Ανασκόπηση Review. Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, Β' Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανασκόπηση Review. Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, Β' Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ"

Transcript

1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 13 (1), 2002 Ανασκόπηση Review Ορίζοντας τα ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής Β. Καρπούζα, Ι. Γκιουζέπας Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, Β' Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ Ψυχιατρική 2002, 13:28-36 Γίνεται αναφορά στις εµπειρίες ζωής, την κατάταξή τους και τον ορισµό των γεγονότων ζωής, ως ψυχοπιεστικών. Υπάρχει αµφισβήτηση αν ως ψυχοπιεστικά γεγονότα µπορούν να θεωρηθούν όσα περιέχουν δυσάρεστη ή απειλητική διεργασία ή όλα τα γεγονότα που διακόπτουν τις συνήθεις δραστηριότητες. Εξετάζεται η χρησιµότητα της σηµασίας και του πλαισίου των γεγονότων ζωής. Περιγράφονται οι µέθοδοι καταγραφής των γεγονότων ζωής που είναι τα ερωτηµατολόγια αφ' ενός και οι ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις αφ' ετέρου. Τα ερωτηµατολόγια ασχολούνται µε τη συνολική βαθµολόγηση γεγονότων µιας χρονικής περιόδου, ενώ οι συνεντεύξεις µε την ανάδειξη της σοβαρότητας συγκεκριµένων γεγονότων. Αρκετές µελέτες καταδεικνύουν τον σηµαντικό και πιθανόν µείζονα ψυχοπαθολογικό ρόλο των γεγονότων ζωής, τόσο σε σχέση µε ψυχικά όσο και µε σωµατικά νοσήµατα. Εξετάζεται η σχέση συγκεκριµένων οµάδων εµπειριών µε συγκεκριµένες διαταραχές. Κατηγορίες γεγονότων µε συγκεκριµένη συναισθηµατική επένδυση τείνουν να σχετίζονται µε συγκεκριµένες διαταραχές, λειτουργώντας ως εκλυτικοί παράγοντες σε ευάλωτα άτοµα. Αναλύονται Θέµατα που αφορούν την αθροιστικότητα των γεγονότων ζωής καθώς και τις διάφορες ταξινοµήσεις τους. Λέξεις ευρετηρίου: ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής, σηµασία, πλαiσιο, αθροιστικότητα. Εισαγωγή Όταν αναφερόµαστε σε γεγονότα ζωής, έχουµε στο µυαλό µας έννοιες περισσότερες της µιας: σκ προσθέσουµε αυτό που ορίζεται ως συναλλακτική προοπτική, την πιθανότητα δηλαδή να υπάρχει τέτοια αλληλεπίδραση ανάµεσα στον οργανισµό και το περιβάλλον, ώστε τίποτα να µη µένει σταθερό. Αυτή όµως η αµοιβαιότητα δηµιουργεί σύγχυση και κάνει τη µελέτη των γεγονότων ζωής να µην µπορεί ν' αντιµετωπίσει την πολυπλοκότητα αυτή. Σύµφωνα µε την Melanie Klein, 2 τόσο οι δυσάρεστες εµπειρίες όσο και η απώλεια ευχάριστων εµπειριών στα µικρά παιδιά και ειδικά η απώλεια της στενής επαφής µε αγαπηµένα πρόσωπα αυξάνουν την αµφιθυµία, µειώνουν την εµπιστοσύνη και την ελπίδα και εγκαθιστούν άγχη εσωτερικής εκµηδένισης και εξωτερικής καταδίωξης.

2 Θέτουν δηλαδή τη βάση της µελλοντικής ψυχοπαθολογίας του ατόµου, πάνω στην οποία θα δράσουν οι κοινωνικοί παράγοντες. Ο Selye 3 προειδοποίησε πως η κατάταξη των ψυχοπιεστικών παραγόντων είναι εξωτερική προσέγγιση αυθαίρετη, καθώς τα αποτελέσµατα των ψυχοπιεστικών παραγόντων εξαρτώνται, όχι τόσο από το τι κάνουµε ή τι µάς συµβαίνει, αλλά από τον τρόπο µε τον οποίο το αντιλαµβανόµεθα. Αυτό παραπέµπει στην εσωτερική αναπαράσταση του γεγονότος, καθώς και στη γνωστική και συναισθηµατική απάντηση σ' αυτό. Ωστόσο, είναι εύλογο να αναρωτηθεί κάποιος, αν ως ψυχοπιεστικά γεγονότα µπορούν να θεωρηθούν µόνον όσα εµπεριέχουν δυσάρεστη ή απειλητική διεργασία. Οι Holmes και Rahe (1967) καθώς και η Barbara και ο Bruce Dohrenwend (1974) και ο Thoits (1983) αντιµετωπίζουν τα γεγονότα ζωής ως διακοπή ή απειλή διακοπής των συνήθων δραστηριοτήτων, χωρίς να απαιτείται απαραιτήτως η εµπλοκή αρνητικής εµπειρίας. 4-6 Έτσι, ευρύ φάσµα περιστατικών: (1) καταστροφικών, όπως θάνατος, διαζύγιο, (2) αλλαγής ή διακοπής της ρουτίνας, όπως µετακόµιση, αποχώρηση από την γονεϊκή οικογένεια, (3) ακόµη και πολύ επιθυµητά γεγονότα, όπως γάµος, γέννηση παιδιού, αποφοίτηση, έναρξη επαγγελµατικής δραστηριότητας, δεν µπορούν εύκολα να τεθούν κάτω από έναν ορισµό. Με βάση αυτή τη θεώρηση, µπορεί ν' ασχοληθεί κάποιος µε τα γεγονότα ζωής συµπεριφορικά. Παρότι η ως άνω προσέγγιση είναι συνήθης και αρκετά καλή για ερευνητικές µελέτες, δεν αναφέρεται στην εσωτερική αναπαράσταση και αυτό µπορεί να την καθιστά παραπλανητική. Η ρήξη µε αυτή την οπτική των γεγονότων έγινε, όταν για πρώτη φορά καθιερώθηκε ο βαθµός δυσαρέσκειας των γεγονότων, που δηλώνει κατά πόσον απειλείται είτε η σωµατική επιβίωση είτε το συναισθηµατικά καλώς έχειν του ατόµου. 7,8 Η σηµασία των γεγονότων ζωής Είµαστε αντιµέτωποι µε το πρόβληµα της µετάφρασης ενός γεγονότος σε εσωτερική αναπαράσταση. Σ' αυτή την προσπάθεια οφείλουµε να δώσουµε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο βάρος στα χαρακτηριστικά του γεγονότος. Ουδείς µπορεί να αµφισβητήσει τον κρίσιµο ρόλο του συναισθήµατος σε µία τέτοια µετάφραση. Ο Howard Leventhal (1980) 9 παραθέτει µαρτυρίες σχετικές µε το πώς η συναισθηµατική εµπειρία προηγείται της κοινωνικής εκδήλωσής της. Ισχυρίζεται, επίσης, ότι οι συναισθηµατικές εµπειρίες είναι σηµαντικές, αν το άτοµο διατηρεί επαφή µε τα πραγµατικά συναισθήµατά του και µπορεί να βλέπει τι συµβαίνει, ακόµη κι αν η κοινωνική µάθηση παραµορφώνει την ερµηνεία που δίδεται στην κατάσταση. Ο Leventhal εξέτασε επίσης τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε, τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται αναφορά σε µνήµες παλαιών συναισθηµάτων, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες ζωντανεύουν. Η µετακίνηση του προσυνηδειτού υλικού στο συνειδητό γίνεται µέσω του συναισθήµατος κατ' αρχήν και της ανάγκης να ερµηνεύσουµε τη σηµασία του στη συνέχεια. Το συναίσθηµα τείνει να εµφανίζεται πρώτο και η σηµασία του να δοµείται στη συνέχεια, όταν στοχάζεται κανείς τις αναµνήσεις µιας εµπειρίας και τη συναισθηµατική απάντηση σ' αυτήν. Όσον αφορά τις διαδικασίες αξιολόγησης, ο Weber (1964) αποσαφήνισε πως χρειάζεται να ληφθούν υπ' όψιν οι αξίες ενός ατόµου, τα σχέδια και οι στόχοι του, προκειµένου να συσχετισθούν δύο πράγµατα, που µπορεί να ονοµασθούν κατάσταση και σηµασία. Για να εκτιµηθεί η σηµασία, πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν τόσο η άµεση κατάσταση όσο και το ευρύτερο πλαίσιο ζωής. Αυτό το θέµα ο Weber ονόµασε επεξηγηµατική κατανόηση. Αυτού του είδους η κατανόηση, κατά τον Jaspers, εξαρτάται κυρίως από τα χειροπιαστά γεγονότα, µέσω των οποίων η σύνδεση γίνεται κατανοητή και παρέχεται η αντικειµενική πληροφορία. 10 Είναι σαφές, λοιπόν, πως τα φαινόµενα που εξετάζονται εδώ σχετίζονται στενά µε τον χρόνο και τη µνηµονική ανάκληση.

3 Επιλογή µεθόδων και µετρήσεις Η αποδοχή της σηµασίας των γεγονότων ζωής έφερε αντιµέτωπους τους ερευνητές µε ζητήµατα µετρήσεων. Πράγµατι, η πολυπλοκότητα του όλου θέµατος οδήγησε πολλούς στην απλή καταγραφή των εξωτερικών γεγονότων κι έτσι σηµαντικός όγκος ερευνητικών εργασιών βασίσθηκε στα ερωτηµατολόγια. Σε ανασκόπηση που πραγµατοποίησαν οι Cohen και Wilis (1985) συµπεριέλαβαν το 90% περίπου των εργασιών, που χρησιµοποίησαν τέτοιου είδους µετρήσεις. 11 Πρακτικά, κάθε εργασία προερχόµενη από τις Η.Π.Α. χρησιµοποιούσε ερωτηµατολόγια. Τα ερωτηµατολόγια χρησιµοποιούνται, για να επισηµάνουν απλώς την παρουσία γεγονότων. εν είναι σε θέση να ορίσουν πλήρως τι είναι δυνατόν να καταµετρηθεί ως γεγονός. Χωρίς όµως τέτοιους ορισµούς, οι οποίοι είναι συνήθως περίπλοκοι, τα όρια ενός γεγονότος, όπως ένας συζυγικός καυγάς, είναι πολύ αβέβαια. Οι πληροφορίες είναι επιρρεπείς σε αναδροµική αναξιοπιστία. Η παράµετρος της βαρύτητας χρησιµοποιείται για να ταξινοµήσει τα γεγονότα και προκύπτει από τον µέσο όρο των µετρήσεων ενός αριθµού κριτών, που τους ζητείται να εκτιµήσουν την αλλαγή που προκαλείται από τέτοια γεγονότα. Παράδειγµα αποτελεί η κλίµακα πρόσφατων εµπειριών (Schedule of recent experiences, SRE), όπου µε 100 βαθµολογείται ο θάνατος συντρόφου, µε 39 η γέννηση παιδιού, η απώλεια εργασίας µε 47 και το διαζύγιο µε Σ' ένα τρίτο στάδιο οι µετρήσεις των γεγονότων που εµφανίζονται σε µια ορισµένη χρονική περίοδο αθροίζονται και τα άτοµα κατανέµονται µε βάση τη συνολική βαθµολογία. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που αποδεικνύουν µια τέτοια προσέγγιση αναποτελεσµατική. ιαπιστώθηκε αναξιοπιστία των µετρήσεων, τόσο στις επαναλήψεις των συνεντεύξεων γύρω από τα ίδια γεγονότα όσο και στις µετρήσεις διαφορετικών κριτών γύρω από το stress κάθε γεγονότος. Υπήρξε επίσης µικρή ακρίβεια στη συµφωνία διασταυρούµενων απαντήσεων γύρω από το ίδιο γεγονός. Οι ερευνητές που χρησιµοποίησαν ερωτηµατολόγια δεν ασχολήθηκαν µε τη βαθµολογία συγκεκριµένων γεγονότων, αλλά µε τη συνολική βαθµολογία που προέκυψε από τη βαρύτητα όλων των γεγονότων µιας χρονικής περιόδου. Η υπόθεση αυτή της αθροιστικότητας στάθηκε αφορµή να εκτραπεί το ενδιαφέρον από τη σηµασία και τον ακριβή προσδιορισµό των γεγονότων, σε σχέση µε την έναρξη της διαταραχής. ιάφοροι ερευνητές (Sarason και Siegel 1978, και Hurst, Jenkins και Rose 1979) εισήγαγαν την καινοτόµο αυτοβαθµολόγηση των γεγονότων από τους ερωτωµένους, οπότε κάτι από την πολυπλοκότητα της σηµασίας τους αντανακλάται σ' αυτή την προσέγγιση. 12,13 Όµως µία τέτοια υποκειµενική προσέγγιση έχει µερικές φορές ανυπέρβλητες µεθοδολογικές δυσκολίες. Ένα είδος παραµόρφωσης µπορεί να εµφανισθεί (Brown 1974) κι αυτό αφορά την υπερτίµηση κάποιων γεγονότων άµα τη εµφανίσει της νόσου. 14 Αυτές οι δυσκολίες οδήγησαν στην ανάπτυξη ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων, οι οποίες επιτρέπουν στον εξετάζοντα λεπτοµερέστερη πληροφόρηση για τις συνθήκες ζωής του εξεταζοµένου. ύο τέτοιοι τύποι συνεντεύξεων είναι η Κλίµακα Γεγονότων Ζωής και υσκολιών (Life Events and Difficulties Schedule, LEDS) του Bedford College (Brown και Harris 1978) και η Συνέντευξη Πρόσφατων Γεγονότων Ζωής (Interview for Recent Life Events, Paykel 1983) Και οι δύο τύποι συνεντεύξεων επιτρέπουν λεπτοµερή χρονική τοποθέτηση των γεγονότων, ώστε η προσοχή να µπορεί να εστιασθεί στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο πριν από τη διαταραχή. Προβλέπουν επίσης διαδικασίες ποσοτικοποίησης του stress και εξαίρεσης των γεγονότων που πιθανώς οφείλονται στην ασθένεια. Μία ανασκόπηση µελετών επικεντρωµένη στην αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους (Paykel 1983) έδειξε ικανοποιητική απόδοση των συνεντεύξεων αυτού του είδους. 18

4 Το πλαίσιο των γεγονότων ζωής Σύµφωνα µε τους Brown και Harris, η αξιολόγηση του πλαισίου ζωής σχετίζεται άµεσα µε τη σηµασία του γεγονότος και η σηµασία του γεγονότος συνδέεται µε τα σχέδια δράσης του ατόµου. 17 Κάθε άνθρωπος αντιδρά µε ιδιαίτερο τρόπο απέναντι σε κάθε γεγονός, µε ό,τι αυτό το γεγονός σηµαίνει ή ανακινεί, σε σχέση µε το παρελθόν το παρόν ή το µέλλον. Εποµένως, για να σκιαγραφηθεί το πλαίσιο ενός γεγονότος, χρειάζεται να περιγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά του, η προηγούµενη εµπειρία και προετοιµασία του ατόµου για το γεγονός, οι άµεσες αντιδράσεις του, οι συνθήκες εντός των οποίων έλαβε χώρα και οι συνέπειες που προέκυψαν. Οι ερωτώµενοι ενθαρρύνονται να περιγράψουν µε λεπτοµέρειες το γεγονός και να συσχετίσουν τα γεγονότα µεταξύ τους. Όταν παρουσιάζονται δυσκολίες στη µνηµονική ανάκληση του γεγονότος, τούς γίνονται υπενθυµίσεις που αφορούν είτε τις διακοπές τους είτε µια επέτειο είτε ένα δηµόσιο γεγονός, προκειµένου να διευκολυνθεί η χρονική τοποθέτηση ενός γεγονότος. Η αξιολόγηση του πλαισίου πραγµατοποιείται µε βάση το τι θα περίµενε κάποιος να αισθανθούν οι περισσότεροι άνθρωποι σε παρόµοιες συνθήκες. Η απειλή που, ενδεχοµένως, προέρχεται από το γεγονός, καθώς και η δυσαρέσκεια, είναι δύο στοιχεία που λαµβάνονται σοβαρά υπ' όψιν για τη βαθµολόγηση του γεγονότος. Ως βραχυπρόθεσµη απειλή θεωρείται αυτή που προκύπτει την ίδια µέρα µε την εµφάνιση του γεγονότος ή αµέσως µετά και ως µακροπρόθεσµη απειλή αυτή που εµφανίζεται περίπου µία εβδοµάδα µετά την εµφάνιση του γεγονότος. Η διαβάθµιση της σοβαρότητας της απειλής αποτυπώνεται σε τετράβαθµη ή πεντάβαθµη κλίµακα. Τα ανεπιθύµητα γεγονότα συνδέονται συνήθως µε βραχυπρόθεσµη απειλή, ενώ τα σοβαρά µε µακροπρόθεσµη. Οι εκπρόσωποι της σχολής της Νέας Υόρκης (Dohrenwend και συν., 1978) εργάζονται, χρησιµοποιώντας καταλόγους γεγονότων. Στέκονται µε σκεπτικισµό απέναντι στην προσέγγιση του γεγονότος εντός του πλαισίου του, παρότι πιστεύουν πως η µέθοδος αυτή είναι πιο ακριβής. Την θεωρούν ως αδρή και ευάλωτη στους στατιστικούς συσχετισµούς. Οι ίδιοι ερευνητές έχουν δοµήσει ένα εργαλείο, την ε- ρευνητική επιδηµιολογική ψυχιατρική συνέντευξη (Psychiatric Epidemiology Research Interview,. PERI), έναν κατάλογο που περιλαµβάνει 102 τίτλους γεγονότων. 19 Σχεδόν µία δεκαετία αργότερα εµφανίσθηκαν µετακινούµενοι προς την κατεύθυνση των συνεντεύξεων. Βράχυναν τον κατάλογο και έδωσαν έµφαση στο αναµενόµενο του γεγονότος, κάτι που οι Brown και Harris θεωρούν ότι συνδέεται µε τον βαθµό 20 απειλής που προέρχεται από το γεγονός. Το θέµα της επιλογής µεθόδου καταγραφής των γεγονότων ζωής απασχόλησε και άλλους ερευνητές. Ο Katcing (1980) πραγµατοποίησε µία συγκριτική µελέτη µεταξύ δύο εργαλείων: της Κλίµακας Πρόσφατων Εµπειριών (Schedule of Recent Experiences, SRE) των Holmes και Rahe και της Κλίµακας Γεγονότων Ζωής και υσκολιών (Life Events and Difticulties Schedule, LEDS) των Brown και Harris. Από τη µελέτη αυτή προέκυψε πως η συµφωνία ανάµεσα στις δύο µεθόδους ήταν πολύ µικρή. 21 Ο Thoits (1983) αναφέρει πως οι κατάλογοι γεγονότων ζωής παραλείπουν αρκετά είδη γεγονότων. Οι Bebbington, Tennant και Sturf (1984) προσπάθησαν να εισαγάγουν γεγονότα προερχόµενα από το LEDS, σε κλίµακα που σχεδιάσθηκε από τους Tennant και Andrews το Οι συγγραφείς αναφέρουν πως η κλίµακα απέτυχε να καλύψει ποσοστό 26% των γεγονότων του LEDS, που χαρακτηρίζονταν ως σοβαρά. 22,23 Εµφανίζονται λοιπόν αρκετές δυσχέρειες στο θέµα επιλογής εργαλείου καταγραφής των γεγονότων ζωής. Γεγονότα ζωής και ασθένεια

5 Η δοµή της ζωής ενός ατόµου επηρεάζεται από κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, που βρίσκονται σε συναλλακτική αλληλεξάρτηση. Ακολούθως, η υγεία επηρεάζεται εν µέρει από ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής ή από το χρόνιο stress και αυτό είναι ευρέως γνωστό και τεκµηριωµένο, οπότε µπορεί να προκύψουν τόσο ψυχικές όσο και σωµατικές διαταραχές. Είναι πιθανόν να συνδέονται συγκεκριµένες κατηγορίες εµπειριών µε συγκεκριµένες διαταραχές. Αυτές όµως οι διαταραχές αναπτύσσονται σε µία µειονότητα µόνον. Οι Brown και Harris θεωρούν την εξειδίκευση του γεγονότος ως βασικό θέµα, που αυξάνει τη συσχέτιση ανάµεσα σε ειδική κατηγορία γεγονότων και σε µία ψυχική ή σωµατική διαταραχή. Η εξειδίκευση του γεγονότος αναφέρεται στη συναισθηµατική σηµασία του, καθώς και στη σοβαρότητα της απειλής που µπορεί να ασκήσει. Η συναισθηµατική σηµασία των γεγονότων έχει αποδειχθεί σηµαντική στον διαχωρισµό µεταξύ των διαφόρων διαταραχών. Αυτό σηµαίνει πως κατηγορίες γεγονότων µε συγκεκριµένη συναισθηµατική επένδυση τείνουν να σχετίζονται µε συγκεκριµένες διαταραχές, λειτουργώντας ως εκλυτικοί παράγοντες. Είναι δύσκολο να εξηγηθεί γιατί η διαταραχή δεν ακολουθεί σε όλες τις περιπτώσεις το γεγονός, αλλά µόνον σε µερικές περιπτώσεις, δηλαδή γιατί µόνον µερικοί άνθρωποι αρρωσταίνουν ύστερα από ένα σοβαρό ψυχοπιεστικό γεγονός. Χρειάζεται λοιπόν ν' ασχοληθούµε µε τον ρόλο που παίζουν παράγοντες αρκετά αποµακρυσµένοι από το γεγονός καθ' εαυτό, όπως επί παραδείγµατι η απώλεια της µητέρας στην παιδική ηλικία, που συσχετίσθηκε µε αυξηµένο κίνδυνο για εµφάνιση κατάθλιψης στον ενήλικα. 24 Το µοντέλο των Brown και Harris δίνει έµφαση σε πρωταρχικές έννοιες των ψυχοπιεστικών γεγονότων, στο ρόλο της ανηµπόριας, στη σπουδαιότητα της σχέσης ανάµεσα σε συγκρουσιακές περιοχές στη ζωή ενός ανθρώπου και σε περιοχές που σηµαδεύονται από γεγονότα, στον ρόλο της αυτοεκτίµησης και της υποστήριξης και στην απαρτίωση όλων αυτών των στοιχείων υπό τον όρο ευαλωτότητα. 16,25 Στάσεις ζωής που προκύπτουν από την προσωπικότητα, όπως η ανηµπόρια και η µικρή αυτοεκτίµηση, επηρεάζουν το πώς το άτοµο ασχολείται µε το εξωτερικό περιβάλλον. Ένα άλλο θέµα είναι αυτό της διαγνωστικής εξειδίκευσης. Ο ακριβής ορισµός των γεγονότων που πυροδοτούν διαταραχή (εκλυτικοί παράγοντες) και παράγοντες ευαλωτότητας ορίζει την ευρύτερη διαγνωστική κατηγορία. Αρκετοί παράγοντες που αφορούν τον σχηµατισµό συµπτωµάτων µπορούν να λειτουργούν εκ παραλλήλου και να είναι είτε γενετικοί είτε ψυχοκοινωνικοί. Σύµφωνα µ' αυτή τη θεώρηση της διαγνωστικής εξειδίκευσης, ένας τύπος ψυχοκοινωνικού παράγοντος όπως η απώλεια σχετίζεται µ' έναν τύπο διαταραχής όπως η κατάθλιψη. Αντίστοιχα, ο παράγων κίνδυνος συσχετίσθηκε µε αγχώδεις διαταραχές. 26 Κάποιες φορές συµβαίνει ένα γεγονός να σχετίζεται µε περισσότερους από έναν διαγνωστικούς τύπους. Αυτό συµβαίνει διότι κάθε γεγονός δεν βιώνεται µε τον ίδιο τρόπο απ' όλους τους ανθρώπους και οφείλεται στο πώς το άτοµο ασχολείται µε το γεγονός και στη σηµασία που του αποδίδει. Έτσι λοιπόν διαφοροποιείται και η επίδραση του γεγονότος. Το ζεύγος Dohrenwend θεωρεί πως στις διεργασίες του stress εµπλέκονται τρία κύρια συστατικά: (α) τα γεγονότα που προηγούνται της χρονικής περιόδου που µας ενδιαφέρει, (β) κάποιες συνεχιζόµενες κοινωνικές καταστάσεις, που εµπεριέχουν µακράς διάρκειας δυσκολίες, και (γ) προσωπικές προδιαθέσεις, όπως προηγούµενο ψυχιατρικό ιστορικό, γενετική ευαλωτότητα και παράγοντες της προσωπικότητας που επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται καθένας και απαντά στα γεγονότα ζωής. 5,28 Υπάρχουν αρκετές µελέτες που καταδεικνύουν πως τα γεγονότα ζωής παίζουν έναν σηµαντικό και πιθανόν µείζονα ψυχοπαθολογικό ρόλο, τόσο σε σχέση µε ψυχικά όσο και µε σωµατικά νοσήµατα. Ειδικότερα για τα ψυχικά νοσήµατα, από τη δεκαετία του 1960 και µετά διεξάγεται συστηµατική έρευνα εστιασµένη στον ρόλο των πρόσφατων

6 γεγονότων ζωής. Ο µεγαλύτερος όγκος της βιβλιογραφίας των γεγονότων ζωής αναφέρεται στη σχέση τους µε την κατάθλιψη. Αθροιστικότητα των γεγονότων ζωής Η πεποίθηση πως ο χρόνος θεραπεύει είναι ευρέως γνωστή στους κλινικούς και αντανακλάται πολλές φορές στις συµβουλές που δίνουν κατά καιρούς, όταν αντιµετωπίζουν κρίσεις που σχετίζονται σαφώς µε γεγονότα ζωής. Η χρονική περίοδος που θα χρειασθεί, ώστε η ένταση των αποτελεσµάτων σοβαρών γεγονότων να ξεθωριάσει και οι µνήµες να φθαρούν, µπορεί να διαρκεί µήνες ή και χρόνια. Αποτελέσµατα µερικών µελετών καταδεικνύουν πως στο χρονικό διάστηµα των λίγων εβδοµάδων που προηγούνται της εµφάνισης µιας συναισθηµατικής διαταραχής το ποσοστό των γεγονότων ζωής είναι αυξηµένο σε σχέση µε τους µάρτυρες. Από τις ανωτέρω µελέτες λοιπόν προκύπτει πως ο χρόνος αυξηµένου κινδύνου είναι ο αµέσως µετά το γεγονός. Η διάρκεια όµως αυτής της χρονικής περιόδου παραµένει άγνωστη. 16,29,30 Οι Brown, Harris και Peto προτείνουν καταχρηστικά το ένα έτος για εξαιρετικώς απειλητικά γεγονότα, ενώ άλλοι προτείνουν σχετικά µικρότερη περίοδο. 30,31 Ας δούµε λοιπόν πώς οι διάφοροι ερευνητές ασχολήθηκαν µε το θέµα της αθροιστικότητας των γεγονότων ζωής και τις αλλαγές του ψυχοπιεστικού α- ποτελέσµατος των γεγονότων µε την πάροδο του χρόνου. Κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η χρήση των ερωτηµατολογίων για τα γεγονότα ζωής, όπως το Schedule of Recent Experiences - SRE των Holmes και Rahe (1967), αναπτύχθηκε γρήγορα. Ήταν σύντοµη και φθηνή µέθοδος υπολογισµού του stress, που προκύπτει από γεγονότα ζωής σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο που µελετάται. Παρά την ανάπτυξη της τεχνικής των ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων, όπως του Life Events and Difficulties Schedules (LEDS) των Brown και Harris, οι µέθοδοι των ερωτηµατολογίων παραµένουν οι τεχνικές εκλογής για πολλούς ερευνητές. Οι περισσότερες προσεγγίσεις του θέµατος µέσω ερωτηµατολογίων, καταλήγουν στο συµπέρασµα πως παρατηρείται αθροιστικότητα των γεγονότων και χρησιµοποιούν συνολικό αποτέλεσµα γεγονότων. 4,16 Στη δική τους προσέγγιση οι Brown και Harris θεωρούν πως ιδιαίτερες κατηγορίες σοβαρών γεγονότων, αυτών δηλαδή που ασκούν µακροχρόνια απειλή, έχουν αυτό που ορίζουν ως αιτιολογικό αποτέλεσµα, µέσα σε χρονικές περιόδους που τις ορίζουν ως αιτιολογικές περιόδους. Πιστεύουν πως η σηµασία οποιουδήποτε αθροιστικού αποτελέσµατος είναι πολύ µικρή, παρά τις αντιρρήσεις άλλων ερευνητών, όπως ο Scott Μonroe, 16,18,32 Μία άλλη προσέγγιση στο θέµα της αθροιστικότητας προέρχεται από τον Ρ. Surtess και την οµάδα του Εδιµβούργου, οι οποίοι λαµβάνουν υπ' όψιν τους όλα τα γεγονότα και όχι µόνον τα σοβαρά. Το µοντέλο τους ονοµάζεται µοντέλο απόσβεσης (decay model) και στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές: (1) το ψυχοπιεστικό αποτέλεσµα ενός γεγονότος αποσβέννυται µε τον καιρό, µε σταθερό ρυθµό, που είναι ο ίδιος για όλα τα γεγονότα και (2) τα γεγονότα ζωής αθροίζουν το ψυχοπιεστικό αποτέλεσµά τους. Σύµφωνα µ' αυτό το µοντέλο, προκύπτει πως µε την πάροδο του χρόνου η πιθανότητα να προκαλέσει κατάθλιψη ένα γεγονός µειώνεται, ενώ η πιθανότητα να προκαλέσουν κατάθλιψη προηγούµενα γεγονότα αυξάνεται, καθώς αυτά συναθροίζονται οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Τα αποτελέσµατα των γεγονότων φθίνουν και υπολογίζεται ένα συνολικό αποτέλεσµα της υπολειµµατικής δυσκολίας που προέρχεται από όλο το φάσµα των γεγονότων. Έτσι τα αποτελέσµατα των γεγονότων είναι κατά κάποιον τρόπο αθροιστικά. Οι παράγοντες που συµβάλλουν στο να καταγραφούν υψηλές τιµές υπολειµµατικής δυσκολίας είναι (1) η σοβαρότητα των γεγονότων τη στιγµή που εµφανίζονται και (2) η χρονική γειτνίαση ανάµεσα στην εµφάνιση του γεγονότος και στη στιγµή που βαθµολογείται. 33

7 Η αθροιστικότητα των γεγονότων ζωής παραµένει αµφιλεγόµενο θέµα και τα ερωτήµατα που προκύπτουν αρκετά. Όταν αναπτύσσεται µία διαταραχή ως απάντηση σε γεγονότα και αυτά τα γεγονότα συνδέονται µε κάποια άλλα που προηγήθηκαν, πώς γνωρίζουµε αν το αποτέλεσµα δεν αντανακλά κάποια συσσώρευση του stress; Πόσο θεµιτό είναι να θεωρείται πως η επίδραση κάποιου ψυχοπιεστικού παράγοντος εξασθενεί µε κάποια κανονικότητα; Θα µπορούσε να ισχυρισθεί κάποιος ότι όσο οι δυσκολίες παραµένουν εκσεσηµασµένες η δυνητική επίδρασή τους δεν αλλάζει. ιάφορες ταξινοµήσεις των γεγονότων ζωής Τα γεγονότα ζωής έχουν κατηγοριοποιηθεί ποικιλοτρόπως. Ο Paykel (1969) όρισε ως «εξόδους» (exits) γεγονότα ζωής που σχετίζονται µε απώλειες, όπως θάνατοι, χωρισµοί, αποµακρύνσεις προσώπων, απώλεια της αυτοεκτίµησης, απώλεια αγαπηµένων ιδεών για τον εαυτό. Αντιθέτως, ως «είσοδοι» (entrances) χαρακτηρίσθηκαν γεγονότα, όπως γεννήσεις βρεφών, έναρξη εργασίας κ.α. 34 Ο διαχωρισµός σε εξαρτηµένα και ανεξάρτητα γεγονότα ζωής σηµατοδοτεί την προσωπική εµπλοκή του ατόµου στην εκδήλωση του γεγονότος. Ως εξαρτηµένα θεωρούνται τα γεγονότα που έχει προκαλέσει το άτοµο, κυρίως λόγω της έναρξης της ασθένειας (π.χ. καυγάδες, λογοµαχίες, αλλαγές εργασίας), ενώ ένας σεισµός πού είχε ως αποτέλεσµα την καταστροφή ενός σπιτιού είναι ένα σαφώς ανεξάρτητο γεγονός. Οι Brown και Harris ασχολήθηκαν διεξοδικά µε τον όρο απειλή που µπορεί να εκπορεύεται από τα γεγονότα και διερεύνησαν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των γεγονότων. Ο διαχωρισµός των γεγονότων σε επιθυµητά, ουδέτερα και ανεπιθύµητα αποδίδεται στους Hough, Fairbank, Garcia και στο ζεύγος Dohrenwend. 5,20,26 Εξάλλου, ένας άλλος τρόπος ταξινόµησης των γεγονότων ζωής είναι ο εξής: 1. Ως κανονικά (regular) γεγονότα ζωής θεωρούνται κλασσικές µεταβολές που µπορεί να εµφανισθούν σε όλες τις κοινωνίες (εγκυµοσύνη, τοκετός, ασθένεια, έναρξη σχολικών δραστηριοτήτων, συνταξιοδοτήσεις) 2. Ως µη κανονικά (irregular) γεγονότα ζωής θεωρούνται λιγότερο κλασσικές µεταβολές, όπως αλλαγή κατοικίας, επαγγέλµατος, αντιδράσεις και 3. Ως γεγονότα ζωής που διακόπτουν την καθηµερινή ρουτίνα (disruptive) θεωρούνται αυτά που ενέχουν όχι µόνον αλλαγή, αλλά και κάποιον βαθµό απειλής (κλοπές, δικαστήρια, παρενοχλήσεις, διαζύγια, απόπειρες αυτοκτονίας).

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα. Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα. Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα 1 Tρέχων τίτλος: ΣΥΝΑΨΗ ΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος

Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος οκίµια Γιώργος Καραντάνος Παιδοψυχίατρος Βάγια Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Μαρίτσα Καµπούρογλου Λογοπεδικός Γιάννης Βογινδρούκας Λογοπεδικός Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Θεωρητικό υπόβαθρο - βασικές αρχές - ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες και τεχνικές Σηµειώσεις για το 1 ο έτος Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια WWW. IBRT.GR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας e-journal of Science & Technology (e-jst)

e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας e-journal of Science & Technology (e-jst) Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΩΣ ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΗ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Θεόδωρος Καραδήμας 1, Παναγιώτα Καραδήμα 2 1. Οικονομολόγος, απόφοιτος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31. Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Γ.Δ. Γαρύφαλλος

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31. Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Γ.Δ. Γαρύφαλλος ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31 Aνασκόπηση Review Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις Γ.Δ. Γαρύφαλλος Β' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 Προσκεκλημένη Ομιλία Trusting what you're told: How children learn from others

Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 Προσκεκλημένη Ομιλία Trusting what you're told: How children learn from others 1 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ -Οι συγγραφείς των υποβολών είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των περιλήψεών τους. -Τα κείμενα των περιλήψεων δημοσιεύονται στη μορφή στην οποία ελήφθησαν. 2 Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 Προσκεκλημένη

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

H ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΦΩΤΗΣ ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡ.ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ H ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 H

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Συµπεριφoριστικής / Γνωσιακής ψυχοθεραπείας στην Κατάθλιψη Σηµειώσεις για το 2ο έτος (Σηµειώσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα απόκτησης ψυχιατρικής ειδικότητας του Ψυχιατρικού τµήµατος του

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΝΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ ISBN: 978-960-9571-15-9

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΝΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ ISBN: 978-960-9571-15-9 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Θεματική Ενότητα Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών» Τμήμα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ειρήνης Ρέγερ ΘΕΜΑ: «Μελέτη για τη καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών» Επιβλέπων καθηγητής: Πέτρος Μάλλιαρης ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Επιμέλεια : Βασιλείου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ

ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ Ενώ όλοι παραπονιόμαστε για τη μνήμη μας, σε γενικές γραμμές βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Συνήθως μας προδίδει σε μεγάλη ηλικία ή μετά από συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός του Θορύβου από το ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος

Υπολογισµός του Θορύβου από το ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος Ευχαριστίες Με την ολοκλήρωση της µεταπτυχιακής µου εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους µε βοήθησαν ώστε να τη φέρω εις πέρας. ΠΜΣ - Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σύγχρονοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Θέμα : «Η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ WONCA Οικογενειακοί Ιατροί σε Όλο τον Κόσμο. Φροντίζοντας για τον Άνθρωπο. ΕΥΡΩΠΗ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ WONCA, ΕΥΡΩΠΗ 2002 1 Επιμέλεια μετάφρασης : Χρήστος Λιονής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Σχιζοτυπία και Συµπεριφορά Καταναλωτή Κυριακή Ηλιοπούλου Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Ντζούφρας ΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχοκοινωνική ιάσταση του Καρκίνου του Μαστού

Η Ψυχοκοινωνική ιάσταση του Καρκίνου του Μαστού 1. Εισαγωγή Η Ψυχοκοινωνική ιάσταση του Καρκίνου του Μαστού Ο καρκίνος του µαστού είναι γνωστό ότι αποτελεί έναν από τους πιο συχνούς καρκίνους στη γυναίκα. Επιδηµιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι 1 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΥΤΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΥΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΥΤΑ Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης και των συμπεριφορών διαχείρισης χρόνου των εφήβων στις σχολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Επιµέλεια : Παπαγεώργης Αστέριος Επιβλέπων : Νούλας Αθανάσιος, Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΗ... 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (THE BURNOUT SYNDROME) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.

ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (THE BURNOUT SYNDROME) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (THE BURNOUT SYNDROME) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κος Οικονομάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα