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: ΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ: 3 Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: «Συνθετική έκθεση - µελέτη αναφορικά µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 28-08 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 2959 Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες : Α. Κόπτσης Θ. Νικολόπουλος Τηλέφωνο : 210.34.42.234 210.34.43.605 Fax : 210.34.42.241

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν ΠΡΟ ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν ΠΡΟ ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΤΡΑΠΕ Α ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν ΠΡΟ ΟΝΤ Ν ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ Μαζί Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Πολιτιστικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) στο Χωροταξικό Σχεδιασμό: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις η εφαρμογή στα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠΣΧΟΟΑΠ Μουτσιάκης Ευθύμιος Περιβαλλοντολόγος, Δρ. Αρχ. Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ Αιφνιδιασμένη η Δυτική κοινή γνώμη παρακολουθεί αμήχανα τις ραγδαίες εξελίξεις στην Ουκρανία και αγωνιά για τις επιπτώσεις μίας πολιτικής και στρατιωτικής κλιμακώσεως.

Διαβάστε περισσότερα

MAGIC FOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

MAGIC FOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα MAGIC FOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας... 3 2. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ETHΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. του έτους 2005 (Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6163 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τη διερεύνηση της νομιμότητας των οικονομικών ενισχύσεων/επιχορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ H παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2639/98, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Η μεταξύ εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Γ31/2960/08-10-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.

Γ31/2960/08-10-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. 1 Αριθμ. Πρωτ.... Γ31/2960/08-10-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. 1.Σύμφωνα με τον Α.Ν.1846/51 «Περί Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 (01 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο Στο Ρέθυμνο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου σήμερα την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 940/2008 ΑΠ ( 459311) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αυτοκινητικό ατύχημα. Προϋποθέσεις ευθύνης για αποζημίωση. Μόνη η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν στοιχειοθετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ H επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (TIMESHARING).

ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (TIMESHARING). Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πειραιά ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (TIMESHARING). Επιβλέπων Καθηγήτρια: ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Υπεύθυνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. Πρόσφατα ιδρύθηκε μια ακόμη ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου για τη διαχείριση των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Δεκέμβριος 2005 Εισαγωγικά στοιχεία Αξιολόγηση Αξιολόγηση του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

8 η. Καινοτομίες στην εκπαίδευση : Καλές

8 η. Καινοτομίες στην εκπαίδευση : Καλές Θεματική ενότητα συνεδρίου: Κατηγορία εργασίας: 8 η. Καινοτομίες στην εκπαίδευση : Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές Σύντομη ανακοίνωση Γεφυρώνοντας την εκπαίδευση με την εργασία : μια εκπαιδευτική δράση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 194/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Ι. Η καταγγελία Προς 1. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου dimotikosymvoulio@cityofathens.gr 2. Διεύθυνση Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ AYTOΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πλ. Κάνιγγος 20, ΑΘΗΝΑ 101 81 Τηλέφωνο: 210 3893678 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής:

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2832 22 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 3-11 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή....12-14 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Βιτωράκη Ανδριάνα. Ιδιωτικοποίηση και Συνταγματικά Δικαιώματα ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Προπτυχιακή Εργασία. Βιτωράκη Ανδριάνα. Ιδιωτικοποίηση και Συνταγματικά Δικαιώματα ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Προπτυχιακή Εργασία Βιτωράκη Ανδριάνα Ιδιωτικοποίηση και Συνταγματικά Δικαιώματα ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΙΟΣ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 131 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 116 20030516 Τέθηκε σε ισχύ: 17.01.2002 Ημ.Υπογραφής: 30.04.2003 Τίτλος Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου) ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1: Πεδίο Εφαρμογής 3 ΑΡΘΡΟ 2: Η Αξία της Ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ολική άρνηση στράτευσης

ολική άρνηση στράτευσης καμιια κανενασ ειρηνη φανταροσ με τ αφεντικα ποτε και πουθενα ολική άρνηση στράτευσης και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Τυπώθηκε τον Οκτώβρη του 2011 σε 1000 αντίτυπα αντί εισαγωγής] Η μπροσούρα αυτή περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Φιλολογίας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α ΜΕΡΟΣ 1. Στις τιμές του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2012 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ο Εξάμηνο

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ο Εξάμηνο ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ο Εξάμηνο Υπαίθριοι χώροι & φύση στην πόλη Διδακτική ομάδα: Τ. Κοσμάκη, Δ. Πολυχρονόπουλος Σπουδαστής: Γιαννικόπουλος Χαράλαμπος Θέμα: Λόφος Αγ. Ιωάννη Κυνηγού (Κυνοσάργους)

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς

Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς 1 Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Μπροστά μας έχουμε μια νέα εποχή για την αυτοδιοίκηση. Μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Το Ετήσιο ελτίο έχει συνταχθεί µε σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Α.Σ. «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. Η δημιουργία μιας επιχείρησης αποτελεί μια εναλλακτική λύση για την επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν πρόκειται για μια απλή λύση, ωστόσο, στις σημερινές δύσκολες συνθήκες της αγοράς εργασίας, δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1925 28 ης Οκτωβρίου 4 τ.κ. 10677 ΑΘΗΝΑ. Τηλ.2103815177 fax.2103801207 Μάρτη 2014 Αθήνα 6 ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑ Εφιαλτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 29/6/2015 Τα ξημερώματα της 27 ης Ιουνίου ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε τη διενέργεια δημοψηφίσματος ώστε ο ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Mέρος Α' Διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Ι. Γενικό μέρος. Άρθρο 1. Εφαρμογή διατάξεων Ποινικού Κώδικα.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Mέρος Α' Διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Ι. Γενικό μέρος. Άρθρο 1. Εφαρμογή διατάξεων Ποινικού Κώδικα. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)» Mέρος Α' Διατάξεις ουσιαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ΤΕΕ «Ενέργεια: Σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές» Ομιλία του Μιχάλη Κιούση, προέδρου της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος

Συνέδριο ΤΕΕ «Ενέργεια: Σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές» Ομιλία του Μιχάλη Κιούση, προέδρου της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ "ΜΕΛΟΣ EPRASS" Λόντου 8 10681 Αθήνα Τηλ.:(210) 3810783-4 Fax.: (210)3301977 E-Mail: info@obe.gr - Internet:http://www.obe.gr Συνέδριο ΤΕΕ «Ενέργεια: Σημερινή εικόνα Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

1o ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Τάξη: Β Α Τετράμηνο

1o ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Τάξη: Β Α Τετράμηνο 1o ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Τάξη: Β Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Εθελοντισμός, Δημιουργικότητα, Δράση» ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 1. Ζώης Γέρος 2. Καραπιπέρης Βασίλης 3. Μάριος Σύρρας 4. Ειρήνη Φρυγανά 5. Νταβανέλου

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελινή Αθανασοπούλου Κωνσταντία Λαδοπούλου Στέλλα Χαριτάκη

Ευαγγελινή Αθανασοπούλου Κωνσταντία Λαδοπούλου Στέλλα Χαριτάκη Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος- Ένωσης Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων ΑΘΗΝΑ, 2009 Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Ε. ΕΝΩ.ΨΥ.ΠΕ Πρόεδρος: Δημήτριος Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο κεφάλαιο αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στα μεγέθη και στη διάρθρωση των βασικών χαρακτηριστικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. /τος του 28/80 «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Περιφεριακή οδός Τρικάλων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: A.Mπούτλα Φ.Μακκός ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Εταιρικής χρήσης 2012 (Ν.3556/2007, άρθρο 4) Βεβαιώνεται ότι η συνηµµένη Ετήσια Οικονοµική Έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2015-2019 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 2015 Σελίδα 1 από 318 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σελ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τετάρτη, 25 Απριλίου 2007 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α. ΣΤΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

IONIKH ENOTHTA. Σημείωμα εκδότη. ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ! Νέα απόφαση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ για μείωση των συντάξεων κατά 35%! Οι μεγάλες αλήθειες για τα κόκκινα δάνεια

IONIKH ENOTHTA. Σημείωμα εκδότη. ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ! Νέα απόφαση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ για μείωση των συντάξεων κατά 35%! Οι μεγάλες αλήθειες για τα κόκκινα δάνεια KΩΔΙΚΟΣ 01-5411 Ευπόλιδος 8, 105 51 Αθήνα Σημείωμα εκδότη Οι μεγάλες αλήθειες για τα κόκκινα δάνεια Τα προβλήματα που έχει συσσωρεύσει η κρίση στην ελληνική κοινωνία είναι πολυεπίπεδα και θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 8 ν. 3610/2007

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 8 ν. 3610/2007 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1040228/645/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ 1070 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Α. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Τηλέφωνο : 2103307622 Fax

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2015 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία GLOBUS LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Στην Ν. Σμύρνη σήμερα την 22η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ME TO ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ

ME TO ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ ME TO ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Στην εκπαίδευση μιλάμε συχνά για το μέλλον. Ίσως γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΓΕ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΦΑΓΕ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΦΑΓΕ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Δ (προχωρημένο) Πρώτη διδακτική πρόταση Το θηλυκό μυαλό των επιχειρήσεων Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικες Διδακτικός στόχος: κατανόηση αυθεντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Πρόγραμμα «Σκαπανέας» «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ΑΘΗΝΑ 2012 Το σχέδιο στο εξώφυλλο είναι

Διαβάστε περισσότερα

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ.

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ. Τεύχος 33 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ο.Α.Ε.Δ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.pim.gr Ε.Π.Α. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Προτυποποιημένα καταστατικά Αριθμ. Κ2-828 (ΦΕΚ Β' 216/05-02-2013) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ4691ΩΓ-ΔΔΥ. Αθήνα 2 / 8 / 2013. Αριθμ. Πρωτ. Ε20/2

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ4691ΩΓ-ΔΔΥ. Αθήνα 2 / 8 / 2013. Αριθμ. Πρωτ. Ε20/2 Αθήνα 2 / 8 / 2013 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Καρρά Ξ. Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πανούλη. Γιάννης

Στον Πανούλη. Γιάννης Στον Πανούλη Γιάννης Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή, Στο βιβλίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοδολογία αντιμετώπισης των θεμάτων που καλύπτουν την προς εξέταση ύλη. Αυτό επιτυγχάνεται με την επίλυση και τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 10 η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αειφορίας 2010 ΗΡΑΚΛΗΣ

Έκθεση Αειφορίας 2010 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ Έκθεση Αειφορίας 2010 ΗΡΑΚΛΗΣ περιεχό μενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 04 Η παρουσία μας 05 Μήνυμα του CEO 06 Αξίες & εταιρική διακυβέρνηση 08 Διαχείριση αειφορίας 10 Στόχοι αειφορίας 12 Σχέσεις με κοινωνικούς εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος]

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] Περίληψη : Σκοπός της οριοθέτησης (μη πλεύσιμου) ποταμού ή του ρέματος, είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης του ενόψει του χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ενώ πλέον είχαμε μπει στην πέμπτη δεκαετία από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, δεν βρέθηκε κάποιος να σηκώσει στην πλάτη του την χρόνια αυτή

ενώ πλέον είχαμε μπει στην πέμπτη δεκαετία από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, δεν βρέθηκε κάποιος να σηκώσει στην πλάτη του την χρόνια αυτή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παρασκευή 9 Μαίου 2014, ομιλία με αφορμή την τελετή των αποκαλυπτηρίων γλυπτού στη μνήμη των Εβραίων που εξοντώθηκαν στο Ολοκαύτωμα Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος του 65.

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim.

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim. Τεύχος 24 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Επιχειρησιακές Συμβάσεις www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ άρθρα Το νέο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ 1. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΟΣ 1.1. Το παιχνίδι µε τις λέξεις 1.2. Το δάσος µέσα από τις αισθήσεις: χρώµατα, µυρωδιές και ήχοι 1.3. Το ζωντανό δάσος 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1682 16 Μαΐου 2012 Αριθμ. Υ4α/οικ. 48335 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18839 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1508 17 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. ΦΓ8/28530 Οικονομικές καταστάσεις και επισυναπτέα δικαιολογη τικά και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91

E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91 E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91 Ο περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 13 ο Πρακτικό Συνεδρίαση της 14/11/2014 Αρ.Πρ.Πρόσκλησης: 471/14-11-14 Αρ. θέματος στην Η.Δ.: 1 ο. Αρ. Απόφασης: 57 ΑΔΑ: 6ΡΒΟΟΕΨΓ-Δ0Ο

Απόσπασμα από το 13 ο Πρακτικό Συνεδρίαση της 14/11/2014 Αρ.Πρ.Πρόσκλησης: 471/14-11-14 Αρ. θέματος στην Η.Δ.: 1 ο. Αρ. Απόφασης: 57 ΑΔΑ: 6ΡΒΟΟΕΨΓ-Δ0Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ «Αρωγή» Ν.Π.Δ.Δ. Μπόσκιζας& Πλαταιών 23 Α Αχαρνές 13679 Τηλ. - Fax: 210 2403443 Τηλ.:210 2404444 Απόσπασμα από το 13

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών - Ευέλικτη Ζώνη» Δευτέρα, 17 Μαΐου 2004, Αμφιθέατρο Παιδαγωγικού Τμήματος, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των πολιτών στις εξ αποστάσεως καταναλωτικές συναλλαγές Εισήγηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, στο Συνέδριο που διοργανώνει η Επιστηµονική Ένωση ικηγόρων «Θέµις» (5-6 Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟ 22000 ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΚΕΡ»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟ 22000 ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΚΕΡ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τ Ε I ΚΑΛΑΜΑΤΑ! ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 8 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ! ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟ 22000 ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΚΕΡ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα